T0483

match_count: 270
consensus:               AVVEEELGLGEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVVLPKLGKKDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLDYYTWEEVF
match:                 || | |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||
T0483.pdb                AVELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF

3D-JIGSAW_AEP_TS1.pdb          -----------GEYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVDDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLADY------- Aligned length= 258, RMSD= 2.76, TM-score=0.79690, ID=0.877
3D-JIGSAW_AEP_TS2.pdb          -----------GEYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVDDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLA--------- Aligned length= 256, RMSD= 2.69, TM-score=0.79235, ID=0.877
3D-JIGSAW_AEP_TS3.pdb          -----------GEYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVDDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLADY------- Aligned length= 258, RMSD= 2.82, TM-score=0.79496, ID=0.877
3D-JIGSAW_AEP_TS4.pdb          ----------CEGYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVDDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLA--------- Aligned length= 259, RMSD= 3.03, TM-score=0.78958, ID=0.880
3D-JIGSAW_AEP_TS5.pdb          -----------GEYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVDDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLA-------- Aligned length= 257, RMSD= 2.81, TM-score=0.78884, ID=0.896
3D-JIGSAW_V3_TS1.pdb          ----------EGEYSQKYSTMSPLG-SGAFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKVLDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLA-------- Aligned length= 257, RMSD= 2.72, TM-score=0.79115, ID=0.855
3D-JIGSAW_V3_TS2.pdb          -----------EYSQKYSTMSPLG--SGAFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKVLDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLA-------- Aligned length= 255, RMSD= 2.74, TM-score=0.78555, ID=0.803
3D-JIGSAW_V3_TS3.pdb          -----------EYSQKYSTMSPLG--SGAFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKVLDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLA-------- Aligned length= 255, RMSD= 2.75, TM-score=0.78536, ID=0.803
3D-JIGSAW_V3_TS4.pdb          -----------EYSQKYSTMSPLG--SGAFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKVLDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLA-------- Aligned length= 255, RMSD= 2.74, TM-score=0.78563, ID=0.803
3D-JIGSAW_V3_TS5.pdb          -----------GEYSQKYTMSPLG--SGAFGFVWTAVDKNKEVVVKFIKKVLDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLA-------- Aligned length= 255, RMSD= 2.72, TM-score=0.78685, ID=0.799
3Dpro_TS1.pdb              -------------YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCEETVE--AAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLA-DYTW--- Aligned length= 257, RMSD= 2.66, TM-score=0.80773, ID=0.880
3Dpro_TS2.pdb              AVELEGL---E--YSQKYSTMSPLGSG--GFVWVDKEK-N-KEVVVKFIKKEKVLEDCWIE------GKVTLEIAILVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEHGSGLDLFAFIDRH-PRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFVEAAIYLVGLLQPERRTTLKLVPTQPVNLADYTWEEVF------------------------------ Aligned length= 239, RMSD= 3.13, TM-score=0.72965, ID=0.712
3Dpro_TS3.pdb              ------------YSQKYSTMSPLG---SGAFGFVWTAVDKNKEVVVKFIKLGKVT--LE--------IA-IL-S-RVE-HANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPLDEP-LASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGS--------------GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELETVEAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQ-P-VPERRTTLEKLV-T--DPWVTQ---------- Aligned length= 226, RMSD= 3.39, TM-score=0.65516, ID=0.588
3Dpro_TS4.pdb              -------------YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKDPKLGK--------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCEETVE--AAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNL--------- Aligned length= 251, RMSD= 2.77, TM-score=0.78256, ID=0.876
3Dpro_TS5.pdb              -----------YSQ--KYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKEVVVKFIKKEKVLEDCWIE---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHG--SGLDLFARHPRLDE-PLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLI---D--------------FGSEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCETVEAAIH-PPYLVSK-ELMSLVSGLLQ-PVPERRTTLEKLV-TDPWVTQPV---------- Aligned length= 229, RMSD= 3.71, TM-score=0.64774, ID=0.626
3DShot2_TS1.pdb             ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVL-EDCWI------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNADYTWEE--- Aligned length= 265, RMSD= 2.68, TM-score=0.82922, ID=0.898
ACOMPMOD_TS1.pdb            ----------GEYSQKYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVEDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCGTIYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCTVEAAIHPPYLV---S-KELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---Y----V- Aligned length= 251, RMSD= 2.80, TM-score=0.79766, ID=0.753
ACOMPMOD_TS2.pdb            ----------EGEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCGTIYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCTVEAAIHPPYLV----SKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN--D----E-- Aligned length= 251, RMSD= 2.93, TM-score=0.76938, ID=0.758
ACOMPMOD_TS3.pdb            --------EGEYS-QKYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEDIDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHLDEPL--ASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYL---ERGKTFCGTIEYCAPEV--LMGNPGPELEMWSLGVTLYT----LVFENCEEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNADYTWE-EVF Aligned length= 253, RMSD= 3.18, TM-score=0.75930, ID=0.743

T0483.pdb                AVELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF

ACOMPMOD_TS4.pdb            -----------EYSQKYSTMSPLGSG--AFGFVWTAVDKNKEVVVKFIKKVLPKLG-KV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMKHGSG-LDLFAFIDRHLDEP--LASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 249, RMSD= 2.82, TM-score=0.76109, ID=0.737
ACOMPMOD_TS5.pdb            -----------GEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQFFQLVMEKHGSG-LDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFSAAY--------FYTFGTIEYCAPEVL-MGNPYRPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPDYTWEE------ Aligned length= 251, RMSD= 3.20, TM-score=0.74794, ID=0.793
BAKER-ROBETTA_TS1.pdb          AVELEGLAACE-EYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDPLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAA-------LERFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 260, RMSD= 3.45, TM-score=0.78196, ID=0.915
BAKER-ROBETTA_TS2.pdb          --AVELEGLAACEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDPLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFG------------RGCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 254, RMSD= 3.16, TM-score=0.77512, ID=0.870
BAKER-ROBETTA_TS3.pdb          AVELGLAACEGE-YSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDPLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA--------YLERYCTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADY------ Aligned length= 263, RMSD= 3.15, TM-score=0.80038, ID=0.896
BAKER-ROBETTA_TS4.pdb          ---LEGLAAGEYSQ-KYSTMSPLGSG--FGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDPLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA--------LERGFGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 254, RMSD= 3.08, TM-score=0.77793, ID=0.837
BAKER-ROBETTA_TS5.pdb          LEGLAACE-GEYSQ-KYSTMSPLGSG--FGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDPKLG-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAA------ERGKLFFTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLA-------- Aligned length= 260, RMSD= 2.84, TM-score=0.79880, ID=0.820
BioSerf_TS1.pdb             ---------EGLAACQKYSTMSPL---GSGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKVLEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAA--ERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNDY--EE---- Aligned length= 258, RMSD= 3.29, TM-score=0.76474, ID=0.884
circle_TS1.pdb             -------------YSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQP------------ Aligned length= 253, RMSD= 2.38, TM-score=0.87492, ID=0.969
circle_TS2.pdb             -----------GEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMKHGSG-LDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNL--------- Aligned length= 257, RMSD= 2.85, TM-score=0.83311, ID=0.946
circle_TS3.pdb             ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLIEDPLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELETVEAAIHPPY-LVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVAD--------- Aligned length= 258, RMSD= 2.72, TM-score=0.83493, ID=0.906
circle_TS4.pdb             --AVELE-GLAACESQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDPLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERKLFYTFCGTI-EYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLAD-YTWEEVF Aligned length= 273, RMSD= 2.90, TM-score=0.83065, ID=0.875
circle_TS5.pdb             -----------GEYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVL--EDCWIEDPKKVTLEIAILSRVHAN-IIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGGLDL-FAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLDYTWE-EVF Aligned length= 267, RMSD= 2.32, TM-score=0.87988, ID=0.914
COMA-M_TS1.pdb             ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKLDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRHRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCEEETVEAAIHPPY-LVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNL-TW---E-- Aligned length= 260, RMSD= 3.07, TM-score=0.78969, ID=0.872
COMA-M_TS2.pdb             --AVELEGLAACEGSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKLEIEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELETVE-AAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWV-TQPVNL-ADYTWEE Aligned length= 273, RMSD= 2.95, TM-score=0.83399, ID=0.872
COMA-M_TS3.pdb             -----------GEY-QKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKVLEDCWIED-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEE-TVEAAIPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPNLADYTW----- Aligned length= 260, RMSD= 2.68, TM-score=0.84120, ID=0.885
COMA-M_TS4.pdb             -----------EYSQKYSTMSPLGS--GAFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKIEKLG-KV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQVNLADY------- Aligned length= 255, RMSD= 2.59, TM-score=0.81429, ID=0.816
COMA-M_TS5.pdb             -----------EYSQKYSTMSPLGS--GAFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKIEKLG-KV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQVNLADY------- Aligned length= 255, RMSD= 2.59, TM-score=0.81429, ID=0.816
COMA_TS1.pdb              -----------EYSQKYSTMSPLGS--GAFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKIEKLG-KV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQVNLADY------- Aligned length= 255, RMSD= 2.59, TM-score=0.81429, ID=0.816
COMA_TS2.pdb              ----------EGEYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKK--E-K--VLEDC--GKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGS-GL--DLFAFIDHLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAA----------ERG--------EVLMGNPRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 234, RMSD= 3.75, TM-score=0.69230, ID=0.808

T0483.pdb                AVELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF

COMA_TS3.pdb              ----------EGEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKLIEDPKLG-----KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCTVEAA--IHPPY--LVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV---------VF Aligned length= 252, RMSD= 3.00, TM-score=0.77248, ID=0.775
COMA_TS4.pdb              ------CE--GE-YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKK--EKVLPKLGK-----VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRHRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAA-----------IE--------VLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPWE--EV------ Aligned length= 239, RMSD= 3.61, TM-score=0.70918, ID=0.841
COMA_TS5.pdb              -----------EYSQKYSTMSPLGS--GAFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKIEKLG-KV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQVNLADY------- Aligned length= 255, RMSD= 2.59, TM-score=0.81429, ID=0.816
CpHModels_TS1.pdb            ----------E--YSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEIEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAA-------YLERGTTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWV--------------- Aligned length= 244, RMSD= 3.14, TM-score=0.79623, ID=0.916
Distill_TS1.pdb             ------------EYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKCWIEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAA----------F-GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 242, RMSD= 3.35, TM-score=0.72026, ID=0.835
Distill_TS2.pdb             ------------EYSQKYSTMSPLG---SGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKCWIEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFSAA-----------F-GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 240, RMSD= 3.24, TM-score=0.71600, ID=0.828
Distill_TS3.pdb             -------------YSQKYSTMSPL---GSGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKCWIE-PKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFSAAY-----------FGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 239, RMSD= 3.20, TM-score=0.71694, ID=0.821
Distill_TS4.pdb             ------------EYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKCWIEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFSAAY----------FCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 243, RMSD= 3.42, TM-score=0.72190, ID=0.830
Distill_TS5.pdb             -------------YSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKDIEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDGSAAY----------FCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 244, RMSD= 3.54, TM-score=0.71962, ID=0.834
fais-server_TS1.pdb           ------CE-GEY-S-QKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDPLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGS------------F-GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNL--------- Aligned length= 247, RMSD= 2.93, TM-score=0.76852, ID=0.851
fais-server_TS2.pdb           ----------GEYSQKYSTMSPLG--SGAFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEVEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGS------------F-GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 242, RMSD= 2.77, TM-score=0.75241, ID=0.750
fais-server_TS3.pdb           -----------EYSQKYSTMSPLGSG--AFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKLDCWIKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCETVEA--AIHPP-YLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNL--------- Aligned length= 253, RMSD= 2.82, TM-score=0.77868, ID=0.777
fais-server_TS4.pdb           ------EL-GL-EYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVLEDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFSAA-----------FCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 248, RMSD= 3.08, TM-score=0.76566, ID=0.850
fais-server_TS5.pdb           ---------GE--YSQKYSTMSPL----GSFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVLEDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA--------------TIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 239, RMSD= 2.87, TM-score=0.72367, ID=0.835
FALCON_CONSENSUS_TS1.pdb        ---AACEG-EY---SQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLIEDPK------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLYTW------ Aligned length= 265, RMSD= 2.65, TM-score=0.83570, ID=0.909
FALCON_CONSENSUS_TS2.pdb        ---EGLA-ACEGEYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLIEDPK------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPNLADTEEV--F- Aligned length= 271, RMSD= 2.71, TM-score=0.85038, ID=0.913
FALCON_CONSENSUS_TS3.pdb        ---VELEGLAAGEYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLIEDPKL------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEE-- Aligned length= 272, RMSD= 2.87, TM-score=0.85083, ID=0.921
FALCON_CONSENSUS_TS4.pdb        ---AVELEGLAACESQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLIEDPKL------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVDYTWEEV---- Aligned length= 270, RMSD= 2.93, TM-score=0.84166, ID=0.890
FALCON_CONSENSUS_TS5.pdb        -------------------------------------------------------------TAVDKE--------VKFIKKTIALSRVE-------HANIIK----KHGSGLFIDRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRL-KDIIHRIDENIV---------------------------------I----------------A-ED-FTIK-LI------------------------------------------------------RGKLFYTFCGTIEYC- Aligned length= 97, RMSD= 5.92, TM-score=0.21562, ID=0.187
FALCON_TS1.pdb             ---EGLA-ACEGEYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLIEDPK------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPNLADTEEV--F- Aligned length= 271, RMSD= 2.71, TM-score=0.85038, ID=0.913

