T0415

match_count: 109
consensus:               GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF
match:                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T0415.pdb                GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF

3D-JIGSAW_AEP_TS1.pdb          GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKDFIRCHRSFIVNVNHIKAIYP-DTHTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLG- Aligned length= 106, RMSD= 2.29, TM-score=0.79554, ID=0.925
3D-JIGSAW_AEP_TS2.pdb          -KSVVTLKT-DGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLG- Aligned length= 106, RMSD= 2.83, TM-score=0.75304, ID=0.972
3D-JIGSAW_AEP_TS3.pdb          GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYP-DTHTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLG- Aligned length= 106, RMSD= 2.31, TM-score=0.79412, ID=0.935
3D-JIGSAW_AEP_TS4.pdb          GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYP-DTHTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLG- Aligned length= 106, RMSD= 2.31, TM-score=0.79403, ID=0.935
3D-JIGSAW_AEP_TS5.pdb          GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYP-DTHTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLG- Aligned length= 106, RMSD= 2.31, TM-score=0.79402, ID=0.935
3D-JIGSAW_V3_TS1.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPST---FLLSMDNGERVPVS---QSYASYFRKG Aligned length= 102, RMSD= 2.65, TM-score=0.75274, ID=0.903
3D-JIGSAW_V3_TS2.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPST---FLLSMDNGERVPVS---QSYASYFRKG Aligned length= 102, RMSD= 2.65, TM-score=0.75274, ID=0.903
3D-JIGSAW_V3_TS3.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPST---FLLSMDNGERVPVS---QSYASYFRKG Aligned length= 102, RMSD= 2.65, TM-score=0.75274, ID=0.903
3D-JIGSAW_V3_TS4.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPST---FLLSMDNGERVPVSQSYAS-YFRKLLG Aligned length= 104, RMSD= 2.72, TM-score=0.74938, ID=0.924
3D-JIGSAW_V3_TS5.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPST---FLLSMDNGERVPVSQSYAS-YFRKLLG Aligned length= 104, RMSD= 2.70, TM-score=0.75266, ID=0.924
3Dpro_TS1.pdb              GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKDFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPTHS-TFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF-RKLF Aligned length= 105, RMSD= 2.78, TM-score=0.75730, ID=0.886
3Dpro_TS2.pdb              GKSVVTLKT--GWIPVPFSKVMYLEAKDKTYVNAEELTGTHKY-SLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYLLR-VPV-------------S--QS-YAS--YF Aligned length= 87, RMSD= 2.55, TM-score=0.63634, ID=0.697
3Dpro_TS3.pdb              KSVVTLKT---GWIPVPFSKVMYLEAKDKTYVNAEELTGTHK-YSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPD----HSTF---MVVSQYASYR-LGF------ Aligned length= 91, RMSD= 3.56, TM-score=0.60721, ID=0.571
3Dpro_TS4.pdb              -SVVTLKTT-DGWIPVPFSKVMYLEAKDKTYVNAEELTGTHKY-SLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHI------------------------------------- Aligned length= 69, RMSD= 2.80, TM-score=0.50988, ID=0.467
3Dpro_TS5.pdb              GKSVVTLKT--GWIPVPFSKVMYLEAKDKTYVNAEELTGTHKY-SLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYP-------------------------------- Aligned length= 74, RMSD= 2.77, TM-score=0.54740, ID=0.565
3DShot2_TS1.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAELTGTHKY-SLQEFEYLLPKDSFIRCHRSTFL-S-MDN-------------GER-V------------------ Aligned length= 73, RMSD= 3.09, TM-score=0.48926, ID=0.611
ACOMPMOD_TS1.pdb            -----------------------TLKTTDGWI---------PVP---FS--KVMYLYVN--------GTHKY-SLQ-E----FEYLLPPHSTFLLSMDNGERV--L--- Aligned length= 53, RMSD= 4.52, TM-score=0.27765, ID=0.045
ACOMPMOD_TS2.pdb            ------LKTT-DGWPVPFSKVLTYVNAEELGT---------KYSLQ-EFEYLLDS-FIRCHRVLLSMDNG--------------------------------------- Aligned length= 52, RMSD= 3.63, TM-score=0.31043, ID=0.250
ACOMPMOD_TS3.pdb            --------------------------GKSVTLKTTDGWIPVPSKVM-YLAKDKTYKDSF------IRCH-SF------------------------------------- Aligned length= 38, RMSD= 4.11, TM-score=0.20600, ID=0.032

T0415.pdb                GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF

ACOMPMOD_TS4.pdb            GK------------------KTYVNAE-ELLQEF----RCHR---S------------------FIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLGF- Aligned length= 64, RMSD= 3.77, TM-score=0.37215, ID=0.535
ACOMPMOD_TS5.pdb            --WIPFSK-----------------A--DKKTYVNAE---HK-YSLQEFEYLFR-SFIVNVN-HI----------PDTHS-TFLLSM-DNGERVPVSQ-S--------- Aligned length= 60, RMSD= 4.41, TM-score=0.36235, ID=0.247
BAKER-ROBETTA_TS1.pdb          GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYDTHS-TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 108, RMSD= 2.62, TM-score=0.77462, ID=0.963
BAKER-ROBETTA_TS2.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKD-FIRCHRSFIVNVNHIKAIYPHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 105, RMSD= 2.75, TM-score=0.75459, ID=0.963
BAKER-ROBETTA_TS3.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 108, RMSD= 2.91, TM-score=0.74019, ID=0.991
BAKER-ROBETTA_TS4.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYDHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRK-LGF Aligned length= 105, RMSD= 2.61, TM-score=0.76975, ID=0.962
BAKER-ROBETTA_TS5.pdb          GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 109, RMSD= 2.84, TM-score=0.77323, ID=1.000
BAKER_TS1.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 108, RMSD= 2.66, TM-score=0.77496, ID=0.991
BAKER_TS2.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTH-TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 107, RMSD= 2.63, TM-score=0.77168, ID=0.982
BAKER_TS3.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT--TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 106, RMSD= 2.48, TM-score=0.76776, ID=0.972
BAKER_TS4.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT--TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 106, RMSD= 2.40, TM-score=0.77688, ID=0.972
BAKER_TS5.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT--TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLL-- Aligned length= 104, RMSD= 2.57, TM-score=0.75577, ID=0.954
BioSerf_TS1.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT--HSLLSMDNGERVPVSQSYASYF--RKG- Aligned length= 102, RMSD= 2.34, TM-score=0.77919, ID=0.913
circle_TS1.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIDTHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLL-- Aligned length= 104, RMSD= 2.72, TM-score=0.76622, ID=0.952
circle_TS2.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIDHST---FLLSMDNGERVPVSQSYASYRKL-L-- Aligned length= 102, RMSD= 2.60, TM-score=0.76365, ID=0.932
circle_TS3.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIDHST---FLLSMDNGERVPVSQSYASYRKL-L-- Aligned length= 102, RMSD= 2.60, TM-score=0.76365, ID=0.932
circle_TS4.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIDHST---FLLSMDNGERVPVSQSYASYRKLLGF- Aligned length= 104, RMSD= 2.60, TM-score=0.76556, ID=0.914
circle_TS5.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIDTHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFKLLG-F Aligned length= 105, RMSD= 2.70, TM-score=0.76443, ID=0.925
COMA-M_TS1.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF-RK-- Aligned length= 104, RMSD= 2.45, TM-score=0.80140, ID=0.952
COMA-M_TS2.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF-RK-- Aligned length= 104, RMSD= 2.45, TM-score=0.80140, ID=0.952

T0415.pdb                GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF

COMA-M_TS3.pdb             -KSVVTLKTT-GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS--YFRK-- Aligned length= 103, RMSD= 2.35, TM-score=0.79760, ID=0.943
COMA-M_TS4.pdb             ------------------V-T-LKTTD-G---------------VPFVM-YLEAKDKKTY-VNACFIVVNHIFGRVPVQSYASYFR----GF----------------- Aligned length= 50, RMSD= 4.36, TM-score=0.26707, ID=0.158
COMA-M_TS5.pdb             ------------------V-T-LKTTD-G---------------VPFVM-YLEAKDKKTY-VNACFIVVNHIFGRVPVQSYASYFR----GF----------------- Aligned length= 50, RMSD= 4.36, TM-score=0.26707, ID=0.158
COMA_TS1.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF-RK-- Aligned length= 104, RMSD= 2.45, TM-score=0.80140, ID=0.952
COMA_TS2.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF-RK-- Aligned length= 104, RMSD= 2.45, TM-score=0.80140, ID=0.952
COMA_TS3.pdb              -KSVVTLKTT-GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS--YFRK-- Aligned length= 103, RMSD= 2.35, TM-score=0.79760, ID=0.943
COMA_TS4.pdb              DGWIFSVMYL-----------------E-AKKKTY-----------------RCHRSFIVNIKAI---------------NGE----------RVPSYAS-YFRKLGF- Aligned length= 47, RMSD= 4.59, TM-score=0.25427, ID=0.117
COMA_TS5.pdb              DGWIFSVMYL-----------------E-AKKKTY-----------------RCHRSFIVNIKAI---------------NGE----------RVPSYAS-YFRKLGF- Aligned length= 47, RMSD= 4.59, TM-score=0.25427, ID=0.117
CpHModels_TS1.pdb            -KSVVTLKT-DGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT--HSLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 99, RMSD= 2.33, TM-score=0.77732, ID=0.931
Distill_TS1.pdb             -----------GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIAYPDTHS--TFLLSMDNGERVPVSQ-SY--ASYRK-- Aligned length= 91, RMSD= 2.46, TM-score=0.65160, ID=0.755
Distill_TS2.pdb             -----------GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNIKAYPDTHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYSYF-RKLL-- Aligned length= 93, RMSD= 2.60, TM-score=0.66269, ID=0.786
Distill_TS3.pdb             -VTLKT-----GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFELLPKD-SFIRCHRSFIVNVNHIIYPDTHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLG- Aligned length= 99, RMSD= 2.98, TM-score=0.66314, ID=0.816
Distill_TS4.pdb             -TLKT------GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLKD-SFIRCHRSFIVNVNHIAYPDTHS--TFLLSMDNGERVPVS---QSYASYFRK- Aligned length= 95, RMSD= 2.57, TM-score=0.68202, ID=0.758
Distill_TS5.pdb             -VTLKT-----GWIPVPFSKVMYLEAK-DKTYVNAEELTGTHKYSLQEFELLPKD-SFIRCHRSFIVNVNHIAIYPDTHS-TFLLSMDNGERVPVS---QSYASYFRKL Aligned length= 97, RMSD= 3.02, TM-score=0.65212, ID=0.720
fais-server_TS1.pdb           -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYF--RKLL Aligned length= 106, RMSD= 2.48, TM-score=0.77943, ID=0.953
fais-server_TS2.pdb           -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFELLPKD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAITH-S--TFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF-RKLL Aligned length= 102, RMSD= 2.56, TM-score=0.76495, ID=0.864
fais-server_TS3.pdb           -GKSVVTLKTTWIPVPF--SKVMYLEAKKTYVNAE--GTHKY-S-L-QEE-YLPKD-SFI-RCHRSFIV-----NHI----KA-----------IYPDTHSTFLLVPVS Aligned length= 78, RMSD= 4.55, TM-score=0.39246, ID=0.159
fais-server_TS4.pdb           -----------------TL-VPF----------SK---ELGTHKY--SL--FEFIRCHRS-----FIVN--HIAIYDTH--STFLLS-DGERVPVSQSAS-FR------ Aligned length= 57, RMSD= 5.16, TM-score=0.26175, ID=0.182
fais-server_TS5.pdb           -GSVVTL--------PVPFSKVMYLEAKKYVNAEELTGTHKYSEFEYLLP---------SFIRCHRIVN--VNHIIYTH-STFLLSMDNGERVPVSQSYA-SYFRKL-F Aligned length= 86, RMSD= 4.61, TM-score=0.43508, ID=0.323
FALCON_CONSENSUS_TS1.pdb        KSVVTLKT----WIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLP-KD----------SFIRIVNAIYPDTHTFLLS-----VPVSQS-AS-YFRKLLGF Aligned length= 87, RMSD= 4.37, TM-score=0.47973, ID=0.594

