T0411

match_count: 103
consensus:               SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRRSHPLDPFEKLKQIKQGIIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLLD
match:                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     |  || ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

3D-JIGSAW_AEP_TS1.pdb          -IQSYSF-EDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 111, RMSD= 2.99, TM-score=0.73813, ID=0.814
3D-JIGSAW_AEP_TS2.pdb          -IQSYSF-EDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 111, RMSD= 2.99, TM-score=0.73813, ID=0.814
3D-JIGSAW_AEP_TS3.pdb          -IQSYSF-EDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 111, RMSD= 2.99, TM-score=0.73849, ID=0.814
3D-JIGSAW_AEP_TS4.pdb          -SIQSYSFEDMKRIV-GKHPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFE--KQI----GIPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 109, RMSD= 2.47, TM-score=0.76411, ID=0.775
3D-JIGSAW_AEP_TS5.pdb          -SIQSYSFEDMKRIV-GKHPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFE--KQI----GIPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 109, RMSD= 2.47, TM-score=0.76411, ID=0.775
3D-JIGSAW_V3_TS1.pdb          -SIQSYSFEDMKRIVGHDPN-VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHDAFALEFEK-QI---GIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 112, RMSD= 2.55, TM-score=0.75347, ID=0.842
3D-JIGSAW_V3_TS2.pdb          -SIQSYSFEDMKRIVGHDPN-VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHDAFALEFEK-QI---GIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 112, RMSD= 2.52, TM-score=0.75739, ID=0.842
3D-JIGSAW_V3_TS3.pdb          -SIQSYSFEDMKRIVGHDPN-VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHAFALPEFEK-QI---GIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 112, RMSD= 2.59, TM-score=0.75481, ID=0.851
3D-JIGSAW_V3_TS4.pdb          -SIQSYSFEDMKRIVGHDPN-VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHAFALPEFEK-QI---GIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 112, RMSD= 2.59, TM-score=0.75481, ID=0.851
3D-JIGSAW_V3_TS5.pdb          -SNISYSFEDMKRIVGHDPN-VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHFALDPEFEK-QI---GIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 112, RMSD= 2.68, TM-score=0.75012, ID=0.825
3Dpro_TS1.pdb              NIQ-SYSFEDMKRIVGKDPN-VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPAFALD---PL--EFKQIPPDSAELIFY---CA-GKEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 106, RMSD= 2.75, TM-score=0.70175, ID=0.722
3Dpro_TS2.pdb              ----EDMKRIVGKHD--PN--VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSPDFALDP--LEF-----KQIGDSKELIFYC-ASGGEAQVA-SSH--GYSNTSLYPGSMNDWV-SHGGDKL- Aligned length= 98, RMSD= 3.05, TM-score=0.61601, ID=0.490
3Dpro_TS3.pdb              --QSYS-FEDMKRIVGKHPN-VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFAL---D--PLEKQGIPPDSELIFY---CASGKEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 105, RMSD= 3.16, TM-score=0.66765, ID=0.648
3Dpro_TS4.pdb              SYSFEDMKRIVGKHD-P-N--VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RHPDFALDP--LEF-----KQIIPSKELIFYC-ASGGEAQVA-SSH--GYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 102, RMSD= 3.09, TM-score=0.64799, ID=0.529
3Dpro_TS5.pdb              QSYSFDMKRIVGKHD--PN--VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RHPDF-ALD--PLE--F-EKQIPDSKELIFYC-ASGGEAQKVASSH--GYSNTSLYPGSMNDWV-SHGGDKL- Aligned length= 104, RMSD= 3.49, TM-score=0.63081, ID=0.533
3DShot2_TS1.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEEK--QI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG-DKL- Aligned length= 112, RMSD= 2.47, TM-score=0.78229, ID=0.823
ACOMPMOD_TS1.pdb            SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP---YRSH-------PD--A-FALDPAKELIFYCA-SGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 104, RMSD= 2.60, TM-score=0.71388, ID=0.752
ACOMPMOD_TS2.pdb            SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSVHIPARSHPDAFALDPLFE-K----QI----GIPKPDAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNSHGGDKL--DL- Aligned length= 108, RMSD= 2.71, TM-score=0.69188, ID=0.676
ACOMPMOD_TS3.pdb            ---QSYSFEDMKRIV-GKHPNVVLVDVREPSEYSIHIPA-SINVPY-RSHPD-AF---ALDPQIGIKPDSA-KELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGY-SNSLYPGSMNDW---------- Aligned length= 98, RMSD= 2.98, TM-score=0.70235, ID=0.755

T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

ACOMPMOD_TS4.pdb            -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP----YRSH-P----DA--F-ALDPLSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 105, RMSD= 2.66, TM-score=0.71326, ID=0.861
ACOMPMOD_TS5.pdb            ------------------------SNIQRIVGKHDVHIPASINVPY-RSHPDAALDP--LE--F-EKQIGIAKELIFYCAGKR-GGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG-DKLD Aligned length= 88, RMSD= 2.63, TM-score=0.60924, ID=0.636
BAKER-ROBETTA_TS1.pdb          -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSHIPASIAFALD--PLEFE--KQI--GI-----PKPDSAKELIFYC--ASRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 104, RMSD= 2.87, TM-score=0.65820, ID=0.757
BAKER-ROBETTA_TS2.pdb          -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSHIPASIVPYRPLDPLEFE--KQI--GI-----PKPDSAKELIFYC--ASRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 106, RMSD= 3.01, TM-score=0.66502, ID=0.752
BAKER-ROBETTA_TS3.pdb          -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSHIPASIHFALD--PLEFE--KQI--GI-----PKPDSAKELIFYC--ASRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 104, RMSD= 2.83, TM-score=0.66565, ID=0.757
BAKER-ROBETTA_TS4.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGK-HDNVVLVDVREPSEYSHIPASIAFALD--PLEFE--KQI--GI-----PKPDSAKELIFYC--ASRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 104, RMSD= 3.03, TM-score=0.64998, ID=0.745
BAKER-ROBETTA_TS5.pdb          -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSVHIPA-SINVPYRSDPLE-------F---EKQIGIKPAKELIFYC--ASRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG----- Aligned length= 101, RMSD= 2.68, TM-score=0.64993, ID=0.776
BAKER_TS1.pdb              NIQSYSF-EDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSVHI--ASINVPYRSHPFLEFEK--QIG----IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KLD Aligned length= 110, RMSD= 3.45, TM-score=0.63875, ID=0.793
BAKER_TS2.pdb              SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYIVHIP-ASINVPYRSHPFADPLEF-EK---Q--IGIKSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KLD Aligned length= 112, RMSD= 3.39, TM-score=0.67063, ID=0.830
BAKER_TS3.pdb              SNIQSYSFEDMKRIVGKDPN-VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPAFDPEFE--K--QI-GIPKPDAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL Aligned length= 114, RMSD= 3.23, TM-score=0.68101, ID=0.851
BAKER_TS4.pdb              SNIQSYSFEDMKRIVGKHPN-VVLVDVREPSEYSVHI--ASINVPYRSHPFDPLEFE-KQ---I-GIPKDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG----- Aligned length= 107, RMSD= 3.35, TM-score=0.63418, ID=0.788
BAKER_TS5.pdb              -IQSYSF-EDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPEYSIVHI--ASINVPYRSHPFPEFEK--QIG----IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG--DKL Aligned length= 108, RMSD= 3.40, TM-score=0.64238, ID=0.764
BioSerf_TS1.pdb             -IQSYS-FEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPALDPFEK--QIG---IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 111, RMSD= 2.44, TM-score=0.78755, ID=0.842
circle_TS1.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALDLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG--DKL Aligned length= 116, RMSD= 2.67, TM-score=0.79548, ID=0.889
circle_TS2.pdb             --IQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFE--KQI----GIPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 109, RMSD= 2.47, TM-score=0.77449, ID=0.768
circle_TS3.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALDPLE-FE-IGIKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG--DKL Aligned length= 114, RMSD= 2.58, TM-score=0.79049, ID=0.810
circle_TS4.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 112, RMSD= 2.68, TM-score=0.77564, ID=0.850
circle_TS5.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHADPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 113, RMSD= 2.68, TM-score=0.78178, ID=0.868
COMA-M_TS1.pdb             -IQSYSF-EDMKRIVG-KHDPVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHALDPEFE-KQI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWV-SH-GGDK- Aligned length= 109, RMSD= 2.53, TM-score=0.75745, ID=0.721
COMA-M_TS2.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVGK-HDPVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RS--HPAFALDP-L---EFKKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSGDK--LDL Aligned length= 109, RMSD= 2.50, TM-score=0.76824, ID=0.818

