T0507

match_count: 92
consensus:               MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRRKYGFEEEIIKITPPGKTLDVDFEYLVVSPETYEKREELGKRKIELKKRKIVKVDWMMAPEDGGRRETMMG
match:                 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   |   | |||||||||||||||||||     || |||| |         
T0507.pdb                MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMSSTRIKRGEID

3D-JIGSAW_AEP_TS1.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVT---SDRMRRIRSVLFAIRAENVKRYVMR-KYG-FEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVLKI-N-QKREELGK-----RKITIDWMMA-EDG-------- Aligned length= 114, RMSD= 2.96, TM-score=0.63232, ID=0.451
3D-JIGSAW_AEP_TS2.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--DRMARRIRSVPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKIT--PYG-KVDF-EYLVVSTYEMALI-NQKRE-ELGKRKITIDWMMGKI----------- Aligned length= 115, RMSD= 3.07, TM-score=0.61348, ID=0.528
3D-JIGSAW_AEP_TS3.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--DRMARRIRSVPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKIT--PYG-KVDF-EYLVVSTYEALKI-NQKRE-ELGKRKITIDWMMGKI----------- Aligned length= 115, RMSD= 3.11, TM-score=0.61177, ID=0.528
3D-JIGSAW_AEP_TS4.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--DRMARRIRSVPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKIT--PYG-KVDF-EYLVVSTYEALKI-NQKRE-ELGKRKITIDWMMGKI----------- Aligned length= 115, RMSD= 3.11, TM-score=0.61180, ID=0.528
3D-JIGSAW_AEP_TS5.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--DRMARRIRSVPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKIT--PYG-KVDF-EYLVVSTYEALKI-NQKRE-ELGKRKITIDWMMGKI----------- Aligned length= 115, RMSD= 3.12, TM-score=0.61113, ID=0.528
3D-JIGSAW_V3_TS1.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS-RMAAR-IRSVLPFAIRAENVKRYVMR-K-YGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVYALKINQKREELGK-----RKITIDWMM--AEDG------- Aligned length= 117, RMSD= 3.47, TM-score=0.61313, ID=0.504
3D-JIGSAW_V3_TS2.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMAAR-IRSVLPFAIRAENVKRYVMR-K-YGFEPEIVKITNPYG-KDVDFEYLVVSTYEMALKINQKRE-ELGKRKITIDWMMGKI----------- Aligned length= 119, RMSD= 3.66, TM-score=0.59819, ID=0.554
3D-JIGSAW_V3_TS3.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMAAR-IRSVLPFAIRAENVKRYVMR-K-YGFEPEIVKITNPYG-KVDF-EYLVVSTYEMALKINQKRE-ELGKRKITIDWMMKPI----------- Aligned length= 118, RMSD= 3.64, TM-score=0.59505, ID=0.581
3D-JIGSAW_V3_TS4.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMAAR-IRSVLPFAIRAENVKRYVMR-K-YGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVTYEMKINQKREELGK-----RKITIDWMM--AEDG------- Aligned length= 118, RMSD= 3.54, TM-score=0.61756, ID=0.512
3D-JIGSAW_V3_TS5.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMAAR-IRSVLPFAIRAENVKRYVMR-K-YGFEPEIVKITNPYG-KVDF-EYLVVSTYEMALKINQKRE-ELGKRKITIDWMMGKI----------- Aligned length= 118, RMSD= 3.66, TM-score=0.59396, ID=0.581
3Dpro_TS1.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS-RMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPMINQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 119, RMSD= 2.95, TM-score=0.64904, ID=0.625
3Dpro_TS2.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRARARI-RSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKIT-NPYGTLDFEY-LVVSPEMAKINQKREELG-KRKITIVKVDWMMGKI----------- Aligned length= 119, RMSD= 3.08, TM-score=0.62864, ID=0.500
3Dpro_TS3.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRRA-RI-RSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPYKTLDVDFEYLVVSPMKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMM--AEDG------- Aligned length= 117, RMSD= 2.85, TM-score=0.65191, ID=0.573
3Dpro_TS4.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMRRI--RSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFPEIVKITNPYKTLDVDFEYLVVSPEMINQREELGKRKI------TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 116, RMSD= 2.78, TM-score=0.65386, ID=0.565
3Dpro_TS5.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRARAR-IRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITPYGKTLDVDFEYLVVSPEKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 119, RMSD= 2.91, TM-score=0.64901, ID=0.614
3DShot2_TS1.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--DRMARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKINPYGKTLDVDFEYLVVSTLKINKREELG-KRK---IT-IVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 118, RMSD= 2.78, TM-score=0.65249, ID=0.627
ACOMPMOD_TS1.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDRMAARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPEKINKREELGKRK-----ITIVKVDWMMAEDG--------- Aligned length= 119, RMSD= 2.55, TM-score=0.69292, ID=0.523
ACOMPMOD_TS2.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR--YVMR-KYGFEPEIVKITNPYGLDDFEYLVVSPETYEMALK-IN-------QKRDWMMAEDGKPI--------- Aligned length= 115, RMSD= 2.57, TM-score=0.67127, ID=0.637
ACOMPMOD_TS3.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTDRM-ARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKFEPEIVKITNPYLDYLVVSETYEMALK---INQKREELGKRK-----ITIVKVDWMMAEDG--------- Aligned length= 116, RMSD= 3.20, TM-score=0.62814, ID=0.496

T0507.pdb                MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMSSTRIKRGEID

ACOMPMOD_TS4.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS-DRMAARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFPEIVKITNPYKTLDVDFEYLVVSPEMINKREELGKRKIT-----IVKVDWMMA--EDGK------- Aligned length= 119, RMSD= 2.90, TM-score=0.66033, ID=0.563
ACOMPMOD_TS5.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKK-LIDVAIKLG-GRDITIGVTSDRMARARIPFAIRAENVK-RYVMR---KYGPEIVKITNLVSPETYENQKRE------E--L--GKRKI------TIVKVDWMME-DGK-------- Aligned length= 104, RMSD= 2.93, TM-score=0.57595, ID=0.304
BAKER-ROBETTA_TS1.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMAR--IRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPGKT-LDDFEYLVVSEMKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 117, RMSD= 3.24, TM-score=0.63219, ID=0.583
BAKER-ROBETTA_TS2.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSEMKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 120, RMSD= 2.93, TM-score=0.66117, ID=0.617
BAKER-ROBETTA_TS3.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGR-DITIGVTSMARA-------LPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSYMALKINQKREELG--KRKTIVKVDWMMAE--DGK------- Aligned length= 115, RMSD= 3.03, TM-score=0.63191, ID=0.528
BAKER-ROBETTA_TS4.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDRM-------LPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPGKT-LDDFEYLVVSPMKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 111, RMSD= 3.03, TM-score=0.61197, ID=0.452
BAKER-ROBETTA_TS5.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSMA--RA-----LPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVSTYEMALKINQKREE--LGKRKIIVKVDWM--MAE------- Aligned length= 115, RMSD= 3.01, TM-score=0.62716, ID=0.504
BioSerf_TS1.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM----IRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPKINQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMAEDGK-------- Aligned length= 117, RMSD= 3.15, TM-score=0.64323, ID=0.589
circle_TS1.pdb             -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM-RARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITNPYKTLDVDFEYLVVSPEKINKREELGKRKI----T-IVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 118, RMSD= 2.94, TM-score=0.64338, ID=0.622
circle_TS2.pdb             KVALGGT-FEPLHEGHKKLIDVAIKLGR-DITIGVTS-DR-MARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYKTL-DVDFEYLVVSPMINKREELGKRKI------TIVKVDWMMA--EDG------- Aligned length= 115, RMSD= 2.96, TM-score=0.64375, ID=0.648
circle_TS3.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM-RARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPEKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 119, RMSD= 2.98, TM-score=0.64214, ID=0.633
circle_TS4.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGR-DITIGVTS-DR-MA-IRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYKTL-DVDFEYLVVSPAINKREELGKRKI------TIVKVDWMMA--EDG------- Aligned length= 115, RMSD= 2.88, TM-score=0.64421, ID=0.691
circle_TS5.pdb             KVALGGT-FEPLHEGHKKLIDVAIKLGR-DITIGVTSDR--MARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYKTL-DVDFEYLVVSPMINQREELGKRKIT-----IV-KVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 115, RMSD= 2.92, TM-score=0.64695, ID=0.650
COMA-M_TS1.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARRI-RSVLPFAIRAENVKRYVM--RKYGFEPEIVKTNPGKTLDVDFEYLVVSPEKIQK-REELGKRK----ITIVKVDWMMAEDGK-------- Aligned length= 119, RMSD= 2.88, TM-score=0.66873, ID=0.638
COMA-M_TS2.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM-AR-ARSVLPFAIRAENVKRYVM--RKYGFEPEIV-KITNPYKLVDFEYLVVSPMKIQKREELGKRK-----ITIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 116, RMSD= 2.58, TM-score=0.66664, ID=0.573
COMA-M_TS3.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARA-RISVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVK-ITNPYGKDFEYLVVSPEEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMGKPI---------- Aligned length= 121, RMSD= 3.08, TM-score=0.65115, ID=0.481
COMA-M_TS4.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM-RARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYG-FEPEIVKI-TNPYGKTDFEYLVVSPEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMAKPI---------- Aligned length= 121, RMSD= 2.97, TM-score=0.66065, ID=0.553
COMA-M_TS5.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARRI-RSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKTNPGKTLDVDFEYLVVSPEKIQK-REELGKRK----ITIVKVDWMMAEDGK-------- Aligned length= 119, RMSD= 2.86, TM-score=0.66879, ID=0.638
COMA_TS1.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDR-IR----SVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPYKTLDDFE-YLVVSEMKINQKREELGKR---KITIVKVDWMMAKPI---------- Aligned length= 115, RMSD= 2.99, TM-score=0.62915, ID=0.540
COMA_TS2.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIVKTNPYGLDFEYLVVSPETYAINQKREE-LG---KRKVKVDWMEGKPI---------- Aligned length= 116, RMSD= 2.66, TM-score=0.66955, ID=0.603

T0507.pdb                MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMSSTRIKRGEID

COMA_TS3.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM-RARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKITPGKTLDVDFEYLVVSEMKIQK-REELGKRK---ITIV-KVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 118, RMSD= 3.17, TM-score=0.64756, ID=0.630
COMA_TS4.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMRAR-IRSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVK-ITNPYGLDFE-YLVVSPEMAKINQKREELGK-RKITIVKVDWMMAKPI---------- Aligned length= 119, RMSD= 3.09, TM-score=0.64811, ID=0.527
COMA_TS5.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMAR--IRSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIV-KITNPYGLVDFEYLVVSPMKINKREELGKRK----I-TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 116, RMSD= 2.89, TM-score=0.64638, ID=0.597
CpHModels_TS1.pdb            -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRY--VMRKYGFEPEIVKITNPKTLDVDFEYLVVSPETYEM--A-LKIN----EELGDWMMAEDGKPI--------- Aligned length= 116, RMSD= 2.65, TM-score=0.67942, ID=0.625
Distill_TS1.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAILGGRD-ITIGVTSDRMARRRSVLPFARAENVKRYVEPEI------VVSPE-----KVD----------------WM--M-AEDGKPIS-STRI------------------ Aligned length= 85, RMSD= 4.73, TM-score=0.34592, ID=0.392
Distill_TS2.pdb             MKVALGGT-FEPHEGHKKLIDVA-IGGR-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKYV-RK-GFEPEI------------------VKITPYTDVDF--KV-------PISSTR------------------ Aligned length= 85, RMSD= 4.56, TM-score=0.36783, ID=0.515
Distill_TS3.pdb             MKVALGGT-FEPLEGHKKLIDVA-IGRD--ITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKYV-RKYGFEPEI------------------VKITYTDF-VDW-MMAE-GKPIS-TR-------------------- Aligned length= 88, RMSD= 4.86, TM-score=0.35732, ID=0.475
Distill_TS4.pdb             -KVALGGT-FEPLEGHKKLIDVA-IRD---ITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKYV-R--GFEPEVAL-----RKIT----I-VKVD---WMMST-RIK--RG---EID--------------------- Aligned length= 86, RMSD= 4.62, TM-score=0.36234, ID=0.526
Distill_TS5.pdb             MKVALGG-TFEPHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARRRVLFARAENVKYEPEIVKITNPYGTFYLVVS-----PE-TYE-M--A------L-INQKREE----------LGKRKIT------------- Aligned length= 95, RMSD= 5.16, TM-score=0.38762, ID=0.394
fais-server_TS1.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVT--SD-RMRRSVLPFAIRAENVKR-Y-------VMRKGFEVKPGKTLDVDFEYLVVSPETYNQKRE-EL-GK----RKITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 108, RMSD= 2.86, TM-score=0.61049, ID=0.624
fais-server_TS2.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARRIRSVLPFAIRAENVKRY-VM--R--KYGFEPEIVKIT-NPYTVDFEYLVVSPETYEMALKI--------NQKREELGRKIT----------- Aligned length= 110, RMSD= 2.15, TM-score=0.65514, ID=0.372
fais-server_TS3.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--MRKYFEPEIVKITNPKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINKRKR--KI-TIVKVDWEGKP----------- Aligned length= 118, RMSD= 2.75, TM-score=0.66899, ID=0.674
fais-server_TS4.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIVKI-TNPKDVDFEYLVVSPETYEMALK--------INQKREELGKRKI---------- Aligned length= 111, RMSD= 2.17, TM-score=0.66660, ID=0.512
fais-server_TS5.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVA-IRDI--TIGVTSD-RMARA-RIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVYGKTDVDFEYLEMALKINQKREGKRKITIVKVD----WMMAEDGKPIS------------ Aligned length= 113, RMSD= 3.18, TM-score=0.60951, ID=0.252
FALCON_CONSENSUS_TS1.pdb        MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRVMRK-YGFEPEIVKITNPYGKT-LFEY-LVVSPEMALKINQKREELGK--RKITVKVDWMMGKPI---------- Aligned length= 120, RMSD= 3.37, TM-score=0.62118, ID=0.615
FALCON_CONSENSUS_TS2.pdb        MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM----IRSVLPFAIRAENVKRVMRK-YGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSAKINQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA--EDG------- Aligned length= 116, RMSD= 3.04, TM-score=0.63235, ID=0.677
FALCON_CONSENSUS_TS3.pdb        MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTDRMRARI-RSV-LPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYTLD--VDFEYLVV-S--PETYEMALKI-NQKRELGKDWMMAEDGKPI--------- Aligned length= 118, RMSD= 3.05, TM-score=0.64164, ID=0.614
FALCON_CONSENSUS_TS4.pdb        MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTDRMARA--IRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNVDEYLVVPYMALKINQ-K-REELGKRKITIV----K-VDWMMAEDKPI---------- Aligned length= 115, RMSD= 3.04, TM-score=0.64234, ID=0.540
FALCON_CONSENSUS_TS5.pdb        MKVALGGTFEPLHEGHKK-LIDVAIKLG-GRDITIGVTSDRMA-RARLFAIRAENV--K--------RYVMRKYGFETLVDFEYLTYEMALKIN--QKREELGKRKI------TIVKVDWMMAEDGK-------- Aligned length= 106, RMSD= 3.03, TM-score=0.58048, ID=0.228
FALCON_TS1.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM----IRSVLPFAIRAENVKRVMRK-YGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSAKINQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA--EDG------- Aligned length= 116, RMSD= 3.04, TM-score=0.63235, ID=0.677

T0507.pdb                MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMSSTRIKRGEID

FALCON_TS2.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRVMRK-YGFEPEIVKITNPYGKT-LFEY-LVVSPEMALKINQKREELGK--RKITVKVDWMMGKPI---------- Aligned length= 120, RMSD= 3.37, TM-score=0.62118, ID=0.615
FALCON_TS3.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTDRMRARI-RSV-LPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYTLD--VDFEYLVV-S--PETYEMALKI-NQKRELGKDWMMAEDGKPI--------- Aligned length= 118, RMSD= 3.05, TM-score=0.64164, ID=0.614
FALCON_TS4.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTDRMARA--IRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNVDEYLVVPYMALKINQ-K-REELGKRKITIV----K-VDWMMAEDKPI---------- Aligned length= 115, RMSD= 3.04, TM-score=0.64234, ID=0.540
FALCON_TS5.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKK-LIDVAIKLG-GRDITIGVTSDRMA-RARLFAIRAENV--K--------RYVMRKYGFETLVDFEYLTYEMALKIN--QKREELGKRKI------TIVKVDWMMAEDGK-------- Aligned length= 106, RMSD= 3.03, TM-score=0.58048, ID=0.228
FAMSD_TS1.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARA-IRSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKITNPKTLDVDFEYLVVSEMKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA--EDG------- Aligned length= 118, RMSD= 3.18, TM-score=0.64186, ID=0.619
FAMSD_TS2.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDMRARI-RSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVITNPGKTLDVDFEYLVVSPMKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA--EDG------- Aligned length= 117, RMSD= 3.05, TM-score=0.64297, ID=0.524
FAMSD_TS3.pdb              -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGDITIGVTSD---RMARARSVLPFAIRAENVK--R-------YVMRKYGIVIPYGKTVDFEYLVVSPETYNQKREELG--K----RKITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 107, RMSD= 2.90, TM-score=0.60879, ID=0.595
FAMSD_TS4.pdb              KVALG-GTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDIIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-K-YGFEPEIVKITNP-YGKLDFEYLVVSPEYEMALKREEL-GK----RKITIVWAEDGKPI--------- Aligned length= 116, RMSD= 2.93, TM-score=0.66601, ID=0.568
FAMSD_TS5.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRMRK--Y--GFEPEIVKITNP-YGKDDFEYLVVSP-ETYEMALKEELGK----RKITIVKVWMAE----------- Aligned length= 114, RMSD= 2.59, TM-score=0.72468, ID=0.693
FEIG_TS1.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 125, RMSD= 2.79, TM-score=0.69532, ID=0.903
FEIG_TS2.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYKT--LDDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWM-MAE-------- Aligned length= 124, RMSD= 2.76, TM-score=0.68898, ID=0.886
FEIG_TS3.pdb              -MKVALGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGDITIGVTSD--RMARARFAIRAENVKRYVMRK-Y-------GFEPEIVITPY-GKTVDFEYLVVSPETYEKREELGK-R------KITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 107, RMSD= 2.50, TM-score=0.61692, ID=0.422
FEIG_TS4.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTS-DRARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKINPYGKTL-DVDFEYLVVSPETYMALNQKREELG---KRKITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 120, RMSD= 3.06, TM-score=0.64554, ID=0.744
FEIG_TS5.pdb              ------------------------------MKVALGGTF---------EPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDR-ARIRSV-------------PFA--I--R------AENVKVPEIVD---KRKIT--- Aligned length= 66, RMSD= 4.07, TM-score=0.31673, ID=0.081
FFASflextemplate_TS1.pdb        -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIVTYGKTLDDFEYLVVSPETYEMALK-IN-QKRE-IVKVDWMMAEDGKPI--------- Aligned length= 117, RMSD= 2.83, TM-score=0.67353, ID=0.606
FFASflextemplate_TS2.pdb        -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIVKITNPLDDFEYLVVSPETYEMALKINQ-KREELGKKVDWMMAEDGKP---------- Aligned length= 118, RMSD= 2.55, TM-score=0.68132, ID=0.633
FFASflextemplate_TS3.pdb        -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGRD-ITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIVTYGKTLDDFEYLVVSPETYEMALK-INQKREELKRKVDWMMAEDGKPI--------- Aligned length= 118, RMSD= 2.80, TM-score=0.67499, ID=0.606
FFASflextemplate_TS4.pdb        -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIVKITNPYTDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKKKVDWMMAEDGKP---------- Aligned length= 119, RMSD= 2.66, TM-score=0.68402, ID=0.674
FFASflextemplate_TS5.pdb        -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIVITGKTLDDFEYLVVSPETYEMALKINQ-KRELGKVKVDWMMAEDGKPI--------- Aligned length= 119, RMSD= 2.74, TM-score=0.68062, ID=0.656
FFASstandard_TS1.pdb          -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIVTYGKTLDDFEYLVVSPETYEMALK-IN-QKRE-IVKVDWMMAEDGKPI--------- Aligned length= 117, RMSD= 2.83, TM-score=0.67353, ID=0.606

T0507.pdb                MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMSSTRIKRGEID

FFASstandard_TS2.pdb          -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIVKITNPLDDFEYLVVSPETYEMALKINQ-KREELGKKVDWMMAEDGKP---------- Aligned length= 118, RMSD= 2.55, TM-score=0.68132, ID=0.633
FFASstandard_TS3.pdb          -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIVKTNPYGLDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELTIVKVDWMMAEDGK----------- Aligned length= 118, RMSD= 2.44, TM-score=0.74591, ID=0.720
FFASstandard_TS4.pdb          -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIVITNPYGLDFEYLVVSPETYEMALKINQKRGKRKIIKVDWMMAEDGK----------- Aligned length= 118, RMSD= 2.46, TM-score=0.74429, ID=0.695
FFASsuboptimal_TS1.pdb         -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIITN-PYGLDFEYLVVSPETYEMAL-KIN-KR-EELRKITIVKVDWMMAED-------- Aligned length= 117, RMSD= 2.84, TM-score=0.66970, ID=0.690
FFASsuboptimal_TS2.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGRD-ITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIVKTNPYGLDFEYLVVSPETYLK--INQK-RE--ELGKITIVKVDWMMAED-------- Aligned length= 116, RMSD= 2.76, TM-score=0.66796, ID=0.661
FFASsuboptimal_TS3.pdb         -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEVKITNPYGLDFEYLVVSPETYAKI--NQK-RE---ELGITIVKVDWM-MAE-------- Aligned length= 114, RMSD= 2.61, TM-score=0.66799, ID=0.672
FFASsuboptimal_TS4.pdb         -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIINPKTLDVDFEYLVVSPETYEMALK-INQKRE-GKRKITIVKVDWMM-AED------- Aligned length= 119, RMSD= 2.91, TM-score=0.67500, ID=0.756
FFASsuboptimal_TS5.pdb         -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIVITNPYGLDFEYLVVSPETYMALKINQK-RE--ELGKITIVKVDWMMAED-------- Aligned length= 118, RMSD= 2.93, TM-score=0.66851, ID=0.667
Fiser-M4T_TS1.pdb            -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRA-------------------------------------------------------------------------------- Aligned length= 54, RMSD= 1.45, TM-score=0.80383, ID=1.000
FOLDpro_TS1.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRARAR-IRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITPYGKTLDVDFEYLVVSPEKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 119, RMSD= 2.91, TM-score=0.64901, ID=0.614
FOLDpro_TS2.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS-RMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPMINQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 119, RMSD= 2.95, TM-score=0.64904, ID=0.625
FOLDpro_TS3.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM-ARARRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFPEIVKITNPYKTLDVDFEYLVVSPEANQKREELGKRKI------TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 118, RMSD= 2.78, TM-score=0.65809, ID=0.571
FOLDpro_TS4.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--D-R----MARARIRSVLPF-AIRA--ENVKRYVMRKYGFEEIVKITNP--Y---------G--KT-LDV-----DFEYLVVSPEMA---------- Aligned length= 96, RMSD= 2.62, TM-score=0.55086, ID=0.377
FOLDpro_TS5.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-K-YGFEPEIVKITNPYGK-TLD---------------VD----------FEYLVVSTYEM---------- Aligned length= 97, RMSD= 2.97, TM-score=0.52855, ID=0.617
forecast_TS1.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--DRRARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRYGFEPEIVKITNP-YGKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDGK------- Aligned length= 119, RMSD= 2.95, TM-score=0.65700, ID=0.619
forecast_TS2.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--DRRARIRSVLPFAIRAENVKRYVMKYGFEPEIVKITNP-YGKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI----TIV-KVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 118, RMSD= 2.88, TM-score=0.65363, ID=0.603
forecast_TS3.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTS-DRMARI-RSVLPFAIRAENVKRYVMKYGFEPEIVKITN-PYGKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI----TIV-KVDWMMAEDGK-------- Aligned length= 118, RMSD= 3.12, TM-score=0.63327, ID=0.556
forecast_TS4.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM-RARIRSVLPFAIRAENVKRYVMYGFEP-EIVKIT-NPYGKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI----TIV-KVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 118, RMSD= 3.07, TM-score=0.63141, ID=0.638
forecast_TS5.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM-RARIRSVLPFAIRAENVKRYVMYGFEP-EIVKITN-PYGKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI----TIV-KVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 118, RMSD= 3.10, TM-score=0.62041, ID=0.630
Frankenstein_TS1.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDR-MA---RSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKITNGKT-LDDFEYLVVSPMKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 113, RMSD= 2.87, TM-score=0.63234, ID=0.556