T0415.pdb                GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF

FALCON_CONSENSUS_TS2.pdb        ------------------------------------------------VVTLWLEAKDK------NVN--HIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVS--QYA-SYF--KL Aligned length= 48, RMSD= 3.73, TM-score=0.28867, ID=0.500
FALCON_CONSENSUS_TS3.pdb        GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKDFIRCHRSFIVNVNHIKAIYDTHS-TFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF-RKLL Aligned length= 105, RMSD= 2.57, TM-score=0.76770, ID=0.867
FALCON_CONSENSUS_TS4.pdb        -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKDFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPTH-STFLLSMDNGERVPVSQSYASY--KL-GF Aligned length= 103, RMSD= 2.83, TM-score=0.75436, ID=0.907
FALCON_CONSENSUS_TS5.pdb        --------G-KSVVT------------------------VPFSKVAEELT--GTHKLQEYL---LPDSFIRRSVNHII-DTSLLSMDNGERVPVS-------------- Aligned length= 56, RMSD= 4.08, TM-score=0.30780, ID=0.025
FALCON_TS1.pdb             KSVVTLKT----WIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLP-KD----------SFIRIVNAIYPDTHTFLLS-----VPVSQS-AS-YFRKLLGF Aligned length= 87, RMSD= 4.37, TM-score=0.47973, ID=0.594
FALCON_TS2.pdb             GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKDFIRCHRSFIVNVNHIKAIYDTHS-TFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF-RKLL Aligned length= 105, RMSD= 2.57, TM-score=0.76770, ID=0.867
FALCON_TS3.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKDFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPTH-STFLLSMDNGERVPVSQSYASY--KL-GF Aligned length= 103, RMSD= 2.83, TM-score=0.75436, ID=0.907
FALCON_TS4.pdb             DKK-T------------Y-VNASLQ------EFE-----YLLPK---DSFIHIK--A----------I-YPDTHSTFLL----SMD-------------SASYFRKL-- Aligned length= 49, RMSD= 4.49, TM-score=0.24617, ID=0.051
FALCON_TS5.pdb             GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSL--QE--F----YLLPK--D----------SFIRC----------------------------- Aligned length= 60, RMSD= 3.41, TM-score=0.40694, ID=0.522
FAMSD_TS1.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIDHST---FLLSMDNGERVPVSQSYASYRKLLGF- Aligned length= 104, RMSD= 2.60, TM-score=0.76556, ID=0.914
FAMSD_TS2.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIDHST---FLLSMDNGERVPVSQSYASYRKLLGF- Aligned length= 104, RMSD= 2.60, TM-score=0.76546, ID=0.914
FAMSD_TS3.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIDHST---FLLSMDNGERVPVSQSYASYRKL-L-- Aligned length= 102, RMSD= 2.60, TM-score=0.76365, ID=0.932
FAMSD_TS4.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKYVNAEELTGTHKY-S-LQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIDTHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLL-- Aligned length= 102, RMSD= 2.72, TM-score=0.74700, ID=0.825
FAMSD_TS5.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKYVNAEELTGTHKY-S-LQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIDTHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLL-- Aligned length= 102, RMSD= 2.72, TM-score=0.74699, ID=0.825
FEIG_TS1.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDH-STFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 107, RMSD= 2.45, TM-score=0.77125, ID=0.981
FEIG_TS2.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 108, RMSD= 2.43, TM-score=0.76544, ID=0.991
FEIG_TS3.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 107, RMSD= 2.67, TM-score=0.77241, ID=0.963
FEIG_TS4.pdb              -SVVTLKT--DGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYP-DTSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 105, RMSD= 2.61, TM-score=0.74735, ID=0.907
FEIG_TS5.pdb              GKSVVTLKTTD------KKTYVAGTHKY-S----------LQFEYL-LPK--DS--FI-----------VNH--------------IKA-P------SYASYRKLLGF- Aligned length= 54, RMSD= 5.10, TM-score=0.24919, ID=0.250
FFASflextemplate_TS1.pdb        -KSVVTLKT--GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 99, RMSD= 2.21, TM-score=0.79806, ID=0.921

T0415.pdb                GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF

FFASflextemplate_TS2.pdb        -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKDFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 101, RMSD= 2.43, TM-score=0.79338, ID=0.931
FFASstandard_TS1.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKDFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 101, RMSD= 2.43, TM-score=0.79338, ID=0.931
FFASstandard_TS2.pdb          -KSVVTLKT--GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 99, RMSD= 2.21, TM-score=0.79806, ID=0.921
FFASsuboptimal_TS1.pdb         -KSVVTLKT--GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 99, RMSD= 2.21, TM-score=0.79806, ID=0.921
FFASsuboptimal_TS2.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYTHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 100, RMSD= 2.51, TM-score=0.79052, ID=0.940
FFASsuboptimal_TS3.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYTHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYAS--Y--F-- Aligned length= 99, RMSD= 2.26, TM-score=0.80187, ID=0.919
FFASsuboptimal_TS4.pdb         -KSVVTLKT--GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAIDTHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 97, RMSD= 2.15, TM-score=0.78722, ID=0.879
FFASsuboptimal_TS5.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKDFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 101, RMSD= 2.43, TM-score=0.79338, ID=0.931
Fiser-M4T_TS1.pdb            -SVVTLKT---GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEETGTHKY-SLQEEYL-LPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKA-----------I----------------------- Aligned length= 69, RMSD= 2.24, TM-score=0.72653, ID=0.746
FOLDpro_TS1.pdb             GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKDFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPTHS-TFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF-RKLF Aligned length= 105, RMSD= 2.78, TM-score=0.75730, ID=0.886
FOLDpro_TS2.pdb             ----------GWIPVPFS--KVMYLEAK-----VEELTGTHK-YSLQEFEYLLPK-DSFIRCS--V-VNH-I--KAIYP---DTFSMDVVS------------------ Aligned length= 63, RMSD= 4.95, TM-score=0.28904, ID=0.181
FOLDpro_TS3.pdb             TGWVPFS--------K-VMYLKKTYAEELGT------------YSLQEFEYLLPKDSFI--------RCH-R------------SFI---VNVAPSLLSDN-GE--R-- Aligned length= 59, RMSD= 4.83, TM-score=0.28370, ID=0.333
FOLDpro_TS4.pdb             --------SVVTTWIPVPSKVMYLEAK-DK-KTYVN------------------------------AEELTGTHKLQ-SFIRRSIVN--VNHIYTDNGRVP--VS---- Aligned length= 60, RMSD= 4.29, TM-score=0.31087, ID=0.149
FOLDpro_TS5.pdb             -KDSFIRCH-RSFIVNVNHIKAIYPDT-HFLLSMDNGERVPVSQ---SY--AS----YF-------R-KL-LG--------------F--------------------- Aligned length= 53, RMSD= 3.50, TM-score=0.30283, ID=0.037
forecast_TS1.pdb            ------------------------W--------------------MY--E---AKDKKTYVNASIRCHRSFIVNVNHYPDSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 60, RMSD= 3.83, TM-score=0.37531, ID=0.420
forecast_TS2.pdb            VKKKTYVAYLPKDIRCHRSFIVNVNHADSTFLLSMDNERVPVSSYASYFRKLL----G---------F----------------------------------------- Aligned length= 55, RMSD= 2.74, TM-score=0.39993, ID=0.127
forecast_TS3.pdb            KKKKTYVAYLPKDIRCHRSFIVNVNHIYPTFLLSMDNERVPVSQA-SYFK-LL----G---------F----------------------------------------- Aligned length= 53, RMSD= 2.73, TM-score=0.39362, ID=0.113
forecast_TS4.pdb            ---------------------------------------------GK--SVVTTGEELTGTHKIRCVNVNHIKAIYP-DTHTFLLSMDNGERVPVSQ--SYASYFRKLL Aligned length= 59, RMSD= 3.10, TM-score=0.38244, ID=0.475
forecast_TS5.pdb            ---------------------------------------------GK--SVVTGWEELTG-THIRCVNVNHIKAIYP--DTTFLLSMDNGERVPVSQ--SYASYFRKLL Aligned length= 57, RMSD= 2.82, TM-score=0.38239, ID=0.474
Frankenstein_TS1.pdb          -----LKTTDGWIPVPFSK-VMYLEAKDTGTHK---------KDSFIR--------------HSTFLL-------------------GF-------------------- Aligned length= 41, RMSD= 4.94, TM-score=0.20207, ID=0.148