T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

COMA-M_TS3.pdb             NIQSYSF-EDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPLDPEFE-KQI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWV-SH--GGDK Aligned length= 111, RMSD= 2.81, TM-score=0.76016, ID=0.748
COMA-M_TS4.pdb             -IQSYSF-EDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWV-SH--GGDK Aligned length= 109, RMSD= 2.47, TM-score=0.77008, ID=0.773
COMA-M_TS5.pdb             NIQSYSF-EDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPALDPLEFEKQ--I-GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 113, RMSD= 2.86, TM-score=0.77303, ID=0.763
COMA_TS1.pdb              SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDFALDPLFEKQIG-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 116, RMSD= 2.53, TM-score=0.79371, ID=0.863
COMA_TS2.pdb              SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDFALDPLFEKQIG-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 116, RMSD= 2.53, TM-score=0.79371, ID=0.863
COMA_TS3.pdb              SNIQSYSFEDMKRIV--GKHDVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI----GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 110, RMSD= 2.47, TM-score=0.76862, ID=0.820
COMA_TS4.pdb              NIQSYSF-EDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHALDPFEK--QI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWV--SH-GGDK Aligned length= 110, RMSD= 2.74, TM-score=0.75054, ID=0.745
COMA_TS5.pdb              NIQSYSF-EDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPALDPLEFEKQ--I-GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 113, RMSD= 2.87, TM-score=0.75565, ID=0.763
CpHModels_TS1.pdb            SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREEYSIV--HIPASINVPY-----RS---AFALD------I-PDAKELIFYCASGGGAQKVASS-HGY--SNTSLY-PGSM-ND--WVSHGD- Aligned length= 95, RMSD= 4.32, TM-score=0.51080, ID=0.538
Distill_TS1.pdb             -SNIQSYSFEDMKRIVGKDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHALDPFEK--QI---GIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHG------ Aligned length= 107, RMSD= 2.70, TM-score=0.71871, ID=0.690
Distill_TS2.pdb             SNI-QSYSFEDMKRIVGKDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI----GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHG------ Aligned length= 106, RMSD= 2.62, TM-score=0.72914, ID=0.688
Distill_TS3.pdb             -SNIQSYSFEDMKRIVGKDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHALDPFEK--QI----GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHG------ Aligned length= 106, RMSD= 2.45, TM-score=0.74542, ID=0.673
Distill_TS4.pdb             SNI-QSYSFEDMKRIVGKDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHALDPFEK--QI----GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHG------ Aligned length= 106, RMSD= 2.62, TM-score=0.71953, ID=0.688
Distill_TS5.pdb             -SNIQSYSFEDMKRIVGKDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHALDPFEK--QI----GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH------- Aligned length= 105, RMSD= 2.52, TM-score=0.71365, ID=0.652
fais-server_TS1.pdb           SYSFEDMK-RIVGKHDPNV---VLVDVREPSEYIVHIPASINVPYR----DP-LEFEKQI-------DSAK-ELIFYCA-SGKRGGA-QKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVS-H-GGDK- Aligned length= 98, RMSD= 4.22, TM-score=0.49320, ID=0.398
fais-server_TS2.pdb           SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALDQIGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 113, RMSD= 2.33, TM-score=0.78562, ID=0.868
fais-server_TS3.pdb           YFEDMKRIVGK-HDP---N--VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-S--HPDF---EK---Q--GIPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWV-SHGG-DK- Aligned length= 100, RMSD= 2.65, TM-score=0.64970, ID=0.696
fais-server_TS4.pdb           -NIQSYSFEDMKRIGKH-DPNVVLVDVREPSEYSHIPASIVPALD--PLEFE--KQI--GI-----PKPDSAKELIFYC--ASRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 103, RMSD= 2.75, TM-score=0.66871, ID=0.726
fais-server_TS5.pdb           -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY---R-SHPDA--FALDLEFEKIPKPSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL Aligned length= 113, RMSD= 2.48, TM-score=0.75953, ID=0.825
FALCON_CONSENSUS_TS1.pdb        -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 111, RMSD= 2.79, TM-score=0.75804, ID=0.839

T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

FALCON_CONSENSUS_TS2.pdb        -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP----YRSH-P----DA--F-ALDPLESAELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 105, RMSD= 2.61, TM-score=0.71814, ID=0.833
FALCON_CONSENSUS_TS3.pdb        --QSYS-FEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHALDPEFEK-QIG--IPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 110, RMSD= 2.76, TM-score=0.74648, ID=0.781
FALCON_CONSENSUS_TS4.pdb        --IQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI----GIPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 109, RMSD= 2.55, TM-score=0.75904, ID=0.768
FALCON_CONSENSUS_TS5.pdb        NIQSYSF-EDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDALEEK--QI----GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 110, RMSD= 2.59, TM-score=0.74067, ID=0.786
FALCON_TS1.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 111, RMSD= 2.79, TM-score=0.75804, ID=0.839
FALCON_TS2.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP----YRSH-P----DA--F-ALDPLESAELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 105, RMSD= 2.61, TM-score=0.71814, ID=0.833
FALCON_TS3.pdb             --QSYS-FEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHALDPEFEK-QIG--IPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 110, RMSD= 2.76, TM-score=0.74648, ID=0.781
FALCON_TS4.pdb             --IQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI----GIPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 109, RMSD= 2.55, TM-score=0.75904, ID=0.768
FALCON_TS5.pdb             NIQSYSF-EDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDALEEK--QI----GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 110, RMSD= 2.59, TM-score=0.74067, ID=0.786
FAMSD_TS1.pdb              SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHADPLEFEK--QI----GIKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 112, RMSD= 2.68, TM-score=0.77492, ID=0.858
FAMSD_TS2.pdb              SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHADPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 113, RMSD= 2.68, TM-score=0.78230, ID=0.868
FAMSD_TS3.pdb              SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 113, RMSD= 2.66, TM-score=0.78429, ID=0.877
FAMSD_TS4.pdb              -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALDPLEEKQI-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG--DKL Aligned length= 115, RMSD= 2.54, TM-score=0.79542, ID=0.855
FAMSD_TS5.pdb              SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 113, RMSD= 2.58, TM-score=0.78416, ID=0.877
FEIG_TS1.pdb              SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPLEFEKQI--G------IPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 111, RMSD= 3.05, TM-score=0.70274, ID=0.875
FEIG_TS2.pdb              SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHDAFA-LD-PLE-KQ--IPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGKLDL- Aligned length= 113, RMSD= 2.96, TM-score=0.72559, ID=0.810
FEIG_TS3.pdb              SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPLEFEKQI--G------IPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 111, RMSD= 3.03, TM-score=0.70376, ID=0.875
FEIG_TS4.pdb              SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSPDPEFEK----Q------GIPKDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 109, RMSD= 2.40, TM-score=0.75373, ID=0.874
FEIG_TS5.pdb              SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP-YRSHAFDPEEK--QI----IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG--DKL Aligned length= 111, RMSD= 2.57, TM-score=0.76289, ID=0.857
FFASflextemplate_TS1.pdb        -IQSYSFEDMKRIVGKHDPN-VVLVDVREPSEYIVHIPASINVPYR----DPLFEQIG--------PDSAK-ELIFYCA--SGRGGA-QKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVS-H-GGD-- Aligned length= 98, RMSD= 4.07, TM-score=0.50577, ID=0.380

T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

FFASflextemplate_TS2.pdb        -IQSYSFE-DMKRIVGKHPN-VVLVDVREPSEYIVHIPASINVPYR----DPLEEKQI-G------PDSAK-ELIFYCA--SGRGGA-QKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVS-H-GGDK- Aligned length= 99, RMSD= 4.15, TM-score=0.50259, ID=0.463
FFASflextemplate_TS3.pdb        -IQSYSFE-DMKRIVGKHPN-VVLVDVREPSEYIVHIPASINVPYR----DPLEEKQIGI------DSAK--ELIFYCA--SGRGGA-QKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVS-H-GGDK- Aligned length= 99, RMSD= 4.22, TM-score=0.50142, ID=0.454
FFASflextemplate_TS4.pdb        -IQSYSFE-DMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYIVHIPASINVPYR----DPLEEKQIGI------DSAK--ELIFYCA--SGRGGA-QKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVS-H-GGDK- Aligned length= 100, RMSD= 4.28, TM-score=0.50347, ID=0.477
FFASflextemplate_TS5.pdb        NIQSYSFEDMKRIVGKHNV---VLVDVREPSEYIVHIPASINVPYR----DPLEFEQI-G-------DSAK-ELIFYCA-SGKRGGA-QKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVS-H-GGDK- Aligned length= 99, RMSD= 4.20, TM-score=0.49988, ID=0.389
FFASstandard_TS1.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALDPL--KQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDK-L- Aligned length= 115, RMSD= 2.66, TM-score=0.78647, ID=0.872
FFASstandard_TS2.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALPQIGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDK-L- Aligned length= 112, RMSD= 2.37, TM-score=0.79017, ID=0.875
FFASstandard_TS3.pdb          -IQSYSFE-DMKRIVGPNV---VLVDVREPSEYIVHIPASINVPYR-----PLEEKQI-I------PDSAK-ELIFYCA-SGKRGGA-QKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVS-H-GGDK- Aligned length= 97, RMSD= 4.13, TM-score=0.49808, ID=0.458
FFASstandard_TS4.pdb          -IQSYSFE-DMKRIVGKHPN-VVLVDVREPSEYIVHIPASINVPYR----DPLEEKQIGI------PDSAK-ELIFYCA-SGKRGGA-QKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVS-H-GGDK- Aligned length= 101, RMSD= 4.31, TM-score=0.50532, ID=0.486
FFASstandard_TS5.pdb          -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIHIPASINVPY--RSHPDAFALDPL-EKQIGIPKPDSAKELIFYC--ASRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 112, RMSD= 3.08, TM-score=0.68644, ID=0.765
FFASsuboptimal_TS1.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALPLEEKQIG-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDK-L- Aligned length= 116, RMSD= 2.64, TM-score=0.79830, ID=0.871
FFASsuboptimal_TS2.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALDPE--KQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDK-L- Aligned length= 115, RMSD= 2.74, TM-score=0.78403, ID=0.880
FFASsuboptimal_TS3.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALDPLEFEKQIGIKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDK-L- Aligned length= 117, RMSD= 2.51, TM-score=0.80996, ID=0.821
FFASsuboptimal_TS4.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALPQIGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDK-L- Aligned length= 112, RMSD= 2.37, TM-score=0.79017, ID=0.875
FFASsuboptimal_TS5.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALDPLEKQIG-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDK-L- Aligned length= 116, RMSD= 2.73, TM-score=0.79746, ID=0.845
Fiser-M4T_TS1.pdb            SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPDFALD-PL--EFEKQIGPKDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 115, RMSD= 2.50, TM-score=0.80430, ID=0.861
FOLDpro_TS1.pdb             -----DMKRIVGKHD-P-N--VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RHPDFADPLE--F------KQIPDSKELIFYC-ASGGEAQVA-SSH--GYSNTSLYPGSMNDWV-SHGG-DKL Aligned length= 96, RMSD= 2.89, TM-score=0.61534, ID=0.529
FOLDpro_TS2.pdb             NIQSYSF--EDMKIVGKHDPNVVLVD-VRE--PS-YSIVASINVPYRSAALDPLE----F---EKQIGIPDSAELIFYC--ASG-KRGGASHG---YSNTSLYPGGGDKLD----L---- Aligned length= 93, RMSD= 4.02, TM-score=0.48065, ID=0.426
FOLDpro_TS3.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHPN-VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALD--PL--EFKQIPKPDAELIFYC--AS--KEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 108, RMSD= 2.75, TM-score=0.70761, ID=0.709
FOLDpro_TS4.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVRPSEYS-IVHIPA-SINVPY-RSH-PDAAL--D-------LEFEKAELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL Aligned length= 106, RMSD= 2.82, TM-score=0.68673, ID=0.741
FOLDpro_TS5.pdb             SNIQSYS--FE-MK--VGKPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP-YRSHPAF-ALD---PL-FEKQIGKPAKELIFYCAGKR-GGEAQKAS-SHGYSNTSLYPGSM-NDVSHGGKL--- Aligned length= 103, RMSD= 3.82, TM-score=0.55629, ID=0.633