T0483.pdb                AVELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF

FALCON_TS2.pdb             ---AACEG-EY---SQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLIEDPK------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLYTW------ Aligned length= 265, RMSD= 2.65, TM-score=0.83570, ID=0.909
FALCON_TS3.pdb             ---AVELEGLAACESQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLIEDPKL------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVDYTWEEV---- Aligned length= 270, RMSD= 2.93, TM-score=0.84166, ID=0.890
FALCON_TS4.pdb             ---VELEGLAAGEYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLIEDPKL------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEE-- Aligned length= 272, RMSD= 2.87, TM-score=0.85083, ID=0.921
FALCON_TS5.pdb             -------------YSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLIEDPKL------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVADYTWE----- Aligned length= 259, RMSD= 2.61, TM-score=0.82246, ID=0.877
FAMSD_TS1.pdb              ----------EGEYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVL--EDCWIEDPKKVTLEIAILSRVHAN-IIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQVLAYTWEEV--F- Aligned length= 267, RMSD= 2.42, TM-score=0.84616, ID=0.878
FAMSD_TS2.pdb              ---------GE--YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVLCDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFSAA-----------FCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLA-------- Aligned length= 247, RMSD= 3.01, TM-score=0.77483, ID=0.860
FAMSD_TS3.pdb              -----------Y-S-QKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLWIPKLG-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLFGSYL------------F-GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 241, RMSD= 2.79, TM-score=0.78397, ID=0.863
FAMSD_TS4.pdb              ---------E---YSQKYSTMSPLG---SGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKLECDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA------------GKLF------YTFCGGNPGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQVNLADY------- Aligned length= 238, RMSD= 3.07, TM-score=0.73967, ID=0.833
FAMSD_TS5.pdb              ------L------YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVLEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFSAA-----------FCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 244, RMSD= 3.04, TM-score=0.75707, ID=0.850
FEIG_TS1.pdb              ----------EGEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKE-KVLEDCW-----LGVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCTVEAAIHPPYLV---S-KELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTW-EEV Aligned length= 260, RMSD= 2.78, TM-score=0.80200, ID=0.796
FEIG_TS2.pdb              ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIE----LGVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETEAAIHPP-YLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------V Aligned length= 260, RMSD= 3.16, TM-score=0.78682, ID=0.865
FEIG_TS3.pdb              ----------EGEYSQYSTMSPLG--SGAFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKLEDCKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCGTIYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTL-V-FEEFELEETVEAAIHPPYL-VSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQ------------- Aligned length= 249, RMSD= 2.96, TM-score=0.75617, ID=0.705
FEIG_TS4.pdb              ----------EGEYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLCWKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLADYTWE-EVF Aligned length= 266, RMSD= 2.59, TM-score=0.82598, ID=0.903
FEIG_TS5.pdb              ----------GEYSQKYSTMSPLG--SGAFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEVLEDCWIED----LGVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLER-GKLFYTFCTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETEAAIHPPY-LVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQP------------ Aligned length= 255, RMSD= 2.98, TM-score=0.76680, ID=0.730
FFASflextemplate_TS1.pdb        ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETEAAIHPP-YLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVT-------------- Aligned length= 251, RMSD= 2.44, TM-score=0.84930, ID=0.933
FFASflextemplate_TS2.pdb        ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCEEETVEAAIHPP-YLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVT-------------- Aligned length= 251, RMSD= 2.48, TM-score=0.84524, ID=0.925
FFASflextemplate_TS3.pdb        ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCEEETVEAAIHPP-YLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVT-------------- Aligned length= 251, RMSD= 2.44, TM-score=0.84894, ID=0.922
FFASflextemplate_TS4.pdb        ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCEEETVEAAIHPP-YLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVT-------------- Aligned length= 251, RMSD= 2.47, TM-score=0.84652, ID=0.922
FFASflextemplate_TS5.pdb        ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETEAAIHPP-YLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVT-------------- Aligned length= 251, RMSD= 2.48, TM-score=0.84554, ID=0.937
FFASstandard_TS1.pdb          ---------E---YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVIEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAA------------GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 242, RMSD= 3.00, TM-score=0.76466, ID=0.865

T0483.pdb                AVELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF

FFASstandard_TS2.pdb          ---------E---YSQKYSTMSPL----GSFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKVLEEDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA------------TFCIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 240, RMSD= 2.86, TM-score=0.75649, ID=0.862
FFASstandard_TS3.pdb          -----------Y-S-QKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGS------------F-GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 241, RMSD= 2.83, TM-score=0.78618, ID=0.872
FFASstandard_TS4.pdb          -----------Y-S-QKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVCWIPKLG-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA-----------F-GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 243, RMSD= 2.82, TM-score=0.79396, ID=0.876
FFASsuboptimal_TS1.pdb         ---------E---YSQKYSTMSPLGS---GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAA------------GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 247, RMSD= 3.38, TM-score=0.75370, ID=0.901
FFASsuboptimal_TS2.pdb         ---------E---YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDP--GKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA-------------GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 245, RMSD= 3.29, TM-score=0.75035, ID=0.894
FFASsuboptimal_TS3.pdb         ---------E---YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDP--GKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA-------------GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 245, RMSD= 3.29, TM-score=0.75035, ID=0.894
FFASsuboptimal_TS4.pdb         ---------E---YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDP--GKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA--------------GTIYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 244, RMSD= 3.24, TM-score=0.74994, ID=0.882
FFASsuboptimal_TS5.pdb         ---------E---YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVIEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAA------------GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 242, RMSD= 3.00, TM-score=0.76466, ID=0.865
Fiser-M4T_TS1.pdb            ------L------YSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEIDPKLGK--------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 255, RMSD= 2.47, TM-score=0.82300, ID=0.912
FOLDpro_TS1.pdb             ------------------------LEILVAIIIFEN----F-QLVME------------------------------------------------------------RHPRLD---E-P---LASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE--RG--------------------K-LFYTFCGTIEYCAPEVLMGN----------------PY-R---GP-ELEMW-------SLGVTLYTLSL--ERR------------ Aligned length= 124, RMSD= 4.52, TM-score=0.32886, ID=0.303
FOLDpro_TS2.pdb             -----------EKV---LEDCWIEDKLGKTLEI-AILSRV-EHANIIKVLDIFENQGFF---------LVMEKHSGLDLFAFIDRH-PRLDEPLASYIFRQL---VSAVG-YL--RLKDI-IHRDIKDENIDFTIK-LIDFGSAAYLERG-KLFYT-FC-GTI--------------------E-YCAP-EVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCETVEAAIH-PPYLVSKELMSLVSGLLQP-V-PERRTTLEKLV-T--DPWVT----------- Aligned length= 209, RMSD= 3.70, TM-score=0.58681, ID=0.216
FOLDpro_TS3.pdb             AVELEGL---E--YSQKYSTMSPLGSG--GFVWVDKEK-N-KEVVVKFIKKEKVLEDCWIE------GKVTLEIAILVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEHGSGLDLFAFIDRH-PRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFVEAAIYLVGLLQPERRTTLKLVPTQPVNLADYTWEEVF------------------------------ Aligned length= 239, RMSD= 3.13, TM-score=0.72965, ID=0.712
FOLDpro_TS4.pdb             -----------EYSQ-KYSTMSPL-G---SGAFGFVWTEKNKEVVVKFI------------------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLEGKLFYTFCGTI-EYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCLEE-TVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTD-PWVTQPV---ADYTWE- Aligned length= 244, RMSD= 2.69, TM-score=0.75465, ID=0.743
FOLDpro_TS5.pdb             -----------EYSQKYSTMSPLGS-GA-FGFVWTAVDKE-KEVVVKFIKK-EKV--L-----------LEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEHGSGLDLFAFIDRHPPLA---SY--IFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGS-------------AAYLEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVT---DPWVTQ---------- Aligned length= 226, RMSD= 3.56, TM-score=0.65247, ID=0.651
Frankenstein_TS1.pdb          -----------YSQKYSTMSPLGSG---AFGFVWTAVDKNKEVVVKFIKKVLPKLG-K---------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVDYT-WEEV--F Aligned length= 258, RMSD= 3.05, TM-score=0.78074, ID=0.792
Frankenstein_TS2.pdb          ---A-----CEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGS------------F-GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 246, RMSD= 3.08, TM-score=0.75410, ID=0.862
FUGUE_KM_AL1.pdb.pdb          ----------GEYSQKYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKPK--LGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHSG-LDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIADFT-IKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCGIEYCAPEVLMGNPY-GPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETEAAIHPPYLV-SKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN--DY----V- Aligned length= 250, RMSD= 2.86, TM-score=0.82220, ID=0.770
FUGUE_KM_AL2.pdb.pdb          ----------EGEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKDPK-LGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHSG-LDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCTIEYCAPEVLMGNPY-GPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETEAAIHPPY-LVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQ------------- Aligned length= 246, RMSD= 2.73, TM-score=0.78545, ID=0.774
FUGUE_KM_AL4.pdb.pdb          ------------YSQKYSTMSPLGSG--AFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKVLDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGG-LDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGN-PYGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV-YTWEEVF--- Aligned length= 256, RMSD= 2.81, TM-score=0.80544, ID=0.788
FUGUE_KM_AL5.pdb.pdb          ------------YS-QKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLPKLGKV-------TLLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGS-G---LDLFAIPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLEKLFYT--FCGTIEYCAPEVLM-GNPYGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPW-VTPVN---------- Aligned length= 247, RMSD= 3.00, TM-score=0.75495, ID=0.807

T0483.pdb                AVELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF

GeneSilicoMetaServer_TS1.pdb      ------------YSQKYSTMSPLGSG--AFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKVLEPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVDYTWEEVF--- Aligned length= 259, RMSD= 2.88, TM-score=0.79126, ID=0.801
GeneSilicoMetaServer_TS2.pdb      -----------YSQK--YSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKDWIPKLGK--------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNEEVF------ Aligned length= 258, RMSD= 2.79, TM-score=0.82067, ID=0.920
GeneSilicoMetaServer_TS3.pdb      ----------EGEYSQYSTMSPLG---SGAGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLEPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETEAAIHPP-YLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWV-TQ------------ Aligned length= 251, RMSD= 2.91, TM-score=0.76653, ID=0.781
GeneSilicoMetaServer_TS4.pdb      ----------EY-S-QKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDPKLG-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGS------------FCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 243, RMSD= 2.72, TM-score=0.79309, ID=0.873
GeneSilicoMetaServer_TS5.pdb      -----------YSQ-KYSTMSPLGSG--AFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEVLPKLGK--------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGS-G---LDLFAIPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLEGKLFYTFC-GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 248, RMSD= 2.88, TM-score=0.75679, ID=0.747
GS-KudlatyPred_TS1.pdb         ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 255, RMSD= 2.28, TM-score=0.81912, ID=0.899
GS-MetaServer2_TS1.pdb         ----------EY-S-QKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDDKLG-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGS------------FCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 243, RMSD= 2.74, TM-score=0.82147, ID=0.911
GS-MetaServer2_TS2.pdb         ----------------KYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFSAA-------------GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVT-------------- Aligned length= 234, RMSD= 2.55, TM-score=0.81415, ID=0.903
GS-MetaServer2_TS3.pdb         ----------------KYSTMSPL----GSFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVLIEPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA--------------TIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVT-------------- Aligned length= 231, RMSD= 2.71, TM-score=0.77586, ID=0.898
GS-MetaServer2_TS4.pdb         ----------------KYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDLGKV-------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQP------------ Aligned length= 250, RMSD= 2.40, TM-score=0.87841, ID=0.984
GS-MetaServer2_TS5.pdb         ---------------QKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLDYTWE-E-- Aligned length= 267, RMSD= 2.44, TM-score=0.89829, ID=0.981
HHpred2_TS1.pdb             -----------GEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLCWIEDP------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTADY----------- Aligned length= 257, RMSD= 2.45, TM-score=0.81526, ID=0.892
HHpred4_TS1.pdb             ----------EGEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETEAAIHPP-YLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN--D----E-- Aligned length= 254, RMSD= 2.84, TM-score=0.78484, ID=0.790
HHpred5_TS1.pdb             ----------EGEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEVDCDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNEEVF------ Aligned length= 258, RMSD= 2.67, TM-score=0.81126, ID=0.817
huber-torda-server_TS1.pdb       ------L--A---ACGEYSQKYTLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVIEDLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEHG-SGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIHRDIKD-ENIVIAEDFTIKLIDFG--------------------CAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCLEETVEAAIH-PPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 231, RMSD= 2.57, TM-score=0.81671, ID=0.821
huber-torda-server_TS2.pdb       -----------LAACQYSTMSPLG---SGAGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKLDWIEDKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEHGSG-LDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLER-GKLFYFCGTIEYCAPEVLMGNPYR-PELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELETVEAAIHPP-YLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPW---------------- Aligned length= 242, RMSD= 2.37, TM-score=0.85437, ID=0.803
huber-torda-server_TS3.pdb       -----------YSQ--KYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLCWIEG--------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-SGLDLFAF-IDRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLEGKLFY-TFCGTIEYCAPEVLM-GNPYRGELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELETVEAA-IHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPW-LADYT-----F---- Aligned length= 249, RMSD= 2.82, TM-score=0.80170, ID=0.807
huber-torda-server_TS4.pdb       -----------GEYSQYSTMSPL-----GSGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKVLEDKLGK--------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEHG-SGLDLFAFI-DRHRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLM-GNPYRGPLEMWSLGVTLYTLVFEENPFCLEETVEAAIH-PPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------F Aligned length= 248, RMSD= 3.07, TM-score=0.77444, ID=0.783
huber-torda-server_TS5.pdb       -------------SQK-YSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVDEDPKL-------GKVEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEHGSG-LDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPY-RGELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCTVEAAIH-PPYL---VSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWLADYT----------- Aligned length= 245, RMSD= 2.34, TM-score=0.85966, ID=0.849
keasar-server_TS1.pdb          ----E-EG-LAACYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVLEDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA------------CGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 248, RMSD= 3.22, TM-score=0.73738, ID=0.844