T0415.pdb                GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF

Frankenstein_TS2.pdb          --VTLKTT------YLEKKTYVNAEE--GTH-----------KYS-LQFEYLLPKSFRC-FIVNVNKYTHSTFLLMDNGERV-------------YAYFRKLLG-F--- Aligned length= 69, RMSD= 4.58, TM-score=0.33853, ID=0.129
Frankenstein_TS3.pdb          --SVVTLKTTDGWIPVP-FSKVMYLEAKDKKTYVNAEE----------------------------------------------------------------------- Aligned length= 35, RMSD= 3.98, TM-score=0.21679, ID=0.181
Frankenstein_TS4.pdb          MEAKTYVN----AEE--------------LTGTHKEYLLPKD--SFIRHR-SFIVN-VNIYPTHSTFL-VPV-------------------KLLG-------------- Aligned length= 53, RMSD= 4.55, TM-score=0.26879, ID=0.062
Frankenstein_TS5.pdb          --GKSVVLKTTDG------------SKVMYLE-------NAEE-YSQEFYL--LPKD-----IV-----------LSMDNGERVP-------VSQS-A----------- Aligned length= 50, RMSD= 5.72, TM-score=0.20478, ID=0.078
FUGUE_KM_AL1.pdb.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAAKDKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LP-KFIRCHRSFIVNVNHIKAIYHST---FLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 97, RMSD= 2.41, TM-score=0.79987, ID=0.878
FUGUE_KM_AL2.pdb.pdb          -TDG-------------WIPVP-----------------------------------------------FSKVMYYEAKDKKTYVNAAEELTGTHKYSSLQYL-LLSME Aligned length= 47, RMSD= 3.98, TM-score=0.24200, ID=0.102
FUGUE_KM_AL3.pdb.pdb          GK----------------------I--------------------MY--E---AKDKKTYV-NAFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 61, RMSD= 3.73, TM-score=0.41164, ID=0.625
FUGUE_KM_AL4.pdb.pdb          ------LK-----TTGWIPVPKVTY-----VN--------ALKYQEY--LL---D---SFIRCSM----------------------------DN---GE-RVPVSQS- Aligned length= 44, RMSD= 3.25, TM-score=0.30556, ID=0.094
FUGUE_KM_AL5.pdb.pdb          VPFS------------YVN----YSLQ-EFEYLFIRCHN-----FL-LS-VPV----SQS-------------------------------------YASYFRKL-LGF Aligned length= 43, RMSD= 4.53, TM-score=0.22233, ID=0.077
GeneSilicoMetaServer_TS1.pdb      -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLKD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT--HSLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF--R-- Aligned length= 100, RMSD= 2.44, TM-score=0.76976, ID=0.921
GeneSilicoMetaServer_TS2.pdb      -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF--R-- Aligned length= 103, RMSD= 2.59, TM-score=0.79128, ID=0.962
GeneSilicoMetaServer_TS3.pdb      -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LP-KDIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYF---R-- Aligned length= 101, RMSD= 2.60, TM-score=0.78033, ID=0.941
GeneSilicoMetaServer_TS4.pdb      -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LP-KDIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF--R-- Aligned length= 101, RMSD= 2.56, TM-score=0.77555, ID=0.922
GeneSilicoMetaServer_TS5.pdb      GK----------------K-TYVNAEETSLQEFEYL---------------------R------FIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLGF- Aligned length= 64, RMSD= 3.96, TM-score=0.38484, ID=0.478
GS-KudlatyPred_TS1.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYAS--YFRK-- Aligned length= 102, RMSD= 2.55, TM-score=0.76277, ID=0.914
GS-MetaServer2_TS1.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF--R-- Aligned length= 103, RMSD= 2.59, TM-score=0.79128, ID=0.962
GS-MetaServer2_TS2.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLKD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT--HSLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF--R-- Aligned length= 100, RMSD= 2.44, TM-score=0.76976, ID=0.921
GS-MetaServer2_TS3.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LP-KDIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYF---R-- Aligned length= 101, RMSD= 2.60, TM-score=0.78033, ID=0.941
GS-MetaServer2_TS4.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LP-KDIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF--R-- Aligned length= 101, RMSD= 2.56, TM-score=0.77555, ID=0.922
GS-MetaServer2_TS5.pdb         GK----------------K-TYVNAEETSLQEFEYL---------------------R------FIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLGF- Aligned length= 64, RMSD= 3.96, TM-score=0.38484, ID=0.478

T0415.pdb                GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF

HHpred2_TS1.pdb             GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYDTH-STFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF--RKL Aligned length= 105, RMSD= 2.48, TM-score=0.78106, ID=0.924
HHpred4_TS1.pdb             GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYDTH-STFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF--RKL Aligned length= 105, RMSD= 2.48, TM-score=0.78106, ID=0.924
HHpred5_TS1.pdb             GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYDTH-STFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF--RKL Aligned length= 105, RMSD= 2.48, TM-score=0.78106, ID=0.924
huber-torda-server_TS1.pdb       ---------------KSVVT----------IMYLEATYAEGTH-----------------YLLPKSFIRCHRSFVNVNH-IK-----------AIH-STFRGF------ Aligned length= 48, RMSD= 4.31, TM-score=0.28890, ID=0.048
huber-torda-server_TS2.pdb       ---LK----------TTDGWIMYLEAKDKKTY-------VLLPSFIRC-HRSFAI--YP--------DTSTFL--------------LSMDN----------------- Aligned length= 47, RMSD= 3.69, TM-score=0.32204, ID=0.167
huber-torda-server_TS3.pdb       -----GK----------S--------------V--------V-TTT--DGWIPV-FSK---------V-MLEKDNAEEL--LQEF------YLLIHRSFIVNVNHIKA- Aligned length= 49, RMSD= 4.33, TM-score=0.30335, ID=0.077
huber-torda-server_TS4.pdb       -----------------------------------L---------------------------------KTTDGWIVPFS-KVMYLEADKKTY-VNAEELGTH------ Aligned length= 33, RMSD= 2.83, TM-score=0.24081, ID=0.022
huber-torda-server_TS5.pdb       ----------------------------------------------G--K---SVVMYLE--KDKKTVNA---YS--------LF-------YLLPKDSFIRCHRSFII Aligned length= 38, RMSD= 3.71, TM-score=0.24549, ID=0.024
keasar-server_TS1.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT--HFLLSMDNGERVPVSQSYASYF---RKL Aligned length= 103, RMSD= 2.55, TM-score=0.76031, ID=0.952
keasar-server_TS2.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYHST---FLLSMDNGERVPVSQSYASYF--RKGF Aligned length= 103, RMSD= 2.70, TM-score=0.75584, ID=0.952
keasar-server_TS3.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKDFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLG- Aligned length= 106, RMSD= 3.00, TM-score=0.76059, ID=0.944
keasar-server_TS4.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKDFIRCHRSFIVNVNHIKAIYHST---FLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLG- Aligned length= 103, RMSD= 2.66, TM-score=0.74705, ID=0.924
keasar-server_TS5.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYHST---FLLSMDNGERVPVSQSYASYFRK-LL- Aligned length= 102, RMSD= 2.67, TM-score=0.75045, ID=0.923
LOOPP_Server_TS1.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKPDTHST---FLLSMDNGERVPVS------------- Aligned length= 92, RMSD= 2.29, TM-score=0.78978, ID=0.935
LOOPP_Server_TS2.pdb          -LKTTDGW-----IPVPKV-M-YLAKD-KKTYVNAEELTGTHKY---S------------------------------------------------------------- Aligned length= 36, RMSD= 2.72, TM-score=0.44573, ID=0.595
LOOPP_Server_TS3.pdb          GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAK---TYVNAEELGHKYSLQE--YLLPK----D---------S----------------------------------------- Aligned length= 50, RMSD= 3.36, TM-score=0.44790, ID=0.700
LOOPP_Server_TS4.pdb          --TLKTT-----DP-VPKV-M-YLAKD-KKTYVNAEELTGTHKY---S---L--------------------------------------------------------- Aligned length= 35, RMSD= 2.76, TM-score=0.45321, ID=0.595
LOOPP_Server_TS5.pdb          -------G---KSVVTLKTTWIPVPF--SKVMYLEAKDKKTYVTSLQEFEYLLPK------------------------------------------------------ Aligned length= 43, RMSD= 3.10, TM-score=0.41586, ID=0.260
mahmood-torda-server_TS1.pdb      -------------------------TYVNAEE-----------LTG------------------THKYS--L-QEFE--------SMDNGERVSYA--SY-FRKLLGF- Aligned length= 40, RMSD= 4.91, TM-score=0.20132, ID=0.123
mahmood-torda-server_TS2.pdb      -------------------------ELTGTYSLQ------EF-Y-------DFIRCHRSF----VNVNH--IAIYPDTHSTFLLS-------MDRVSQSYASYFRKLL- Aligned length= 56, RMSD= 4.30, TM-score=0.28935, ID=0.068

T0415.pdb                GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF

mahmood-torda-server_TS3.pdb      LEA--------------D------------------------------K-KTYVN--AELTGTHK----PDSLLSMDNGERVP------------VSSYYF--RKLL-- Aligned length= 42, RMSD= 4.78, TM-score=0.20274, ID=0.122
mahmood-torda-server_TS4.pdb      -------FSVMAKKTA--LTGT------------HK---Y-S-L-Q-EFEYPKDF--I---------RCHRSFIHIKIYQSYYFLLGF--------------------- Aligned length= 49, RMSD= 4.81, TM-score=0.22524, ID=0.103
mahmood-torda-server_TS5.pdb      GKSVKT------TDGWIPVPFSVYLEA---K---------------N-EETFEYPDSF---------IRC-H-RS--------FIVNVNHIK----------------- Aligned length= 48, RMSD= 4.63, TM-score=0.24163, ID=0.139
mariner1_TS1.pdb            ----LKTTGWIPVPFSKVM-YL---TY-VNAE-------GTH-KYSL-Q-E--FEY--LL------PK--DS----------------SMDNGSQSYASY-R------- Aligned length= 54, RMSD= 4.81, TM-score=0.27023, ID=0.048
mariner1_TS2.pdb            ------------------------------------------------------------------------------------------LLSMD-------------- Aligned length=  5, RMSD= 1.05, TM-score=0.23471, ID=0.000
mariner1_TS3.pdb            ------------------------VPFSK----------------MY-LE---AKDKKTY-VNAHKYSLQEF-EYLLP-KDSFIRCHRTHSTFLLSMDVSSYASYFRKL Aligned length= 62, RMSD= 4.29, TM-score=0.34424, ID=0.105
mariner1_TS4.pdb            ----WIPVP---FSKVAELTGTHKYS------------------LQEFEY---LLDFIRCHRSFIVNVKAY-------------------------------------- Aligned length= 43, RMSD= 4.17, TM-score=0.26332, ID=0.033
mariner1_TS5.pdb            -S-VVTLKTTDGWIPVPLTYV------------NAEELGTHK-YSLQEFEYL-------LPKDSFIRCHRSFI-------------V--NVKAIYP------------- Aligned length= 59, RMSD= 4.69, TM-score=0.28780, ID=0.444
METATASSER_TS1.pdb           GKSVVLKTT-DGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIV-------HIKA------LLVPVSYAF---------------- Aligned length= 79, RMSD= 3.40, TM-score=0.50941, ID=0.681
METATASSER_TS2.pdb           -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIAIYTH--S-TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 105, RMSD= 2.64, TM-score=0.74765, ID=0.934
METATASSER_TS3.pdb           GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 109, RMSD= 2.65, TM-score=0.77964, ID=1.000
METATASSER_TS4.pdb           -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYTHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 106, RMSD= 2.53, TM-score=0.77253, ID=0.963
METATASSER_TS5.pdb           -SVVTLKTT--DGWIVPFSKVMYLEAK-DKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLKDS-FIRCHRSFIVNVN-HIAI----HSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLGF- Aligned length= 98, RMSD= 3.39, TM-score=0.61431, ID=0.777
mGenTHREADER_TS1.pdb          -KSVVTLKT--GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LP-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT---HLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 95, RMSD= 2.09, TM-score=0.80571, ID=0.908
MUFOLD-MD_TS1.pdb            --KSVVTL----VPFS----V--YLEA--YVN--------ALTGT-HK-YSEFEYPSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDHS-TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 84, RMSD= 3.58, TM-score=0.52716, ID=0.559
MUFOLD-MD_TS2.pdb            -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTY-VNAELTGTHK-YSLQEFEYLLPDSFIR-CHRFIVNNH-IKAIY-P----TFLLSGERVPVFRK--LL--GF----- Aligned length= 90, RMSD= 3.96, TM-score=0.46790, ID=0.579
MUFOLD-MD_TS3.pdb            --SVVTL---------VPFSKVMYLEAKKTYVNA---E-LTGTHKYSQEFEYLLPDSFIR-CHRFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 93, RMSD= 3.87, TM-score=0.54507, ID=0.558
MUFOLD-MD_TS4.pdb            ----DGWI----------------TYVNTGT-------------HK--YSQEFEYPSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 74, RMSD= 3.16, TM-score=0.48456, ID=0.574
MUFOLD-MD_TS5.pdb            --LKTT-----------------------------------DGW---I-PVEYLLPSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 68, RMSD= 3.10, TM-score=0.44890, ID=0.771
MUFOLD-Server_TS1.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKADTH-S--TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRK-LLG Aligned length= 104, RMSD= 2.52, TM-score=0.76490, ID=0.933

