T0460

match_count: 68
consensus:               MNSEVIKEFLEDIGEDYIELEEEIHLKPEVFYEVWKYVEEEEVYYEEEEVETNVKKKVKKVVKEELVDVVVVVTDYSEFQKILKKRGTK
match:                 ||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| | |   | | ||||  | | | | | ||||||||||||||||||
T0460.pdb                MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELKTYVIEDEINVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK

3D-JIGSAW_AEP_TS1.pdb          MNSEVIKEFLEDIEDYIELENEYTYVIEDEIV-YDPPE--------DNVRVT---------------------E--------------- Aligned length= 44, RMSD= 4.04, TM-score=0.26808, ID=0.194
3D-JIGSAW_AEP_TS2.pdb          IIVEGEY--DPPEMK-------------FET-----------------------------D---------VRVTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 36, RMSD= 3.75, TM-score=0.24095, ID=0.353
3D-JIGSAW_AEP_TS3.pdb          MNSEVIKEFLEDIGEDYIELEN-----------------------V------------------EPE-LKTYVIEDE----TEQKIL-- Aligned length= 41, RMSD= 3.74, TM-score=0.28823, ID=0.417
3D-JIGSAW_AEP_TS4.pdb          MNSEVIKEFLEDIGEDYIELEN-----------------------V-----------------GEPE-LKTYVIED--E---E-QKI-- Aligned length= 40, RMSD= 3.50, TM-score=0.29050, ID=0.414
3D-JIGSAW_AEP_TS5.pdb          MNSEVIKEFLEDIGEDYIELEN---------------------WKY---------------V-GEPE-LKTYVIED--E---EQKIL-- Aligned length= 44, RMSD= 3.92, TM-score=0.30171, ID=0.450
3D-JIGSAW_V3_TS1.pdb          -----------------DIYIELEIHL--KPEYDP-KV----------------------------------VTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 35, RMSD= 4.09, TM-score=0.21163, ID=0.290
3D-JIGSAW_V3_TS2.pdb          -----EV-YE--VKEP-------------P-EY--D-PPMKVK--------------------IKKVYFETVVTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 44, RMSD= 4.27, TM-score=0.23318, ID=0.297
3D-JIGSAW_V3_TS3.pdb          ------VI---------EDIGEYILEIH--LKPEDPEKYKK----------------------VKIKK----VTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 46, RMSD= 4.58, TM-score=0.25595, ID=0.310
3D-JIGSAW_V3_TS4.pdb          ---MNSEVKE------LENE--IHLKPE-VFYEVWKYVGPELKTYVIED--------EIVTNVKK-N---------------------- Aligned length= 46, RMSD= 4.46, TM-score=0.26049, ID=0.151
3D-JIGSAW_V3_TS5.pdb          ELKPEVYEVWKYVGEPEL-------K---TYVIE--I-----------------------DPP-------------------------- Aligned length= 28, RMSD= 3.86, TM-score=0.19372, ID=0.050
3Dpro_TS1.pdb              ------------------IGEDYIELENEI------------GEYDPP-EMK--Y-TNVKKVKIKK---VYFETLDNKT--K------- Aligned length= 43, RMSD= 3.73, TM-score=0.26287, ID=0.134
3Dpro_TS2.pdb              EHLPEV-FVWK--YVGEPELKTYVIEDE-IVEPG-PPEMKYVKKYFETLD-------RVV----------------------------- Aligned length= 48, RMSD= 4.65, TM-score=0.24085, ID=0.060
3Dpro_TS3.pdb              -MNSEVIKEFLE-DYWKYVEP---DE---------------------EYDPP-MKKVFNVVT-------------DY-SEFQ------- Aligned length= 41, RMSD= 3.61, TM-score=0.25705, ID=0.070
3Dpro_TS4.pdb              -------EFLED----G-E-YIELHLKPEVFYEVWKVGEPELKTYVIVMKYT--TDY---------------K---------------- Aligned length= 43, RMSD= 4.82, TM-score=0.21740, ID=0.288
3Dpro_TS5.pdb              -----------------KTYV-----------------------------YTNVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSKILKKR------ Aligned length= 37, RMSD= 4.26, TM-score=0.21265, ID=0.351
3DShot2_TS1.pdb             -NSEVIKEFLEDIGYIELE-NEIKTYVIEEIVEPGEYDPPEMK-----------------------------------N--K--KK--- Aligned length= 45, RMSD= 3.81, TM-score=0.28605, ID=0.333
ACOMPMOD_TS1.pdb            -NSEVIKEFLEDIGE-------------EKY--V---------------------------PELYVDEI-------------------- Aligned length= 26, RMSD= 2.93, TM-score=0.29926, ID=0.327
ACOMPMOD_TS2.pdb            SEVIKEFLEDIGEDYIYED-----E-----------------------------------------------EPGE--Y---------- Aligned length= 25, RMSD= 3.49, TM-score=0.28463, ID=0.034
ACOMPMOD_TS3.pdb            YIELENEIHLKPEVFYEV-----K---------Y-----------------------------VGE-----T----------------- Aligned length= 24, RMSD= 3.26, TM-score=0.30448, ID=0.029

T0460.pdb                MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELKTYVIEDEINVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK

ACOMPMOD_TS4.pdb            NSE--V----------------KEFEDYIELENEIHLKPYVIED-----------------I-------------V--PGEY--DP--- Aligned length= 34, RMSD= 3.96, TM-score=0.33005, ID=0.000
ACOMPMOD_TS5.pdb            LKPEVFYEVWKYVGEPYVI----EDE----I-------------------------------VE------P-G---------------- Aligned length= 27, RMSD= 2.15, TM-score=0.33757, ID=0.214
BAKER-ROBETTA_TS1.pdb          -----------IGEYIELENE-IH-----VF-YEVKY--E-ELK-------------------TYVYKKVKIKKDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 49, RMSD= 3.34, TM-score=0.33765, ID=0.388
BAKER-ROBETTA_TS2.pdb          ------------------------------KY-VG--EPEKTYVIEIPG--------KIKKVYFETLD-NVRVVTDYSEFQKILKKGT- Aligned length= 46, RMSD= 3.34, TM-score=0.29747, ID=0.212
BAKER-ROBETTA_TS3.pdb          EFLEEDIE-L---ENEILKPE-VFY--------YV--GETYVIEDIVEPG-------EYDPPEM----------VYF-VRVVT------ Aligned length= 50, RMSD= 4.43, TM-score=0.27061, ID=0.085
BAKER-ROBETTA_TS4.pdb          -NS-EVIKEFLEDIIELIHDEIV-------------------EYDPPVK--------KIKKVYF-------RVVTYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 53, RMSD= 4.24, TM-score=0.29747, ID=0.400
BAKER-ROBETTA_TS5.pdb          MNSEVIKEFLEDIGEDY--------IEEIHL------------VKTYV----------KIKKVYFET----VRVVTYF-QKILKKRGTK Aligned length= 54, RMSD= 4.12, TM-score=0.32334, ID=0.372
BAKER_TS1.pdb              ----HLKPEVFY--EVWYVEP-LKTYVI-ED-E-IV---EP--------------------KKVYFETNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 56, RMSD= 4.64, TM-score=0.28801, ID=0.329
BAKER_TS2.pdb              NEI-HLKP--E----VFEVYVGTYVIED-E--IV--EPGE--------------------KKV-FTLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 56, RMSD= 4.61, TM-score=0.30942, ID=0.411
BAKER_TS3.pdb              MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVEPLKTYVIEDEE-----KVKIKVYFETLD-NVRVVTDYSEFQKILK-K-GT Aligned length= 81, RMSD= 3.00, TM-score=0.57052, ID=0.690
BAKER_TS4.pdb              MNS-EVKE-F----EDIGE----DY--------------EPELKYVIED--------VKIKVYFETLDNVRVVTDY-SEF-QK-----K Aligned length= 50, RMSD= 4.33, TM-score=0.28433, ID=0.385
BAKER_TS5.pdb              --MNEVIKEFLED-IGEY------HLKPEVFYEVWKYVGEPKTYVEDE----------VKIKKVYFRV-V-TDY--------------- Aligned length= 53, RMSD= 3.78, TM-score=0.32124, ID=0.232
BioSerf_TS1.pdb             -NSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVG-------------------------KV----YFETDV------------- Aligned length= 46, RMSD= 2.76, TM-score=0.31343, ID=0.471
BioSerf_TS2.pdb             -NSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEW-KTYVIE-DEIVEPG------M-KYTNVKKVKI---------------------- Aligned length= 57, RMSD= 3.72, TM-score=0.35040, ID=0.402
BioSerf_TS3.pdb             --MNSEIKEFE--DIGYILEN-EIHLKPEVFYEVWKYVGEPEL-------------------KTYINVKKVKIKK-------------- Aligned length= 51, RMSD= 3.58, TM-score=0.30722, ID=0.369
BioSerf_TS4.pdb             -NSEVIKEFLEDIGEDYIELNE-IHLKPEVFYEVWKVGEPELK------------------TYVIED---VEPGEYD------------ Aligned length= 54, RMSD= 4.02, TM-score=0.33888, ID=0.493
BioSerf_TS5.pdb             --SEVIKEFLEDIGEDIILKPEVFY----TYVIED--EIV----TLDN------------VRV---------VTDYSEF-K-------- Aligned length= 47, RMSD= 4.62, TM-score=0.26050, ID=0.364
circle_TS1.pdb             NS-EVIE--F-----EDI------GEDYIELENEIHLKVFVYVPEDE------------IVEPGEY-DPPEMKYNVKKVIKKVYFETEF Aligned length= 62, RMSD= 3.94, TM-score=0.36578, ID=0.111
circle_TS2.pdb             NS--EIE--F-----EDI------GEDYIEL-EI-HLFEVYVGEDE--------------IVEPGDP-PEMKYTNVKKVIKKVYFETEF Aligned length= 57, RMSD= 3.86, TM-score=0.34770, ID=0.103
circle_TS3.pdb             NS--EIE--F-----ED------IGEDYIEL-ENIHLVFVYVGPED-------------EIVEPGYD-PPEMYTNVKKVIKKVYFETEF Aligned length= 59, RMSD= 3.96, TM-score=0.35793, ID=0.117