T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

forecast_TS1.pdb            SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 113, RMSD= 2.74, TM-score=0.77474, ID=0.877
forecast_TS2.pdb            SNIQSYSFEDMKRIVGHDP-NVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHALDPFEK--QI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 111, RMSD= 2.76, TM-score=0.75189, ID=0.795
forecast_TS3.pdb            SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPALDPLEFEKQ--I-GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG-DKLD Aligned length= 115, RMSD= 3.14, TM-score=0.74166, ID=0.835
forecast_TS4.pdb            -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPD-LDP-LEEK--QIGIPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWV---SHGG-- Aligned length= 109, RMSD= 2.91, TM-score=0.73656, ID=0.761
forecast_TS5.pdb            -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP---YRSHP-D----AF----LDLEQIGKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 105, RMSD= 2.51, TM-score=0.71397, ID=0.796
Frankenstein_TS1.pdb          -NIQSYSFEDMKRIVGHDPN-VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPLDPEEK--QI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG-DKL- Aligned length= 110, RMSD= 2.66, TM-score=0.75327, ID=0.786
Frankenstein_TS2.pdb          -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG--DKL Aligned length= 111, RMSD= 2.78, TM-score=0.74483, ID=0.857
Frankenstein_TS3.pdb          -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPPL-EFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 111, RMSD= 2.47, TM-score=0.77268, ID=0.867
Frankenstein_TS4.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDLPEFE-KQI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDW-VSHGGDKL- Aligned length= 113, RMSD= 2.90, TM-score=0.75207, ID=0.807
Frankenstein_TS5.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVG-KHDPVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPG---SM--N------- Aligned length= 101, RMSD= 2.91, TM-score=0.70788, ID=0.765
FUGUE_KM_AL1.pdb.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGK-H-NVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP---Y-RSH------PD-----AFDPAKELIFYC-ASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 100, RMSD= 2.31, TM-score=0.78534, ID=0.762
FUGUE_KM_AL2.pdb.pdb          SNIQSYSFEDMKRIV-GKDPNVVLVDVREPSEYSVHIPARSHPDA-FALDPEF-E----KQ----IGIPPDAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNSHGGDKL--DL- Aligned length= 106, RMSD= 2.89, TM-score=0.67242, ID=0.679
FUGUE_KM_AL3.pdb.pdb          ---QSYSFEDMKRIV-GKH--DVLVDVREP-SE-VHIPASIN-VPY-RSHPD-AP----K-------PDSA-KELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGY-SN-LYPGSMNDW---------- Aligned length= 85, RMSD= 1.96, TM-score=0.80473, ID=0.682
FUGUE_KM_AL4.pdb.pdb          -NIQSYSFEDMKRIV-G-DPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINV----PYRSH-P----DA--F-ALDPS-AKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 102, RMSD= 2.55, TM-score=0.78933, ID=0.838
FUGUE_KM_AL5.pdb.pdb          ------------------------SNIQSIVGKHDVHIPASINVPYR-SHPD-ALDP--LE--F-EKQIGIAKELIFY-C-GKRGGEAQKVASSHG-SNTSLYPGSMNDWVSHDL--DL- Aligned length= 83, RMSD= 2.31, TM-score=0.76086, ID=0.663
GeneSilicoMetaServer_TS1.pdb      SNIQSYSFEDMKRI-VGKDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP---YRSHP-D----A-------FALEFKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHSN--TSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 100, RMSD= 2.26, TM-score=0.70573, ID=0.782
GeneSilicoMetaServer_TS2.pdb      SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALDLEFE-----KQIIPKKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 112, RMSD= 2.35, TM-score=0.77992, ID=0.842
GeneSilicoMetaServer_TS3.pdb      SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP---Y-------------RSPDAFDPLEELIFYCAS-GKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHG-GDKL- Aligned length= 101, RMSD= 2.32, TM-score=0.69341, ID=0.765
GeneSilicoMetaServer_TS4.pdb      SNIQSYSFEDMKRIVGKDP-NVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP---YRSHP---D--AF-----ALLEFEKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GG---- Aligned length= 101, RMSD= 2.54, TM-score=0.71544, ID=0.832
GeneSilicoMetaServer_TS5.pdb      -SIQSYSFEDMKRIVGKHD-PNVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHALDPFEK--QI--GIPK-PDSAKEIFYCA-SGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 110, RMSD= 2.54, TM-score=0.75739, ID=0.784

T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

GS-KudlatyPred_TS1.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALDPLEF----EKQIGIAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KLD Aligned length= 114, RMSD= 2.30, TM-score=0.80740, ID=0.798
GS-KudlatyPred_TS2.pdb         -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KLD Aligned length= 113, RMSD= 2.63, TM-score=0.78003, ID=0.886
GS-KudlatyPred_TS3.pdb         -IQ-SYSFEDM-KRI--VGPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPLDPEFE-KQI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG-DKLD Aligned length= 109, RMSD= 2.92, TM-score=0.73026, ID=0.773
GS-MetaServer2_TS1.pdb         ---YSFE--DM-KRIVGHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHALDPEFE-KQI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG-DKLD Aligned length= 108, RMSD= 3.10, TM-score=0.70876, ID=0.748
GS-MetaServer2_TS2.pdb         -IQSYSF-EDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 110, RMSD= 2.67, TM-score=0.75275, ID=0.795
GS-MetaServer2_TS3.pdb         --QSYSF-EDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPLDPEFE-KQI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-G-GDK- Aligned length= 109, RMSD= 2.75, TM-score=0.72307, ID=0.759
GS-MetaServer2_TS4.pdb         --QSYSF-EDMKRIV-GKHPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHALDPEFE-KQI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPG---SM---------- Aligned length= 98, RMSD= 3.04, TM-score=0.66026, ID=0.692
GS-MetaServer2_TS5.pdb         SFEDMRIVGKH--D-P-N---VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPAL-PLEF-EK--QIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 107, RMSD= 3.04, TM-score=0.70126, ID=0.800
HHpred2_TS1.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 112, RMSD= 2.75, TM-score=0.77293, ID=0.868
HHpred4_TS1.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVG-KHPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 112, RMSD= 2.72, TM-score=0.77082, ID=0.886
HHpred5_TS1.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KLD Aligned length= 113, RMSD= 2.63, TM-score=0.78958, ID=0.858
huber-torda-server_TS1.pdb       --IQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP-----YRS-HPAFALD-----PLFEIPKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDK-L- Aligned length= 105, RMSD= 2.14, TM-score=0.83033, ID=0.848
huber-torda-server_TS2.pdb       --SQSYSFEDMKRIV--HDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHAL-DPL--EFE----KQIIPKAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 106, RMSD= 2.59, TM-score=0.76785, ID=0.843
huber-torda-server_TS3.pdb       SNIQSYSFEDMKRIVGK-H-DVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVH---P-DAF------AL-----FEIGIAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 101, RMSD= 2.30, TM-score=0.79481, ID=0.843
huber-torda-server_TS4.pdb       -NIQSYSFEDMKRIVKH-DPNVVLVDVREPSEYSIV-HIPSINVS--HFALD--EFE--KQ-----IGIDSAKELIFYC--ASRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 102, RMSD= 2.82, TM-score=0.71136, ID=0.771
huber-torda-server_TS5.pdb       ----SYSFEDM-KRIVGKHPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY---DAFALDPL---------EFEQIGKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGY-SNTSLYP---GSM--NDVS--- Aligned length= 94, RMSD= 2.71, TM-score=0.69326, ID=0.608
keasar-server_TS1.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPDAFALDPLEFKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 118, RMSD= 2.75, TM-score=0.79831, ID=0.882
keasar-server_TS2.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPDALEFKQIGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KLD Aligned length= 113, RMSD= 2.31, TM-score=0.79264, ID=0.858
keasar-server_TS3.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPDAFALDPLEKQIG-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 116, RMSD= 2.78, TM-score=0.78462, ID=0.847
keasar-server_TS4.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPDAFALDEFEKQIG-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 116, RMSD= 2.68, TM-score=0.79027, ID=0.847

T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

keasar-server_TS5.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDPLEFEQIGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 113, RMSD= 2.48, TM-score=0.78686, ID=0.868
LOOPP_Server_TS1.pdb          -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRFLDPEFEK-Q----------GIPKSAELIFYCASG-KRGGEAQKVASSHYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL Aligned length= 107, RMSD= 2.58, TM-score=0.71294, ID=0.759
LOOPP_Server_TS2.pdb          -------KRIV---GKH-DPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFE-K-QIG--IPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWV--SHGG--- Aligned length= 98, RMSD= 2.45, TM-score=0.74624, ID=0.703
LOOPP_Server_TS3.pdb          ---QSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP-YRPDFALDLEF--KQ--I-GIPKDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWV-SHGGDKL- Aligned length= 109, RMSD= 3.20, TM-score=0.72121, ID=0.793
LOOPP_Server_TS4.pdb          -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPD-PEFEK-QIG--IPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWV--SHGG--- Aligned length= 108, RMSD= 2.54, TM-score=0.74979, ID=0.786
LOOPP_Server_TS5.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSVHIPA-SINVPYRAFADP-LEFE--KQ--I-GIPKDSKELIFYCAS-GKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 110, RMSD= 3.05, TM-score=0.67487, ID=0.732
mahmood-torda-server_TS1.pdb      ----DNVVL-VDVREPSEYSINV---------------FALDLE----IGIDSKELIFYCAS-GKRGGEAQKVASSH--------YSNTSL--YPDWSH----L---------------- Aligned length= 65, RMSD= 5.31, TM-score=0.27709, ID=0.034
mahmood-torda-server_TS2.pdb      -----SH-PDAF-LDPLEFKQIG---------------SAKELFSSHGYTSL-YPGS-MNDVSHGGDKLD----L--------------------------------------------- Aligned length= 47, RMSD= 5.08, TM-score=0.20470, ID=0.103
mahmood-torda-server_TS3.pdb      -----GKHDPVVPYRS-H--------------------PDAFALDP-LEFEQIGIPLYCRGGEAASSHGY--SNTSL--------Y-PGS-MNDWVHGG--------------------- Aligned length= 60, RMSD= 5.17, TM-score=0.23568, ID=0.029
mahmood-torda-server_TS4.pdb      NIYIVHIPASINVPYR-H-----D------------AFALDLE--------------SRGGEAQKVASS-----GYS------N--LYPGSMN---DWVSHGGD-KL--DL--------- Aligned length= 60, RMSD= 5.65, TM-score=0.22952, ID=0.013
mahmood-torda-server_TS5.pdb      ----------------------------DVREPSEYSIVHIPKDSAKELIFYASGKRG--------GEAQ---SS-GYSNTSLY-GSMNDWVSHGGLD---------------------- Aligned length= 57, RMSD= 4.82, TM-score=0.25585, ID=0.080
mariner1_TS1.pdb            SN--K---------------------DVEPSEYSIVH-----NVPY----LDPLFEKQI------PKPDSAKELIGGE------AQ-KVASS-HGYSTSLYSMDW---VSHGG------- Aligned length= 64, RMSD= 4.80, TM-score=0.30007, ID=0.165
mariner1_TS2.pdb            -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYIVHIPASINVPYR----LD-PLEFEKQ-------DSAK-ELIFYCA-SGRGGEAQKVA-SSHGYSNTSLYPGSMN-DWV-S-HGGD- Aligned length= 100, RMSD= 4.20, TM-score=0.51768, ID=0.477
mariner1_TS3.pdb            -SNISYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSPAALDPEFE-KQI----GIPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDK-D- Aligned length= 112, RMSD= 2.84, TM-score=0.75239, ID=0.789
mariner1_TS4.pdb            SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSHIPASIVPYRFADPLEFE--KQI--GI-----PKPDSAKELIFYC--ASRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 107, RMSD= 3.05, TM-score=0.68010, ID=0.759
mariner1_TS5.pdb            SNIQSYS-FEDMKVG-KHDPNVVLVDVREPEYSIVHIPA-SINVP--YSHDPLFEKQ----------IGPKDAKELIFYCASKRGGEAQKVA-SSHYSNTSLYPGSM-NDVSHGGDKLD- Aligned length= 102, RMSD= 3.78, TM-score=0.55471, ID=0.563
METATASSER_TS1.pdb           SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPLDPEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KL- Aligned length= 113, RMSD= 2.52, TM-score=0.79911, ID=0.886
METATASSER_TS2.pdb           SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPALDPFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KL- Aligned length= 113, RMSD= 2.48, TM-score=0.80479, ID=0.886
METATASSER_TS3.pdb           SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPLD-PFEK--QI----GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KL- Aligned length= 111, RMSD= 2.30, TM-score=0.79629, ID=0.875
METATASSER_TS4.pdb           SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPLD-PFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KL- Aligned length= 112, RMSD= 2.38, TM-score=0.80024, ID=0.894