T0507.pdb                MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMSSTRIKRGEID

Frankenstein_TS2.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKMRK---Y--GFEPEIVKITYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKRERITIVKVDWMMAEDGKP---------- Aligned length= 120, RMSD= 2.61, TM-score=0.68251, ID=0.708
Frankenstein_TS3.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSARAR---IRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIVPYKTLDVDFEYLVVSPETYELKINQKE-GK---RKITDWMMADGKPI---------- Aligned length= 113, RMSD= 2.70, TM-score=0.63964, ID=0.589
FUGUE_KM_AL1.pdb.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDRMAARIRSVLPFAIRAENVKR-YY--G--FEPEIV--KINPKTLDVDFEYLVVSETYINKREE-LG-------ITIVKVDWMMAEP---------- Aligned length= 109, RMSD= 2.45, TM-score=0.71271, ID=0.513
FUGUE_KM_AL2.pdb.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEKITN-PYGLDFEYLVVSPETYEMAL--K--IN----QKRDWMMAEDGKP---------- Aligned length= 110, RMSD= 2.39, TM-score=0.72281, ID=0.633
FUGUE_KM_AL3.pdb.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-DITIGVTDRA-RARIRSV-LPFAIRAENVKRYVMG-FEPEIVKITNPYGL-VDFEVTYEMALK----I-N-QKREELGKR--KITIVKVDWMMAED---------- Aligned length= 112, RMSD= 3.02, TM-score=0.63174, ID=0.463
FUGUE_KM_AL4.pdb.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-DITIGVTS-DR--RI-RSVLPFAIRAENVKRYVKY-G-FEPEIVKITNPYKTLDVDFEYLVVSPEMINKREELGKRKIT-----IVKVDWMMA--EDGK------- Aligned length= 114, RMSD= 2.75, TM-score=0.67132, ID=0.554
FUGUE_KM_AL5.pdb.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTDRMARA--IRSVLPFAIRAENVKRYVMRKY-GFPEIVKITNVDEYLVSPEMALKINQ--KREELGKRKITIV----KVDWMMAEDGKP----------- Aligned length= 114, RMSD= 2.91, TM-score=0.63792, ID=0.528
GeneSilicoMetaServer_TS1.pdb      MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS-DRMAARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGTL-DVDFEYLVVSPMALKINQKREELGK---RKIIVKVDWMMKPI---------- Aligned length= 120, RMSD= 3.10, TM-score=0.64902, ID=0.685
GeneSilicoMetaServer_TS2.pdb      MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRI-R----SVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPYKT-LDDFEYLVVSPEEMLKINQKREELG----KRITIVKVMMA-EDG-------- Aligned length= 114, RMSD= 2.62, TM-score=0.65117, ID=0.590
GeneSilicoMetaServer_TS3.pdb      MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS-DR-MARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPYKTLDVDFEYLVVSPMKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 118, RMSD= 2.82, TM-score=0.65438, ID=0.587
GeneSilicoMetaServer_TS4.pdb      MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YVMRK-YGFEPEIVKITPYKTLDVDFEYLVVSPETYEMALK-IN--Q---KRVDWMMAEDGKPI---------- Aligned length= 116, RMSD= 2.96, TM-score=0.63097, ID=0.659
GeneSilicoMetaServer_TS5.pdb      MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM-----RSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKITNYKTLDVDFEYLVVSPMKIQKREELGRKI------TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 113, RMSD= 2.80, TM-score=0.63266, ID=0.603
GS-KudlatyPred_TS1.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRRIR----SVLPFAIRAENVKRVMR-KYGFEPEIVKITN-PYGKTLDFEYLVVSPEMALKINQKREELG-KRKITIVKVDWMMGKPI---------- Aligned length= 118, RMSD= 3.10, TM-score=0.64507, ID=0.539
GS-KudlatyPred_TS2.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSEMKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 120, RMSD= 2.93, TM-score=0.66117, ID=0.617
GS-KudlatyPred_TS3.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPYKTLDVDFEYLVVSPEKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 120, RMSD= 2.97, TM-score=0.65508, ID=0.625
GS-MetaServer2_TS1.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVT---SDRMRIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYG-FEPEIVKITNGKTLDVDFEYLVVSPTYEMALKINQKREL----GKRKKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 117, RMSD= 2.69, TM-score=0.64691, ID=0.608
GS-MetaServer2_TS2.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEVKITPYKTLDVDFEYLVVSPETYEMALK-IN-Q----RKITIWMMAEDGKPI--------- Aligned length= 115, RMSD= 2.79, TM-score=0.65851, ID=0.641
GS-MetaServer2_TS3.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM-----RSVLPFAIRAENVKRYVM--RKYGFEPEIVKITPGKTLDVDFE-YLVVSTYEMALKINQKREE---LGKIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 115, RMSD= 3.00, TM-score=0.63023, ID=0.570
GS-MetaServer2_TS4.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEVKITPYKTLDVDFEYLVVSPETYEMALK-IN-QK---RKITDWMMAEDGK----------- Aligned length= 114, RMSD= 2.61, TM-score=0.70462, ID=0.695
GS-MetaServer2_TS5.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--DR-MAIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIV-KI-TN-PYGKTLDVDFEYLEEMAKINQKREELG--KRKIIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 117, RMSD= 2.78, TM-score=0.64743, ID=0.480

T0507.pdb                MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMSSTRIKRGEID

HHpred2_TS1.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--DRMARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKINPYGKT-LDDFEYLVVSPMKINKREE--LGKR---KITIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 117, RMSD= 3.02, TM-score=0.62144, ID=0.616
HHpred4_TS1.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTDRM-ARA-IRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITLDDFEYLVSPETYEM----ALKINQKREELG--KRKITIVKVDWEDGKP--------- Aligned length= 117, RMSD= 3.21, TM-score=0.64008, ID=0.480
HHpred5_TS1.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGR--DITIGVSDRM-ARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYFEPEIVKITNPYGTLDVDFE-YLVVSPEKINQKREELGKR-----KITIVKVMMGKPI---------- Aligned length= 115, RMSD= 3.03, TM-score=0.63841, ID=0.608
huber-torda-server_TS1.pdb       MKVALGGTF--EP-LHKKLIDV-AIKLGRDITIVTRIRS--------PFA--IRAENVKR-YR---KYGFEPEIVKNPYGKTL-VDFEYLVVSPYMALKINQKREEL-----GKVDWMMAEDGK----------- Aligned length= 100, RMSD= 3.80, TM-score=0.57419, ID=0.441
huber-torda-server_TS2.pdb       KVALGGTFEP-LHEGHKKLIDVAIKLGR-DITIGVTSDRMA-RRSPFAI---RA-ENVKRYVRKYG--FE-PEIKIT-------F-E-YLVVSPETYEMALKINQKREELGKRITIVKVDWMMAED--------- Aligned length= 107, RMSD= 3.41, TM-score=0.57527, ID=0.512
huber-torda-server_TS3.pdb       ---------KVA---LGGTF-EPKLIDVA-ILGIIG---A--R-------AI-RAENVKRYVMKYGFEPE--I-V--KI---VDFEY-LVVSP-ET------------------MMEG-------STIRGEI--- Aligned length= 70, RMSD= 5.27, TM-score=0.27504, ID=0.156
huber-torda-server_TS4.pdb       MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLG--ITIGVTSDR--MAR-----LPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITN----VV------S-P---ETY-EMA-LK-IN--QKREI-------------------- Aligned length= 87, RMSD= 4.30, TM-score=0.40516, ID=0.509
huber-torda-server_TS5.pdb       -------LGGFLHA--DITI-------------GVTSDRMARAVLPFAIRAENVKRYV--MRKYGFT--D-----ETYMALK-NQ-E-RITI---VKVD-PISSTRIRGEID----------------------- Aligned length= 74, RMSD= 4.68, TM-score=0.37287, ID=0.156
LEE-SERVER_TS1.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKY-GFEPEIVKTNPGK-TLDVDFEYLVVSPETYAINQKREE-LG---KRKITIVKVDWM-AED-------- Aligned length= 120, RMSD= 2.50, TM-score=0.70147, ID=0.760
LEE-SERVER_TS2.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKY-GFEPEIVKTNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYMA-LKINQKREE--LGKITIVKVDWMMAEDG------- Aligned length= 124, RMSD= 2.82, TM-score=0.70730, ID=0.824
LEE-SERVER_TS3.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKY-GFEPEIVKTNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREE--LGKITIVKVDWMMEDG-------- Aligned length= 124, RMSD= 2.70, TM-score=0.70372, ID=0.841
LEE-SERVER_TS4.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKY-GFEPEIVKINPYGKTLDVDFEYLVVSPETYLINQKREE-LG---KRKITIVKVDWMMAEDG------- Aligned length= 123, RMSD= 2.73, TM-score=0.71843, ID=0.777
LEE-SERVER_TS5.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKY-GFEPEIVKTNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREE--LGKITIVKVDWM-AEDG------- Aligned length= 124, RMSD= 2.78, TM-score=0.70339, ID=0.833
LOOPP_Server_TS1.pdb          ---------EGHKIDVAIG--GR--------VTSDRMA--RA-RIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKY-PEIVK---------I--TNPY-----------------------GK---------------SPET--- Aligned length= 60, RMSD= 4.99, TM-score=0.31957, ID=0.312
LOOPP_Server_TS2.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYRKYGF--EPEIVKITNYGK-TLDVDFEYLVVSPETNQREE-LGK-------RKITIVKV--------------- Aligned length= 109, RMSD= 2.38, TM-score=0.75123, ID=0.853
LOOPP_Server_TS3.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-MRKYG-FEPEIVKITNPYG-KTLDDFEYLVVSPETKINQKREEL-GK--RKITVKVDWMMAEDGK--------- Aligned length= 120, RMSD= 3.07, TM-score=0.67325, ID=0.654
LOOPP_Server_TS4.pdb          MKVALGTFEP--LHEHK-KLD-VAIKLGGRDITIGVT-SDRM--RSVLPFA-IRAENVKRY-VM-KYGFPEIVKITNPYGTL--DVDFEYLVVSPETYMALKINQKRE-ELGK-RKITI---------------- Aligned length= 105, RMSD= 4.13, TM-score=0.55071, ID=0.389
LOOPP_Server_TS5.pdb          MKVALGTFEP--LHEHK-KLD-VAIKLGGRDITIGVT-SDRM--RSVLPFA-IRAENVKRY-VM-KYGFPEIVKITNPYGTL--DVDFEYLVVSPETYMALKINQKRE-ELGK-RKITI---------------- Aligned length= 105, RMSD= 4.13, TM-score=0.55071, ID=0.389
mariner1_TS1.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITPYGKTL-DVDFEYLVVSPETYELKIQKRE-EL--GKRITIVKVDWMDK----------- Aligned length= 120, RMSD= 3.03, TM-score=0.64710, ID=0.718
mariner1_TS2.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTDRMARAR-IRSVLPFAIRAENVKRVMRK-YGFEPEIVKITNYKTLD--VDFEYLVEMANEELGKRK-I--T-------IVKVDWMMKPI---------- Aligned length= 111, RMSD= 3.07, TM-score=0.62508, ID=0.612

