T0512

match_count: 265
consensus:               ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEEVFYYYANGFGLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDDDMMESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSPYYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADVVPPFLFLFFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLHHHHHH
match:                 ||||||||||||||||||||||||||||||||     |     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     |||||||||||||||||||||||| ||      ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||    |   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||  || |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||
T0512.pdb                ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHHH

3D-JIGSAW_AEP_TS1.pdb          FTNEGNFQ-Y---SNATLSYYDP---ATCEVENEVFYRANFKLGDVAQSMVIRDGIGIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTPRYIHFLSDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECPDMDMEGSTEQMVQYGKVYVNCWS-Y-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAPSLYRIDFKKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDWRMPVEADRVP-VRPFLEFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYDYQQQ-----GIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKHHH---- Aligned length= 295, RMSD= 3.38, TM-score=0.76788, ID=0.522
3D-JIGSAW_AEP_TS2.pdb          ITNEGNFQYS----NATLSYYDPA---TCEVENEVFYRANFKLGDVAQSMVIRDGIGIVVNNSHVIFAIDI-NTFKEVGRITTSPRYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIEC--PDMDMSTEQMVQYGKYVYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKNKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEPFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYDYQQQ-----GIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH---- Aligned length= 293, RMSD= 3.55, TM-score=0.75243, ID=0.529
3D-JIGSAW_AEP_TS3.pdb          TNEGNFQY-S-----NATLSYYDPAT-CEVENEVF-YRANGFKLGDVAQSMVIDIGIVVNN-SHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECPDMDMEGSTEQMVQYGKYVYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITD-G----------GYEGSPYGYEAPSLYRIDQFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVIDYQ-QQ--GIVYRYSPQGKLIDEFYVGII-------------- Aligned length= 286, RMSD= 3.40, TM-score=0.73134, ID=0.567
3D-JIGSAW_AEP_TS4.pdb          TNEGNFQY-S-----NATLSYYDPAT-CEVENEVF-YRANGFKLGDVAQSMVIDIGIVVNN-SHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWD-YRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMEGSTEQMVQYGKYVYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITD-G----------GYEGSPYGYEAPSLYRIDQFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVIDYQ-QQ--GIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIP------------- Aligned length= 287, RMSD= 3.42, TM-score=0.73502, ID=0.575
3D-JIGSAW_AEP_TS5.pdb          NEGNFQYS--------NATLSYYPATCEVENEVFY--RANGFKLGDVAQSMVRGIGIVVNNSH-VIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDYR-IFIINPKTYEI-TGYIE--CP-MD--EQMVQYGKYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIIQPTSLVMDKYNKMWTITD-G----------GYEGSPYGYEAPSLYRIDFKKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADR--VPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVAIDYQQQG-IVYRYS-PQGKL-IDEFYVGI-------------- Aligned length= 278, RMSD= 4.15, TM-score=0.66172, ID=0.475
3D-JIGSAW_V3_TS1.pdb          LTNEGNFQYS-----NATLSYYDPATCEVENEVFY--RANGFKLGDVAQSMVRDGIGIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGTSPRYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMESTEQMVQYGKVYVNCWS--YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAPSLYRIAEQFKFKLDPSEVQLNGRDTLYWINDWRMPVEADR-VPV-RPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGLEFY--------------------- Aligned length= 282, RMSD= 3.08, TM-score=0.75748, ID=0.534
3D-JIGSAW_V3_TS2.pdb          LTNEGNFQYS-----NATLSYYDPATCEVENEVFY--RANGFKLGDVAQSMVRDGIGIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGTSPRYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMESTEQMVQYGKVYVNCWS--YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAPSLYRIAEQFKFKLDPSEVQLNGRDTLYWINDWRMPVEADR-VPV-RPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGK-I---------------YVGII-- Aligned length= 285, RMSD= 3.28, TM-score=0.75995, ID=0.543
3D-JIGSAW_V3_TS3.pdb          LTNEGNFQYS-----NATLSYYDPATCEVENEVFY--RANGFKLGDVAQSMVRDGIGIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGTSPRYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMGSTEQMVQYGKVYVNCWS--YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAPSLYRIAEQFKFKLDPSEVQLNGRDTLYWINDWRMPVEADR-VPV-RPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGLEFY--------------------- Aligned length= 282, RMSD= 3.09, TM-score=0.75684, ID=0.534
3D-JIGSAW_V3_TS4.pdb          ----NFQY-S-----NATLSYYDPATCEVEN-EVFY-RANGFKLGDVAQSMVRGIGIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIEC--PDMDMSTEQMVQYGYVYVNCWS--YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNGEVYVADA--------IVYRYSPQGKLIDE-------------------- Aligned length= 268, RMSD= 3.34, TM-score=0.74257, ID=0.603
3D-JIGSAW_V3_TS5.pdb          ---LNFQY-S-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF-YRANGFKLGDVAQSMVRGIGIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIEC--PDMDMSTEQMVQYGYVYVNCWS--YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNGEVYVADA--------IVYRYSPQGKLIDE-------------------- Aligned length= 269, RMSD= 3.39, TM-score=0.72431, ID=0.600
3Dpro_TS1.pdb              ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFKLGDVASMVIRDGINSHVIFAIDINTFKEVGRIT-GFTSYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYI-E--------CPDMDMEGSEQMVQYG--KYVYVNCWSYQKIDTETDVVDGIQPTSLVMDK-YNKMWTI-T----------DGGYEGSPYYPSLYRIDAETKFKLGDWEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPF-L----E--FRDTK--YYGLTVNP------NNGEVYVADYQQQGIVRYSPQGKLIDEFYVGIIPG Aligned length= 279, RMSD= 3.33, TM-score=0.71725, ID=0.427
3Dpro_TS2.pdb              SNTLSYYDPA-----TCEVENEVFRANGFKLGDV-------AQ--S-MVIRDGIGWIVV---NNSHVIFAIDINTFKEVGRITPRYIHFLSDEK-AYVTQIWIINPKTYEIT--GYI-ECPDM---DM--ESGSTEQMVYKYVYVNCWS-YQNRILKIDTDKVVDELTIGIQ-PTSLVMDKYNKMWTITDG----------GYEGSPYGY-E-APSLYRIDA-ETFTVEKQFKF-K--LGDWPS-------------------LYWINNDIWRM-E--R------------------------------------------------ Aligned length= 212, RMSD= 4.06, TM-score=0.51087, ID=0.141
3Dpro_TS3.pdb              SNATLSYYDPA-----TC-E-------ENEVFYRA--NGFKLGDVAQSMVIRGIWIVVNNSHV-IFAID-INTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDE-KAYVTQIPTYEITGYIECP-DMDMESG----S----TEQ-MVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETVVDELTIGI--QPTSLVMDKYNKMWTITDGGY------YEAPSLYRIDA-ETFVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRPVEADRVP---------------------EFR----Y-Y---------GLTVNP-----EVYVADAIEFYVG-I-------- Aligned length= 241, RMSD= 4.79, TM-score=0.55202, ID=0.515
3Dpro_TS4.pdb              FTNEGNFQYS-----NATLSYYDPAVENEVF-YRA-----NGFKLGDVASMVDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKEITGYIEC-P--------DMDMESGSTQMVQYGKY-VYVNCWSYQNRIDTETVVDELTIQPTSLVMDKYNKMWTITDG----------GYEGSPYGYEYRIDAETFTVEKGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAI-----DYQQ-Q-GIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAF--- Aligned length= 285, RMSD= 2.76, TM-score=0.76837, ID=0.524
3Dpro_TS5.pdb              ----------------YRANGFKL---G-D--V-----------------VIRDIGWIVVNNSHVIFAIDI---NTFKEVGRGTSPRYIHLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKT-YE-ITGYIECPDMMESGSTQMVQYGKYVYVNCW-SYQNRILKID-TETDKVVDELTIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYE------EAPSLYRIDA-ETFTVEKQFKKLGDWPSEVQLNGT-RDTLYWIIWRMPVEADR-VPV-RPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEF------------------- Aligned length= 251, RMSD= 3.49, TM-score=0.65018, ID=0.545
3DShot2_TS1.pdb             ASGLFIFQYS-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF-YRANGFKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D----MDMESGSTYGKYVYNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGG-----------YEGSPYGYETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDWMPVEA-DRVPVRPFL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH---- Aligned length= 295, RMSD= 2.91, TM-score=0.79151, ID=0.712
ACOMPMOD_TS1.pdb            SGLFITNEGNF--QYSNTLSYYDPATCEVEN-EVF-YRANGFKLGDVAQSMVIGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWTYITGYIECPDMDMESGST----------E-QMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDETIGDKYN------------KMWTI---------EAPSLYRIDATFTVEKQFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEA-DRVPVR-PFLEFTKYYGLTVNPNNGEVYVADA-IDYQQQGIVYRYSQGKLIDEFYVIIPGFCWKLEHHHH--- Aligned length= 284, RMSD= 3.33, TM-score=0.72968, ID=0.590
ACOMPMOD_TS2.pdb            ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVFY-A-GFKLGDVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEG----GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINMPVEAD-RVPVRPF-LE-FRD--TKYYGLTVNPNNGEVYVA----------DAIDYQQQGI-VYRYSPQGKLIDYVGIIP---H Aligned length= 298, RMSD= 3.11, TM-score=0.79467, ID=0.644
ACOMPMOD_TS3.pdb            ---------------------EVFY---RA--NGF-----KLG-DVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFPRYIHFLSDE--KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDM---SGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDT-E-TDKVVDE----------------LTI----------------GI-----------QPTSLVDKYNKMWITDGGYEGSPYGEAPSLYRIDET-TVE-QFKFKLGD-------------RMPVEAD------RVPV----------RPFERDTKYYGLTVNPNN--- Aligned length= 211, RMSD= 4.94, TM-score=0.51564, ID=0.423

T0512.pdb                ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHHH

ACOMPMOD_TS4.pdb            ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPAVENEVFYR-A-----NGFKLGDVAQSIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKEITGYIECPDM-DM--ESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKID---TETDVVDELTGQPTSLVMDKYKMWTITDGG----------YEGSPYGYEARIDAETFTVKFKGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEPVRPF-LE-FRD--TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID---YQQQGIVYRYLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHH---- Aligned length= 294, RMSD= 2.51, TM-score=0.80716, ID=0.571
ACOMPMOD_TS5.pdb            ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFKLGDAQSMVIRDGIGSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D-----MDMESGS----TEQMV--QYGKYVYVNCWNRILKIDTETDKVVDLTIGIQPTSLVMDK-Y----------NKMWTITDGGSPYGYEAPSLDAETFTEKQFKFKLGDWPSEVQNDIWRMPVEADR-VPVRPFLEDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQ-QQGIVYRYSPQKLIDEFYVIIGAFCWKLEHH-H---- Aligned length= 289, RMSD= 3.38, TM-score=0.73923, ID=0.367
BAKER-ROBETTA_TS1.pdb          ITNEGNFQYS-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF--YRANFKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECPDMD-MESGSTEQMVYKYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSP-YGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHHH-- Aligned length= 310, RMSD= 2.67, TM-score=0.84251, ID=0.694
BAKER-ROBETTA_TS2.pdb          ITNEGNFQYS-----NATLSYYDPATCEVENEVFY----NGFKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWD-YRIFIINPKTYEITGYIEC-PDM-DMESSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEPYG---YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHH---- Aligned length= 305, RMSD= 2.93, TM-score=0.82016, ID=0.712
BAKER-ROBETTA_TS3.pdb          ASGLFITNEGN---SNATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE--GSPYGYAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLERDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGA----------- Aligned length= 306, RMSD= 2.85, TM-score=0.82335, ID=0.834
BAKER-ROBETTA_TS4.pdb          ITNEGNFQYS-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF---YRA-KLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC-PDMDMESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSP--YGYEPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID-YQQQGIVYRYSQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHHH-- Aligned length= 308, RMSD= 2.83, TM-score=0.82914, ID=0.696
BAKER-ROBETTA_TS5.pdb          ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--YRANGFKGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSP-YGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID-YQQQGIVYRYSQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHHH-- Aligned length= 315, RMSD= 3.12, TM-score=0.83682, ID=0.744
BioSerf_TS1.pdb             ASGLFITNEGN---SNATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGFKGVAQSVIDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGY-----PYGYAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH---- Aligned length= 310, RMSD= 3.08, TM-score=0.82740, ID=0.844
circle_TS1.pdb             -SGLFITNEGNF-QYSATLSYYDPATCEVEN-EVF---YRANGFKLGDVAQSDIGWIVVNNSH-VIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMD-MESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGS----YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINRMPVEA-D-RVPVR-PFLEFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIP-GAFCWKLE---- Aligned length= 306, RMSD= 2.92, TM-score=0.82466, ID=0.732
circle_TS2.pdb             -SGLFITNEGNF-QYSATLSYYDPATCEVEN-EVF---YRANGFKLGDVAQSDIGWIVVNNSH-VIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMD-MESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGS----YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINRMPVEA-D-RVPVR-PFLEFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIP-GAFCWKLE---- Aligned length= 306, RMSD= 2.92, TM-score=0.82466, ID=0.732
circle_TS3.pdb             ASGLFITNEGNF-QYSATLSYYDPATCEVEN-EVF---YRANGFKLGDVAQSDIGWIVVNNSH-VIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMD-MESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGS----YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINRMPVEA-D-RVPVR-PFLEFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIP-GAFCWKLE---- Aligned length= 307, RMSD= 2.92, TM-score=0.82523, ID=0.732
circle_TS4.pdb             ASGLFITNEGN--FQYSTLSYYDPATCEVEN-EVF---YRANGFKLGDVAQSDIGWIVVNNS-HVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMD-MESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE--P-YGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDIWRMPVEADRVPV-RPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYV--GIIPAFCW------- Aligned length= 306, RMSD= 3.03, TM-score=0.83464, ID=0.760
circle_TS5.pdb             -SGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF---YRANGFKLGDVAQSDIGWIVVNNSH-VIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMD--MESGTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYEG-P-Y-YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNMPVEA-D-RVPVR-PFLEFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIP-GAFCWKLE---- Aligned length= 307, RMSD= 3.14, TM-score=0.82041, ID=0.748
COMA-M_TS1.pdb             ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFKLGSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMEEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLE----- Aligned length= 311, RMSD= 2.72, TM-score=0.86074, ID=0.913
COMA-M_TS2.pdb             AGLFITNEGNF--YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGKGVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIEC-PDM--DMESTEQMVQYYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGY---------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQ-------------------------- Aligned length= 281, RMSD= 2.75, TM-score=0.81860, ID=0.734
COMA-M_TS3.pdb             ASLFITNGNFQ--YSNATLSYYDPATCEVEN-EVFYRANGFKLGDVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-DM--DMESTEQMVQYYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGY---------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQ-------------------------- Aligned length= 284, RMSD= 2.88, TM-score=0.82201, ID=0.729
COMA-M_TS4.pdb             ASLFITEGNFQ--YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGKLGAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-DM--DMESTEQMVGKYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG--------YEGPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSP-Q------------------------- Aligned length= 282, RMSD= 2.82, TM-score=0.81624, ID=0.766
COMA-M_TS5.pdb             ASLFITEGNFQ--YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGKLGAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-DM--DMESTEQMVGKYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG--------YEGPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSP-Q------------------------- Aligned length= 282, RMSD= 2.82, TM-score=0.81624, ID=0.766
COMA_TS1.pdb              -SGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFKLSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMEEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYE----GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLE----- Aligned length= 304, RMSD= 2.57, TM-score=0.84520, ID=0.890
COMA_TS2.pdb              -SGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFKLGSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMEEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGS---YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPLEFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLE----- Aligned length= 306, RMSD= 2.65, TM-score=0.84686, ID=0.887

