gi|254781082|ref|Y MNTDVSRNREFIEYWRLERNSIVEALRKAKPSMSDLAMLSVEERDAILDDLEKNGSSDYSFVNDLWERLKYLRDLPVYNFSLDYVSRFHSFVSDEVAVWY

gi|254781082|ref|Y EVTKEKKK