T0507.pdb                MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMSSTRIKRGEID

mariner1_TS3.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRY-VMRYGFEPEIVITNPYGK-TLDVDFEYLVVSPETYALKIN-QK-RE----ELGTIVKVDWMMEDG-------- Aligned length= 119, RMSD= 2.72, TM-score=0.68525, ID=0.756
mariner1_TS4.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTDRMARARIRSV-LPFAIRAENVKRVMRK-YGFEPEIVKITNPKTLD--VDFEYLVVSPTEM-A-LKINQKRE--LGKRTIVKVDWADGKP--------- Aligned length= 118, RMSD= 3.01, TM-score=0.64404, ID=0.622
mariner1_TS5.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGRD-ITIGVTS-DRMARRIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGEPEIVKITNPYGKTL-DVDFEYLVVSPTALKINQKREELKR-----KITIVKVDWMAEDG-------- Aligned length= 119, RMSD= 2.76, TM-score=0.66495, ID=0.622
METATASSER_TS1.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKY-GFEPEIVKITNPYKT-LDDFEYLVVSETYEAKINQKREELG-K-RKITIVKVDWM---MAE------- Aligned length= 121, RMSD= 2.76, TM-score=0.66613, ID=0.594
METATASSER_TS2.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYG-FEPEIVKITNPKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKRE--ELGKITIVKVDWM-MAE-------- Aligned length= 122, RMSD= 2.69, TM-score=0.67849, ID=0.785
METATASSER_TS3.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKITNPKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKRE-LGKRKITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 123, RMSD= 2.63, TM-score=0.69770, ID=0.811
METATASSER_TS4.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKINPYGKTLDVDFEYLVVSPETYAKINQKREELGKRKITIVKVDWMMGKP----------- Aligned length= 122, RMSD= 3.37, TM-score=0.62095, ID=0.617
METATASSER_TS5.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITNPYKTLDVDFEYLVVSETYAIQKREELGKR----KITIVKVDWMMKPI---------- Aligned length= 119, RMSD= 3.11, TM-score=0.64153, ID=0.612
mGenTHREADER_TS1.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-DITIGVTS-D--R----SVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKTNPGKTLDVDFEYLVVSEMKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA--EDG------- Aligned length= 111, RMSD= 2.70, TM-score=0.67709, ID=0.602
MUFOLD-MD_TS1.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGRDITIGVTRMAR-AR--IRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYG---------------------VSP-----T--YEMA---------------INRKRK----------- Aligned length= 78, RMSD= 3.47, TM-score=0.40579, ID=0.469
MUFOLD-MD_TS2.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGR-DITIGVT--------------SDRMARA-R-IRS----VLPRNVKVMRKYG-F--------EIVLV--T--A--------------KITIVKVDWPI--------- Aligned length= 78, RMSD= 3.96, TM-score=0.38782, ID=0.396
MUFOLD-MD_TS3.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVT---SD--A-----NPYGKTLD--F-YLVVSIVKV-------------------------------------------------------------WMMG Aligned length= 61, RMSD= 4.42, TM-score=0.28609, ID=0.500
MUFOLD-MD_TS4.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMA--------EPE--IVK-ITNPYGK---VSPE--------------------------------------------------------------- Aligned length= 58, RMSD= 4.18, TM-score=0.27571, ID=0.362
MUFOLD-MD_TS5.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSD----------R-MARA--RISVVDFE--YLVVTYALNRK--IT-----------------------------------------------EDGKIRG Aligned length= 71, RMSD= 3.91, TM-score=0.34475, ID=0.488
MUFOLD-Server_TS1.pdb          MVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGR-DITIGVTDMRAR-IRSVLPFAIRAENVKRYVMRKY-GFEPEIVKI-TN--PYG-KTDVDFEYLVVYALKNQKREELGKR-----KITIVKVDWM-MAE-------- Aligned length= 114, RMSD= 2.63, TM-score=0.64554, ID=0.213
MUFOLD-Server_TS2.pdb          MVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGR-DITIGVTDMRAR-IRSVLPFAIRAENVKRYVMRKY-GFEPEIVKI-TN--PYG-KTDVDFEYLVVYALKNQKREELGKR-----KITIVKVDWM-MAE-------- Aligned length= 114, RMSD= 2.63, TM-score=0.64561, ID=0.213
MUFOLD-Server_TS3.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFPEIVKITN---PYGKTLDVDFEYLVVYALKNQKREELGKR-----KITIVKVMMA--EDG------- Aligned length= 117, RMSD= 3.08, TM-score=0.63218, ID=0.556
MUFOLD-Server_TS4.pdb          MVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGR-DITIGVTDMRAR-IRSVLPFAIRAENVKRYVMRKY-GFEPEIVKI-TN--PYG-KTDVDFEYLVVYALKNQKREELGKR-----KITIVKVDWM-MAE-------- Aligned length= 114, RMSD= 2.63, TM-score=0.64549, ID=0.213
MUFOLD-Server_TS5.pdb          MVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGR-DITIGVTDMRAR-IRSVLPFAIRAENVKRYVMRKY-GFEPEIVKI-TN--PYG-KTDVDFEYLVVYALKNQKREELGKR-----KITIVKVDWM-MAE-------- Aligned length= 114, RMSD= 2.63, TM-score=0.64555, ID=0.213
MULTICOM-CLUSTER_TS1.pdb        MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTS-DRMRARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITNPYKTLDVDFEYLVVSEANQKEELGKRK-I-----TIV-KVDWMMKPI---------- Aligned length= 115, RMSD= 2.95, TM-score=0.63603, ID=0.576

T0507.pdb                MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMSSTRIKRGEID

MULTICOM-CLUSTER_TS2.pdb        MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDDFE-YLVVSPETYEALKIQKREELG--KRKITIVKMEGKPI---------- Aligned length= 122, RMSD= 3.25, TM-score=0.64565, ID=0.773
MULTICOM-CLUSTER_TS3.pdb        MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMAR---RSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKITNTLDVDFEYLVVSPETLNQKEELGKRK-I------TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 114, RMSD= 2.92, TM-score=0.63792, ID=0.520
MULTICOM-CLUSTER_TS4.pdb        MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMA-RAIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPTLDVDFEYLVVSPETANQKEELGKR-KI------TIVKVDWMMKPI---------- Aligned length= 116, RMSD= 2.74, TM-score=0.65462, ID=0.516
MULTICOM-CLUSTER_TS5.pdb        MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS-DR-MAARRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPTLDVDFEYLVVSPETANQKEELGKR-KI----T-IV-KVDWMMKPI---------- Aligned length= 115, RMSD= 2.77, TM-score=0.64473, ID=0.480
MULTICOM-CMFR_TS1.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGEPEIVKITNPYGKTLDDFE-YLVVSPEYEMALKINQKREELGKKITIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 124, RMSD= 2.92, TM-score=0.68623, ID=0.689
MULTICOM-CMFR_TS2.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYG-FEPEIVKITNPKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMAEDG--------- Aligned length= 118, RMSD= 2.52, TM-score=0.68100, ID=0.614
MULTICOM-CMFR_TS3.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-K-YGFEPEIVKITNPKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 118, RMSD= 2.54, TM-score=0.67783, ID=0.619
MULTICOM-CMFR_TS4.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-K-YGFEPEIVKITNPKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMAEDGK-------- Aligned length= 120, RMSD= 2.68, TM-score=0.68814, ID=0.633
MULTICOM-CMFR_TS5.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-K-YGFEPEIVKITNPKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMAEDGK-------- Aligned length= 119, RMSD= 2.72, TM-score=0.67623, ID=0.614
MULTICOM-RANK_TS1.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS-DR--MAIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKITNTLDVDFEYLVVSPETLNQREELGKRK-I------TIVKVDWMMKPI---------- Aligned length= 113, RMSD= 2.78, TM-score=0.63618, ID=0.496
MULTICOM-RANK_TS2.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS-DR-MARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKITNTLDVDFEYLVVSPETANQREELGKRK-I----T-IV-KVDWMMKPI---------- Aligned length= 114, RMSD= 2.69, TM-score=0.64827, ID=0.500
MULTICOM-RANK_TS3.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSD-R-MARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPTLDVDFEYLVVSPETLNQKEELGKR-KI----T-IV-KVDWMMKPI---------- Aligned length= 115, RMSD= 2.83, TM-score=0.64074, ID=0.504
MULTICOM-RANK_TS4.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS-DRM-ARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKITNPLDVDFEYLVVSPETLNQKEELGKRK-I------TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 115, RMSD= 2.93, TM-score=0.64001, ID=0.512
MULTICOM-RANK_TS5.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMAR---RSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKITNTLDVDFEYLVVSPETLNQKEELGKRK-I------TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 114, RMSD= 2.92, TM-score=0.63792, ID=0.520
MULTICOM-REFINE_TS1.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMAAR-IRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITNPYKTLDVDFEYLVVSPEKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMAEDG--------- Aligned length= 118, RMSD= 2.82, TM-score=0.66435, ID=0.591
MULTICOM-REFINE_TS2.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 119, RMSD= 2.89, TM-score=0.66167, ID=0.606
MULTICOM-REFINE_TS3.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTS-DRMAARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPMINQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 118, RMSD= 2.80, TM-score=0.66392, ID=0.571
MULTICOM-REFINE_TS4.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPMINQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 119, RMSD= 2.88, TM-score=0.66059, ID=0.606
MULTICOM-REFINE_TS5.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 119, RMSD= 2.89, TM-score=0.66460, ID=0.606
MUProt_TS1.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 119, RMSD= 2.90, TM-score=0.66050, ID=0.606

T0507.pdb                MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMSSTRIKRGEID

MUProt_TS2.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMAAR-IRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPMINQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 118, RMSD= 2.79, TM-score=0.66528, ID=0.587
MUProt_TS3.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTS-DRMAARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPMKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 118, RMSD= 2.91, TM-score=0.65373, ID=0.579
MUProt_TS4.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPMKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMAEDG--------- Aligned length= 119, RMSD= 2.96, TM-score=0.66167, ID=0.602
MUProt_TS5.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTS-DRMAARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMAEDGK-------- Aligned length= 119, RMSD= 2.99, TM-score=0.65983, ID=0.575
MUSTER_TS1.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YVM-R-KYGFEPEIVKITN-PYGLDFEYLVVSPETYEMALKINQ------KRKITIVKVDMMAGK--------- Aligned length= 116, RMSD= 2.54, TM-score=0.67198, ID=0.702
MUSTER_TS2.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--MRKYGFEPEIVKITN-PYGLDFEYLVVSPETYEMALKINQ------KRKITIVKVWDGKPI--------- Aligned length= 116, RMSD= 2.72, TM-score=0.66263, ID=0.687
MUSTER_TS3.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV-MR-KYGFEPEIVKITN-PYGLDFEYLVVSPETYEMALKINQKRE---KRKITIVKVDDGKP---------- Aligned length= 118, RMSD= 2.47, TM-score=0.69150, ID=0.718
MUSTER_TS4.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RK--YGFEPEIVKITN-PYGLDFEYLVVSPETYEMALKINQ------KRKITIVKVDDGKP---------- Aligned length= 115, RMSD= 2.34, TM-score=0.67947, ID=0.718
MUSTER_TS5.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-Y-VMR-KYGFEPEIVKITN-PYGLDFEYLVVSPETYEMALKINQ------KRKITIVKVDMDGKP--------- Aligned length= 116, RMSD= 2.53, TM-score=0.67887, ID=0.695
nFOLD3_TS1.pdb             -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEPEIVKI-TYGLDFEYLVVSPETYEMAL--R--EE----LGKDWMMAEDGKP---------- Aligned length= 109, RMSD= 2.34, TM-score=0.72684, ID=0.639
nFOLD3_TS2.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RITIGVTDRM-ARA-RRSVLPFAIRAENVKRY-VM-RK--YGF--EPEKNKTL-DVDFEYLVV-S-P-EKINQKREEL------GKTIDWMMAEGK---------- Aligned length= 106, RMSD= 2.93, TM-score=0.64663, ID=0.560
nFOLD3_TS3.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGRD-ITIGVIRSVL----------PFAIRAENVKRYV------MRKYGFEITNPGKTLDDFEYLVVSPET-YE--NKREELGK----RKITIVKVDKPI----------- Aligned length= 100, RMSD= 3.32, TM-score=0.50080, ID=0.504
nFOLD3_TS4.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RITIGVTS-D--R----SVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKINPGKTLDVDFEYLVVSTYALKINQKREELGK-----TIVKVDWMMA--EDG------- Aligned length= 111, RMSD= 2.70, TM-score=0.68144, ID=0.602
nFOLD3_TS5.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVK--R---Y--VMRKYGFEPEVKITNPKDVEYLVVSPETYEMAKREEL-GK----RKITIVKVEDGPI---------- Aligned length= 113, RMSD= 2.74, TM-score=0.64489, ID=0.675
OLGAFS_TS1.pdb             -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RITIGVTS---------IRSVLPFAIRAENVKRY-VM-RKYGFEPEIVKINPYGKTLDVDFEYLETMAKINQKREELGK-----RKITIVKVDW--MMA------- Aligned length= 108, RMSD= 2.65, TM-score=0.65469, ID=0.304
OLGAFS_TS2.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVT--SD-RM--------ARAR-IRSVLP-------FAIRAENVKRYM-RGFE-PEI-VKNPYKTLDVD-FEY----------LVVSYEA----------- Aligned length= 90, RMSD= 2.85, TM-score=0.51909, ID=0.327
OLGAFS_TS3.pdb             ------------------------------------RSV-------YVM----YG--F---------------EP----EVKITNPYGKTLDDFVSPEMALKINQKREELGK----------------------- Aligned length= 44, RMSD= 4.28, TM-score=0.27024, ID=0.178
OLGAFS_TS4.pdb             ----------------MKVALGFEPHEGH-KKLIDVA--IK-------RARIRSVLPFAIRA--EY-VMPEIVKITNYGTLDVFEEMALKINQKREMMEDGKPISST------RIKRGEID-------------- Aligned length= 86, RMSD= 3.16, TM-score=0.54022, ID=0.151
OLGAFS_TS5.pdb             R-SVLP--F--AIRAENVKRYVMRKYGFEIETYEMA----L---K-INQKRE-L----------------VKVWMRIKEID------------------------------------------------------ Aligned length= 51, RMSD= 4.67, TM-score=0.30261, ID=0.119
panther_server_TS1.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYV---M--RKYGFEPEIVKTNPYGTDFEYLVVSPE-TY--EMALK-IN----QKREELGKR-------------- Aligned length= 108, RMSD= 2.74, TM-score=0.71682, ID=0.658