T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

METATASSER_TS5.pdb           SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI----GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 111, RMSD= 2.36, TM-score=0.78815, ID=0.821
mGenTHREADER_TS1.pdb          QSY---SFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALPQIGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGKL-D- Aligned length= 109, RMSD= 2.42, TM-score=0.79640, ID=0.835
MUFOLD-MD_TS1.pdb            -----------------------GKHDPVLVD-HIPAS----PYRSPDAFALD-P-L--EF-----EKQIGIPKIFYC--SGK-RGE-AQKVASSHYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKLD Aligned length= 78, RMSD= 5.03, TM-score=0.34827, ID=0.265
MUFOLD-MD_TS2.pdb            -------------------------S-NIQS--------NVVLVDVRE-PSSI-HPLEFEK-----QIGKPSAELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLY-PGSM-DW---SH-GGD Aligned length= 73, RMSD= 4.36, TM-score=0.37839, ID=0.405
MUFOLD-MD_TS3.pdb            ----------------VGDPNVVLVDV------------------R---EPSY------S---I-VHIASDAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYP-GSMNDW---SH-GDK Aligned length= 68, RMSD= 3.79, TM-score=0.39961, ID=0.524
MUFOLD-MD_TS4.pdb            ------------------SFED---------------RERSHAFAL--DPLEFEKGI----------PKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLY-PGSM-DW--SHG-G-- Aligned length= 68, RMSD= 3.60, TM-score=0.40866, ID=0.366
MUFOLD-MD_TS5.pdb            ----------------------------RIGDP-NVVLVHPDADPL--E-FEKIGIP----------K-PDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSNDWV-SHGG----- Aligned length= 71, RMSD= 3.36, TM-score=0.41058, ID=0.477
MUFOLD-Server_TS1.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIHIPASINVPYR-SHPDAFALDPLEFEK--GIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 116, RMSD= 2.80, TM-score=0.77418, ID=0.882
MUFOLD-Server_TS2.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALPLEFE----KQIPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 114, RMSD= 2.43, TM-score=0.79159, ID=0.887
MUFOLD-Server_TS3.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIHIPASINVPYR-SHPDAFALDPEFEK-----QIGISAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 113, RMSD= 2.53, TM-score=0.77531, ID=0.825
MUFOLD-Server_TS4.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALPLEFE----KQIPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 114, RMSD= 2.43, TM-score=0.79140, ID=0.887
MUFOLD-Server_TS5.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIHIPASINVPYR-SHPDAFALDPEFEK-----QIGISAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 113, RMSD= 2.53, TM-score=0.77560, ID=0.825
MULTICOM-CLUSTER_TS1.pdb        -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDLPFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 111, RMSD= 2.43, TM-score=0.79641, ID=0.860
MULTICOM-CLUSTER_TS2.pdb        SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHLPEFEKQ-IGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 111, RMSD= 2.42, TM-score=0.80711, ID=0.867
MULTICOM-CLUSTER_TS3.pdb        -NIQSYSFEDMKRIVGDPN--VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEFE-KQI--GIPK-PDSAKLIFYCA-SGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG-DKLD Aligned length= 110, RMSD= 2.58, TM-score=0.75597, ID=0.721
MULTICOM-CLUSTER_TS4.pdb        -NIQSYSFEDMKRIVKHDP-NVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEFE-KQI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 111, RMSD= 2.52, TM-score=0.78415, ID=0.789
MULTICOM-CLUSTER_TS5.pdb        -NIQSYSFEDMKRIVGDPN--VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEFE-KQI--GIPK-PDSAKLIFYCA-SGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG-DKLD Aligned length= 110, RMSD= 2.58, TM-score=0.75597, ID=0.721
MULTICOM-CMFR_TS1.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPLPFEK-QIGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG-DKL- Aligned length= 111, RMSD= 2.49, TM-score=0.77494, ID=0.857
MULTICOM-CMFR_TS2.pdb          SNIQSYS-FEDMKRIVGHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSPALDPEFE-KQI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLDL- Aligned length= 113, RMSD= 2.91, TM-score=0.76217, ID=0.761
MULTICOM-CMFR_TS3.pdb          SNIQSYS-FEDMKRIVGHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEFE-KQI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KLD Aligned length= 113, RMSD= 2.97, TM-score=0.75722, ID=0.770

T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

MULTICOM-CMFR_TS4.pdb          S-NIQSYSFEDMKRIVGHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPLDPEFE--KQ--I-GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG-DKLD Aligned length= 112, RMSD= 2.80, TM-score=0.75624, ID=0.705
MULTICOM-CMFR_TS5.pdb          -IQSYSFE-DMKRIVGKHDP-VVLVDVREPSEYIVHIPASINVPYR----LDPEFEKQ-I------PDSAK-ELIFYCA--SGRGGA-QKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVS-HGGDKL- Aligned length= 100, RMSD= 3.99, TM-score=0.52746, ID=0.468
MULTICOM-RANK_TS1.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHLPEFEKQ-IGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 111, RMSD= 2.42, TM-score=0.80711, ID=0.867
MULTICOM-RANK_TS2.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPLEFEKQ-IGI----PK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 111, RMSD= 2.43, TM-score=0.79847, ID=0.858
MULTICOM-RANK_TS3.pdb          -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDLPFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 111, RMSD= 2.43, TM-score=0.79641, ID=0.860
MULTICOM-RANK_TS4.pdb          -NIQSYSFEDMKRIVKHDP-NVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEFE-KQI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 111, RMSD= 2.52, TM-score=0.78415, ID=0.789
MULTICOM-RANK_TS5.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPLDPEFE-KQI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 113, RMSD= 2.47, TM-score=0.81087, ID=0.870
MULTICOM-REFINE_TS1.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEFE-KQI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 113, RMSD= 2.61, TM-score=0.80016, ID=0.861
MULTICOM-REFINE_TS2.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHLPEFEKQ-IGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 111, RMSD= 2.40, TM-score=0.80729, ID=0.867
MULTICOM-REFINE_TS3.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEFE-KQI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 113, RMSD= 2.61, TM-score=0.80016, ID=0.861
MULTICOM-REFINE_TS4.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGDPN--VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEFE-KQI--GIPK-PDSAKLIFYCA-SGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG-DKLD Aligned length= 111, RMSD= 2.72, TM-score=0.75808, ID=0.730
MULTICOM-REFINE_TS5.pdb         -NIQSYSFEDMKRIVKHDP-NVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEKQIGI----PK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 110, RMSD= 2.47, TM-score=0.78199, ID=0.796
MUProt_TS1.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEFE-KQI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 112, RMSD= 2.52, TM-score=0.79753, ID=0.852
MUProt_TS2.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEFE-KQI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 112, RMSD= 2.52, TM-score=0.79753, ID=0.852
MUProt_TS3.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVKHDP-NVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEKQIGI----PK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 110, RMSD= 2.45, TM-score=0.78445, ID=0.796
MUProt_TS4.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVKHDP-NVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEKQIGI----PK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 110, RMSD= 2.45, TM-score=0.78445, ID=0.796
MUProt_TS5.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEFE-KQI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 113, RMSD= 2.56, TM-score=0.80521, ID=0.861
MUSTER_TS1.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY--R-SHPDFALDPLEFEKQIIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG--DKL Aligned length= 115, RMSD= 2.61, TM-score=0.79718, ID=0.835
MUSTER_TS2.pdb             -IQSYSFE-DMKRIVGKHDP-VVLVDVREPSEYIVHIPASINVPYR----DPLFEKQIG-------PDSAK-ELIFYCA--SGRGGA-QKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVS-HGGDKL- Aligned length= 100, RMSD= 4.26, TM-score=0.50343, ID=0.482
MUSTER_TS3.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 113, RMSD= 2.63, TM-score=0.78816, ID=0.877

