gi|254780840|ref|Y MTGYPFYFWGKISHGIGLFLWDVLDGRVFQFYRVVVRIALIFEYGRRFIGNI