T0507.pdb                MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMSSTRIKRGEID

panther_server_TS2.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--M--RKYGFEIVKITN-PYGTDFEYLVVSPE-TY--EMALKINQ-EELVKVDWMMAEDKPI---------- Aligned length= 115, RMSD= 2.79, TM-score=0.66011, ID=0.571
panther_server_TS3.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLDVSDRMARARI---R-----SVLPFAIRAENVK-RY-VMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDFEYLVVSALNQREELGKRK-IT-----IV-KVDWMMGKP---------- Aligned length= 108, RMSD= 2.85, TM-score=0.60153, ID=0.432
panther_server_TS4.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITDRM---AR-ARIRSVLPFAIRAENVKR-YV---MRYGFEPEKITPYGKTLDVDFEYLVVSPLNQKEELGKRKIT------IV-KVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 110, RMSD= 2.77, TM-score=0.60590, ID=0.551
panther_server_TS5.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVT--SDRMRIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITNPYGKTLDDFEYLVVSTLNQKEELGKR-KI----T-IV-KVDWMMA--EDG------- Aligned length= 115, RMSD= 2.96, TM-score=0.62210, ID=0.500
Pcons_dot_net_TS1.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPEMINQREELGKRKIT-----IVKVDWMMAPIS---------- Aligned length= 119, RMSD= 2.88, TM-score=0.65182, ID=0.527
Pcons_dot_net_TS2.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVT---SDRMARASVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPIVKITNPYGTL-DVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI----TIV-KVDWMMKPI---------- Aligned length= 115, RMSD= 2.62, TM-score=0.66715, ID=0.623
Pcons_dot_net_TS3.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM-RARIRSVLPFAIRAENVKRYVM--RKYFEEIVKITNPYKTL-DVDFEYLVVSPMINQKREELGKRK----I-TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 117, RMSD= 2.79, TM-score=0.67130, ID=0.667
Pcons_dot_net_TS4.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTS-DRMARI-RSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITNPYKTLDVDFEYLVVSPEKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 117, RMSD= 2.85, TM-score=0.63875, ID=0.560
Pcons_dot_net_TS5.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVT---SDRMARASVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPIVKITNPYGTL-DVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI----TIV-KVDWMMKPI---------- Aligned length= 115, RMSD= 2.62, TM-score=0.66715, ID=0.623
Pcons_local_TS1.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRARARI-RSVLPFAIRAENVKRYVMYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETANQKEELGKRKIT------IV-KVDWMMAEDG--------- Aligned length= 118, RMSD= 3.12, TM-score=0.64771, ID=0.480
Pcons_local_TS2.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRARARI-RSVLPFAIRAENVKRYVMYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETANQKEELGKRKIT------IV-KVDWMMAEDG--------- Aligned length= 118, RMSD= 3.12, TM-score=0.64771, ID=0.480
Pcons_local_TS3.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRARARI-RSVLPFAIRAENVKRYVMYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETANQKEELGKRKIT------IV-KVDWMMAEDG--------- Aligned length= 118, RMSD= 3.12, TM-score=0.64771, ID=0.480
Pcons_local_TS4.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTDRM-ARARIRSVLPFAIRAENVKRYVRK-YGFEPEIVKITNPYGKT-DVDFEYLVV-S-PETINQKREELGK-RKITIVKVDWMMAEGKP--------- Aligned length= 120, RMSD= 3.15, TM-score=0.66892, ID=0.659
Pcons_local_TS5.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVT---SDRMARASVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPIVKITNPYGTL-DVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI----TIV-KVDWMMKPI---------- Aligned length= 115, RMSD= 2.62, TM-score=0.66715, ID=0.623
Pcons_multi_TS1.pdb           -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS-DRMARAIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFPEIVKITNPYGKTL-DVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMKPI---------- Aligned length= 117, RMSD= 2.76, TM-score=0.67039, ID=0.589
Pcons_multi_TS2.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--D-RMARASVLPFAIRAENVKRYVM-RKYFEPEIVKITNPYKTL-DVDFEYLVVSPEKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMKPI---------- Aligned length= 115, RMSD= 2.56, TM-score=0.66098, ID=0.648
Pcons_multi_TS3.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--DR-MARISVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGTL-DVDFEYLVVSPEKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMKPI---------- Aligned length= 116, RMSD= 2.72, TM-score=0.64568, ID=0.675
Pcons_multi_TS4.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--DR-MARISVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGTL-DVDFEYLVVSPEKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMKPI---------- Aligned length= 116, RMSD= 2.72, TM-score=0.64568, ID=0.675
Pcons_multi_TS5.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--D-RMAARSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGEPEIVKITNPYGTL-DVDFEYLVVSPEKINKREELGKRKI----TIV-KVDWMMKPI---------- Aligned length= 115, RMSD= 2.54, TM-score=0.66119, ID=0.648
Phragment_TS1.pdb            -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDRMAARIRSVLPFAIRAENVKR-YVM-RKYGFEPEIVKNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKRE-ELGKKITIVKVDMADKP--------- Aligned length= 121, RMSD= 2.92, TM-score=0.67341, ID=0.662

T0507.pdb                MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMSSTRIKRGEID

Phragment_TS2.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSRMAARI-RSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKIT-NPYGTLDFEY-LVVSPEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMGKI----------- Aligned length= 119, RMSD= 3.29, TM-score=0.61491, ID=0.431
Phragment_TS3.pdb            -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVT--SDRMRARSVLPFAIRAENVKR-Y-------VMRKYFEVKPGKTLDVDFEYLVVSPETYNQKREELG--K----RKITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 108, RMSD= 2.77, TM-score=0.61406, ID=0.632
Phragment_TS4.pdb            -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVT---SDRMARRSLPFAIRAENVK----------RYVMRKYPEINPYGKLDFEYLVVSPETYNQKREELG--K----RKITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 105, RMSD= 2.74, TM-score=0.60028, ID=0.553
Phragment_TS5.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDRMAARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPYGKTLDFEYLVVSPEMALKINQKREELG-----KRITIVDMMGKPI---------- Aligned length= 118, RMSD= 3.33, TM-score=0.60863, ID=0.430
Phyre2_TS1.pdb             -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDRMAARIRSVLPFAIRAENVKR-YVM-RKYGFEPEIVKNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKRE-ELGKKITIVKVDMADKP--------- Aligned length= 121, RMSD= 2.92, TM-score=0.67337, ID=0.662
Phyre2_TS2.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSRMAARI-RSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKIT-NPYGTLDFEY-LVVSPEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMGKI----------- Aligned length= 119, RMSD= 3.29, TM-score=0.61491, ID=0.431
Phyre2_TS3.pdb             -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVT--SDRMRARSVLPFAIRAENVKR-Y-------VMRKYFEVKPGKTLDVDFEYLVVSPETYNQKREELG--K----RKITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 108, RMSD= 2.77, TM-score=0.61406, ID=0.632
Phyre2_TS4.pdb             -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVT---SDRMARRSLPFAIRAENVK----------RYVMRKYPEINPYGKLDFEYLVVSPETYNQKREELG--K----RKITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 105, RMSD= 2.75, TM-score=0.59940, ID=0.553
Phyre2_TS5.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDRMAARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPYGKTLDFEYLVVSPEMALKINQKREELG-----KRITIVDMMGKPI---------- Aligned length= 118, RMSD= 3.33, TM-score=0.60863, ID=0.430
Phyre_de_novo_TS1.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDRMARRIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-K-YGFEPEIVITNPYKTLDVDFEYLVVSPMINQKREELGKRK------IT-IVKVMM--AEDG------- Aligned length= 116, RMSD= 2.68, TM-score=0.65599, ID=0.553
Phyre_de_novo_TS2.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSRMAARI-RSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKIT-NPYGTLDFEY-LVVSPEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMGKI----------- Aligned length= 119, RMSD= 3.27, TM-score=0.61523, ID=0.431
Phyre_de_novo_TS3.pdb          -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVT--SDRMRARSVLPFAIRAENVKR-Y-------VMRKYFEVKPGKTLDVDFEYLVVSPETYNQKREELG--K----RKITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 108, RMSD= 2.77, TM-score=0.61406, ID=0.632
Phyre_de_novo_TS4.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVT---SDRMARRSLPFAIRAENVK----------RYVMRKYPEINPYGKLDFEYLVVSPETYNQKREELG--K----RKITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 106, RMSD= 2.81, TM-score=0.59999, ID=0.557
Phyre_de_novo_TS5.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDRMAARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPYGKTLDFEYLVVSPEMALKINQKREELG-----KRITIVDMMGKPI---------- Aligned length= 118, RMSD= 3.34, TM-score=0.60773, ID=0.430
pipe_int_TS1.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPMKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMM--AEDG------- Aligned length= 119, RMSD= 2.86, TM-score=0.66140, ID=0.611
pipe_int_TS2.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTS-DRMAARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPEKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 118, RMSD= 3.04, TM-score=0.64004, ID=0.587
pipe_int_TS3.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--DRMRAIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA--EDG------- Aligned length= 118, RMSD= 2.95, TM-score=0.64831, ID=0.672
pipe_int_TS4.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMAARI-RSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVITNPGKTLDVDFEYLVVSEMKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 118, RMSD= 3.05, TM-score=0.64895, ID=0.603
pipe_int_TS5.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTS--DR-MAIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA--EDG------- Aligned length= 117, RMSD= 2.89, TM-score=0.64169, ID=0.694
Poing_TS1.pdb              -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDRMAARIRSVLPFAIRAENVKR-YVM-RKYGFEPEIVKNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKRE-ELGKKITIVKVDMADKP--------- Aligned length= 121, RMSD= 2.92, TM-score=0.67315, ID=0.662

T0507.pdb                MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMSSTRIKRGEID

Poing_TS2.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSRMAARI-RSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKIT-NPYGTLDFEY-LVVSPEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMGKI----------- Aligned length= 119, RMSD= 3.29, TM-score=0.61491, ID=0.431
Poing_TS3.pdb              -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVT--SDRMRARSVLPFAIRAENVKR-Y-------VMRKYFEVKPGKTLDVDFEYLVVSPETYNQKREELG--K----RKITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 108, RMSD= 2.77, TM-score=0.61406, ID=0.632
Poing_TS4.pdb              -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVT---SDRMARRSLPFAIRAENVK----------RYVMRKYPEINPYGKLDFEYLVVSPETYNQKREELG--K----RKITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 105, RMSD= 2.74, TM-score=0.59971, ID=0.553
Poing_TS5.pdb              MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDRMAARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPYGKTLDFEYLVVSPEMALKINQKREELG-----KRITIVDMMGKPI---------- Aligned length= 118, RMSD= 3.33, TM-score=0.60863, ID=0.430
pro-sp3-TASSER_TS1.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITNPYKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKRE-LGKRKITIVKVDWM-MAE-------- Aligned length= 124, RMSD= 2.88, TM-score=0.68414, ID=0.803
pro-sp3-TASSER_TS2.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKITNPKT-LDDFEYLVVSETEMAKINQKREELGKRKITVKVDWMMEGKPI---------- Aligned length= 122, RMSD= 2.77, TM-score=0.68650, ID=0.561
pro-sp3-TASSER_TS3.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKY-GFEPEIVKITNPYKT-LDDFEYLVVSETYEAKINQKREELG-K-RKITIVKVDWM---MAE------- Aligned length= 121, RMSD= 2.71, TM-score=0.67024, ID=0.594
pro-sp3-TASSER_TS4.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITPYGKTLDDFEY-LVVSPYEALKINQKREE-LG--KRKIIVKVDWMMA--EDG------- Aligned length= 122, RMSD= 2.91, TM-score=0.68185, ID=0.636
pro-sp3-TASSER_TS5.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSTKINQKREELGKRK----I-TIVKVDWMM--AEDG------- Aligned length= 121, RMSD= 2.86, TM-score=0.67176, ID=0.742
PS2-server_TS1.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARRIRSVLP-FAIRAENVKR--RKYG-FEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPTYEKREELGK---R-----KITIVKVDWEGKP--------- Aligned length= 114, RMSD= 2.76, TM-score=0.63977, ID=0.704
PS2-server_TS2.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRMRK--Y-GFEPEIVKITNPYKT-LDDFEYLVVPETYEMALKINQKREE--KRKITIVKVWMAEDPI--------- Aligned length= 120, RMSD= 2.86, TM-score=0.67908, ID=0.542
PS2-server_TS3.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTDRM-ARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKT-VDFEYLVVSPTEMALINQKREELGK-RKITVKVDWMMAEDGKP--------- Aligned length= 123, RMSD= 2.99, TM-score=0.68406, ID=0.609
PS2-server_TS4.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM-RA-IRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPEMALINQKREELGK-RKITIVKVDWMMAPIS---------- Aligned length= 122, RMSD= 3.16, TM-score=0.65783, ID=0.709
PS2-server_TS5.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGR-DITIGVTS-DRM-ARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFPEIVKITNPYKTLDVDFE-YLVVSEYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMA-EDG-------- Aligned length= 121, RMSD= 2.89, TM-score=0.66487, ID=0.569
PSI_TS1.pdb               --VALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVT--SD-RMARSVLPFAIRAENVKR-Y-------VMRKYGFVKPGKTLDVDFEYLVVSPETYNQKREELG--K----RKITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 106, RMSD= 2.74, TM-score=0.60700, ID=0.617
PSI_TS2.pdb               MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDRMAARIRSVLPFAIRAENVKRY--VMRKYGFEPEIVKITPYKT-LDDFEYLVVSPETYEMALKINQK-E-LGKRKITIVKVDWMAEDG-------- Aligned length= 121, RMSD= 2.78, TM-score=0.69204, ID=0.656
PSI_TS3.pdb               MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKGGRDITIGVTSD--RMARARIRVLPFAIRAENVKRYVMRKY-GFEPEIVKIT--NPYGKLDFEYLVVSPETYAINQK--REEL----GKRKITIVKGKPI---------- Aligned length= 114, RMSD= 3.44, TM-score=0.59193, ID=0.492
PSI_TS4.pdb               MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDRMAARIRSVLPFAIRAENVKR-YV-MRKYGFEPEIVKITNPKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQ------KRKITIVKVDMMADG--------- Aligned length= 117, RMSD= 2.82, TM-score=0.66664, ID=0.629
PSI_TS5.pdb               MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM--RKYGFEPEIVKITNPKTLDVDFEYLVVSAKINQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA--EDG------- Aligned length= 119, RMSD= 3.21, TM-score=0.64609, ID=0.627
Pushchino_TS1.pdb            MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RITIGVTSDRMARRIRSAIRAENVKRYVMRK-YG--F--EPEIVKITNPYG-KTLVDFEYLVVSPETQKREE--L--GK----RKITIVKVEDGKP---------- Aligned length= 110, RMSD= 2.36, TM-score=0.73475, ID=0.600

T0507.pdb                MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMSSTRIKRGEID

RAPTOR_TS1.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RKYG-FEPEIVKITNPKTLDVDFEYLVVSPETYNKREELGK-R------KITIVKVDWMMAEDG------- Aligned length= 119, RMSD= 2.77, TM-score=0.67660, ID=0.738
RAPTOR_TS2.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKITNPKTLDVDFEYLVVSAKINQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMA--EDG------- Aligned length= 119, RMSD= 2.59, TM-score=0.68075, ID=0.627
RAPTOR_TS3.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-Y------VMRKYGFPEIPGKTLDVDFEYLVVSPETYNQKREELG--K----RKITIVKVDWMMAE--------- Aligned length= 113, RMSD= 2.64, TM-score=0.65040, ID=0.738
RAPTOR_TS4.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKR-YV--MRKYGEPEIVKITPYKTLDVDFEYLVVSPETYEMALK-IN-QKR-EIVKVDWMMAEDGKP---------- Aligned length= 119, RMSD= 2.80, TM-score=0.66106, ID=0.651
RAPTOR_TS5.pdb             MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRM----IRSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVITNPYKTLDVDFEYLVVSPEEMAKINQKREELGK-RKITIVKVDWMMKPI---------- Aligned length= 118, RMSD= 2.91, TM-score=0.65205, ID=0.591
RBO-Proteus_TS1.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARR------NPYGTLDVDFE-----TIV-------------------------------------------------------------RGE--- Aligned length= 60, RMSD= 4.31, TM-score=0.27798, ID=0.457
RBO-Proteus_TS2.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSD----------RMARARIRSVLPFAIRAEN---------------------------R-------------------------GEID----------- Aligned length= 62, RMSD= 3.12, TM-score=0.32630, ID=0.512
RBO-Proteus_TS3.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTS--------ARIRSV---------------------FARAENVK-EPYLV---------------V----------SPETMKIKREL----------- Aligned length= 68, RMSD= 4.09, TM-score=0.32223, ID=0.345
RBO-Proteus_TS4.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARAR--------------------------------IRS--V----------------L--PFAIRAENVKEPVSPETMAKIKL----------- Aligned length= 72, RMSD= 3.32, TM-score=0.34988, ID=0.542
RBO-Proteus_TS5.pdb           MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARAR-------------------------------IRSVL-PF-------------------A-IRAENVKEPVVSTMAIKRLK----------- Aligned length= 72, RMSD= 3.58, TM-score=0.34878, ID=0.542
rehtnap_TS1.pdb             ----LGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIRM---AR-ARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITNPGKTLDDFE-YLVVSPEKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMKPI---------- Aligned length= 109, RMSD= 2.74, TM-score=0.66393, ID=0.531
rehtnap_TS2.pdb             -----GGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIRM---ARARI-RSVLPFAIRAENVKRYVMR-K-YGFEPEIVKINPGKT-LDFE-YLVVSPEKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMKPI---------- Aligned length= 106, RMSD= 2.60, TM-score=0.66947, ID=0.500
rehtnap_TS3.pdb             ----LGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIRM---AR-ARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKITNPGKTLDDFE-YLVVSPEKINKREELGKRKI-----TIVKVDWMMKPI---------- Aligned length= 109, RMSD= 2.74, TM-score=0.66393, ID=0.531
SAM-T02-server_AL1.pdb.pdb       MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDRMAARIRSPFAIRAENVKRYV-MR--K--YGFEPEIVKITN-PYGLDFEYLVVSPE-TY--EMALK-IN----QKR-------------------- Aligned length= 100, RMSD= 2.31, TM-score=0.76353, ID=0.450
SAM-T02-server_AL2.pdb.pdb       MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVTSDRMAARIRSPFAIRAENVKRYV-MR--K--YGFEPEIVKITN-PYGLDFEYLVVSPETYEMAL-KIN-------QKREELGKRKIT----------- Aligned length= 109, RMSD= 2.22, TM-score=0.78158, ID=0.468
SAM-T02-server_AL3.pdb.pdb       MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVT-SD--R-IRLPFAIRAEN-VKRYVMRK-Y-GFEPEIVKITNPYKTLDVDFEYLVVSPMKIQKREE--------------------------------- Aligned length= 94, RMSD= 2.50, TM-score=0.70623, ID=0.479
SAM-T02-server_AL4.pdb.pdb       -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVSDA-RIR-SVLPFAIRAEN-VKRYVMRK-YGFEPEIVKITNPK-LD--VDFEYLVV-S-A-LKINQKEE-L------GKR------------------- Aligned length= 97, RMSD= 2.81, TM-score=0.72111, ID=0.510
SAM-T02-server_AL5.pdb.pdb       MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGG-RDITIGVT-S--V----LPFAIRAENVKRYVMRK---YGFEPEIVKITNPYKT-LDFE-YLVVSEMKIQKREE--------------------------------- Aligned length= 89, RMSD= 2.23, TM-score=0.72258, ID=0.393
SAM-T06-server_TS1.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGDITI-GVTSD-RMARARISVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITNPYKTLDVDFEYLVVSPEKIQKREELGKRKI-----TIVKVDWMMKP----------- Aligned length= 116, RMSD= 2.91, TM-score=0.64508, ID=0.528
SAM-T06-server_TS2.pdb         -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGD-ITI-GVTS-DR--M---SVLPFAIRAENVKRYVM-RKYGFEPEIVKITPYGKTLDVDFEYLVVSPEKINKREELGKR------K-ITIVKVMMKPI---------- Aligned length= 108, RMSD= 2.65, TM-score=0.66150, ID=0.602

T0507.pdb                MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKYGFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELGKRKITIVKVDWMMSSTRIKRGEID

SAM-T06-server_TS3.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGD-ITI-GVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVMR-KY--G---FEPEIVKITNPKTLDVDFEYLVVSPETYEMALK-IL-------GKRKTIVKEDGKP---------- Aligned length= 109, RMSD= 2.45, TM-score=0.73304, ID=0.658
SAM-T06-server_TS4.pdb         -KVALGGTFEPLHEGHKKLIDIKLGGRDI-TIGVTSDRM--A----IRLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVK-NPYGKT-LDV--YLVVSPETYEM-ALIQKREE---LGKRKIT-KVGKPI---------- Aligned length= 107, RMSD= 3.45, TM-score=0.59750, ID=0.487
SAM-T06-server_TS5.pdb         MKVALGGTFE-HEG-HKKLIDVAIKGGRDITIGVTSD--RMARARIRVLPFAIRAENVKRYVMR-KYG-FEPVT---NPGKTLDVDFEYLVVSPETYAINQK--REEL----GKRKITIVKVDWMGK-------- Aligned length= 112, RMSD= 3.49, TM-score=0.61038, ID=0.517
SAM-T08-server_TS1.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGR-DITIGVTSD-RMARARRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKINPYGKTLDVDFEYLVVSPMKINKREELGK-R------KITIVKVDWM-MAEDG------ Aligned length= 118, RMSD= 2.84, TM-score=0.65047, ID=0.677
SAM-T08-server_TS2.pdb         MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDARA-R-IRSVLPFAIRAENVKRYVMR-K-YGFEPEIVKITNPKTLDVDFEYLVVSPMKIQKREELGKR-------KITIVKVDWM-MEDG------- Aligned length= 116, RMSD= 2.84, TM-score=0.64573, ID=0.683
SAM-T08-server_TS3.pdb         -VAL-GGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGR-DITIGVTS-RA--R---SVLPFAIRAENVKRYVMR-K-YGFEPEIVKI-NP-YGKTDVDYLVVSPMKIQKREELGKR-------KITIVKVDWKPI---------- Aligned length= 105, RMSD= 2.49, TM-score=0.66291, ID=0.574
SAM-T08-server_TS4.pdb         KVAL-GGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGR-DITIGVTSRAR-I---RSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKI-NP-YGKDVD-YLVVSPEMAKINQKREELGK-R-K-ITIVKVDWAKPI---------- Aligned length= 111, RMSD= 2.88, TM-score=0.64645, ID=0.479
SAM-T08-server_TS5.pdb         KVAL-GGTFEPLHEGHKKLIDK--LGGRD-ITIGVTSDR-------A--PFAIRAENVKRYVMR-KYGFEPEIVKNYG--K--TLVFEYLVVSPETYEMALINQKREE---LGKRKIT--VDWM----------- Aligned length= 101, RMSD= 3.86, TM-score=0.54681, ID=0.545
schenk-torda-server_TS1.pdb       ------VALG-GTFELHEGHKKLIDVAIK-G-DITI---GVT--SDARARVKYGF-----------------EPE--IV-------------------K---I--TNPY-KDFEY---------------ED--- Aligned length= 59, RMSD= 5.13, TM-score=0.23007, ID=0.024
schenk-torda-server_TS2.pdb       --------GTFEHEGHKKLI--------------IK---LGGRDITIGV----TSDRMARRIR-VL---------KTDVDFEYVVPYEAL-----------------I--VK-VDWMMAEGKP------------ Aligned length= 64, RMSD= 5.07, TM-score=0.25966, ID=0.127
schenk-torda-server_TS3.pdb       ---MK-----------------V---ALGGTFEGRITIGVTSDRIRS-VL--PFAIAENVKRYVMRK--G--------------------PEIV-K-ITNPY-LDV-DFE---PISSTRIKRGEI---------- Aligned length= 70, RMSD= 4.85, TM-score=0.28521, ID=0.090
schenk-torda-server_TS4.pdb       --------------MVALGGTFEPEGKLIGDITIGVTSDRMARAREGKRKI-TI-K-DGK--PISS--------------------------------------------------------------TRI---- Aligned length= 50, RMSD= 4.32, TM-score=0.22555, ID=0.000
schenk-torda-server_TS5.pdb       ---MKV---------------------------------G-DITIGVTSD--RMARARIRSVLPFAIRA--------------FEPE-VKITN-YGKTL-FL--PY-ANQKREEL-------------------- Aligned length= 56, RMSD= 5.46, TM-score=0.20750, ID=0.034
Zhang-Server_TS1.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM--R-KYGFEPEIVKINPKT-LVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELKIVKVDWMMAEDKPI---------- Aligned length= 121, RMSD= 2.33, TM-score=0.71249, ID=0.710
Zhang-Server_TS2.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYV---MRKYGFEPEIVKINPKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREELKIVKVDWMMAEDGKP---------- Aligned length= 122, RMSD= 2.37, TM-score=0.70900, ID=0.712
Zhang-Server_TS3.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMRKY-GFEPEIVKITNPGKTLDVDFEYLVVSPETYEMALKINQKREEGKITIVKVDWMMGKPI---------- Aligned length= 124, RMSD= 2.45, TM-score=0.71851, ID=0.716
Zhang-Server_TS4.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVMR-KYFEPEIVKITNPYGKTLDVDFEYLVVSPMKIQKREELGKRK----I-TIVKVDWMM--AEDG------- Aligned length= 120, RMSD= 2.71, TM-score=0.67768, ID=0.732
Zhang-Server_TS5.pdb          MKVALGGTFEPLHEGHKKLIDVAIKLGGRDITIGVTSDRMARARIRSVLPFAIRAENVKRYVM-RK-YGFEPEIVKITNPKT-LDDFEYLVVSYEMAKINQKREELGKRK-ITIVKVDWMMGKPI---------- Aligned length= 121, RMSD= 2.52, TM-score=0.69363, ID=0.580

