gi|254780179|ref|Y MLLLHQNSHKEEEIIDFNSNHLLSSLSYCHYGKRLSTQYKTLRKGILIPVVFSILYFTISKSIFPLSHFKKHYRF