T0460.pdb                MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELKTYVIEDEINVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK

circle_TS4.pdb             MS-EVIE--F-----EDI------GEDYIEL-ENIHLFVWYVGPDE--------------IVEPGEYDPPEMKYVKKVKIKKVET-LVT Aligned length= 59, RMSD= 3.72, TM-score=0.36416, ID=0.150
circle_TS5.pdb             NS-EVIE--F-----EDI------GEDYIELENEIHLKVFVWVGEDE------------IVEPGEY-DPPEMKYNVKKVIKKVYFTLSE Aligned length= 62, RMSD= 3.93, TM-score=0.36165, ID=0.111
COMA-M_TS1.pdb             EEIV-EPG--EYDPPIKK-------YFETL-DN-VRVVT-DYSE--------------------------------------------- Aligned length= 31, RMSD= 3.75, TM-score=0.20149, ID=0.062
COMA-M_TS2.pdb             EDYI--IL-KPEVFY------PELKTY--V--IE-DE-IVEEDIKKV------------YFE-----------TL--DN-VRV--TDYS Aligned length= 46, RMSD= 4.13, TM-score=0.27671, ID=0.093
COMA-M_TS3.pdb             YWDEIV--EP-YDPMKYTN-----KIKKVYFTL-DNFKLKKRG--------------------------------------------TK Aligned length= 36, RMSD= 4.39, TM-score=0.20081, ID=0.146
COMA-M_TS4.pdb             --------FL-EDIGEKYVGPELKTYVIED-EI------PPEMTNVKKV-------KIKKVYFETLVRVVTDYSEF-Q-KIL--K---- Aligned length= 58, RMSD= 4.26, TM-score=0.34523, ID=0.116
COMA-M_TS5.pdb             --------FL-EDIGEKYVGPELKTYVIED-EI------PPEMTNVKKV-------KIKKVYFETLVRVVTDYSEF-Q-KIL--K---- Aligned length= 58, RMSD= 4.26, TM-score=0.34523, ID=0.116
COMA_TS1.pdb              EDYI--IL-KPEVFY------PELKTY--V--IE-DE-IVEEDIKKV------------YFE-----------TL--DN-VRV--TDYS Aligned length= 46, RMSD= 4.13, TM-score=0.27671, ID=0.093
COMA_TS2.pdb              EEIV-EPG--EYDPPIKK-------YFETL-DN-VRVVT-DYSE--------------------------------------------- Aligned length= 31, RMSD= 3.75, TM-score=0.20149, ID=0.062
COMA_TS3.pdb              YWDEIV--EP-YDPMKYTN-----KIKKVYFTL-DNFKLKKRG--------------------------------------------TK Aligned length= 36, RMSD= 4.39, TM-score=0.20081, ID=0.146
COMA_TS4.pdb              --------FL-EDIGEKYVGPELKTYVIED-EI------PPEMTNVKKV-------KIKKVYFETLVRVVTDYSEF-Q-KIL--K---- Aligned length= 58, RMSD= 4.26, TM-score=0.34523, ID=0.116
COMA_TS5.pdb              --------FL-EDIGEKYVGPELKTYVIED-EI------PPEMTNVKKV-------KIKKVYFETLVRVVTDYSEF-Q-KIL--K---- Aligned length= 58, RMSD= 4.26, TM-score=0.34523, ID=0.116
CpHModels_TS1.pdb            -----------PELKTYVIEDEIVEPGEYDPEM--KYTN--------------------------V----------------------- Aligned length= 27, RMSD= 2.50, TM-score=0.28803, ID=0.061
Distill_TS1.pdb             --------------------------------------EPELKTYVIE---KYTNVKKVKIKKET---LDVRVVTDSEFQKILKKGT-- Aligned length= 43, RMSD= 3.55, TM-score=0.26409, ID=0.145
Distill_TS2.pdb             ------------------------------------------IFLEEVVG-----EPELKTVYFET-LDVRVVTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 41, RMSD= 3.53, TM-score=0.25196, ID=0.565
Distill_TS3.pdb             -------SEV--I-EFDIEDYIEVFVW-----------------IED------TNVKKVKIKVYETLDNVRVVTY-SEFQKILKKRGTK Aligned length= 55, RMSD= 4.87, TM-score=0.26470, ID=0.395
Distill_TS4.pdb             -----E--VI-----FL-DI-EDVFKT---Y-----------VIEDE------TNVKKVIKKVFET--LDVRVTDYSEFQKILKKRGT- Aligned length= 52, RMSD= 4.57, TM-score=0.26993, ID=0.318
Distill_TS5.pdb             -----------EVIEFDIEDYIELFVW---------------DEI--VK--------KVIKKVYFETLDNVRVVDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 53, RMSD= 4.88, TM-score=0.26141, ID=0.306
fais-server_TS1.pdb           MNSEVIKEFLEIGEWYV--------GEPE-LKTYVEIV-EPGE---------------------------------------------- Aligned length= 33, RMSD= 3.38, TM-score=0.22262, ID=0.205
fais-server_TS2.pdb           -MNEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPKT------------------Y-------------I--EDE-IV-VRVV Aligned length= 53, RMSD= 3.63, TM-score=0.32845, ID=0.691

T0460.pdb                MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELKTYVIEDEINVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK

fais-server_TS3.pdb           --SE-I------------------EI----H--LKEVFYLKTYVIEDEIVEPEYDPPVYFET----------LDVRV------------ Aligned length= 40, RMSD= 4.14, TM-score=0.22515, ID=0.056
fais-server_TS4.pdb           LLKPEV----------DE---EPGYEM--KY-TNVKVKIKKVYFETLDNV------RVVTD-------------EFQKIL--K--K-GT Aligned length= 49, RMSD= 4.19, TM-score=0.27869, ID=0.016
fais-server_TS5.pdb           ---------------------TY----------------PGEYDPPEMK--------YTNVKKVKIKKVYFETLDNVRVDYSEF----- Aligned length= 39, RMSD= 4.03, TM-score=0.25889, ID=0.027
FALCON_CONSENSUS_TS1.pdb        -------------------------------M-------NSEVIFL-----EPGYETNKVKIKK--------VTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 38, RMSD= 3.43, TM-score=0.25173, ID=0.373
FALCON_CONSENSUS_TS2.pdb        -MNSEVIKEFLEDIGVFYEV--WKYV----G---E----P--EL----------------YV------------IEIVPGE-YD-KYTN Aligned length= 43, RMSD= 4.44, TM-score=0.24841, ID=0.065
FALCON_CONSENSUS_TS3.pdb        MNSEVIKEFLE-DIGDYIEEN-EIHLKPEVFYEVWKVGEPLYVIVEP-----------GEYD---FETL-------------------- Aligned length= 53, RMSD= 3.80, TM-score=0.31213, ID=0.382
FALCON_CONSENSUS_TS4.pdb        ------------VIE-------------DEI-PPEMK-TKKVKKYFTL------------D---------NVRVDYSEFQKILKKRGT- Aligned length= 40, RMSD= 4.72, TM-score=0.21517, ID=0.309
FALCON_CONSENSUS_TS5.pdb        --------------LED------I-G--DYIFVW-YV--P-TYVI-----------------EIVEVIKYFLVVDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 45, RMSD= 4.45, TM-score=0.26506, ID=0.279
FALCON_TS1.pdb             ---------------------------MNV-IKFLEDI-GEDEL-------------------EN-----EIHLKPEVFYEVWKYVGKI Aligned length= 36, RMSD= 1.88, TM-score=0.28535, ID=0.111
FALCON_TS2.pdb             SE--IK-EFLD-IGEDYIEEN-EIHLKPEVFYEVWKYVG-EP---------------------LK-----TYVIEEIVVKVKI--K--- Aligned length= 52, RMSD= 3.97, TM-score=0.30960, ID=0.491
FALCON_TS3.pdb             ---------------------------MNS-EVIKEFLDIGEDYI----------------ELEN-----EIHLKPEVFYEVWKYVGEP Aligned length= 40, RMSD= 3.07, TM-score=0.27951, ID=0.100
FALCON_TS4.pdb             -NSEVIKEFLED-IGYIELEN-EIHLKPEVFYEVWKYVGKTYVDYKKV-----------IKKVYF-----VRVVTDSEF---------- Aligned length= 60, RMSD= 4.58, TM-score=0.33530, ID=0.429
FALCON_TS5.pdb             MNSEVIKEFLE-DIGDYIEEN-EIHLKPEVFYEVWKVGEPLYVIVEP-----------GEYD---FETL-------------------- Aligned length= 53, RMSD= 3.80, TM-score=0.31213, ID=0.382
FAMSD_TS1.pdb              NS-EVIE--F-----EDI------GEDYIELENEIHLKVFVVGPEDE------------IVEPGEY-DPPEMKYNVKKVIKKVYFTLSE Aligned length= 62, RMSD= 3.93, TM-score=0.35256, ID=0.111
FAMSD_TS2.pdb              LKPEVFYEVKYVPELKTY-------VIEDEIVEPGEY--Y--VK----------------IKKVILK-K-------------------- Aligned length= 41, RMSD= 3.88, TM-score=0.24803, ID=0.130
FAMSD_TS3.pdb              MNSEVIE--F-----LED-------IG-EDY-IEENELFVWVGPDE-------------IVEPGEY---DPEMKYTNVKKVKIKKVYFE Aligned length= 57, RMSD= 3.79, TM-score=0.33208, ID=0.175
FAMSD_TS4.pdb              VIKEFLEDIGE--DYIIH------LKVYEVWKYVGE--PELKYIEGEYDPP-MKYTNVKKVKIV----FQKIL---------------- Aligned length= 58, RMSD= 4.66, TM-score=0.29862, ID=0.101
FAMSD_TS5.pdb              VIKEFLEDIGE--DYIIHL-----PVFYEVWKYVGE--PELKD-PE---T------NVKKIKKV-----QKIL---------------- Aligned length= 49, RMSD= 4.62, TM-score=0.25779, ID=0.108
FEIG_TS1.pdb              --EVIKE--------------NEIHLVFYEVWKYVGEPELKTYVIDEEPGE-----DPP---------------K-YNV-KKKI---GK Aligned length= 48, RMSD= 4.06, TM-score=0.28956, ID=0.116
FEIG_TS2.pdb              MNSEVIKEFLEDIGEYIELPEVFVWVL-TYVI-ED--E-VEPGEYDPPE----------KY------------VYFETLDNVR------ Aligned length= 56, RMSD= 4.25, TM-score=0.30867, ID=0.243

T0460.pdb                MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELKTYVIEDEINVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK

FEIG_TS3.pdb              --------------NSEVIEFDEEIHVFYEVWKYVGEPELKTYVIIVEP--------GEY----------------MK-YTNKK---KK Aligned length= 47, RMSD= 4.08, TM-score=0.28630, ID=0.073
FEIG_TS4.pdb              -------------------------GEDYIEL-EL-KTVINKVKVFTLDN-------VRVV------------TDYSEFQKILKKRGT- Aligned length= 42, RMSD= 3.90, TM-score=0.25720, ID=0.286
FEIG_TS5.pdb              --------------NSEVEF-DEEILVFYEVWKYVGEPELKTYVIEVEP--------GEY----------------MK-YTNKK---K- Aligned length= 45, RMSD= 3.91, TM-score=0.27545, ID=0.091
FFASflextemplate_TS1.pdb        KE--FL--EDI--GEDKYVGPELKTYVIE--DE--G--EYDPPYTNVKK---------YFETLDNVRVVTDYSE-F--QKILK-K---- Aligned length= 60, RMSD= 4.25, TM-score=0.31810, ID=0.111
FFASflextemplate_TS2.pdb        ----EF--LE--DIGEKYVGPELKTYVIEDEIV-EP---DPPEKYTNV----------KKFETLDNVRVVTDYSEF-Q-KIL--KK--- Aligned length= 60, RMSD= 4.33, TM-score=0.32827, ID=0.086
FFASstandard_TS1.pdb          ----KE--FLEDVYEVWKYVELKTYVIEDE-PG-EYDP-PEMYTNVKKVK--------VYFETLDNVRVVDYSEF--QK-IL------- Aligned length= 62, RMSD= 4.71, TM-score=0.32460, ID=0.092
FFASstandard_TS2.pdb          KE--FL--EDI--GEDKYVGPELKTYVIE--DE--G--EYDPPYTNVKK---------YFETLDNVRVVTDYSE-F--QKILK-K---- Aligned length= 60, RMSD= 4.25, TM-score=0.31810, ID=0.111
FFASsuboptimal_TS1.pdb         KE--FL--EDI--GEDKYVGPELKTYVIE--DE--G--EYDPPYTNVKK---------YFETLDNVRVVTDYSE-F--QKILK-K---- Aligned length= 60, RMSD= 4.25, TM-score=0.31810, ID=0.111
FFASsuboptimal_TS2.pdb         ----EF--LE--DIGEKYVGPELKTYVIEDEIV-EP---DPPEKYTNV----------KKFETLDNVRVVTDYSEF-Q-KIL--KK--- Aligned length= 60, RMSD= 4.33, TM-score=0.32827, ID=0.086
FOLDpro_TS1.pdb             --------------------------KEFLEDIGEDY--PEV-YVIE--------------DNRVVTDYSEFQK-I--LK-KRG---TK Aligned length= 39, RMSD= 3.83, TM-score=0.23057, ID=0.081
FOLDpro_TS2.pdb             ED-IG--EDY---IELENE-HLKPEVFYEVWKYVGEPE--L-KTYVIE---------DEI----------------------------- Aligned length= 41, RMSD= 3.84, TM-score=0.25095, ID=0.100
FOLDpro_TS3.pdb             ELENEIHLKPEVFYEVWKYV---GEPEL---------------------------------------------KTYVIEDE-IVEPGEY Aligned length= 40, RMSD= 3.75, TM-score=0.23765, ID=0.125
FOLDpro_TS4.pdb             MNSEVIKEFLEDWGYVIEDEIVEPDPPEM-VK-KVKYFETL-D------------------N-----------VRVVYFQKIL--RGTK Aligned length= 55, RMSD= 4.63, TM-score=0.29378, ID=0.431
FOLDpro_TS5.pdb             -----------------KTYV-----------------------------YTNVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSKILKKR------ Aligned length= 37, RMSD= 4.26, TM-score=0.21265, ID=0.351
forecast_TS1.pdb            EFLDIGE---------DYI----ELENVKYVGEPELKTYVIEDEIVEPGPPE---MKYNVKKV--------KI----VV-D-------- Aligned length= 52, RMSD= 4.89, TM-score=0.24931, ID=0.046
forecast_TS2.pdb            ---------------------------PELKT--YV---IKVYFE----------------TL--------DNTDYSEFQKILKKRGT- Aligned length= 32, RMSD= 3.34, TM-score=0.21519, ID=0.283
forecast_TS3.pdb            --------------------------VIK-EFL--ED-IGEDYIELEEIHLK-KYTNVKKVKIKKVYFETLD----------------- Aligned length= 41, RMSD= 3.71, TM-score=0.26593, ID=0.016
forecast_TS4.pdb            ---------------------------PELKT--YV---KVYFE-----------------TLD-------NVTDYSEFQKILKKRGT- Aligned length= 32, RMSD= 3.78, TM-score=0.20711, ID=0.286
forecast_TS5.pdb            ---------------------------G--ELYVIEDEIVEPGEYPPEMKYT-N-KKVKIKVYFE----TLVRVT--SEFKI------- Aligned length= 45, RMSD= 4.93, TM-score=0.21555, ID=0.119
Frankenstein_TS1.pdb          -----ELEN----------EVFYEVWKY--T--V-----NVKKVKIKKVFET--NVRVVTDYSEFQILK-------------------- Aligned length= 43, RMSD= 4.24, TM-score=0.27290, ID=0.058

