CSV:     8132211313412551181011002210000100000010000020002002100500210012101000210002004311122022003211001000011112300010000015363112139111111100
QUERY    MVGIAEQYQYIMRDESLHLNFGIDVINQIKIENPHLWTKEFQQKSRTMLHEATLLEIAYAHETMPKGFVGLNAPSCEQYMQFIANRRCHQIGLEPLFKYTENPFPWMSEVIDLKKEKNFFETRVTEYQQGAGLKWD
260220050  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQLKLENPHLWTPEFKAEIKALFEKAVELEYRYAEDTMPRGVLGMNASMFKGYLRYIANRRATQIGLEPLFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQSGGALSWD
288941383  MTGTAEQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKIENPHLWTPEFRQELVGMIREAVELEARYAHDTMPRGVLGLNAQMFEDYLHFIANRRCAQIGLPEQYPGASNPFPWMSEVLDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALNWD
144136796  MTGTAEQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKIENPHIWTEAFKQDLVTMIREAVALEAQYAHDTMPRGVLGLNAPMFEEYLQFIANRRCAQIGLPEQYPGASNPFPWMSEVLDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALSWD
238026167  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQIKLENPHLWTPEFRAEIRELFKRAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNAAMFKSYLRFIANRRCQQIGLDPLYPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQTGGALSWE
92112799   MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGVDMINQIKIENPHLWTPEFQDEVTQMIIEGTELEIAYARDSMPRGVLGMNAAIMEEYLHFICNRRLAQIGLKEQYPGAENPFPWMSEIIDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALSWD
207744360  MTGAAEQYQYILRDESLHCNFGIDLINQIKLENPHLWTAEFKAEITELFKKAVDLEYRYAEDTMPRGVLGLNAPMFKSYLRFICNRRCQQIGLEPLFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQTGGALSWD
220935777  MTGVAEQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKVENPHLWTAAFKEEMRTMIRDAVELEAQYARDTMPRGVLGMNAAMFEEYLHFIANRRCAQIGLAEIYPGAENPFPWMSEVLDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALSWD
142109873  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQIKLENPHLWTAEFRAEIRELFKQAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNASMFKSYLRFISNRRCQQIGLDPLYPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQTGGALSWE
296160506  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQIKLENPQLWTAEFRAEIREIFQQAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNASMFKSYLRFICNRRCQQIGLDPLYPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQTGGALTWE
224825450  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINTVKQENPQLWTEEFKAEITGLFKHAVELEYAYAEDTMPRGVLGLNAAMFKEYLRFIANRRMQQIGLEPMFPGVTNPFPWMSEMIDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALSWD
142289930  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKLENPHLWTEEFQQEAIQMILEGTALEIEYARDTMPRGVLGMNASMMEEYLQFIANRRLTQLGLPEQFPGAQNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
254282900  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKLENPHLWTAEFQEEVVQMILEGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLQFICNRRLNQLGLSEQYPGVQNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALTWD
192360823  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKLENPHLWTAEFQQEVLQMILEGTELEIQYARDSMPRGVLGMNAAMMEEYLHFIANRRCAQLGLKEQFPGAQNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
253998799  MQGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINTLKLENPHLWTPEFREEIKRLMQQAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNAAMFKEYLRFIANRRMQQIGIDALYPGASNPFPWMSEMMDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALSWD
307546480  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGVDMINQIKIENPHLWTPEFQDECTQMILEGTELEIAYARDSMPRGVLGMNAAIMEEYLHFICNRRLAQIGLKEQFPGAQNPFPWMSEIIDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALSWD
142444019  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKLENPHLWTEEFKEEVTQMILEGTALEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLHFIANRRLTQLGLSEQFPGAQNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
299533977  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQLKLENPHLWTAEFKQEITELFQKAVELEYRYAEDTMPRGVLGMNASMFKGYLRYIANRRATQIGLEELFPGEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQTGGALSWD
270492300  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQLKLENPHLWTAEFKEEIKGLFMKAVELEYQYAEDTMPRGVLGMNASMFKGYLRYIANRRATQIGLEALFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQSGGALSWD
82703584   MTGSAEQYQYILRDESMHCNFGIDVVNQIKMENPHLWTKEFRSEISALMQKAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNAPMFKEYLRYIANRRCQQIGLDILYPGASNPFPWMSEMIDLKKEKNFFETRVTEYQTGGVLNWD
91787004   MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQLKLENPHLWTAEFKAEIKALFLKAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNASMFKGYLRYIANRRATQIGLETLFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQSGGALSWD
289208615  MTGVAEQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKVENPHLWTEEFKNEMRTLISDAVELEAQYARDTMPRGVLGMNAQMFEEYLHFIANRRCAQIGLAEMYPGADNPFPWMSEVLDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALSWD
88705571   MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKLENPQLWTEEFKQEAIQMILEGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLQFIANRRLSQIGLPEQFPGVQNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
72163401   MVGIAEQYQYILRDESIHLNFGIDVINQIKIENPHLWTEEFQDEVRTMLIEACELEAAYGRETMPRGILGLNAKLCEQYMRFITDRRAEQLGLAPIFGETENPFPWMSEMMDLKKEKNFFETRVIEYQTGSGLSWD
142164729  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKLENPHLWTDSFKEEVIQMILEGTELEIAYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLQFICNRRLTQLGLPEQFPGVQNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
253997287  MQGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDVINTIKLENPHLWTAEFRDEIKGLIQHGVELEYRYAEATMPRGVLGLNATMFKEYLRFIANRRCQQIGLDVLYQGATNPFPWMSEMIDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALSWD
226945386  MTGTAEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKIENPHLWDAEMKDEATQMILQGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNATMMEDYLKFIANRRLSQLGLPEQYPGTTNPFPWMSEIMDLKKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
254516739  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKLENPHLWTEEFKQEAIQMILEGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLQFIANRRLSQIGLPEQFPGVQNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
226940720  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINSIKQENPHLWTVEFQEELYGLFRKAIDLEYAYAEDTMPRGVLGLNAAMFKEYLDFIANRRMQQIGLEPLFTHVDNPFPWMSEMIDLKKEKNFFETRVTEYQSGGALDWD
292490774  MTGTAEQFQYIMRDESMHMNFGIDVINQIKIENPHLWTDSFKQETIQMIREAVSLETQYAYDTMPRGVLGLNAPMFDEYLKFIANRRCAQIGLPEQYPGASNPFPWMSEILDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALKWD
239813962  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQLKLENPGLWTPEFKAEIKALFLKAVELEYKYAEDTMPRGVLGMNASMFKGYLRYIANRRAQQIGLETLFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQSGGALSWD
110635036  MVGIAEQYQYILRDESIHLNFGIDVINQIKHENPHLWTPEFQEELRRMLKDAAELEAAYGRDTMPRGFLGLNAGQCEQYMHFIANRRCAQLGLPPVFPETENPFPWMSEAMDLKKEKNFFETRVIEYQNGGALSWD
241764092  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQLKLENPHLWTAEFKAEIKALFMRAVELEYRYAEDTMPRGVLGMNASMFKGYLRYIANRRATQIGLETLFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQSGGALSWD
89902117   MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQLKLENPQLWTSEFKAEIKALFEQAVELEYRYAEDTMPRGVLGMNASMFKGYLRYIANRRATQIGLETLFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQSGGALSWD
149927167  MIGAAEQFQYILRDESAHCTFGIDLINTVKLENPHLWTPEFKEEIKAMFRKAVELEHAYAVDTMPRGVLGLNSAQFMEYMKFICNRRSNQIGLGTLYEGATNPFPWMSEMMDLKKETNFFERRVTEYQTGGALSWD
139974996  MTGTSEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKFENPHLWTEAFQQQVIDMVREGVDIECAYARDTMPRGVLGLNADLFQDYLQYIANRRLSQIGLAEQYPGVENPFPWMSEMMDLKKEKNFFETRVIEYQTGGALKWD
255063385  MTGSAEQYQYILRDESMHCNFGIDVINQIKMENPQLWTKAFREEIAALMQKAVALEYRYAEDTMPRGVLGMNAPMFKEYLRYIANRRCQQIGLDTLYPNANNPFPWMSEMMDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALSWD
124268397  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQIKLENPQLWTAEFKAEIKALFMKAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNASMFKGYLRYIANRRATQIGLEELFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQSGGALSWD
53804295   MTGTAEQFQYIMRDESMHMNFGIDVINQIKVENPHLWTDGFKVEMVQMIREAVDIETQYAYDTMPRGILGLNAPMFKEYLQFIANRRCAQIGLPEQYPGASNPFPWMSEVLDLKKEKNFFETRVTEYQTGGTLSWD
143296428  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINTIKLENPHLWTPEFREELKVLFQKAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNASMFKSYLRYIANRRCQQIGLEPLFGNEENPFPWMAEMVDLKKERNFFETRVIEYQTGGALSWE
134344967  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKIENPHLWDAEMKEEATQMILQGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEDYLKFIANRRLSQIGLKEEYPGTTNPFPWMSEIMDLKKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
135442332  MVGTSEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKIENPHLWTKDFQQEMIALIKQGVELETQYAFDTMPRGVLGMNAEMFRQYLQFIANRRCLQIGLAEQYPGAENTFPWMSEMMDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALAWD
90022104   MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKLENPHLWTEEFQAETKQMILEGTELEIAYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLHFIANRRMAQLGLAEAYPGAKNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWE
134097869  MVGIAEQYQYILRDESIHLNFGIDCINQIKIENPHLWTPEFQEEVRTMLTEACELEVAYGRDTMPRGILGLNAGLCEEYMRFITNRRCAQLGLEPVFPETANPFPWMSEAMDLKKEKNFFETRVIEYQSGGALDWD
171057074  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINAIKLENPHLWTPAFKAEIKALFLKAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNASMFKGYLRYIANRRATQIGLEELFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQSGGALSWD
158341282  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLVNAIKQENPHLWTPEFCEEIRDLFKRAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNASMFKSYLRYIANRRSQQIGLDPIFASEENPFPWMSEMVDLKKERNFFETRVLEYQTGGALSWD
160896947  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQLKLENPQLWTPEFKEEITALFVKAVELEYRYAEDTMPRGVLGMNASMFKGYLRYIANRRATQIGLEALFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQTGGALSWD
209885874  MVGIAEQYQYILRDESIHLNFGIDVINQIKLENPHLWTKAFQDEVRGMISEAAGLEAAYGRDTMPRGFLGLNAALCEQYMHFIANRRCAQIGLAPVFAETENPFPWMSEAMDLKKEKNFFETRVIEYQNGGALSWD
310758546  MTGAAEQYMYILRDESMHCNFGIDLINTVKLENPHLWTPEFREEIRELFRKAVELEYAYAEDTMPRGVLGLNAPMFKSYLRFIANRRCQQIGIEPLYPQEENPFPWMAEMIDLKKERNFFETRVIEYQTGGTLSWE
74317993   MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINTIKQENPHLWTSEFKAEIRTLIQKGVELEFRYAEDTMPRGVLGLNSAQFKEYLRFISNRRCQQIGLDEMFPGVSNPFPWMAEMIDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALSWD
229592166  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKIENPHLWDAEMKEEATQMILQGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEDYLKFIANRRLSQIGLKEEYPGTTNPFPWMSEIMDLKKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
119504228  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKLENPLLWTPEFQQEAIQMILEGTELEIAYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLQFICNRRLNQVGLPEQFPGAQNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALTWD
291615085  MTGAAEQYQYILRDESMHLNFGVDVINQIKLENPHLWTPAFREEVRGLIQKGVELEYRYAEDTMPRGVLGLNAGMFKEYLRFIANRRCQQIGVDMLYQGATNPFPWMAEMIDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALSWD
255019898  MVGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQIKVENPDLWTEPFQEEIVSLIRKGVELECAYADDTMPRGVLGLNAPIFKDYVKYIGNRRLQQLGLPVQWAGIQNPFPWMSEMMDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALSWD
143834608  MTGTSEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKLENPELWTDEMKEQATQMILQATQLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLEFIANRRLVQIGLPEQFDGVSNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
256822964  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGVDIINQIKLENPHLWTAEFKQEVLQMILEGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNAGMMEEYLQFICNRRLAQLGLPEQFKNVSNPFPWMSEIMDLKKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
136273894  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDIINQIKLENPHLWTEKFQEEVIQMILEGTQIEIEYARDTMPRGVLGMNAQMMEGYLQFIANRRLTQLGLPEQFDNPTNPFTWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
226227154  MVGIAEQYQYILRDESIHLNFGIDVINQIKVENPHLWSAAFQEEVRQMLAEACELEVAYGRDTMPRGFLGLNAALCETYMHFITNRRCAQLGLAPVFPETDNPFPWMSEAIDLKKEKNFFETRVIEYQNGGALKWD
121606275  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQLKLENPQLWTAEFKAEINALFMKAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNASMFKGYLRYIANRRATQIGLETLFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQSGGALSWD
297563527  MVGIAEQYQYILRDESIHLNFGIDVINQIKIENPHLWSEEFQAEVRQMLTEACELEVAYGRETMPRGVLGLNAELCEKYMHFITDRRAEQIGLAPIFGETENPFPWMSEMMDLQKEKNFFETRVIEYQTGGGLDWD
299130503  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQLKLENPQLWTPAFKDEIKGLFLKAVDLEYRYAEDTMPRGVLGMNASMFKGYLRYIANRRATQIGLDALFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQTGGALSWD
135157988  MTGVAEQFQYILRDESMHVNFGVDVINQIKNENPQLWTEAFQAKITQMILEGLALEIEYARDTMPRGVLGMNAQMMEEYLKFITNRRLTQIGLSEQFPGAENPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALSWE
160871658  MTGTAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKLENPHLWTPEFKRYVINLIKEGVDLEYQYALDTLPRGILGLNANLMWDYLRFIGNRRFTQIGLAEQYPGVSNPLPWMSEIIDLKKEKNFFETRVTEYQTGGSLNWD
170720377  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKIENPHLWDAAMKEEATQMILQGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEDYLKFIANRRLTQIGLKEEYPGTTNPFPWMSEIMDLKKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
146308172  MTGTAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKIENPHLWDAQMKDEATQMILQGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEDYLKFIANRRLTQIGLKEEYPGTTNPFPWMSEIMDLKKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
134095932  MMGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINTIKLENPHLWTPQFRDEIKALFLRAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNAPMFKGYLRFIANRRAQQIGLEPMFEQEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQTGGALNWE
254483523  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKLENPNLWTETFQQEVIQMILEGTEIEIQYARDTMPRGVLGMNAAIMEEYLHFIANRRLSQLGLPEQFAGAQNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
146282010  MTGTAEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKIENPHLWDAEMKDEATQMILQGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNASMMEDYLKFIANRRLTQIGLKEEYPGTTNPFPWMSEIMDLKKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
254784923  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKLENPHLWTESFQQEVKQMVLEGTELEIGYARDTMPRGVLGMNAAIMEEYLHFIANRRLAQLGLKEAYPGAQNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSW-
167837963  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQIKLENPHLWTAEFRAEIRELFKHAVDLEYRYAEDTMPRGVLGLNASMFKSYLRFISNRRCQQIGLDPLFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQTGGALSWE
136557584  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQIKLENPHLWTSEFKAEIIDLFHQAVELEYRYAEDTMPRGVLGMNASMFKGYLRYIANRRATQIGLETLYPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQTGGALSWD
50083944   MNGVSEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKIENPHLWTAEFQQEVIQMIVEGTLLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLKFICNRRLAQLGLPEQYRGVNNPFQWMSEMMDLRKEKNFFETRVTDYQTGGALSW-
256377255  MVGIAEQYQYILRDESIHLNFGIDAINQIKIENPHLWGEAFQAEVRTMLAEACELEIAYGRDTMPNGLLGLNAELCEQYMRFITNRRCAQLGLEPVFAATENPFPWMSEAVDLKKEKNFFETRVTEYASGGTLDWD
114321252  MTGIAEMYQYILRDESIHLNFGIDVINQIRHENPELWTNDFEQEVLTMLREAVELEVAYARDTMPRGMLGLNADMCEEYMHFITNRRCAQLGLKELYPGATNPFPWMSEVMDLQKEKNFFETRVTDYRTGGALQWD
134341672  MTGVAEQFQYILRDESMHVNFGVDVINQIKNENPQLWTEAFQAKITQMILEGLALEIEYARDTMPRGVLGMNAQMMEEYLKFITNRRLTQIGLSEQFPGAENPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALSWE
261855609  MTGIAEQYQYIMRDESIHMNFGIDVINQIKIENPHLWTEDFKAEVTRMLKEAAELEIAYARDTMPHGLLGLNAEMCAEYLHFIANRRCNQIGLAELFPGATNPFPWMSEVIDLKKEKNFFETRVTDYQTGGALNW-
110833571  MTGVAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKLENPHLWDAQMRDKATQMILEGTELEIQYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLQFIANRRLAQLGLPEQFKGVNNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALSWE
254496936  MVGTSEQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKIENPHLWTPEFKEEIIQLIKDGVAMEYQYAKDTMPHGILGMNAEMFEEYLHFIANRRLNQIGLPEQYPGAENPFPWMSEMMDLKKEKNFFETRVIEYQAGGTLSWD
255019430  MVGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQIKLENPQLWTEGFQQEIVGLIRQGVELECAYADDTMPRGILGLNAPMFKEYVRYIGNRRLSQIGLKPQWENVQNPFPWMSEMMDLKKEKNFFESRVTDYQTGGALSWD
143458688  MTGTSEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKLENPHLWDDEMQASAREMILEGTTLEVGYARDTMPRGVLGMNANMMEEYLQFIANRRLAQIGLTEQYPGVKNPFPWMSEIMDLKKEKNFFETRVTDYQTGGALTWD
300309722  MMGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINTVKMENPHLWTPEFREEIKSLFLRAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNAPMFKSYLRFIANRRAQQIGLDPLFAQEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQTGGALSWE
212212091  MTGTSEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWNKNFQKEVIEMILEGVELEYQYAKDTMPRGILGLNANMFKDYLQYIANRRCAQIGLPEQFPGAKNTFPWMSEMMDLKKEKNFFETRVIEYQAGGTLKWD
92119123   MVGIAEQYQYILRDESIHLNFGIDVINQIKIENPHLWSKPFQEEVRAMLKNAAELEAAYGRDTMPRGFLGLNAALCEQYMHVIANRRCAQLGLAPVFAEADNPFPWMSEAMDLKKEKNFFETRVIEYQNGGALAWD
300784783  MVGIAEQYQYILRDESIHLNFGIDCINQIKIENPHLWTEEFQAEVRGMLKEACELEVKYARDTMPRGMLGLSAQLCEQYMHFVTDRRAQQIGLAPIFGETENPFPWMSEAMDLKKEKNFFETRVIEYQSGGALDWD
135065650  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDAQTQQEAIQMILEGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNASMMEEYLKFIANRRLAQIGLPEQFPGVSNPFPWMSEIMDLKKEKNFFETRVTEYQVGGALSWD
52842002   MVGTSEQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKIENPHLWTPEFKNEMIQLIREGVELEYQYARDTMPHGILGMNAEMFEEYLHFIANRRLNQIGLPDQYPGAENPFPWMSEMLDLKKEKNFFETRVIEYQAGGTLSWD
30250346   MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDVINQIKLENPHLWTREFREEISALMRKAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNAPMFKEYLRFIINRRSHQIGLDPLFPEAGNPFPWMSEMIDLKKEKNFFETRVIEYQTGGVLSWD
299771426  MNGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKIENPHLWSAEFQQEVVQMIVEGTMLEIEYARDTMPRGVLGMNASMMEEYLKFICNRRLSQLGLPEQFAGVTNPFAWMSEMMDLRKEKNFFETRVTDYQTGGALSW-
144056812  MTGTSEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDEELKSEAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLKFIANRRLTQIGLEEEFKGVSNPFPWMSEIIDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALNWE
302877617  MTGAAEQYQYILRDESMHLNFGVDLINQIKMENPHLWTAAFREEIRGLMQKGVELEYAYAEDTMPRGILGLNATMFKEYLRFIANRRCQQIGVDILYQGATNPFPWMSEMIDLKKEKNFFESRVTEYQTGGTLSWD
142825100  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDDEMKSEAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLKFIANRRLTQLGLDEEFTGVSNPFPWMSEIIDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALNWE
144087136  MTGTCEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKLENPNLWTEELQQQATQMILQATQLEIDYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLQFIANRRLAQIGLKEQFNAAENPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALTWD
262369327  MNGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKIENPSLWTAEFQEEIIQMILEGTMLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLKFICNRRLAQLGLPEQFAGVNNPFQWMSEMMDLRKEKNFFETRVTDYQTGGALSW-
142107058  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKLENPHLWDEEMQKEAETMILQGTQLEIEYAEDTMPKGILGMNSEMMAEYLRFIANRRLTQIGLEEAFPNASNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALNWD
119713586  MTGTAEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKLENPHLWDEQMRHEAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGILGMNAGMMEEYLQFIANRRLVQIGLEEEFEGASNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALTWD
142708175  MTGTAEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKLENPHLWDEQMRKEAAQMILEGAELEIQYARDTMPRGILGMNAGMMEEYLQFIANRRLVQIGLEEEFEGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
257055668  MVGIAEQYQYILRDESIHLNFGVDCINQIKAENPHLWTPEFQQQVRDMLVEACELEVAYAHDTMPRPMLGLSAELCEQYMHFITDRRAAQLGLDPVFGERENPFPWMSEVIDLRKEKNFFETRVTDYRSGAALAWD
142686177  MTGTAEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKIENPHLWDDQMRHEAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGILGMNAGMMEEYLQFIANRRLVQIGLEEEFEGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALTWD
289677030  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKIENPHLWDAEMKEEATQMILQGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEDYLKFIANRRLSQIGLKEEYPGTTNPFPWMSEIMDLKKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
140207077  MTGSAEQYQYILRDESMHCNFGIDLVNTIKLENPDLWTKEFKEELVDIFHKAVNLEYRYAEDTMPRGILGLNAPNFKTYLRYIANRRAHQIGLPQLYEKEENPFPWMAEMVDLKKEKNFFETRVIDYQVGGALQWD
284032753  MVGIAEQYQYILRDESLHLNFGIDCINQIKLENPHLWTPAFQAEVRRMLTEACELEVAYGRATLPNGMLGLTAELCEQYMHFITDRRAEQLGLAPLFGETRNPFGWMSEVMDLKKEKNFFETRVIEYQSGGGLSWD
