CSV:         991991111199119119191191191111911119100091111111111111119111911110911111111919119111191111191991119191191119999999199999199
QUERY        MGALKNHFHDEINENFYFHSHPNADPDISIEMQISENQRYLDEEISQCNAVVDVFKRSDSTILDKLDAMDDLKTYISLLQATAKNLKSLLKEYWEESLDGEDDEEIYEHPDQEHREDYYANQI
254781220    MGQLKQYYLEEIEANYEFLSAVNPEPESNYEVEVIEK---LERALKTSKKLIHFRDRTIRTHILE-DLIEEVNRIIVLAKAHKRRLELKINEVWEAREDCEGCENCSEHPDQEHKEDYYASQI