gi|254781221|ref|Y MTIKKVLIASTLLSLCGCGLADEPKKLNPDQLCDAVCRLTLEEQKELQTKVNQRYEEHLTKGAKLSSD