T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

MUSTER_TS4.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 113, RMSD= 2.65, TM-score=0.78749, ID=0.877
MUSTER_TS5.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP---YRSH-------PD--A-FALDDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 105, RMSD= 2.62, TM-score=0.72483, ID=0.849
nFOLD3_TS1.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALPQIGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDK-L- Aligned length= 112, RMSD= 2.41, TM-score=0.81707, ID=0.875
nFOLD3_TS2.pdb             --IQSYSFEDMKRIVGKDP-NVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI--GIPK-PDSAKEIFYCA-SGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 109, RMSD= 2.73, TM-score=0.74298, ID=0.768
nFOLD3_TS3.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVGKHP-NVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY---R-SHPD----AF-----IPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 103, RMSD= 2.35, TM-score=0.79286, ID=0.848
nFOLD3_TS4.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 112, RMSD= 2.68, TM-score=0.77255, ID=0.858
nFOLD3_TS5.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRHPDAFALDPEFEKQ-----IGIKPDKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 113, RMSD= 2.59, TM-score=0.77007, ID=0.817
OLGAFS_TS1.pdb             -------------------S-NIQ-S-Y-S--FEDMKVGVEPESDP---LEFEKQIP----------KPDSAKELIFYCASGK--GEAQKVAS---S--HGYS-NT-SLYP-G-M----- Aligned length= 66, RMSD= 4.12, TM-score=0.35128, ID=0.338
OLGAFS_TS2.pdb             -------------------S--NIQS-Y-S--FEDMKVGVEPESLD--PLEFEKQIP----------KPDSAKELIFYCASGK--GEAQKVAS-----SHGYS-NT-SLYP-G-M----- Aligned length= 67, RMSD= 4.19, TM-score=0.35426, ID=0.333
OLGAFS_TS3.pdb             -------------------S--NIQSYSFEDMKRIKHDLDVREPS---E--S--I--NVPY----RSHIDSAKELIFY---CASGKG-AQ-VA-----SSHGYSNT-SLYP-GSMN---- Aligned length= 70, RMSD= 4.56, TM-score=0.35609, ID=0.171
OLGAFS_TS4.pdb             -------IVGKHDPLVDVR-------------------EPESLDPL--E--EK--------------QIDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVAS---S--HGY-SNT--SL-YP------- Aligned length= 60, RMSD= 4.48, TM-score=0.33288, ID=0.333
OLGAFS_TS5.pdb             -------------------S-NIQSY------SFEDMKREPSESDP---L-EEKQIP-----------PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVAS---S--HGYS-NT--SL--Y------- Aligned length= 62, RMSD= 3.92, TM-score=0.34288, ID=0.371
panther_server_TS1.pdb         -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEFE-KQI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPG---SM---------- Aligned length= 101, RMSD= 2.88, TM-score=0.66486, ID=0.745
panther_server_TS2.pdb         -Q-SYS-FEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHALDPFEK--QI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG-DKL- Aligned length= 109, RMSD= 2.64, TM-score=0.74807, ID=0.775
panther_server_TS3.pdb         --QSYSF-EDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHALDPEEK--QI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 109, RMSD= 2.91, TM-score=0.72688, ID=0.750
panther_server_TS4.pdb         --QSYSF-EDMKRIVGKHPNVVLV-DVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHALDPFEK--QI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 108, RMSD= 2.81, TM-score=0.72631, ID=0.703
panther_server_TS5.pdb         -KHDPN---------------VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RS-HP-DEKG--I------PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 91, RMSD= 2.64, TM-score=0.60882, ID=0.828
Pcons_dot_net_TS1.pdb          -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIHIPAIVPYRSPDPLEFE--KQI--GI-----PKPDSAKELIFYC--ASRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHG------ Aligned length= 102, RMSD= 2.64, TM-score=0.69422, ID=0.757
Pcons_dot_net_TS2.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPDPLEFKQIGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG----- Aligned length= 109, RMSD= 2.13, TM-score=0.80502, ID=0.881
Pcons_dot_net_TS3.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSPLEFE-KQI--GI-----PKPDSAKELIFYC--ASRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHG------ Aligned length= 104, RMSD= 2.70, TM-score=0.70621, ID=0.885

T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

Pcons_dot_net_TS4.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGHDP-NVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHG------ Aligned length= 107, RMSD= 2.45, TM-score=0.78081, ID=0.822
Pcons_dot_net_TS5.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDFALEFQIGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG----- Aligned length= 109, RMSD= 2.19, TM-score=0.79665, ID=0.899
Pcons_local_TS1.pdb           SNIQSYSFEDMKRIVGHDP-NVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHG------ Aligned length= 107, RMSD= 2.45, TM-score=0.78081, ID=0.822
Pcons_local_TS2.pdb           -----YSFEDMKRIVG-KHPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 107, RMSD= 2.48, TM-score=0.78202, ID=0.852
Pcons_local_TS3.pdb           -----YSFEDMKRIVG-KHPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 107, RMSD= 2.48, TM-score=0.78202, ID=0.852
Pcons_local_TS4.pdb           SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI----GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 112, RMSD= 2.67, TM-score=0.77101, ID=0.858
Pcons_local_TS5.pdb           -----YSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPEEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHG------ Aligned length= 103, RMSD= 2.50, TM-score=0.77934, ID=0.874
Pcons_multi_TS1.pdb           SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPLEFEKQ-IGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 111, RMSD= 2.37, TM-score=0.79864, ID=0.876
Pcons_multi_TS2.pdb           SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPLEFEKQ-IGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 111, RMSD= 2.37, TM-score=0.79864, ID=0.876
Pcons_multi_TS3.pdb           -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIHIPAIVPYRSPDPLEFE--KQI--GI-----PKPDSAKELIFYC--ASRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHG------ Aligned length= 102, RMSD= 2.64, TM-score=0.69422, ID=0.757
Pcons_multi_TS4.pdb           SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPDFAEEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG--DKL Aligned length= 112, RMSD= 2.05, TM-score=0.81862, ID=0.893
Pcons_multi_TS5.pdb           SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPSVPYR----SHPDPLEFEKQIG----IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 110, RMSD= 2.50, TM-score=0.74410, ID=0.821
Phragment_TS1.pdb            SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY---R-SHPDALKQIG-----IPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 109, RMSD= 2.86, TM-score=0.72841, ID=0.829
Phragment_TS2.pdb            SNIQSYSFEDMKRIV--GKPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPADPEFE-KQI--G-IPKPDSAKELIFYCASGK-RGGEAQKVASHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG----- Aligned length= 107, RMSD= 2.63, TM-score=0.74184, ID=0.766
Phragment_TS3.pdb            --Q-SYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSE-YSVHIPASINVPYR-SHPALPFEK--QI--G-IPKPDAKELIFYCASGKR-GGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKLD Aligned length= 108, RMSD= 2.50, TM-score=0.75088, ID=0.691
Phragment_TS4.pdb            -IQ-SYSFEDMKRIV--GKPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLDL- Aligned length= 110, RMSD= 2.74, TM-score=0.74798, ID=0.829
Phragment_TS5.pdb            -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINV----PYRSH-P----DA----PKPDS-AKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 103, RMSD= 2.38, TM-score=0.71706, ID=0.826
Phyre2_TS1.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY---R-SHPDQI--G------IPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 105, RMSD= 2.22, TM-score=0.73023, ID=0.843
Phyre2_TS2.pdb             SNIQSYSFEDMKRIV--GKPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPADPEFE-KQI--G-IPKPDSAKELIFYCASGK-RGGEAQKVASHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG-K--- Aligned length= 108, RMSD= 2.76, TM-score=0.74322, ID=0.775
Phyre2_TS3.pdb             --Q-SYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSE-YSVHIPASINVPYR-SHPALPFEK--QI--G-IPKPDAKELIFYCASGKR-GGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKLD Aligned length= 108, RMSD= 2.49, TM-score=0.75100, ID=0.691

T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

Phyre2_TS4.pdb             -IQ-SYSFEDMKRIV--GKPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLDL- Aligned length= 110, RMSD= 2.74, TM-score=0.74798, ID=0.829
Phyre2_TS5.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINV----PYRSH-P----DA----PKPDS-AKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 103, RMSD= 2.38, TM-score=0.71706, ID=0.826
Phyre_de_novo_TS1.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPLDPFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGKLDL- Aligned length= 113, RMSD= 2.47, TM-score=0.80945, ID=0.858
Phyre_de_novo_TS2.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY---R-SHPDQI--G------IPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL Aligned length= 108, RMSD= 2.58, TM-score=0.73292, ID=0.870
Phyre_de_novo_TS3.pdb          SNIQSYSFEDMKRIV--GKPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPALDPLEFEKQ--I-GIPPDSAKELIFYCASG-KRGGEAQKVASSGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 112, RMSD= 2.82, TM-score=0.75308, ID=0.761
Phyre_de_novo_TS4.pdb          --Q-SYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSE-YSVHIPASINVPYR-SHPALPEEK--QI--G-IPKPDAKELIFYCASGKR-GGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG-DKLD Aligned length= 108, RMSD= 2.48, TM-score=0.75068, ID=0.700
Phyre_de_novo_TS5.pdb          -IQ-SYSFEDMKRIV--GKPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLDL- Aligned length= 110, RMSD= 2.74, TM-score=0.74802, ID=0.829
pipe_int_TS1.pdb            SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI----GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 111, RMSD= 2.53, TM-score=0.76849, ID=0.821
pipe_int_TS2.pdb            SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI----GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 111, RMSD= 2.55, TM-score=0.76667, ID=0.821
pipe_int_TS3.pdb            -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFE--KQI----GIPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 110, RMSD= 2.68, TM-score=0.76625, ID=0.777
pipe_int_TS4.pdb            SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALPLEFE-----KQIGIAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 112, RMSD= 2.46, TM-score=0.77527, ID=0.832
pipe_int_TS5.pdb            SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY--RSHPDAFALDLFQIG--IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 114, RMSD= 2.74, TM-score=0.77008, ID=0.843
Poing_TS1.pdb              -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY---R-SHPDQI--G------IPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 105, RMSD= 2.22, TM-score=0.73023, ID=0.843
Poing_TS2.pdb              SNIQSYSFEDMKRIV--GKPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHPALDPLEFEK---QIGIPPDSAKELIFYCASGK-RGGEAQKVASHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG----- Aligned length= 108, RMSD= 2.84, TM-score=0.74171, ID=0.741
Poing_TS3.pdb              --Q-SYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSE-YSVHIPASINVPYR-SHPALPFEK--QI--G-IPKPDAKELIFYCASGKR-GGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKLD Aligned length= 108, RMSD= 2.50, TM-score=0.75096, ID=0.691
Poing_TS4.pdb              -IQ-SYSFEDMKRIV--GKPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLDL- Aligned length= 110, RMSD= 2.76, TM-score=0.74770, ID=0.829
Poing_TS5.pdb              -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINV----PYRSH-P----DA----PKPDS-AKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 103, RMSD= 2.38, TM-score=0.71687, ID=0.826
pro-sp3-TASSER_TS1.pdb         -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPALDPFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KL- Aligned length= 112, RMSD= 2.42, TM-score=0.80427, ID=0.877
pro-sp3-TASSER_TS2.pdb         -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPALPFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KL- Aligned length= 111, RMSD= 2.36, TM-score=0.80092, ID=0.858
pro-sp3-TASSER_TS3.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPLD-PLEFEKQI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KL- Aligned length= 114, RMSD= 2.63, TM-score=0.79499, ID=0.887