T0483.pdb                AVELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF

keasar-server_TS2.pdb          -------L-ACEEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLWIELGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 259, RMSD= 2.76, TM-score=0.81024, ID=0.892
keasar-server_TS3.pdb          ------LAACEGEYSQKYSTMSPL----GSFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVLEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAA-----------CGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 247, RMSD= 3.21, TM-score=0.73828, ID=0.855
keasar-server_TS4.pdb          ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLCWILGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 257, RMSD= 2.82, TM-score=0.80309, ID=0.896
keasar-server_TS5.pdb          ---LEGLAACEGEYSQKYSTMSPL----GSFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVLEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAA---------YT--TIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPDYT--------- Aligned length= 252, RMSD= 3.30, TM-score=0.74352, ID=0.870
LEE-SERVER_TS1.pdb           ----------EGEYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVIEDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 256, RMSD= 1.95, TM-score=0.84072, ID=0.889
LEE-SERVER_TS2.pdb           -----------GEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVIEDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 258, RMSD= 2.48, TM-score=0.83007, ID=0.896
LEE-SERVER_TS3.pdb           ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 256, RMSD= 2.07, TM-score=0.83769, ID=0.892
LEE-SERVER_TS4.pdb           -----AV--ELEEYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKVLIEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFSAA-----------F-GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 248, RMSD= 2.85, TM-score=0.76939, ID=0.852
LEE-SERVER_TS5.pdb           ------L--EGLAAEQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKVWIEPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFSAA-----------F-GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 246, RMSD= 2.86, TM-score=0.76414, ID=0.842
LOOPP_Server_TS1.pdb          -----------------YSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPNLYTEEVF---- Aligned length= 263, RMSD= 2.14, TM-score=0.90161, ID=0.966
LOOPP_Server_TS2.pdb          -----------GEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLCIEDPK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYL---ERGKLTFCTIEYCAPEVL-MGNPYRGELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 253, RMSD= 2.73, TM-score=0.83018, ID=0.895
LOOPP_Server_TS3.pdb          -----------GEYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPNLYTEEVF---- Aligned length= 269, RMSD= 2.18, TM-score=0.89763, ID=0.967
LOOPP_Server_TS4.pdb          -----------GEYSQKYSTSPLG---SGAGFVWTAVDKNKEVVVKFIKKVLCWIEDPKL-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWV-T-QPV--------- Aligned length= 253, RMSD= 2.74, TM-score=0.82152, ID=0.831
LOOPP_Server_TS5.pdb          -----------GEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLCDPKGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGS-----------TFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 246, RMSD= 2.77, TM-score=0.81164, ID=0.922
mariner1_TS1.pdb            -------PLGSG-AFGFV-------------KEK---------VL------------------KLGKV--EIAILSRVEHANIIKVLDIF----FFQLVMEKHGSGL-------------------IFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGK-----PEVNPYR------------E-LEMWSLGVTLYTLVFEENPFCEEETVEAA--------KELM-SLVSG-LLQTTLEKL-------------------------- Aligned length= 158, RMSD= 5.46, TM-score=0.42083, ID=0.513
mariner1_TS2.pdb            -----------SQ--KYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQVNLA------EVF Aligned length= 255, RMSD= 2.77, TM-score=0.82646, ID=0.858
mariner1_TS3.pdb            -------------YSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELETVEAAIHPPYL-VSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 253, RMSD= 2.42, TM-score=0.87597, ID=0.937
mariner1_TS4.pdb            ----------EGEYSQYSTMSPLG--SGAFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELETVEAAIHPPYL-VSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 253, RMSD= 2.89, TM-score=0.77641, ID=0.755
mariner1_TS5.pdb            ----------EGEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN--D----E-- Aligned length= 256, RMSD= 2.86, TM-score=0.78901, ID=0.818
METATASSER_TS1.pdb           ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVEDCWIE------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNADYTWE-EVF Aligned length= 268, RMSD= 2.97, TM-score=0.82208, ID=0.905

T0483.pdb                AVELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF

METATASSER_TS2.pdb           --VELEG-LAACEGSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLAD-YTWEEVF Aligned length= 274, RMSD= 2.98, TM-score=0.82936, ID=0.909
METATASSER_TS3.pdb           ---VELEGLAACEGSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLAD-YTWEEVF Aligned length= 274, RMSD= 2.96, TM-score=0.83198, ID=0.913
METATASSER_TS4.pdb           -----VELEGLACEGQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLDCWIED------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAHPPYL-VSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF Aligned length= 273, RMSD= 3.05, TM-score=0.83369, ID=0.903
METATASSER_TS5.pdb           --VELEG-LAACEGSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLAD-YTWEEVF Aligned length= 274, RMSD= 2.98, TM-score=0.82936, ID=0.909
mGenTHREADER_TS1.pdb          -----------AV--QKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDPLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGS-GDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERKLFYTFCGTI-EYCAPEVLMGNPY-GPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLAD-YTWEEVF Aligned length= 261, RMSD= 2.77, TM-score=0.85845, ID=0.897
MUFOLD-MD_TS1.pdb            -LAACE--GEYS--QK-YSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKVLDCWIED--------PKLGKVTLE----IIKVLDIFENQ----GFFQLVMEK------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aligned length= 80, RMSD= 4.19, TM-score=0.22180, ID=0.136
MUFOLD-MD_TS2.pdb            ----------------------------------------------------------------------GLDLFAFID-------------------------------------------------------PLASYIFRQLVAVGYLRL-----------RDIKNIVIAEDFTIKLIDFGSAA-Y---LE-RGKL--YTFGTIEYCAPEVMNPYPMWGVTLTLVFPCLEVEAAPPYSKELMSLV-SG-------LQPVPRRTTKLDPWVTTWE-EV------ Aligned length= 127, RMSD= 6.40, TM-score=0.25961, ID=0.057
MUFOLD-MD_TS3.pdb            ----------------------GLAAC-EGEYSAVDKEK-KEVVVKF------------------------VEH-NIIKV--LDIFFQLV----IDRHAFRLVSAVGYLRLKDI-------------------IVIAE--T-KLIDFGS-------------------------------A-AYLEYCCAEVMGNPYRGP-ELEMWSLGVTLYLEVEAA-I-------------HPPYLSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 151, RMSD= 5.77, TM-score=0.34100, ID=0.293
MUFOLD-MD_TS4.pdb            ANK-G--LDL---AF---DRHPEPLASYIFRQ--------------LV--V-YLRLKDI---------I--HR---------------D-------IKDENIV--I-AEDF---------------------------------------TIK---------LIDFGSAALER-GKLFYTFCGIEYCAP-VLYRGPEL---MW-LG--L-----------------TVEAAIHPPYLVSK-ELMSLVSGLL----TTLEKLVTD--------------------- Aligned length= 124, RMSD= 6.70, TM-score=0.24225, ID=0.184
MUFOLD-MD_TS5.pdb            -----------------AVELE----------ACEGEYSQKY-----------------------------------------------KVLEDCIEDPKGK--EIA------------------------------G----SGLD-LF--FIDR---HPRLDEPASYIF----------QLVSA-VGYLRLKDIIHRDI-K-DENI--VI--AED-FTIKL--FGSAAYLERGVPYRELEMWSLGV-------------CELEETVAIHPYLVWEEVF------ Aligned length= 130, RMSD= 6.81, TM-score=0.25830, ID=0.042
MUFOLD-Server_TS1.pdb          ---A-E-----GEYSQKYSTMSPL----GSFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKCWIEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHG-SGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA-------------GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQ------------- Aligned length= 239, RMSD= 3.28, TM-score=0.70157, ID=0.701
MUFOLD-Server_TS2.pdb          ------------GEYSQKYSTMSPLGS--FGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKEIEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHG-SGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA-----------FCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 242, RMSD= 2.95, TM-score=0.74115, ID=0.596
MUFOLD-Server_TS3.pdb          ------------EYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVLPKLGKV-------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHG-SGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA-----------FCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 241, RMSD= 2.88, TM-score=0.74095, ID=0.715
MUFOLD-Server_TS4.pdb          ------------EYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIE----GKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAA----------FCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN----------- Aligned length= 245, RMSD= 3.20, TM-score=0.73920, ID=0.664
MUFOLD-Server_TS5.pdb          ------------GEYSQKYSTMSPLGS--FGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKEIEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHG-SGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA-----------FCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 242, RMSD= 2.95, TM-score=0.74105, ID=0.596
MULTICOM-CLUSTER_TS1.pdb        ------L-----EYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 257, RMSD= 2.43, TM-score=0.83009, ID=0.889
MULTICOM-CLUSTER_TS2.pdb        ---------GE--YSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLCWDLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 256, RMSD= 2.35, TM-score=0.82439, ID=0.902
MULTICOM-CLUSTER_TS3.pdb        ------L-----EYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 257, RMSD= 2.35, TM-score=0.83437, ID=0.896
MULTICOM-CLUSTER_TS4.pdb        ---------GE--YSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLCDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 258, RMSD= 2.64, TM-score=0.81534, ID=0.899
MULTICOM-CLUSTER_TS5.pdb        -------A--EGEYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVL-EDCWIEDPKGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVDYTWEEVF--- Aligned length= 271, RMSD= 2.32, TM-score=0.86584, ID=0.904

T0483.pdb                AVELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF

MULTICOM-CMFR_TS1.pdb          ------L-----EYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVEDCKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 257, RMSD= 2.38, TM-score=0.83170, ID=0.896
MULTICOM-CMFR_TS2.pdb          ------------EYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKVLEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA-----------F-GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNL--------- Aligned length= 244, RMSD= 2.84, TM-score=0.76141, ID=0.848
MULTICOM-CMFR_TS3.pdb          -----LAA-EGEYSQKYSTMSPLG-SGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA--------------TIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLA-------- Aligned length= 248, RMSD= 3.41, TM-score=0.73136, ID=0.801
MULTICOM-CMFR_TS4.pdb          -----EGL----EYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVLEDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA-----------F-GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNL--------- Aligned length= 248, RMSD= 3.01, TM-score=0.76649, ID=0.849
MULTICOM-CMFR_TS5.pdb          ------------EYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFSAA-------------GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNL--------- Aligned length= 242, RMSD= 2.76, TM-score=0.75243, ID=0.837
MULTICOM-RANK_TS1.pdb          ------L-----EYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 256, RMSD= 2.28, TM-score=0.83029, ID=0.892
MULTICOM-RANK_TS2.pdb          ------L-----EYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 257, RMSD= 2.35, TM-score=0.83437, ID=0.896
MULTICOM-RANK_TS3.pdb          ---------GE--YSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLCWDLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 256, RMSD= 2.35, TM-score=0.82439, ID=0.902
MULTICOM-RANK_TS4.pdb          ---------GE--YSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLCDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 258, RMSD= 2.64, TM-score=0.81534, ID=0.899
MULTICOM-RANK_TS5.pdb          --AVELEGLAACEGYQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVIEPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNL--------- Aligned length= 267, RMSD= 2.59, TM-score=0.84574, ID=0.899
MULTICOM-REFINE_TS1.pdb         ------L-----EYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 257, RMSD= 2.35, TM-score=0.83394, ID=0.896
MULTICOM-REFINE_TS2.pdb         ---------GE--YSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLCWDLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 256, RMSD= 2.32, TM-score=0.82617, ID=0.902
MULTICOM-REFINE_TS3.pdb         ------L-----EYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 257, RMSD= 2.36, TM-score=0.83390, ID=0.896
MULTICOM-REFINE_TS4.pdb         ---------GE--YSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLCWDLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 256, RMSD= 2.32, TM-score=0.82617, ID=0.902
MULTICOM-REFINE_TS5.pdb         ---------GE--YSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVECPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 257, RMSD= 2.29, TM-score=0.83595, ID=0.899
MUProt_TS1.pdb             ---------GE--YSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLCWDLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 256, RMSD= 2.32, TM-score=0.82617, ID=0.902
MUProt_TS2.pdb             ---------GE--YSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLCWDLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 256, RMSD= 2.32, TM-score=0.82617, ID=0.902
MUProt_TS3.pdb             ------L-----EYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 257, RMSD= 2.36, TM-score=0.83371, ID=0.896
MUProt_TS4.pdb             ------L-----EYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 257, RMSD= 2.39, TM-score=0.83224, ID=0.896
MUProt_TS5.pdb             ------L-----EYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 257, RMSD= 2.39, TM-score=0.83224, ID=0.896

