gi|254780555|ref|Y MSDMIPFNLEHNPIRIVVDEDGNYWFMVKDVAGGLDFTSIT