gi|254781128|ref|Y MRDIRKIRNYFRNTAKIILSGLFLGFFSSAAMADYGYSPQFQPTIMVSNFAKFKGLYVAADFSKIDHQSPVRLQNLSLNGVSIGLDGQDGTLVYGASLGV

gi|254781128|ref|Y EGFHLEPRGGIDGDKVAGTLLFRTGFTFDNNNSSILQNTLIYGFGGARIRNIMSVESADTAKSTIRNIVANGFLDKVIGVGIEKKLASMLSIRGEYRYVA

gi|254781128|ref|Y CYDQPWDVSKWREKGDFTAGVVLRF