CSV:         9919911111991191191911910000191111911119191111111111111119111909919111111119191191111911110001919000091119191191119999999199999199
QUERY        MGQLKQYYLEEIEANYEFLSAVNPRMGIEPESNYEVEVIEKLERALKTSKKLIHFRDRTIRTHILEDLIEEVNRIIVLAKAHKRRLELKIFEDNEVWRLLDEAREDCEGCENCSEHPDQEHKEDYYASQI
254780122    MGALKNHFHDEINENFYFHSHPNA----DPDISIEMQISENLDEEISQCNAVVDVFKRSDST-ILDDAMDDLKTYISLLQATAKNLKSLL---KEYW----EESLDGEDDEEIYEHPDQEHREDYYANQI