CSV:     22222222261413166626696694263222362226436922036469962992049624916
QUERY    MEINQACAMATRKKNRDWQRIASIPVSILKDSHLLQAHTEGDDVWVNKWLNNRDNASWRTSEGYV
150397026  ---------AERAWKGDWHRVASIPLNVAHGAGLVQAHSEGDDRFVKRFLNNSDNRAWRTKEGHL
227822440  ---------------GEWTKVASVPLNVAHSENLVRAHSEGDDRYVKRWLNDGDNRAWRSFEGHL
144191342  -------ATDRRTKWGDMSRVASIPLSVYYD--LKRRGIADDPKAMKRWLNDGDNRVFRTREGVL
139859847  -----ANAVDKHQRYGEWSKVASIPMSVYHD--LKQQGIVDDPARFKRWLNDSDNKFFRTRGGTV
141113739  ---------AGKGWRGDMHKVASIPLPVLKEKGIIP-----DTKAFKRWLNDPDNRGYRTRPGRV
302351727  ----------ERARWGDWQKVATIPLVVLND--LKKKGIADDNKKMKAWLNDRDNLLFRTRPGRV