T0512.pdb                ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHHH

COMA_TS3.pdb              -SGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFKLGSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMEEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGS---YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPLEFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLE----- Aligned length= 306, RMSD= 2.65, TM-score=0.84686, ID=0.887
COMA_TS4.pdb              ASLFITGNFQY---SNATLSYYDPATCEVEN-EVFYRANGFKLGDVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-D---MDMSTEQMVQYYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG--------YEGPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYS-P-Q------------------------ Aligned length= 283, RMSD= 3.02, TM-score=0.80148, ID=0.756
COMA_TS5.pdb              SGLFITNGNFQY--SNATLSYYDPATCEVENEVFY--RANGFKLGDAQSMVIRDGIGIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-D---MDMETEQMVQYVYVNCWS-Y-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE-----GSPYPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMP-VEADRVPVRPFLERDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQ-------------------------- Aligned length= 284, RMSD= 3.08, TM-score=0.79833, ID=0.697
CpHModels_TS1.pdb            ASGLFITNEG-FQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF----YRANLGDAQSMVRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQW-DYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMGSTQMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYE--GSPYGYEASLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNWRMPEADRVPVRP-FLE-FRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADA-IYQQQGIVYRYSPQGKLIDEYVGI---------------- Aligned length= 293, RMSD= 2.78, TM-score=0.81118, ID=0.721
Distill_TS1.pdb             -ASGLFITN-EGNFQYSTLSYYDP--A-------------------VFYRA----NGFK----LGDVAQ-------------SHVIFAIDINT--FKEVGRRYIHFL------------SDEK-------AYVTFIINPK------------------------------QNRILKIDTEDKVVDELTIGI-----KYNKM-AETFTVEKQ--------------------SEVQLNGTRDT-----L----------------------IWRMP-VE-DRVPVRTVNPNNGEV-----------------YVADA-Q--------- Aligned length= 150, RMSD= 7.07, TM-score=0.25401, ID=0.057
Distill_TS2.pdb             ---FITNEGNF----YSNATL-------------------KLVAQSMVIRDG--IGWIVVNHVIFAIDI--------N--------------TFKEVGRITGFT--YIHFLSDEKAY--------------DYRIFEITGYIVQKYNCWYQNRILKIDTETDKVVDE---------LT-------IGIQ--------------P-TSLV-----MDKYNK-YGYAPSLYRI-------------------------------------------RD----TK------------------------------VADAIDYQQQ--LHH Aligned length= 145, RMSD= 6.79, TM-score=0.25666, ID=0.157
Distill_TS3.pdb             ---FYRAN-----GDVAQSMVIRDG---W-------------SHVIFAIDINTFKVGRITGFTS--------------------PRYIHF---------WDYINPKYIECMSGSTEQ------------QNRILKIDTETDKVDELIGIQPT-------------------SL------------------V---M-DKYNKM---KFKLGDWPSENGTRD-----TLYWINN----DIWR-----MPV-------EADRVP------VRPFLEF------LTVNPEVYVADA---------------------IIPGAFWKLEHHH Aligned length= 164, RMSD= 6.43, TM-score=0.30332, ID=0.057
Distill_TS4.pdb             -ASGLFIT---------N---------------EG---NFQYSNATLSYDPATCEVNEVFYAQSMVIRDGI--G-W--IVV---HVIFAIDINTFKVGRITGFTSPRYIHFLSDKA---INPKTYE-YQNRILKIDTETDKVVDELIGIQPTSL-----------------VM-------------------------DKY-N----------------------KMWT---------------------------------YGYEAPSLYRDIMPVEAD-V---------------------------NPN-YVA----------- Aligned length= 149, RMSD= 6.39, TM-score=0.27388, ID=0.051
Distill_TS5.pdb             ASGLFITN--------EG-------------N--F-----QYSNAT-------------LSYYPTCEV----------RDG-I-GWIAIDINT---VGRITGFT--------------------------SPRYIHFLS----DYRIF--TYEITGIECMSTEQM-------NRILKIDTETDVVDLTIGLVMKYNAET-T-EKQFKKLG----QLNGTRD----TLY-WINN------DIWRMP-V-----------EADRVP----VRPFLEFR------LTVN--PNNGE------------------VYVDAIQ--------- Aligned length= 164, RMSD= 6.92, TM-score=0.28316, ID=0.066
fais-server_TS1.pdb           ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFKLGSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGS-YGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADA-IDYQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCKEHHHHH-- Aligned length= 316, RMSD= 3.05, TM-score=0.84067, ID=0.912
fais-server_TS2.pdb           ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDG----------GYEGSPYGYEAPSLYRIDAET--FTVEKQFKFKLGDWPSEVQDTLYWINNDIWRMP-VE-ADRV-PVRPFLEFRDTKYYGLTVNPN---N-GEVYVADADYQQQGIVYRYSPQGKLEFYVGII--- Aligned length= 304, RMSD= 2.51, TM-score=0.83270, ID=0.603
fais-server_TS3.pdb           ITEGNFQY-S-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGKGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDETIGKYNKMWTTDGG-YEGSPYG-Y---------EAPSLYRIDATFTVEKQFKFKLGDW-PSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEA-DRVPVRPFLFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVIPGAFWKLEHHHH-H-- Aligned length= 299, RMSD= 3.78, TM-score=0.74225, ID=0.645
fais-server_TS4.pdb           --------------------------DINTFKEV-------G---------------R-I-TGFTS-------------PRYIHFLDEKAYVTQ-IWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGS-QMVQYGKYVYVCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGY----------EAPSLYRID-AETFTVEKQFKFLGDWPSEVQL-NGTRDTLYWNIWRMPV--EADRVPVRPFLEFDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVIIPFWKLEHHHH----- Aligned length= 243, RMSD= 4.21, TM-score=0.58275, ID=0.199
fais-server_TS5.pdb           ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANDVAQSMVIDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRIT-GFTSYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWS-YQNRILKIDTETKVVDELTIG-IQPTSLVMDK-YNKMWTITD---------GGYEGSPYGYESLRIDAETFTFFKLGDSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLFRDTKYYGLTVNPN-NGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLE----- Aligned length= 301, RMSD= 3.51, TM-score=0.75486, ID=0.634
FALCON_CONSENSUS_TS1.pdb        ASGLFITNEG-----NFQYSNATLSPATCEV-ENE-----VFYRANGFKLGDDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKEITGYIECPDM-DM--ESGSTEQMVQYKYVYVNCW--SYQNRILKI-DTETDVVDELTIQPTSLVMDKYNKMWTITDG----------GYEGSPYGYEYRIDAETFTEKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEPVRPF-LE-F-RD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID---YQQQGIVYRYLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHH--- Aligned length= 290, RMSD= 2.45, TM-score=0.79691, ID=0.550
FALCON_CONSENSUS_TS2.pdb        ---------------------YYDPATCEVENEVFYRANGFKGDVAQSMVIRGIGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTPRYIHFLSDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIEC-PDMDMGSTEQMVQY-GKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTQPTSLVMDKYN--KMWTITDG------------GYEYRIDAETFTVEKQFKKLGDWPSEVQLNG-TRDTLYWINIWRMPVEADR-VPV-RPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIYQQQ-GIVYRYSPQGKLIDEFYGIIPGAFCWKLEHHHH-- Aligned length= 282, RMSD= 3.48, TM-score=0.72002, ID=0.525
FALCON_CONSENSUS_TS3.pdb        ASGLFITNEG---YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGFKAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGTSPRYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEIGYIECPDMD--MESGSTEQMVQYKYVYVNC---WSYQILKIDETDKVVDLTIGIQ-T----------SLVMDKYN------DGYEGSPLYRIDTFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNG-TRDTLYWINNDIWRMP-VEADRVPVR-PFLERTKYYGLTVNPNNGEVYVADA--IDYQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGI-IPGAFCWKLEH--- Aligned length= 288, RMSD= 4.01, TM-score=0.69763, ID=0.535
FALCON_CONSENSUS_TS4.pdb        ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFKMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDM---GSTEQMVQYG-KYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITD-G-----------GYEYRIDAETFTVEKQFKKLGDWPSEVQLN-GTRDTLYWINNWRMPVEA-D--RV-PVREFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYS---PQGKL-------------------- Aligned length= 275, RMSD= 3.25, TM-score=0.72503, ID=0.713
FALCON_TS1.pdb             ASGLFITNEG-----NFQYSNATLSPATCEV-ENE-----VFYRANGFKLGDDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKEITGYIECPDM-DM--ESGSTEQMVQYKYVYVNCW--SYQNRILKI-DTETDVVDELTIQPTSLVMDKYNKMWTITDG----------GYEGSPYGYEYRIDAETFTEKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEPVRPF-LE-F-RD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID---YQQQGIVYRYLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHH--- Aligned length= 290, RMSD= 2.45, TM-score=0.79691, ID=0.550
FALCON_TS2.pdb             ---------------------YYDPATCEVENEVFYRANGFKGDVAQSMVIRGIGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTPRYIHFLSDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIEC-PDMDMGSTEQMVQY-GKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTQPTSLVMDKYN--KMWTITDG------------GYEYRIDAETFTVEKQFKKLGDWPSEVQLNG-TRDTLYWINIWRMPVEADR-VPV-RPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIYQQQ-GIVYRYSPQGKLIDEFYGIIPGAFCWKLEHHHH-- Aligned length= 282, RMSD= 3.48, TM-score=0.72002, ID=0.525

T0512.pdb                ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHHH

FALCON_TS3.pdb             ASGLFITNEG---YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGFKAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGTSPRYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEIGYIECPDMD--MESGSTEQMVQYKYVYVNC---WSYQILKIDETDKVVDLTIGIQ-T----------SLVMDKYN------DGYEGSPLYRIDTFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNG-TRDTLYWINNDIWRMP-VEADRVPVR-PFLERTKYYGLTVNPNNGEVYVADA--IDYQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGI-IPGAFCWKLEH--- Aligned length= 288, RMSD= 4.01, TM-score=0.69763, ID=0.535
FALCON_TS4.pdb             ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFKMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDM---GSTEQMVQYG-KYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITD-G-----------GYEYRIDAETFTVEKQFKKLGDWPSEVQLN-GTRDTLYWINNWRMPVEA-D--RV-PVREFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYS---PQGKL-------------------- Aligned length= 275, RMSD= 3.25, TM-score=0.72503, ID=0.713
FAMSD_TS1.pdb              ASGLFITNEGNF-QYSATLSYYDPATCEVEN-EVF---YRANGFKLGDVAQSDIGWIVVNNSH-VIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMD-MESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGS----YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINRMPVEA-D-RVPVR-PFLEFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIP-GAFCWKLE---- Aligned length= 307, RMSD= 2.92, TM-score=0.82510, ID=0.732
FAMSD_TS2.pdb              ASGLFITNEGN--FQSATLSYYDPATCEVEN-EVF---YRANGFKLGDVAQSDIGWIVVNNS-HVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMD-MESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE--P---YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDIWRMPVEADRVPV-RPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYV--GIIPAFCW------- Aligned length= 304, RMSD= 2.88, TM-score=0.83481, ID=0.756
FAMSD_TS3.pdb              --------YS-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFKLGSMRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMSTEQMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSPY-GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGA----------- Aligned length= 287, RMSD= 2.55, TM-score=0.84625, ID=0.784
FAMSD_TS4.pdb              ITNEGNFQYS----NATLSYYDP-ATCEVENEV--FYRANGFLGDVAQSMVIRDIGWIVVNNSHVIFAIDI-NTFKEVGRITGFTSPRYIHFLEKAYVTQIW-DYRIFIIN--PKTEITGYIECPD---MDMESGMVGKYVYVNCWS-Y-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAPSLYQFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEARVPVRPFLE-FRDTKYYGLTVNPN--NGEVYVADAIDYQQ-GIVYRYSPQKLIDEFYVGIIPGAFC-W-K------ Aligned length= 287, RMSD= 4.13, TM-score=0.70026, ID=0.406
FAMSD_TS5.pdb              ITNEGNFQYS----NATLSYYDP-AT-CEV--ENE-VFYRGFLGDVAQSMVIRDIGWIVVNNSHVIFAIDI-NTFKEVGRITFTSPRYIHFLSEKAYVTQIW-DYRIFIINP-KTYEITGYIECPD---MDMESGMVGKYVYVNCWS-Y-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAPSLYQFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEARVPVRPFLEFRDTKYYGL-TVNPN--NGEVYVAD-AI----DYQQGIRYSLIDEFYVGI-IPGAFCWKLEH----- Aligned length= 284, RMSD= 3.96, TM-score=0.68903, ID=0.373
FEIG_TS1.pdb              ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFKLGDSRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGSMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGS--YGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCKLEHH---- Aligned length= 306, RMSD= 2.77, TM-score=0.82961, ID=0.790
FEIG_TS2.pdb              ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPATCEVENEVFR--GFKLGDVAQ-SMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMETEQMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSP-YGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNWRMPVEADRVPVR-PF-LEFR-DTKYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPGKLID-EFYVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 309, RMSD= 3.17, TM-score=0.81907, ID=0.771
FEIG_TS3.pdb              ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEYRANGFK-----LGDV-AQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEG------EAPSLYRIDAETFTVEKQFFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLERDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQ-QGIVYRYSQGKLIDEFYVGI-IPGAFCWKLEH--- Aligned length= 302, RMSD= 2.73, TM-score=0.81623, ID=0.748
FEIG_TS4.pdb              ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVFYRANGFLDVAQS-MVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGS---GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNWRMPVEADRVPVR-PF-LEFR-DTKYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPGKLIDEF-YVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 309, RMSD= 2.87, TM-score=0.83324, ID=0.758
FEIG_TS5.pdb              ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-YRANGFLDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFSPRYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D----MDMESQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYE-------EAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADR-VPVRPFLEFDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHH-- Aligned length= 309, RMSD= 3.47, TM-score=0.77981, ID=0.776
FFASflextemplate_TS1.pdb        ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFKLGSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEG-S-PYGEAPSLYRIDAETFTVEKQFKLG--DWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHH--- Aligned length= 306, RMSD= 2.57, TM-score=0.83192, ID=0.779
FFASflextemplate_TS2.pdb        ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFKLGAMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEG-P-Y-YEAPSLYRIDAETFTVEKQFFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHH--- Aligned length= 306, RMSD= 2.94, TM-score=0.81894, ID=0.773
FFASflextemplate_TS3.pdb        ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFKLGSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSP-YGYEAPSLYRIDAETFTVEKQKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHH--- Aligned length= 308, RMSD= 2.90, TM-score=0.82515, ID=0.773
FFASflextemplate_TS4.pdb        ASGLFITNEGNF-QYSATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFKAQMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P----DMDMESSMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSP--YGYAPSLYRIDAETFTVEKQFKLG--DWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHH--- Aligned length= 303, RMSD= 2.49, TM-score=0.83121, ID=0.763
FFASflextemplate_TS5.pdb        ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFKLVQMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D----MDMESGTMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYEGSPY-GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHH--- Aligned length= 308, RMSD= 2.62, TM-score=0.84008, ID=0.770
FFASstandard_TS1.pdb          ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFKLSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGQMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSP--YGYEPSLYRIDAETFTVEKQFKLG--DWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHH--- Aligned length= 305, RMSD= 2.48, TM-score=0.83915, ID=0.771
FFASstandard_TS2.pdb          ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFKLGSVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGS---PYGAPSLYRIDAETFTVEKQFKLG--DWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADIDYQQ-QGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHH--- Aligned length= 303, RMSD= 2.65, TM-score=0.82342, ID=0.766
FFASstandard_TS3.pdb          SGLFITNEGN--QYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGFKLGDVSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D----MDMESQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIKYNKMWIDGGY-EGSPYGY-E----------APSLYRIDATFTVEKQFKFKLGDW-PSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH---- Aligned length= 298, RMSD= 3.68, TM-score=0.75714, ID=0.712

T0512.pdb                ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHHH

FFASstandard_TS4.pdb          SGLFITNEGNFQ-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGFKLGDQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D----MDMSEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIKYNKMTIDGGY-E-GSPYGYE----------APSLYRIDATFTVEKQFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADA--YQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIP-GAFCWKLEH--- Aligned length= 296, RMSD= 3.76, TM-score=0.74555, ID=0.664
FFASsuboptimal_TS1.pdb         ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-YRAFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGSMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGY--------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLEFDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHH--- Aligned length= 308, RMSD= 2.93, TM-score=0.82927, ID=0.880
FFASsuboptimal_TS2.pdb         ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-YRANKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGSMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSPY-GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGI--------------- Aligned length= 302, RMSD= 2.75, TM-score=0.81666, ID=0.839
FFASsuboptimal_TS3.pdb         ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-YRANGLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGSMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSP-YGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHH--- Aligned length= 312, RMSD= 3.04, TM-score=0.83220, ID=0.815
FFASsuboptimal_TS4.pdb         ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE--GSPYYEAPSLYRIDAETFTVEKKFKLG--DWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADA-DYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPG------------ Aligned length= 302, RMSD= 2.79, TM-score=0.81562, ID=0.810
FFASsuboptimal_TS5.pdb         ASGLFITNNFQY--SNATLSYYDPATCEVEN-EVF-YRANKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSPY-GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPG------------ Aligned length= 304, RMSD= 2.87, TM-score=0.81661, ID=0.832
FOLDpro_TS1.pdb             ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFKLGDVASMVIRDGINSHVIFAIDINTFKEVGRIT-GFTSYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYI-E--------CPDMDMEGSEQMVQYG--KYVYVNCWSYQKIDTETDVVDGIQPTSLVMDK-YNKMWTI-T----------DGGYEGSPYYPSLYRIDAETKFKLGDWEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPF-L----E--FRDTK--YYGLTVNP------NNGEVYVADYQQQGIVRYSPQGKLIDEFYVGIIPG Aligned length= 279, RMSD= 3.33, TM-score=0.71725, ID=0.427
FOLDpro_TS2.pdb             SNTLSYYDPA-----TCEVENEVFRANGFKLGDV-------AQ--S-MVIRDGIGWIVV---NNSHVIFAIDINTFKEVGRITPRYIHFLSDEK-AYVTQIWIINPKTYEIT--GYI-ECPDM---DM--ESGSTEQMVYKYVYVNCWS-YQNRILKIDTDKVVDELTIGIQ-PTSLVMDKYNKMWTITDG----------GYEGSPYGY-E-APSLYRIDA-ETFTVEKQFKF-K--LGDWPS-------------------LYWINNDIWRM-E--R------------------------------------------------ Aligned length= 212, RMSD= 4.06, TM-score=0.51087, ID=0.141
FOLDpro_TS3.pdb             SNATLSYYDPA-----TC-E-------ENEVFYRA--NGFKLGDVAQSMVIRGIWIVVNNSHV-IFAID-INTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDE-KAYVTQIPTYEITGYIECP-DMDMESG----S----TEQ-MVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETVVDELTIGI--QPTSLVMDKYNKMWTITDGGY------YEAPSLYRIDA-ETFVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRPVEADRVP---------------------EFR----Y-Y---------GLTVNP-----EVYVADAIEFYVG-I-------- Aligned length= 241, RMSD= 4.79, TM-score=0.55202, ID=0.515
FOLDpro_TS4.pdb             FTNEGNFQYS-----NATLSYYDPAVENEVF-YRA-----NGFKLGDVASMVDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKEITGYIEC-P--------DMDMESGSTQMVQYGKY-VYVNCWSYQNRIDTETVVDELTIQPTSLVMDKYNKMWTITDG----------GYEGSPYGYEYRIDAETFTVEKGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAI-----DYQQ-Q-GIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAF--- Aligned length= 285, RMSD= 2.76, TM-score=0.76837, ID=0.524
FOLDpro_TS5.pdb             ----------------YRANGFKL---G-D--V-----------------VIRDIGWIVVNNSHVIFAIDI---NTFKEVGRGTSPRYIHLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKT-YE-ITGYIECPDMMESGSTQMVQYGKYVYVNCW-SYQNRILKID-TETDKVVDELTIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYE------EAPSLYRIDA-ETFTVEKQFKKLGDWPSEVQLNGT-RDTLYWIIWRMPVEADR-VPV-RPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEF------------------- Aligned length= 251, RMSD= 3.49, TM-score=0.65018, ID=0.545
forecast_TS1.pdb            ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVITDGYEGSPYGYE----------APSLYRIDAETFTVEKQFKFK--LGDWPSQLNGTRDTLYWINNWRMPVEADRVPVR-PFLEFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHHH-- Aligned length= 303, RMSD= 2.69, TM-score=0.82803, ID=0.776
forecast_TS2.pdb            ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVITGGYEGSPYGYE----------APSLYRIDAETFTVEKQFKFK--LGDWPSQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PFLEFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHHH-- Aligned length= 303, RMSD= 2.78, TM-score=0.82164, ID=0.773
forecast_TS3.pdb            ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYYEGSPYGYE----------APSLYRIDAETFTVEKQFKFK--LGDWPSQLNGTRDTLYWINDWRMPVEADRVPVR-PFLEFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHHH-- Aligned length= 304, RMSD= 2.81, TM-score=0.82255, ID=0.813
forecast_TS4.pdb            ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGAQSMVRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRIGFTSPRYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D-----MD-ME-SGSTEQMVQY---GKYVYVNCWSRILKIDTTDKGIQPTLVMDKYNKMWTITD-G----------GYEGSPYGYSLYRIDAETFTFKGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNRMPVEADRVPV-RPFLEFRDT-K-YYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 291, RMSD= 3.60, TM-score=0.72881, ID=0.592
forecast_TS5.pdb            ITNEGNFQYS-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWS--YQNRILKIDTDKVVDELTIG-IQPTSLVMDKYNKMWTITDG---------G-YEGSPYGYAPSLYRIDAETFT---PSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEA--DRV-PVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH---- Aligned length= 292, RMSD= 3.87, TM-score=0.71018, ID=0.639
FUGUE_KM_AL1.pdb.pdb          GNFQYSN---------ATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRGDVAQSMVIDIGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P----D-MDMESGSTEQMVQYGK-YV-YVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQTSLVMDKYN---------K--MWT-ITDGGYEGSPYGYEA--PSLYRID-----AETFTVEFKFKLGDWPSEVQL-NG--TRD-TLYWINIWRMPVEA----------------------VGPGA-------------------- Aligned length= 236, RMSD= 2.76, TM-score=0.65394, ID=0.312
FUGUE_KM_AL2.pdb.pdb          ---------------------EVEN---EV--FYR-----ANG-FAQSMVIRDIGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFPRYIHFLSDE--KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEME-S----GSTEQMVQYGKYVYVNSY--QNRILKIDT-E-TDKVVDE----------------LTI---------------GI-------------QPTS--LNKMWTITDGGYEGSPYGEAPSLYRIDE--TVE--KQ-------------------FKLGDW------PSEV----------QLNGTTTKYYGLTVNNNG--- Aligned length= 195, RMSD= 4.74, TM-score=0.55611, ID=0.431
FUGUE_KM_AL3.pdb.pdb          SGLFITNE-S-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGFKLGDVAQSRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRIHFLSDEKVTQIWDYRTGYIECPDMDMESGSTEQMVQ------YGKYVYV----NCWSYQ---NNRILKIDTETDKVVDETIGPTSLVM-DK-----YNKMWTI---------EAPSLYRIDATFTVEKQFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VR-PFLD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAQ-----QGIVYRYSPGKLIDEFYVPGAFWKLEHHHHH---- Aligned length= 276, RMSD= 3.20, TM-score=0.74311, ID=0.498
FUGUE_KM_AL4.pdb.pdb          ASGLFITNEG-----NFQYSNATLSPATCEV-ENE-----VFYR-ANGFKLGRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKEITGYIECPD--DM--ESGSTEQMVQYKYVYVNCW-SY-QNRILKID--TETVVDELTIQPTSLVMDKYNKMWTITDG----------GYEGSPYGYEYRIDAETFTEKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEPVRPF-LE-FR-D-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID----QQQGIVYRYLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHH---- Aligned length= 285, RMSD= 2.28, TM-score=0.81992, ID=0.558

T0512.pdb                ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHHH

FUGUE_KM_AL5.pdb.pdb          -------------------------NEVFYR-ANG---FKKLGDVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAAID-IN-TFKEVGRIGSPRYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKT-YE-ITGYIECP---DMDMESVQYGYVYVNCWS--YQNRILKIDT-ETDKVVDELTIIQPTSLVMDKYNKMWTITYE----------APSLYRIDA-ETFTVEKQFKKLGDWPSEVQLNGT-RDTLYWIDWRMPVEADDRVPV--RPFFLFRDTKYYGLTVNPNGEVYVAD---------AIDYQQQGIVY-RYS----PQGKLIDEF----- Aligned length= 254, RMSD= 2.56, TM-score=0.78094, ID=0.402
GeneSilicoMetaServer_TS1.pdb      ------FQYS-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFKLGDVAGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P----DMDMESMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKEGSPYGYE----------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADA--I-DYQQQGYRYSQGKLIDEFYVGIIPGAF---------- Aligned length= 277, RMSD= 2.23, TM-score=0.82012, ID=0.751
GeneSilicoMetaServer_TS2.pdb      --------------------NE----RANGFK---------L--GDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFSPRYIHFLSDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMESGSTEQMVQYKYVYNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG---------YEGSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDRMPVEAD-R--VPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWH------- Aligned length= 270, RMSD= 3.25, TM-score=0.70699, ID=0.650
GeneSilicoMetaServer_TS3.pdb      ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFKAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDG-GYEGS--GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYS--------------PQGKLIDEFY---- Aligned length= 296, RMSD= 2.96, TM-score=0.80187, ID=0.758
GeneSilicoMetaServer_TS4.pdb      NEGNFQYS-N------ATLSYYDP-ATCEVENEVF----YRANLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-DM-DMESGSTEQMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNMWTITDG-GYEGS--GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYADAIDY-QQQGIVYRYSPQGKL----------------------- Aligned length= 282, RMSD= 3.00, TM-score=0.78919, ID=0.683
GeneSilicoMetaServer_TS5.pdb      -NEGNFQYS------NATLSYYDPATCEVENEVFY--RANGFKLGDVAQSVIRIGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHLSDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMESGSTEQMVYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG---------YEGSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRPVRPF-LEFR-DTKYYGLTVNPNNEVVDYQQQ-----GIVYRYSP--------------------------- Aligned length= 272, RMSD= 2.96, TM-score=0.78364, ID=0.667
GS-KudlatyPred_TS1.pdb         ASGLFITNEGN---SNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE--GSPYGYAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLERDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGA----------- Aligned length= 310, RMSD= 2.94, TM-score=0.83178, ID=0.889
GS-KudlatyPred_TS2.pdb         ASGLFITNEGN---SNATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE--GSPYGYAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLERDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGA----------- Aligned length= 306, RMSD= 2.85, TM-score=0.82335, ID=0.834
GS-KudlatyPred_TS3.pdb         ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFKAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE--GSPYGYAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLERDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGA----------- Aligned length= 307, RMSD= 2.69, TM-score=0.83303, ID=0.846
GS-MetaServer2_TS1.pdb         -----------------------ENEVFYRA-NGF-----KLGDVAQSVIRDGIGWIVVNN-SHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-D---MDMESGSTYGKYVYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG-----------YEGSPYGYETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEA-DRV-PVRPF-LEFRDYGLTVNPNGEVYVADAID----YQQQYRYSPQGKLID--------------------- Aligned length= 252, RMSD= 2.74, TM-score=0.78225, ID=0.593
GS-MetaServer2_TS2.pdb         -----FQY-S----NATLSYYDP--A-TCEVENEVFYRANGFLGDVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDI-NTFKEVGRITFTSPYIHFLSDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-D---MDMESGSTEYGKYVVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVDKYNKMWTITDGG-----------YEGSPYGYETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPEFRYYGLTV--NPNN--GEVYVADAIDY--Q--GIVYRYSPKLIDEFYV-AFCWKLE---------- Aligned length= 277, RMSD= 4.04, TM-score=0.69737, ID=0.471
GS-MetaServer2_TS3.pdb         ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFKLSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMETEQMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGS----YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCW-------- Aligned length= 300, RMSD= 2.80, TM-score=0.83113, ID=0.805
GS-MetaServer2_TS4.pdb         ---NFQYS-N------ATLSYYDP-ATEENEVFYR-----ANGLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-DM-DMESGSTEQMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAPEKQFKFKLG--DWPSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADR-VPVR-PFLEFRD-TKYYGLTVNPNNEVYVADAID-----YQQQGIVYRY------------------------- Aligned length= 262, RMSD= 2.55, TM-score=0.80078, ID=0.574
GS-MetaServer2_TS5.pdb         ------------------------EVFYRAN-GFK------LGDVASMVIRDGGWIVVNN-S-HVIFAIDINTFKEVGRITFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-D---MDMETEQMVQYKYVYNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAPSL-YRIDAET-FTVEKQFKFKLGDWPSEVQNTRDLYWINNRVPV-RPFLEFRTKYGLTVNPN-NGEVYVADAIDY--QQQGIVYRYSQGKLID--------------------- Aligned length= 250, RMSD= 2.53, TM-score=0.79492, ID=0.413
HHpred2_TS1.pdb             ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVFYRANGFLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPMDME-SGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 322, RMSD= 3.10, TM-score=0.85479, ID=0.951
HHpred4_TS1.pdb             ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFKLSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DM-DMESGSEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGY--------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHH----- Aligned length= 305, RMSD= 2.94, TM-score=0.82132, ID=0.861
HHpred5_TS1.pdb             ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDETIGDKYNKMTITDGGYEGSPYG-Y----------EAPSLYRIDTFTVEKQFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVIIPGCWKLEHHHHH--- Aligned length= 307, RMSD= 3.64, TM-score=0.77049, ID=0.730
LEE-SERVER_TS1.pdb           ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYE-----YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVERVPVRPFL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 311, RMSD= 2.77, TM-score=0.84946, ID=0.890
LEE-SERVER_TS2.pdb           ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMSTEQMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDG----------GYEGSPYGYEAFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHH- Aligned length= 302, RMSD= 2.55, TM-score=0.83598, ID=0.838
LEE-SERVER_TS3.pdb           SGLFITNEGNFQ-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-YRANGFKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDDME-SGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTIGYEGSPY----GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVG--IIPGAFCWKLE--- Aligned length= 311, RMSD= 3.03, TM-score=0.83554, ID=0.777

T0512.pdb                ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHHH

LEE-SERVER_TS4.pdb           ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMSTEQMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDG----------GYEGSPYGYEAFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVERVPVRPFL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHH-- Aligned length= 302, RMSD= 2.47, TM-score=0.83439, ID=0.832
LEE-SERVER_TS5.pdb           ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYE-----YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHH- Aligned length= 312, RMSD= 2.67, TM-score=0.85774, ID=0.899
LOOPP_Server_TS1.pdb          -GIGWIVVNN----S-HVIFAIDI---NTF--KEV--G--RITFTSPYIHFLSDEKAYVTQWDRIFIINPK----TYEIT--G--------------YI-E----CP--------------DM---DM--ESGTEQMVYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGG--------YEGSSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADA-IDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH--- Aligned length= 253, RMSD= 3.89, TM-score=0.71792, ID=0.466
LOOPP_Server_TS2.pdb          -G-----------------------------------------------IG----WIVVNNSH-VIFAIDITFEVGRITGFTSPRYIHFLSDE--KAYVTQIWDYRIFIINPTITGYIECPDMDME---SGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIIQPTSLVMDKYNMWTITDGGYE------GSPYGSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVP-VR-PFLEFRD-TKYYLVNPNNG--EVYVADAIDYQQQIVYRYSP-----QGKLIDEGIIPGFCWKL---E-- Aligned length= 248, RMSD= 4.05, TM-score=0.69137, ID=0.538
LOOPP_Server_TS3.pdb          -EVGR--------------------------------------------------ITGFTS-----------------------PRYHFLSDEK--AYVTQIWD-YRIFIINT-EITGYIECPD-MDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTTDKVVDELTIGIQ-PTSLVMDKNKMWTITDGGY---------APSLYRIDAETFTVEKQFKFGDWPSEVQLNGT---RDTLYWIWRMPVE-A-D-RVP-VRPFLE----KYYGLVNPNNGEVYVA-----------VYRY--SPQG---------------------- Aligned length= 192, RMSD= 5.11, TM-score=0.55320, ID=0.400
LOOPP_Server_TS4.pdb          ---E-----------------V------FYRANGF-----KLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWS-YQNRILKIDTET-DKVVDELIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDG----------GYEGSPYGYATVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGT--RDTLYWINIRMPVEADRV-P-V-RPFLEFRDTKYYLTVNPNN-GEVYVADA-IDYQQGIYRYSPQ--GKLI--------------------- Aligned length= 254, RMSD= 4.34, TM-score=0.63728, ID=0.522
LOOPP_Server_TS5.pdb          --------------------------EVFYRAN-G-----FKLGDVAQSMVIRDIGWIVVNNSHVIFAIDITFKEVGRI-TGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEDMDME---SGSTEQMVQYGKYVYVNCWSQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNMWTITDGGYEGSP-YGYEAPSLYRIDA-ETFTVEKQFKFKLGWPSEVQLNGTRDTLYWINDWRMPVEA-D-RVP-VRPFLEFRDTKYYLTVNPNNGEVYVADAIDYQQGIVYRYSPQG-----------------L-D------ Aligned length= 262, RMSD= 4.25, TM-score=0.65472, ID=0.515
mariner1_TS1.pdb            DGIWIVVNNS-----HVIFAID-----INTF-KE-VGRITTSPRYIHFLSDE-KAYVQIWDYRIFIINPK----TYEGYECSGSTEQMVQYGK--YVYVNSYQNRILKIDT------KVVDELTIGI---QPTSLVMDKYNKMWTITDGGY--SPY---------GY-EAP-SLYRI---------D------------------AETFTVEKLGDWPSEVQ--------------DTLYWINNIWRMPVE----PVRPTKYYGL-----------NGEVYVAD-----------IVYRIDEFYVAFC------------------- Aligned length= 200, RMSD= 5.31, TM-score=0.47747, ID=0.077
mariner1_TS2.pdb            ---LFITNEGNFQYSNATLSYYDPAVENEVFYRAN--G-FKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRIT-GFTSYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D-----MDMESGSTEKYVYVNCW-SYQNILKIDTEKVVELTIGQPT--S-LVMDKY-NKMWTITDGG--------YEGSPYGYEAP-S-LYRIDKQFKFKGDSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDY--QGIVYRYSPQGKLIDEFYVPGAFWKL---------- Aligned length= 286, RMSD= 3.26, TM-score=0.75806, ID=0.705
mariner1_TS3.pdb            DGIGWIVVNN-----SHVIFAIDI-N-TFKE-VGR----ITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDYRFIINPK---T-YEITG-----------------Y--------I-E------C-PDMDM----E-SGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTEDKVVDELTIG-IQPTSLVMDKYNKMWTITDGGEGSP--GYEAPSLYRIDAEFTVEKQFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVPFLEFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADA-IDYQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVIPGAFCWKLEHHHH--- Aligned length= 264, RMSD= 4.07, TM-score=0.72655, ID=0.551
mariner1_TS4.pdb            --LFITNEGNF--YSNATLSYYDPATCEVEN-EV-FYRANGFKLVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECMDMES-GSTEQMVQY-GKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDETIGKYNKMTITDG----GYEGSPY--------GYEAPSLYRIDTFTVEKQFKFKLGDW-PSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEA-DRVPVRFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAI-DYQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVPGAFWKLEHHHHH---- Aligned length= 299, RMSD= 3.76, TM-score=0.73999, ID=0.647
mariner1_TS5.pdb            ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVFY--RANGFKLQSMVIRDG-IGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECP-------DMD-MESGSTEQMVQY----GKYVYVNCWRILKIDTTDKVVDELTIGIQP-T-SLVMDK-----------YNKMWTITDGYEGSPYGYELYAETFTQFKFKLGDWPSEVQLNNDIWRMPVEADRVPVRPLEFRDTK-YYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIPGAFCWK-------- Aligned length= 288, RMSD= 3.32, TM-score=0.74560, ID=0.552
METATASSER_TS1.pdb           ASGLFITNEGNF-QYNATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RAFKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIEC--PD---MDMSTQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEG-------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRV-PVRPFL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID-YQQQGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHH-- Aligned length= 303, RMSD= 2.92, TM-score=0.80933, ID=0.714
METATASSER_TS2.pdb           ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--YRANGFLDVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIEC--PD---MDMSTEQMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYEG------EAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADR-VPVRPFL-EF-RDTKYYGLTVNPNNGEVYVADA--IDYQQGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHH-- Aligned length= 305, RMSD= 3.06, TM-score=0.80743, ID=0.718
METATASSER_TS3.pdb           ASGLFITNEGNF-QYSATLSYYDPATCEVEN-EVF-YRANGFKLGVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D---MDMETEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE-------EAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNRMPVEADRV-PVRPFL--EFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAID-YQQQGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHH-- Aligned length= 307, RMSD= 3.15, TM-score=0.81077, ID=0.756
METATASSER_TS4.pdb           ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPATCEVENEVFY--RANGFLGDVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMEEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGY--------EAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID-YQQQGIVYRYSQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHH--- Aligned length= 303, RMSD= 2.90, TM-score=0.81311, ID=0.692
METATASSER_TS5.pdb           ASGLFITNEGNF-QYSATLSYYDPATCEVEN-EVF--YRAGFKGDVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDEK-AYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMD-MESSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGY--------EAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDRMPVEADRVPVRP-FL--EFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAID-YQQQGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 305, RMSD= 3.01, TM-score=0.81029, ID=0.721
mGenTHREADER_TS1.pdb          ASGLFITNEG-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANGFAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEK-AYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P----DSTEQMVQYGKYVYVNCW-SQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG----------APSLYRIDAETFTVEKQFKWP--S---EVQLNGTRD-TLYWIWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADA--Q---GIVYRYSPGKLIDEF-----YVGIPGAFCWKL--- Aligned length= 275, RMSD= 2.28, TM-score=0.85237, ID=0.719
MUFOLD-MD_TS1.pdb            -----EGNFQY-S-NATLSYYDP---ATCEVEEVFYRANGFIRGWIVV---------VIFAIEVGRIT---------GFTS-PR-Y-IHFLSEKAYVTQIW--DYRIFIINPK----GYIECTEQM-----------------------YVYVNC-------WSYQNRILKIVDELTIG-----IQPTSLVMD--------TDGGY-----------EGS-----------------PYGYE--APSLYRIDAFTVE-KQFKFKGDWPSEVQLNGTR-DTLYWIN--------NDIWRMP----TKYDAIDY-GIIPG--------- Aligned length= 193, RMSD= 6.55, TM-score=0.34767, ID=0.107
MUFOLD-MD_TS2.pdb            ---ASGLFITNEGN--FQYS----------NA--------TLSYYDP-----------ATCEVENEVYRAN--G---FKL--G-VAQSM--------INTFKEV------------------C-DMDME-SGSTEQMVQYGKYVYVNCYQNRILKI---------DKVVDE--L--------------TI-GI-------QPTSLVMD------NKMWTITDGGYEGSPYGY----EAPS---VEKQFKFKL-------VQLNGTRDTL-YWINND----IWRMPVE-----ADRVP---------VRPFVGIIPGA---------- Aligned length= 175, RMSD= 6.07, TM-score=0.33096, ID=0.092

T0512.pdb                ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHHH

MUFOLD-MD_TS3.pdb            TNGNF-Y----------TLSYYDPATCEVENEVFYRA---NGF--KLGDVRD--GIGWIVVNHVIFAIDINT-FKE-VGRITGF-------NPKTY------ESGSTEQMVQYG-K-YVYV-N---------C-----------WSYQ------------------------NRILKIDTE--DKVVDEL-IP-GYEGSPYEPSLYRKQF-SEVQLNG-R-----------YSPQGKLI-----------DE-------------------------------------------------------------------HH-H---- Aligned length= 147, RMSD= 6.24, TM-score=0.28181, ID=0.188
MUFOLD-MD_TS4.pdb            ------------------LSYY---------EVFYRAGWIVVNNS---------------HVI-F-AIDI-TFKEVGRITGFSPRYIQIWDYR---IF--------------------------------------PDMEQMVYVYVNCWSQNRILKIDETDVVDELTIGIQPT--------------DGGYEG-------SPY----------------GYEAP-SLYRIDATFTVEKQFKFEVQLNG-------T-RD-TLYWIN-----------------EFR---DTKYYGLTVNNGEVYVAD-----AIDYQQ-------- Aligned length= 161, RMSD= 6.61, TM-score=0.28830, ID=0.093
MUFOLD-MD_TS5.pdb            A------------------------TCEVEEVFYRANGFKLDV--IVVIFAIDIKVRITGFTSPRY-------------IHF-----------DEKAYVTQIWDYRIFII----ITGYIECPDMESG---S-TE-QMVQYGKYVYVNCWSYQRILKIDTE---TDKVV---------------DELTIGI-------------QPTSLVMDKNKMTITD----------G--------GYEGSPYG-------FVEKQFK-FKLGD--W--P---------SEVQ---------YWINNDIW--RVPVRPYVADGGI---------- Aligned length= 177, RMSD= 6.63, TM-score=0.32116, ID=0.178
MUFOLD-Server_TS1.pdb          AFITNEGNFQ-----YSNATLSYYDCEVENE-VFY-----RANGFKLGQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTITGYIECPDM--DM--ESGSTEQMVQYKYVYVNCW-SYQNRILKIDTEKVVDELTIGI-QPTSLVMDKYKMWTITDGG----------YEGSPYGYEARIDAETFTVKKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID----YQQQGIVYRKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHH--- Aligned length= 290, RMSD= 2.40, TM-score=0.79867, ID=0.390
MUFOLD-Server_TS2.pdb          AFITNEGNFQ-----YSNATLSYYDCEVENE-VFY-----RANGFKLGQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTITGYIECPDM--DM---ESGSTEQMVYKYVYVNCW-SYQNRILKIDTEKVVDELTIGI-QPTSLVMDKYKMWTITDGG----------YEGSPYGYEARIDAETFTVKKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID----YQQQGIVYRKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHH--- Aligned length= 289, RMSD= 2.36, TM-score=0.79873, ID=0.395
MUFOLD-Server_TS3.pdb          AFITNEGNFQ-----YSNATLSYYDCEVENE-VFY-----RANGFKLGQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTITGYIECPDM--DM--ESGSTEQMVQYKYVYVNCW-SYQNRILKIDTEKVVDELTIGI-QPTSLVMDKYKMWTITDGG----------YEGSPYGYEARIDAETFTVKKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID----YQQQGIVYRKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHH--- Aligned length= 290, RMSD= 2.41, TM-score=0.79843, ID=0.390
MUFOLD-Server_TS4.pdb          AFITNEGNFQ-----YSNATLSYYDCEVENE-VFY-----RANGFKLGQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTITGYIECPDM--DM--ESGSTEQMVQYKYVYVNCW-SYQNRILKIDTEKVVDELTIGI-QPTSLVMDKYKMWTITDGG----------YEGSPYGYEARIDAETFTVKKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID----YQQQGIVYRKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHH--- Aligned length= 290, RMSD= 2.40, TM-score=0.79859, ID=0.390
MUFOLD-Server_TS5.pdb          AFITNEGNFQ-----YSNATLSYYDCEVENE-VFY-----RANGFKLGQSMVDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTITGYIECPDM--DM---ESGSTEQMVYKYVYVNCW-SYQNRILKIDTEKVVDELTIGI-QPTSLVMDKYKMWTITDGG----------YEGSPYGYEARIDAETFTVKKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID----YQQQGIVYRKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHH--- Aligned length= 289, RMSD= 2.37, TM-score=0.79842, ID=0.399
MULTICOM-CLUSTER_TS1.pdb        ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGSTEYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE-GSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQ-QGIVYRYSQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHH--- Aligned length= 307, RMSD= 2.93, TM-score=0.82214, ID=0.747
MULTICOM-CLUSTER_TS2.pdb        ------------------SY-D-VENEVFYR-ANG-----FKLGDVAQSMVRDIGWIVVNN-SHVIFAIDINTFKEVGRITGFTPRYIHFLSDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIEC--PD---MDMESGSTEQVVYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGEGSPY--GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDLYWINNIRMPVEA--D-RVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADA-IDYQQQGIVYRYSPGKLIDEFYVPAFCWKLEHHHHH---- Aligned length= 283, RMSD= 3.19, TM-score=0.74411, ID=0.538
MULTICOM-CLUSTER_TS3.pdb        NEGNFQYS-------NATLSYYDPAT-CEV-NEVF--YRANGKLGDVAQSMVRIGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQYKYYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDG---------YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVAIDYQQ---QGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLE----- Aligned length= 293, RMSD= 3.61, TM-score=0.74137, ID=0.616
MULTICOM-CLUSTER_TS4.pdb        -TNEGNFQYS-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQYKYVYNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGYE---------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADADYQ-Q-QGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH---- Aligned length= 297, RMSD= 2.83, TM-score=0.79888, ID=0.679
MULTICOM-CLUSTER_TS5.pdb        TNEGNFQY-S----NATLSYYDP-AT-C-E--VE-NEVFYRANLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINT-FKEVGRITFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQYKYYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTIDGYE----------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADDYQQ---QGIVYRYSPGLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH----- Aligned length= 292, RMSD= 3.72, TM-score=0.72330, ID=0.544
MULTICOM-CMFR_TS1.pdb          NEGNFQYS-------NATLSYYDPAT-CEV--E--NEVFYRAKLGDVAQSMVRGGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQYKYYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGYE---------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQ-QGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLE----- Aligned length= 294, RMSD= 3.43, TM-score=0.75240, ID=0.652
MULTICOM-CMFR_TS2.pdb          NEGNFQYS-------NATLSYYDPAT-CEV-NEVF-YRANGFKLGDVAQSMVRGGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQYKYVVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGYE---------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQ-QGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLE----- Aligned length= 296, RMSD= 3.46, TM-score=0.75633, ID=0.649
MULTICOM-CMFR_TS3.pdb          NEGNFQYS-------NATLSYYDPAT-CEV--E--NEVFYRAKLGDVAQSMVRGGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQYKYVVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGYE---------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQ-QGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLE----- Aligned length= 294, RMSD= 3.44, TM-score=0.75252, ID=0.656
MULTICOM-CMFR_TS4.pdb          ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGSTEYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE-GSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQ-QGIVYRYSQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHH--- Aligned length= 306, RMSD= 2.84, TM-score=0.82160, ID=0.740
MULTICOM-CMFR_TS5.pdb          ------------------SY-D-VENEVFYR-ANG-----FKLGDVAQSMVRDIGWIVVNN-SHVIFAIDINTFKEVGRITGFTPRYIHFLSDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-D----MDMESGSTEQVVYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGEGSPY--GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDLYWINNIRMPVEA--D-RVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADA-IDYQQQGIVYRYSPGKLIDEFYVPAFCWKLEHHHHH---- Aligned length= 283, RMSD= 3.19, TM-score=0.74447, ID=0.545
MULTICOM-RANK_TS1.pdb          -TNEGNFQYS-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQYKYVYNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGYE---------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADADYQ-Q-QGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH---- Aligned length= 297, RMSD= 2.83, TM-score=0.79899, ID=0.679
MULTICOM-RANK_TS2.pdb          ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGSTEYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE-GSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQ-QGIVYRYSQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHH--- Aligned length= 306, RMSD= 2.85, TM-score=0.82139, ID=0.744

T0512.pdb                ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHHH

MULTICOM-RANK_TS3.pdb          -----------------------DPATCEVENEVFYRNGFKLGDVAQSMVIRGIGWIVVNN-SHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMEGSTEQMVQYGYVYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAPSLYRIDAETLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR--PFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVAIYQQQ---GIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH---- Aligned length= 280, RMSD= 2.98, TM-score=0.74483, ID=0.595
MULTICOM-RANK_TS4.pdb          -------------------SYY--ATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRGIGWIVVNN-SHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMGSTEQMVQYGKVYVNCWS-Y-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAPSLYRIDAEKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDWRMPVEADRVPVR--PFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADYQQQ---GIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH---- Aligned length= 281, RMSD= 3.09, TM-score=0.74780, ID=0.634
MULTICOM-RANK_TS5.pdb          -------------------SYYD-ATCEVEN-EVFYRANGFKGDVAQSMVIRGIGWIVVNN-SHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMSGSTEQMVQYGYVYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAPSLYRIDAEKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDWRMPVEADR-VPV-RPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADYQQQ---GIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH---- Aligned length= 282, RMSD= 3.00, TM-score=0.75252, ID=0.644
MULTICOM-REFINE_TS1.pdb         ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGSTEYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE-GSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQ-QGIVYRYSQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHH--- Aligned length= 306, RMSD= 2.84, TM-score=0.82162, ID=0.740
MULTICOM-REFINE_TS2.pdb         NEGNFQYS-------NATLSYYDPAT-CEV--E--NEVFYRANLGDVAQSMVRGGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQYKYYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGYE---------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADDYQQ---QGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLE----- Aligned length= 292, RMSD= 3.36, TM-score=0.75081, ID=0.636
MULTICOM-REFINE_TS3.pdb         ------------------SY-D-VENEVFY-RANG-----FKLGDVAQSMVRDIGWIVVNN-SHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-D----MDMESGSTEQVVYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGEGSPY--GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDLYWINNIRMPVEA--D-RVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADA-IDYQQQGIVYRYSPGKLIDEFYVPAFCWKLEHHHHH---- Aligned length= 283, RMSD= 3.18, TM-score=0.74490, ID=0.551
MULTICOM-REFINE_TS4.pdb         NEGNFQYS-------NATLSYYDPAT-CEV-NEVF--YRANGFKLDVAQSMVRGGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQYKYVVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGYE---------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADADYQQ--QGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLE----- Aligned length= 294, RMSD= 3.44, TM-score=0.75338, ID=0.640
MULTICOM-REFINE_TS5.pdb         NEGNFQYS-------NATLSYYDPAT-CEV--EN-EVFYRANGLGDVAQSMVRGGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQYKYYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGYE---------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADDYQQ---QGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLE----- Aligned length= 293, RMSD= 3.38, TM-score=0.75241, ID=0.638
MUProt_TS1.pdb             NEGNFQYS-------NATLSYYDPAT-CEV--E--NEVFYRAKLGDVAQSMVRGGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQYKYYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGYE---------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQ-QGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLE----- Aligned length= 294, RMSD= 3.44, TM-score=0.75217, ID=0.652
MUProt_TS2.pdb             NEGNFQYS-------NATLSYYDPAT-CEV-NEVF-YRANGFKLGDVAQSMVRGGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQYKYVVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGYE---------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQ-QGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLE----- Aligned length= 296, RMSD= 3.48, TM-score=0.75606, ID=0.649
MUProt_TS3.pdb             NEGNFQYS-------NATLSYYDPAT-CEV--E--NEVFYRAKLGDVAQSMVRGGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQYKYYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGYE---------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQ-QGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLE----- Aligned length= 294, RMSD= 3.43, TM-score=0.75282, ID=0.652
MUProt_TS4.pdb             ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGSTEYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE-GSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQ-QGIVYRYSQGKLIDEFYVGIIPGAFKLEHHHH--- Aligned length= 306, RMSD= 2.84, TM-score=0.82143, ID=0.744
MUProt_TS5.pdb             ------------------SY-D-VENEVFYR-ANG-----FKLGDVAQSMVRDIGWIVVNN-SHVIFAIDINTFKEVGRITGFTPRYIHFLSDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECP-D----MDMESGSTEQVVYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGEGSPY--GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDLYWINNIRMPVEA--D-RVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADA-IDYQQQGIVYRYSPGKLIDEFYVPAFCWKLEHHHHH---- Aligned length= 283, RMSD= 3.20, TM-score=0.74400, ID=0.538
MUSTER_TS1.pdb             ASGLFITNEGN-FQYSATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMEEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSP-YGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKLG--DWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 306, RMSD= 2.99, TM-score=0.81741, ID=0.764
MUSTER_TS2.pdb             ASGLFITNEGN-FQYSATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D----MDMEEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSP-YGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKLG--DWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPGKLIDEF-YVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 305, RMSD= 2.87, TM-score=0.82057, ID=0.744
MUSTER_TS3.pdb             ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMSEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEG---YG-EAPSLYRIDAETFTVEKQFFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 305, RMSD= 3.04, TM-score=0.81448, ID=0.765
MUSTER_TS4.pdb             ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMEEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYEG------EAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIYQQQ-GIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 303, RMSD= 2.88, TM-score=0.81482, ID=0.762
MUSTER_TS5.pdb             -----------------SYYDPAENEVFYRA-NGF-----KLGDVASMVIRDGIGWIVVNNS-HVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D---MDMESGSMVQYYVYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG-----------YEGSPYGY-EAPSLYRIDAELGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDRMPVEAD-R-VPV-RPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 279, RMSD= 3.15, TM-score=0.73484, ID=0.579
nFOLD3_TS1.pdb             ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVFYRANGFLGDVAQSMVIRDIGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYEG------EAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGT-RDTLYWINWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPGKLID-EFYVGIIP-GAFCWKLEH--- Aligned length= 309, RMSD= 2.85, TM-score=0.83042, ID=0.703
nFOLD3_TS2.pdb             SGLFITNEGNFQ-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGFKLGDVAQSDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIQPTSLVMDKYN--KMWTITDG--------YEAPSLYRIDATFTVEKQFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEA-DRVPVRPFLFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVG--IIPGAFCWKLE--- Aligned length= 304, RMSD= 3.65, TM-score=0.75942, ID=0.714