T0483.pdb                AVELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF

MUSTER_TS1.pdb             --AVELEG-ACGEYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVLEDCWIE-----GKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA-------------GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 252, RMSD= 3.32, TM-score=0.75870, ID=0.837
MUSTER_TS2.pdb             --AVE-LEGL---YSQKYST-MSPLGS--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAA-------YLERGCTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCETVEA---AIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 249, RMSD= 2.87, TM-score=0.75992, ID=0.842
MUSTER_TS3.pdb             -ELEGLA-ACEG-YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVEDPKLGK------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFSAAYL------ERGKLTTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 257, RMSD= 2.84, TM-score=0.79023, ID=0.860
MUSTER_TS4.pdb             -VELEGLAACEG-YSQKYST-MSPLGS--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLDWIKLG-----KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAY-----LERGKLGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCETVE---AAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 256, RMSD= 3.11, TM-score=0.76897, ID=0.875
MUSTER_TS5.pdb             ---------CEGEYSQKYSTMSPLGSG-FGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVL-EDCWIEDPKLGVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNL--------- Aligned length= 265, RMSD= 2.29, TM-score=0.85418, ID=0.894
nFOLD3_TS1.pdb             -----------GEYSQKYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVQPVNLYTWEEVF--- Aligned length= 270, RMSD= 2.31, TM-score=0.86198, ID=0.915
nFOLD3_TS2.pdb             -----------Y-S-QKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEHG-SGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLI----------------F-GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 236, RMSD= 2.66, TM-score=0.85046, ID=0.911
nFOLD3_TS3.pdb             ----------EGEYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLDYTWE-EVF Aligned length= 272, RMSD= 2.37, TM-score=0.86543, ID=0.940
nFOLD3_TS4.pdb             -------------SQKYSTMSPLGSG--AFGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKLDCWLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEHGSG-LDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGN-PYGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCTVEAAIHPP----YLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPW-VTQ------------ Aligned length= 242, RMSD= 2.47, TM-score=0.85450, ID=0.798
nFOLD3_TS5.pdb             ---------CEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEIEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELETVEAAIHPPY-LVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQP------------ Aligned length= 256, RMSD= 2.66, TM-score=0.80313, ID=0.866
OLGAFS_TS1.pdb             -----------AACEGEYKYSTMLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQG--FFQLVMEKH-GDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYL-----K-TFCGTIEYCAPEVLM-GNP-YRGPELWSLGVTLYTLVFEENPFCEVKELMSLVSGLLQPV-PERRTTLEKLVT---------DPWVTQPVLADYT----------- Aligned length= 234, RMSD= 2.51, TM-score=0.83272, ID=0.679
OLGAFS_TS2.pdb             -----------AACEGEYKYSTMLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVPKLGK--------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQG--FFQLVMEKH-GDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYL-----GKTFCGTIEYCAPEVLM-G-NPYRGPELWSLGVTLYTLVFEENPFCEVKELMSLVSGLLQPV-PERRTTLEKLVT---------DPWVTQPVLADYT----------- Aligned length= 234, RMSD= 2.44, TM-score=0.83092, ID=0.679
OLGAFS_TS3.pdb             -----------AACEGEYKYSTMLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVPKLGK--------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQG--FFQLVMEKH-GDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAY--------TFCGTIEYCAPEVLM-GNP-YRGPELWSLGVTLYTLVFEENPFCEVKELMSLVSGLLQPV-PERRTTLEKLVT---------DPWVTQPVLADYT----------- Aligned length= 230, RMSD= 2.35, TM-score=0.82792, ID=0.679
OLGAFS_TS4.pdb             -----------AVELEGLKYSTMLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVIPKLGK--------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQG--FFQLVMEKH-GDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAY---------FCGTIEYCAPEVLM-G-NPYRGPELWSLGVTLYTLVFEENPFCEVKELMSLVSGLLQPV-PERRTTLEKLVT---------DPWVTQPVLADYT----------- Aligned length= 230, RMSD= 2.43, TM-score=0.83882, ID=0.678
OLGAFS_TS5.pdb             -----------AVELEGLKYSTMLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVIPKLGK--------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQG--FFQLVMEKH-GDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAY---------FCGTIEYCAPEVL-MGNP-YRGPELWSLGVTLYTLVFEENPFCEVKELMSLVSGLLQPV-PERRTTLEKLVT---------DPWVTQPVLADYT----------- Aligned length= 230, RMSD= 2.43, TM-score=0.83982, ID=0.674
panther_server_TS1.pdb         -L-AACE--GE--YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVWDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIHRDIKD-ENIVIAEDFTIKLIDFG-----------------IEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 242, RMSD= 2.87, TM-score=0.76478, ID=0.822
panther_server_TS2.pdb         -----------LAA-EGEYSQKYSTMSPLGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA--------------APEVLMGNPY--R-G-P-ELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 235, RMSD= 3.07, TM-score=0.76537, ID=0.787
panther_server_TS3.pdb         --------------SQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKLEDCWIED-----KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPF-CELEETVEAAPPYLVSK-ELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 254, RMSD= 3.05, TM-score=0.81086, ID=0.862
panther_server_TS4.pdb         --------------SQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEPKLG-KV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPF-CELEETVEAAPPYLVSK-ELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLA-------- Aligned length= 251, RMSD= 2.83, TM-score=0.80984, ID=0.892
panther_server_TS5.pdb         --------AC--EGEYKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVPKLGK---------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPF-CELEETVEAIPPYLVSKE-LMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYT----- Aligned length= 259, RMSD= 2.92, TM-score=0.82610, ID=0.911

T0483.pdb                AVELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF

Pcons_dot_net_TS1.pdb          --VELEG-LAACEGSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVWIEDPKLG------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLAD-------- Aligned length= 268, RMSD= 2.77, TM-score=0.85204, ID=0.911
Pcons_dot_net_TS2.pdb          --VELEG-LAACEGSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLAD-YTWEEVF Aligned length= 274, RMSD= 2.94, TM-score=0.83898, ID=0.912
Pcons_dot_net_TS3.pdb          ------A--VELCESQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKVLEDKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLAD-YTWEEVF Aligned length= 267, RMSD= 2.74, TM-score=0.82095, ID=0.925
Pcons_dot_net_TS4.pdb          ------------EYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLPKLGK--------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVEEV-F------ Aligned length= 258, RMSD= 2.66, TM-score=0.84099, ID=0.957
Pcons_dot_net_TS5.pdb          -------------YSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKDEDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 255, RMSD= 2.46, TM-score=0.88194, ID=0.973
Pcons_local_TS1.pdb           --VELEG-LAACEGSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVWIEDPKLG------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLAD-------- Aligned length= 268, RMSD= 2.77, TM-score=0.85204, ID=0.911
Pcons_local_TS2.pdb           --VELEG-LAACEGSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVWIEDPKLG------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLAD-------- Aligned length= 268, RMSD= 2.77, TM-score=0.85204, ID=0.911
Pcons_local_TS3.pdb           --VELEG-LAACEGSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLAD-YTWEEVF Aligned length= 274, RMSD= 2.94, TM-score=0.83898, ID=0.912
Pcons_local_TS4.pdb           --------------QKYSTMSPLG---SGAGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKLWIEDPGK--------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEHGSG-LDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWV-T------------- Aligned length= 245, RMSD= 2.34, TM-score=0.85126, ID=0.857
Pcons_local_TS5.pdb           -------------SQK-YSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVDCWIEDPK-----VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPW-VTQ------------ Aligned length= 251, RMSD= 2.32, TM-score=0.87904, ID=0.926
Pcons_multi_TS1.pdb           --VELEG-LAACEGSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVWIEDPKLG------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLAD-------- Aligned length= 268, RMSD= 2.77, TM-score=0.85204, ID=0.911
Pcons_multi_TS2.pdb           --VELEG-LAACEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVWIDPKLG-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQVNLAD-------- Aligned length= 267, RMSD= 2.68, TM-score=0.83558, ID=0.888
Pcons_multi_TS3.pdb           -AVELEG-LAACEGSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVWEDPLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLDYEEVF---- Aligned length= 272, RMSD= 2.82, TM-score=0.84099, ID=0.893
Pcons_multi_TS4.pdb           --VELEG-LAACEGSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVEDPKLG-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPNLADYEVF---- Aligned length= 271, RMSD= 2.59, TM-score=0.85391, ID=0.905
Pcons_multi_TS5.pdb           --AVELEGLAACEGSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKVWIEDPKLG-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLAD-YTWEEVF Aligned length= 275, RMSD= 2.91, TM-score=0.84068, ID=0.906
Phragment_TS1.pdb            -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIYCAPEVLM-GNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEE-----AIHPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQ------------- Aligned length= 243, RMSD= 3.04, TM-score=0.73646, ID=0.723
Phragment_TS2.pdb            -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLF-YTFCGTYCAPEVLM-GNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCEL-E-----AIHPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWV-TQPVNLADY----- Aligned length= 248, RMSD= 2.95, TM-score=0.75250, ID=0.691
Phragment_TS3.pdb            -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIYCAPEVLM-GNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEE-----AIHPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDP--WVTQP---------- Aligned length= 244, RMSD= 2.99, TM-score=0.74016, ID=0.714
Phragment_TS4.pdb            -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIYCAPEVLM-GNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEE-----AIHPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWV--------------- Aligned length= 241, RMSD= 2.92, TM-score=0.73533, ID=0.716
Phragment_TS5.pdb            -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIYCAPEVLM-GNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEE-----AIHPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVT-------------- Aligned length= 242, RMSD= 2.95, TM-score=0.73594, ID=0.720

T0483.pdb                AVELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF

Phyre2_TS1.pdb             -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIYCAPEVLM-GNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEE-----AIHPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNL--------- Aligned length= 247, RMSD= 2.90, TM-score=0.75287, ID=0.738
Phyre2_TS2.pdb             -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIYCAPEVLM-GNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEE-----AIHPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 246, RMSD= 2.98, TM-score=0.76125, ID=0.751
Phyre2_TS3.pdb             -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIYCAPEVLM-GNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEE-----AIHPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQP------------ Aligned length= 244, RMSD= 2.86, TM-score=0.74530, ID=0.727
Phyre2_TS4.pdb             -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIYCAPEVLM-GNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEE-----AIHPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWV-TQPV---------- Aligned length= 245, RMSD= 2.97, TM-score=0.74336, ID=0.719
Phyre2_TS5.pdb             -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIYCAPEVLM-GNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEE-----AIHPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPW--VTQP---------- Aligned length= 244, RMSD= 2.88, TM-score=0.74463, ID=0.717
Phyre_de_novo_TS1.pdb          ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDPLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGS-GLDLFAFIDRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVYTW-------- Aligned length= 259, RMSD= 2.73, TM-score=0.80989, ID=0.864
Phyre_de_novo_TS2.pdb          ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDPLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGS-GLDLFAFIDRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYT--E-- Aligned length= 263, RMSD= 2.60, TM-score=0.82679, ID=0.877
Phyre_de_novo_TS3.pdb          ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDPLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGS-GLDLFAFIDRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLA-------- Aligned length= 259, RMSD= 2.51, TM-score=0.81722, ID=0.863
Phyre_de_novo_TS4.pdb          ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVEDPLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGS-GLDLFAFIDRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLA-------- Aligned length= 259, RMSD= 2.56, TM-score=0.81926, ID=0.870
Phyre_de_novo_TS5.pdb          ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDPLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGS-GLDLFAFIDRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN--Y------- Aligned length= 258, RMSD= 2.55, TM-score=0.81550, ID=0.859
pipe_int_TS1.pdb            ----------GEYS-QKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVEEDPKLG-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGAAYLERG-KLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 255, RMSD= 2.61, TM-score=0.79673, ID=0.856
Poing_TS1.pdb              -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIYCAPEVLM-GNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEE-----AIHPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWV--------------- Aligned length= 241, RMSD= 2.91, TM-score=0.73568, ID=0.716
Poing_TS2.pdb              -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIYCAPEVLM-GNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEE-----AIHPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPW-VTQPV---------- Aligned length= 245, RMSD= 3.09, TM-score=0.73979, ID=0.715
Poing_TS3.pdb              -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIYCAPEVLM-GNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEE-----AIHPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPW--VTQPV-NLA--T-- Aligned length= 249, RMSD= 3.17, TM-score=0.74789, ID=0.720
Poing_TS4.pdb              -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIYCAPEVLM-GNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEE-----AIHPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPW--VTQP---------- Aligned length= 244, RMSD= 2.86, TM-score=0.74568, ID=0.717
Poing_TS5.pdb              -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGLDLFAFIDRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIYCAPEVLM-GNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEE-----AIHPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPW--VTQP---------- Aligned length= 244, RMSD= 2.89, TM-score=0.74486, ID=0.717
pro-sp3-TASSER_TS1.pdb         ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLWDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQVNLAD-YTWEEVF Aligned length= 268, RMSD= 2.64, TM-score=0.83309, ID=0.917
pro-sp3-TASSER_TS2.pdb         ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDCWIED----GKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLAD-YTWEEVF Aligned length= 270, RMSD= 2.95, TM-score=0.82534, ID=0.901
pro-sp3-TASSER_TS3.pdb         ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLEDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQVNLADYTWEEVF- Aligned length= 268, RMSD= 2.61, TM-score=0.84177, ID=0.896
pro-sp3-TASSER_TS4.pdb         ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLWIELGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN-ADYTWEEVF Aligned length= 267, RMSD= 2.98, TM-score=0.81331, ID=0.932

T0483.pdb                AVELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF

pro-sp3-TASSER_TS5.pdb         ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLDCWIED------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQVNLADYTW-EEVF Aligned length= 268, RMSD= 2.71, TM-score=0.83855, ID=0.894
PS2-server_TS1.pdb           ---------GE--YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKKVLDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFSAA-----------FCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVLADY----------- Aligned length= 243, RMSD= 2.82, TM-score=0.75565, ID=0.841
PS2-server_TS2.pdb           ---------GE--YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKVLEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA-------------GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLAD------- Aligned length= 245, RMSD= 3.00, TM-score=0.75038, ID=0.851
PS2-server_TS3.pdb           ---------GE--YSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVIEDPKLG-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGS------------F-GTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLA-------- Aligned length= 246, RMSD= 2.97, TM-score=0.76019, ID=0.856
PS2-server_TS4.pdb           -----------GEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLCWIEDP------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYERGKLFYT-FCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTADY----------- Aligned length= 256, RMSD= 2.58, TM-score=0.80233, ID=0.863
PS2-server_TS5.pdb           -----------GEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLWIKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERKLFY-TFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTADYT---------- Aligned length= 256, RMSD= 2.67, TM-score=0.80615, ID=0.882
PSI_TS1.pdb               -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKCWIEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCGTIYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWV-T------------- Aligned length= 248, RMSD= 2.77, TM-score=0.76437, ID=0.761
PSI_TS2.pdb               -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKDCWEPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCGTIYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQP----V------- Aligned length= 250, RMSD= 2.73, TM-score=0.77094, ID=0.782
PSI_TS3.pdb               ----------EGEYSQYSTMSPLG---SGAGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKWIEDPK-LGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETEAAIHPP-YLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVT-------------- Aligned length= 248, RMSD= 2.81, TM-score=0.75971, ID=0.768
PSI_TS4.pdb               -----------GEYSQYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKDCWEPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCGTIYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQP------------ Aligned length= 249, RMSD= 2.66, TM-score=0.77005, ID=0.765
PSI_TS5.pdb               -AVELGLACEGEYSQKYSTMSPLG----SGGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKDCWEPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE-RGKLFYTFCGTIYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQP------------ Aligned length= 259, RMSD= 2.79, TM-score=0.79081, ID=0.760
Pushchino_TS1.pdb            ---------V---ELGLYSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFI-CWIEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEHG-SGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSA------------TGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFELEETV-EAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQP------------ Aligned length= 238, RMSD= 2.82, TM-score=0.79762, ID=0.824
RAPTOR_TS1.pdb             ----------ELEGSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKVCWIDPKLG------KVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 257, RMSD= 2.55, TM-score=0.81224, ID=0.908
RAPTOR_TS2.pdb             ----------ELEGYSQKYSTMSPLGS--FVWTAVD-K-EKNKEVVVKFIKKVDCWIPKLGK-----VTLEIAILSRVEHANIIKVDIFENQG-FFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAY-----LFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 250, RMSD= 3.25, TM-score=0.74558, ID=0.747
RBO-Proteus_TS1.pdb           ----------------EDPKLKVFFQLVLFA------------------RLDEPLASYI--------FRQ-LVSAVGYLRLKDIIHRDIK----DENIDFGSFY-CGTIE-Y-------------CAPEVLMGNPYRGP--ELEMW-LG---------------------------PP-YLVSKE-LMSLVSGLLQ---------VTQPVNLA--DY------------------TWEE---------------------------------------------- Aligned length= 116, RMSD= 6.02, TM-score=0.25198, ID=0.040
RBO-Proteus_TS2.pdb           ------------------IEDKLGFFQLDLF------------------PRLDEPL-ASY------IFRQ-LVSAVGYLRLKDIIHRDIK----DENIDFGSFYFCGTIEYC--------------APEVLMGNPYRG-----PELEMW----------------------------HPPYLVSKELMLVSGLLQP-----------------------VTDPWVT-P----LADYTWE---------------------------------------------- Aligned length= 116, RMSD= 5.92, TM-score=0.25260, ID=0.038
RBO-Proteus_TS3.pdb           --------------------------------------------------ACEGEYS-KYSTMSPLGSGAFGFV---------------KFIKKEKVL-VTIAILQLLFAFIDRHPRLDE-PLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYERG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aligned length= 106, RMSD= 5.65, TM-score=0.25026, ID=0.254
RBO-Proteus_TS4.pdb           -------------------------------------------------AACEG-S--YSTMSPLGSGAFGFV----------------KFIKKEKVL-VTIAILQLLFAFIDRHPRLDE-PLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYERG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aligned length= 104, RMSD= 5.59, TM-score=0.24712, ID=0.229
RBO-Proteus_TS5.pdb           ------------------------------------------------AACEGE-S--YSTMSPLG-SG-FGFV---------------KFIKKEKVL-GVTLEIAIL-FAIDRHPRLDE-PLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYERG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aligned length= 103, RMSD= 5.60, TM-score=0.24672, ID=0.275
rehtnap_TS1.pdb             -----------GEYSQKYSTMSPLGSG-FGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVL-EDCW-IEDPKLVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEFTIKLIDFGSAAYLERG-KLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNDYWEEVF--- Aligned length= 267, RMSD= 2.24, TM-score=0.88965, ID=0.873

T0483.pdb                AVELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF

rehtnap_TS2.pdb             -----------GEYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVL-EDCW-IED-PKL-----------HANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKGSG-LDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEFTIKLIDFGSAAYLERG-KLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVDYTWEEVF--- Aligned length= 253, RMSD= 2.15, TM-score=0.88459, ID=0.851
rehtnap_TS3.pdb             -----------GEYSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVL--EDCWIEDPKLVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEFTIKLIDFGSAAYLERG-KLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVDYTWEEVF--- Aligned length= 266, RMSD= 2.16, TM-score=0.88634, ID=0.866
SAM-T02-server_AL1.pdb.pdb       -----------EYSQKYSTMSPLG---SGAGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKIDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHSG-LDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLEG-KLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYG-PELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLA-------- Aligned length= 251, RMSD= 2.71, TM-score=0.83094, ID=0.829
SAM-T02-server_AL2.pdb.pdb       ------------EYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVL--EDCWIEKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLEG-KLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV-N--------- Aligned length= 260, RMSD= 2.22, TM-score=0.91229, ID=0.969
SAM-T02-server_AL3.pdb.pdb       ------G--E---YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-SGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIHRDIKD-ENIVIAEDFTIKLIDFG--------------------CAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 232, RMSD= 2.74, TM-score=0.81408, ID=0.883
SAM-T02-server_AL4.pdb.pdb       -----------EYSQK-YSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVIPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHSG-LDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVL-MGNPYGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELE-TVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVEEV-F------ Aligned length= 256, RMSD= 2.85, TM-score=0.84987, ID=0.911
SAM-T02-server_AL5.pdb.pdb       ------------EYSQKYSTMSPLGSG-FGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVL--EDCWIEKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLEG-KLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV-N--------- Aligned length= 259, RMSD= 2.10, TM-score=0.91176, ID=0.965
SAM-T06-server_TS1.pdb         ------EGLAACEGSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVCKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFETVEAAIHPPYLVSKEL-M--S-LVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTPVNLAD-YTWEEVF Aligned length= 265, RMSD= 2.90, TM-score=0.80459, ID=0.844
SAM-T06-server_TS2.pdb         -----------EYSQK-YSTMSPLGSGA-GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGS-GLD---FDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIH--IKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAY----KLFYTFCGT--YCAPEVL-MGNPYGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCVEAIH-----PP-YLVSKELMSLVSGL--PV--RRTT-EKL-VTWVTQPVDEEV-F------ Aligned length= 233, RMSD= 2.66, TM-score=0.82627, ID=0.823
SAM-T06-server_TS3.pdb         ----------GEYSQKYSTMSPL-----GSGFVWTAVDKKNKEVVVKFIKKVEDPKLGK--------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKH-GSGDLFAFI-DRHRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLM-GNPYGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQWEE---------- Aligned length= 249, RMSD= 3.16, TM-score=0.79705, ID=0.813
SAM-T06-server_TS4.pdb         ---------E---YSQKYSTMSPLGSG--GFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQG--QLVMEKH-GSGLDLFAFDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIHRDIKD-ENIVIAEDFTIKLIDFG---------------------APEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCEETEAAIH---PPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPV----------- Aligned length= 225, RMSD= 2.67, TM-score=0.80447, ID=0.828
SAM-T06-server_TS5.pdb         -----------EYSQ-KYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLPKLGK--------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGS-GLDLFAFDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLEK--LF---CGTIEYCAPEVL-MG-Y-GPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCEEAIH-----PP-YLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVEEV-F------ Aligned length= 243, RMSD= 2.59, TM-score=0.82854, ID=0.862
SAM-T08-server_TS1.pdb         VELEGLAACEGE-YSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKLCWIKLG-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETEAAIHPPYL-VSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 266, RMSD= 2.61, TM-score=0.82894, ID=0.870
SAM-T08-server_TS2.pdb         -L-LAAC--EGE-YSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEDPKL-GK--------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETEAAIHPP-YLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN---------- Aligned length= 260, RMSD= 2.59, TM-score=0.81673, ID=0.890
SAM-T08-server_TS3.pdb         -------------S-QKTM-SPLGS---GAF-VWTAVDKNKEVVVKFIKKVLPKL-GKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEHGSG-LDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLRG-KLFYTFCGTIEYCAPEVL-MGNPYGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQVNDEEVF------ Aligned length= 247, RMSD= 3.03, TM-score=0.81588, ID=0.798
SAM-T08-server_TS4.pdb         ------------YSQK---TMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEHGSG-LDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLF---CGTIEYCAPEVL-MGNPYRPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQVNEVF-------- Aligned length= 250, RMSD= 2.67, TM-score=0.85794, ID=0.904
SAM-T08-server_TS5.pdb         ---AVEL-EGLAAGSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVEDPKLGK-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEHGSG-LDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPY-RPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQVF----------- Aligned length= 261, RMSD= 2.86, TM-score=0.85551, ID=0.908
schenk-torda-server_TS1.pdb       YSQKYS--TM------------S----PLGSGAFFWTAVDK-------VKFIKKE-KVLEDC---------------------------------------------------YIFRQ--------L---------------------VSAVGYL-----RLKDIIHRDIKDEN-IVIAE-------------------------------------------FYTFCGTIEY----------C--APEV--------L---MGNPYRGPELEMWSL-GVTFE-- Aligned length= 104, RMSD= 6.34, TM-score=0.21488, ID=0.027
schenk-torda-server_TS2.pdb       ----------------------YSTMSLGSGAFGFVWTAK----------------------------------------------------FCT--------------LEMWSLVTLYT-LV--EN-PFC-EL--EE-TVE-A-------------------------------------------------------A--IH-PP-YLVSKEL-M-SLVS----GL-LQ--------------------PVPER----------------------------- Aligned length= 73, RMSD= 5.77, TM-score=0.16524, ID=0.016
schenk-torda-server_TS3.pdb       ------------------------------------------------------LRLKDII-----HRDIKDE----------------------NIVIAEDFTIKLI---SA-YLERGFYTF-CG--TIEYPEVLMGNPYRGPELE---------------------MW-S----LGVTLYTLVFE------------------------------ENPF---------------------------------------------------------------- Aligned length= 77, RMSD= 6.18, TM-score=0.16193, ID=0.049