T0415.pdb                GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF

MUFOLD-Server_TS2.pdb          ---KTT-------DGWIPVPMYLEAK-------------------KK-TY-VNAYSEFLI---HIKAIYPSM------------D-NGERVPVSQ---SY-FRKLLGF- Aligned length= 57, RMSD= 5.10, TM-score=0.26404, ID=0.060
MUFOLD-Server_TS3.pdb          ----TLKTT--DGWIPVPKVMYLEAK-------------------KKTYVNAYSEF--LS--HIKAIYLLSM------------D-NGERVPVSQ----S--YFKLGF- Aligned length= 60, RMSD= 5.53, TM-score=0.24558, ID=0.056
MUFOLD-Server_TS4.pdb          ---KTT-------DGWIPVPVMYLEAK------------------KK-TYVNAEYSEFLI---HIAIYPLSM------------D-NGERVPVSQ---SY-FRKLLGF- Aligned length= 59, RMSD= 5.13, TM-score=0.27170, ID=0.159
MUFOLD-Server_TS5.pdb          ----TLKTT--DGWIPVPKVMYLEAK-------------------KKTYVNAYSEF--LS--HIKAIYLLSM------------D-NGERVPVSQ----S--YFKLGF- Aligned length= 60, RMSD= 5.53, TM-score=0.24558, ID=0.056
MULTICOM-CLUSTER_TS1.pdb        -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFYLLPKD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYF--RKLG Aligned length= 105, RMSD= 2.55, TM-score=0.77618, ID=0.906
MULTICOM-CLUSTER_TS2.pdb        -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYF--RKLL Aligned length= 106, RMSD= 2.62, TM-score=0.77563, ID=0.953
MULTICOM-CLUSTER_TS3.pdb        -KSVVTLKT-DGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF-RKL- Aligned length= 104, RMSD= 2.68, TM-score=0.75926, ID=0.925
MULTICOM-CLUSTER_TS4.pdb        GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYDTHS-TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFR--KLL Aligned length= 106, RMSD= 2.57, TM-score=0.76853, ID=0.934
MULTICOM-CLUSTER_TS5.pdb        ----------------------V-------------------------LKTTDGWIPV---------P--FSKVMYLEAKDKKTYVNAELTGHKYSLQEYLLPIRCSVS Aligned length= 51, RMSD= 3.67, TM-score=0.31001, ID=0.054
MULTICOM-CMFR_TS1.pdb          GKSVVTLKT-DGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFYLL-PKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLG- Aligned length= 106, RMSD= 2.69, TM-score=0.77811, ID=0.963
MULTICOM-CMFR_TS2.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT-HSTLLSMDNGERVPVSQSYAS-YFRKLL- Aligned length= 105, RMSD= 2.70, TM-score=0.77040, ID=0.907
MULTICOM-CMFR_TS3.pdb          GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYF--RKLL Aligned length= 107, RMSD= 2.65, TM-score=0.79558, ID=0.963
MULTICOM-CMFR_TS4.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF-RKLG Aligned length= 106, RMSD= 2.81, TM-score=0.75913, ID=0.935
MULTICOM-CMFR_TS5.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLPKD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT--HSLLSMDNGERVPVSQSYASYF---RKL Aligned length= 102, RMSD= 2.32, TM-score=0.77489, ID=0.913
MULTICOM-RANK_TS1.pdb          GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYDTHS-TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFR--KLL Aligned length= 106, RMSD= 2.57, TM-score=0.76853, ID=0.934
MULTICOM-RANK_TS2.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT--HSLLSMDNGERVPVSQSYASYFR-KLLG Aligned length= 105, RMSD= 2.53, TM-score=0.78318, ID=0.943
MULTICOM-RANK_TS3.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT--HSLLSMDNGERVPVSQSYASYF--RKLL Aligned length= 104, RMSD= 2.53, TM-score=0.77343, ID=0.933
MULTICOM-RANK_TS4.pdb          -KSVVTLKT-DGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF-RKL- Aligned length= 104, RMSD= 2.68, TM-score=0.75926, ID=0.925
MULTICOM-RANK_TS5.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAI-------TFLLSMDGVSQYASYFRKLGF------ Aligned length= 95, RMSD= 3.41, TM-score=0.63253, ID=0.765
MULTICOM-REFINE_TS1.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFR-K-LL Aligned length= 106, RMSD= 2.62, TM-score=0.78232, ID=0.963

T0415.pdb                GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF

MULTICOM-REFINE_TS2.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFR-K-LL Aligned length= 106, RMSD= 2.67, TM-score=0.78002, ID=0.963
MULTICOM-REFINE_TS3.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFR-K-LG Aligned length= 105, RMSD= 2.62, TM-score=0.78343, ID=0.934
MULTICOM-REFINE_TS4.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFR-K-LL Aligned length= 106, RMSD= 2.68, TM-score=0.77977, ID=0.963
MULTICOM-REFINE_TS5.pdb         GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFR-K-LL Aligned length= 107, RMSD= 2.74, TM-score=0.78470, ID=0.972
MUProt_TS1.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYF--RKLL Aligned length= 106, RMSD= 2.59, TM-score=0.78314, ID=0.953
MUProt_TS2.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFR-K-LL Aligned length= 106, RMSD= 2.66, TM-score=0.78086, ID=0.963
MUProt_TS3.pdb             GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYF--RKLL Aligned length= 107, RMSD= 2.67, TM-score=0.78697, ID=0.963
MUProt_TS4.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF-RKLL Aligned length= 106, RMSD= 2.60, TM-score=0.78581, ID=0.935
MUProt_TS5.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF-RKLL Aligned length= 106, RMSD= 2.66, TM-score=0.78071, ID=0.935
MUSTER_TS1.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT--HSLLSMDNGERVPVSQSYAS-YFRKLL- Aligned length= 104, RMSD= 2.47, TM-score=0.77908, ID=0.915
MUSTER_TS2.pdb             -----IPV----P-SKVMETYVNAEELTG--K-L-DSFIRCHSFINVNI-KAIPD--THS----TFLLSRVPV-S-------QSYYFLLG------------------- Aligned length= 61, RMSD= 5.03, TM-score=0.29442, ID=0.056
MUSTER_TS3.pdb             TDGWI---------PVP-FSVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKLFEY--------------KDSFIRCHRS----------------------NG---E--RV--GF-- Aligned length= 54, RMSD= 3.99, TM-score=0.31069, ID=0.358
MUSTER_TS4.pdb             TDGWI----------PVPSKVMYLEAKDKKTYVNAEESTFLLSMVVQYASYFRKLLG-----------F---------------------------------------- Aligned length= 48, RMSD= 3.19, TM-score=0.32688, ID=0.458
MUSTER_TS5.pdb             ----G------------------------------------K---S--VVTLKTTDGWI-------PVPSKVMYLEA-KDKKTYVNAEEHSTFLLSMDRVSYASYFRK- Aligned length= 55, RMSD= 3.28, TM-score=0.35945, ID=0.107
nFOLD3_TS1.pdb             -KSVVTLKT--GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LP-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPST---FLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 95, RMSD= 2.09, TM-score=0.80571, ID=0.908
nFOLD3_TS2.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT--HSLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 106, RMSD= 2.58, TM-score=0.77790, ID=0.972
nFOLD3_TS3.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT--HSLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 106, RMSD= 2.58, TM-score=0.77790, ID=0.972
nFOLD3_TS4.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPSK-------------------------------------VMYLEADKKTYV--A-------------------------------------- Aligned length= 31, RMSD= 2.62, TM-score=0.38149, ID=0.444
nFOLD3_TS5.pdb             ------TLK---------SKVMYLEAKDKKTYVNAEELTHSL-FEYLLP------------NHIKAIY-PDT------------------------------------- Aligned length= 43, RMSD= 4.47, TM-score=0.23717, ID=0.210
OLGAFS_TS1.pdb             -----------------SVVTLKWIP---VP---------FSKEAKDTYVN-ALTGSL---------QEFELLFI----------KYPDTHTFLSM-DN--GE--RVPV Aligned length= 55, RMSD= 4.90, TM-score=0.29602, ID=0.048