T0460.pdb                MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELKTYVIEDEINVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK

Frankenstein_TS2.pdb          --------------VWKYVGPELKTYVIDE-GYDP----P-EMKYTN----------VKKVKIKKVFRVVTDYSEF-Q-KIL--K---- Aligned length= 51, RMSD= 3.85, TM-score=0.30031, ID=0.071
FUGUE_KM_AL1.pdb.pdb          -------DY-I-ELE-------------NEIHYEVKTY-VIEDEIEPGE-------YDPPEMKYTNV-KKVKIKV-----DY-SEQKIL Aligned length= 52, RMSD= 4.60, TM-score=0.25247, ID=0.062
FUGUE_KM_AL2.pdb.pdb          GEDY-I--ELENEIYEVWKYVGELVIDEI-E---G-------PPEMKYTNV----KKVIFETLDNV------V-----Y--EF-QK--- Aligned length= 54, RMSD= 5.48, TM-score=0.24872, ID=0.104
FUGUE_KM_AL3.pdb.pdb          -----------PELKTYVIEDEIVEPY--DP--PE-MKY--------------------------T----------------------- Aligned length= 24, RMSD= 2.67, TM-score=0.24504, ID=0.042
FUGUE_KM_AL4.pdb.pdb          IKNIHLFY-GEPLKTYVIEDEVEEYDPPE-M--KY----TNK----------------------------------------------- Aligned length= 34, RMSD= 3.70, TM-score=0.26357, ID=0.200
FUGUE_KM_AL5.pdb.pdb          --F------------------EVWKYIEDEIVEPGEYPPEMKYTNVKKV------KI-KVYETLDVVTYS-Q----------------- Aligned length= 44, RMSD= 4.41, TM-score=0.27985, ID=0.071
GeneSilicoMetaServer_TS1.pdb      IKEFL--EDI--GEDYIE--HLKPEVFYEVWKYVGEPE-LK-TYVIDEIV-----EP-------------------------------- Aligned length= 44, RMSD= 3.49, TM-score=0.27676, ID=0.060
GeneSilicoMetaServer_TS2.pdb      ------------IGEDY----YEVWKYV-------------PGEYDPPEMKT-VKKVKIKKVYFET-----------EF-QKILK---- Aligned length= 43, RMSD= 4.71, TM-score=0.24326, ID=0.261
GeneSilicoMetaServer_TS3.pdb      ELKTYVIE-EIPPEM--------------K--YT--NVKIKKVY-----------------FETL----NVRVTDYSEFQKILKKRGT- Aligned length= 48, RMSD= 4.46, TM-score=0.25268, ID=0.353
GeneSilicoMetaServer_TS4.pdb      YEVWKYVGEP-ELK-V---PEM-KYTKKVIKKVYFETLDYSEQILKK----------G------------------------------- Aligned length= 42, RMSD= 3.72, TM-score=0.25646, ID=0.061
GeneSilicoMetaServer_TS5.pdb      -------------------------GEDYIEL-EL-KTYINKVKVYTLDN-------VRVV------------TDYSEFQKILKKRGT- Aligned length= 42, RMSD= 3.92, TM-score=0.25831, ID=0.304
GS-KudlatyPred_TS1.pdb         EVIKEFLEDIGE-DY-LHLK-PEVEVKY--VGE--PEKTVEDVPGE-----------VKIK------------VVT------------- Aligned length= 46, RMSD= 4.48, TM-score=0.27429, ID=0.062
GS-KudlatyPred_TS2.pdb         SEIKEFLEDIGE--DYILEIHLKFVWYVGE--PLKT-Y-VIEDE-----------------I-------------V--EP--G-EYD-- Aligned length= 46, RMSD= 3.61, TM-score=0.30121, ID=0.062
GS-KudlatyPred_TS3.pdb         -MNSEVIKEFLE-DIGY-EIHLKPVEVKYV-GELK-TYVIEDVEP----------------G-------------EYDP---------- Aligned length= 45, RMSD= 4.03, TM-score=0.26965, ID=0.071
GS-KudlatyPred_TS4.pdb         MNSEVIKEFLEDIGYEEEI----HLK-VFYEVWLKYVIDEIE-------------------VYFE---TLVRVVT--D----------- Aligned length= 49, RMSD= 4.97, TM-score=0.28275, ID=0.266
GS-KudlatyPred_TS5.pdb         --MNEVIKEFLEDGYLELK--PEYEVWYV-GEELK--T------------------------IED-----EIVYDPPEMKYTNVKK--- Aligned length= 50, RMSD= 3.82, TM-score=0.31135, ID=0.127
GS-MetaServer2_TS1.pdb         IKEFL--EDI--GEDYIE--HLKPEVFYEVWKYVGEPE-LK-TYVIDEIV-----EP-------------------------------- Aligned length= 44, RMSD= 3.49, TM-score=0.27676, ID=0.060
GS-MetaServer2_TS2.pdb         ------------IGEDY----YEVWKYV-------------PGEYDPPEMKT-VKKVKIKKVYFET-----------EF-QKILK---- Aligned length= 43, RMSD= 4.71, TM-score=0.24326, ID=0.261
GS-MetaServer2_TS3.pdb         ELKTYVIE-EIPPEM--------------K--YT--NVKIKKVY-----------------FETL----NVRVTDYSEFQKILKKRGT- Aligned length= 48, RMSD= 4.46, TM-score=0.25268, ID=0.353
GS-MetaServer2_TS4.pdb         YEVWKYVGEP-ELK-V---PEM-KYTKKVIKKVYFETLDYSEQILKK----------G------------------------------- Aligned length= 42, RMSD= 3.72, TM-score=0.25646, ID=0.061

T0460.pdb                MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELKTYVIEDEINVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK

GS-MetaServer2_TS5.pdb         -------------------------GEDYIEL-EL-KTYINKVKVYTLDN-------VRVV------------TDYSEFQKILKKRGT- Aligned length= 42, RMSD= 3.92, TM-score=0.25831, ID=0.304
HHpred2_TS1.pdb             -NSEVIKEFLEDIGEDYIHL--KVFYEWKY-VPIEDIVVRVVTDY----------------SEFIL-KKRG------------------ Aligned length= 50, RMSD= 3.84, TM-score=0.29832, ID=0.377
HHpred4_TS1.pdb             -NSEVIKEFLEDIGEDYIH---LKPEVY-EVWVEVKIKVVTDSE-----------------FQKILKKRGT------------------ Aligned length= 49, RMSD= 3.82, TM-score=0.28984, ID=0.353
HHpred5_TS1.pdb             EVIKEFLEDIGE----EIHL-KPVYEVWKYVGELKTEDEIVEPGEY---------------YSFILKRGT------------------- Aligned length= 50, RMSD= 4.15, TM-score=0.29801, ID=0.100
huber-torda-server_TS1.pdb       ----------------------------------------------------------------------------------------- Aligned length=  0, RMSD=  nan, TM-score=  nan, ID=0.000
huber-torda-server_TS2.pdb       ----------------------------------------------------------------------------------------- Aligned length=  0, RMSD=  nan, TM-score=  nan, ID=0.000
huber-torda-server_TS3.pdb       ----------------------------------------------------------------------------------------- Aligned length=  0, RMSD=  nan, TM-score=  nan, ID=0.000
huber-torda-server_TS4.pdb       ----------------------------------------------------------------------------------------- Aligned length=  0, RMSD=  nan, TM-score=  nan, ID=0.000
huber-torda-server_TS5.pdb       ----------------------------------------------------------------------------------------- Aligned length=  0, RMSD=  nan, TM-score=  nan, ID=0.000
keasar-server_TS1.pdb          --------YIE---L---ILVFYEVWKYV-T--------NVKV-KIKKVYFE--NVRVVTDYSEFQKILK------------------- Aligned length= 44, RMSD= 4.32, TM-score=0.26477, ID=0.042
keasar-server_TS2.pdb          ---------S-EVIKWKYVGPELKTYVIE--D--E-------IVEPGE----------YTNVKKVKIKVVTDYSE---FQKI--LK--- Aligned length= 50, RMSD= 3.48, TM-score=0.32539, ID=0.113
keasar-server_TS3.pdb          --------YIEL-------EVFYEVWKY--T--V-----VKKVK-IKKVFET--NVRVVTDYSEFQILK-------------------- Aligned length= 42, RMSD= 4.37, TM-score=0.25566, ID=0.070
keasar-server_TS4.pdb          --------------VWKYVEPELKTYVIE---P--Y---PPEMKYTNV----------KKFET--NVRVVTDYSE---FQK--ILK--- Aligned length= 47, RMSD= 4.04, TM-score=0.27293, ID=0.125
keasar-server_TS5.pdb          ----N--SEVIEDIGEKYVGPELKTYVIE-DE--------YDPPEMKY----------TNVKIKKFERVVTDYSEF-Q-KIL--KK--- Aligned length= 57, RMSD= 4.15, TM-score=0.31525, ID=0.045
LOOPP_Server_TS1.pdb          -------------------YDPMKTN-------------------V-------------KIVYF-------VVTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 31, RMSD= 3.55, TM-score=0.26563, ID=0.367
LOOPP_Server_TS2.pdb          ------------KEFDIDYLNEIHLKPEV-FYVWKYVGEPE-KTY--------------VIEEIVEPGE-------------------- Aligned length= 41, RMSD= 4.08, TM-score=0.31420, ID=0.075
LOOPP_Server_TS3.pdb          -----------E-PELMKYNVKKVKIKKVY--F-ET-LD--------------------------N---VRVVTDY-SEFQKI------ Aligned length= 37, RMSD= 3.56, TM-score=0.34562, ID=0.214
LOOPP_Server_TS4.pdb          -ED--EIEYDP-----P------EMK----YT--NVKVK-VYFET-------------NVR-------------VVSEFQKILKKRGTK Aligned length= 42, RMSD= 4.51, TM-score=0.31880, ID=0.348
mahmood-torda-server_TS1.pdb      --VEFLEDIGEDIE------------------K-WKYVEEDVEEYPE-Y-----KKIKKETL-----------DN-VRV---------- Aligned length= 40, RMSD= 4.71, TM-score=0.22447, ID=0.188
mahmood-torda-server_TS2.pdb      YPELKTYVIEDE-IVEPG------PETNVKKI--KKVYFTLN----------------------------------------------- Aligned length= 33, RMSD= 3.96, TM-score=0.20428, ID=0.018