T0483.pdb                AVELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEKVLEDCWIEDPKLGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF

schenk-torda-server_TS4.pdb       VVKFIKKEK----------------------------------------VLEDCWIEPKLGVTLEI----------DIFE----NQGF----------QLVMHGGLDL-------TIKLI-DFGSAAYL------MWSL-----GVT--------------------L------------YTL---------------------------------------SK--E----LMSLVSGLLQP-VPE-RR--------TTLEKL---------------------- Aligned length= 93, RMSD= 6.21, TM-score=0.20235, ID=0.049
schenk-torda-server_TS5.pdb       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------AVEL-EG-LA-A-E-GEYSQKYST-MS---------------P--LGSAFGFV--------------------------------------------------------HR-FEENPFCELEET-------------------YLVSKELMSVSGLLQPVPERRTTLLVTWVTQPVNL Aligned length= 79, RMSD= 5.83, TM-score=0.17822, ID=0.062
YASARA_TS1.pdb             --------------SQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGK-------------------GNPYGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEET--VEAAIHPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN--D------- Aligned length= 231, RMSD= 2.88, TM-score=0.70904, ID=0.774
YASARA_TS2.pdb             --------------SQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGK-------------------GNPYGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEET--VEAAIHPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN--D------- Aligned length= 231, RMSD= 2.88, TM-score=0.70904, ID=0.774
YASARA_TS3.pdb             --------------SQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEIPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGK-------------------GNPYGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCLEETV---EAAIPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN--D------- Aligned length= 230, RMSD= 3.33, TM-score=0.68863, ID=0.766
YASARA_TS4.pdb             --------------SQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGK-------------------GNPYGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEET--VEAAIHPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN--D------- Aligned length= 231, RMSD= 2.99, TM-score=0.70381, ID=0.774
YASARA_TS5.pdb             --------------SQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEDPKLGKV---------TLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFI-DRHPLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGK-------------------GNPYGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEET--VEAAIPPLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVN--D------- Aligned length= 231, RMSD= 2.97, TM-score=0.70551, ID=0.778
Zhang-Server_TS1.pdb          ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLDCWIED-----GKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNADYTWE-EVF Aligned length= 269, RMSD= 2.72, TM-score=0.83969, ID=0.904
Zhang-Server_TS2.pdb          ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLIEPKLG-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNADYTWE-EVF Aligned length= 267, RMSD= 2.58, TM-score=0.83707, ID=0.914
Zhang-Server_TS3.pdb          -VELEGLAACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLCEPKLG-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLE--RGKLFYTGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVLADY------- Aligned length= 268, RMSD= 2.83, TM-score=0.83300, ID=0.906
Zhang-Server_TS4.pdb          --------ACEGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLDDPKLG-------VTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNDYWEEVF--- Aligned length= 267, RMSD= 2.61, TM-score=0.84419, ID=0.913
Zhang-Server_TS5.pdb          ----------EGEYSQKYSTMSPLGSGAFGFVWTAVDKEKNKEVVVKFIKKEVLDCWIEDP---LGKVTLEIAILSRVEHANIIKVLDIFENQGFFQLVMEKHGSGLDLFAFIDRHPRLDEPLASYIFRQLVSAVGYLRLKDIIHRDIKDENIVIAEDFTIKLIDFGSAAYLERGKLFYTFCGTIEYCAPEVLMGNPYRGPELEMWSLGVTLYTLVFEENPFCELEETVEAAIHPPYLVSKELMSLVSGLLQPVPERRTTLEKLVTDPWVTQPVNLADYTWEEVF Aligned length= 272, RMSD= 2.83, TM-score=0.84823, ID=0.929