T0512.pdb                ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHHH

nFOLD3_TS3.pdb             -TNEGNFQ-Y-----NATLSYYDPATCEVEN-EVN----GFKLGDVAQSMVIRDGIGIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDEKAYVTQIWDYR-IFIINPKT-YEITGYIEC-PD--MDMEQMVQYGKYVYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAP-------------------------------SLYRIDAETFTVE-KQFKFKLGWSEVQLNGTR-D-TLYWINND-------IWRMPVARVPVRLEFRDT--------------- Aligned length= 242, RMSD= 3.18, TM-score=0.66323, ID=0.360
nFOLD3_TS4.pdb             -TEGNFQY-N------ATLSYYDPATCEVEN-EVF----YGFKLGDVAQSMVRGIGIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMMEQMVQYGKVYVNCWS-Y-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG-----------YEGSPYGY---TVEKQFKKL-GDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VR-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYDYQQQ-----GIVYRYSP--------------------------- Aligned length= 256, RMSD= 2.98, TM-score=0.82626, ID=0.673
nFOLD3_TS5.pdb             TEG-NFQYSN------ATLSYYDPATCEVEN-EVN-----GFKLGDVAQSMVRGIGIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHLSDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-D---MDMEQMVQYGKVYVNCWS-Y-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKNKMWTITDGG-----------YEGSPYDAETFTVEKQFKKL-GDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMP-VEADRVPVR-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYDYQQQ-----GIVYRYS---------------------------- Aligned length= 259, RMSD= 2.43, TM-score=0.84827, ID=0.660
panther_server_TS1.pdb         EGNFQYSN-------ATLSYYDP--A-TCE--VE-NEVFYRAKLGDVAQSMVIRGWIVVN-NSHVIFAIDI-NTFKEVGRITFTSPRYIHLSDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIEC--PD--MDMESVQYGKYVYVNC-WSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMKYNKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAPSLYRFKFKL-GDWPSEVQLN-GTDTLYWINIWRMPVEADRVPVRPFL-EFRDT-KYYGLTVNPNNADAIDYQQQ------GIVYRYSPLIDEFYVGI-IPGAFCWKLE------ Aligned length= 277, RMSD= 3.96, TM-score=0.67737, ID=0.379
panther_server_TS2.pdb         ------------------------------------------A-SG-LFITN--EGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRASPRYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKETGYIECPDM--DM--GSTEQMVQYGKVYVNCWS----YQ-NRILKIDTEVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITD-G----------GYEGSPYGYEAPLYKQFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINDWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTVYRYSPQ-------GKLIDE----PG-F-W-------HHHH-H----------------- Aligned length= 219, RMSD= 3.63, TM-score=0.61561, ID=0.317
panther_server_TS3.pdb         -----------------------EVENEVFY-RAN-----GFKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIEC-PD---MDMEQMVQYGKVYVNCWS--YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAPSLYRFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADR-VPV-RPFLE-FRDTKYLTVNP-NNGEVYADYQ--Q-Q-GIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH---- Aligned length= 267, RMSD= 2.65, TM-score=0.77349, ID=0.563
panther_server_TS4.pdb         -----------------------EVENEVFY-RAN-----GFKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIEC--PD--MDMESQMVQYKVYVNCWS-Y-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAPSLYQFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINDWRMPVEADRV-PV-RPFLEFR-DTKYLTVNP-NNGEVYDYQQQ-----GIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH---- Aligned length= 266, RMSD= 2.62, TM-score=0.77043, ID=0.605
panther_server_TS5.pdb         -----E-----------V------------FYRAN-----GFKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIEC-PD---MDMEQMVQYGKVYVNCWS-Y-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG-----------YEGSPYGYEAPSLYKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDWRMPVEAD-RVPVRPF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYDYQQQ-----GIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH---- Aligned length= 265, RMSD= 2.60, TM-score=0.78832, ID=0.647
Pcons_dot_net_TS1.pdb          ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATENEVFYRANGF---KLGDVAQSMVIRDIGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGSTQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSPY-GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKLG--DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VR-PFLERDTYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLI-DEFYV-GIIPAFCWKLEH--- Aligned length= 307, RMSD= 2.88, TM-score=0.82022, ID=0.739
Pcons_dot_net_TS2.pdb          ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVRANGFK------LGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEG-SPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLERDTKYYGLTVNPNNGEVYVADA-IDYQQQGIVYRYSQGKLIDEFYVGI-IPGAFCWKLEH--- Aligned length= 308, RMSD= 2.92, TM-score=0.82359, ID=0.785
Pcons_dot_net_TS3.pdb          ----------------------------------------------------DGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQGYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG----------YEGSYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID-YQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCW-------- Aligned length= 250, RMSD= 2.55, TM-score=0.83065, ID=0.792
Pcons_dot_net_TS4.pdb          -------QYS-----NATLSYYDPATCEVEN-EVFY-RANGFKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWIINPKTYEITGYIECPDMDME--S---GSTEQMVQYGKYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSPY-GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFK--LGDWPSEVQLNGTRDTLYWNDIWRMPVEADRVP-VRPFLEFRTKYYGLTVNPNNGEVYVADA-IDYQQQGIVYRYSQGKLIDEFYVGIIPG------------ Aligned length= 290, RMSD= 2.42, TM-score=0.85483, ID=0.569
Pcons_dot_net_TS5.pdb          -T---------------------CEVENEVFYRAN----GFKLDVAQSMVIRGIGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIPDMDM---ESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYEG-------APSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLEFRDTYYGLTVNPNNGEVYVADAID-YQQQGIVYRYSPGKLIDEFYIPAFCWKLEHHHHH---- Aligned length= 283, RMSD= 2.92, TM-score=0.81394, ID=0.652
Pcons_local_TS1.pdb           ----------------------------------------------------DGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQGYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG----------YEGSYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID-YQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCW-------- Aligned length= 250, RMSD= 2.55, TM-score=0.83065, ID=0.792
Pcons_local_TS2.pdb           ----------------------------------------------------DGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQGYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG----------YEGSYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID-YQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCW-------- Aligned length= 250, RMSD= 2.55, TM-score=0.83065, ID=0.792
Pcons_local_TS3.pdb           ----------------------------------------------------DGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDM-ESGSTEQMVQGYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG----------YEGSYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAID-YQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCW-------- Aligned length= 250, RMSD= 2.55, TM-score=0.83065, ID=0.792
Pcons_local_TS4.pdb           --------------------------------------------------------WIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSP--YGYEASLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLEFDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAI--DYQQQGIVYRYPGKLIDEFYVGIIPGAFCW-------- Aligned length= 256, RMSD= 2.58, TM-score=0.85557, ID=0.773
Pcons_local_TS5.pdb           ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVYRNGFK------LGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSPY-GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQ-QGIVYRYSPQGKLIDEFYV-GIIPAFCWKLEH--- Aligned length= 306, RMSD= 2.93, TM-score=0.81890, ID=0.702
Pcons_multi_TS1.pdb           -ASGLFITNEGNFYSNATLSYYDATCEENEVYRAN--G-FKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE----PYGYEASLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLEFRDTYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQ-QGIVYRYSPGKLIDEFYVIPACWKLEHHHHH---- Aligned length= 311, RMSD= 3.17, TM-score=0.81997, ID=0.671
Pcons_multi_TS2.pdb           ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATENEVFYR-ANGF--KLGDVAQSMVIRDIGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGSTQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYEGS---GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKLG--DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLERDTKYYGLTVNPNNGEVYVADIDYQQ--QGIVYRYSPQGKLIDEFYV-GIIPAFCWKLEH--- Aligned length= 305, RMSD= 3.16, TM-score=0.80661, ID=0.684

T0512.pdb                ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHHH

Pcons_multi_TS3.pdb           ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATENEVFYR-ANGF--KLGDVAQSMVIRDIGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGSTQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYEGS---GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKLG--DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLERDTKYYGLTVNPNNGEVYVADIDYQQ--QGIVYRYSPQGKLIDEFYV-GIIPAFCWKLEH--- Aligned length= 305, RMSD= 3.16, TM-score=0.80661, ID=0.684
Pcons_multi_TS4.pdb           ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENVYRANGF--KLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTQMVQYGKYVYVNCWSY-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYEGSP--YGYEASLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLERDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQ-QGIVYRYSQGKLIDE-FYV-GIIPAFCWKLEH--- Aligned length= 314, RMSD= 3.49, TM-score=0.81252, ID=0.719
Pcons_multi_TS5.pdb           ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATENEVFYRANGF---KLGDVAQSMVIRDIGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESGSTQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSPY-GYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKLG--DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VR-PFLERDTYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLI-DEFYV-GIIPAFCWKLEH--- Aligned length= 307, RMSD= 2.88, TM-score=0.82022, ID=0.739
Phragment_TS1.pdb            --------YS-----NATLSYYDPATCEVEN-EV------FYRANDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECDDMES-GSTEQMVQYGKYVYVNCWS--YQNRILKIDTKVVDELTIGI-QPT-SLVMDKYKMWTITD-G---------G--YEGSPYGYLYRDFTVQFKF-GDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEA-DRVPVRPFLEFRTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCW-------- Aligned length= 280, RMSD= 3.85, TM-score=0.72554, ID=0.641
Phragment_TS2.pdb            GLFITNFQYS-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGFGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFT-RYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMD-ESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDETIGKYNKMTIDGGY--EGSPYGYE----------APSLYRIDATFTVEKQFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVERVPVRPFL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVPGAFC------------ Aligned length= 287, RMSD= 3.52, TM-score=0.72295, ID=0.601
Phragment_TS3.pdb            ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EV------FYRANVAQSMVRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGTSPRYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D-----MDM-ES---GSTEQMV--QYGKYVYVNCWRILKIDTETKELTIGPVMDKYNKMWTITD-G----------GYEGSPYGYSLYRIDAETTFKFLGDWPSVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPV-RPFLEFRDT-K-YYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYGIIPGAFCWKLE-HHH-- Aligned length= 290, RMSD= 3.75, TM-score=0.72052, ID=0.507
Phragment_TS4.pdb            ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPA-TCEVENEVF----YRANGFKLGDVAIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSEKAYVTQIWD--YRIFIINPKTYEITGYIEC--PDMDMSGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYVDELTIGIPTSTVEKQFKFGDWPSEVQLNTRDTLYWINND----------IWRMPVEADRVPVRPFLEFRD--TKYYGLTVNPNNGEVYVADGIVYRYSPQGKLICWKLEHH--------------------------------------HHH----------------------- Aligned length= 244, RMSD= 3.07, TM-score=0.64353, ID=0.363
Phragment_TS5.pdb            ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANVAQSMVRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGTSPRYIHFLSDE-KAYVTQIWYRIFIINPKTY-EITGYIECPDMDMESGTEQMVQYGKYVYVNCWS-YQNRILKIDTEKVVDELTIGIQ--PTSLVMDYNKMWTITD-G----------GYEGSPYGYPSLYR-IDAEEFKFKGWPSVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPV-RPFLEFRDT-KYYG-LTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSP-QGKLIDEFVGIIPGAFCWKEHHHHH- Aligned length= 298, RMSD= 3.79, TM-score=0.73355, ID=0.557
Phyre2_TS1.pdb             --------YS-----NATLSYYDPATCEVEN-EV------FYRANGVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECDDMES-GSTEQMVQYGKYVYVNCWS--YQNRILKIDTKVVDELTIGI-QPT-SLVMDKYKMWTITD-G---------G--YEGSPYGYLYRDFTVQFKF-GDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEA-DRVPVRPFLEFRTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCW-------- Aligned length= 280, RMSD= 3.89, TM-score=0.72206, ID=0.641
Phyre2_TS2.pdb             SLFITNFQYS-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGFGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFT-RYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMD-ESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDETIGKYNKMTIDGGY--EGSPYGYE----------APSLYRIDATFTVEKQFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVERVPVRPFL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVIPGAFC----------- Aligned length= 288, RMSD= 3.54, TM-score=0.72371, ID=0.599
Phyre2_TS3.pdb             ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EV------FYRANVAQSMVRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGTSPRYIHFLSDEK-AYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D-----MDMESGS----TEQMV--QYGKYVYVNCWRILKIDTETKELTIGPVMDKYNKMWTITD-G----------GYEGSPYGYSLYRIDAETFFKFLGDWPSVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPV-RPFLEFRDT-K-YYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYGIIPGAFCWKLEHH---- Aligned length= 289, RMSD= 3.62, TM-score=0.72350, ID=0.521
Phyre2_TS4.pdb             ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF----YRANGFKLGDVAIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIEC-PDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYVDELTIGQPTSTVEKQFKFGDWPSEVQLNTRDTLYWINND----------IWRMPVEADRVPVRPFLEFRD--TKYYGLTVNPNNGEVYVADGIVYRYSPQGKLIDEFYVG---------I--------IPGA------------FCWKLE------------------------- Aligned length= 253, RMSD= 3.46, TM-score=0.64993, ID=0.359
Phyre2_TS5.pdb             ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANVAQSMVRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGTSPRYIHFLSDE-KAYVTQIWYRIFIINPKTY-EITGYIECPDMDMESGTEQMVQYGKYVYVNCWS-YQNRILKIDTEKVVDELTIGIQ--PTSLVMDYNKMWTITD-G----------GYEGSPYGYPSLYR-IDAEEFKFKGWPSVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPV-RPFLEFRDT-KYYG-LTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSP-QGKLIDEFVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 296, RMSD= 3.84, TM-score=0.72702, ID=0.555
Phyre_de_novo_TS1.pdb          ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGFKLVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDESGSTEQMVQYGKYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDETIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGG-----------YEGSPYGYASLYRIAEVKQKKGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRV-PVR-PFLEFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 304, RMSD= 3.50, TM-score=0.77272, ID=0.642
Phyre_de_novo_TS2.pdb          -TNEGNFQYS-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGFGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMD-ESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDETIGKYNKMTIDGGY--EGSPYGYE----------APSLYRIDATFTVEKQFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVERVPVRPFL--EFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVPGAFC------------ Aligned length= 287, RMSD= 3.55, TM-score=0.72368, ID=0.624
Phyre_de_novo_TS3.pdb          ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANVAQSMVRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGTSPRYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D-----MDM-ES---GSTEQMV--QYGKYVYVNCWRILKIDTETKELTIGPVMDKYNKMWTITD-G----------GYEGSPYGYSLYRIDAETFFKFLGDWSEVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPV-RPFLEFRDT-K-YYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPAFCWKLEHH---- Aligned length= 289, RMSD= 3.73, TM-score=0.71914, ID=0.521
Phyre_de_novo_TS4.pdb          ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPA-TCEVENEVF----YRANGFKLGDVAIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLDEK-AYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIEC-PDMD-ESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYVDELTIGQPTSTVEKQFKFGDWPSEVQLNTRDTLYWINND----------IWRMPVEADRVPVRPFLEFRD--TKYYGLTVNPNNGEVYVADGIVYRYSPQGLIDEFYVG------------P----GAFCWK-----------------------------LEHHHH-H------ Aligned length= 253, RMSD= 3.42, TM-score=0.65430, ID=0.339
Phyre_de_novo_TS5.pdb          ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EV------FYRANVAQSMVRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGTSPRYIHFLSDE-KAYVTQIWYRIFIINPKTY-EITGYIECPDMDMESGTEQMVQYGKYVYVNCWS-YQNRILKIDTETKVVDELTGIQ--PTSLVMDYNKMWTITD-G----------GYEGSPYGYEPSLYRIDAEEFFKLGWPSVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPVRP-FLEFRDT-KYYG-LTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSP-QGKLIDEFVGIIPGAFCWKEHHHH-- Aligned length= 298, RMSD= 3.73, TM-score=0.73533, ID=0.567
pipe_int_TS1.pdb            -----------------------PATCEVENEVFYR-A-NGFKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMEGSTEQMVQYGKVYVNCWS-Y-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEG-S-PYGYEASLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFR-DTKYLTVNPN-NGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEH---- Aligned length= 291, RMSD= 3.24, TM-score=0.75900, ID=0.712
pipe_int_TS2.pdb            ITGNFQYS-N------ATLSYYDPAEVENEVFYRA----NGFKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEYIECPDMD-M---ESGSTEQMVQYVYVNCWS--YQNRILKIDTETDKVVELTIG-IQPTSLVMDKYNMWTITD-G----------GYEGSPYGYEA-PSLYRIDAEVKDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEAVRPFLEF-RDTK-YYGLTVNPNN--GEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQFYVGIPFCWKL--------------- Aligned length= 277, RMSD= 3.13, TM-score=0.73396, ID=0.541