T0460.pdb                MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELKTYVIEDEINVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK

mahmood-torda-server_TS3.pdb      --------------------DYIEL-------------------ENEIHGE-YDKYVKVKIVETNV----RVTDY-EFKI-LKR--GTK Aligned length= 41, RMSD= 4.37, TM-score=0.22433, ID=0.207
mahmood-torda-server_TS4.pdb      EDIDY-IELENEI-HL---------EVFYEV-------------YVEDEIVE------GEYDPYKKVKIKVYFET-------------- Aligned length= 45, RMSD= 4.75, TM-score=0.23125, ID=0.041
mariner1_TS1.pdb            -NSEVIKEFLEDIGYIELE----NE------WK-YV---GEPE-----------------E-D----MKYTNVKK-VKIKNVRVV---- Aligned length= 47, RMSD= 4.42, TM-score=0.29731, ID=0.208
mariner1_TS2.pdb            ---------------------------NSEVIKEFGED-YIELEEIHLKPEY----EPELKYVIEDEIVEPGEYDPPEM---------- Aligned length= 47, RMSD= 4.05, TM-score=0.31881, ID=0.113
mariner1_TS3.pdb            -VIKEFLEDI-EKTYVIEDE--IVE-------GEYD--PPEMK------------------VYFETNV--VVTDYSEFQ-KILKKRGTK Aligned length= 55, RMSD= 4.31, TM-score=0.30296, ID=0.229
mariner1_TS4.pdb            MNSEVIKEFLEDGEDY-------------IE--LE----NEIHLK------------------IED--EIVGKVVTD--YSFQ------ Aligned length= 42, RMSD= 3.38, TM-score=0.28276, ID=0.197
mariner1_TS5.pdb            YPT--YV----------EYDPKKIKKV---YF-E-TL-DVR-V------------------V-----------TDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 41, RMSD= 4.36, TM-score=0.22813, ID=0.360
METATASSER_TS1.pdb           -------------------------------VG--EP-ELKTYVIED-----------IKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 44, RMSD= 3.49, TM-score=0.27652, ID=0.403
METATASSER_TS2.pdb           ---------D----NEI----EV-------VI-EDEIVEEYMYKI--------------KKVY--------VVTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 42, RMSD= 4.37, TM-score=0.23381, ID=0.338
METATASSER_TS3.pdb           MNSEVIKEFLEDIGEIELENEVEVWLK---T-YVI--IVEEYDP---------------KKVKIKK----------------G--T-K- Aligned length= 48, RMSD= 4.18, TM-score=0.26218, ID=0.338
METATASSER_TS4.pdb           ---M-SEVIK------LKPFWLKTYVIEDE-IVEPGEY-DPEMKYKKV----------K-I------------FILKKRGT-K------ Aligned length= 47, RMSD= 4.54, TM-score=0.24533, ID=0.045
METATASSER_TS5.pdb           ------------------------------DYIELENE-IHLVFVYV-----------IKKVYFET-LDNVRVTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 46, RMSD= 4.34, TM-score=0.26064, ID=0.389
mGenTHREADER_TS1.pdb          --------------MNSVI--IELENEI-----------YVGEVEDPPEMKT-NVKKVKIKKVYFET----V-Y--FQKILKKRG---- Aligned length= 50, RMSD= 4.94, TM-score=0.26460, ID=0.070
MUFOLD-MD_TS1.pdb            ------------------------MNSVIKFLED-IKYTVKKVKIKKVYFETLDNVRVVT---------------DYS----------- Aligned length= 38, RMSD= 3.40, TM-score=0.23183, ID=0.082
MUFOLD-MD_TS2.pdb            -MNV-IKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELYIE--------------DEKIKKDYS-------------------- Aligned length= 53, RMSD= 2.78, TM-score=0.37466, ID=0.585
MUFOLD-MD_TS3.pdb            MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPFVVIEDEIVE-----------------------KIKKVYF--------------------- Aligned length= 45, RMSD= 3.32, TM-score=0.31259, ID=0.411
MUFOLD-MD_TS4.pdb            MNSEVIKEFLEIEDPEVFEV-KYVYVIEI-V---E-----PGEYDPPEMKYK--K-------------------YSEFQKI-L---GTK Aligned length= 54, RMSD= 4.22, TM-score=0.29280, ID=0.234
MUFOLD-MD_TS5.pdb            -MNSVIKEFLEDGEDYIELENEI----KVKIK-VYENV-R-----------------------V-------V-TDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 51, RMSD= 4.09, TM-score=0.30269, ID=0.482
MUFOLD-Server_TS1.pdb          NEHLKEV-E-------------GEYDPPEK-YTV-K--IKKVYFETDN---------VRVV------------TDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 50, RMSD= 4.12, TM-score=0.27752, ID=0.313
MUFOLD-Server_TS2.pdb          MNIED-EIVEPGEYDPP--------E---MK-Y-TN-------------------------------------TDYSEFQKILKKRTK- Aligned length= 37, RMSD= 2.87, TM-score=0.25692, ID=0.281

T0460.pdb                MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELKTYVIEDEINVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK

MUFOLD-Server_TS3.pdb          SKPEYEV-K----------E--EYDPP-EMKYTNVKKVKIKKVYFETLD--------VRVV------------TDYSEFQKIK--KRGK Aligned length= 53, RMSD= 4.42, TM-score=0.29279, ID=0.239
MUFOLD-Server_TS4.pdb          SKPEYEV-K----------E--EYDPP-EMKYTNVKKVKIKKVYFETLD--------VRVV------------TDYSEFQKIK--KRGK Aligned length= 53, RMSD= 4.42, TM-score=0.29279, ID=0.239
MUFOLD-Server_TS5.pdb          ----MNSEV-------IHL----KPEVFYEVWKYVGEPEKTYVKKVYFETLD-VRVYSFQ---------------IL--RG-------- Aligned length= 48, RMSD= 4.22, TM-score=0.27625, ID=0.066
MULTICOM-CLUSTER_TS1.pdb        MNSEVIKEFLEDIGDYLENE---IHLKPEVFYEVWKGEPKTVIEDE-------------IV---------------VKK-ET-DN---- Aligned length= 52, RMSD= 4.07, TM-score=0.29630, ID=0.375
MULTICOM-CLUSTER_TS2.pdb        MN--SVIKEFLE-DIGYELEHL-V------WK-GEP---ELKYVIDIVEPGE----NVVKIVYTL---DNVRVVTD------------- Aligned length= 55, RMSD= 4.59, TM-score=0.28115, ID=0.115
MULTICOM-CLUSTER_TS3.pdb        MNSEVIKEFLD--I-ED-ELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPKTIIVEPGE-Y---KKVKIKKVYF------------------------ Aligned length= 57, RMSD= 4.58, TM-score=0.28452, ID=0.402
MULTICOM-CLUSTER_TS4.pdb        MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKY-VGEPE------------------LKT-------YVIED-EIVEPG----EY Aligned length= 58, RMSD= 3.12, TM-score=0.41921, ID=0.672
MULTICOM-CLUSTER_TS5.pdb        --VIKEF-E---------YIENEIHLKPEVFYEVWKY-VGEPELT----------------YV-----------EDVEPEYDPP-EMKK Aligned length= 48, RMSD= 4.53, TM-score=0.27663, ID=0.351
MULTICOM-CMFR_TS1.pdb          ------------------VIKFLEGEDYI-----------GEYDPPEMKYTNKKVKIKKVYFETLD-NVRVVTDYSEF----------- Aligned length= 48, RMSD= 3.41, TM-score=0.33612, ID=0.055
MULTICOM-CMFR_TS2.pdb          EVIKEFLEDIGEDYEL--------LKPEYEVWYVELKT-YV-EDVEPGE--------YDPPKVVYFLDNVVEFQ--------------- Aligned length= 56, RMSD= 3.98, TM-score=0.32105, ID=0.113
MULTICOM-CMFR_TS3.pdb          --SEVIKEF------------IELEIKPEVFYEVWKYVGEP-ELKTYVIVE---PGEDPP--------------EMKYTN--------- Aligned length= 48, RMSD= 4.51, TM-score=0.25247, ID=0.358
MULTICOM-CMFR_TS4.pdb          -------------------IKFLGEDYI------------GEYDPPEMKYTNKKVKIKKVYFETLDN-VRVVTDYSEF----------- Aligned length= 46, RMSD= 3.23, TM-score=0.32115, ID=0.055
MULTICOM-CMFR_TS5.pdb          --------------NEI---------VFYEVWKYG--EPEKTYVIEEIVEP----GEYDPPEMKYTNSEFQLRG--------------- Aligned length= 45, RMSD= 3.47, TM-score=0.27273, ID=0.045
MULTICOM-RANK_TS1.pdb          MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENI-V-EP--DP-PEMKYTKKVK-----------------VYFETL-DNVRVVTD---F--------K- Aligned length= 54, RMSD= 4.76, TM-score=0.31655, ID=0.444
MULTICOM-RANK_TS2.pdb          ---------MNSEVI--------------K--FL--EDIGED--PE-------------LKTYVIDEDNVRVVTDYSEFQKILKKR--- Aligned length= 44, RMSD= 3.75, TM-score=0.30470, ID=0.420
MULTICOM-RANK_TS3.pdb          ---------------MNS-------IKEFL------------EPGYDPPKNF--ETLDNV--------------YSEFQKILKK-RGTK Aligned length= 38, RMSD= 4.30, TM-score=0.21133, ID=0.123
MULTICOM-RANK_TS4.pdb          -------------------IKFLGEDYI------------GEYDPPEMKYTNKKVKIKKVYFETLD-NVRVVTDYSE------------ Aligned length= 45, RMSD= 2.85, TM-score=0.33242, ID=0.055
MULTICOM-RANK_TS5.pdb          HKPEVFYEVWKYVGELK-T--Y--DE--IVEPG----------NVKKVKIIL-KKR--------------------------------- Aligned length= 38, RMSD= 3.84, TM-score=0.24240, ID=0.132
MULTICOM-REFINE_TS1.pdb         MN-SEIK-EFLEDGEDYLNE-IHLK---------------PELK----VK--------IKKVYF-------VVTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 52, RMSD= 4.53, TM-score=0.29370, ID=0.474
MULTICOM-REFINE_TS2.pdb         MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENI-V-EP---P-PEMKYTKKV------------------VYFETL-DNRVVTDY---Q--------K- Aligned length= 52, RMSD= 4.48, TM-score=0.31187, ID=0.361

T0460.pdb                MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELKTYVIEDEINVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK

MULTICOM-REFINE_TS3.pdb         --NS-EV--I----KEF---------YI--EL-E---------EIVEPGEYD----PPEMYTNVKKVK-IKKVYFETL----------- Aligned length= 43, RMSD= 4.08, TM-score=0.24611, ID=0.014
MULTICOM-REFINE_TS4.pdb         ---------MNSEVI--------------K--FL--EIGED--GPE-------------LKTYVIDEDNVRVVTDYSEFQKILKKR--- Aligned length= 44, RMSD= 3.74, TM-score=0.30637, ID=0.460
MULTICOM-REFINE_TS5.pdb         EVIKEFLEDIGEDYIEL-------LKPEYEVWYVELKT-YVIEDVEPGE--------YDPPKVVYFLDNVVEFQ--------------- Aligned length= 58, RMSD= 4.17, TM-score=0.32142, ID=0.097
MUProt_TS1.pdb             MNSEVIK-EFLED-GEYLENEIHLK---------------PELK--VKI----------KKVYF-------VVTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 53, RMSD= 4.58, TM-score=0.29408, ID=0.500
MUProt_TS2.pdb             MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENI-V-EP---P-PEMKYTKKV------------------VYFETL-DNRVVTDY---Q--------K- Aligned length= 52, RMSD= 4.48, TM-score=0.31187, ID=0.361
MUProt_TS3.pdb             ---------MNSEVI--------------K--FL--EIGED--GPE-------------LKTYVIDEDNVRVVTDYSEFQKILKKR--- Aligned length= 44, RMSD= 3.74, TM-score=0.30637, ID=0.460
MUProt_TS4.pdb             MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENI-V-EP---P-PEMKYTKKV------------------VYFETL-DNRVVTDY---Q--------K- Aligned length= 52, RMSD= 4.49, TM-score=0.31172, ID=0.361
MUProt_TS5.pdb             ---------MNSEVI--------------K--FL--EDIGE--GPE-------------LKTYVIDEDNVRVVTDYSEFQKILKKR--- Aligned length= 44, RMSD= 3.68, TM-score=0.30382, ID=0.420
MUSTER_TS1.pdb             --------------FEDIG----EDYIELHLKVFY-YVIED-EIVEPGYM------K-YTNKVKIK---KVYFELVTDYSEFKI---KK Aligned length= 56, RMSD= 4.56, TM-score=0.28690, ID=0.075
MUSTER_TS2.pdb             IK-EF-DIGDY---IEL-E-NEIHLKPEVFYEVWKYPELVIEDEIVEPG--------P------------------------------- Aligned length= 43, RMSD= 4.45, TM-score=0.23685, ID=0.043
MUSTER_TS3.pdb             ---------------------------V--ELKTY--I-EDEIK------------------KVY----FEVRVDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 35, RMSD= 4.05, TM-score=0.22169, ID=0.302
MUSTER_TS4.pdb             --SEVIK-EF---YIELENEIHLKPEVFYEKY-------VEDEI-----------------VEPGMKTNVKIKKVYFE----------- Aligned length= 48, RMSD= 4.23, TM-score=0.27043, ID=0.155
MUSTER_TS5.pdb             FLEDIG---------ELEIHL-PVFYVKIKVYFETL--DNVRVVT--------------D---------------YSEFQKILKKRGTK Aligned length= 48, RMSD= 3.80, TM-score=0.29245, ID=0.302
nFOLD3_TS1.pdb             -LKPEV---------------EPGEMK---YT-NVKKVKIKKVYFETLDN-----VRVDYS-------------EFQKIL-KK----GT Aligned length= 46, RMSD= 3.88, TM-score=0.30064, ID=0.048
nFOLD3_TS2.pdb             LIIE--L--E-----NEI------HLKPEVFYEVWKYVGEPELVEPGE---------------VK-----KVKIK-------------- Aligned length= 40, RMSD= 4.03, TM-score=0.24386, ID=0.344
nFOLD3_TS3.pdb             KTYV-IE---------DEIV--EYDP-PEMKYTNVKKVKIKKVYFELDNVR------VV-T-------------DYSEFQKILK---KG Aligned length= 53, RMSD= 4.64, TM-score=0.28331, ID=0.309
nFOLD3_TS4.pdb             MNSEVIE--F------LE------DI-GEDY-IEENELVFVYVGE--------------IVEPGEY---DPEMKYVKKVIKKV--YFEF Aligned length= 54, RMSD= 3.39, TM-score=0.34067, ID=0.167
nFOLD3_TS5.pdb             ----------------------------IEDEIVE---VKKKVYFELNVR------V-VT--------------DYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 37, RMSD= 4.19, TM-score=0.21561, ID=0.250
OLGAFS_TS1.pdb             EENEIHLKPEVFYEVWKVKYVIEI------------------NVRV--------------VTD--------YSEF-------------- Aligned length= 35, RMSD= 4.10, TM-score=0.27759, ID=0.057
OLGAFS_TS2.pdb             EENEIHLKPEVFYEVWKVKYVIEI-------------------NVRV-------------VTD--------YSEF-------------- Aligned length= 35, RMSD= 4.10, TM-score=0.27194, ID=0.074

T0460.pdb                MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELKTYVIEDEINVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK

OLGAFS_TS3.pdb             G---------------NEIH-LKVGEPELKTIEDEIVEPGEYDP-----------------P-----------EMKVKKVKIKV-YFED Aligned length= 44, RMSD= 3.83, TM-score=0.31334, ID=0.059
OLGAFS_TS4.pdb             -----E----------GEDYEIHVGEPELKTIEDEIVEPGEYD-------------------P---------PEMKVKIKKVYE--TLD Aligned length= 44, RMSD= 3.30, TM-score=0.32296, ID=0.059
OLGAFS_TS5.pdb             -------------------E-ELENVFY-EYVGEPELKTIEDEIVEPGE--------YDP-P-------------EM-KY------FQK Aligned length= 39, RMSD= 3.80, TM-score=0.25981, ID=0.041
panther_server_TS1.pdb         -VIE-DEI--VEPGEYDPPEMK-----------------------------------------------YTNVKKV-IKKV--YF---- Aligned length= 31, RMSD= 3.98, TM-score=0.21613, ID=0.108
panther_server_TS2.pdb         ------------------NSEVI-----------YIE--WKYVG-------------------EPEKTIVEPGEY-DP-P--E----MK Aligned length= 31, RMSD= 4.26, TM-score=0.23519, ID=0.070
panther_server_TS3.pdb         WK-YVG---------------------------E--P-ELK-TYVIEDE--------IVEPEDP------PE----------------- Aligned length= 26, RMSD= 3.97, TM-score=0.15254, ID=0.047
panther_server_TS4.pdb         ------FYYV--G-EPEL------KTYV-IEDEIV--E-PGEYPPEMKYTN-----VKK-K------------VYF--ETLDNVRVV-- Aligned length= 48, RMSD= 4.32, TM-score=0.28047, ID=0.107
panther_server_TS5.pdb         ----------------IHK-PEV-----------------------------------------Y---EVWKYVGEP--EL--KTVIE- Aligned length= 23, RMSD= 3.31, TM-score=0.22550, ID=0.080
Pcons_dot_net_TS1.pdb          -------------------------GEDYIEL-EELKTVINKVKYTLDNV--------RVV------------TDYSEFQKILKKRGT- Aligned length= 42, RMSD= 3.81, TM-score=0.25827, ID=0.286
Pcons_dot_net_TS2.pdb          -------------------------GEDYIEL-EELKTVINKVKYTLDNV--------RVV------------TDYSEFQKILKKRGT- Aligned length= 42, RMSD= 3.81, TM-score=0.25827, ID=0.286
Pcons_dot_net_TS3.pdb          VIKEFLEDIGEDYHLKP--------EVFYEVWK-YV---EPELKYV-------------DEIKTNVKK--------------------- Aligned length= 43, RMSD= 3.74, TM-score=0.25658, ID=0.119
Pcons_dot_net_TS4.pdb          -NSEVIKEFLEDIGELEIH----LKEVY-EVWYVTVKIRVVTDYS----------------FQKIL-KKRG------------------ Aligned length= 48, RMSD= 3.72, TM-score=0.29544, ID=0.308
Pcons_dot_net_TS5.pdb          VIKEFLEDIGEDYHLKP--------EVFYEVWK-YV---EPELKYV-------------DEIKTNVKK--------------------- Aligned length= 43, RMSD= 3.74, TM-score=0.25658, ID=0.119
Pcons_local_TS1.pdb           ----K--VKKK-VYFETLD-----VTYSEFQKILKKRGTK------------------------------------------------- Aligned length= 28, RMSD= 4.11, TM-score=0.19334, ID=0.056
Pcons_local_TS2.pdb           --------------------------KPEVFYEVWKYVGEPVIE-------------------D------------------------- Aligned length= 19, RMSD= 1.78, TM-score=0.30313, ID=0.385
Pcons_local_TS3.pdb           --------------------------KPEVFYEVWKYVGEPVIE-------------------D------------------------- Aligned length= 19, RMSD= 1.78, TM-score=0.30313, ID=0.385
Pcons_local_TS4.pdb           --------------------------KPEVFYEVWKYVGEPVIE-------------------D------------------------- Aligned length= 19, RMSD= 1.78, TM-score=0.30313, ID=0.385
Pcons_local_TS5.pdb           --------E-DIELENEI------HLKPEVFYEVWKYV-GEKT---------------------------------------------- Aligned length= 27, RMSD= 3.78, TM-score=0.28138, ID=0.348
Pcons_multi_TS1.pdb           -------------------------GEDYIEL-EELKTVINKVKYTLDNV--------RVV------------TDYSEFQKILKKRGT- Aligned length= 42, RMSD= 3.81, TM-score=0.25827, ID=0.286
Pcons_multi_TS2.pdb           --------------ENEIHLPGEPELK--TY-IEDEIEYDMTNKKKYFTLD----NVVVTD-------------YSEFQKILKK-R-GT Aligned length= 53, RMSD= 4.67, TM-score=0.26216, ID=0.147

T0460.pdb                MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELKTYVIEDEINVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK

Pcons_multi_TS3.pdb           --NSVIKEFLEDIGEENE------IH----LKPEV----V-PELKTYV------------IEEIYDPPEMKKVKI--KKETL--VV--- Aligned length= 53, RMSD= 4.70, TM-score=0.28195, ID=0.190
Pcons_multi_TS4.pdb           MNSEVIKEFLEDYLENIH------LKFYEV-WK-VG----------------------DEVEPGD----PPEM---------------- Aligned length= 39, RMSD= 3.86, TM-score=0.24651, ID=0.227
Pcons_multi_TS5.pdb           NVIKEFLEDIG-EDYILNEH--LKPEV--FY---------------------------E-PEL-I-YDPMKYTVKV--YFEL---S--- Aligned length= 46, RMSD= 4.47, TM-score=0.25169, ID=0.049
Phragment_TS1.pdb            EVIKEFLEDIG---EDYEL---ENEI----F-EVWKY---------------NVKKVKIKKVY---------VVTDYEFQKILKKRGTK Aligned length= 54, RMSD= 3.74, TM-score=0.33372, ID=0.427
Phragment_TS2.pdb            --DYEL-ENHLK-EV-V-YVEPKTYV----IE--D-----YMKYTNVK----------K-V------------DYSEFQKILKKRGTK- Aligned length= 48, RMSD= 4.76, TM-score=0.24047, ID=0.071
Phragment_TS3.pdb            --EVYVLKT-Y-----I-E--D-E-I-------P--GEYDPPKYT---------------NVKK------VKITDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 46, RMSD= 4.14, TM-score=0.27447, ID=0.392
Phragment_TS4.pdb            -EFEDI-GE-DY-IELEHLKPEVF------V--WK-YVPEL-------------------------------VTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 45, RMSD= 4.14, TM-score=0.26837, ID=0.303
Phragment_TS5.pdb            ------------------------------------MKYTNVKVKI-------------K-V---------VVTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 30, RMSD= 3.76, TM-score=0.20475, ID=0.263
Phyre2_TS1.pdb             -NSEVIKEFLEDIGEDYIELNEIHLKPEFY-----------------------------------------------------GEYKYD Aligned length= 35, RMSD= 3.50, TM-score=0.22625, ID=0.328
Phyre2_TS2.pdb             -N-SE-IKYIEL-ENEI-------KPEV-FYEVWKVGE-PELKTYV-----------------E---------------YFET-RVVTD Aligned length= 43, RMSD= 4.53, TM-score=0.23048, ID=0.044
Phyre2_TS3.pdb             FL-IGDYIELEN-EIHLKP----EVF----Y--EW-KYVGKVEYDMKY---------TNVKKVKI-TLVRVVT---------------- Aligned length= 50, RMSD= 4.33, TM-score=0.27334, ID=0.075
Phyre2_TS4.pdb             -------------------------------V--EV---WKYTYVIEDEIVEEYDPPEMKYTNVKKVK-IKKVFETVRVVTDYSEQK-- Aligned length= 50, RMSD= 2.75, TM-score=0.36542, ID=0.037
Phyre2_TS5.pdb             -----I-LN--EIHLKPEV--------------W--KYVGEPELK-Y---EP-GEDPPEMKYTNKV--KIKKVYE--D----------- Aligned length= 45, RMSD= 4.90, TM-score=0.21708, ID=0.069
Phyre_de_novo_TS1.pdb          ----------------LEDIGEDYIEL-NEILKPEV---FYWKYVGE----------PEL---EYDPDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 56, RMSD= 4.32, TM-score=0.31859, ID=0.319
Phyre_de_novo_TS2.pdb          ----------------EV-------KEFLEIGELIVIEEIEDIKK-----------------YFE----NVRVVDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 45, RMSD= 4.18, TM-score=0.26324, ID=0.396
Phyre_de_novo_TS3.pdb          -MNSEVIKEFLED-I-------------GEDYIELENE-HEVFVKY--------------VGEPELK-TYVIEDEI-VEPEYD-PP--- Aligned length= 53, RMSD= 4.07, TM-score=0.30452, ID=0.053
Phyre_de_novo_TS4.pdb          -------------------ENEIHLKP-----------------VWKYV--------GELTYVIEDPGEYYVVTD-YSEFQILKKRGTK Aligned length= 44, RMSD= 4.06, TM-score=0.25272, ID=0.191
Phyre_de_novo_TS5.pdb          -GEDENIHL-KPEVEKYVGEP---KTYVI---KI-KKVYFETLRVV-------------TD--------------Y-SEFQKLK-KRGT Aligned length= 51, RMSD= 4.25, TM-score=0.27662, ID=0.140
Poing_TS1.pdb              HEEIV-EP-EYDPPEMKYVKKVKIKV-E--DNV-R------------------------------------VVTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 47, RMSD= 3.70, TM-score=0.29503, ID=0.431
Poing_TS2.pdb              ---------------------EEDIGED--YIEN-EIHLPEYEVYDE------------IV-----------EPGEYDP-VKKVY-FET Aligned length= 40, RMSD= 4.11, TM-score=0.23659, ID=0.042

T0460.pdb                MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELKTYVIEDEINVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK

Poing_TS3.pdb              IEN-EI--HLK---PEVEVYPLKTYVEDEI-GEY-D-P-PEMKYTNVKKV-------KIK-----------VVTDSEFQKILK-KR--- Aligned length= 57, RMSD= 3.93, TM-score=0.33511, ID=0.208
Poing_TS4.pdb              -NSEVIKEFLEDIDYIEL-----IHLPE-VYE-VWVGEKTYVIE------------------DE-------IVEGPPEMKY--TNDYSQ Aligned length= 54, RMSD= 3.16, TM-score=0.36119, ID=0.345
Poing_TS5.pdb              NIHKPEV--Y-----EVWKVIEKYVKI-KKVYFETL---DNVRV-----------------V-----------TDYSEFQKILKKRGT- Aligned length= 49, RMSD= 4.60, TM-score=0.26421, ID=0.333
pro-sp3-TASSER_TS1.pdb         MNSEVIKEFLEDIGEDYIELEVRVVTDYSEFQKILKR-GT-----------------------------------------------K- Aligned length= 40, RMSD= 2.56, TM-score=0.29986, ID=0.600
pro-sp3-TASSER_TS2.pdb         -------------------------MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENE---------------VLTKKVYFETLDN------------- Aligned length= 36, RMSD= 3.59, TM-score=0.24331, ID=0.111
pro-sp3-TASSER_TS3.pdb         MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENV-VEEL---V-DPPEMKV--------------------VYFETL-DNVRVVTD--Y----------- Aligned length= 50, RMSD= 4.59, TM-score=0.29561, ID=0.411
pro-sp3-TASSER_TS4.pdb         ----ENE-H--FYEWGEPE----L-----------EIVEYDP-------------------YFETL--DNVRVVTDSEFQKILKKRGTK Aligned length= 46, RMSD= 3.98, TM-score=0.27389, ID=0.211
pro-sp3-TASSER_TS5.pdb         EKEF--------------DIGEDYIEL--N--HLKPEVFYWKVGTY-------------KIK----------KVDYSEFQKILKKRGT- Aligned length= 47, RMSD= 4.39, TM-score=0.25965, ID=0.273
PS2-server_TS1.pdb           ------------------MNS-V-----------------LKTYVIEDEIVE--PGEYDPPEMNVKKYFVRVVTDYSEQKILKKR-G-- Aligned length= 48, RMSD= 3.73, TM-score=0.30718, ID=0.176
PS2-server_TS2.pdb           LKPEVFYEVWKYVGEP-----------LKTY--VI--E--------------------------DEIVEPEYKVVTEFQKIK------- Aligned length= 41, RMSD= 3.68, TM-score=0.32853, ID=0.133
PS2-server_TS3.pdb           ----------------IELNEHLPEV----Y--EWKYELKTYVIEDEIPEMK---YTNVKIKKV-----------------QKILKKRK Aligned length= 47, RMSD= 4.76, TM-score=0.22959, ID=0.086
PS2-server_TS4.pdb           -NSEVIKEFLDIGEDY---------LKPEVFYEVWKYVGEP------------------------------------------------ Aligned length= 31, RMSD= 2.45, TM-score=0.24422, ID=0.284
PS2-server_TS5.pdb           -------------------------EVFYEVWKYVG--EPLKTYVIEDI-V---EPGEPEMKYTNV---KKVKIV-F-FKILKK----- Aligned length= 48, RMSD= 3.79, TM-score=0.38146, ID=0.069
PSI_TS1.pdb               -MNSVIKEFLE--DIGYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEELYIVEPGE-----------Y-----------DPP------K------- Aligned length= 51, RMSD= 3.69, TM-score=0.29920, ID=0.500
PSI_TS2.pdb               MNSEVIKEFLEDI-GDYIELENEIHLKPEVFYEVWKVGEPETYEDE---------------IVE-------EYDP-------------- Aligned length= 52, RMSD= 3.89, TM-score=0.30565, ID=0.507
PSI_TS3.pdb               -MNSEVIKEFLEDIGYINE----IHLKPEVFYEVWKYVGPELTYV-E-----------DEI-------------VEPYDPP-EM--KYN Aligned length= 56, RMSD= 3.91, TM-score=0.33793, ID=0.298
PSI_TS4.pdb               MN-SEVIKEFE---DIGYIELNEIHLKPEVFYEVWKYVGEPEKTIE-E--------MYTNVVKIKKVVVTD------------------ Aligned length= 58, RMSD= 3.82, TM-score=0.36554, ID=0.309
PSI_TS5.pdb               NS-EVIKEFLE---DIGYIELNEIHLKPEVFYEVWKYVGEPETYE---------------DEI---------VEPG-YD-PP--TN--- Aligned length= 54, RMSD= 3.47, TM-score=0.33864, ID=0.500
Pushchino_TS1.pdb            ---------------------------------------------------------------------------------------TK Aligned length=  2, RMSD= 0.01, TM-score=0.99966, ID=1.000
RAPTOR_TS1.pdb             MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENE-V-EP--DP-PEMKYTKKV------------------VYFETL-DNVRVVTD---F--------K- Aligned length= 53, RMSD= 4.59, TM-score=0.31299, ID=0.458

T0460.pdb                MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELKTYVIEDEINVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK

RAPTOR_TS2.pdb             -NSEVIKEFLEDIGEDYIELENF-WPELKTYV-I---------YNVKK----------VKIKVYFE-----V---------RG--K--- Aligned length= 48, RMSD= 4.29, TM-score=0.27829, ID=0.311
RAPTOR_TS3.pdb             -KEFLE------------E--NEILKVFYEVWKYVG--EPELYIEDEIYD-----PPMKY---------------TNVKK-VK------ Aligned length= 45, RMSD= 3.59, TM-score=0.27668, ID=0.098
RAPTOR_TS4.pdb             MNSEVIKEFLEDIGEDYELEN-EIHLKPEVFYEVWKEKTY--V------------------IEDE-EYDPPE------YS--------- Aligned length= 52, RMSD= 3.80, TM-score=0.31828, ID=0.471
RAPTOR_TS5.pdb             ------I-EFLDI---IEL-ENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELTY-IE-E--------PPEMKYTNVK-------------KR-TK--- Aligned length= 51, RMSD= 4.65, TM-score=0.28918, ID=0.298
RBO-Proteus_TS1.pdb           MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKVLKTEDEKVK-----------------DYSE---------------------- Aligned length= 50, RMSD= 3.17, TM-score=0.34388, ID=0.481
RBO-Proteus_TS2.pdb           MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKKTIEDEI----------------------VKKVKK------------------ Aligned length= 49, RMSD= 3.25, TM-score=0.32995, ID=0.463
RBO-Proteus_TS3.pdb           MNSEVIKEFLEDIGEDYIELN-EIHLKPEVFYEVWKYVELKYVDE------------TNVKVKIKY-SEF------------------- Aligned length= 56, RMSD= 2.85, TM-score=0.41362, ID=0.500
RBO-Proteus_TS4.pdb           MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPEL-------------------KTY-----VIEDEI--VE--------- Aligned length= 54, RMSD= 3.12, TM-score=0.37186, ID=0.683
RBO-Proteus_TS5.pdb           VGEPELKTYVIEDEEPGEY--DPPEMKYTV-KKV--KIKKVYFET-------------------------------------------- Aligned length= 40, RMSD= 3.39, TM-score=0.27524, ID=0.098
rehtnap_TS1.pdb             -----------------------------------------------------------------------------RVVT--DY---- Aligned length=  6, RMSD= 0.96, TM-score=0.30706, ID=0.000
rehtnap_TS2.pdb             -----------------------------------------------------------------------------RVVT--DY---- Aligned length=  6, RMSD= 0.96, TM-score=0.30706, ID=0.000
rehtnap_TS3.pdb             -----------------------------------------------------------------------------RVVT--DY---- Aligned length=  6, RMSD= 0.96, TM-score=0.30706, ID=0.000
SAM-T02-server_AL1.pdb.pdb       EVIKEFLEDIGEDYIL--YE--------------------------------------------------------------------- Aligned length= 18, RMSD= 2.20, TM-score=0.35822, ID=0.050
SAM-T02-server_AL2.pdb.pdb       ----------------------------FV-WKYG--EPEL-----------------------KTIELVRTDY-S-EFQKILKKRG-- Aligned length= 31, RMSD= 3.75, TM-score=0.19693, ID=0.278
SAM-T02-server_AL3.pdb.pdb       ------------E---------------EV-FYE-------------VYFE-----TLNVR-------------VYSEFQKILKKRGT- Aligned length= 29, RMSD= 3.85, TM-score=0.20723, ID=0.281
SAM-T02-server_AL4.pdb.pdb       -------------------------PPEMKYTNVKKVKIKKV----------------------------------------------- Aligned length= 17, RMSD= 2.68, TM-score=0.28911, ID=0.048
SAM-T02-server_AL5.pdb.pdb       ---------------------------------------------GEY------------D------------PPEMKYTNVKKVKIVF Aligned length= 20, RMSD= 2.27, TM-score=0.29407, ID=0.029
SAM-T06-server_TS1.pdb         MNSEVIKEFLEDIGEDYELENEP-----------------GEYDPEMKYTN-----------------YSEFQK---KR---------- Aligned length= 42, RMSD= 4.18, TM-score=0.24725, ID=0.228
SAM-T06-server_TS2.pdb         PEVF-EGEYD---------------VKIKK-VY-FE--L--------------------------------V-T--SEFQKILKKRGTK Aligned length= 34, RMSD= 4.19, TM-score=0.24537, ID=0.327
SAM-T06-server_TS3.pdb         --------------------------SEVIKEFLEDIG-IELENEIHLKPE-----VFYEVWKYVGEL-KTYVIEDEI----------- Aligned length= 45, RMSD= 3.59, TM-score=0.31833, ID=0.054