135474183  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKLENPHLWTEEFKEEVTQMILEGTALEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLHFIANRRLNQLGLSEQFPSAQNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
143013063  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKLENPHLWDEAMKQEAAQMILEGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLQFIANRRLTQIGLTEEFQGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
121608466  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQIKLENPLLWTTAFKAEIEALFLQAVELEYRYAEDTMPHGVLGMNASMFKGYLRYIANRRATQIGLETLFPQETNPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQSGGALCWD
143099847  MTGTAEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKIENPHLWDEQMRHEAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGILGMNAGMMEEYLQFIANRRLVQIGLEEEFEGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALTWD
142648104  MTGTAEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKIENPHLWDQKMRQEAAQMILEGTELEVQYAKDTMPRGILGMNANMMEEYLQFIANRRLVQIGLDEEFEGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
142083898  MTGTAEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKLENPQLWDEQMRQEAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGILGMNAGMMEEYLQFIANRRLVQIGLDEEFEGASNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
143085149  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDEEMKNEAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGVLGMNASMMEEYLQFIANRRLTQIGLEEEFKGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALNWE
143002014  MTGSAEQYQYILRDESMHCNFGIDLVNTIKLENPDLWTNQFKEEIVSIFHDAVSLEYRYAEDTMPRGVLGLNSSMFKTYLRFIANRRAQQIGLPKLFDSEENPFPWMAEMVDLKKEKNFFETRVIDYQVGGALQWD
135152729  MTGVAEQFQYILRDESMHVNFGVDVINQIKNENPQLWTEAFQAKITQMILEGLALEIEYARDTMPRGVLGMNAQMMEEYLKFITNRRLTQIGLSEQFPGAENPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALSWE
143189527  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKLENPQLWDEAMQNEARNMILQGTQLEIEYAHDTMPGGILGMNAESMSDYLKFIANRRLTQIGLEEEFPNATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
218665361  MVGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDMANQIKVENPQLWTEAFQQEIIDLIRRGVELECAYADDTMPRGVLGLNAPVFREYVKYIGNRRLVQLGLPQQYPGVQNPFPWMSEMMDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALSWE
136608264  MTGTSEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKLENPNLWTDEMKEKATQMILQATHLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLQFIANRRLIQIGLPEQFEGVQNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALTWD
294339031  MTGAAEQYQYILRDESMHTNFGIDLVNQIKLENPHLWTPEFKRELTGLFHQAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNASMFKGYLRFIANRRAVQIGLDAIFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQSGGALSWE
142010665  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINAIKLENPELWNTDFRAEISDLFQTAVGLEYAYAEDTMPRGVLGLNAPMFKGYLRYICNRRCAQIGLDPLYPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIDYQTGGALLWE
138453297  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDMINQIKLENPHLWTPEFREEIQGLIRKAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNAPMFKEYLRFIANRRCQQIGVEQLYQGATNPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQTGGALSWE
140698628  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDDQMKSEAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLKFIANRRLTQLGLDEEFAGVSNPFPWMSEIIDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALNWE
142048067  MTGTSEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDEEMKAEAAQMILEGTELEIMYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLKFIANRRLTQIGLQEEFKGVGNPFPWMSEIIDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALNWE
90425007   MVGIAEQYQYILRDESIHLNFGIDVINQIKIENPKLWTAGFQEELRGMLQEAAELEAAYSRDTMPRGFLGLNAALCEQYMHFITNRRCAQLGLAPIFAEVENPFPWMSETMDLKKEKNFFETRVIEYQNGGALTWD
139795743  MTGSAEQIQYIMRDESMHLNFGIDMINQIKIENPDLWTPEFQEEIHNMIDEATKLEYRYAEETMPRGILGLNAPMFKEYMQFIANRRCSQIGLKELYTGAKNPFPWMSEVIDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALTWD
140462985  MTGVAEQFQYILRDESMHVNFGVDVINQIKNENPQLWTEAFQAKITQMILEGLALEIEYARDTMPRGVLGMNAQMMEEYLKFITNRRLTQIGLSEQFPGAENPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALSWE
119478322  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKLENPQLWSEKFQQEIIQMILEGTQLEIEYARDSMPRGVLGMNAAMMEEYLQFISNRRLNQLGLPEQYQGAQNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALNWE
142810389  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQIKLENPQLWTAEFRADIREIFQQAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNASMFKSYLRFICNRRCQQIGLDPLYPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQT-------
115525181  MVGIAEQYQYILRDESIHLNFGIDIINQIKIENPELWTAGFQEELRGMLREAAELEAAYCRDTMPRGFFGLNAALCEQYMHFITNRRCAQLGLAPIFAEVENPFPWMSETMDLKKEKNFFETRVIEYQNGGALTWD
142053895  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKLENPHLWDEQMQQFSRDMILDGTRLEIEYARDTMPRGVLGMNANMMEEYLQFIANRRLVQIGLNEEFTGAKNPFPWMSEIMDLKKEKNFFETRVTDYQTGGALTWD
144070924  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKLENPELWDEAMQEEAAEMILQGTALEIEYAKDTMPTGILGMNADMMAEYLHFIANRRLTQIGLSEEFPNATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALTWD
135131955  MTGVAEQFQYILRDESMHVNFGVDVINQIKNENPQLWTEAFQAKITQMILEGLALEIEYARDTMPRGVLGMNAQMMEEYLKFITNRRLTQIGLAEQFPGAENPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALSWE
136147749  MTGTSEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQLIIENPEVWTQAFQDEVRSLIRQGVELEYQYAEDTIEDGILGLNRQMFREYLEIIANRRLAQIGLDPEFPNHVNPFPWMSEVMDLRKEKNFFETRVTEYQTGGALSWD
139992004  MTGTSEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKFENPGLWTDELKQASTQMILEATQLEIEYARDTMPRGVLGMNASMMEEYLQFIANRRLVQIGLPEQFVGAENPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALTWD
142333358  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKLENPQLWDEAMQTEARNMILQGTQLEIEYAHDTMPGGILGMNAESMSDYLRFIANRRLTQIGLEEEFPNATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
143951474  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDDEMKHEAAQMILEGTELEIMYARDTMPRGVLGMNASMMEEYLQFIANRRLTQIGLEEEFKGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALNWE
142304565  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPNLWDEQMKSDAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLKFIANRRLTQLGLDEEFTGVSNPFPWMSEIIDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALNWE
192291019  MTGIAEQYQYILRDESIHLNFGIDVINQIKLENAAVWTASFQDDIRGMIHDAAELEAAYGRDTMPHGLLGLNAALCESYMHFIANRRCVQLGLRPVFAETDNPFPWMSETMDLKKEKNFFETRVIEYQNGGALDWD
142118326  MTGTSEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKIENPELWDEEMQSTAREMILQGTQLEIEYAEDTMPNGILGMSSESMTEYLKFIANRRLTQIGLEEAFPKASNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
136380911  MTGTSEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDEQMKAEAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGVLGMNASMMEEYLKFIANRRLTQIGLEEEFKGVTNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALNWE
135137223  MTGVAEQFQYILRDESMHVNFGVDVINQIKNENTQLWTEAFQAKITQMILEGLALEIEYARDTMPRGVLGMNAQMMEEYLKFITNRRLTQIGLSEQFPGAENPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALSWE
300022335  MVGIAEQYQYILRDESIHLNFGIDVINQIKAENAHLWSKAFQDEVRGMLRDAAQLEAAYGRDTMPTGLLGLNPGLTEQYMEFIANRRCAQLGLTPVFKDRENPFPWMSEAMDLKKEKNFFETRVIEYQNGGALSWE
140255436  MMGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINTIKLENPHLWTPAFKEEIKALFLQAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNASMFKGYLRFIANRRAQQIGLEALFPQEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQTGGALNWE
141951411  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKLENPHLWDEAMKQEAAQMILEGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLQFIANRRLTQIGLTEEFQGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
137521402  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDDQMKSDAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGVLGMNASMMEEYLKFIANRRLTQLGLDEEFTGVTNPFPWMSEIIDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALNWE
134746754  MTGTSEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKIENPELWDEEMQSTAREMILQGTQLEIEYAEDTMPNGILGMSSESMTEYLKFIANRRLTQIGLEEAFPKASNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
135815888  MTGVAEQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKLENPHLWNDDFKKDMVKLILEGVELETKYAYDTMPRGILGLNAPMFEEYLKYIANRRLTQIGLPEEFKNAQNPFPWMSEVLDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALSW-
142059432  MTGVAEQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKIENPHLWTEEFKADMIKLILTGVDLETKYAYDTMPRGILGLNAPMFEQYLQYIANRRFAQIGLPEHFKNVENPFPWMSEILDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALNW-
139967293  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKLENPHLWDEEMQKQAETMILQGTQLEIEYAQDTMPKGILGMNSEMMAEYLQFIANRRLTQIGLNEAFPNASNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALNWD
171463021  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQIKLENPQLWISAFKDEIKSIFEKAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNAPMFKGCLRYICNRRCLQIGLDAMFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRVIEYQTGGALSWE
141576975  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKLENPQLWDEAMQTEARNMILQGTQLEIEYAHDTMPGGILGMNAESMSDYLKFIANRRLTQIGLEEEFPNATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
138820102  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDEQMKSDAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGVLGMNASMMEEYLKFIANRRLTQLGLDEEFTGVTNPFPWMSEIIDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALNWE
139903508  MTGTAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKIENPHLWDAQMKDEATQMILQGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEDYLKFIANRRLTQIGLKEEYPGTSNPFPWMSEIMDLKKEKNFFETRVIEYQTGGA----
136858797  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKLENPELWDEAMQEEAAEMILQGTALEIEYAKDTMPTGILGMNADMMAEYLHFIANRRLTQIGLSEEFPNATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALTWD
88812072   MTGTAEQFQYILRDESIHLNFGIDVINQIKQENPHLWTAEFQATAQRTILESMALEVDYARDTLPRGVLGLNAAMIEEYLRFITNRRLAQIGLTEAFPGAENPLPWMSELVDLKKEKNFFETRVTEYRTGGALSWE
135826054  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKLENPQLWDEAMQTEARNMILQGTQLEIEYAHDTMPGGILGMNAESMSDYLKFIANRRLTQIGLEEEFPNATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
268316001  MTGIGEQFQYILRDETIHLNFGIDLINGIKAENPELWTPEFQREVQQLIEEAVELEVAYAYDCLPRGVLGLTAPMFREYVQYIADRRLERIGLKARY-GSKNPFPWMSETIDLLKEKNFFETRVTEYQQAAALSWD