T0512.pdb                ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHHH

pipe_int_TS3.pdb            --------------------------EVFYRA--N-----GFKLGDVAQSMVIRIGWIVVNNSHVIFAIDINTKEV-GRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEDMDME---SGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNMWTITDGG-----------YEGSPYGYSYRITVEKQFKFKLGWPSEVQLNGTRDTLYWINDWRMPVEA-D--RV-PVRPFLEFRTKYYGLTVNNNGEVYVAAIDYQQQGIVYRYSPQG-------------------V---CW- Aligned length= 252, RMSD= 4.31, TM-score=0.59330, ID=0.481
pipe_int_TS4.pdb            -------------------------VENEVFYRAN-----GFKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWD-YRIFIIKTYEITGYIECPDDMES--GSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNMWTITDGGYEG-P-YGYEAPSLYRIDAETVEKQFKFKLG--DWPSEVQLNGTRDTLYWINDVRPFLEF-R-DTK-YYGLTVNPNGEVVADAIDYQQGIVYRYS-PQGKLIDEFYVGIIPGA----------------------- Aligned length= 263, RMSD= 4.33, TM-score=0.61794, ID=0.487
pipe_int_TS5.pdb            ITNEGNFQ-Y---SNATLSYYDPATCEVENE-V--FYRAGFKLGDVAQSMVIRIGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTY-EITGYIECPDMESGSTEMVQYGKYVYVNCWS--YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYEG-S-YGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLN-GTRDTLYWINDIWRMPVEADVPVRPF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDY-QQGIVYRYSP---QGKLIDEFYVGI-P---------- Aligned length= 296, RMSD= 4.35, TM-score=0.69019, ID=0.531
Poing_TS1.pdb              --------YS-----NATLSYYDPATCEVEN-EV------FYRANDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECDDMES-GSTEQMVQYGKYVYVNCWS--YQNRILKIDTKVVDELTIGI-QPT-SLVMDKYKMWTITD-G---------G--YEGSPYGYLYRDFTVQFKF-GDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEA-DRVPVRPFLEFRTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCW-------- Aligned length= 280, RMSD= 3.85, TM-score=0.72513, ID=0.641
Poing_TS2.pdb              TNEGNFQY-S-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGFGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFT-RYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMD-ESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDETIGKYNKMTIDGGY--EGSPYGYE----------APSLYRIDATFTVEKQFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVERVPVRPFL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVPGAFC------------ Aligned length= 286, RMSD= 3.52, TM-score=0.72224, ID=0.603
Poing_TS3.pdb              -SGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EV------FYRANVAQSMVRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGTSPRYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D----MDMESG-----STEQMV--QYGKYVYVNCWSILKIDTETKELTIGLVMDKYNKMWTITD-G----------GYEGSPYGYSLYRIDAETFFKFLGDWPSVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPV-RPFLEFRDT-K-YYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCW-------- Aligned length= 284, RMSD= 3.51, TM-score=0.73947, ID=0.542
Poing_TS4.pdb              ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPA-TCEVENEVF----YRANGFKLGDVASRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSEKAYVTQIWD--YRIFIINPKTYEITGYIEC--PDMDMSGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYVDELTIGIPTSTVEKQFKFGDWPSEVQLNTRDTLYWINND----------IWRMPVEADRVPVRPFLEFRD--TKYYGLTVNPNNGEVYVADGIVYRYSPQGKL-IDEFYV------------------GII-P--------GAFCWKLEH------------------------- Aligned length= 252, RMSD= 3.31, TM-score=0.65594, ID=0.346
Poing_TS5.pdb              ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF------YRANVAQSMVRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGTSPRYIHFLSDE-KAYVTQIWYRIFIINPKTY-EITGYIECPDMDMESGTEQMVQYGKYVYVNCWS-YQNRILKIDTEKVVDELTIGIQ--PTSLVMDYNKMWTITD-G----------GYEGSPYGYPSLYR-IDAEEKFKLGWPSVQLNGTRDTLYWINIRMPVEADRVPV-RPFLEFRDT-KYYG-LTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSP-QGKLIDEFVGIIPGAFCWKLEHHHH- Aligned length= 298, RMSD= 3.98, TM-score=0.72903, ID=0.565
pro-sp3-TASSER_TS1.pdb         ASGLFITEGNFQ-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--YRANGFLGVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D---MDMESEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYE------YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADA-IDYQQQGIVYRYSQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 305, RMSD= 2.92, TM-score=0.81593, ID=0.700
pro-sp3-TASSER_TS2.pdb         ASGLITNEGNFQ-YSNATLSYYDPATCEVENEVFY--RANGFKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDMESEQMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYE------YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGI-IPGAFCWKLEHH-- Aligned length= 306, RMSD= 3.30, TM-score=0.79668, ID=0.716
pro-sp3-TASSER_TS3.pdb         ASGLFITNEGNF-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--YRANGLGDVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMD-MESGSTEQMVYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYEGS----YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDY-QQQGIVYRYSQGKLIDEFYVGI-IPGAFCWKLEH--- Aligned length= 308, RMSD= 3.01, TM-score=0.82042, ID=0.689
pro-sp3-TASSER_TS4.pdb         ASGLFITNEGNF-QYSATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RAGFLGVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D---MDMETEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEG------EAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDY-QQQGIVYRYSPGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHH-- Aligned length= 305, RMSD= 2.97, TM-score=0.81412, ID=0.718
pro-sp3-TASSER_TS5.pdb         ASGLFITEGNFQ-YSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--YRANGFLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D---MDMESTQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYE------YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNRMPVEADRV-PVRPFL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADA-IDYQQQGIVYRYSQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 305, RMSD= 3.08, TM-score=0.80627, ID=0.700
PS2-server_TS1.pdb           ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINIWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPLEHHHH------- Aligned length= 312, RMSD= 2.75, TM-score=0.84419, ID=0.881
PS2-server_TS2.pdb           ASGLFITNEGN---FQYTLSYYDPATCEVEN-EVF--YRANGFKLGDVAQSRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKEITGYIECPD-MDM--ESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYE--GSPYGYEASLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDIWRMPVEDRVPVRPFL-E-FRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADA--IDYQQQGIVYRYSKLIDEF-YVGIIPGAFCWKHHHHH-- Aligned length= 308, RMSD= 3.10, TM-score=0.81176, ID=0.649
PS2-server_TS3.pdb           ---LFITNEGNFQYSNALSYYDP----ATCE-VE-NEVFYGFLDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDI-NTFKEVGRITFTSPYIHFLSDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECPDMESGSTEQMVQYGK--YVYVNC-WSYQNILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKKMWTITDGYSPYG-----YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFEFRD-TKY-YGLTVNPNVYVADAI-DY----QQGIVYRYSLDEFYVGIPGAFCWKLEHHHH----- Aligned length= 296, RMSD= 4.17, TM-score=0.70113, ID=0.591
PS2-server_TS4.pdb           ASGLFITNEGN---SNATLSYYDPATCEVENEVFYR-ANGFKLGDVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFSPRYIHFLSDE-KAYVTQIWPKTYEITG---YIECPDMDME-S----GSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKV-VDE-----L-TIGIQPTSLVMDMWTI---------GSPYGSLYRITFTVEKQFKFKL--GDWPSEVQLNGTRTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRP-FLEFDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYV---GIIPGAFCHHHHH- Aligned length= 291, RMSD= 4.03, TM-score=0.69846, ID=0.600
PS2-server_TS5.pdb           SGLFITNEGNF-QYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--Y-RANGFGDVASMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFYIHFLSDE-----KAYV--WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKV-VDE-----LTIGIQPT-SLVMDKYNK----------EAPSLYRIDTFTVEKQFKFKLGDW-PSEVQLNGTRDTLYWINDWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDY-QQGIVYRYSPQGKLIDEFYVKLEHHHH---------- Aligned length= 283, RMSD= 3.94, TM-score=0.69356, ID=0.551
PSI_TS1.pdb               ---LFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFKLQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIEC--P---DMDSGEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGS----YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAF---------- Aligned length= 295, RMSD= 2.54, TM-score=0.83721, ID=0.782
PSI_TS2.pdb               SGLFITNEGNFQ-YSNATLSYYDPAT-CEVENEV------FYRANGFKLGVADGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMD-MESGSTEQMVYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTTDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPY-GYEAPSLYRIDATFTVEKQFKFKL--GDWPSEVQL--DTLYWINNDWRMPVEADRVPVRPFL--EF-RDTKYYGLTVPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFY------------------ Aligned length= 291, RMSD= 3.76, TM-score=0.75007, ID=0.522

T0512.pdb                ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHHH

PSI_TS3.pdb               SGLFITNEGNFQ-YSNATLSYYDPATCEVEN-EV------FYRANGFKLSMVDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECDMDMVQYGKYVYV--------NCWS--YQNRILKIDEKVVDELTIGI--QPTSLVMDKYKMWTITDGGY---EGSPYYEAPSLYRIDTTVEKQFKFKLG--DWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPV---D-VPVRPFLERDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAF---------- Aligned length= 288, RMSD= 4.20, TM-score=0.70846, ID=0.643
PSI_TS4.pdb               ---LFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFKLASMVDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRIT-GFTSYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMEGSTEQMVQYGKYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDVVDELTIGI-QPTSLVMDKYNKMWTITDG----------GYEGSPYGYSLYRIDAETFTFKLGDWSEVQLNGTRDTLYWINNDMPVEADRVPV-RPFLEFR-D-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKL-E---- Aligned length= 296, RMSD= 3.77, TM-score=0.74306, ID=0.666
PSI_TS5.pdb               ---LFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFKLGDMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRIT-GFTRYIHFLSDE-KAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDM----DMESEQMVYGYVYVNCWS-YQNRILKIDTEVVDELTI-GIQPTSLVMDKYN-KMWTITD-G----------GYEGSPYGYASLYRIDAETTFKLGDWPEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VRPFLERDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAI----DYQGIVYRYQGKLIDEFYVGIIPGAFCW-------- Aligned length= 285, RMSD= 3.33, TM-score=0.75597, ID=0.611
Pushchino_TS1.pdb            ASGLFITNYS-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF------LGDVAQSMVIRDIGWIVVN-NSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIES--G----STEQMVQY-GKYVYVCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITGYE----------APSLYRIDAETFTVEKQFKFK--LGPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VR-PFLD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADA--I--DQGIVYRYSQGKLIDEFYVGIIPGAFKLE------- Aligned length= 280, RMSD= 2.16, TM-score=0.89066, ID=0.807
RAPTOR_TS1.pdb             ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-----YRANGFKLGSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEADRVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHH--- Aligned length= 315, RMSD= 2.67, TM-score=0.85409, ID=0.881
RBO-Proteus_TS1.pdb           -ASGLFITNEGFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFY---GVAQS-----------GWIVVN--NSHVIFAI----EVGRITG-T---WDYRIFITGYIECPD--MD--------------------MESGSTEQM-VQYGKYVYVNCWSYQNRILKID------TETDKVV---D-------------ELTIGI--------LVMDK--------Y--NKMW------------------TITDGGYEGPKFKLGPSE-------------------MPVEA----------------DRVPV------------NNGE----AIDYQ Aligned length= 170, RMSD= 6.43, TM-score=0.31682, ID=0.132
RBO-Proteus_TS2.pdb           ---SGLFITNEQYSNATLSY--------ENEVFYRAGLDVAQS-----MVIRDGIGWIVVNNSHVIFAID----FKEVGRITGFTSPRYIHFDEKAYVTQIWDY-RIFIINPTEITGYIEQYGVYVNCWRIL---------------SLVMD----------------NKMWTIPYGYE----APSLYR-ID-----AETFTVEKQFKFK-----EVQLNGT--RDT---WINND-WRMPVEADRVPVRP--------GLTV------------------N-P------------NNGEVYVA---------------QGK------ Aligned length= 194, RMSD= 6.84, TM-score=0.34655, ID=0.127
RBO-Proteus_TS3.pdb           --ASGLFITNEGQYSNATLSY-------NEVFYRANGLDVAQS-----MVIRDGGWIVVN-NSHVIFAID-IN-FKEVGRITGFTSPRYIHFDEKAYVTQIWDY-RIFIINPTEITGYIEQYGVYVNCWRIL---------------SLVMD---------------NKMWTITSPYGY---EAPSLYR-ID-----AETFTVEKQFKFK-----EVQLNGTR-D-----------WRMPVEADRVPVRP-------GLTVN------------------P--------------NNGEVYVR-S---------------------- Aligned length= 191, RMSD= 6.73, TM-score=0.34260, ID=0.143
RBO-Proteus_TS4.pdb           ---ASGLFITN-----ATLSYYDPTCEVENEVFYRA-GFKLVQSMVIRDG------IGWIVVNIFAIDIN---TFKEVGRITGFTPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIECPDMD-STEQ------------NCWSYQNRILKI---------KVVDEL--TIGIQ-T----SLVMD------------KYNKMWTIYE--PYGY-----------------SLYRIDA-E--TFTVEKQ-------------------GTRDTLYW-------------------------T---------------LTVNPNN Aligned length= 186, RMSD= 6.10, TM-score=0.36015, ID=0.163
RBO-Proteus_TS5.pdb           --ASGLFITNEGQYSNATLSYYDATCEVENEVFYRA-GLVAQS--M----IRDGIGWIVVNNSHVIFAI------FKEVGRITGFTSPRIHFLKAYVTQIWD---YRIFIINPTEITGYIECP--DMDTEQMV--Y-G--KYVYVNCWSNRILKID-------TETDKVVDEL-----------------TIGIQ----SLVMDK------------YNKMW--TITSPYGYE--A-PSLYRITVEKQFKF--------VQLNGTRD-T----W-----MPVEAD---------RVPVRPF-GLTVNPN-----------Q------ Aligned length= 212, RMSD= 6.61, TM-score=0.37625, ID=0.189
SAM-T02-server_AL1.pdb.pdb       -------QYS-----NATLSYYDPATCEVEN-EVG------FKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDINPKTYEITGYIECPDMDME--S---GSTEQMVQYGKYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG----------APSLYRIDAETFTVEKQFKFK--LGDWPSEVQLNGTRDTLYWNDIWRMPVEADRVP-VR-PFLD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADA--Q--QQGIVYRYSQGKLIDEFYVGIIPG------------ Aligned length= 271, RMSD= 2.19, TM-score=0.87808, ID=0.594
SAM-T02-server_AL2.pdb.pdb       ---------------NATLSYYDPATCEVEN-EVR--A-NGFKLGDVAQSMVRGIGWIVVVNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRIHFLSDEKAYVTQIWDINPKTYEITGYIECPDMDMES-G----STEQQVQYGKVYVNCWS---NNRILKIDTETDKVVDELTIGI-----TSL----VMDKWTI---------EAPSLLYRIDTFTV--EKQFKFK-LGDWPSEVQLNGTRDTLYWNDIWRMPVEADRVP-VR-PFLD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADQQ-----QGIVYRYSPGKLIDEFY------------------ Aligned length= 253, RMSD= 3.19, TM-score=0.74253, ID=0.456
SAM-T02-server_AL3.pdb.pdb       -----------------------V--ENEVFYRAN-----GFKLGDVAQSMVRDIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDINPKTYEIT-GYIECPDMDME-SG---STEQMVQYGKYVYVNCW-SQNRILKIDT--ETDKVVDELTIGQPTSLVMDKYNKMWTITDGGA-------PSLYRIDAETFTVEKQFKLGDW--P-S---EVQLNG-TRDTLYNIWRMPVE----AD--RV-------------------PVR-P--------F--------------LD--TKYYGLTVNPN---- Aligned length= 221, RMSD= 3.65, TM-score=0.68474, ID=0.231
SAM-T02-server_AL4.pdb.pdb       ---------------NATLSYYDPATCEVEN-EVA--N-GFKLGDVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRIHFLSDEKAYVTQIWDINPKTYEITGYIECPDMDMES-G----STEQMVQYGKYVYVNCW----NRILKIDTETDKVVDELTIGI---------------PTSL---------YEAPSLYRIDTFTVEKQFKFK---L-GDWPSEVQLNGRDTLYWNDIWRMP--VEADRVPV-RPFLDTKYYGLTVNPNNGEVYVADQ-----QQGIVYRYSPGKLIDEFYV----------------- Aligned length= 246, RMSD= 3.57, TM-score=0.73432, ID=0.447
SAM-T02-server_AL5.pdb.pdb       --------------------LSYYDCEVENE-VNG-----FKLG-DVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDINPKTYEITGECPDMDME----S---GSTEQMVQYGKVYVNCWS--YQNRILKIDTEKVVDELTI--GIQPTSLVMDKYKMWTITDGG----------APSLYRIDAETFTVEKQFKFK--LGDWPSEVQLNGTRDTLYWNDIWRMPVDVPVRP-FL-EFRD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAQQ----QGIVYRYSPQ-LIDEFYVGIIPGAFCW-------- Aligned length= 261, RMSD= 2.41, TM-score=0.83243, ID=0.504
SAM-T06-server_TS1.pdb         ----VFYRANGFKLGDVA---------------------------QSMVIRDGIGWIVVNNSH--VIFAIDEVGRI-TG-F-TSPRYIHFLDEK-AYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEG-----YEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVVADAID-YQQQGIVYRYSPQGKLIEFYVG----------------- Aligned length= 266, RMSD= 4.24, TM-score=0.63561, ID=0.631
SAM-T06-server_TS2.pdb         --------YS-----NATLSYYDPATCEVEN-EVG------FKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDINPKTYEITGYIECPDMDME--S---GSTEQMVQYGKYVYVNCWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG----------APSLYRIDAETFTVEKQFKFK--LGDWPSEVQLNGTRDTLYWNDIWRMPVEADRVP-VR-PFLD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADA-------GIVYRYSQGKLIDEFYVGIIPG------------ Aligned length= 267, RMSD= 2.17, TM-score=0.87788, ID=0.599
SAM-T06-server_TS3.pdb         EGNFQ--Y-S-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF-----KLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSH--FAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYI-M--E---SGSTEQMVQYGKYVYVCW-Y-QN--LKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG-----------PSLYRIDAETFTVEKQFKKL-GDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEA-DRV-RPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVVADAQQ-----GIVYRYS---------------------------- Aligned length= 253, RMSD= 2.85, TM-score=0.82395, ID=0.794
SAM-T06-server_TS4.pdb         EGNFQ--Y-S-----NATLSYYDPATCEVEN-EVF-----KLGDVAQSMVIRDIGWIVVN-NSH--FAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYI-M--E---SGSTEQMVQYGKYVYVCW-Y-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGG-----------PSLYR--AETFTVEKQFKKL-GDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEA-DRV-RPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVVADAQQ-----GIVYRYS---------------------------- Aligned length= 252, RMSD= 2.89, TM-score=0.81622, ID=0.770
SAM-T06-server_TS5.pdb         TNEGNFQ-YS----NATLSYYDP--A-TCE--V--ENEVFKLGDVAQSMVIRDGGWIVVN-NSHVIFAIDI-NTFKEVGRITFTSPRYIHFLSD-AYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIEDM-E----SGSTEQMVYGKYVYVCW-Y-QNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDN-KMWTITDGG-----------PSLYRIDAETFTVEKQFKKL-GDWPSEVQLN--GTTLYWINNDIWRMPVEADRVR-PFL-EFRDTKYYGLTVN--NGEVVADAID------GIVYRYSPLIDEF----IIPGAFCWK-------- Aligned length= 267, RMSD= 3.70, TM-score=0.73660, ID=0.588

T0512.pdb                ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVENEVFYRANGFKLGDVAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLSDEKAYVTQIWDYRIFIINPKTYEITGYIECPDMDMESGSTEQMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDGGYEGSPYGYEAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHHHH

SAM-T08-server_TS1.pdb         ---GLFI-----------EGNFQ-----LSYYDPA----TCEV---QSMVIRDGIGWIVVNNSHIFAIDI--N-TFKEGRITGSPRYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECPDM--------QMVQYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYEGS--GYEA-PSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFEFRDTKYY-GLTVN-PNNEVYVADAID-QQ-QGIVYRYSPIEFYGAFC--------LEHHHHH--- Aligned length= 271, RMSD= 5.25, TM-score=0.57719, ID=0.571
SAM-T08-server_TS2.pdb         TNEGNFQYS-----NATLSYYDP--A-T-CEVENEVYRANGFLGDVQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDI-NTFKEVGRITFTSPYIHFLSDEKAYVTQIW-DYRIFIINPKTYEITGYIECP-D---MDMESGSTEYGKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDYNKMWTITDGGYEG------EAPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVPVRPFLEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQLIDEFYVG---PGAFCWKLE------ Aligned length= 297, RMSD= 4.24, TM-score=0.70266, ID=0.631
SAM-T08-server_TS3.pdb         INGNFQYS-N-------ATLSYYDEVEYRANGF-------K--LGAQSMVIRDIGWIVVNNSHVIFAIDIN-T-FKEVGRITFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D---MDMESGSTEQYKYVYVWS--YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMYN-KMWTITDGG-----------PSLYRIDAETFTVE--FKKL-GDW----------------NN----M---ADRVPV--------------------------------------------------------------------- Aligned length= 194, RMSD= 4.36, TM-score=0.50990, ID=0.412
SAM-T08-server_TS4.pdb         -G-NFQYS-------NATLSYYDPATCEVEN-EVR--A-NGFKLGAQSMVIRDIGWIVVNNS-HVIFAIDINTFKEVGRITGFTPRYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIEPD-M----DMESGSTEQYKYVYVWS----NRILKIDTETDKVVDELTIG--PTSLMDKY-N-KM-WTIT---------EAPSLYRIDATFTVEKQFKFKLGDW-PSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VR-PEFD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADAI-----GIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWK------- Aligned length= 273, RMSD= 3.56, TM-score=0.76857, ID=0.681
SAM-T08-server_TS5.pdb         -EG-NFQYS------NATLSYYDPATCEVER-ANG------FKLGAQSMVIRDGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQIWDY-RIFIINPKTYEITGYIEP--D---MDMESGSTEQYKYVYVNWS-YQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYNKMWTITDG----------GPSLYRIDAETFTVEKQFKFK--LGPSEVQLNGTRDTLYWINNDIWRMPVEADRVP-VR-PEFD-TKYYGLTVNPNNGEVYVADA-------IVYRYSPQGKLIDEFYVGII--F-CWKLE----- Aligned length= 275, RMSD= 2.28, TM-score=0.88940, ID=0.822
schenk-torda-server_TS1.pdb       ----ASGLITNEG-----------------------------NFQYSNAT-----LS---------YYDPATCEV---------YRANGSMVIRDGI------------GWIVVNNSH---------------------------------------DELTIGQPTS-------------------------WIN----NDIWRMP--------VEADR------------------------------VPVRPFLEFDT--PNNG--------YQQGIVYRYSPQ------I-EFYV------IPGAFC------H---------- Aligned length= 114, RMSD= 6.77, TM-score=0.20234, ID=0.029
schenk-torda-server_TS2.pdb       --------EGNF-QYSNATLSY-----DPATCEVENEVFY-------------------------------------------------IECP--DMD--------MESG------STEQMVKYVYV------------------------------------------KM--ITDG---------GYEGSPY--GYEAPSL--------------------YRI---------------------RMPVEAD------YGLTVNP-------V-D-AIDYQQQ--------GIVYRY----SPQL-------------KLEHH--- Aligned length= 109, RMSD= 6.84, TM-score=0.19332, ID=0.082
schenk-torda-server_TS3.pdb       --------ASGLFIT-I-I-K--DELTIGIQ-P--TS--LVMDKYNK------------YRIDAETFT-------VEKQFK-----------------------------------IWRMPV-------------------E--------------ADRVPVRPFLEFRDTKY----N-EV--ADAI-------------------DYQ---QQGIVIDEF-----YVG------------II-----------------------PGAFC-----------WKL-------EHH--------------H---H-H----------- Aligned length= 106, RMSD= 6.72, TM-score=0.19114, ID=0.039
schenk-torda-server_TS4.pdb       ---LFITNEGNF--QYSN-------------ATLSYYDP----------------NSVIFAIDI------KIDTET----PYRI----------------D--A-----------------------ETFT------------------VEKQ---------------F-------------------------T----YWI------------------MPVEA-----------------D------------RVPVRP------------EFRDTNNGEVYV-------------------------------GIIPGAF---- Aligned length= 86, RMSD= 6.79, TM-score=0.15662, ID=0.065
schenk-torda-server_TS5.pdb       ----SGL-----------FI-----------TNEGNFQYSYDAVEFLS----------TYEITGYI-------------------E--C------PD-----------MDMESGSTEQMVQYGKYVYV-NCWS-------------YQN-RIL------------------KIDTETDK----VVD---------------------ELTIGIQ--------------------KFKLGDWPSEVQ-----------------GIVYRYS----------Q-G-----------KLIDEFYVGIPGAF-----HHHHH--------- Aligned length= 122, RMSD= 6.36, TM-score=0.22842, ID=0.034
Zhang-Server_TS1.pdb          ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--YRANGFGDVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRYIHFLDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-D---MDMGSEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGEGSP----YGYASLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFCWKLEHHH-- Aligned length= 311, RMSD= 2.96, TM-score=0.83198, ID=0.770
Zhang-Server_TS2.pdb          ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF--YRANGFGDVAQSMVIRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPYIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMDMESGSTEQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIGIQPTSLVMDKYKMWTITDGGYEGSP--YGYEPSLYRIDAETFTVEKQFKFKLGDWPSEVQLNGTRDTLYWINDWRMPVEADRVPVR-PF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVGIIPGAFWKLEHHH--- Aligned length= 315, RMSD= 2.94, TM-score=0.84161, ID=0.722
Zhang-Server_TS3.pdb          ASGLFITNEGNFQYSNATLSYYDPATCEVEN-EVF-YRANGFKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINTFKEVGRITGFTSPRIHFLSDEKAYVTQI-WDYRIFIINPKTYEITGYIECP-DMD-MESGSTQMVQYKYVYVNCWSYQNRILKIDTETDKVVDELTIKYNKMTIDGGY-E-GSPYGYE----------APSLYRIDATFTVEKQFKFKLG-DWPSEVQLNGTRDTLYWINWRMPVEAD-R-VPVRPF-LEFRDTKYYGLTVNPNNGEVYVADAIDYQQQGIVYRYSPQGKLIDEFYVIPGAFCWKLEHHHHH-- Aligned length= 304, RMSD= 3.62, TM-score=0.76180, ID=0.651
Zhang-Server_TS4.pdb          IEGNFQYS-N-----ATLSYYDPATENEVFY-RAN-----GFKLGDVAQSMVRGIGWIVVNNSHVIFAIDINT-FKEVGRITFTS