Below are frequnencies: number target_aa consensus_aa [sorted_freq_of_an_aa aa_type] * 21
1  A A 282 -  5 A  2 V  1 Y  1 L  0 W  0 F  0 M  0 I  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
2  V V 274 -  7 V  3 L  3 E  2 A  1 S  1 N  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 C  0 G  0 P  0 T  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
3  E V 259 - 12 V  8 A  6 E  2 L  2 K  1 G  1 Q  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 D  0 H  0 R
4  L E 244 - 16 E 10 L 10 V  9 A  1 F  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
5  E E 244 - 18 E 12 L  6 G  5 A  3 V  1 Y  1 I  1 C  0 W  0 F  0 M  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
6  G E 242 - 17 E 15 L  8 G  3 A  3 C  1 V  1 S  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
7  L L 222 - 27 L 16 E 13 G  7 A  4 C  1 V  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
8  A G 255 - 12 G 11 A  7 E  5 L  1 P  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
9  A L 246 - 20 L 11 A  5 G  3 C  3 E  1 T  1 D  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
10  C G 203 - 23 G 22 A 21 E 13 C  6 L  2 V  1 M  0 W  0 F  0 Y  0 I  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
11  E E 160 - 83 E 23 A 14 G  4 L  3 Y  3 C  1 S  0 W  0 F  0 M  0 I  0 V  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
12  G G 107 - 100 G 31 E 17 C 15 Y 12 A  7 L  2 S  0 W  0 F  0 M  0 I  0 V  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
13  E E 142 E 91 - 28 Y  8 A  8 S  6 C  3 V  3 G  1 Q  1 K  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 P  0 T  0 N  0 D  0 H  0 R
14  Y Y 171 Y 39 S 34 - 19 G 10 E  7 A  7 Q  3 C  1 V  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 P  0 T  0 N  0 D  0 H  0 R  0 K
15  S S 199 S 40 - 32 Q  5 E  4 Y  3 L  3 C  2 F  2 K  1 G  0 W  0 M  0 I  0 V  0 A  0 P  0 T  0 N  0 D  0 H  0 R
16  Q Q 217 Q 34 K 26 -  6 G  3 S  3 E  2 Y  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 D  0 H  0 R
17  K K 194 K 59 Y 24 -  5 E  3 G  3 Q  1 F  1 L  1 S  0 W  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 D  0 H  0 R
18  Y Y 205 Y 59 S 15 -  3 L  3 K  2 T  1 V  1 A  1 D  1 E  0 W  0 F  0 M  0 I  0 C  0 G  0 P  0 N  0 Q  0 H  0 R
19  S S 201 S 60 T 14 -  5 K  4 Y  2 M  1 I  1 V  1 P  1 D  1 E  0 W  0 F  0 L  0 A  0 C  0 G  0 N  0 Q  0 H  0 R
20  T T 201 T 60 M 14 -  5 Y  5 S  2 E  1 Q  1 D  1 R  1 K  0 W  0 F  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 N  0 H
21  M M 198 M 67 S 15 -  3 T  2 L  1 C  1 P  1 Q  1 D  1 H  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 I  0 V  0 A  0 G  0 N  0 E  0 R
22  S S 198 S 63 P 13 -  5 M  5 T  3 K  1 W  1 Y  1 L  1 E  0 F  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
23  P P 198 P 63 L 11 -  6 S  5 M  2 Y  2 G  1 I  1 V  1 T  1 E  0 W  0 F  0 A  0 C  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
24  L L 205 L 61 G 14 -  6 P  3 S  1 F  1 E  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
25  G G 196 G 68 - 14 S  7 L  2 F  2 T  1 A  1 D  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
26  S S 193 S 76 - 14 G  2 M  2 A  1 F  1 Q  1 E  1 K  0 W  0 Y  0 L  0 I  0 V  0 C  0 P  0 T  0 N  0 D  0 H  0 R
27  G G 193 G 76 - 17 S  2 L  1 I  1 C  1 Q  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 P  0 T  0 N  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
28  A A 145 A 116 - 16 G  7 S  3 L  2 P  1 Y  1 V  0 W  0 F  0 M  0 I  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
29  F F 106 - 106 F 34 S 20 A 17 G  3 L  1 I  1 V  1 D  1 E  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 R
30  G G 234 G 26 F 10 - 10 S  9 A  1 L  1 T  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
31  F F 211 F 63 G 10 -  1 L  1 I  1 V  1 A  1 S  1 E  1 R  0 W  0 Y  0 M  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 K
32  V V 208 V 61 F 12 -  2 A  2 G  1 W  1 Y  1 I  1 Q  1 E  1 K  0 M  0 L  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 D  0 H  0 R
33  W W 208 W 62 V 11 -  3 F  2 I  2 A  1 T  1 S  1 E  0 Y  0 M  0 L  0 C  0 G  0 P  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
34  T T 206 T 62 W 12 -  3 V  2 F  2 A  2 G  1 C  1 K  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
35  A A 207 A 62 T 12 -  3 F  2 V  2 D  2 E  1 W  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
36  V V 208 V 62 A 12 -  2 D  2 K  1 W  1 I  1 G  1 T  1 N  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 C  0 P  0 S  0 Q  0 E  0 H  0 R
37  D D 206 D 62 V 14 -  3 E  2 W  1 L  1 A  1 T  1 K  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
38  K K 209 K 62 D 13 -  2 T  1 Y  1 V  1 A  1 S  1 E  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 C  0 G  0 P  0 N  0 Q  0 H  0 R
39  E E 207 E 63 K 16 -  1 V  1 A  1 S  1 D  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 C  0 G  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 H
40  K K 263 K 14 -  7 N  4 E  1 V  1 Q  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 H  0 R
41  N N 261 N 17 - 11 K  1 F  1 E  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 H  0 R
42  K K 264 K 15 -  7 E  3 N  1 Y  1 V  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 H  0 R
43  E E 264 E 15 -  7 V  3 K  1 Q  1 H  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 D  0 R
44  V V 272 V 14 -  3 E  1 L  1 A  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
45  V V 274 V 14 -  1 L  1 N  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
46  V V 267 V 15 -  6 K  1 F  1 M  1 I  0 W  0 Y  0 L  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
47  K K 264 K 14 -  6 F  3 V  2 I  1 L  1 E  0 W  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
48  F F 264 F 16 -  5 I  5 K  1 V  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
49  I I 264 I 15 -  6 K  3 F  2 V  1 A  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
50  K K 268 K 13 -  3 I  2 A  1 L  1 V  1 P  1 E  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H
51  K K 250 K 13 V 10 -  8 C  4 L  2 A  1 W  1 F  1 D  1 R  0 Y  0 M  0 I  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H
52  E E 200 E 22 K 18 L 14 - 13 V  8 I  7 W  6 D  2 C  1 G  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
53  K V 106 V 95 K 24 D 15 I 13 - 13 E  9 L  5 C  4 W  4 P  1 F  1 Y  1 G  0 M  0 A  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
54  V V  79 V 73 L 44 E 24 P 15 D 14 I 13 W 11 K 10 -  6 C  2 G  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
55  L L  62 L 62 E 61 D 26 K 19 I 18 C 16 P 13 -  9 W  2 V  1 T  1 N  1 R  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 G  0 S  0 Q  0 H
56  E P  75 P 66 D 33 E 28 L 24 - 17 K 12 I 11 W 11 C  7 G  2 S  1 Y  1 V  1 A  1 Q  1 R  0 F  0 M  0 T  0 N  0 H
57  D K  79 K 64 P 36 D 31 - 26 G 16 L 14 E 11 W  7 C  5 I  2 S  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 R
58  C L 106 L 89 K 16 G 16 P 13 - 13 C 12 D 10 I  7 E  5 W  1 F  1 Y  1 V  1 A  0 M  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
59  W G 106 G 56 L 33 K 32 V 13 W 12 - 10 E  7 I  7 D  6 C  5 P  2 Y  1 F  1 S  0 M  0 A  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 R
60  I K 110 K 64 - 55 G 17 L 14 I  8 D  6 W  6 E  5 C  2 Y  2 V  2 S  0 F  0 M  0 A  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 R
61  E K 225 - 22 K 14 E  9 G  5 W  4 I  4 P  4 D  2 T  1 V  1 S  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 A  0 C  0 N  0 Q  0 H  0 R
62  D D 263 - 10 D  7 I  3 K  2 M  2 T  2 E  1 V  1 C  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 A  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
63  P P 267 -  9 P  7 E  2 S  2 D  1 M  1 A  1 C  1 T  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 I  0 V  0 G  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
64  K K 270 -  9 K  5 D  4 P  1 L  1 V  1 S  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
65  L L 270 - 12 L  5 P  2 K  1 D  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
66  G G 258 - 21 G  5 L  5 K  1 I  1 P  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
67  K K 221 - 56 K  5 G  3 V  2 L  1 I  1 S  1 E  1 H  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 R
68  V V 229 V 45 -  5 T  4 G  2 F  2 S  1 L  1 I  1 P  1 R  0 W  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 K
69  T T 261 T 12 -  6 L  4 K  2 A  2 G  2 R  1 I  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H
70  L L 264 L 14 -  4 V  4 E  2 Q  1 F  1 I  1 A  0 W  0 Y  0 M  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 D  0 H  0 R  0 K
71  E E 265 E 12 -  5 I  3 G  2 F  2 T  1 M  1 K  0 W  0 Y  0 L  0 V  0 A  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
72  I I 265 I  8 -  6 L  4 A  2 G  1 F  1 V  1 D  1 E  1 H  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 R
73  A A 265 A  9 -  4 I  4 V  4 E  2 F  1 D  1 R  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H
74  I I 267 I 11 -  5 L  3 S  2 V  2 H  1 T  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 G  0 P  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 R  0 K
75  L L 266 L 15 -  5 S  4 A  1 F  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 G  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
76  S S 265 S 12 -  5 R  3 V  2 I  1 A  1 G  1 N  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 C  0 P  0 T  0 Q  0 D  0 H  0 K
77  R R 265 R 12 -  5 V  3 L  2 G  1 F  1 I  1 D  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H
78  V V 267 V 12 -  5 E  3 I  2 Y  1 F  1 D  0 W  0 M  0 L  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
79  E E 265 E 13 -  6 H  3 L  1 F  1 I  1 D  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 R
80  H H 267 H 12 -  6 A  2 R  1 F  1 V  1 E  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D
81  A A 268 A 13 -  6 N  2 L  1 I  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
82  N N 267 N 15 -  5 I  2 K  1 F  1 T  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 S  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
83  I I 275 I 12 -  2 D  1 L  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
84  I I 271 I 12 -  4 K  2 D  1 V  1 A  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
85  K K 269 K 11 -  4 V  3 I  2 L  1 N  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 E  0 H
86  V V 269 V 11 -  4 L  3 H  1 F  1 S  1 Q  1 D  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 N  0 E  0 R  0 K
87  L L 268 L 12 -  5 D  3 R  1 F  1 I  1 G  0 W  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 K
88  D D 270 D 11 -  5 I  2 F  1 V  1 P  1 Q  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 A  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 E  0 H  0 R  0 K
89  I I 270 I 11 -  5 F  2 E  1 L  1 D  1 R  0 W  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 K
90  F F 268 F  9 -  6 K  5 E  1 L  1 V  1 N  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 H  0 R
91  E E 267 E 13 -  5 N  3 F  1 V  1 Q  1 D  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 H  0 R  0 K
92  N N 267 N 14 -  5 Q  3 I  1 L  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 D  0 H  0 R  0 K
93  Q Q 267 Q 13 -  5 G  3 K  1 F  1 P  1 E  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 T  0 S  0 N  0 D  0 H  0 R
94  G G 266 G 14 -  5 F  3 K  1 L  1 C  1 D  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
95  F F 267 F 15 -  3 E  2 D  1 I  1 A  1 C  1 T  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
96  F F 262 F 14 -  5 Q  3 K  2 E  1 I  1 G  1 S  1 N  1 D  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 H  0 R
97  Q Q 263 Q  6 -  6 F  5 L  3 V  2 I  2 N  1 Y  1 E  1 H  1 R  0 W  0 M  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 D  0 K
98  L L 266 L  6 -  6 F  6 V  3 I  1 A  1 D  1 H  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 R
99  V V 263 V  8 -  7 Q  5 M  3 D  1 F  1 I  1 A  1 P  1 N  0 W  0 Y  0 L  0 C  0 G  0 T  0 S  0 E  0 H  0 R  0 K
100 M M 263 M  7 L  6 E  5 -  3 F  2 V  1 I  1 A  1 G  1 R  1 K  0 W  0 Y  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H
101 E E 262 E  8 V  7 K  5 -  3 G  2 T  1 I  1 N  1 Q  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 A  0 C  0 P  0 S  0 D  0 H
102 K K 249 K 21 H  7 M  5 -  3 I  2 L  2 S  1 T  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 N  0 Q  0 E  0 R
103 H H 247 H 22 G  8 -  6 E  3 F  2 V  2 A  1 L  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 R  0 K
104 G G 223 G 37 - 19 S  6 K  2 Y  2 I  1 T  1 E  0 W  0 F  0 M  0 L  0 V  0 A  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
105 S S 229 S 39 G 11 -  5 H  2 L  2 I  1 F  1 A  1 E  0 W  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 R  0 K
106 G G 218 G 40 - 18 S  5 L  2 I  2 V  2 C  2 Q  1 A  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 P  0 T  0 N  0 D  0 E  0 H  0 R
107 L L 237 L 37 G  7 -  5 D  2 S  1 I  1 A  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
108 D D 240 D 33 L  8 -  3 A  2 T  1 Y  1 I  1 G  1 H  1 R  0 W  0 F  0 M  0 V  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 K
109 L L 242 L 24 D 13 -  5 F  2 I  2 V  1 G  1 E  1 H  0 W  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 R  0 K
110 F F 242 F 24 L 11 -  5 A  3 E  2 D  1 G  1 P  1 S  1 R  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 K
111 A A 242 A 29 F 10 -  5 L  1 Y  1 G  1 D  1 E  1 R  0 W  0 M  0 I  0 V  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 K
112 F F 242 F 23 A  9 -  6 I  3 L  2 Y  2 D  1 M  1 C  1 S  1 K  0 W  0 V  0 G  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
113 I I 240 I 26 F 10 -  8 D  3 L  2 A  1 W  1 E  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
114 D D 223 D 31 - 24 I  7 R  2 F  1 Y  1 A  1 G  1 S  0 W  0 M  0 L  0 V  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 K
115 R R 223 R 43 D 12 -  7 H  2 A  1 F  1 Y  1 L  1 I  0 W  0 M  0 V  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 K
116 H H 223 H 44 R 11 -  5 P  3 I  2 L  1 F  1 V  1 T  0 W  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 K
117 P P 247 P 22 H  8 -  5 R  3 L  2 E  1 I  1 A  1 T  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 K
118 R R 250 R 18 P 10 -  7 L  2 D  2 K  1 Q  1 H  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 E
119 L L 269 L  9 -  6 D  2 A  2 E  1 Y  1 G  1 P  0 W  0 F  0 M  0 I  0 V  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
120 D D 268 D 12 -  5 E  2 I  2 P  1 F  1 T  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
121 E E 269 E 19 -  1 Y  1 L  1 P  0 W  0 F  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
122 P P 272 P 15 -  1 L  1 I  1 T  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
123 L L 275 L 10 -  2 F  1 V  1 G  1 S  1 H  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 R  0 K
124 A A 276 A 11 -  1 Y  1 G  1 E  1 R  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 V  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 K
125 S S 277 S 11 -  1 Y  1 C  1 D  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 G  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
126 Y Y 276 Y  9 -  1 I  1 A  1 C  1 G  1 S  1 E  0 W  0 F  0 M  0 L  0 V  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
127 I I 278 I  6 -  3 A  1 L  1 N  1 Q  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 D  0 E  0 H  0 R
128 F F 278 F  8 -  2 P  1 Y  1 D  1 K  0 W  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
129 R R 278 R  6 -  3 E  1 Y  1 L  1 P  1 T  0 W  0 F  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 K
130 Q Q 278 Q  7 -  2 V  1 F  1 I  1 S  1 N  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
131 L L 280 L  7 -  1 I  1 C  1 T  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
132 V V 278 V  9 -  2 M  1 Y  1 D  0 W  0 F  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
133 S S 278 S  7 -  2 G  1 F  1 M  1 P  1 E  0 W  0 Y  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
134 A A 278 A  6 -  2 N  1 L  1 I  1 T  1 S  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 G  0 P  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
135 V V 280 V  7 -  3 P  1 I  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 A  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
136 G G 278 G  6 -  2 Y  2 L  1 M  1 I  1 K  0 W  0 F  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
137 Y Y 278 Y  6 -  2 A  2 R  1 W  1 M  1 E  0 F  0 L  0 I  0 V  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 K
138 L L 279 L  4 -  4 G  2 S  2 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
139 R R 278 R  8 -  1 Y  1 L  1 I  1 P  1 N  0 W  0 F  0 M  0 V  0 A  0 C  0 G  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 K
140 L L 278 L  9 -  1 I  1 P  1 T  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
141 K K 277 K  9 -  2 F  1 Y  1 V  1 T  0 W  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