143417205  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKIENPHLWDDEMRHEAAQMILEGTELEVQYARATMPRGILGMNANMMEEYLQFIANRRLVQIGLEEEFVGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSFD
143053322  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDEQMKNEAAQMILEGTELEVMYARATMPRGVLGMNASMMEEYLQFIANRRLTQIGLEEEFKGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALNWE
166154172  MIGIGEQYQYILRDETIHLNFGIDLINGIKEENPEIWTPELQQEIVELIKRAVDLEIEYAQDCLPRGILGLRASMFIDYVQHIADRRLERIGLKPIY-HTKNPFPWMSETIDLNKEKNFFETRVTEYQHAASLTW-
282890382  MTGIGEQFQYILRDESIHLNFGIDLINTIKEENPEVWTPEFKDQIIDMVKEAVELEIQYAADCLPNGILGLNAALFRDYVGYIADRRLERIGLKPQYN-TANPFPWMSEVMDLDKEKNFFETRVTQYQSGAALVW-
139381172  MVGTAEQFQYILRDESMHCNFGIDMINQIKLENPQLWTADFEKEIRYIITQGVELEHEYAIDTMKDGVLGLNADMFREYLEYIANRRFRQLGMDEEYPGAQTPFPWMSEIIDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALDWD
143858542  MTGVSEQFQYIMRDESMHVNFGIDVINSIINENPHIWDDEMRKRATDMIVEGTELEIEYARDTMPRGVLGMNAKTMEEYLKYVCNRRLTQINLPEAYPGADNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQVGGSLKFD
134682587  -------YQYILRDESMHCNFGIDMINQIKQENPHLWTEDFKKDIQGLMKKGVELEYRYAEDTMPRGVLGLNAPMFKEYLRYVANRRCQQIGIDMLYENANNPFPWMSEMIDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALSWD
142906088  MTGVAEQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKLENPHLWSDDFKKDMVKLILEGVELETKYAYDTMPRGILGLNAPMFEEYLKYIANRRLTQIGLPEEFKNAKNPFPWMSEVLDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALSW-
142878954  MQGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKIENPHLWDDQMRHEAAQMILEGTELEVQYARATMPRGILGMNANMMEEYLQFIANRRLVQIGLEEEFVGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALNFD
33242353   MTGIGEQYQYILRDETIHLNFGIDLINGIKEENPEVWTTELQEEIVALIEKAVELEIEYAKDCLPRGILGLRSSMFIDYVRHIADRRLERIGLKPIY-HSRNPFPWMSETMDLNKEKNFFETRVTEYQTAGNLSW-
142375520  MTGVSEQFQYIMRDESMHVNFGIDVINTIINENPHLWDDDMKKRAKDMIVEGTNLEIEYARDTMPRGVLGMNAKVMEEYLKFICNRRLQQIGLTEEYAGVENPFPWMSEIMDLKKEKNFFETRVIDYQVGGALNFD
135220378  MTGVGEQFQYIMRDETIHLNFGIDLINGIKEENPQLWTDDFQKHIVTLIQESVELEIAYAEDCMPTGILGLNADMFRDYVHYIADRRLERIGLPTQYAGAQNPFPWMSETIDLAKEKNFFETRVTEYQAASSLEW-
137880862  MTGVSEQFQYIMRDESMHVNFGIDVINSIINENPHIWDDEMRKRASDMIVEGTELEIEYARDTMPRGVLGMNAKTMEEYLKYVCNRRLTQINLPEAYPGADNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQVGGSLKFD
142988991  MTGVSEQFQYIMRDESMHVNFGIDVINSIINENPHLWDEEMRKRASDMIIEGTELEIDYARDTMPRGVLGMNAKTMEEYLKYVCNRRLTQINLPEAYPGAENPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQVGGSLKFD
310638425  LTGIGEQFQYILRDETTHLNFGIDLINGIKHENPDIWTEKFQQEIIDLVKEAVELEIDYARDCLPRGVLGLNGNLFRDYVQHIADRRLERIGLPTLYN-SSNPFPWMSETMDLAKEKNFFETRVTEYQTGGTLSWD
135379096  MTGVAEQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKIENPSLWTEDFKKDMVKLILEGVDLETQYAYDTMPRGILGMNAPMFEEYLHYIANRRLTQIGLEEHYKGANNPFPWMSEILDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALNW-
137803970  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDMINHIKIENPHLWDDEMRHEAAQMILEGTELEVQYARATMPRGILGMNANMMEEYLQFIANRRLVQIGLEEEFVGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALNFD
89898045   MTGIGEQYQYILRDETIHLNFGIDLINGIKEENPEVWSQQLQDEIVDLIQKAVDLEIEYARDCLPRGILGLRSSMFIDYVRHIADRRLERIGLKPIYN-SKNPFPWMSETIDLNKEKNFFETRVTEYQTAANLNW-
139406748  ---------YILRDESMHVNFGIDVINQIKLENPHLWDEEMQSAARGMILEGTELEVSYARDTMPRGVLGMNANMMEEYLQFIANRRLAQIGLSEQYPGVKNPFPWMSEIMDLKKEKNFFETRVTDYQTGGALTWD
143972223  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDDEMKHEAAQMILEGTELEIMYARATMPRGVLGMNASMMEEYLQFIANRRLTQIGLEEEFKGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALNWE
283779060  MTGIGEQFQYILRDETIHLNFGIDLINGVRAENPGIWTADFQERVIKLVREAVELEVAYAWDCLPRGIVGLNGELFRDYVQHIADRRLERIGLPTQY-GSANPFPWMSETMDLGKEKNFFETRVTEYQSAASLAWD
136196188  MTGVSEQFQYILRDESMHVNFGIDVINSIKNENPQIWDQDMIARARNMILEGTQYEIDYARDSMPRGVLGMNAKMMEEYLKFICNRRLVQIGLEEEYPGAKNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQVGGSLQFD
189219089  MTGIGEQFQYILRDETIHLNFGIDLINGIREENPEIWTAGFQKEIEEMIDESVRLEYAYARDCLPRGILGLNSALFKDYVEYIADRRLERIGFKAKY-GSKNPFPWMSEVMDLVKEKNFFETRVTEYQSGAVLNW-
135302904  MVGIGEQFEYIMRDESLHLAFGCDLIKTIKQENPAIWTESFQQSIIDLIKQAVELEKAYAHDACPHGVLGINAQQFCNYVEHMADRRLQRLGFAQVYK-KENPFPWMELATDLTKEKNFFETRVTEYQSGGSLSWD
297621807  MPGIGEQFQYILRDETIHLNFGIDLINGIKAENPEIWNEDLTDEINGLVQQAVELEIAYAKECLPHGVLGLNAGLFVEYVQYVADRRLERIGLSAIYK-SSNPFPWMSETMDLTKEKNFFETRVTEYQSAAVLSWD
298243909  MTGVGEQFQYILRDETIHLNFGIDLINGIKAENPELWTTEFQAHIYDLIKRAVELEIAYAYDCLPNGILGLNAESFRSYVQHVADRRLERIGLAPIF-HSSHPFPWMSETMDLSKEKNFFETRVTEYQAASTLEWE
143080039  MTGVSEQFQYIMRDESMHVNFGIDVINTIINENPHLWDDDMKKRAKDMIIEGTNLEIEYARDTMPRGVLGMNAKVMEEYLKFICNRRLQQIGLTEEYAGVENPFPWMSEIMDLKKEKNFFETRVIDYQVGGALNFD
143114336  LTGVSQQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKNENPNLWTEEFQQDMIKLIKKGVELETQYGRDTMPKPMLGMDATKFEEYIQFIANRRLESIGLPHQYKGVTNPFEWMSEMMDLNKEKNFFETRVTEYKTGGQLK--
143820528  MVGIGEQFEYIMRDESIHLAFGCDLINTIKTENDGVWTDSLKDKVQKLIIKAVDQEKKYAYDACPNGLLGINPEQFCEYVEYIADRRLERIDLPKVY-GTENPFPWMSQSVDLSKEKNFFETRVTEYQTAGSLEWD
149173739  MTGIGEQFQYILRDETIHLNFGIDLINGIKQENPDLWTPEFQQLIIDRMKYAAELEIEYAKDCLPTGILGLNGELFREYVQHIADRRLERIGLPAQY-GSANPFPWMSETMDLSKEKNFFETRVTEYQSSGSLNWD
135966484  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACHLYTK------HLINRLPKETVVEIIKDAVDLEKEFVTDALPVKLIGMNSDLMCQYIEFVADRLLVELGCPRVYN-SSNPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVAEYQKAGVLK--
136963884  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKIENPHLWDDEMRHEAAQMILEGTELEVQYARATMPRGILGMNANMMEEYLQFIANRRLVQIGLEEEFVGASNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALNFD
142105011  MTGVSEQFQYILRDESMHVNFGIDVINSIVNENPNIWDEDMKTRARNMILEGTQYEIDYARDSMPRGVLGMNAAMMEEYLKFICNRRLVQIGLPEEFSGVKNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQVGGSLQFD
142711660  LTGVSQQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKNENPTLWTEEFQQEMINLITKGVELETQYGRDTMPKPMLGMDAQKFEEYIKFIANRRFESIGLPHQYPGATNPFEWMSEMMDLNKEKNFFETRVTEYKTGGQLK--
143366931  LVGSAEQIQYIMRDESQHLNFGINMINSIKEEQPELWTDEFQQHIIDLVKEATVLEYSYAQDVFPKGIFGMNADGFKQYIEHVADRRLASVGLPKQYQ-TKNPFPWMSEAADLSKEKNFFETRVIEYQTGGTLDWD
289177074  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFQ-------YLVNKPSEERVREIIVDAVKIEQEFLTEALPVGLIGMNCILMKQYIEFVADRLLVELGFSKVFQ-AENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVSEYQRFAVM---
1710401   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYSLLR-------TKLTEERVKGIVADAVEIEREFVCDALPCALVGMNGDLMSKYIEFVADRLLDALGYDKLYN-AQNPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGEYQKASVMS--
138203020  MVGIGEQFEYIMRDESIHLAFGCDLINTIKTENDGVWTDSLKDKVQKLIIKAVDQEKKYAYDACPNGLLGINPEQFCEYVEYIADRRLERIELPKVY-GTENPFPWMSQSVDLSKEKNFFETRVTEYQTAGSLEWD
269839640  MTGIGEQFQYILRDETVHLNFGIDLINTIKEENPEAWTEELRRDLVGMIRQAVEYEIAYARECLPNGVLGLNADLFREYVQYIADRRLERIELPVQYR-SRNPFPWMSETMDLPKEKNFFETRVTEYQNAGTLVWD
135400001  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACHIYTK------HIVNAMPKETVIEIIKDAVDLEKEFVTDALPVKLIGMNSDLMCQYIEFVADRLLVELDCPRIYNST-NPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVAEYQKAGVLKKD
137035975  -------FQYILRDESMHLNFGIDMINQIKLENPHLWDEQMRKEAAQMILEGAELEIQYARDTMPRGILGMNAGMMEEYLQFIANRRLVQIGLEEEFEGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
135299743  ----GEQFQYILRDETIHLNFGIDLINGIKEENPDVWTQEFQDHIVDLIKEAVELEIQYAKDCLPEGVLGLNAELFVDYVQYIANRRLERIGLPVQWPNAKNPFPWMSETMDLQKEKNFFETRVTEYQSAGMLQW-
28393533   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLIYSLLR-------TKFDEDRLKAIVCDAVEIEREFVCDALSCALVGMNRELMSQYIEFVADRLLAALGCGKVYGVT-NPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGEYQKASVMS--
15791173   MVGVGEQFEYIMRDESLHLNFGVDLINQIRDEHPDVWTADFEAEVNSLMRDAVDLEQLYARDACPDDLLGMSSEQFADYVEYVADRRFQQLRMDPVY-GTDNPFPWMTEQVDLNTETNFFERNVSEYQQGGSLDWD
143211635  MTGVSEQFQYIMRDESMHVNFGIDVINSIINENPSLWDEEMRKRASDMIVEGTQLEIDYARDTMPRGVLGMNAKTMEEYLKYVCNRRLTQINLPEAYPGADNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQVGGSLKFD
144060207  LTGVSQQFQYILRDESMHMNFGMDVINQIKNENPDLWTESFQQDMIDLIKTGVDLEIQYGRDTMPKPMLGMDANQFEEYIKFIANRRFQRIGLPHQYPGATNPFEWMSEMMDLNKEKNFFETRVTEYKTGGQLK--
291220709  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFS-------HLTNKPSQQRIIEIIRDAVKIEQEFLTDALPVSLIGMNKDLMKQYIEFVADRLLLDLGCNKIYN-KENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQKMGVMS--
297668213  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLVHKPSEERVREIIINAVRIEQEFLTEALPVKLIGMNCTLMKQYIEFVADRLMLELGFSKVFR-VENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVMS--
136402237  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACMLYNN------HLVNKLPKEEVQKIIADAVEIEKEFVTESLPVRLIGMNADLMSQYIEFVADRLLTELGNDKIYN-TSNPFDFMD-MINLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVLNQE
137428491  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACHLYTK------HLINTLPKGTVEEIIKDAVDLEKEFVTDALPVKLIGMNSDLMCQYIEFVADRLLVELGCSRVYNST-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVAEYQKAGVLK--
126303832  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLVHKPSEEKVKEIIINAVRIEQEFLTEALPVKLIGMNCTLMKQYIEFVADRLMLELGFSKIFR-VENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVMS--
241166485  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLMFS-------HLVNKPSQARVRQIICDAVVIEQEFLTDALPVALIGMNCELMKRYIEFVADRLLVELGCEKVYN-SENPFDFM-EHISLEGKTNFFEKRVGEYQKAGVM---
218197485  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYDLLRGKLDE-------SRVQEIVADAVDIEREFVCDALPVALVGMNGELMSQYIEFVADRLLMALGCKKMYNVA-NPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGDYQKASVMS--
142093231  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACHLYTK------HLINRLPKETVVEIIKDAVDLEKEFVTDALPVKLIGMNSDLMCQYIEFVADRLLVELGCPRVYN-SSNPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVAEYQKAGVLK--
125554800  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYDLLRGKLDE-------ARVREIVADAVDIEREFVCDALPVALVGMNGDLMSQYIEFVADRLLMALGCKKMYNVA-NPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGDYQKASVMS--
257053403  MVGIGQQFEYIMRDESLHVGFGVDLIDQIRTENPGVWTDEFDSEVIDLIKEAVELEQIYAREACPEEILGMSGSQFADYVEYIADRRLDQLDLPEQY-GTENPFPWMSEQVDLNKEKNFFETQVTEYQSGGSLEW-
159899093  LTGIGEQIQYILRDETIHLNFGVDLINGIKAENPAIWTNEFQAEIVQLIRQSVELEAQYAAECLPRGVMGLHAAMFRDYVQYIADRRLQRIGLAIQY-GSQNPFPWMSETIDLTKEKNFFETRVTEYQSAASLEWD
219126374  MPGLCFSNELISRDEGLHCDFACLLYSKLQNQLP-------VARIVEIITDAVTIEQEFVQDALPVELIGMNSTLMCRYIEFCADRLLVALGCPKHYKAV-NPFDWM-EMISLQGKTNFFEKRVGEYAKSGVGEKD