T0460.pdb                MNSEVIKEFLEDIGEDYIELENEIHLKPEVFYEVWKYVGEPELKTYVIEDEINVKKVKIKKVYFETLDNVRVVTDYSEFQKILKKRGTK

SAM-T06-server_TS4.pdb         EL-YVEDE-IV---EPGEY----PPIKKVYFETLDNVRVV------------------------------------------------- Aligned length= 31, RMSD= 4.49, TM-score=0.21030, ID=0.102
SAM-T06-server_TS5.pdb         -------------------VI----------------LK-EVFYEVWKYVEITNVKKVKIKKVYFETLV--RVVT-DY----------- Aligned length= 39, RMSD= 3.57, TM-score=0.32356, ID=0.074
SAM-T08-server_TS1.pdb         MNSEVIKEFLEDIGEDYIELEN-EVWKT--V------------DEIPGE--------YDPFTLDN---RVVTDY----Q--LK-KRG-- Aligned length= 54, RMSD= 4.85, TM-score=0.28392, ID=0.424
SAM-T08-server_TS2.pdb         MNSEVIKEFLEDIGEDYIELE---V--------------------EDEPG-----EYDPTLDN-------VVTD---F---L--RG--- Aligned length= 43, RMSD= 3.83, TM-score=0.25794, ID=0.306
SAM-T08-server_TS3.pdb         ------------------YF----VTDYSEFQKILKK---------------------------------------------------- Aligned length= 15, RMSD= 1.76, TM-score=0.21367, ID=0.054
SAM-T08-server_TS4.pdb         -------------------------------NSEVIKEF-------------------------------------------------- Aligned length=  8, RMSD= 0.37, TM-score=0.70280, ID=0.000
SAM-T08-server_TS5.pdb         ---------------------------------------------------------------------------SEVIKEFLEDIGE- Aligned length= 13, RMSD= 0.30, TM-score=0.75766, ID=0.154
schenk-torda-server_TS1.pdb       M----EVIKEFL--DIGED----YIEIHK-PEFYEVWKYEETDYSE---------------FQKILKKRGTK----------------- Aligned length= 46, RMSD= 4.68, TM-score=0.23917, ID=0.041
schenk-torda-server_TS2.pdb       ----------------M------NSEVIKEFLEDIGEDYYTYVI------------------E---------DEVEPG-DPP-EMKYTN Aligned length= 38, RMSD= 3.86, TM-score=0.21700, ID=0.077
schenk-torda-server_TS3.pdb       -----------------------EVIFL--ED--I-----GEYIENE------------IH-------------LKPEVFYEVWKYV-- Aligned length= 30, RMSD= 2.84, TM-score=0.20531, ID=0.086
schenk-torda-server_TS4.pdb       KEFLED-IEDYILENEI--------H---LPEV-FY---EVWK-----------------------KIKKVYFE-T--LDNVRV--VTD Aligned length= 45, RMSD= 4.20, TM-score=0.24886, ID=0.029
schenk-torda-server_TS5.pdb       --------SEV---IKFLED--IGED-YIELEH-LKPEVFY-----------------------WKYVGDEIVKYTNVKVKIKK--VYF Aligned length= 49, RMSD= 4.20, TM-score=0.28093, ID=0.113
Zhang-Server_TS1.pdb          -YE--K-----PE------------------LKTY------VIEDEIV---------KKVKIKK---------TDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 39, RMSD= 4.29, TM-score=0.24227, ID=0.281
Zhang-Server_TS2.pdb          KEV-YEV-WKY-VGEPE--------KT--YVI--ED--IVYMK-----------------IKK--------VYTDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 47, RMSD= 4.39, TM-score=0.27116, ID=0.328
Zhang-Server_TS3.pdb          MNSEVIKEFLEDIGEDIEL-ENEIHL----KPEFYKTY-VIEDEIV--------------IKKV-------VVTDYSEF---------- Aligned length= 52, RMSD= 4.25, TM-score=0.31380, ID=0.398
Zhang-Server_TS4.pdb          SIV-YEVKYVGEPEL-------------KTYV--I------EDEPPE------------VKI----------KKDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 45, RMSD= 3.99, TM-score=0.27849, ID=0.315
Zhang-Server_TS5.pdb          -MNEVIKEFL-EEDYELEN---EIH----YEVWKY-------EIVE-----------------YPPE----IKKDYSEFQKILKKRGTK Aligned length= 52, RMSD= 4.12, TM-score=0.30521, ID=0.357

