gi|254781189|ref|Y MKKASMRNGILSIKRILKAILSRWRKSKLSALGSVGVFFVIFSLPLGALGLYEVHYLWVIFVSSLSLAIVAFGVEECLRLNDIKYEEEQAIQLKIKEDSA

gi|254781189|ref|Y SERLVKATEACACLTQYDRYEVIYNFGGPMYGVIVPDFIHDLLDIPEEKRRLNTSYLTYVDRGLLDVRSSETPVVYDNKYRPSAEAMRTICPTKLMKIFE

gi|254781189|ref|Y DTISLYVDPLTPRDISFTQYEKHACALVNWLEKGKFNEMSIARKAFNRRSQR