297805560  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLIYSLLR-------TKLDEERLKSIVCDAVEIEREFVCDALPCALVGMNRELMSQYIEFVADRLLTALGCGKVYGVS-NPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGEYQKASVMS--
298713498  MPGLTFSNEMISRDEGLHCDFACQLF-------ASLENKPSRETVMAIVREAVEVEKSFICGALPCSLIGMNAGVMSQYIEFVADRLLGSLGYGKSY-GTQNPFDWMD-LISLQGKTNFFEKRVGEYQKA------
291412327  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLVHKPSEQRVQEIIVNAVRIEQEFLTEALPVKLIGMNCALMKQYIEFVADRLLLELGFSKVFR-VENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVMS--
136818764  LTGVSQQFQYILRDESMHMNFGMDVINQIKNENPDLWTESFQQDMIDLIKTGVDLEIQYGRDTMPKPMLGMDANQFEEYIKFIANRRFERIGLPHQYPGATNPFEWMSEMMDLNKEKNFFETRVTEYKTGGQLK--
189501948  MPGLSFSNELISRDEGLHCDFACLLYAN------HLQNKLPEERVREIITDAVAIEKEFVTDALPVKLIGMNADLMSQYIEFVADRLLLELGCSKVYNAT-NPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVMK--
138837338  MTGIGEQFQYILRDETTHLNFGIDLINGIKEENPELWSSDFQSYITEKIKKAVELEINYANDCLPKGVLGLSAPMFREYAQYIADRRLERIGLSTQY-GSKNPFPWMSETIDLGKEKNFFETRVTEYQAAAALDW-
139445550  LTGVSQQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKNENPNLWTEEFQQDMIKLIKKGVELETQYGRDTMPKPMLGMDATKFEEYIKFIANRRLESIGLPHQYPGVTNPFEWMSEMMDLNKEKNFFETRVTEYKTGGQLK--
140766566  LTGVAQQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKLENPDLWSDKFQSEMIDLVKTGVELETRYAYDTMPKPILGMNANLFEEYIKFIANRRFVQIGLPEQYPGAKNPFEWMSEIMDLKKEKNFFETRVTEYKVGGQLK--
143028749  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACMLYNN------HLVNKLPKEQVQKIIADAVEIEKEFVTESLPVRLIGMNSDLMSQYIEFVADRLLTELGNDKIYN-TSNPFDFMD-MINLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVLN--
929959    MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFSHLK-------NKPSQERVYDIIRDAVRIEQSFLTEALPVNLIGMNCKLMAQYIEFVADRLLLELGCPKIWN-VENPFDFMD-NISLEGKTNFFEKRVGEYQKMGVMS--
156545974  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HIVQKPSEERVISIIKDAVTIEQEFLTDALPVEMIGMNCRLMCQYIEFVADRLLGELGCPKVYN-SENPFDFM-EHISLEGKTNFFEKKVGEYQKWGVMQD-
159465291  MPGLSFSNVLISRDEGLHCDFACCLYSHLK-------NRLSRERVLQIVDEAVQLEDEFCTEALSCELLGMNADLMRQYIRFVADRLLVSLGYEKHYN-TRNPFDWM-EMISLQGKANFFERRVGEYQRAGVM---
227882708  MVGIGQQFEYIMRDESLHVGFGVDLINQIRAENPDAWTDEFGAEVRDLIEKAVDLEQIYAREACPDDVLGMSPDQFAEYVEHVADRRLGQLDLDASY-GTDNPFPWMSEAVDLNKEKNFFETQVTEYQSGGSLDW-
136478899  MPGLSFSNELISRDEGLHCDFACLLY------ADHINNKLTQDRIYEIILEAVEIEKEFVTVALPVSLIGMNAEMMCQYIDFVADRLLVALGCQKHYNAT-NPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVAEYQKSGVMSD-
144091360  LTGVSQQFQYILRDESMHMNFGMDVINQIKNENPDLWTESFQQDMIDLIKTGVDLEIQYGRDTMPKPMLGMDANQFEEYIKFIANRRFQRIGLPHQYPGATNPFEWMSEMMDLNKEKNFFETRVTEYKTGGQLK--
242095388  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYELLRSKLDE-------ARVREIVADAVDIEREFVCDALPVALVGMNGGLMSQYIEFVADRLLMALGCKKMYNAT-NPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGDYQKASVMN--
307110551  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLYR-------HIHNRLSEERVAEIVTQAVEIEKEFICDALPVDLIGMNSRLMGQYIEFVADRLLVALGNPKVYNVS-NPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGDYQKAGVMN--
149637725  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFQYLVK-------KPSEDKVKEIIIDAVEIEQEFLTEALPVGLIGMNCTLMKQYIEFVADRLLVELGFSKVF-HSDNPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVSEYQRFAVMS--
224000239  MPGLTFSNELISRDEGLHCSFACQLYSKLKL-------KLSQEEIQTIINEAVDVEKSFICDALPVSLIGMNSRLMAQYIEFVADRMLTDLGYQAMY-GSKNPFDWMD-MISLEGKTNFFEKRVGEYQKSGVM---
142246117  LTGVSQQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKAENPELWSESFQEEMIQLIKDGVQLETQYARDTMPRPILGMNAELFEEYLKFIANRRFAQIGLPEQYPGAKNTFEWMSEIMDLKKEKNFFETRVTEYQTGGKLK--
225684487  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFSHLRH-------RPSPEAVQKIITEAVAIEQEFLTDALPCALLGMNAKLMCQYIEFVADRLLVALGNKKVYNST-NPFDFMD-NISLTGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
169860861  MPGLTFSNELISRDEGMHTDFACLLFSHLKR-------RPHPDVVKRIITEAVAIEQEFLTDALPVKLIGMNAELMCQYIEFVADRLLVSLGNEKVYNST-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSDYAKAGV----
135613840  --------QYILRDESMHVNFGIDMINQIKLENPQLWDEAMQTEARNMILQGTQLEIEYAHDTMPGGILGMNAESMSDYLKFIANRRLTQIGLEEEFPNATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
308806626  MPGLTFSNELISRDEGLHRDFACLLYQML-------NNKPDEEVVRKIVTEAVEIEKEFVCDSLPCALVGMNAGMMSDYIEYVADHLFTSLGMPKEYN-TANPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVMN--
141021635  MPGLSFSNELISRDEGMHCDFACLLYTR------HLVNKMPKATVEKIIRDAVEIEKEFICDALPVRLIGMNSDLMSQYIEFVADRLLVELGNEKIYN-TANPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVAEYQKAGV----
255536887  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLIYSLLKK-------KLSEERVKGIVRDAVNIEREFVCDALPCALVGMNGELMSQYIEFVADRLLGALGCGKEYNVS-NPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGEYQKAAVMS--
221480670  MPGLTFSNELISRDEGLHADFACLLYSQLKHKLPD-------KVVQDMVREAVTVERAFICEALPVDLIGMNNRSMAQYIEFVADRLLTSLGVPKIF-FATNPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVMAD-
297831106  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYSLLQKQLP-------LEKVYQIVHEAVEIETEFVCKALPCDLIGMNSNLMSQYIQFVADRLLVTLGCERRYK-AENPFDWM-EFISLQGKTNFFEKRVGEYQKASVMS--
225451453  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYSLLR-------NKLSEERVKAIVADSVDIEREFVCDALPCALVGMNSALMSQYIEFVADRLLGALGYGKMYNVS-NPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGEYQKASVMS--
189199548  MPGLTFSNELISRDEGMHTDFACLLFSLL-------NNRPSNEEVRAIITEAVEIEQEFLSDALPCALLGMNATLMCQYIEFVADRLLLALGNTKVYNAT-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
256081213  MPGLSFSNELISRDEGLHCDFACLLFKHIIKKPP-------KERVESIIREAVLIEQEFLSEALPVSLIGMNCKLMCQYIEFIADRLLVELGYEKMY-HSDNPFDFM-ENISIEGKTNFFEKRVGEYQRAGVMS--
143211461  -----------LRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDDQMKSDAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGVLGMNASMMEEYLKFIANRRLTQLGLDEEFTGVTNPFPWMSEIIDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALNWE
198420293  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLLHKPSEARVVEIVKDAVTIEQEFLTDALPVALIGMNNKLMKQYIEFVADRLLVELGCSKVFK-VENPFDFM-ELISLEGKTNFFEKRVGEYQKAGVM---
138087739  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACMLYNN------HLVNKLPKEEVQKIIADAVEIEKEFVTESLPVRLIGMNSDLMSQYIEFVADRLLTELGNDKIYN-TSNPFDFMD-MINLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVLN--
136508933  MPGLSFSNELISRDEGMHCDFACLLYN------DHIVNKLPKETVIKIITDAVEIEKEFVTDALPVSLIGMNAKLMAQYIEFVADRLLRELGCPKIFNSA-NPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVAEYQKAGV----
149408710  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLVHKPSEERVKEIIINAVRIEQEFLTEALPVKLIGMNCTLMKQYIEFVADRLLLELGFSKIFK-VENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVMS--
225432510  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYSLLQKQLPW-------QKVHHIVHEAVEIETQFVCEALPCALIGMNATLMSQYIKFVADRLLVALGYERKYN-VENPFDWM-EFISLQGKANFFERRVGDYQKASIMS--
301774462  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFQ-------YLVNKPSEERVREIIVNAVEIEQEFLTEALPVGLIGMNCVLMKQYIEFVADRLLVELGFSKVFQ-AENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVAEYQRFAVM---
156387375  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMYK-------YLVNKPDEETVRGIIKDAVVIEQEFLTSALPVKLIGMNCALMRQYIEFVADRLLVALNCQKVYN-AENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQKSGVMSD-
255551489  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYSLLQKQLQW-------QKVQQIVHEAVEIETEFVCDALPCALIGMNSTLMSQYIKFVADRLLVALGYQRKYN-VENPFDWM-EFISLQGKANFFERRVGDYQKASVMS--
72008642   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLNNKPDEEHVQGIIKEAVAIEQEFLTDALPCSLIGMNAVLMKRYIEFVADRLLVELGCGKIWK-VENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQKMGVMS--
148232385  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFK-------HVVHKPSEQRVREIIIDAVKIEQEFLTEALPVELIGMNCTLMKQYIEFVADRLLLELGFKKIFK-SENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKKVGEYQKMGVM---
303314521  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFSHLRH-------RPGPEAVQAIITEAVEIEKEFLTDALPCALLGMNSKLMCQYIEFVADRLLVALGNKKFYNAT-NPFDFMD-NISLSGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
118087248  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFH-------YLVNRPSEERVREIIVNAVEIEQEFLTEALPVGLIGMNCTLMKQYIEFVADRLLMELGFSKVF-HAENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVSEYQRFAVM---
10432587   MPGLAFSNELISRDEGMHTDFACLLFSHLR-RRPHPDT------VERIIKEAVAIEQEFLTDALPVSLIGMNATLMCQYIEFVADRLLVALGNKKLYN-STNPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSDYSKAGV----
148705043  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLVHKPAEQRVREIITNAVRIEQEFLTEALPVKLIGMNCTLMKQYIEFVADRLMLELGFNKIFR-VENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVMS--
137554873  MPGLSFSNELISRDEGMHCDFACLLYN------DHIVNKLPKKTIEKIILDAVEIEKEFICEALPVRLIGMNADLMSQYIEFVADRLLVELGNEKVFNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVLN--
136620825  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLHSQLVRGAGAM-------KITQIISEAVEIEIEFVTSALPVSLIGMNADLMKQYIQFVADRLLVAFGVTKLYN-AENPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVGEYQKAGVM---
136594326  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINQIKLENPQLWTSAFKDEIKSIFEKAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNAPMFKGYLRYICNRRCLQIGLDAMFPNEENPFPWMSEMIDLKKERNFFETRV------------
145249942  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFS-------HLNNRPSKQVVEDIIVEAVGIEQEFLTDALPVALLGMNSKLMCQYIEFVADRLLVALGNKKYYNAT-NPFDFM-ESISLAGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
134642298  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACMLYNN------HLVNKLPKKQVQKIIADAVEIEKEFVTESLPVRLIGMNSDLMSQYIEFVADRLLTELGNDKIYN-TSNPFDFMD-MINLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVLN--
255530602  MPGLTFSNELISRDEGSHCEFACLLYGMLK-------NKLSQEQVHGIIRDAVEIEKEFVTDALPVALIGMNAKLMSQYIEFVADRWLQELGYSKIYNAT-NPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVGDYQKSGVLT--
154337607  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLYNS------HIKHKLPRERVLEIIVDAVNIEREFICDALPVRLIGMNAELMAQYIEFVADRLLVSLGEEKHYNATQ-PFDFM-EMISLQGKTNFFEKKVGEYQKAGVMS--
289620013  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFS-------HLNNRPSKQLIQDIIVDAVRIEQEFLTEALPCALLGMNADLMKQYIEFVADRLLVALGNEKVYRST-NPFDFM-ENISLGGKTNFFEKRVADYQKAGVMN--
302409182  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFS-------HLNNRPSKQTVQDIVTDAVNIEQEFLTEALPCGLLGMNATLMKQYIEFVADRLLVALGNEKVYKAT-NPFDFM-ENISLGGKTNFFEKRVADYQKAGVM---