T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

pro-sp3-TASSER_TS4.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KL- Aligned length= 112, RMSD= 2.53, TM-score=0.79965, ID=0.858
pro-sp3-TASSER_TS5.pdb         -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPLD-PFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGD-KL- Aligned length= 111, RMSD= 2.34, TM-score=0.79557, ID=0.885
PS2-server_TS1.pdb           SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFE----KQIGPKAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 115, RMSD= 2.51, TM-score=0.79094, ID=0.940
PS2-server_TS2.pdb           -SNIQSYSFEDMKRIVGHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPHP-DAFADPEFE-KQI----GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLDL- Aligned length= 112, RMSD= 2.80, TM-score=0.75110, ID=0.670
PS2-server_TS3.pdb           SNIQSYSFEDMKRIV--GKHDVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYC-ASKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 110, RMSD= 2.63, TM-score=0.75601, ID=0.820
PS2-server_TS4.pdb           NIQSYSFE-DMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYIVHIPASINVPYR----DPLFEKQI--------PDSAK-ELIFYCA-SGKRGGA-QKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVS-HGGDKL- Aligned length= 102, RMSD= 4.24, TM-score=0.51105, ID=0.514
PS2-server_TS5.pdb           SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYALDEFE--KQI--GI-----PKPDSAKELIFYC--ASRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 107, RMSD= 2.95, TM-score=0.68247, ID=0.862
PSI_TS1.pdb               -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GGDKL- Aligned length= 111, RMSD= 2.79, TM-score=0.75804, ID=0.839
PSI_TS2.pdb               SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY---RSHPDAPL-KQ-----IGIPKPSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDK--- Aligned length= 108, RMSD= 2.60, TM-score=0.74562, ID=0.853
PSI_TS3.pdb               --IQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGDKLD-- Aligned length= 111, RMSD= 2.85, TM-score=0.75625, ID=0.860
PSI_TS4.pdb               SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALDQIGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG--D-- Aligned length= 110, RMSD= 2.22, TM-score=0.79525, ID=0.864
PSI_TS5.pdb               SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYIV-HIPASINVPY-----RS---AFALD------Q--PDKELIFYCASGGGAQKVASS-HGY-S-NTSLY-PGSM-ND--WVSHGG- Aligned length= 95, RMSD= 4.22, TM-score=0.50895, ID=0.542
Pushchino_TS1.pdb            SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPR-SHPDFALDPKQIGI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDK-L- Aligned length= 112, RMSD= 2.44, TM-score=0.81330, ID=0.893
RAPTOR_TS1.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALPLEFE----KQKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 114, RMSD= 2.57, TM-score=0.77767, ID=0.896
RAPTOR_TS2.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL Aligned length= 113, RMSD= 2.71, TM-score=0.78280, ID=0.877
RAPTOR_TS3.pdb             -NIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPLDPFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 111, RMSD= 2.63, TM-score=0.77419, ID=0.860
RAPTOR_TS4.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDAFALDLEFE----KQKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 113, RMSD= 2.38, TM-score=0.78722, ID=0.878
RAPTOR_TS5.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSHIPASIVPYRSHADPEFE--KQI--GI-----PKPDSAKELIFYC--ASRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 107, RMSD= 3.09, TM-score=0.68009, ID=0.752
RBO-Proteus_TS1.pdb           SVHISIN-VPY-RSH------PDAFDPLFEKQIG------LIFY------CASGKRGGEAQKVAHYSNT-----S-L----------YPGSDWSHGGDKLDL------------------ Aligned length= 66, RMSD= 4.66, TM-score=0.30261, ID=0.167
RBO-Proteus_TS2.pdb           -------------------------VLVDVRESE-----IVHIPAS--I--NVPYR--DPLE-FKQIGIPK--------------------P--DAKELNTSLYGSMNDWVSHGGDK--- Aligned length= 58, RMSD= 4.58, TM-score=0.27177, ID=0.161

T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

RBO-Proteus_TS3.pdb           -------------------------VDVREYSI-VHIPASIN----------------------------AKELIFYCA-SGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLY--PGSDWVSHGGDKLD- Aligned length= 62, RMSD= 3.96, TM-score=0.33315, ID=0.304
RBO-Proteus_TS4.pdb           ---------------PSEYVHIP-----------------------------------------------ELIFYCASG--K-RGGEAQKVASSHGY--SNTS-LYPGSMNDWVGDKL-- Aligned length= 50, RMSD= 4.17, TM-score=0.26931, ID=0.178
RBO-Proteus_TS5.pdb           -------------------N---------HPDAFA------LDPL---E--F-------E--KQIGIPKPDSKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-DKLD-- Aligned length= 69, RMSD= 4.43, TM-score=0.34566, ID=0.414
rehtnap_TS1.pdb             --SSYSF-EDMKRIVGKHD--VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHALDPFEK--QI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-G-GDK- Aligned length= 106, RMSD= 2.99, TM-score=0.68991, ID=0.759
rehtnap_TS2.pdb             --IQSYSFEDMKRIKHDPN--VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHALDPFEK--QI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-GG---- Aligned length= 105, RMSD= 2.49, TM-score=0.75447, ID=0.776
rehtnap_TS3.pdb             -SNSYSF-EDMKRIVGKHD--VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSAALDPFEK--QI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-G-GDK- Aligned length= 107, RMSD= 3.14, TM-score=0.69829, ID=0.752
SAM-T02-server_AL1.pdb.pdb       NISYSFEDMKRI-PN------VVLVDVREPSEY-IVHIPASINVPY-RSHPD-AEKG--I------PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGY-STSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 99, RMSD= 2.30, TM-score=0.78220, ID=0.760
SAM-T02-server_AL2.pdb.pdb       NISYSFEDMKRIVGKHDPN--VVLVDVREPSEY-IVHIPASINVPYR-SHPLDPFEK--QI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH------- Aligned length= 104, RMSD= 2.39, TM-score=0.77489, ID=0.676
SAM-T02-server_AL3.pdb.pdb       ----------DMKRI--VGPNVVLVDVREPSEY-IVHIPASINVPYR-SHPLDPEFE--KQ--I-GIPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWV--------- Aligned length= 92, RMSD= 2.38, TM-score=0.75273, ID=0.763
SAM-T02-server_AL4.pdb.pdb       NISYSFEDMKRIVGK--HDPNVVLVDVREPSEY-IVHIPASINVPYRSHPDPLEFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHG------ Aligned length= 106, RMSD= 2.47, TM-score=0.78347, ID=0.776
SAM-T02-server_AL5.pdb.pdb       IQSYSFEDMKRIVGKHD-P-NVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP---Y-RSH------PD-----AIPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVS-------- Aligned length= 95, RMSD= 2.12, TM-score=0.80473, ID=0.737
SAM-T06-server_TS1.pdb         NISYSFEDMKRIVGK--HDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP-YRSHFA-PFE---KQ--IGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 109, RMSD= 2.48, TM-score=0.76054, ID=0.759
SAM-T06-server_TS2.pdb         ----SYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHALDPEFE--KQ--I-GIPPDSAKELIF---SGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHG--G--- Aligned length= 102, RMSD= 2.49, TM-score=0.74590, ID=0.821
SAM-T06-server_TS3.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RS--H--PDAFALD-----LEFDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDK--- Aligned length= 107, RMSD= 2.18, TM-score=0.83737, ID=0.888
SAM-T06-server_TS4.pdb         NISYSFEDMKRI-VD------PVLVDVREPSEY-IVHIPASINVPY-RSHPD-AQIG--I------PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGY-STSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 99, RMSD= 2.42, TM-score=0.78889, ID=0.750
SAM-T06-server_TS5.pdb         -NIQSYSFEDMKRIVGKHDP-VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP---Y-LEF-E----K-------QIKP-KELIFYCASGKRGGEAQKVASSH-YSNTSLYPGSMNDWVSH-GGD--- Aligned length= 96, RMSD= 2.50, TM-score=0.75296, ID=0.833
SAM-T08-server_TS1.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSH-ADLEF--KQ--I---IPPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL Aligned length= 111, RMSD= 2.71, TM-score=0.76175, ID=0.868
SAM-T08-server_TS2.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHLEF-EKQI--GI-----PKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDK--- Aligned length= 109, RMSD= 2.38, TM-score=0.76096, ID=0.893
SAM-T08-server_TS3.pdb         ----SYSFEDMKRIVHDPN--VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHALDPFEK--QI--GIPK-PDSAKELIF---SGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH-G-G--- Aligned length= 100, RMSD= 2.29, TM-score=0.79353, ID=0.800
SAM-T08-server_TS4.pdb         ----SYSFEDMKRIVHDPN--VVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYR-SHALDPFEK--QI--GIPK-PDSAKELIF---SGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG-D--- Aligned length= 101, RMSD= 2.31, TM-score=0.76797, ID=0.771

T0411.pdb                SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPYRSHPDAFALDPLEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLDL

SAM-T08-server_TS5.pdb         SNIQSYSFEDMKRIVGD-P-NVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVP---Y-LEF------EK-----QIPDSAKELIF---SGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSH------- Aligned length= 93, RMSD= 2.15, TM-score=0.80367, ID=0.903
schenk-torda-server_TS1.pdb       NIQSYSFV------------------------------KPDSALIYCA-S--------------------------------KRGG-EAQKVAS-SHGYSYPGSMND-WVS-HGGDKLDL Aligned length= 53, RMSD= 4.63, TM-score=0.26141, ID=0.179
schenk-torda-server_TS2.pdb       ----SQSYSFEDMKRIVGK--------------------------INVPYRSHAFALDLEFEK-QI--------QKV--------------A----SSHGY------------------- Aligned length= 44, RMSD= 4.55, TM-score=0.22261, ID=0.066
schenk-torda-server_TS3.pdb       NIQSYSFEDMKRI-VGDNVVL---INVPYRSHALDPLE--FE--------------------------QIGIFYASSYSNPNDVSHGG--DKL--DL----------------------- Aligned length= 61, RMSD= 5.05, TM-score=0.28462, ID=0.077
schenk-torda-server_TS4.pdb       --------SF-EDMKR-IVG-KHDPNV-----L---VDVIVHIPA--VPYRS-P----------------ASSHGYNT--YPGSMNDWVSHGGD----KLDL------------------ Aligned length= 58, RMSD= 5.08, TM-score=0.25443, ID=0.023
schenk-torda-server_TS5.pdb       ------------------SYSFEDKR------KHDPNVV-L-------------------------------PSEI----GGE-AQKVASSHG------YSNYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 52, RMSD= 4.87, TM-score=0.23099, ID=0.290
YASARA_TS1.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPDFALDPLEFEQI-IPKPDS-AKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 115, RMSD= 2.69, TM-score=0.77453, ID=0.864
YASARA_TS2.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPAFALDPLEFEQI-IPKPDS-AKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 115, RMSD= 2.72, TM-score=0.77517, ID=0.873
YASARA_TS3.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RPDAFALDPLEFE-QI---KPDS-AKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 113, RMSD= 2.88, TM-score=0.75584, ID=0.797
YASARA_TS4.pdb             SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RPDAFLDPLFEKQ-I----KPDS-AKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKL-- Aligned length= 111, RMSD= 2.58, TM-score=0.75598, ID=0.802
YASARA_TS5.pdb             --IQSYSFEDMKRIVGKHD--PNVVLVDVEPSESIVHIPASINVPYR-SHPLDPFEK--QI--GIPK-PDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGGDKLD- Aligned length= 109, RMSD= 2.78, TM-score=0.73690, ID=0.750
Zhang-Server_TS1.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHAFALPLEFEKQ--IGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG--DK- Aligned length= 114, RMSD= 2.70, TM-score=0.79248, ID=0.861
Zhang-Server_TS2.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHPAFALP-LEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG--DK- Aligned length= 115, RMSD= 2.21, TM-score=0.81745, ID=0.931
Zhang-Server_TS3.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHAFALFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG--DK- Aligned length= 111, RMSD= 2.44, TM-score=0.79359, ID=0.857
Zhang-Server_TS4.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHALDPFEK--QI--G-IPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG--DK- Aligned length= 111, RMSD= 2.37, TM-score=0.79635, ID=0.857
Zhang-Server_TS5.pdb          SNIQSYSFEDMKRIVGKHDPNVVLVDVREPSEYSIVHIPASINVPY-RSHAFALDP-LEFEKQIGIPKPDSAKELIFYCASGKRGGEAQKVASSHGYSNTSLYPGSMNDWVSHGG--DK- Aligned length= 115, RMSD= 2.50, TM-score=0.80394, ID=0.897