142 D D 277 D  8 -  2 E  2 R  1 G  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H
143 I I 277 I  7 -  2 S  1 L  1 G  1 Q  1 D  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 E  0 H  0 R
144 I I 274 I  5 -  4 H  2 L  2 A  2 P  1 G  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 R  0 K
145 H H 273 H  5 -  4 R  2 I  2 E  1 M  1 L  1 V  1 A  1 G  0 W  0 F  0 Y  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 K
146 R R 272 R  6 -  6 D  2 L  1 W  1 Y  1 V  1 A  1 H  0 F  0 M  0 I  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 K
147 D D 272 D  8 -  4 I  2 E  1 F  1 L  1 V  1 T  1 R  0 W  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 K
148 I I 274 I  7 -  4 K  2 L  2 G  1 M  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
149 K K 273 K  6 -  5 D  1 W  1 F  1 Y  1 V  1 G  1 S  1 R  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 H
150 D D 273 D 13 -  1 L  1 G  1 P  1 S  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
151 E E 277 E 10 -  1 A  1 T  1 N  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 C  0 G  0 P  0 S  0 Q  0 D  0 H  0 K
152 N N 277 N  8 -  2 I  1 F  1 L  1 V  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
153 I I 278 I  8 -  2 L  1 V  1 G  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
154 V V 277 V 10 -  1 F  1 Y  1 G  1 D  0 W  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
155 I I 277 I 10 -  1 Y  1 L  1 S  1 R  0 W  0 F  0 M  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 K
156 A A 278 A 12 -  1 T  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
157 E E 276 E 13 -  1 F  1 D  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
158 D D 273 D 12 -  5 F  1 G  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
159 F F 274 F 11 -  4 T  1 C  1 H  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 R  0 K
160 T T 273 T 13 -  3 I  1 V  1 P  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
161 I I 274 I 11 -  3 K  2 R  1 G  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H
162 K K 274 K 11 -  5 L  1 T  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
163 L L 275 L 10 -  4 I  1 D  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
164 I I 274 I 10 -  4 D  1 F  1 E  1 R  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 K
165 D D 273 D 12 -  3 F  1 I  1 G  1 P  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 A  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
166 F F 271 F 12 -  4 G  2 I  1 A  1 S  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
167 G G 258 G 18 S 12 -  1 Y  1 H  1 K  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 R
168 S S 252 S 18 A 15 -  2 L  1 Y  1 N  1 D  1 R  0 W  0 F  0 M  0 I  0 V  0 C  0 G  0 P  0 T  0 Q  0 E  0 H  0 K
169 A A 260 A 27 -  2 I  1 M  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 V  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
170 A A 220 A 58 -  9 Y  1 W  1 F  1 I  1 V  0 M  0 L  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
171 Y Y 205 Y 78 -  6 L  1 I  1 K  0 W  0 F  0 M  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
172 L L 195 L 84 -  9 E  1 A  1 S  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 G  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
173 E E 193 E 88 - 10 R  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 K
174 R R 164 R 108 - 15 G  2 K  1 N  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 Q  0 E  0 H
175 G G 160 G 105 - 17 R  7 K  1 F  1 L  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H
176 K K 169 K 89 - 19 G  7 L  2 E  2 R  1 F  1 I  1 T  0 W  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H
177 L L 167 L 89 - 19 K  7 F  2 G  2 R  1 Y  1 I  1 V  1 P  1 E  0 W  0 M  0 A  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H
178 F F 165 F 81 - 21 L 10 Y  4 G  3 K  2 E  1 I  1 P  1 T  1 H  1 R  0 W  0 M  0 V  0 A  0 C  0 S  0 N  0 Q  0 D
179 Y Y 162 Y 88 - 20 F  5 L  5 T  3 K  2 E  2 R  1 V  1 A  1 G  1 P  0 W  0 M  0 I  0 C  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H
180 T T 170 T 80 - 23 Y  5 F  4 E  3 R  2 G  1 L  1 I  1 P  1 K  0 W  0 M  0 V  0 A  0 C  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H
181 F F 201 F 47 - 22 T  4 C  3 Y  3 L  3 R  2 G  2 K  1 A  1 Q  1 D  1 E  0 W  0 M  0 I  0 V  0 P  0 S  0 N  0 H
182 C C 192 C 53 - 25 F  6 G  4 L  4 T  2 Y  1 I  1 V  1 A  1 P  1 R  0 W  0 M  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 K
183 G G 226 G 25 - 22 C  6 T  3 F  2 V  2 A  2 E  1 L  1 S  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 P  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
184 T T 243 T 21 - 11 G  4 I  3 S  2 Y  2 L  1 V  1 A  1 C  1 E  1 K  0 W  0 F  0 M  0 P  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
185 I I 245 I 25 -  9 T  2 L  2 A  2 E  1 F  1 V  1 P  1 S  1 N  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 C  0 G  0 Q  0 D  0 H  0 R
186 E E 239 E 24 - 17 Y  8 I  1 F  1 A  1 P  0 W  0 M  0 L  0 V  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
187 Y Y 247 Y 21 - 17 C  2 L  2 V  1 I  1 E  0 W  0 F  0 M  0 A  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
188 C C 248 C 20 - 17 A  2 M  1 Y  1 L  1 G  1 R  0 W  0 F  0 I  0 V  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 K
189 A A 248 A 21 - 17 P  1 Y  1 M  1 L  1 C  1 S  0 W  0 F  0 I  0 V  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
190 P P 248 P 23 - 15 E  2 L  1 V  1 A  1 G  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
191 E E 250 E 21 - 17 V  1 S  1 N  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 Q  0 D  0 H  0 K
192 V V 251 V 18 L 17 -  1 Y  1 G  1 P  1 S  1 E  0 W  0 F  0 M  0 I  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
193 L L 250 L 18 - 16 M  2 Y  1 V  1 G  1 T  1 E  1 K  0 W  0 F  0 I  0 A  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
194 M M 241 M 43 -  3 L  1 F  1 G  1 D  1 R  0 W  0 Y  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 K
195 G G 249 G 26 -  9 M  2 L  1 I  1 C  1 N  1 Q  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 V  0 A  0 P  0 T  0 S  0 D  0 E  0 H  0 K
196 N N 248 N 24 G 12 -  3 P  1 M  1 I  1 Q  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 V  0 A  0 C  0 T  0 S  0 D  0 E  0 H  0 K
197 P P 246 P 20 - 19 N  2 G  1 Y  1 E  1 H  1 K  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 R
198 Y Y 247 Y 21 P 13 -  4 N  2 L  2 R  1 G  1 K  0 W  0 F  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 E  0 H
199 R R 241 R 26 - 17 Y  4 P  2 G  1 D  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 K
200 G G 258 G 16 -  7 R  5 Y  2 P  1 L  1 I  1 A  0 W  0 F  0 M  0 V  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 K
201 P P 263 P 16 -  5 R  4 G  1 F  1 Y  1 E  0 W  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 K
202 E E 268 E 13 -  5 G  1 Y  1 M  1 P  1 T  1 K  0 W  0 F  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
203 L L 270 L 12 -  5 P  1 W  1 F  1 I  1 T  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
204 E E 275 E 11 -  1 F  1 A  1 G  1 D  1 H  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 R  0 K
205 M M 270 M 12 -  6 L  1 C  1 T  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 I  0 V  0 A  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
206 W W 275 W  9 -  2 G  1 I  1 V  1 P  1 N  1 E  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 A  0 C  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
207 S S 275 S 10 -  2 T  1 I  1 P  1 D  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 A  0 C  0 G  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
208 L L 275 L 13 -  1 Y  1 I  1 Q  0 W  0 F  0 M  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
209 G G 275 G 10 -  1 F  1 Y  1 L  1 C  1 P  1 E  0 W  0 M  0 I  0 V  0 A  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
210 V V 277 V 10 -  1 Y  1 L  1 A  1 T  0 W  0 F  0 M  0 I  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
211 T T 275 T 10 -  2 I  1 V  1 C  1 P  1 N  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 A  0 G  0 S  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
212 L L 276 L 11 -  1 A  1 S  1 E  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 G  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
213 Y Y 275 Y 12 -  1 V  1 A  1 P  1 K  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
214 T T 274 T 11 -  2 L  2 E  1 M  1 A  0 W  0 F  0 Y  0 I  0 V  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
215 L L 274 L 12 -  2 E  1 I  1 V  1 N  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
216 V V 273 V 14 -  2 D  1 L  1 P  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
217 F F 272 F 12 -  2 Y  2 M  1 V  1 E  1 H  0 W  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 R  0 K
218 E E 271 E 13 -  2 V  1 F  1 A  1 G  1 P  1 R  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 K
219 E E 272 E 11 -  2 N  1 F  1 M  1 L  1 A  1 T  1 S  0 W  0 Y  0 I  0 V  0 C  0 G  0 P  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
220 N N 270 N 11 -  2 V  2 A  1 W  1 F  1 L  1 I  1 P  1 E  0 Y  0 M  0 C  0 G  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
221 P P 270 P 10 -  2 F  2 A  2 E  1 I  1 V  1 G  1 T  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 C  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
222 F F 271 F 12 -  2 I  2 E  1 L  1 V  1 S  1 D  0 W  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
223 C C 265 C 16 -  3 E  2 Y  2 N  1 P  1 T  1 S  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 G  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
224 E E 254 E 12 -  9 L  7 T  4 C  1 W  1 F  1 V  1 P  1 K  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
225 L L 235 L 20 E 15 V 12 -  6 T  2 F  1 Y  0 W  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
226 E E 253 E 13 -  5 V  5 T  5 K  4 L  3 G  2 A  1 C  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
227 E E 242 E 20 T 12 -  7 A  3 V  2 L  2 I  1 F  1 G  1 S  0 W  0 Y  0 M  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
228 T T 212 T 27 - 20 V 13 A  9 L  5 E  2 H  1 F  1 C  1 P  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 R  0 K
229 V V 197 V 41 - 30 E  6 I  5 M  4 A  4 T  2 Q  1 G  1 P  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 C  0 S  0 N  0 D  0 H  0 R  0 K
230 E E 199 E 40 - 28 A  6 H  5 S  4 V  3 I  2 P  1 Y  1 L  1 C  1 T  0 W  0 F  0 M  0 G  0 N  0 Q  0 D  0 R  0 K
231 A A 230 A 31 -  7 L  6 E  5 P  4 V  3 I  3 H  1 T  1 Q  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 C  0 G  0 S  0 N  0 D  0 R  0 K
232 A A 207 A 34 - 26 I  8 E  6 P  5 V  2 H  2 R  1 L  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 K
233 I I 204 I 27 H 23 A 16 -  5 Y  5 P  5 S  3 R  1 M  1 L  1 V  0 W  0 F  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 K
234 H H 203 H 34 P 17 - 16 I  6 A  6 G  4 L  2 T  1 Y  1 S  1 E  0 W  0 F  0 M  0 V  0 C  0 N  0 Q  0 D  0 R  0 K
235 P P 237 P 16 H 13 -  7 L  5 I  5 V  4 Y  2 T  1 A  1 D  0 W  0 F  0 M  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 R  0 K
236 P P 227 P 30 - 17 Y 10 L  3 H  1 V  1 A  1 T  1 S  0 W  0 F  0 M  0 I  0 C  0 G  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 R  0 K
237 Y Y 224 Y 22 P 20 - 11 L  5 Q  3 V  3 K  1 W  1 T  1 S  0 F  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 N  0 D  0 E  0 H  0 R
238 L L 250 L 20 -  6 V  6 P  3 S  2 E  1 W  1 Y  1 G  1 R  0 F  0 M  0 I  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 K
239 V V 261 V 12 -  7 S  3 L  3 E  3 K  1 Y  1 R  0 W  0 F  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H
240 S S 258 S 21 -  6 K  2 L  2 P  2 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
241 K K 260 K 15 -  5 P  5 E  2 L  2 T  1 M  1 Q  0 W  0 F  0 Y  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 D  0 H  0 R
242 E E 268 E 14 -  3 M  3 L  2 Q  1 P  0 W  0 F  0 Y  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 D  0 H  0 R  0 K
243 L L 264 L 13 -  5 R  3 M  2 P  2 S  1 W  1 G  0 F  0 Y  0 I  0 V  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 K
244 M M 264 M 11 -  5 R  4 S  3 V  2 L  1 C  1 P  0 W  0 F  0 Y  0 I  0 A  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 K
245 S S 265 S 13 -  5 T  3 L  2 V  2 N  1 P  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
246 L L 268 L 11 -  5 T  2 V  2 S  2 E  1 G  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
247 V V 267 V 11 -  6 L  3 A  2 G  2 S  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
248 S S 265 S 12 -  6 E  2 L  2 G  2 D  1 P  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 K
249 G G 265 G 11 -  5 K  4 L  2 Y  1 M  1 S  1 E  1 R  0 W  0 F  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H
250 L L 271 L 13 -  2 T  2 Q  1 W  1 V  1 G  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 P  0 S  0 N  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
251 L L 264 L 16 -  5 V  2 W  2 Q  1 Y  1 P  0 F  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
252 Q Q 262 Q 17 -  5 T  3 P  2 L  2 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 D  0 H  0 R  0 K
253 P P 264 P 20 -  4 V  2 E  1 Q  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 D  0 H  0 R  0 K
254 V V 267 V 20 -  2 P  1 T  1 S  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
255 P P 265 P 20 -  2 F  2 E  1 T  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
256 E E 266 E 21 -  2 R  1 L  1 T  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 K
257 R R 267 R 21 -  1 L  1 T  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 K
258 R R 266 R 18 -  2 L  2 T  1 M  1 S  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H
259 T T 268 T 17 -  3 L  1 S  1 Q  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 N  0 D  0 H  0 R  0 K
260 T T 266 T 19 -  2 L  1 V  1 G  1 P  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
261 L L 266 L 19 -  2 V  2 E  1 C  1 S  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 G  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
262 E E 267 E 13 -  5 D  2 K  1 V  1 G  1 P  1 T  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
263 K K 266 K 12 -  5 L  5 P  1 M  1 T  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H
264 L L 267 L 13 -  5 W  1 Y  1 V  1 G  1 D  1 E  1 R  0 F  0 M  0 I  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 K
265 V V 270 V 15 -  3 T  1 N  1 Q  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 S  0 D  0 H  0 R  0 K
266 T T 269 T 17 -  2 P  1 L  1 V  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R  0 K
267 D D 261 D 15 -  5 Q  4 T  2 V  1 Y  1 P  1 S  1 K  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 N  0 E  0 H  0 R
268 P P 266 P 18 -  2 W  2 L  1 A  1 D  1 R  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 K
269 W W 259 W 19 -  7 V  2 P  1 I  1 G  1 D  1 E  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 A  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
270 V V 248 V 25 -  6 L  3 D  2 W  2 P  2 T  2 R  1 H  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 K
271 T T 236 T 28 -  6 V  6 A  4 P  3 Q  2 W  2 L  2 E  1 G  1 R  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 C  0 S  0 N  0 D  0 H  0 K
272 Q Q 203 Q 26 - 24 P 14 T  6 V  6 D  5 A  3 W  1 Y  1 L  1 R  1 K  0 F  0 M  0 I  0 C  0 G  0 S  0 N  0 E  0 H
273 P P 185 P 41 V 33 -  9 Q  7 T  6 Y  5 D  2 L  1 W  1 E  1 R  0 F  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 H  0 K
274 V V 168 V 45 - 41 N 10 T  6 P  6 Q  5 Y  3 D  2 F  2 L  1 W  1 M  1 E  0 I  0 A  0 C  0 G  0 S  0 H  0 R  0 K
275 N N 107 N 103 - 40 L  8 D  7 E  6 V  6 P  4 Y  3 W  3 A  2 T  2 Q  0 F  0 M  0 I  0 C  0 G  0 S  0 H  0 R  0 K
276 L L 171 - 40 L 40 A 12 Y  9 E  6 D  4 V  4 T  4 N  1 S  0 W  0 F  0 M  0 I  0 C  0 G  0 P  0 Q  0 H  0 R  0 K
277 A D 191 - 40 D 25 A 13 T  7 Y  4 V  4 E  3 L  2 W  2 F  0 M  0 I  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
278 D Y 218 - 22 Y 19 D 12 W  6 T  6 E  5 V  1 A  1 C  1 N  0 F  0 M  0 L  0 I  0 G  0 P  0 S  0 Q  0 H  0 R  0 K
279 Y Y 215 - 23 Y 18 E 12 T  8 F  5 W  3 V  2 A  2 G  2 D  1 L  0 M  0 I  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
280 T T 231 - 22 T 16 E 12 W  5 V  2 Y  2 D  1 A  0 F  0 M  0 L  0 I  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
281 W W 237 - 18 W 13 V 12 E  5 F  2 Y  2 T  1 I  1 Q  0 M  0 L  0 A  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 D  0 H  0 R  0 K
282 E E 256 - 21 E  9 F  2 T  1 W  1 V  1 P  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
283 E E 251 - 34 E  2 W  2 V  1 Y  1 T  0 F  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
284 V V 255 - 27 V  4 F  3 E  1 C  1 N  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 A  0 G  0 P  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
285 F F 260 - 27 F  2 V  1 L  1 E  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K