242777635  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFS-------HLNNRPNPKVIEDIIVDAVAIEQEFLTDALPCSLLGMNSKLMCQYIEFVADRLLVALGNKKYYNST-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVGDYQKAGVMN--
169613737  MPGLTFSNELISRDEGMHTDFACLLFSLL-------NTRPSKDAVKAIITEAVEIEQEFLTEALPCALLGMNSTLMCQYIEFVADRLLLALGNTKVYNAT-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
226294144  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFSHLRH-------RPSPEAVQKIITEAVAIEQEFLTDALPCALLGMNAKLMCQYIEFVADRLLVALGNKKVYNST-NPFDFMD-NISLTGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
266918    MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFS-------HLVNKPSQERIHQIIDEAVKIEQVFLTEALPCRLIGMNCDLMRQYIEFVADRLLLELKCDKLYN-KENPFDFM-EHISLEGKTNFFEKRVGEYQKMGVMS--
76630263   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLLHKPSEQRVKEIIVNAVRIEQEFLTEALPVKLIGMNCTLMKQYIEFVADRLMLELGFSKVFR-VENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVMS--
142625884  MTGVSEQFQYIMRDESMHVNFGIDMINSIINENPHIWDEEMQKRASDMIVEGTELEVNYAKDTMPRGVLGMNAKMMEEYLQYVCNRRLAQINLPEAYPGAKYPMQWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQVGGSLQFD
224007863  MPGLCFSNELISRDEGLHCDFACLLYSKLVNKLPE-------SRITKIITVAVEIEKEFVSDALPVELIGMNSKLMCDYIEFCADRLLGALGCSKFYNAT-NPFEWM-EMISLQGKTNFFEKRVGEYAKSGV----
45360749   MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFK-------HVVHKPSEQRVREIIIDAVKIEQEFLTEALPVELIGMNCKLMKQYIEFVADRLLLELGFKKIFK-SENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKKVAEYQKMGVMS--
116191729  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFS-------HLNNRPSKQIIEDIIVDAVRIEQEFLTEALPCALLGMNSNLMKQYIEFVADRLLVALGNEKVYRST-NPFDFM-ENISLGGKTNFFEKRVGEYQKAGVM---
159465835  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACMLFSML-------NTRIDETRVKQIIVEAVEIEQEFCTEALPVDLIGMNSRLMAQYIQFVADRLLVSLGCAKQYNVV-NPFEFM-EMISLQGKTNFFEKRVGDYQKNGVM---
137623001  LTGVAQQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKLENPELWTDSFKSEMVDLIMTGVKLETQYAYDTMPKPILGINASLYEEFIKFIANRRLAQVGLPEQFPGATNPFEWMSEIMDLKKEKNFFETRVTEYKTGGQLKFD
110636874  MPGLSFSNELISRDEGLHCDFACLLYTKY------INNKLPAERVIQIILEAVEIEKEFVTDSLPVDLIGMNARLMQQYIEFVADRLLVALGVPKQFNAT-NPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVSEYQKSGVM---
110763195  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HIVQKPSCERVTSIIKDAVKIEQEFLTDALPVEMIGMNCKLMCQYIEFVADRLLVELGCKKIY-MSENPFDFM-EHISLEGKTNFFEKKVGEYQKWGVMQD-
136351240  MPGLSFSNELISRDEGMHCDFACMLYN------DHIVNKLPKKTIEKIILDAVAIEKEFVCEALPVRLIGMNADLMSQYIEFVADRLLVELGNEKVFNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVLN--
146090952  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLYNS------HIKHKLPRERVLEIIVDAVNIEREFICDALPVRLIGMNAELMAQYIEFVADRLLVSLGEEKHYRSTQ-PFDFM-EMISLQGKTNFFEKKVGEYQKAGVMS--
145349720  MPGLTFSNELISRDEGLHRDFACLLFSML-------NNKPSEETIRKIVTEAVEIEKEFVCDSLPCALVGMNAGMMSDYIEYVADHLFCSLGLAKEYN-TTNPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVMN--
115387427  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFS-------HLNNRPSKQVVEDIIVEAVAIEKEFLTDALPVALLGMNSKLMCQYIEFVADRLLVALGNNKYF-HSTNPFDFM-ESISLAGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
149728153  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLVHKPSEQRVKEIIINAVRIEQEFLTEALPVRLIGMNCALMKQYIEFVADRLLLELGFNKVFR-VENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVMS--
134890130  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLHSMLVRGAGEM-------KIRQIISEAVEIEIEFVTSALPVSLIGMNADLMKQYIQFVADRLLVAFGVSKLY-HAENPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVGEYQKAGVM---
49899161   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLISKPSEETVKKIIMNAVEIEQEFLTDALPVKLIGMNCDLMKQYIEFVADRLLLELGFDKVYR-VENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVMS--
258567064  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFSHIRH-------RPTPAAVEAIITEAVEIEKEFLTDALPCALLGMNSKLMCQYIEFVADRLLVALGNKKFY-HATNPFDFMD-NISLAGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
148234092  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLIRKPSEERVVELITDAVQIEQEFLTEALPVNLIGMNCTLMKQYIEFVADRLLLELGFKKVFKAT-NPFDFM-ENISLEGKTNFFEKKVGEYQKMGVMS--
4894211   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYSLLRK-------PLISDQVHKLVHEAVEIETEFVCDALPCALIGMNSVLMSQYIKFVADRLLVALGYQRKYN-VENPFDWM-EFISLQGKANFFERRVGDYQKASVMS--
143009682  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLHNKLIRGAGENM-------IHRIISEAVEIESEFVTSALPVELIGMNAGLMRQYIEFVADRLLVALNCSKLYDVT-NPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVGEYQKSGV----
119478853  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFS-------HLNHRPDKKVVEDIIVEAVAIEQEFLTEALPVALLGMNSKLMCQYIEFVADRLLVALGNKKYYN-SSNPFDFM-ESISLAGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
298707394  MPGLCFSNELISRDEGLHTDFACLLFRKLVNKLP-------VERVAEIICDAVDIEKEFITSALPVELIGMNSALMRQYIEFCADRLLMELGCEKKYNST-NPFDWM-EMISLQGKTNFFEKRVGEYSKSGV----
300709535  MVGVGEQFEYIMRDESLHLNFGVDLINTVREENSGIWTDVFEAEIEGLLREAVELERTYAREACPEEVLGMGPAQFAEYVEYVADRRLDQLGMEPVYD-TDNPFPWMAEQVDLNKEKNFFETNVAEYQSGGSLEW-
301097698  MPGLSFSNEMISRDEGMHTDFACLMYSKLVNKLPE-------SRVHEIIRDAVAIEHEFVCDSLPVELIGMNSALMCQYIEFVADRLLYSLGVSKIYN-VKNPFDWMD-MISLQGKTNFFEKRVGEYSKAGV----
126646890  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACHLYTK------HVVNPLPKETVREIIIDAVKIEKEFVTDALPVRLIGMNSDLMCQYIEFVADRLLLELDCEKVWNST-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGDYQKAGVMK--
143878240  MPGLSFSNELISRDEGMHCDFACLLYN------DHIVNKLPNKTLRKIIIDAVEIEKEFICESLPVRLIGMNSDLMSQYIEFVADRLLVELGTDKEYNVS-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVLN--
302843870  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYGMLSKQL-------EESRIKEIICEAVDIENEFCTDALPVDLIGMNSRLMAQYIEFVADRLLVALGCSKAYNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGDYQKSGVM---
140191352  MVGVGEQFQYILRDESIHLAFGIDLINTIKQENPEIWTEEFQLDIRAKILKAVTLEQAYVDDAMPKGFLGLNPQAVKDYVEHIADRRLERLGMAKEYN-KENPFPWMSEVIDVSKEKNFFETKVTEYQNSGSLEW-
310798394  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLYSHLK-------NRPSKQVIQDIIVDAVQIEQEFLTEALPCALLGMNSNLMKQYIEFVADRLLVALGNDKVYK-SSNPFDFM-ENISLGGKTNFFEKRVADYQKAGVMN--
213511642  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLVHKPSKETVTKLIRNAVEIEQEFLTKALPVKLIGMNCDLMTQYIEFVADRLMLELGFDKIYR-VENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVMS--
309314372  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFTHL-ERRPHPDT------VQAIIAQAVEIEKEFLSDALPCKLIGMNADLMCQYIEFVADRLLVALGNEKFYNAT-NPFDFM-EMISLSGKTNFFEKRVSDYAKAGVMT--
118089009  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLIRKPSEERVKEIIMNAVLIEQEFLTEALPVKLIGMNCTLMKQYIEFVADRLMLELGFRKIYK-VENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVMS--
138922724  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACMLYTQ------HIKNQLPVEQVTKIITDAVSIEKVFVSDSLPVKLIGMNSDLMCQYIEFVADRLLVALGCPKFYN-ASNPFDFM-ELISLQGKTNFFEKRVAEYQKSGVMS--
302665732  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFS-------HLNYRPDPSAVEAIITEAVTIEQEFLTDALPCALLGMNAKLMCQYIEFVADRLLVALGNKKFYN-TTNPFDFMD-NISLAGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
223996990  MPGLCFSNELISRDEGLHCDFACLIYSKLVNQLPE-------SRIEEIITNAVEIEKEFVSDALPVELIGMNSKLMCQYIEFCADRLLGALGCKKHYMAV-NPFEWM-EMISLQGKTNFFEKRVGEYAKSGV----
146090970  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLYNS------HIKHKLPRERVLEIIVDAVNIEREFICDALPVRLIGMNAELMAQYIEFVADRLLVSLGEEKHYRSTQ-PFDFM-EMISLQGKTNFFEKKVGEYQKAGVMS--
296421312  MPGLSFSNELISRDEGLHTDFACLLFN-------HLNNRPSQQAVQDIIVEAVGIEQEFLTEALPCALLGMNSKLMKQYIEFVADRLLLSLGNPKFYNAT-NPFDFM-ESISLAGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
143892791  MPGLSFSNELISRDEGLHCDFACLLYNN------HLNNKLSKERVEEIITNAVEIEKEFILEALPVKLIGMNSELMSQYIEFVADRLLLELGNEKVYN-VENPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVGDYQKAGVMN--
144117060  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLHSKLERPTPE-------NIIHRIIAEAVEIEIEFVTSALPVNLIGMNEDLMKQYIQFVADRLLVSLGASKLYDVA-NPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVGEYQKSGVMD--
118383611  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLYSMLNK-------KLTKEEIYEIITEAVEIEKEFISEALPVELIGMNSNMMKQYLEFVADRLLFALGVPKFYN-SKNPFEWMD-MISIQGKTNFFEKRVGEYQKANVMS--
150863757  MPGLTFSNELICRDEGLHTDFACLLFS-------HLQNRPDAEIVEKIITEAVKIEKEFFTDALPSSLLGMNAELMCQYVEFVADRLLVALGNKKVYNVT-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKAGVM---
141856442  LTGVAQQFQYILRDESMHMNFGMDVINQIVIENPELWTESFKEEMVELIKTGVKLEIQYAYDTMPKPILGINPSQYEEFVKFIANRRLVRIGLPEQYPGAINPFEWMSEIMDLKKEKNFFETRVTEYKTGGQLKFD
170089003  MPGLTFSNELISRDEGMHTDFACLLFSHLKR-------RPHPEVVKHIIVEAVKIEQEFLTDALPVKLIGMNADLMCQYIEFVADRLLVSLGNEKHYNKT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSDYSKAG-----
224046583  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFH-------YLVNRPSEERVCEIIVNAVEIEQEFLTEALPVGLIGMNCTLMKQYIEFVADRLLMELGFSKVFN-VENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVSEYQRFAVM---
39977011   MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFSLL-------NNRPNKEVVKEIVVDAVKIEQEFLTEALPCALLGMNANLMKQYIEFVADRLLVALGNEKVYRAT-NPFDFM-ENISLGGKTNFFEKRVGEYQKAGVM---
289582310  MVGIGQQFEYIMRDESLHVGFGVDLIDQIRMENPDVWTDAFGDEVVELITEAVELEKIYAYEACPDEILGMSADQFAEYVEHIADRRLGQLDLPTQY-GTDNPFPWLSEQVDLNKEKNFFETQVTEYQSGGSLDW-
91081999   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFS-------HLVQKPSKERIQSIIQDAVKIEKEFLTEALPVSMIGMNCALMCQYIEFVADRLLGELGCEKIYN-SQNPFDFMT-IISNEGKTNFFEKKVGEYQKSGV----
47213105   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLLHKPSAQTVGAIIRNAVEIEQEFLTEALPVKLIGMNCQLMKRYIEFVADRLLLELGFAKIYR-AENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVM---
300676950  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLIHKPSEERVREIIMNAVLIEQEFLTEALPVKLIGMNCTLMKQYIEFVADRLMLELGFNKIYK-AENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVMS--
126322530  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFH-------YLVNKPSEERVKEIIINAVEIEQEFLTDALPVGLIGINSTLMKQYIEFVADRLLVELGFSKVFQ-SDNPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVSEYQRFAVM---
171687074  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFS-------HLNNRPSKQLVEDIIRDAVTIEQEFLTEALPCALLGMNSNLMKQYIEFVADRLLVALGNDKIYRST-NPFDFM-ENISLGGKTNFFEKRVGEYQKAGVMN--
