gi|254780931|ref|Y MDYPCNKEYFKTISTVFGKLGDMRAQNIFLKDIKDKDIIFYLHILIAFEKVIDYLL