gi|254781146|ref|Y MSPLTLLPIRKKYPCINRLSHKEISLQYLYQSVLTDDFSKYGRKVIKNLREEKPEQYLRLISQILPREKIKQDGITNGDQLTDEQLCEIIRSLEKELQIF
gi|227821701|ref|Y ------------------------------------DFEQHGVAAIVRVREEKPDQYLKVIASILPKD--LNVNINNMDDLTDDQLIERIRSLDSAIRPF
gi|150397046|ref|Y ------------------------------------DFAQHGVGVLARIREEKPETYLKLVSSILPKDLSAATGC--ADELSDEQLIERIQALDAAIRPL
gi|13471715|ref|NP ------------------------------------DFRAHGAGVIAEVRADKPDQYLKIVLSVLPRD--FDVAINHLDALSDEEIRSRIRGLETVLRPF
gi|15965773|ref|NP ------------------------------------DFARHGVNVIARIREEKPEAYLKLVASVLPKDLSAATG--GVDDLSDEQIIDRIRALDAAIRPL
gi|227822453|ref|Y ------------------------------------DFAAHGVGVIARIRAEKPETYLKLVASLLPKDLNAAAGGT--DELSDDQLIERIRALDSAIR--
gi|260463787|ref|Z ------------------------------------DFRTHGAGVIAEVRADKPDQYLKIVLSVLPKD--FDVSINQLDGLSDEEIRSRIRALETALRPF
gi|158422461|ref|Y ---------------------------------LHDDFIENGPETIQRVREEKPDQYLKVVASILPKE--------------------------------
gi|298292906|ref|Y ------------------------------------NFRQHEPSVIAKVRETKPEVYLKVVASLLPRE--------------------------------

gi|254781146|ref|Y TDFKNKDAHSRETKETTKSASS
gi|227821701|ref|Y LD--------------------
gi|150397046|ref|Y ISGKKRAGGMRK----------
gi|13471715|ref|NP ----------------------
gi|15965773|ref|NP LSLRKRAGGLRK----------
gi|227822453|ref|Y ----------------------
gi|260463787|ref|Z ----------------------
gi|158422461|ref|Y ----------------------
gi|298292906|ref|Y ----------------------