CSV:         1111111111111111199900009000099999099999000999990999099000909909991111111111111111111
QUERY        MNIFVRDISCLRALVFVITRGVARLPKDQKKAFFRHEKKVADHLNYNAGDRKSNIDKLYKARCKYRKESKLQKLSKSKIFSIKHT
254780984    -----------------ITRELNTLSENEKKAFFEHEKKVTSNLNYNARDRKHNINQFYEARGKYR-------------------