T0415.pdb                GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF

OLGAFS_TS2.pdb             -----------------SVVTLKW-------IPV-----PFSKAK-DTYVNALTG--SL-------QEFE--FIV---------DTH---STFLS--NG-ERVPV-SQS Aligned length= 52, RMSD= 4.94, TM-score=0.28857, ID=0.031
OLGAFS_TS3.pdb             ------------------VTLKTWI----PVP-------FSKEAK-DTYVN-ALTGSLQ--------EFE-IPD-----------TH---STFLSM-NG--ERVPVSQS Aligned length= 52, RMSD= 4.58, TM-score=0.30055, ID=0.034
OLGAFS_TS4.pdb             KSV--------------KVYE-------------A---KDKK-TYVLQE--EY--FIVNVNH---------------------------------K-AIYPDT--HS-- Aligned length= 36, RMSD= 4.07, TM-score=0.26236, ID=0.041
OLGAFS_TS5.pdb             -------------------------------------------------------------------------------SFIVNVNHKAIYDTHSTFL----------- Aligned length= 19, RMSD= 2.43, TM-score=0.28486, ID=0.000
panther_server_TS1.pdb         -KSVVTLKTT-GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEY-LLPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF--RKL Aligned length= 103, RMSD= 2.62, TM-score=0.76559, ID=0.905
Pcons_dot_net_TS1.pdb          --SVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 99, RMSD= 2.19, TM-score=0.80626, ID=0.949
Pcons_dot_net_TS2.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKDFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPTS--TFLLSMDNGERVPVSQSYAS-Y---F-- Aligned length= 99, RMSD= 2.22, TM-score=0.78275, ID=0.910
Pcons_dot_net_TS3.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYDHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRK-LGF Aligned length= 105, RMSD= 2.61, TM-score=0.76975, ID=0.962
Pcons_dot_net_TS4.pdb          GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYDTHS-TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 108, RMSD= 2.62, TM-score=0.77462, ID=0.963
Pcons_dot_net_TS5.pdb          GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 109, RMSD= 2.84, TM-score=0.77323, ID=1.000
Pcons_local_TS1.pdb           --SVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 99, RMSD= 2.19, TM-score=0.80626, ID=0.949
Pcons_local_TS2.pdb           --SVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 99, RMSD= 2.19, TM-score=0.80626, ID=0.949
Pcons_local_TS3.pdb           --G--------------KSVV-TLKTTD-GWIVPFVMYAEELKYSLQEFEYLLFHRFIVNHIKAPFLLSM----R-------VPVSYAS-----------------L-- Aligned length= 61, RMSD= 4.69, TM-score=0.31328, ID=0.254
Pcons_local_TS4.pdb           ----------------AEELT---------------------YLLPKDSF---------I----RCHRVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYFRKLL--GF- Aligned length= 56, RMSD= 4.18, TM-score=0.32443, ID=0.373
Pcons_local_TS5.pdb           ---VTLKTT--GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEY-LLPDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYTHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYAS-Y---F-- Aligned length= 95, RMSD= 2.08, TM-score=0.80135, ID=0.875
Pcons_multi_TS1.pdb           --SVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYA---SY-F-- Aligned length= 99, RMSD= 2.19, TM-score=0.80626, ID=0.949
Pcons_multi_TS2.pdb           -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYF--RKLL Aligned length= 106, RMSD= 2.61, TM-score=0.77497, ID=0.953
Pcons_multi_TS3.pdb           -VVTLK------WIPVPFSKVMYLEA---KTYVNAEELTG-KYS-LQEFEY-LLPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAYPD-THSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLL-- Aligned length= 93, RMSD= 4.01, TM-score=0.56459, ID=0.760
Pcons_multi_TS4.pdb           VTLKTTDG----WIPVPFSKVMY-LE-----VNA----EELTKYSLQEFEY-LLPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAYFRKLLGF- Aligned length= 93, RMSD= 3.79, TM-score=0.55663, ID=0.684
Pcons_multi_TS5.pdb           ---------------------TYVN-----AE--------ELGYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAY-FRKLGF- Aligned length= 73, RMSD= 2.90, TM-score=0.49716, ID=0.660

T0415.pdb                GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF

Phragment_TS1.pdb            -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLKD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT-HSFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLG- Aligned length= 105, RMSD= 2.57, TM-score=0.78579, ID=0.962
Phragment_TS2.pdb            -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLKD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT-HSFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLL-- Aligned length= 104, RMSD= 2.55, TM-score=0.78440, ID=0.952
Phragment_TS3.pdb            GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKD------------------------------------------------------EELT---GTH----------------- Aligned length= 35, RMSD= 3.30, TM-score=0.23621, ID=0.508
Phragment_TS4.pdb            -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKD------------------------------------E-E----------------LTGT-HK------------------- Aligned length= 35, RMSD= 3.61, TM-score=0.22395, ID=0.452
Phragment_TS5.pdb            ------------------------------------------------------------------------DGWIPVPFSKVMYLEADKKTYVNAEEKS-QEF-EYPD Aligned length= 35, RMSD= 3.51, TM-score=0.21938, ID=0.044
Phyre2_TS1.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLKD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT-HSFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLG- Aligned length= 105, RMSD= 2.67, TM-score=0.78561, ID=0.962
Phyre2_TS2.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLKD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT-HSFLLSMDNGERVPVSQSYASYFR-KL-- Aligned length= 103, RMSD= 2.51, TM-score=0.78008, ID=0.933
Phyre2_TS3.pdb             GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKD-------KYSL---------------------------------RCHRS-FIVNVNHI----------------------- Aligned length= 45, RMSD= 4.17, TM-score=0.26090, ID=0.318
Phyre2_TS4.pdb             -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKD---EFEYLL-------------------------------------------------PKDSFI----------------- Aligned length= 39, RMSD= 3.49, TM-score=0.24874, ID=0.450
Phyre2_TS5.pdb             --------------------KSVV---------------------------------TL-K-------IPVKVMYLE-AKDKKTYVN-AEELTGTHKY----------- Aligned length= 35, RMSD= 2.74, TM-score=0.25458, ID=0.020
Phyre_de_novo_TS1.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLKD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT-HSFLLSMDNGERVPVSQSYASYFR-KLL- Aligned length= 104, RMSD= 2.56, TM-score=0.77138, ID=0.925
Phyre_de_novo_TS2.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLKD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT-HSFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLL-- Aligned length= 104, RMSD= 2.49, TM-score=0.77169, ID=0.935
Phyre_de_novo_TS3.pdb          -------VVT--------------LKTTD--IPVPFSKVMYLEAKDKKVNA-EELTGTHK-Y-SL-CHRS----V---------NHIKAIYPDTH----S--TFLL-AR Aligned length= 62, RMSD= 5.53, TM-score=0.25670, ID=0.041
Phyre_de_novo_TS4.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDK----KY-LQEF-----------------------------RCH-RSFIV-----NVNHKIDTHST--------------- Aligned length= 53, RMSD= 4.40, TM-score=0.29064, ID=0.333
Phyre_de_novo_TS5.pdb          -----------------------IPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNA-EELT---------GTHKYS-------------------NVNDTHSTFLLSMDNGERVPVQS-- Aligned length= 55, RMSD= 4.51, TM-score=0.28266, ID=0.067
Poing_TS1.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLKD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT-HSFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLG- Aligned length= 105, RMSD= 2.55, TM-score=0.78732, ID=0.962
Poing_TS2.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLKD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT-HSFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLG- Aligned length= 105, RMSD= 2.56, TM-score=0.78787, ID=0.962
Poing_TS3.pdb              GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKD------------------------------------------------------EELT---GTH----------------- Aligned length= 35, RMSD= 3.30, TM-score=0.23621, ID=0.508
Poing_TS4.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKD-------KYQEF-CNHI--KA---Y----------P--------------------------------------------- Aligned length= 40, RMSD= 4.65, TM-score=0.22823, ID=0.329
Poing_TS5.pdb              -KSVVTLKTTDGWIPVPF---------KKT----------YVNA----------------------------------------------------------------- Aligned length= 24, RMSD= 3.88, TM-score=0.15201, ID=0.184

T0415.pdb                GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF

pro-sp3-TASSER_TS1.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYTHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 106, RMSD= 2.49, TM-score=0.77711, ID=0.963
pro-sp3-TASSER_TS2.pdb         GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 109, RMSD= 2.76, TM-score=0.76786, ID=1.000
pro-sp3-TASSER_TS3.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYP--HSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKL--- Aligned length= 103, RMSD= 3.46, TM-score=0.68850, ID=0.954
pro-sp3-TASSER_TS4.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVN-HKAIYPDTHSTFLLSMNGERVPVYASYFRKLLG----F Aligned length= 103, RMSD= 3.37, TM-score=0.63460, ID=0.817
pro-sp3-TASSER_TS5.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 108, RMSD= 2.58, TM-score=0.77236, ID=0.991
PS2-server_TS1.pdb           -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYF--RKLL Aligned length= 106, RMSD= 2.55, TM-score=0.78119, ID=0.953
PS2-server_TS2.pdb           AKKKTYVNAELTGTKYSLQ-EFEYPK--DSFIRCHRFVNIKAIY----P--T--------------------------------------------------------- Aligned length= 43, RMSD= 3.22, TM-score=0.27273, ID=0.027
PS2-server_TS3.pdb           -----------------IPVMYLEAKD-KKTYVNAEEGTHKYSLQEFELL-PKDSF-IRCHRIKA-----------LSM-GERVPVSQS-YASY--------------- Aligned length= 61, RMSD= 4.37, TM-score=0.33601, ID=0.120
PS2-server_TS4.pdb           --------------------ELT----------------------------------SF------IVNVNHIKAIYPDTHSFLLSMDNG-ERVPVSQSY---------- Aligned length= 38, RMSD= 3.63, TM-score=0.25905, ID=0.283
PS2-server_TS5.pdb           GKTLWIPVPFSK------------------------AETGTH-KYS-QFEYLLPKDSF---------I--R---------------CHRSFILERV--PV--------- Aligned length= 46, RMSD= 4.46, TM-score=0.23893, ID=0.229
PSI_TS1.pdb               -KSVVTLKT-DGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LPKSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT--HSLLSMDNGERVPVSQSYASYF------ Aligned length= 98, RMSD= 2.14, TM-score=0.79492, ID=0.930
PSI_TS2.pdb               ------IPV---KVMYLADKTYVNAEELT----E-KDSFIRC-HR-SFIVN-V----NHIKA---IYPFLLS-MD------NGERSYYFR------------------- Aligned length= 59, RMSD= 4.93, TM-score=0.29307, ID=0.039
PSI_TS3.pdb               ----------------PFSKVMYLEAKDKKTYVNAEESTFLLSMVQSYASYFKL--L---------------------------------------------------- Aligned length= 39, RMSD= 2.31, TM-score=0.40575, ID=0.590
PSI_TS4.pdb               ----------------------------SVVTLKTTDLTGTHKYSLQEFEYLLK-DSF---------R-SF---------------V---N------------------ Aligned length= 34, RMSD= 3.11, TM-score=0.26595, ID=0.345
PSI_TS5.pdb               -FSK-----------VMYAKTYVNAEGTHK-LQE-KDSFI-R-CHRSFNVNHIKA--IYPDTHSFLLSERVPV-----------S-S-ASYF----------------- Aligned length= 61, RMSD= 4.53, TM-score=0.34033, ID=0.086
Pushchino_TS1.pdb            --SVVTLKT--GWIPVPFSKVMYLEA-DKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT---HLLSMDNGERVPVS---F---RK-L-- Aligned length= 90, RMSD= 1.88, TM-score=0.81133, ID=0.935
RAPTOR_TS1.pdb             GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDHS-TFLLSMDNGERVPVSQSYASYF--RKLL Aligned length= 106, RMSD= 2.35, TM-score=0.79772, ID=0.943
RAPTOR_TS2.pdb             -KSVVTLKT-DGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPHS--TFLLSMDNGERVPVSQSYAS-YF-RKLL Aligned length= 103, RMSD= 2.26, TM-score=0.77936, ID=0.905
RBO-Proteus_TS1.pdb           -------------------------------------------------LKTGWIPV-HRSF---IVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYAS-------- Aligned length= 48, RMSD= 3.10, TM-score=0.32314, ID=0.587
RBO-Proteus_TS2.pdb           --------------------------------------------------------------------NNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 41, RMSD= 2.42, TM-score=0.29455, ID=0.385