Below are frequnencies: number target_aa consensus_aa [sorted_freq_of_an_aa aa_type] * 21
1  M M 239 M 51 -  6 K  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H
2  K K 269 K 16 - 11 V  1 M  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
3  V V 270 V 14 - 11 A  1 S  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 C  0 G  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
4  A A 270 A 12 - 11 L  2 M  2 V  0 W  0 F  0 Y  0 I  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
5  L L 273 L 13 -  8 G  2 K  1 A  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
6  G G 283 G 11 -  1 L  1 V  1 P  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
7  G G 276 G 11 -  9 T  1 V  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 A  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
8  T T 275 T 13 -  7 F  1 L  1 A  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
9  F F 275 F 11 -  7 E  2 G  1 L  1 T  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
10  E E 274 E  8 -  7 P  4 F  2 G  1 T  1 K  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
11  P P 272 P 13 -  4 L  4 E  2 F  1 V  1 G  0 W  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
12  L L 274 L  8 -  6 H  4 P  2 A  2 E  1 G  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 R  0 K
13  H H 277 H  7 -  5 E  4 L  1 I  1 P  1 T  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 R
14  E E 278 E  8 -  5 G  2 H  1 F  1 I  1 A  1 R  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 K
15  G G 278 G  8 -  4 H  3 E  1 M  1 L  1 A  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 I  0 V  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 R  0 K
16  H H 282 H  6 -  4 K  2 L  2 V  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 R
17  K K 286 K  4 -  2 A  1 M  1 G  1 N  1 D  1 H  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 I  0 V  0 C  0 P  0 T  0 S  0 Q  0 E  0 R
18  K K 281 K  6 -  5 L  2 I  1 V  1 G  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
19  L L 277 L  7 -  4 I  3 G  3 K  2 T  1 V  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R
20  I I 278 I  5 -  5 L  4 D  1 F  1 A  1 G  1 H  1 R  0 W  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 K
21  D D 278 D  8 -  4 V  3 I  1 Y  1 L  1 T  1 K  0 W  0 F  0 M  0 A  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
22  V V 275 V  8 -  4 A  3 D  2 G  2 K  1 F  1 I  1 E  0 W  0 Y  0 M  0 L  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
23  A A 273 A  7 -  6 V  4 I  1 F  1 M  1 L  1 P  1 E  1 R  1 K  0 W  0 Y  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H
24  I I 270 I 12 -  6 A  5 K  1 L  1 P  1 E  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H
25  K K 269 K 10 I  7 -  7 L  1 G  1 P  1 D  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
26  L L 230 L 48 G  7 -  6 K  2 R  1 Y  1 I  1 V  1 H  0 W  0 F  0 M  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E
27  G G 273 G  6 -  6 L  4 D  4 R  2 A  1 E  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 I  0 V  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H
28  G G 221 G 55 R  9 -  5 D  2 L  2 I  2 V  1 F  0 W  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 K
29  R R 161 R 115 - 11 D  3 G  2 I  1 A  1 S  1 E  1 H  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q
30  D D 215 D 48 R 18 - 11 I  5 G  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 K
31  I I 226 I 45 D 13 T  5 -  4 R  1 M  1 G  1 E  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 V  0 A  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 H
32  T T 226 T 57 I  5 -  3 D  2 K  1 F  1 M  1 L  1 V  0 W  0 Y  0 A  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 R
33  I I 229 I 45 T 10 G  7 -  1 Y  1 L  1 V  1 A  1 D  1 E  0 W  0 F  0 M  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R  0 K
34  G G 230 G 46 I 10 V  3 -  3 T  1 A  1 S  1 D  1 E  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 H  0 K
35  V V 229 V 40 G 10 T  6 I  5 R  2 -  2 D  1 M  1 L  1 A  0 W  0 F  0 Y  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 K
36  T T 229 T 40 V  8 S  5 G  5 R  4 M  2 -  2 I  1 A  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H
37  S S 207 S 39 T 25 D 16 -  3 V  2 M  2 I  1 A  1 G  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 K
38  D D 157 D 84 - 23 S 18 R  6 M  4 T  3 A  1 I  1 V  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 C  0 G  0 P  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 K
39  R R 165 R 59 - 41 D 14 M  8 S  6 A  1 F  1 L  1 V  1 G  0 W  0 Y  0 I  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 K
40  M M 146 M 51 R 36 - 22 A 22 D 14 S  2 I  2 G  1 L  1 V  0 W  0 F  0 Y  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 K
41  A A 140 A 50 - 46 R 36 M 14 D  4 S  2 I  1 L  1 V  1 G  1 T  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 E  0 H
42  R R 153 R 63 A 50 - 20 M  5 D  2 I  1 V  1 G  1 T  1 S  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 K
43  A A 160 A 64 R 46 - 18 M  8 I  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 V  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 K
44  R R 166 R 77 - 22 I 22 A  7 M  1 V  1 T  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H  0 K
45  I I 182 I 57 - 34 R 13 A  8 S  1 L  1 V  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 C  0 G  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H
46  R R 222 R 34 - 12 I  9 S  6 V  6 A  2 P  1 F  1 L  1 G  1 T  1 D  1 E  0 W  0 Y  0 M  0 C  0 N  0 Q  0 H  0 K
47  S S 232 S 18 - 14 R  9 V  8 L  5 I  5 A  3 F  1 Y  1 M  1 G  0 W  0 C  0 P  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 K
48  V V 232 V 23 - 12 P 10 S  6 L  4 A  4 R  2 I  1 G  1 T  1 N  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 C  0 Q  0 D  0 E  0 H
49  L L 244 L 14 F 10 -  8 V  8 R  4 P  3 I  2 S  1 M  1 A  1 Q  1 E  0 W  0 Y  0 C  0 G  0 T  0 N  0 D  0 H  0 K
50  P P 251 P 19 A 10 -  3 F  3 L  3 R  2 N  2 K  1 M  1 V  1 D  1 E  0 W  0 Y  0 I  0 C  0 G  0 T  0 S  0 Q  0 H
51  F F 252 F 13 I  9 -  6 A  4 P  4 R  3 E  2 L  2 S  1 M  1 V  0 W  0 Y  0 C  0 G  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 K
52  A A 254 A 13 R 12 -  4 I  3 N  3 E  2 Y  1 F  1 V  1 P  1 D  1 H  1 K  0 W  0 M  0 L  0 C  0 G  0 T  0 S  0 Q
53  I I 255 I 15 A  8 -  7 R  3 V  2 G  2 E  1 F  1 Y  1 P  1 T  1 N  0 W  0 M  0 L  0 C  0 S  0 Q  0 D  0 H  0 K
54  R R 258 R 12 E  4 -  4 A  4 K  2 M  2 I  2 G  2 T  2 S  1 F  1 Y  1 L  1 V  1 N  0 W  0 C  0 P  0 Q  0 D  0 H
55  A A 260 A 12 N  7 -  3 I  3 V  3 R  1 F  1 Y  1 L  1 G  1 T  1 S  1 E  1 H  1 K  0 W  0 M  0 C  0 P  0 Q  0 D
56  E E 257 E 11 V 10 -  6 R  3 L  3 K  2 Y  2 D  1 I  1 A  1 N  0 W  0 F  0 M  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 Q  0 H
57  N N 256 N 11 - 10 K  6 V  4 A  3 P  3 R  1 Y  1 S  1 D  1 E  0 W  0 F  0 M  0 L  0 I  0 C  0 G  0 T  0 Q  0 H
58  V V 258 V 12 -  8 R  3 F  3 M  3 E  3 K  2 I  2 D  1 Y  1 L  1 N  0 W  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 Q  0 H
59  K K 257 K 10 -  8 R  7 Y  4 I  2 V  2 A  2 N  1 F  1 M  1 L  1 G  1 S  0 W  0 C  0 P  0 T  0 Q  0 D  0 E  0 H
60  R R 247 R 18 - 11 V  7 Y  4 K  2 E  1 F  1 M  1 I  1 A  1 P  1 T  1 S  1 D  0 W  0 L  0 C  0 G  0 N  0 Q  0 H
61  Y Y 189 Y 70 - 16 V  8 M  5 R  3 K  2 I  1 F  1 P  1 S  1 N  0 W  0 L  0 A  0 C  0 G  0 T  0 Q  0 D  0 E  0 H
62  V V 184 V 48 Y 26 - 15 R 13 M  3 A  2 I  2 K  1 L  1 P  1 D  1 E  0 W  0 F  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H
63  M M 177 M 38 V 33 - 21 R 10 K  6 Y  3 I  2 L  2 P  1 F  1 A  1 G  1 T  1 S  0 W  0 C  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H
64  R R 147 - 97 R 18 K 12 Y 10 M  7 V  2 G  1 I  1 P  1 N  1 E  0 W  0 F  0 L  0 A  0 C  0 T  0 S  0 Q  0 D  0 H
65  K R 159 - 67 R 39 K  8 Y  8 M  7 G  3 V  1 F  1 L  1 A  1 P  1 S  1 E  0 W  0 I  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 D  0 H
66  Y K 128 K 53 Y 32 - 28 M 21 R 18 G 10 F  2 S  2 E  1 L  1 A  1 T  0 W  0 I  0 V  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 D  0 H
67  G Y 126 - 88 Y 37 G 17 K 11 F  7 E  4 R  3 I  2 N  1 M  1 T  0 W  0 L  0 V  0 A  0 C  0 P  0 S  0 Q  0 D  0 H
68  F G  95 G 66 - 54 Y 40 F 12 E  9 K  8 P  6 R  5 V  1 L  1 T  0 W  0 M  0 I  0 A  0 C  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H
