gi|254781126|ref|Y MNIFVRDISCLRALVFVITRGVARLPKDQKKAFFRHEKKVADHLNYNAGDRKSNIDKLYKARCKYRKESKLQKLSKSKIFSIKHT
gi|254780984|ref|Y -----------------ITRELNTLSENEKKAFFEHEKKVTSNLNYNARDRKHNINQFYEARGKYR-------------------