gi|254780155|ref|Y MFTILYVIYLSNSMDCILGYMNKEEEKLILD