69  E F  90 F 55 G 47 E 39 - 23 R 15 Y 15 P  4 V  4 K  2 M  1 L  1 A  1 D  0 W  0 I  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H
70  P E  98 E 63 F 52 P 23 K 14 - 14 G 11 V  7 I  6 R  5 Y  2 M  1 S  1 D  0 W  0 L  0 A  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 H
71  E E 116 E 80 P 28 Y 17 - 15 I 13 F 10 V  8 M  3 G  3 R  2 T  1 L  1 K  0 W  0 A  0 C  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H
72  I E  89 E 65 P 56 I 23 G 19 V 18 -  9 K  8 R  3 F  2 Y  2 A  1 M  1 S  1 N  0 W  0 L  0 C  0 T  0 Q  0 D  0 H
73  V I  83 I 67 E 59 V 23 F 21 K 19 - 13 P  5 M  2 Y  2 G  1 L  1 A  1 R  0 W  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H
74  K I  78 I 77 V 56 K 37 E 19 -  7 Y  6 T  6 R  3 G  3 P  2 F  1 W  1 L  1 S  0 M  0 A  0 C  0 N  0 Q  0 D  0 H
75  I K  81 K 67 V 66 I 26 - 21 P 11 T  7 F  6 N  5 E  3 G  2 A  1 Y  1 M  0 W  0 L  0 C  0 S  0 Q  0 D  0 H  0 R
76  T I  78 I 61 T 60 K 28 E 25 - 12 V 11 N  7 P  6 Y  3 F  3 R  1 M  1 G  1 S  0 W  0 L  0 A  0 C  0 Q  0 D  0 H
77  N T  75 T 72 I 71 N 24 - 16 K 14 P  9 V  6 Y  4 E  2 G  2 R  1 A  1 D  0 W  0 F  0 M  0 L  0 C  0 S  0 Q  0 H
78  P P  63 P 60 N 47 T 41 - 21 I 21 V 14 K 11 Y  6 E  5 G  3 L  2 R  1 F  1 S  1 D  0 W  0 M  0 A  0 C  0 Q  0 H
79  Y P  77 P 64 Y 49 N 30 - 21 T 16 K 12 I 10 G  5 V  5 D  3 L  2 E  1 M  1 S  1 R  0 W  0 F  0 A  0 C  0 Q  0 H
80  G G  95 G 51 P 37 Y 24 T 24 K 23 N 20 -  7 I  5 E  3 V  3 D  2 A  1 L  1 S  1 R  0 W  0 F  0 M  0 C  0 Q  0 H
81  K K 131 K 43 - 32 T 28 Y 19 L 13 P 10 G  7 N  4 V  3 I  3 D  2 F  1 E  1 R  0 W  0 M  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H
82  T T 136 T 30 L 25 G 20 - 20 D 19 P 16 Y 14 K  4 V  4 N  3 F  3 E  2 I  1 M  0 W  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H  0 R
83  L L 113 L 78 - 21 Y 19 T 18 V 15 G 11 K  8 D  4 P  3 F  3 E  2 N  1 I  1 R  0 W  0 M  0 A  0 C  0 S  0 Q  0 H
84  D D 143 D 42 L 30 - 23 K 19 G 11 V 10 T  6 Y  3 P  3 S  2 F  2 E  1 I  1 N  1 R  0 W  0 M  0 A  0 C  0 Q  0 H
85  V V 146 V 55 D 31 L 19 - 16 F 14 T  5 E  3 P  3 K  2 Y  1 G  1 N  1 Q  0 W  0 M  0 I  0 A  0 C  0 S  0 H  0 R
86  D D 203 D 29 F 23 - 17 E  7 V  5 T  4 L  3 P  3 N  2 Y  1 S  0 W  0 M  0 I  0 A  0 C  0 G  0 Q  0 H  0 R  0 K
87  F F 192 F 33 E 21 Y 20 - 13 V  7 D  5 M  3 P  1 L  1 I  1 Q  0 W  0 A  0 C  0 G  0 T  0 S  0 N  0 H  0 R  0 K
88  E E 193 E 50 - 19 Y 12 D 11 L  4 F  4 A  1 M  1 V  1 G  1 K  0 W  0 I  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
89  Y Y 200 Y 29 - 21 L 15 V 10 F 10 E  4 M  2 A  2 R  1 P  1 T  1 D  1 K  0 W  0 I  0 C  0 G  0 S  0 N  0 Q  0 H
90  L L 207 L 30 V 18 - 13 Y 12 E  6 K  5 A  2 S  1 F  1 I  1 T  1 D  0 W  0 M  0 C  0 G  0 P  0 N  0 Q  0 H  0 R
91  V V 223 V 21 - 16 L 11 S 10 Y  6 I  3 E  3 K  2 P  1 F  1 T  0 W  0 M  0 A  0 C  0 G  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R
92  V V 215 V 22 - 17 S 12 P 10 L  5 I  4 N  4 K  3 E  2 D  1 Y  1 M  1 T  0 W  0 F  0 A  0 C  0 G  0 Q  0 H  0 R
93  S S 198 S 32 - 23 V 18 P 11 E  4 Q  3 I  2 T  2 N  1 Y  1 M  1 L  1 D  0 W  0 F  0 A  0 C  0 G  0 H  0 R  0 K
94  P P 172 P 32 - 32 E 17 T 17 S  9 V  6 A  4 Y  2 L  2 N  2 K  1 F  1 Q  0 W  0 M  0 I  0 C  0 G  0 D  0 H  0 R
95  E E 122 E 67 M 36 - 22 T 12 Y 10 L  9 A  9 K  3 P  2 V  2 N  2 R  1 S  0 W  0 F  0 I  0 C  0 G  0 Q  0 D  0 H
96  T T  81 T 70 K 34 - 21 I 19 A 18 Y 16 N 14 M 14 E  4 P  1 W  1 V  1 G  1 S  1 D  1 R  0 F  0 L  0 C  0 Q  0 H
97  Y Y  78 Y 70 I 23 - 22 N 21 E 19 L 19 Q 16 A  9 M  9 T  3 P  3 R  3 K  1 F  1 D  0 W  0 V  0 C  0 G  0 S  0 H
98  E E  59 E 50 Q 49 N 46 K 26 - 16 A 15 M 15 L  8 Y  4 T  3 I  3 R  2 V  1 G  0 W  0 F  0 C  0 P  0 S  0 D  0 H
99  M K 103 K 50 M 28 I 23 - 21 E 15 A 15 Q 13 R  9 L  8 N  4 T  2 D  1 W  1 Y  1 V  1 G  1 P  1 S  0 F  0 C  0 H
100 A R  80 R 48 A 33 - 30 E 29 N 23 K 18 L 18 I  6 Q  3 Y  3 M  2 F  2 D  1 G  1 T  0 W  0 V  0 C  0 P  0 S  0 H
101 L E  98 E 64 L 30 Q 24 - 19 N 19 R 19 K  8 I  5 A  4 G  2 M  2 P  1 W  1 F  1 D  0 Y  0 V  0 C  0 T  0 S  0 H
102 K E  97 E 80 K 33 - 19 Q 15 L 15 G 14 I  9 R  6 M  3 A  3 N  1 Y  1 V  1 P  0 W  0 F  0 C  0 T  0 S  0 D  0 H
103 I L  77 L 40 K 39 - 37 I 32 R 25 E 16 N 12 G  7 A  3 Q  2 M  2 V  1 F  1 P  1 T  1 S  1 D  0 W  0 Y  0 C  0 H
104 N G  76 G 40 E 34 N 34 R 27 L 24 - 21 K 18 Q 17 I  1 M  1 V  1 A  1 T  1 S  1 D  0 W  0 F  0 Y  0 C  0 P  0 H
105 Q K 111 K 50 E 34 - 33 Q 18 G 16 R 11 L 11 N  5 I  2 A  1 F  1 V  1 P  1 T  1 S  1 D  0 W  0 Y  0 M  0 C  0 H
106 K R  88 R 87 - 49 K 26 L 24 E  8 I  6 G  4 T  2 Q  1 Y  1 V  1 S  0 W  0 F  0 M  0 A  0 C  0 P  0 N  0 D  0 H
107 R K  81 K 53 - 40 R 31 I 30 G 22 L 20 E  6 T  5 Q  3 N  2 A  2 D  1 Y  1 V  0 W  0 F  0 M  0 C  0 P  0 S  0 H
108 E I  92 - 60 I 42 K 37 E 23 G 16 R  6 L  6 N  5 T  4 V  2 Q  2 D  1 A  1 P  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 C  0 S  0 H
109 E E 242 - 24 E 14 K  6 R  3 G  3 N  2 Q  1 F  1 Y  1 L  0 W  0 M  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 D  0 H
110 L L 233 - 19 L 16 R 14 E  7 K  2 V  2 G  2 P  1 I  1 Q  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 T  0 S  0 N  0 D  0 H
111 G K 219 - 29 K 18 G 10 L  8 R  6 E  3 I  2 T  1 V  1 Q  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 P  0 S  0 N  0 D  0 H
112 K K 173 - 44 K 32 I 11 L 11 R 10 G  7 E  4 T  2 S  2 D  1 P  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 V  0 A  0 C  0 N  0 Q  0 H
113 R R 129 - 48 R 31 K 30 T 19 I 14 G  9 V  5 Q  4 L  3 E  2 P  1 W  1 F  1 N  0 Y  0 M  0 A  0 C  0 S  0 D  0 H
114 K K  91 K 85 T 54 I 27 - 12 R  7 V  6 G  3 S  3 E  2 L  2 D  1 M  1 A  1 P  1 N  1 Q  0 W  0 F  0 Y  0 C  0 H
115 I I 161 I 61 V 18 - 14 T 14 R 13 K  3 D  2 F  2 M  2 G  2 S  1 Y  1 L  1 P  1 Q  1 E  0 W  0 A  0 C  0 N  0 H
116 T V  90 V 73 T 42 - 34 K 25 D 15 I  5 E  3 W  3 R  2 S  1 M  1 L  1 A  1 P  1 N  0 F  0 Y  0 C  0 G  0 Q  0 H
117 I K 109 K 82 I 33 V 26 W 22 -  7 T  6 E  3 M  3 R  2 Y  2 D  1 G  1 S  0 F  0 L  0 A  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 H
118 V V 175 V 32 D 31 M 23 - 11 K  9 T  5 L  5 I  2 W  2 G  2 E  0 F  0 Y  0 A  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
119 K D 116 D 62 K 32 W 29 M 25 - 15 V  6 I  4 A  3 G  2 E  2 R  1 L  0 F  0 Y  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H
120 V W 113 W 66 V 39 M 28 A 26 -  7 D  7 K  4 I  3 E  1 L  1 G  1 P  1 N  0 F  0 Y  0 C  0 T  0 S  0 Q  0 H  0 R
121 D M 151 M 55 D 34 E 25 -  9 W  7 K  4 R  3 V  3 G  3 S  1 I  1 A  1 P  0 F  0 Y  0 L  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 H
122 W M 126 M 42 W 34 D 32 G 27 - 14 A  7 K  3 I  3 E  3 R  2 V  2 T  1 Y  1 P  0 F  0 L  0 C  0 S  0 N  0 Q  0 H
123 M A  87 A 65 K 43 M 39 - 30 G 10 E  7 D  5 P  3 I  2 W  2 R  1 Y  1 L  1 V  1 S  0 F  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 H
124 M P 121 - 54 P 32 K 27 M 22 E 15 I  7 G  7 D  6 A  2 W  2 L  2 T  0 F  0 Y  0 V  0 C  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
125 S E  84 - 56 E 52 I 32 A 27 P 20 D 12 M 10 K  2 G  2 S  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 V  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 R
126 S D 134 - 57 D 47 E 20 G 13 I 10 A  9 P  4 M  2 K  1 S  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 V  0 C  0 T  0 N  0 Q  0 H  0 R
127 T G 184 - 56 G 31 D 11 K 10 E  3 A  1 M  1 T  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 I  0 V  0 C  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
128 R G 258 - 27 G  5 K  3 E  2 D  1 I  1 A  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
129 I R 291 -  2 R  1 G  1 T  1 S  1 E  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 K
130 K R 291 -  2 R  1 G  1 P  1 D  1 K  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 E  0 H
131 R E 290 -  3 E  2 I  2 G  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 H  0 R  0 K
132 G T 290 -  2 T  1 W  1 I  1 D  1 E  1 K  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 S  0 N  0 Q  0 H  0 R
133 E M 295 -  1 M  1 I  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K
134 I M 295 -  1 M  1 R  0 W  0 F  0 Y  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 G  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 K
135 D G 295 -  2 G  0 W  0 F  0 Y  0 M  0 L  0 I  0 V  0 A  0 C  0 P  0 T  0 S  0 N  0 Q  0 D  0 E  0 H  0 R  0 K