CSV:         000000900099990909090009909999900999999999909099000990000990990000090000000000999999999990090000000000090000009000000000990990000000000
QUERY        MIRKVNMEKLNFEQTKSVTYWAVGSKFVIPWDIKDPSRIHAEVGYSDGRVQELAISQDFDVDGLNALLTVNNREGDFIRIFEGEKQTFKEYNSDSPRAPHNLVKEADLYPLHNRLDGVETIVSDLNNMKNRIQDL
255764516    ------MMQYNFEQSKDVSYRLFGSYFVIPWTVKDPSRIHAEVKYPDGNMEELSPERDFKVDVDESSLILSSKRNNALRIFEGEKQTFKDFNIEVQK------KVNQVNVLTQKMNTIDGIVNDL----------