T0415.pdb                GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF

RBO-Proteus_TS3.pdb           --LKTT--------DGWI-PVPFLEAK-KKTYVNA-ELTGTH-KYSLEFEYL-LPKDSFIRCHSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 94, RMSD= 3.85, TM-score=0.52017, ID=0.714
RBO-Proteus_TS4.pdb           ----------------LKTT------------------------------S-IRCHRSF-------VNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFR-L--- Aligned length= 51, RMSD= 3.69, TM-score=0.30896, ID=0.433
RBO-Proteus_TS5.pdb           ------------------------------------------------------RSFI---------VNNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 46, RMSD= 3.27, TM-score=0.30525, ID=0.426
rehtnap_TS1.pdb             -KSVVTLKT-DGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDN-GERVP------VSQS-YAS Aligned length= 99, RMSD= 2.80, TM-score=0.74124, ID=0.870
rehtnap_TS2.pdb             --SVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLKD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDN-GERVP-------VS----Y Aligned length= 94, RMSD= 2.69, TM-score=0.71451, ID=0.866
rehtnap_TS3.pdb             -KSVVTLKT--GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDN-GERVP---VSQ--SY--AS Aligned length= 98, RMSD= 2.84, TM-score=0.71590, ID=0.860
SAM-T02-server_AL1.pdb.pdb       --SVVTLKT--GWIPVPFSKVMYLEAAKDKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LP-KFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT---FLLSMDNGERVPVSQSY---------- Aligned length= 90, RMSD= 1.77, TM-score=0.81489, ID=0.913
SAM-T02-server_AL2.pdb.pdb       ---VVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAK-DKTYVNAETHKY--------------------------------------------------------------------- Aligned length= 36, RMSD= 1.23, TM-score=0.64700, ID=0.861
SAM-T02-server_AL3.pdb.pdb       ---VVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAK-DKTYVNAEEHKY--------------------------------------------------------------------- Aligned length= 36, RMSD= 1.42, TM-score=0.61500, ID=0.889
SAM-T02-server_AL4.pdb.pdb       ----L----------EAKDKKTYVNAEELTG---------THKYSLQEFEL-L--DSFIRCH-R--I---HIKA----------------------------------- Aligned length= 42, RMSD= 4.35, TM-score=0.33032, ID=0.472
SAM-T02-server_AL5.pdb.pdb       --------YL---D-----V-ATG-------HKY-----LQEFEYLLPKDSFICHRSFIVNVKAI-------------------------------------------- Aligned length= 36, RMSD= 3.94, TM-score=0.34825, ID=0.082
SAM-T06-server_TS1.pdb         GKSVVTLKT--GWIPVPFSKVMYLEAKDKYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLP-KD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 105, RMSD= 2.44, TM-score=0.77115, ID=0.766
SAM-T06-server_TS2.pdb         -KSVVTLKT--GWIPVPFSKVMYLEA-KDKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-LP-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT---HLLSMDNGERVPVSQS----------- Aligned length= 89, RMSD= 2.00, TM-score=0.80173, ID=0.913
SAM-T06-server_TS3.pdb         ---VVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAK-DKTYVNAETHKYS----L--QE-------FEY------------------------------------------------- Aligned length= 43, RMSD= 2.01, TM-score=0.65199, ID=0.791
SAM-T06-server_TS4.pdb         --SVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAK-DKTYVNAETGTHKYS--------QEF---YL------L------------------------------------------- Aligned length= 46, RMSD= 1.95, TM-score=0.68359, ID=0.702
SAM-T06-server_TS5.pdb         -KSVVTLK---GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEETFLSMDYFRKLLG----------------------------------------------------------- Aligned length= 46, RMSD= 2.80, TM-score=0.54524, ID=0.694
SAM-T08-server_TS1.pdb         -KSVVTLKTT-GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 107, RMSD= 2.43, TM-score=0.77563, ID=0.982
SAM-T08-server_TS2.pdb         -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 108, RMSD= 2.74, TM-score=0.74557, ID=0.991
SAM-T08-server_TS3.pdb         --SVVTLKT--GWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYL-PK-DFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPST---FLLSMDNGERVPVSQSYA--------- Aligned length= 91, RMSD= 1.77, TM-score=0.82373, ID=0.957
SAM-T08-server_TS4.pdb         --SVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAK--D---------------------------KK------TY------------------------------------------ Aligned length= 30, RMSD= 2.76, TM-score=0.43762, ID=0.694

T0415.pdb                GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF

SAM-T08-server_TS5.pdb         -DKKTYVNAEELTGTHKYSFIRC-----------FLLSM---------------------------------------------------E------------------ Aligned length= 28, RMSD= 3.10, TM-score=0.33427, ID=0.050
schenk-torda-server_TS1.pdb       ---GKSVVT---------------LKTTDGW-------------IP--VPFSKVMYLEA--------KDKKTY------------VNAEELGIRCHRS-FI-VNVNH-- Aligned length= 52, RMSD= 4.75, TM-score=0.25522, ID=0.037
schenk-torda-server_TS2.pdb       -----------------KSVVTLK-------T-DG--WIPPFKVMYLETNAEELTGTHK-Q----------RCHRS------VNVNH-IKAIPTHSTFLL-MR---G-- Aligned length= 58, RMSD= 5.48, TM-score=0.25956, ID=0.064
schenk-torda-server_TS3.pdb       -----------------------------------------------------VVTLKTTDGWIPVPF-SKVMYLEL-TGTH--------------QEFEYLLPKDSFF Aligned length= 40, RMSD= 4.08, TM-score=0.22772, ID=0.085
schenk-torda-server_TS4.pdb       ------------------------SLQ--EFELLPKDSIHRSFIVN--VN--H-I--KAIPD---------------------------------THSTFLS------- Aligned length= 36, RMSD= 4.18, TM-score=0.18972, ID=0.015
schenk-torda-server_TS5.pdb       ------------------GKSVVTLKTTDG-I-V--SKV-------------YVNAEELTGT---HK-S--L------------QEFEYLPKKAIYPDTH-ST-FLSMD Aligned length= 54, RMSD= 4.96, TM-score=0.26145, ID=0.029
YASARA_TS1.pdb             -KSVVTLKT-DGWIPVPFSKVMYLEAKDKYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLP-KD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASY-RK--G- Aligned length= 101, RMSD= 2.96, TM-score=0.73094, ID=0.729
YASARA_TS2.pdb             -VVTLKTTD--GWIPVPFSKVMYLEAKDKYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLP-KD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASY-RK--G- Aligned length= 100, RMSD= 2.86, TM-score=0.74036, ID=0.657
YASARA_TS3.pdb             -KSVVTLKT-DGWIPVPFSKVMYLEAKDKYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLP-KD-SFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDT---HSTFLLSGERVPVSQSYASY-FRK-LL Aligned length= 100, RMSD= 2.53, TM-score=0.75123, ID=0.637
Zhang-Server_TS1.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 108, RMSD= 2.38, TM-score=0.80291, ID=0.991
Zhang-Server_TS2.pdb          GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPTH-STFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 108, RMSD= 2.50, TM-score=0.80034, ID=0.981
Zhang-Server_TS3.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 108, RMSD= 2.32, TM-score=0.80517, ID=0.991
Zhang-Server_TS4.pdb          GKSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPTH-STFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 108, RMSD= 2.49, TM-score=0.79869, ID=0.981
Zhang-Server_TS5.pdb          -KSVVTLKTTDGWIPVPFSKVMYLEAKDKKTYVNAEELTGTHKYSLQEFEYLLPKDSFIRCHRSFIVNVNHIKAIYPDTHSTFLLSMDNGERVPVSQSYASYFRKLLGF Aligned length= 108, RMSD= 2.39, TM-score=0.79955, ID=0.991

