gi|254780984|ref|Y MKKYITLLTVLLISNVLNLYDAKARRFPTYGSEERIATCAKPGYSSRLAQLCAENEKRLKEFDKITRELNTLSENEKKAFFEHEKKVTSNLNYNARDRKH
gi|254781126|ref|Y ----------------------------------------------------------------ITRGVARLPKDQKKAFFRHEKKVADHLNYNAGDRKS

gi|254780984|ref|Y NINQFYEARGKYRYGNGYYRNYRSQ
gi|254781126|ref|Y NIDKLYKARCKYR------------