219110949  MPGLTFSNELISRDEGLHCSFACQLYSKLER-------KLSETDMHKLIGEAVEVEKGFVCDALPVGLIGMNASLMSQYVEFVADRLLHDLGYRTLY-GSKNPFDWMD-MISLEGKTNFFEKRVGEYQKSGSLSDD
296227442  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFQ-------YLVNKPSEERVREIIVDAVKIEQEFLTEALPVGLIGMNCILMKQYIEFVADRLLVELGFSKFFQ-AENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVSEYQRFAVM---
124010268  MPGLSFSNELISRDEGLHCDFACLLYNSYIK------NKLPNETVVSIIKNAVEIEKEFVTDALPVKLIGMNSDLMSEYIEFVADRLLVELGCEKQYN-TANPFDFM-EMISLEGKTNFFEKRVSEYSKAGV----
291244313  LPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLIFS-------HLTYKPSKERIRNIITQAVDIEKEFWNEALPVGLIGMNVTLMNYYVEFVADRLLLELNCDKVY-HRENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQKANVMS--
142052058  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLHSMLVRGAGEM-------KISQIISEAVEIEIEFVTSALPVSLIGMNADLMKQYIHFVADRLLVAFGVPKLY-HAENPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVGEYQKAGVM---
50545856   MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFS-------HLENRPSKKIVEDVIVEAVGIEQEFLTDALPCGLLGMNAKLMCQYIEFVADRLLVALGNSKVYNST-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKAGVM---
11878241   MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFS-------HLNWRPSKKVVEDIIVEAVAIEKEFLTDALPCALLGMNAKLMCQYIEFVADRLLVALGNKEYFNAT-NPFDFM-ESISLAGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
261189551  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFSHLRH-------RPSPEAVERIITEAVTIEQEFLSDALPVALLGMNAKLMCQYIEFVADRLLVALGNKKVYNST-NPFDFMD-NISLAGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
260950985  MPGLTFSNELICRDEGLHTDFACLLFS-------HLNNRPNPAIVEKIITEAVTIEKEYFTDALPASLLGMNCDLMCQYVEFVADRLLVALGNKKVYNVT-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKAGVMAQ-
145537171  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLYK-------HMINKLSIQRVHEIISSAVEIEKEFISEALPVELIGMNSNLMKQYIEFVADRLIFALGAPKIYN-SKNPFEWMD-MISLQGKTNFFERRVGDYQKAGVMS--
158286793  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------YLVQKPSKERVTEIIRDAVLIEQEFLTKALPVDMLGMNCDLMSQYIEFVADRLLLELGCEKIY-HTKNPFSFM-EFISLEGKTNFFEKKVGEYQKWGVM---
140679863  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLHNKLIRGAGENM-------IHRIISEAVEIEIEFVTSALPVSLIGMNAELMQEYIRFVADRLMVSLGASKLYNAT-NPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVGEYQKSGV----
10344    MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFS-------HLVNKPSQERIHQIIDEAVKIEQVFLTEALPCRLIGMNCDLMRQYIEFVADRLLLELKCDKLYN-KENPFDFM-EHISLEGKTNFFEKRVGEYQKMGVMS--
301117384  MPGLSFSNELISRDEGMHTDFACLLYSKL-------VTKLPESRVHEIVRDAVTIEHEFVRDSLPVELIGMNSGLMCQYIEFVADRLLYSLGVSKIY-HAKNPFDWMD-MISLQGKTNFFEKRVGEYSKAGV----
139389395  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACVLHSKLIRGAGE-------NVIHRIIAEAVEIETEFVTNALPVELIGMNAGLMKQYIEFVADRLLVSLGAAKLYNVA-NPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVGEYQKSGV----
167519412  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLMFSMLKK-------RPSKERVTGIIMDAVEIEQDFLTNALPCGLLGMNATLMKQYIEFVSDRLLVALGCEKIFN-SENPFDFM-ESISIEGKTNFFEKRVGEYQKAGVMAD-
169779219  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFS-------HLNNRPDPQIVEDVIVEAVSIEKEFLTDALPCALLGMNSNLMCQYIEFVADRLLVALGNNKYFNAT-NPFDFMD-NISLAGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
254572986  MPGLTFSNELICRDEGLHTDFACLLFS-------HLNNRASEEIVEKIITEAVEIEKRYFTDALPVSLLGMNCSLMCQYVEFVADRLLVALGNKKVYNVN-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKAGVM---
261335316  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLY------EKYIVNKLPRDRVLEIICNAVSIEREFICDALPVRLIGMNSQLMTQYIEFVADRLLVSLGYDRHYN-SKNPFDFMD-MISLQGKTNFFEKKVGEYQKAGVMS--
90660281   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLLHPPSEETVRSIITDAVSIEQEFLTAALPVKLIGMNCEMMKTYIEFVADRLISELGFKKIYNVT-NPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQKMGVMSQE
142124541  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLHSMLVRGAGEM-------KISQIISEAVEIEIEFVTSALPVSLIGMNADLMKQYIHFVADRLLVAFGVPKLY-HAENPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVGEYQKAGVM---
284043177  LPGIGTMFRYTLRDESNHIELFRRLLRELVAENPEIWTAEFRDELRELMREAVALEQRFIDDCLPVEGVGLNADEFAQYIDYIADRRLEGVGLEPLKPGVENPLPWLAELMDVRKEQNFFEGRVTEYQKASAL---
38229183   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACMMFK-------HLSNPPLENVIRDIVIEAVDIEKNFLTEAMPVKLIGMNCDLMKQYIEFVADRLLLELGCKK-YYCSKNPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVSEYQKMSVMS--
294945135  MPGLTFSNELISRDEGLHADFACLLYNMMH------YTRLPDERVHEIVRGAVDVERVFISESLPVSLIGMNSQLMCRYIEFVADRLLVALGHPKLYNAT-NPFDWMK-MISLQGKTNFFEKRVGEYQKGGVM---
256421019  MPGLTFSNELISRDEGLHCEFACLLYGMLENRLPE-------EQVHTIIRDAVAIEKEFITDALPVALIGMNSKLMSEYIEFVADRWLSELGYTKIFN-TANPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVGDYQKAGVMS--
145553335  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLYK-------HLVNKMSNQRIHEIISSAVEIEKEFISEALPVELIGMNSNLMKQYIEFVADRLIFALGAPKIYN-SKNPFEWMD-MISLQGKTNFFERRVGDYQKAGVMS--
294950175  MPGLTFSNELISRDEGLHADFACLLYNMLK------YTRLPDERVHEIVRGAVEVERVFISESLPVSLIGMNSQLMCRYIEFVADRLLVALGHPKLYNAT-NPFDWMK-MISLQGKTNFFEKRVGEYQKGGVM---
255079598  MPGLTFSNELISRDEGLHRDFACLLYSYINK-------KPNESVVRQIVKEAVEIEKEFVCDALPCALVGMNADLMSEYIEFVADHLLGQLGMSKEYNAA-NPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGEYQKSGVMN--
149248382  MPGLTFSNELICRDEGLHTDFACLLFS-------HLENRPDPKIVEKIISEAVEIEKEFFTDALPVSLLGMNCKLMCQYVEFVADRLLVALGNEKIYKVT-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKAGVM---
190896572  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYSLLRK-------KLSEEQVKGIVKDAVDIEREFVVDALPCALVGMNGELMSQYIEFVADRLLGALGCGKVYNVA-NPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGEY---------
138156591  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACMLHEKLLKKTPE-------NSIHRIVSEAVNIETEFVTEALPVSLIGMNANLMEQYIKFVADRLLVSLGASKLYN-VENPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVAEYQKAGVMD--
302497417  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFS-------HLNYRPDPSAVEAIITEAVTIEQEFLTDALPCALLGMNAKLMCQYIEFVADRLLVALGNKKFYN-TTNPFDFMD-NISLAGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
168031987  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYTLLI-------NKLSEERVYEIVCEAVEIEREFVCEALSCDLVGMNKILMSEYIDFVADRLLVSLGYRKKYNAL-NPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGEYQKASVMS--
302904131  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLHSHLKG-------RASKQVIQDIITDAVTIEQEFLTEALPCALLGMNADLMKQYIEFVADRLLVALGNEKVYKSA-NPFDFM-ENISLGGKTNFFEKRVGDYQKAGVL---
170032272  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLMFR-------YLVQKPSKERVLEIIREAVVIEQEFLTKALPVDLLGMNCELMSQYIEFVADRLLLELGNEKIYN-TKNPFSFM-EFISLEGKTNFFEKKVGEYQKWGVM---
20809684   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLVHKPSEERVREIIINAVRIEQEFLTEALPVKLIGMNCTLMKQYIEFVADRLMLELGFSKVFR-VENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVMS--
255037048  MPGLSFSNELISRDEGLHCEFACLLYTK------HILNQLPQERVIEIMLDAVEIEKEFVSEALPVSLIGMNADLMKQYIEYIADFWLERLGCPKQF-GSANPFDFM-ELISLPGKTNFFEKRVGEYQKAGVMS--
194474072  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFQ-------YLVNKPSEERVMEIIVDAVKIEQEFLTEALPVGLIGMNCVLMKQYIEFVADRLLGELGFSKIFQ-AENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVSEYQRFAVM---
255954081  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFS-------HMNHRPDPKVVEEIIVEAVGIEQEFLTDALPCALLGMNSKLMCQYIEFVADRLLVALGNKKYYNSA-NPFDFM-ESISLAGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
241951066  MPGLTFSNELICRDEGLHTDFACLLF-------AHLQNRPSPEIVEKIITEAVDVEKEYFTDALPVSLLGMNCNLMCQYIEFVADRLLLALGNKKVYNVT-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKAGVM---
141929361  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLHNKLLRGAGE-------NVIRRVIAEAVDIEIEFVTKALPVNLIGMNADLMTQYIQFVADRLLVQLNCSKIYN-VGNPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVAEYQKAGVMD--
302833193  MPGLSFSNCLISRDEGLHCDFACCLY-------GHLKNRLSRERVVKIVDEAVRLEDEFCTEALSCELLGMNADLMRQYIRFVADRLLVSLGYDKYYNTV-NPFDWM-EMISLQGKANFFERRVGEYQRACVMAGD
146418573  MPGLSFSNELICRDEGLHTDFACLLFS-------HLQNRPDPEIVEKIITEAVDIEKEFFTDALPISLLGMNCKLMCQYVEFVADRLLVALGNKKIYNVA-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKAGVM---
45184688   MPGLTFSNELICRDEGLHTDFACLLF-------AHLNNKPDTEIVEKIITEAVEIEKRYFQDAIPVALLGMNSSLMNQYVEFVADRLLVALGNKKYYNVS-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKAGVM---
137271284  MTGVSEQFQYIMRDESMHVNFGIDMINSIINENPHIWDEEMQKRASDMIVEGTELEVNYAKDTMPRGVLGMNAKMMEEYLQYVCNRRLAQINLPEAYPGAKYPMQWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQVGGSLQFD
140850818  MPGLCFSNELISRDEGLHCDFACLLYSN------HLVNKLDKAQVEEIIRDAVAIEKEFVTEALPVKLIGMNSDLMSQYIEFVADRLLMELGNEKIYNVT-CPFDFM-EMISIQGKSNFFERRVGEYQKANVL---
156058956  MAGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFSHLKH-------RPSKQAVQDVITEAVEIEQEFLTEALPCALLGMNSTLMKQYIEFVADRLLVTLGNDKVYKSA-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVGDYQKAGVM---
195485577  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFAVLMFQ-------HLVQRPKRERIIEIIRDAVAIEQEFLTDALPVNLIGMNCDLMSQYIEFVADRLLVELGVGKIYN-TKNPFNFM-EMISLDGKTNFFEKKVGEYQRMGVVS--
157939640  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACIMFK-------HLLNPPLNSVVRDIIIEAVNIEKNFLTEAIPVKLIGMNCDLMKQYIEFVADRLLLELGCNK-YYCSKNPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVSEYQKMSVMS--
224100309  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYSLLQRQLHW-------QKVYHIVGEAVEIETKFVCEALPCALIGMNATLMGDYIKFVADRLLVALGYQKKYN-VENPFDWM-EFISLQGKANFFERRVGDYQKASVMS--
50311465   MPGLTFSNELICRDEGLHTDFACLLF-------AHLKNKPNPEIVEKIITEAVEIEKRYFMDALPVSLLGMNADLMNQYVEFVADRLLVALGNKKYFNVT-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKAGVI---
144066610  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLMFSML-------DAPPPPDRVREIIAASVAIEKRFLGESLPVGLLGMNAALMGQYIEFVADRLLVALGGERLYGAA-NPFPFMDA-ISMDGKTNFFERRVGEYQKAGVM---
38232564   MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLMFK-------YLVQKPSQERVIEIIREAVLIEQEFLTKALPVDLLGMNCELMSQYIEFVADRLLLELGIDKIYN-TKNPFSFM-EFISLEGKTNFFEKKVGEYQKWGVM---
302783485  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYSLLNVKLDE-------KRVKEIVSDAVEIERQFVCEALSCDLVGMNARLMSQYIDFVADRLMVVLGYNKLFNAI-NPFDWMD-LISLQGKTNFFEKRVGEYQKASVM---
71416121   MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLY------ENYIVNKLPTERIREIICSAVDIEREFICDSIPVRLLGMNADLMSTYIEFVADRLLVALGNERHYN-SKNPFDFM-EMISLQGKTNFFEKKVGEYQKAGVMS--