Below are frequnencies: number target_aa consensus_aa [sorted_freq_of_an_aa aa_type] * 21
1  G G 234 - 42 G  5 K  3 V  3 T  3 D  1 M  1 L  1 A  0 W  0 F  0 Y  0 I  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
2  K K 175 K 89 -  9 S  5 G  4 V  3 T  3 D  2 E  1 F  1 L  1 P  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 N  0 Q  0 H  0 R
3  S S 179 S 74 - 11 V  8 K  4 W  4 L  4 G  4 T  2 A  2 D  1 F  0 Y  0 M  0 I  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
4  V V 191 V 69 - 13 K  5 L  4 T  4 S  3 I  2 W  2 G  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
5  V V 183 V 64 - 23 T  6 K  5 L  3 F  2 W  2 I  2 P  1 G  1 S  1 D  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
6  T T 189 T 68 - 12 L  5 Y  4 I  4 K  3 V  3 S  2 F  2 G  1 D  0 W  0 M  0 A  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
7  L L 182 L 72 - 13 K  9 V  7 T  3 P  2 S  1 W  1 I  1 G  1 D  1 R  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 N  0 Q  0 E  0 H
8  K K 181 K 74 - 15 T  5 V  4 L  3 N  2 M  2 A  2 G  1 W  1 F  1 I  1 C  1 P  0 Y  0 S  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
9  T T 186 T 87 -  5 Y  3 K  2 V  2 A  2 G  2 P  2 S  1 D  1 H  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 C  0 N  0 Q  0 E  0 R
10  T T 157 T 124 -  5 L  2 V  2 E  1 W  1 F  1 D  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
11  D D 162 D 117 -  2 G  2 P  2 T  1 M  1 L  1 I  1 V  1 S  1 E  1 R  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 A  0 C  0 N  0 Q  0 H
12  G G 189 G 85 -  5 D  4 K  3 W  2 T  2 S  1 L  1 A  1 P  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
13  W W 193 W 75 -  6 G  3 I  3 V  3 T  3 D  2 F  2 K  1 A  1 P  1 S  0 Y  0 M  0 L  0 C  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
14  I I 197 I 72 -  6 P  5 W  4 D  3 V  2 T  1 G  1 S  1 E  1 K  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 A  0 C  0 N  0 Q  0 H  0 R
15  P P 196 P 70 -  5 V  4 I  4 T  3 G  2 F  2 R  2 K  1 Y  1 M  1 S  1 D  1 E  0 W  0 L  0 A  0 C  0 N  0 Q  0 H
16  V V 200 V 64 -  8 P  3 W  3 K  2 Y  2 C  2 G  2 T  2 S  1 L  1 A  1 N  1 E  1 H  0 F  0 M  0 I  0 Q  0 D  0 R
17  P P 199 P 62 -  8 V  3 F  3 L  3 I  3 A  2 W  2 S  2 H  2 K  1 Y  1 M  1 T  1 E  0 C  0 G  0 N  0 Q  0 D  0 R
18  F F 193 F 52 - 10 K  9 P  6 S  4 V  3 Y  3 I  2 L  2 D  2 E  2 R  1 W  1 M  1 A  1 T  1 N  0 C  0 G  0 Q  0 H
19  S S 200 S 48 - 12 V  8 K  4 F  3 L  3 T  2 M  2 G  2 P  2 D  2 E  1 I  1 A  1 N  1 Q  1 H  0 W  0 Y  0 C  0 R
20  K K 199 K 56 - 10 V  9 T  5 P  5 S  3 F  3 Y  1 W  1 L  1 I  0 M  0 A  0 C  0 G  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
21  V V 205 V 44 -  9 T  9 K  6 M  4 Y  4 I  3 E  2 L  2 G  1 W  1 F  1 P  1 S  1 N  0 A  0 C  0 Q  0 D  0 H  0 R
22  M M 198 M 51 - 11 V  8 Y  6 T  5 L  3 A  3 P  3 K  2 S  1 F  1 I  1 R  0 W  0 C  0 G  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H
23  Y Y 203 Y 48 -  9 V  7 L  5 M  5 T  4 N  3 K  2 F  1 I  1 A  1 C  1 P  1 S  1 E  1 H  0 W  0 G  0 Q  0 D  0 R
24  L L 202 L 49 - 11 Y  7 V  4 T  4 N  4 E  4 K  3 W  2 A  2 G  1 I  0 F  0 M  0 C  0 P  0 S  0 Q  0 D  0 H  0 R
25  E E 200 E 45 - 12 L 10 A  5 N  4 P  4 T  3 Y  3 I  2 V  2 S  1 W  1 Q  1 K  0 F  0 M  0 C  0 G  0 D  0 H  0 R
26  A A 202 A 46 - 15 E 11 K  5 T  3 H  2 L  2 P  2 S  1 F  1 Y  1 V  1 N  1 D  0 W  0 M  0 I  0 C  0 G  0 Q  0 R
27  K K 195 K 58 - 11 A  6 T  6 E  5 D  2 Y  2 L  2 G  2 Q  1 F  1 I  1 V  1 P  0 W  0 M  0 C  0 S  0 N  0 H  0 R
28  D D 185 D 76 - 10 K  9 T  5 E  2 Y  2 V  1 F  1 L  1 S  1 N  0 W  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 Q  0 H  0 R
29  K K 185 K 65 - 17 D  7 S  5 G  3 T  3 E  2 L  2 H  1 M  1 V  1 P  1 N  0 W  0 F  0 Y  0 I  0 A  0 C  0 Q  0 R
30  K K 185 K 61 - 12 T  9 Y  7 G  5 L  3 V  3 A  2 F  2 S  1 P  1 N  1 D  1 E  0 W  0 M  0 I  0 C  0 Q  0 H  0 R
31  T T 185 T 62 - 13 V  7 Y  5 K  4 F  3 W  3 L  2 A  2 G  2 Q  2 E  1 I  1 P  1 H  0 M  0 C  0 S  0 N  0 D  0 R
32  Y Y 181 Y 58 -  9 N  9 E  7 V  6 I  5 L  5 T  4 K  3 M  2 H  1 G  1 P  1 S  1 Q  0 W  0 F  0 A  0 C  0 D  0 R
33  V V 180 V 71 -  7 A  7 N  6 L  5 Y  5 K  4 F  2 P  2 T  1 S  1 Q  1 E  1 R  0 W  0 M  0 I  0 C  0 G  0 D  0 H
34  N N 179 N 64 - 13 E  7 V  7 A  5 L  3 T  3 S  2 F  2 Y  2 K  1 M  1 C  1 P  1 Q  1 D  1 H  0 W  0 I  0 G  0 R
35  A A 180 A 72 - 16 E  6 Y  3 N  2 F  2 M  2 P  2 T  2 H  2 K  1 I  1 V  1 G  1 D  0 W  0 L  0 C  0 S  0 Q  0 R
36  E E 184 E 74 - 12 L  6 A  6 K  4 D  2 N  2 R  1 F  1 V  1 T  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 C  0 G  0 P  0 S  0 Q  0 H
37  E E 178 E 75 - 11 T  9 L  4 D  3 Y  3 S  2 G  2 N  2 K  1 F  1 M  1 A  1 C  0 W  0 I  0 V  0 P  0 Q  0 H  0 R
38  L L 172 L 74 - 10 G  8 T  7 S  6 E  4 H  2 W  2 Y  2 Q  2 D  2 K  1 F  1 V  0 M  0 I  0 A  0 C  0 P  0 N  0 R
39  T T 182 T 72 -  9 G  6 K  4 I  4 E  4 R  3 F  2 L  2 V  2 A  2 N  1 M  0 W  0 Y  0 C  0 P  0 S  0 Q  0 D  0 H
40  G G 170 G 66 - 13 H  8 T  5 F  5 Y  5 V  4 L  4 P  3 I  3 E  2 K  1 M  1 C  1 N  1 D  1 R  0 W  0 A  0 S  0 Q
41  T T 173 T 64 - 14 K 10 H  6 L  5 P  4 S  3 A  3 E  2 F  2 Y  2 G  2 R  1 V  1 C  1 Q  0 W  0 M  0 I  0 N  0 D
42  H H 171 H 56 - 14 K 13 Y 10 L  5 V  4 S  3 F  3 T  2 C  2 P  2 D  2 E  2 R  1 M  1 A  1 G  1 Q  0 W  0 I  0 N
43  K K 175 K 73 - 16 S  8 Y  3 F  3 V  3 E  2 G  2 P  2 T  2 N  2 H  1 I  1 D  0 W  0 M  0 L  0 A  0 C  0 Q  0 R
44  Y Y 178 Y 63 - 10 L  7 S  7 K  4 A  4 E  3 T  3 H  2 F  2 M  2 Q  1 W  1 I  1 V  1 C  1 G  1 P  1 N  1 D  0 R
45  S S 180 S 63 - 10 Y  7 V  7 Q  5 F  4 K  3 L  3 I  3 A  3 T  2 H  1 M  1 E  1 R  0 W  0 C  0 G  0 P  0 N  0 D
46  L L 185 L 55 -  9 E  7 S  6 K  4 M  4 P  4 Q  3 Y  3 G  2 F  2 V  2 A  2 N  2 R  1 I  1 T  1 D  0 W  0 C  0 H
47  Q Q 181 Q 63 -  9 K  8 L  7 F  6 Y  6 S  3 D  3 E  2 I  1 V  1 G  1 N  1 H  1 R  0 W  0 M  0 A  0 C  0 P  0 T
48  E E 191 E 60 -  6 Q  5 Y  5 L  5 T  4 F  4 S  3 K  2 V  2 D  2 R  1 I  1 C  1 P  1 N  0 W  0 M  0 A  0 G  0 H
49  F F 186 F 49 - 12 Y  9 L  7 E  5 V  4 S  3 A  3 P  3 T  3 Q  2 M  2 I  2 K  1 N  1 D  1 H  0 W  0 C  0 G  0 R
50  E E 188 E 52 -  9 V  8 Y  8 L  5 S  4 F  4 K  3 P  3 N  2 G  2 T  2 R  1 A  1 D  1 H  0 W  0 M  0 I  0 C  0 Q
51  Y Y 181 Y 64 - 14 L  7 N  5 V  5 K  4 T  3 S  3 E  2 A  1 W  1 F  1 I  1 Q  1 R  0 M  0 C  0 G  0 P  0 D  0 H
52  L L 184 L 65 -  8 P  5 F  5 A  5 E  4 T  3 Y  3 V  3 S  2 D  2 H  1 I  1 N  1 Q  1 K  0 W  0 M  0 C  0 G  0 R
53  L L 143 L 92 -  7 F  7 Y  7 E  7 K  6 P  5 I  3 V  3 A  3 R  2 G  2 T  2 D  1 W  1 S  1 N  1 H  0 M  0 C  0 Q
