gi|254780235|ref|Y MFVKEIFLFSFCKAGTVFLSLKKDMYLGWDNNSMFILKQEFFIFMMEKLVCLLLCVCGMLWFSSSGIFAYLNIG