Below are frequnencies: number target_aa consensus_aa [sorted_freq_of_an_aa aa_type] * 21
1  S S 154 - 138 S 19 N  2 Q  1 Y  1 I  0 W  0 F  0 M  0 L  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
2  N N 191 N 60 - 40 I 16 S  2 F  2 Y  2 Q  1 V  1 K  0 W  0 M  0 L  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 D  0 E  0 H  0 R
3  I I 205 I 45 Q 40 - 10 S  8 N  3 Y  2 E  2 H  0 W  0 F  0 M  0 L  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 D  0 R  0 K
4  Q Q 207 Q 48 - 39 S  9 I  7 Y  3 D  2 F  0 W  0 M  0 L  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 N  0 E  0 H  0 R  0 K
5  S S 232 S 38 Y 28 -  7 Q  3 E  2 M  1 F  1 V  1 P  1 D  1 K  0 W  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 T  0 N  0 H  0 R
6  Y Y 226 Y 46 S 23 -  7 F  5 D  2 N  1 I  1 G  1 Q  1 H  1 R  1 K  0 W  0 M  0 L  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 E
7  S S 228 S 33 F 28 -  7 Y  7 E  5 M  2 I  1 V  1 N  1 H  1 R  1 K  0 W  0 L  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 Q  0 D
8  F F 228 F 49 - 11 E  7 S  6 D  6 K  3 V  2 I  1 Y  1 P  1 H  0 W  0 M  0 L  0 A  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 R
9  E E 248 E 33 - 10 F  6 M  5 R  4 D  3 V  2 S  1 L  1 A  1 G  1 P  0 W  0 Y  0 I  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 K
10  D D 258 D 22 - 11 E  7 K  5 I  3 F  3 M  2 G  2 P  1 S  1 R  0 W  0 Y  0 L  0 V  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 H
11  M M 257 M 21 - 12 D  7 V  6 R  5 K  2 I  2 E  1 Y  1 A  1 H  0 W  0 F  0 L  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q
12  K K 254 K 28 - 12 M  6 I  4 G  3 R  2 V  2 D  1 F  1 N  1 E  1 H  0 W  0 Y  0 L  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 Q
13  R R 255 R 25 - 19 K  6 V  3 I  2 M  2 D  1 G  1 P  1 H  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 A  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E
14  I I 255 I 22 - 14 R  4 V  4 G  4 H  3 P  3 K  2 D  1 Y  1 M  1 L  1 S  0 W  0 F  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 E
15  V V 253 V 23 - 13 I  6 D  6 K  5 G  2 H  2 R  1 Y  1 L  1 P  1 N  1 E  0 W  0 F  0 M  0 A  0 C  0 T  0 S  0 Q
16  G G 227 G 51 - 13 V 10 K  5 H  4 P  2 R  1 I  1 S  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 E
17  K K 208 K 48 - 19 G 19 H 11 D  4 P  3 V  2 S  1 L  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 R
18  H H 210 H 34 - 19 D 18 K 13 G  9 P  5 N  3 V  3 E  1 I  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 A  0 C  0 T  0 S  0 Q  0 R
19  D D 212 D 29 P 22 - 15 H 12 N 12 K  5 V  2 Y  2 G  2 S  1 F  1 R  0 W  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 T  0 Q  0 E
20  P P 227 P 54 - 17 N  5 S  4 D  2 V  2 H  1 F  1 Y  1 G  1 K  0 W  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 T  0 Q  0 E  0 R
21  N N 239 N 62 -  4 P  3 D  1 L  1 I  1 V  1 S  1 Q  1 E  1 H  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 G  0 T  0 R  0 K
22  V V 281 V 21 -  4 N  3 P  2 I  2 D  1 F  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 A  0 C  0 G  0 T  0 S  0 Q  0 E  0 H  0 R
23  V V 287 V 17 -  3 N  2 I  1 L  1 G  1 P  1 D  1 E  1 H  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 T  0 S  0 Q  0 R  0 K
24  L L 286 L 18 -  3 D  2 I  2 V  2 Q  1 A  1 G  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 E  0 H  0 R  0 K
25  V V 287 V 18 -  3 S  2 Q  2 K  1 F  1 I  1 P  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 A  0 C  0 G  0 T  0 N  0 D  0 E  0 H  0 R
26  D D 288 D 13 -  4 S  4 N  2 V  1 Y  1 L  1 H  1 R  0 W  0 F  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 Q  0 E  0 K
27  V V 289 V 18 -  3 D  2 I  1 Y  1 L  1 P  0 W  0 F  0 M  0 A  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
28  R R 285 R 16 -  4 V  2 Y  2 P  2 Q  1 L  1 S  1 N  1 D  0 W  0 F  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 T  0 E  0 H  0 K
29  E E 285 E 16 -  4 R  2 F  2 V  2 D  1 Y  1 I  1 P  1 S  0 W  0 M  0 L  0 A  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 K
30  P P 284 P 13 -  6 E  3 I  3 S  2 V  1 L  1 Q  1 H  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 G  0 T  0 N  0 D  0 K
31  S S 283 S 17 -  3 V  3 E  2 Y  2 P  2 R  1 G  1 D  1 K  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 H
32  E E 283 E 17 -  4 S  3 Y  3 D  2 G  1 M  1 Q  1 H  0 W  0 F  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 R  0 K
33  Y Y 277 Y 16 -  5 S  4 K  3 I  3 P  2 F  2 A  2 E  1 L  0 W  0 M  0 V  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
34  S S 261 S 21 - 16 I  4 Y  4 H  3 E  2 F  1 L  1 V  1 G  1 R  0 W  0 M  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 K
35  I I 254 I 24 V 16 -  7 H  6 D  4 S  2 E  1 A  1 N  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 C  0 G  0 P  0 T  0 Q  0 R  0 K
36  V V 252 V 30 H 17 -  7 I  3 P  2 Y  2 M  1 D  1 K  0 W  0 F  0 L  0 A  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 R
37  H H 253 H 30 I 14 -  7 P  2 V  2 A  2 S  2 K  1 M  1 L  1 N  0 W  0 F  0 Y  0 C  0 G  0 T  0 Q  0 D  0 E  0 R
38  I I 253 I 27 P 16 -  7 A  3 V  2 D  1 F  1 L  1 S  1 E  1 H  1 R  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q
39  P P 252 P 27 A 14 -  8 S  5 V  2 G  2 E  1 F  1 L  1 I  1 R  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H
40  A A 257 A 19 S 13 - 11 I  3 P  3 R  2 V  2 D  2 H  1 L  1 N  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 C  0 G  0 T  0 Q  0 K
41  S S 262 S 19 I 11 V  7 -  3 L  3 A  3 E  2 P  2 D  1 F  1 H  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 R
42  I I 260 I 18 N 10 P  6 -  5 H  4 F  4 S  2 L  2 D  2 E  1 V  1 R  0 W  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 G  0 T  0 Q  0 K
43  N N 260 N 16 V  8 A  7 -  6 Y  5 E  4 L  3 I  3 P  1 F  1 D  1 K  0 W  0 M  0 C  0 G  0 T  0 S  0 Q  0 H  0 R
44  V V 262 V 20 P  7 -  6 L  6 R  5 D  3 S  2 F  2 Y  1 N  1 E  0 W  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 T  0 Q  0 H  0 K
45  P P 258 P 16 Y 14 -  8 D  7 S  5 A  2 L  1 F  1 I  1 V  1 H  1 R  0 W  0 M  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 K
46  Y Y 235 Y 42 - 17 R  6 P  4 L  3 S  2 A  2 H  1 F  1 I  1 V  1 D  0 W  0 M  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 K
47  R R 197 - 99 R  5 Y  4 D  3 A  2 P  1 F  1 C  1 N  1 H  1 K  0 W  0 M  0 L  0 I  0 V  0 G  0 T  0 S  0 Q  0 E
48  S R 127 R 105 - 58 S  8 P  3 L  3 A  2 V  2 D  2 E  2 H  1 F  1 Y  1 G  0 W  0 M  0 I  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 K
49  H S 164 S 56 H 38 - 16 P 11 Y 11 L  5 D  5 E  3 R  2 F  2 I  2 A  0 W  0 M  0 V  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 K
50  P H 157 H 53 P 38 - 12 R 11 A 11 E 10 D  9 Y  5 L  3 F  3 S  1 I  1 G  1 T  0 W  0 M  0 V  0 C  0 N  0 Q  0 K
51  D P 126 P 50 D 42 A 25 - 21 F 20 L 11 R  9 S  5 E  3 H  1 Y  1 I  1 C  0 W  0 M  0 V  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 K
52  A L  89 L 62 D 46 P 30 A 22 F 22 E 20 S 10 H  8 -  3 R  1 Y  1 N  1 Q  0 W  0 M  0 I  0 V  0 C  0 G  0 T  0 K
53  F D  88 D 55 L 47 - 44 A 24 F 17 P 16 H 13 E  5 S  2 I  2 K  1 Y  1 V  0 W  0 M  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 R
54  A P 111 P 50 - 43 E 40 F 24 L 24 A 14 D  4 K  2 G  1 Y  1 I  1 S  0 W  0 M  0 V  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 R
55  L F  96 F 81 E 30 A 22 - 20 L 20 P 19 K 16 D  4 Q  2 I  2 G  2 H  1 Y  0 W  0 M  0 V  0 C  0 T  0 S  0 N  0 R
56  D E 107 E 46 F 42 - 39 L 20 K 18 Q 14 D 13 P  7 A  5 I  2 G  2 R  0 W  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 T  0 S  0 N  0 H
57  P K  97 K 59 - 51 E 23 P 20 I 20 D 16 Q 12 L  7 F  4 A  4 G  1 S  1 R  0 W  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 T  0 N  0 H
58  L L 220 - 17 L 17 Q 12 F 12 K 11 P  8 I  8 E  4 D  3 G  1 Y  1 S  1 N  0 W  0 M  0 V  0 A  0 C  0 T  0 H  0 R
59  E K 184 - 35 K 28 E 22 I 14 L  8 F  5 A  5 Q  4 G  4 P  1 Y  1 M  1 V  1 C  1 D  1 R  0 W  0 T  0 S  0 N  0 H
60  F Q 135 Q 41 G 27 - 22 E 21 K 18 F 13 I 10 L  9 D  8 P  7 A  1 C  1 S  1 N  1 R  0 W  0 Y  0 M  0 V  0 T  0 H
61  E I 162 I 63 - 21 E 16 Q 11 K 10 F 10 D  8 A  6 L  6 G  1 Y  1 P  0 W  0 M  0 V  0 C  0 T  0 S  0 N  0 H  0 R
62  K K 276 - 10 K  9 Q  6 G  5 E  2 F  2 I  1 L  1 V  1 P  1 S  1 D  0 W  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 T  0 N  0 H  0 R
63  Q Q 279 - 11 Q 10 I  4 K  3 E  1 F  1 L  1 V  1 A  1 G  1 P  1 S  1 R  0 W  0 Y  0 M  0 C  0 T  0 N  0 D  0 H
64  I G 158 - 102 G 24 I  9 F  8 Q  6 E  4 A  1 L  1 S  1 H  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 P  0 T  0 N  0 D  0 R
65  G I 240 - 39 I 19 G  6 K  3 F  3 E  2 Q  1 A  1 P  1 H  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 C  0 T  0 S  0 N  0 D  0 R
66  I I 102 I 98 - 42 P 39 G 10 K  5 E  4 A  4 Q  3 F  2 V  2 R  1 Y  1 L  1 S  1 D  0 W  0 M  0 C  0 T  0 N  0 H
67  P P 137 P 56 K 55 I 24 - 14 Q  7 A  6 G  5 L  4 D  3 S  2 E  1 F  1 H  0 W  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 T  0 N  0 R
68  K K 140 K 56 P 44 - 20 I 14 D 12 Q 10 G  6 L  4 F  3 S  3 E  2 H  1 N  0 W  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 T  0 R
69  P P 213 P 23 K 22 I 14 D 11 S  9 -  7 G  5 A  4 E  2 F  2 L  2 Q  1 T  0 W  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 N  0 H  0 R
70  D D 211 D 36 P 13 K 12 S 11 A  9 -  6 I  6 G  4 L  3 Q  2 E  1 F  1 Y  0 W  0 M  0 V  0 C  0 T  0 N  0 H  0 R
71  S S 210 S 31 D 18 - 15 K 12 P 11 A  8 I  5 E  2 G  1 F  1 L  1 Q  0 W  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 T  0 N  0 H  0 R
72  A A 231 A 34 S 24 - 12 K  5 D  2 I  2 G  2 E  1 F  1 L  1 P  0 W  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 R
73  K K 269 K 22 E  9 A  7 -  3 S  2 P  1 F  1 I  1 V  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
74  E E 275 E 25 L  6 -  2 S  2 K  1 F  1 Y  1 A  1 N  1 H  0 W  0 M  0 I  0 V  0 C  0 G  0 P  0 T  0 Q  0 D  0 R
75  L L 274 L 28 I  3 S  2 -  2 G  2 E  1 Y  1 A  1 T  1 Q  0 W  0 F  0 M  0 V  0 C  0 P  0 N  0 D  0 H  0 R  0 K
76  I I 274 I 27 F  5 -  3 S  2 Y  1 L  1 C  1 G  1 K  0 W  0 M  0 V  0 A  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
77  F F 273 F 27 Y  4 -  2 L  2 G  2 S  1 I  1 V  1 A  1 N  1 H  0 W  0 M  0 C  0 P  0 T  0 Q  0 D  0 E  0 R  0 K
78  Y Y 271 Y 27 C 13 -  1 F  1 T  1 S  1 E  0 W  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 G  0 P  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
79  C C 265 C 25 A 21 -  2 S  1 Y  1 G  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 V  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
80  A A 245 A 60 -  6 S  2 C  2 N  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 G  0 P  0 T  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
81  S S 261 S 38 -  7 G  6 A  1 Y  1 P  1 T  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 V  0 C  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
82  G G 265 G 16 A 13 S  9 -  7 K  3 C  1 P  1 N  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 T  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
83  K K 262 K 16 S 13 G 11 -  7 R  3 A  1 L  1 D  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 H
84  R R 277 R 22 -  8 G  3 S  2 K  1 Y  1 V  1 N  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 P  0 T  0 Q  0 D  0 E  0 H
85  G G 287 G 12 -  6 R  4 A  4 E  1 M  1 S  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 I  0 V  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 K
86  G G 292 G  5 -  5 K  4 A  4 Q  2 Y  1 N  1 E  1 H  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 V  0 C  0 P  0 T  0 S  0 D  0 R
87  E E 277 E 12 A  7 -  7 G  4 Q  3 K  2 S  1 L  1 D  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 P  0 T  0 N  0 H
88  A A 276 A 16 -  6 V  6 E  2 Y  2 G  2 K  1 W  1 M  1 P  1 N  1 Q  0 F  0 L  0 I  0 C  0 T  0 S  0 D  0 H  0 R
89  Q Q 287 Q 14 A  4 -  3 V  2 G  2 P  1 T  1 N  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 C  0 S  0 D  0 E  0 H  0 R
90  K K 287 K  8 Q  7 -  6 S  3 A  2 G  1 V  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 C  0 P  0 T  0 N  0 E  0 H  0 R
91  V V 286 V 11 S  7 K  5 -  2 A  1 W  1 L  1 D  1 H  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 C  0 G  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 R
92  A A 287 A  9 V  6 S  5 -  2 M  2 H  1 G  1 P  1 D  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 I  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 R
93  S S 287 S  8 A  7 -  6 H  3 G  2 N  1 W  1 L  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 P  0 T  0 Q  0 D  0 E  0 R  0 K
94  S S 292 S 16 -  2 G  2 D  2 H  1 Y  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 R  0 K
95  H H 287 H 17 -  4 S  2 Y  2 G  1 W  1 P  1 D  0 F  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 R  0 K
96  G G 291 G 14 -  3 H  2 S  2 D  1 Y  1 V  1 A  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 R  0 K
97  Y Y 293 Y  7 -  6 S  2 L  2 H  1 W  1 G  1 N  1 D  1 K  0 F  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 Q  0 E  0 R
98  S S 291 S 17 -  2 G  2 D  1 W  1 T  1 E  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
99  N N 290 N  9 -  8 S  2 H  2 K  1 Y  1 L  1 V  1 G  0 W  0 F  0 M  0 I  0 A  0 C  0 P  0 T  0 Q  0 D  0 E  0 R
100 T T 293 T  5 -  4 S  4 N  4 H  3 L  1 Y  1 G  0 W  0 F  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 Q  0 D  0 E  0 R  0 K
101 S S 295 S  6 -  4 G  3 Y  2 T  2 D  2 H  1 N  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 Q  0 E  0 R  0 K
102 L L 297 L  6 -  4 Y  3 S  2 G  1 P  1 T  1 N  0 W  0 F  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
103 Y Y 297 Y  9 -  4 S  2 L  2 G  1 M  0 W  0 F  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
104 P P 291 P 16 -  3 S  2 Y  2 D  1 L  0 W  0 F  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
105 G G 291 G 11 -  5 P  5 N  1 W  1 M  1 L  0 F  0 Y  0 I  0 V  0 A  0 C  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
106 S S 287 S 13 -  6 G  5 T  1 Y  1 P  1 N  1 K  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
107 M M 286 M 18 -  5 S  2 G  1 L  1 P  1 N  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 I  0 V  0 A  0 C  0 T  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
108 N N 284 N 19 -  5 M  4 S  2 D  1 G  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
109 D D 282 D 14 -  8 S  3 L  3 N  2 W  1 V  1 G  1 K  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 P  0 T  0 Q  0 E  0 H  0 R
110 W W 282 W  8 -  7 D  4 M  3 Y  3 L  2 V  2 S  2 N  2 H  0 F  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 Q  0 E  0 R  0 K
111 V V 281 V 17 -  4 W  3 P  3 D  2 G  1 M  1 L  1 S  1 N  1 H  0 F  0 Y  0 I  0 A  0 C  0 T  0 Q  0 E  0 R  0 K
112 S S 269 S 39 -  3 G  2 V  1 Y  1 D  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
113 H H 257 H 38 -  9 S  5 G  2 D  1 W  1 Y  1 P  1 N  0 F  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 T  0 Q  0 E  0 R  0 K
114 G G 225 G 56 - 20 H  6 S  2 W  2 D  2 K  1 V  1 N  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 P  0 T  0 Q  0 E  0 R
115 G G 208 G 48 - 43 D  4 H  3 M  3 L  3 S  2 V  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 I  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 R
116 D D 132 D 83 - 46 K 45 G  4 H  2 S  1 L  1 V  1 N  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 P  0 T  0 Q  0 E  0 R
117 K K 117 K 85 - 46 L 43 D 21 G  2 H  1 S  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 R
118 L L 102 L 75 D 71 - 57 K 10 G  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
119 D L 169 - 78 L 40 D 26 K  2 G  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
120 L D 272 - 21 D 18 L  4 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R