54  P P 120 P 52 - 51 L 26 K  7 A  5 V  5 T  4 F  4 S  4 E  3 C  3 D  2 I  2 G  2 R  1 W  1 Y  1 M  0 N  0 Q  0 H
55  K K 122 K 58 - 44 P 25 D  6 Y  5 H  4 L  4 I  4 T  4 E  3 V  2 W  2 G  2 S  2 N  2 R  1 F  1 M  1 A  1 C  0 Q
56  D D 126 D 94 - 35 K  6 S  5 F  5 R  4 P  3 G  2 Y  2 L  2 A  2 T  2 E  1 I  1 V  1 C  1 N  1 H  0 W  0 M  0 Q
57  S S 167 S 64 - 20 D 12 K  7 F  5 E  4 L  3 G  2 V  1 Y  1 M  1 I  1 A  1 C  1 P  1 T  1 H  1 R  0 W  0 N  0 Q
58  F F 185 F 45 -  9 I  9 K  8 S  6 D  5 Y  4 L  4 V  4 R  3 T  2 G  2 E  2 H  1 W  1 M  1 A  1 N  1 Q  0 C  0 P
59  I I 184 I 54 - 11 L  8 T  7 F  4 H  4 R  3 N  3 E  3 K  2 Y  2 V  2 A  2 S  2 Q  1 C  1 P  0 W  0 M  0 G  0 D
60  R R 180 R 67 -  9 I  7 Y  6 S  5 L  4 V  3 C  3 G  2 F  2 T  2 N  1 P  1 E  1 K  0 W  0 M  0 A  0 Q  0 D  0 H
61  C C 177 C 83 -  4 N  4 H  3 V  3 P  3 T  2 F  2 Y  2 D  2 R  2 K  1 L  1 I  1 G  1 S  1 Q  1 E  0 W  0 M  0 A
62  H H 180 H 77 -  5 I  5 R  4 V  4 C  3 T  3 N  3 K  2 A  2 G  1 F  1 Y  1 L  1 P  1 D  0 W  0 M  0 S  0 Q  0 E
63  R R 177 R 80 -  9 H  7 K  4 N  3 D  2 I  2 V  2 C  2 T  2 S  1 W  1 L  1 A  0 F  0 Y  0 M  0 G  0 P  0 Q  0 E
64  S S 184 S 75 -  8 A  6 I  6 H  3 R  2 P  2 K  1 F  1 Y  1 L  1 V  1 C  1 N  1 D  0 W  0 M  0 G  0 T  0 Q  0 E
65  F F 185 F 68 -  8 I  7 K  4 T  4 R  3 L  2 V  2 C  2 P  2 S  2 H  1 M  1 A  1 D  1 E  0 W  0 Y  0 G  0 N  0 Q
66  I I 188 I 69 -  7 F  4 A  3 V  3 C  3 T  3 S  3 N  3 K  2 L  2 H  2 R  1 P  0 W  0 Y  0 M  0 G  0 Q  0 D  0 E
67  V V 189 V 62 -  9 I  5 L  4 Y  4 R  3 F  3 P  3 K  2 A  2 C  1 M  1 T  1 N  1 Q  1 D  1 E  1 H  0 W  0 G  0 S
68  N N 188 N 49 - 11 V  6 Y  6 I  6 S  4 L  4 R  3 F  3 C  3 E  2 P  2 D  2 H  2 K  1 G  1 Q  0 W  0 M  0 A  0 T
69  V V 189 V 58 -  8 N  7 F  5 S  4 H  4 R  3 L  3 T  3 E  2 C  2 P  2 K  1 Y  1 I  1 D  0 W  0 M  0 A  0 G  0 Q
70  N N 190 N 56 -  6 L  6 S  6 H  5 R  4 P  3 I  2 F  2 M  2 V  2 A  2 C  2 E  2 K  1 Y  1 G  1 Q  0 W  0 T  0 D
71  H H 190 H 61 -  9 S  5 R  4 K  3 F  3 V  3 T  3 D  2 L  2 P  2 E  1 Y  1 M  1 I  1 A  1 C  1 N  0 W  0 G  0 Q
72  I I 196 I 52 -  6 H  5 S  4 F  4 M  4 L  4 V  4 T  4 R  3 K  2 P  2 D  1 Y  1 G  1 E  0 W  0 A  0 C  0 N  0 Q
73  K K 185 K 68 -  7 V  6 A  5 F  4 I  3 L  2 M  2 T  2 S  2 N  2 D  1 Y  1 C  1 G  1 P  1 R  0 W  0 Q  0 E  0 H
74  A A 184 A 68 -  7 Y  5 I  4 G  4 H  3 M  3 N  2 F  2 L  2 V  2 D  2 R  1 C  1 P  1 S  1 Q  1 E  0 W  0 T  0 K
75  I I 182 I 65 -  7 Y  6 S  4 L  4 V  4 P  4 R  3 N  3 D  3 H  2 W  2 A  2 K  1 M  1 E  0 F  0 C  0 G  0 T  0 Q
76  Y Y 168 Y 72 - 15 D  7 I  5 T  4 L  4 P  2 F  2 M  2 V  2 A  2 S  2 N  2 E  2 H  1 Q  1 R  0 W  0 C  0 G  0 K
77  P P 146 P 74 - 18 D 15 H 14 T  5 L  4 I  4 E  3 Y  2 F  2 V  2 S  2 K  1 A  1 Q  0 W  0 M  0 C  0 G  0 N  0 R
78  D D 113 D 92 - 23 H 21 T 19 S  5 P  4 V  3 I  3 N  3 E  2 Y  2 L  2 A  1 M  0 W  0 F  0 C  0 G  0 Q  0 R  0 K
79  T T 129 T 85 - 27 S 24 H  9 D  3 P  2 F  2 L  2 A  2 G  2 Q  2 R  2 K  1 Y  1 M  0 W  0 I  0 V  0 C  0 N  0 E
80  H H 167 - 83 H 18 S  8 T  5 D  3 K  2 F  2 E  1 I  1 C  1 G  1 N  1 Q  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 A  0 P  0 R
81  S S 160 - 95 S 16 H  4 T  3 D  2 Y  2 I  2 V  2 G  2 N  2 R  2 K  1 F  0 W  0 M  0 L  0 A  0 C  0 P  0 Q  0 E
82  T T 143 T 100 - 13 H 12 S  8 K  2 F  2 V  2 A  2 G  2 N  2 E  1 Y  1 L  1 I  1 P  1 R  0 W  0 M  0 C  0 Q  0 D
83  F F 173 F 70 - 13 S  7 V  6 T  5 H  4 E  3 L  3 R  2 Q  2 K  1 Y  1 A  1 G  1 P  1 D  0 W  0 M  0 I  0 C  0 N
84  L L 191 L 70 -  5 F  5 S  5 E  4 Y  4 N  3 T  2 M  2 V  1 I  1 P  0 W  0 A  0 C  0 G  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
85  L L 193 L 59 -  6 Y  6 V  5 F  5 S  5 D  3 T  2 I  2 P  2 N  2 R  1 M  1 Q  1 H  0 W  0 A  0 C  0 G  0 E  0 K
86  S S 190 S 63 -  8 L  7 V  5 N  4 T  3 F  2 M  2 I  2 R  1 Y  1 C  1 G  1 D  1 E  1 H  1 K  0 W  0 A  0 P  0 Q
87  M M 186 M 62 - 10 N  6 H  5 S  3 Y  3 I  3 V  2 F  2 L  2 A  2 G  2 D  2 E  1 C  1 P  1 T  0 W  0 Q  0 R  0 K
88  D D 185 D 71 -  6 A  6 G  5 K  3 L  3 P  3 N  3 E  2 F  1 Y  1 M  1 V  1 Q  1 H  1 R  0 W  0 I  0 C  0 T  0 S
89  N N 184 N 66 -  9 E  7 D  5 A  5 S  3 G  2 F  2 I  2 V  2 T  2 R  1 Y  1 L  1 P  1 H  0 W  0 M  0 C  0 Q  0 K
90  G G 186 G 70 -  6 R  5 E  5 H  4 S  4 K  3 M  2 L  2 I  2 V  2 N  1 T  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 A  0 C  0 P  0 Q
91  E E 185 E 58 - 10 V  7 S  6 G  5 Y  4 T  3 L  2 F  2 P  2 N  2 D  2 R  2 K  1 I  1 A  1 H  0 W  0 M  0 C  0 Q
92  R R 183 R 59 - 10 T  6 P  5 V  4 E  4 H  4 K  3 F  3 I  3 N  2 L  2 A  2 G  1 Y  1 S  1 D  0 W  0 M  0 C  0 Q
93  V V 190 V 64 -  8 F  5 P  4 S  4 R  3 Y  3 L  2 I  2 G  2 T  1 M  1 A  1 Q  1 D  1 H  1 K  0 W  0 C  0 N  0 E
94  P P 182 P 61 - 10 L  9 V  7 S  4 T  3 Y  3 A  3 R  2 D  1 F  1 M  1 I  1 G  1 N  1 Q  1 E  1 H  1 K  0 W  0 C
95  V V 185 V 61 -  7 S  6 Q  5 Y  5 L  5 P  4 I  3 H  3 R  2 G  2 T  2 N  1 A  1 C  1 D  0 W  0 F  0 M  0 E  0 K
96  S S 192 S 71 -  4 V  4 A  4 P  4 H  3 Y  3 K  2 M  2 T  2 Q  1 N  1 D  0 W  0 F  0 L  0 I  0 C  0 G  0 E  0 R
97  Q Q 175 Q 86 - 10 S  4 M  3 Y  2 L  2 A  2 P  2 R  2 K  1 F  1 T  1 N  1 E  1 H  0 W  0 I  0 V  0 C  0 G  0 D
98  S S 178 S 84 -  8 D  7 Y  3 A  3 Q  3 E  2 F  2 L  2 N  1 G  0 W  0 M  0 I  0 V  0 C  0 P  0 T  0 H  0 R  0 K
99  Y Y 171 Y 78 -  9 S  6 A  4 F  4 T  4 R  3 G  3 N  3 E  2 L  2 V  1 I  1 P  1 Q  1 K  0 W  0 M  0 C  0 D  0 H
100 A A 166 A 70 - 17 S 10 Y  6 F  6 Q  4 L  3 V  2 G  2 E  2 H  2 R  1 I  1 D  1 K  0 W  0 M  0 C  0 P  0 T  0 N
101 S S 155 S 107 -  7 Y  4 L  3 A  3 E  2 I  2 P  2 Q  2 R  2 K  1 F  1 V  1 G  1 N  0 W  0 M  0 C  0 T  0 D  0 H
102 Y Y 133 - 122 Y  7 F  7 R  5 S  4 L  4 G  2 A  2 T  1 M  1 V  1 N  1 Q  1 D  1 E  1 K  0 W  0 I  0 C  0 P  0 H
103 F F 107 F 99 - 37 Y 15 R  8 V  8 A  5 L  4 S  3 T  2 G  2 E  1 C  1 P  1 H  0 W  0 M  0 I  0 N  0 Q  0 D  0 K
104 R R 102 - 90 R 38 F 26 S 13 K  7 Y  4 P  2 L  2 V  2 G  2 N  1 I  1 A  1 Q  1 E  1 H  0 W  0 M  0 C  0 T  0 D
105 K K 143 - 83 K 25 Y 16 L 10 R  7 F  4 V  3 S  1 P  1 H  0 W  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E
106 L L 133 - 89 L 34 R 17 K  8 F  2 V  2 S  1 I  1 C  1 G  1 N  1 Q  1 D  1 E  1 H  0 W  0 Y  0 M  0 A  0 P  0 T
107 L L  97 - 83 L 36 K 22 R 21 F 20 G  8 S  2 Y  1 V  1 P  1 Q  1 H  0 W  0 M  0 I  0 A  0 C  0 T  0 N  0 D  0 E
108 G G 141 - 63 G 41 L 19 F 14 K  4 A  2 M  2 V  2 P  2 Q  1 Y  1 I  1 S  0 W  0 C  0 T  0 N  0 D  0 E  0 H  0 R
109 F F 182 - 54 F 34 L 10 G  6 S  2 D  1 Y  1 I  1 V  1 E  1 R  0 W  0 M  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 K