Below are frequnencies: number target_aa consensus_aa [sorted_freq_of_an_aa aa_type] * 21
1  M M 172 - 47 M 23 E 11 N  7 Y  6 I  6 S  6 K  5 L  5 V  2 F  2 G  2 H  1 W  1 P  0 A  0 C  0 T  0 Q  0 D  0 R
2  N N 140 - 61 N 22 E 13 K 10 M  9 L  9 I  9 V  8 S  4 D  2 W  2 F  2 G  2 P  1 Y  1 T  1 H  0 A  0 C  0 Q  0 R
3  S S 145 - 60 S 16 I 16 N 15 E  9 V  9 K  6 P  5 D  3 F  3 Y  3 M  3 L  2 H  1 T  0 W  0 A  0 C  0 G  0 Q  0 R
4  E E 141 - 87 E 12 S 10 K  8 I  6 V  5 F  5 P  4 Y  4 L  4 N  4 D  2 W  2 M  2 T  0 A  0 C  0 G  0 Q  0 H  0 R
5  V V 134 - 74 V 38 E  9 F  8 Y  8 I  8 K  3 L  3 G  3 H  2 S  2 N  2 D  1 M  1 P  0 W  0 A  0 C  0 T  0 Q  0 R
6  I I 124 - 78 I 23 E 21 V 15 F 13 L  4 N  4 D  3 Y  3 G  3 K  2 S  2 H  1 T  0 W  0 M  0 A  0 C  0 P  0 Q  0 R
7  K K 139 - 67 K 23 E 21 I 14 L 13 V  8 Y  4 F  2 P  2 D  1 G  1 S  1 H  0 W  0 M  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 R
8  E E 152 - 90 E 16 K  8 I  6 D  5 L  5 G  4 V  3 P  2 Y  2 S  1 F  1 T  1 H  0 W  0 M  0 A  0 C  0 N  0 Q  0 R
9  F F 136 - 67 F 33 E 12 D 10 Y  9 V  7 I  6 K  4 L  3 N  3 H  2 P  1 W  1 G  1 T  1 S  0 M  0 A  0 C  0 Q  0 R
10  L L 123 - 71 L 24 F 17 I 15 E 10 D  6 V  6 G  6 K  5 W  5 P  4 M  2 Y  1 S  1 H  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 R
11  E E 152 - 75 E 13 L  9 I  9 G  9 K  6 Y  6 D  5 V  5 P  5 N  2 F  0 W  0 M  0 A  0 C  0 T  0 S  0 Q  0 H  0 R
12  D D 160 - 57 D 37 E 10 Y  9 P  6 I  4 S  3 F  3 L  2 V  2 G  2 N  1 K  0 W  0 M  0 A  0 C  0 T  0 Q  0 H  0 R
13  I I 158 - 53 I 25 D 19 E 13 V  8 G  6 Y  6 P  4 L  2 K  1 W  1 F  0 M  0 A  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
14  G G 145 - 57 G 23 E 21 I 13 D  9 Y  6 V  6 P  5 L  4 K  3 H  2 F  1 M  1 T  0 W  0 A  0 C  0 S  0 N  0 Q  0 R
15  E E 119 - 73 E 18 Y 17 I 14 G 12 D  7 L  7 V  7 N  5 M  5 K  4 F  4 P  2 W  1 T  1 H  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 R
16  D D 120 - 46 D 37 E 15 Y 14 I 10 L  9 V  9 P  8 K  7 G  6 W  5 N  3 F  2 M  2 T  2 S  1 H  0 A  0 C  0 Q  0 R
17  Y Y 108 - 51 Y 27 I 25 E 20 K 15 L 15 D  7 V  7 G  6 P  4 F  3 W  3 N  2 M  2 T  1 S  0 A  0 C  0 Q  0 H  0 R
18  I I 129 - 50 I 37 E 22 Y 14 L 11 V  9 K  7 H  3 P  3 N  3 D  2 W  2 G  2 T  1 F  1 S  0 M  0 A  0 C  0 Q  0 R
19  E E 137 - 56 E 20 V 17 L 15 I 11 Y 10 D  8 N  7 K  6 H  3 P  3 T  2 G  1 M  0 W  0 F  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 R
20  L L 160 - 35 L 33 E 13 G 10 Y 10 I  8 V  6 N  6 D  4 P  4 K  3 F  3 H  1 S  0 W  0 M  0 A  0 C  0 T  0 Q  0 R
21  E E 171 - 44 E 22 P 16 N 10 V  6 H  5 I  5 K  4 D  3 Y  3 L  3 G  1 W  1 F  1 M  1 S  0 A  0 C  0 T  0 Q  0 R
22  N E 163 - 39 E 31 N 11 I 10 L  7 V  6 F  6 P  5 D  5 K  4 Y  3 G  2 M  2 T  2 H  0 W  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 R
23  E E 148 - 54 E 23 L 18 I 16 K  9 Y  9 V  6 P  3 D  3 H  2 F  1 W  1 M  1 G  1 T  1 R  0 A  0 C  0 S  0 N  0 Q
24  I I 135 - 40 I 24 K 20 V 20 E 11 L  9 Y  9 P  7 H  6 G  5 T  4 F  3 N  2 D  1 W  0 M  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 R
25  H H 108 - 35 H 23 E 21 V 16 Y 16 T 14 L 14 K  9 I  9 G  9 D  7 P  6 F  5 W  2 M  1 S  1 N  0 A  0 C  0 Q  0 R
26  L L  96 - 39 L 35 E 21 Y 21 V 20 K 15 I 10 P  9 G  9 T  5 W  5 D  4 H  3 M  3 N  1 F  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 R
27  K K 106 - 54 K 36 V 24 E 16 P 12 Y 12 D 10 I  9 F  4 L  3 W  3 T  2 G  2 S  2 N  1 M  0 A  0 C  0 Q  0 H  0 R
28  P P 114 - 47 P 28 E 26 Y 22 I 12 F 10 V  9 D  9 K  5 L  3 N  2 W  2 M  2 G  2 S  2 H  1 T  0 A  0 C  0 Q  0 R
29  E E 130 - 70 E 21 Y 17 I 13 V 11 K  8 D  7 F  4 L  4 T  4 N  3 S  2 M  2 G  0 W  0 A  0 C  0 P  0 Q  0 H  0 R
30  V V 115 - 54 V 45 E 19 K 14 I 13 Y 10 D  7 L  6 T  4 F  4 M  2 H  1 P  1 S  1 N  0 W  0 A  0 C  0 G  0 Q  0 R
31  F F 108 - 46 F 29 V 23 Y 20 E 13 L 13 I 13 K  8 D  7 T  6 W  5 P  2 G  1 M  1 Q  1 H  0 A  0 C  0 S  0 N  0 R
32  Y Y 108 - 47 Y 25 E 17 K 16 W 16 V 13 L 13 I  9 D  8 P  7 G  7 T  4 F  2 N  2 Q  1 M  1 H  0 A  0 C  0 S  0 R
33  E E 116 - 63 E 22 K 20 Y 17 I 14 V  9 F  7 P  7 T  7 N  5 G  3 L  2 W  2 H  1 M  1 S  0 A  0 C  0 Q  0 D  0 R
34  V V 109 - 58 V 39 E 16 Y 16 L 13 P  8 I  8 N  8 D  7 W  4 F  4 T  3 G  3 K  0 M  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H  0 R
35  W W 107 - 40 W 35 E 23 V 15 K 14 Y 14 I 12 G 10 L 10 D  5 F  5 P  4 T  1 N  1 R  0 M  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H
36  K K 120 - 58 K 27 E 14 V 13 G  9 P  9 D  8 L  7 Y  7 H  6 M  6 I  6 N  4 T  2 R  0 W  0 F  0 A  0 C  0 S  0 Q
37  Y Y 130 - 38 Y 30 K 23 E 19 V 10 I  9 L  9 P  6 T  5 N  5 D  4 G  3 F  2 M  2 R  1 W  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H
38  V V 132 - 45 V 28 E 16 K 15 Y 12 T  9 I  9 G  9 P  8 L  6 D  4 F  1 M  1 H  1 R  0 W  0 A  0 C  0 S  0 N  0 Q
39  G E 136 - 28 E 26 G 21 V 14 P 13 I 13 T 12 Y 12 K  7 D  6 L  5 F  1 M  1 N  1 R  0 W  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H
40  E E  89 - 43 E 29 P 24 V 21 I 21 K 15 Y 12 G  9 L  8 T  7 F  6 D  5 N  3 W  2 R  1 M  1 H  0 A  0 C  0 S  0 Q
41  P E  86 - 46 E 37 K 32 P 18 V 13 L 13 D 12 Y  9 N  8 G  7 I  6 T  3 S  2 W  2 M  1 H  1 R  0 F  0 A  0 C  0 Q
42  E E  98 - 44 E 32 V 30 K 21 Y 17 P 13 T 11 D 10 L  7 M  3 W  3 I  3 G  3 R  1 N  0 F  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H
43  L V  86 - 37 V 27 Y 27 E 22 K 18 D 14 T 13 L 13 I 12 G  7 M  6 P  5 F  3 S  2 N  2 Q  1 H  1 R  0 W  0 A  0 C
44  K Y  98 - 34 Y 33 E 28 K 20 I 20 V 14 T 12 P 12 D  8 G  7 L  5 F  3 N  1 W  1 R  0 M  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H
45  T Y 116 - 30 Y 28 V 27 E 23 I 15 K 13 P 12 T 10 D  7 N  6 F  4 L  2 G  2 S  1 R  0 W  0 M  0 A  0 C  0 Q  0 H
46  Y E 132 - 41 E 29 V 17 I 15 D 12 T 11 P 10 K  8 Y  7 N  3 F  3 M  3 L  3 G  1 W  1 R  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H
47  V E 159 - 36 E 20 K 17 P 13 V 11 D  9 I  7 T  6 Y  6 L  5 N  2 M  2 G  2 H  1 W  0 F  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 R
48  I E 178 - 22 E 19 K 17 V 12 P 11 D  9 L  7 G  6 Y  4 M  4 I  4 N  2 F  1 T  0 W  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H  0 R
49  E E 201 - 17 E 15 V 13 K  9 Y  9 D  7 I  7 P  6 G  5 N  3 M  2 T  1 L  1 H  0 W  0 F  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 R
50  D V 230 - 11 V  7 E  6 K  5 G  5 P  5 N  4 F  4 Y  4 M  4 I  4 T  3 D  2 R  1 L  1 H  0 W  0 A  0 C  0 S  0 Q
51  E E 250 - 12 E  6 Y  6 V  4 P  3 T  3 N  3 K  2 M  2 L  1 F  1 I  1 G  1 D  1 R  0 W  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H
52  I T 260 - 11 T  7 E  5 K  3 P  3 N  2 Y  2 D  1 F  1 L  1 I  0 W  0 M  0 V  0 A  0 C  0 G  0 S  0 Q  0 H  0 R
53  N N 282 -  3 N  3 K  2 Y  2 E  1 M  1 L  1 P  1 T  0 W  0 F  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 S  0 Q  0 D  0 H  0 R
54  V V 271 -  6 V  6 K  3 T  3 N  2 Y  2 G  2 D  1 M  0 W  0 F  0 L  0 I  0 A  0 C  0 P  0 S  0 Q  0 E  0 H  0 R
55  K K 261 - 10 K  7 N  5 V  4 Y  3 E  2 P  2 D  1 T  1 R  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 S  0 Q  0 H
56  K K 247 - 17 K  9 V  5 E  4 P  3 G  3 T  2 Y  2 M  2 D  1 N  1 R  0 W  0 F  0 L  0 I  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H
57  V K 231 - 14 K 12 V  8 P  6 R  5 I  4 Y  4 T  4 N  4 E  1 M  1 L  1 G  1 D  0 W  0 F  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H
58  K V 202 - 27 V 21 K  9 Y  6 P  5 I  5 G  5 D  5 E  3 N  2 F  2 T  1 M  1 L  1 S  1 R  0 W  0 A  0 C  0 Q  0 H
59  I K 174 - 29 K 21 V 14 I  9 Y  9 D  9 E  9 R  7 N  6 P  3 G  3 T  1 F  1 M  1 L  0 W  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H
60  K K 151 - 40 K 26 V 19 I 12 T 10 E  9 P  7 Y  7 L  5 F  4 D  3 N  2 M  1 Q  0 W  0 A  0 C  0 G  0 S  0 H  0 R
61  K V 134 - 41 V 38 K 20 I 12 Y 12 D 10 E  7 F  7 P  5 T  4 N  2 R  1 M  1 L  1 S  1 H  0 W  0 A  0 C  0 G  0 Q
62  V V 130 - 36 V 31 K 22 E 21 Y 18 T  9 I  8 F  5 P  5 D  2 M  2 L  2 G  2 N  1 W  1 S  1 R  0 A  0 C  0 Q  0 H
63  Y K 140 - 28 K 26 Y 22 V 19 E 12 F  9 L  9 P  7 I  6 T  5 D  4 S  4 N  3 Q  2 M  0 W  0 A  0 C  0 G  0 H  0 R
64  F E 138 - 25 E 23 V 20 F 16 K 14 T 13 Y 12 I 11 D  8 G  6 L  6 P  2 N  1 M  1 R  0 W  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H
65  E E 153 - 28 E 21 K 15 T 14 Y 14 I 11 F 11 N  7 L  7 V  7 D  5 G  2 P  1 W  0 M  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H  0 R
66  T L 169 - 19 L 19 V 17 T 13 D 13 K 12 E  7 F  7 Y  7 N  4 P  3 I  3 Q  1 M  1 G  1 S  0 W  0 A  0 C  0 H  0 R
67  L V 200 - 17 V 16 E 16 K  9 L  6 Y  6 I  6 T  5 P  5 N  5 D  4 R  1 F  0 W  0 M  0 A  0 C  0 G  0 S  0 Q  0 H
68  D D 200 - 26 D 16 K 11 R  9 V  8 L  6 T  4 Y  4 I  2 F  2 G  2 S  2 N  2 E  1 M  1 P  0 W  0 A  0 C  0 Q  0 H
69  N V 190 - 24 V 22 N 12 K  9 L  9 E  7 P  6 D  3 F  3 Y  3 I  3 R  2 G  2 T  1 S  0 W  0 M  0 A  0 C  0 Q  0 H
70  V V 180 - 40 V 12 K  9 R  8 P  8 N  7 Y  7 T  5 D  4 I  3 F  3 S  3 E  2 M  2 G  2 Q  1 L  0 W  0 A  0 C  0 H
71  R V 168 - 35 V 21 R 20 T 14 E 12 K  7 P  5 D  3 F  3 Y  2 L  2 G  1 W  1 M  1 N  1 Q  0 I  0 A  0 C  0 S  0 H
72  V V 146 - 50 V 17 Y 15 R 12 I 12 D 11 E 11 K  5 M  4 F  4 T  3 N  2 L  2 G  1 P  1 Q  0 W  0 A  0 C  0 S  0 H
73  V V 138 - 69 V 15 Y 14 K 13 T  7 E  6 S  5 F  5 D  5 R  4 I  3 M  3 L  2 G  2 P  2 Q  2 H  1 N  0 W  0 A  0 C
74  T T 117 - 64 T 25 V 16 E 15 D 15 K 12 Y 10 S  8 I  4 L  4 P  2 F  2 G  2 Q  0 W  0 M  0 A  0 C  0 N  0 H  0 R
75  D D 117 - 72 D 25 E 19 Y 14 V 12 T  8 K  6 N  5 L  4 F  4 G  4 P  3 I  2 M  1 R  0 W  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H
76  Y Y 131 - 70 Y 15 F 15 D 14 V 11 S 11 E  9 T  5 I  5 P  4 K  2 N  1 M  1 L  1 G  1 R  0 W  0 A  0 C  0 Q  0 H
77  S S 151 - 69 S 17 E 11 V  9 Y  9 K  7 P  4 F  4 M  4 N  4 D  2 I  2 T  2 Q  1 L  0 W  0 A  0 C  0 G  0 H  0 R
78  E E 130 - 78 E 21 K 12 F 11 V 10 Q  7 S  7 D  6 Y  6 R  3 I  1 L  1 G  1 P  1 T  1 N  0 W  0 M  0 A  0 C  0 H
79  F F 125 - 78 F 18 V 15 Q 13 E 12 K  8 I  6 Y  5 P  3 M  3 L  3 N  2 T  2 D  2 R  1 S  0 W  0 A  0 C  0 G  0 H
80  Q Q 138 - 69 Q 29 K  9 I  8 F  7 Y  7 V  6 D  5 E  4 L  4 P  3 G  2 T  2 S  2 R  1 N  0 W  0 M  0 A  0 C  0 H
81  K K 137 - 85 K 20 I 12 E  8 T  7 V  6 Q  5 Y  4 N  3 L  3 P  2 F  2 D  1 G  1 S  0 W  0 M  0 A  0 C  0 H  0 R
82  I I 138 - 73 I 26 K 23 L  9 V  3 F  3 Y  3 P  3 T  3 Q  3 D  3 E  3 R  2 N  1 S  0 W  0 M  0 A  0 C  0 G  0 H
83  L L 150 - 70 L 28 K 10 V  8 I  7 R  6 E  4 G  3 Y  2 W  2 T  2 N  1 F  1 P  1 Q  1 D  0 M  0 A  0 C  0 S  0 H
84  K K 173 - 80 K  8 V  6 Y  5 D  4 I  4 E  3 L  2 G  2 S  2 Q  2 R  1 W  1 F  1 M  1 P  1 T  0 A  0 C  0 N  0 H
85  K K 169 - 86 K  6 F  6 Y  5 E  5 R  4 T  3 L  3 V  2 N  2 Q  2 D  1 M  1 G  1 P  0 W  0 I  0 A  0 C  0 S  0 H
86  R R 170 - 68 R 22 K  8 V  5 Y  5 T  4 E  3 I  3 G  3 P  2 Q  1 S  1 N  1 D  0 W  0 F  0 M  0 L  0 A  0 C  0 H
87  G G 186 - 69 G  7 T  5 L  5 V  5 K  4 F  4 Y  4 R  3 I  3 D  1 M  0 W  0 A  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H
88  T T 175 - 70 T 15 K 11 E  8 G  5 Y  3 V  3 S  1 F  1 M  1 L  1 I  1 Q  1 R  0 W  0 A  0 C  0 P  0 N  0 D  0 H
89  K K 202 - 60 K  7 T  6 F  5 D  3 N  3 E  2 Y  2 S  1 L  1 I  1 V  1 G  1 P  1 Q  0 W  0 M  0 A  0 C  0 H  0 R