CSV:         9999999999999999090099999999999999999999099999996
QUERY        MAIKNSGAEFVLIDAKSDGYKHLGFKKPIFKNNIMENMIGRMSLRREYG
254780989    MAIKNSGAEFVLIDAKHDWHKHLGFKKPIFKNNIMENMIGKMSLRREY-