142894214  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLHSKLIRGAGE-------NVIHRIIAEAVEIETEFVTSALPVELIGMNAGLMKQYIEFVADRLLVSLGAAKLYNVS-NPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVGEYQKSGV----
164659270  MPGLSFSNELISRDEGLHTDFACLLFSHLKK-------RAHPDTVNRIITEAVDIEQDFLTDALPVSLIGMNARLMCQYIEFVADRLLVALGNPKHYNST-NPFDFM-ENISLQGKSNFFERRVGDYAKAGVARAD
302696699  MPGLTFSNELISRDEGMHTEFACLLFSHLRH-------RPHPSVVQRIVKEAVAIEHEFLSDALPVSLIGMNAALMRQYIEFVADRLLYSLGQNKIYNAT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYAKANV----
307192386  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HVIQKPSFERVKTIIMDAVEIEKEFLTQALPVKLIGMNCTLMCTYIEFVADRLFVALGFDKVYN-SENPFSFMD-FISLEGKTNFFEKKVGEYKKFGVME--
156087150  MPGLTFSNELIARDEGLHADFGCFIYSKLKHKLP-------AECVQQIIKEAVAVERVFVCDSLPTDLIGMNSMLMAQYIEFVADRLLQALGVPPVYK-TKNPFEWM-ELISVQGKTNFFEKRVGEYQKSGIL---
136402914  LPGTGEQIQYTLRDESLHIKFGTELINRIREDNPKVWTKAFEKETLAHIEMAMELELAYARDVLPTGILGLNSDMFIDYVQFIADRRLTNLGLPSPFGDAQNPFPWMSEIIDLEKCKNFFETRVTEYSVGTLVDD-
136395653  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLHSKLERPTPE-------NIIHRVIAEAVEIEIEFVTSALPVNLIGMNEDLMKQYIQFVADRLLISLGASKLYDVS-NPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVGEYQKSGVMD--
141752974  LPGACEQIQYILRDESMHMNFGLDMINAIIDENADIWKPKFQLSVVDKIKTAVELEYAYAKDCLPNGVLGLNSDMFREYVQYIADRRLEKLRLKRIY-GSDNPFPWMSEIIDLKKEKNFFETRVTEYQTGGTLEW-
142844987  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLHNKLLRGAGE-------NVIRRIIAEAVDIEIEFVTKALPVNLIGMNADLMTQYIQFVADRLLVQLNCSKIYN-VGNPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVAEYQKAGVMD--
46122063   MPGLSFSNELISRDEGLHTDFACLLHSHLKG-------RASKQMIQDIITDAVSIEQEFLTEALPCALLGMNSNLMKQYIEFVADRLLVALGNEKVYKST-NPFDFM-ENISLGGKTNFFEKRVADYQKAGVL---
255711354  MPGLTFSNELICRDEGLHTDFACLLF-------AHLKNKPDPAIIERIITEAVEIEQRYFRDALPVSLLGMNADLMNQYVEFVADRLLVALGNQKFYNVT-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKAGVM---
294877483  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFGCLLYNMLK------FTRLPEERVEDIVRSAVNVEREFITDALPVGLIGMNAELMGRYIEFVADRLLVALGYAKIYNSA-NPFDWMT-MISLQGKTNFFEKRV------------
142405859  MQGVADQIKYTLRDESSHIKFGTYVINQIIEQNPKIWTKAFQQEVTEHVQKAVQLEIAYAKDVLPRGILGLNAEMFVDYMHYIGNRRLEGIGLEYRFESDKNPFPWLGEVVDVQAMGNFFERRVREYQQSGSLEDD
290977320  MPGLAFSNELISRDEGLHTDFACLLYSTLK------FTKLPQQVVHSLVSEAVEIEKEFICESLPVDLIGMNSRLMQQYIEMVADRLLVSLGYDKIYN-SPNPFDWMN-IISVSGKTNFFEKKVGEYAKANIMS--
71024571   MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFSHLRR-------RAHPDTVLKIITEAVEIEKAFLCESIPVALIGMNSKLMCQYIEYVADRLLVSLG-NPVHYGSTCPFDFMT-NISLEGKTNFFEKKVAEYAKAGVARKD
294659365  MPGLTFSNELICRDEGLHTDFACLLFS-------HLQNRPDAVIVERIITEAVTIEKEFFVDALPISLLGMNCNLMCQYVEFVADRLLVALGNKKVYNVT-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKAGVM---
254586079  MPGLTFSNELICRDEGLHTDFACLLF-------AHLKNRPSPDIVERIITEAVSIEKRYFEDALPVALLGMNAALMNQYVEFVADRLLVALGNEKYYNVT-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKAGVMS--
156847978  MPGLTFSNELICRDEGLHTDFACLLFSHIK-------NKPDPAIVEKIVTEAVEIEKRYFTDALPVALLGMNADLMNQYVEFVADRLLVAFGNEKVFK-VENPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKASVI---
4836362   MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLMFK-------YLVQKPSQERVIEIIREAVLIEQEFLTKALPVDLLGMNCELMSQYIEFEADRLLLELGIDKIYN-TKNPFSFM-EFISLEGKTNFFEKKVGEYQKWGVM---
46446983   MPGLSFANELISRDEGLHCDFACLLYSQLNNKLP-------LETLQAIISHAVAIEKEFVQDALPVRLIGMNATLMCQYIEFVADRLLVALGSPKLYN-VDNPFDFMD-LISMPGKTNFFERRVSEYQKSGVMS--
58260834   MPGLTFSNELISRDEGMHTDFACLLYNHLKH-------RCSTDEVHHIVSEALVIEKQFLTDALPCALIGINAHLMCQYMEFVADRLVVDLGYPKIYNAT-NPFDWM-ELISLQGKANFFESRVSAYQKANV----
142117240  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLHSKLIRGAGE-------NVIRRIIAEAVDIEIEFVTKALPVNLIGMNANLMQQYIQFVADRLLVQLECSKIYNVA-NPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVAEYQKAGVME--
50286273   MPGLTFSNELICRDEGLHTDFACLLF-------AHLNHKPDPEVVERIVTEAVEIEQRYFLDALPVALLGMNAQLMNQYVEFVADRLLVAFGNKKVYN-VENPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKAGVMS--
58260896   MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFTHLR-RRPHPDT------IARIIKEAVTIEQEFLTDALPVSLIGMNAKLMCQYIEFVADRLLVAMGNEKIWNST-NPFDFM-EMISLQGKANFFESRVSAYSKSGV----
148259750  MKGMGQIVSWSVRDESLHCNSVIKLFRTFVAENPEIWTEELRREIYLCCATIVDHEDAFIDLAFEGAVEGLTAEEVKRYIRYIADRRLLQLGLNPLFHVDKNPLPWLDEMLNAVEHTNFFENRATEYSKASAGSWD
79160106   MPGLTYSNELISRDEGLHCNFACLMYSYLVK-------KPSVDRVNDIIAKAVSIEQEFLTEALPVNLIGMNCSLMKQYIEFVADRLLTDLGLPKAY-CSENPFDFM-ESISLEGKTNFFEKRVAEYQRLGVMS--
195436539  MPGLTFSNEMISRDEGLHCDFAVLMFQ-------HLVQRPSRERIIEIIRDAVQIEQEFLTVALPVNLIGMNCDLMSQYIEFVADRLLVELGVGKIYN-TKNPFSFM-EMISLDGKTNFFEKKVGEYQRMGVV---
303278144  MPGLTFSNELISRDEGLHRDFACLLYS-------YLQNKPDVSIVRQIVCEAVEIEKEFVCDALPVSLVGMNKDLMSEYIEFVADHLLGQLGLEKEYNTV-NPFEFM-ELISLQGKTNFFEKRVGEYQKSGVM---
137443457  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDEQMKNEAAQMILEGTELEVMYARATMPRGVLGMNASMMEEYLQFIANRRLTQIGLEEEFKGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFE---------------
138343368  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNHHLINKVPQARIREIIVNALNIEREFITESLPASLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELGCPKEYNAT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVKIQD
195172750  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFAVLMYH-------HLVQRPKRERIIEIIRDAVEIEQEFLTEALPVNLIGMNCVLMSQYIEFVADRLLGELGVGKIYN-TKNPFNFM-EMISLDGKTNFFEKKVAEYQRMGVVT--
139447003  --------------------FGIDVINQIKLENPHLWTEEFKEEVTQMILEGTALEIEYARDTMPRGVLGMNASMMEEYLHFIANRRLTQLGLSEQFPGAQNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
303272255  MRGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYSMLKH-------PLEPERLQEIVKDAVEIEKEFVCDALSCALVGMNADLMSEYIEFVADRLLVQLGVDKVWN-TPNPFDWM-ESISLQGKTNFFERRVGEYQRNGVM---
18640102   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLLHPPSKEVITSIIIDAVNIEKEFLTVAIPVDLIGMNCCLMSQYIEFVADRLLTELGCEKVFNVY-NPFSFM-EYISLEGKTNFFERRVSEYQKMGVFT--
136233998  -PGIGQMFRYTLRDESNHIELFRNLFRVLVDENPEIWTNEFKQELTDLMKKAVELEKEFIRDCLPVSSVGLSADEFCTYIDYIADRRLNGVGLDILHPNLDNPFPWLAETIDVKKEQNFFEGRVTEYQKSSSLAD-
135271733  LPGLTFSNELISRDEGLHTDFACSLYM------DHIQNKLPKERIVEIITDAVSIEQEFVIDALPVDLIGMNSKLMSQYIEFVADRLLVSLGCEKYYN-SSNPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVAEYQKSGVM---
142542725  MPGLTFSNELISRDEGMHTDFAVLLFKTL-------HNKTKKAKIFEIIKEAVEIEKEFITEALPCKLIGMNQKLMKQYIEFVADRLVVQLGYNKIYK-TSNPFDFM-EMISLEGKTNFFEKRVGDYSLSSGQKSD
187607401  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLMFHYLVK-------KPTEERVTEIIVNAVRIEQEFLTEALPVSLIGMNCTLMKTYIEFVADRLLVELGCSKAFK-AENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVSEYQRFAVM---
310621684  MPGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNIITELQKEQPELFTAESVQALREMMREGVEQEIAWGHYVIGDDIPGLNRQMISDYIRYLGNLRWTSLGYPALYPGFEESMEWVSQYADANMKTDFFEARSTAYAKSTALIDD
138936145  MPGLTSSNELISRDEGLHTEFACLMYSMLNK-------KLSQETIYEIIKDAVEIEKEFIVDSIPCRLIGMNSDLMCQYIEFVADRLIVQLGYDKLYNST-NPFEFM-EMISMEGKTNFFEKRVMEYSKAGGVQQD
148912897  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLIFKHLKY-------PPSNDIIKIIINEAVSIEKEFLTNIIPVKLIGMNCDLMSQYIEFIADRLLLELGCDKVF-MSTNPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVSEYQKMGVIS--
136596582  -PGIGQMFRYTLRDESNHIDLFRNLLSELVKENPDIWTPAFKEELRQLMATAVSLEKDFIRDCLPVNALGLSSKEFEQYIDFIADRRLRNCGLDPLVAETSNPFPWLSEMMDLKKEQNFFEGRVTEYQKQGAM---
195401438  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFAVLMFQ-------HLVQRPCRERIIEIISDAVTIEQEFLTDALPVNLIGMNCALMSEYIEFVADRLLVELGVGKLYN-TKNPFTFM-EMISLDGKTNFFEKKVGEYQRMGV----
135790176  MQGVADQIKYTLRDESSHIKFGTYVINQIIEQNPKIWTKAFQQEVTEHVQKAVQLEIAYAKDVLPRGILGLNAEMFVDYMHYIGNRRLEGIGLEYRFESDKNPFPWLGEVVDVQAMGNFFERRVREYQQSGSLEDD
301166951  MPGLCTSNEFISRDEGLHCEFACHIHELLTPEE-----QLNKETITQIITEAVSIEKEFITEAIPVSLIGMNADMMSRYIEFVADYWLNRLGCEKAYN-TENPFDWM-ELISLEGKTNFFEKRVSEYQKPGVLGD-
136544758  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFACHLYNN------HIENKISQERIKEIICGALEIEKEFILEALPVRLIGMNSDLMSQYLEFVTDRLLVALGVPKVYN-SENPFDFM-QNIALQGKTNFFEKRVAEYQKAGV----
142447356  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNHHLVNKVPPARIKEILLDALTIEREFITESLPISLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLQELGLEKEFNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVLN--
110802082  MPGSAQEIRYINRDENTHLWLFRSIIKELKEEIPEVFTKELKEELREMMRTGVEHEIAWGHYVIGDNVTGINKNLIERYIKYIGNLRAKAIGLEPLFEYNENPAPWVDYYADANQKTDFFEAKSTAYAKAGALIDD
307764288  MPGLTHSNELISRDEGLHRDFACLLYTYIK-------NKPSEERIYQIIREAVDIEKEYLTEALPVDLIGINCKLMCQYIEYVADHLLTELHCAKMY-YSDNPFDFM-ERISIEAKTNFFEKRVSEYQKAGVL---
211956300  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFKQLLH-------PPNPSRIINIIVEAVSIEKSFLTTALPVKLIGMNCELMCQYIEFVADRLLSELGCTKIFK-SENPFDFM-ESISLEGKTNFFEKRVSDYQKMGIMS--
290995765  MPGLSFSNELISRDEGLHTDFACLLYSTLK------YTKLPQQVVHSLVYEAVEIEKEFISESLPVDLIGMNSRLMQQYIEMVADRLLVSIGYEKIYN-SSNPFDWMN-IISVSGKTNFFEKKVGEYAKANIMS--
187903099  MPGLTFSNELISRDEGMHCDFAVLLFKRY------LVNRPSEERVGEIVREAVTIEQEFLTDALPVSLIGMNCGLMSQYIEFVADRLLVDLGMKRIYN-TKNPFDFMD-MISLDGKTNFFEKRVGDYQRLGVAK--
294055010  -PGIGQMFRYTLRDESNHIEVFRNLIMDLIEENEDVWTPEFREELRDLMREAVTLEKDFIRDCLPVNSVGLSADEFCQYIDYIADRRLEGVGLAPLSPGVDNPFPWLAEMMDIKKEQNFFEGRVTEYQKASAL---
284039889  MPGLTFSNELISRDEGLHRDFACMLY------TDHIVNKLPESQIYDIIRNAVEIEQEFVADALPVSLIGMNAELMKQYIAFVADHLLVTLGLRKMYNVA-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGEYQRGEVMS--
138007774  MKGLTFSNELISRDEGLHCDFACELYSELKH-------KLSEEELHEIVSNAVAIEKEFVCDALSCALVGMNADLMSDYVEFVADRLLVQLGASKYYN-AQNPFDWM-ETISLQGKANFFEHRVDQYQKAGVMN--
136448947  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNHHLVNKVPKDRIREIIVDALKIEREFITESLPVSLIGMNAVLMTQYLEFVADRLLVELGCDREYN-TTNPFDFMD-MISLQGKTNFFEKKVAEYQKSGVMNTD
163753569  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNNHLVNKVPKERIRAIIVDALNIEREFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLQELGCEKEYNVS-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLN--
281200507  MHGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYQKLQ-------NKLDNNTIETIIRDAVACEKEFITESLPVDLIGMNSRSMSQYIEFCADRLLLSLGYKKIYN-SSNPFDWM-EMISLQRKTNFFEGKVSEYQKSGVAKQ-
135282395  LTGSAEQIEYIMRDESNHLNFGIEVINAIKEENPDLWTADFQSKIINHVREAAKLEYTFAQTVFPKGIFGLTADGFKEYIEHIADRRLERVGLPAQF-GTKNPFQWMSEVADLSKKKNFFETRVTEYQPQGALEW-
135940877  MPGLTFSNELISRDEGVHCDYAVHL------HNNHLVNKVPKERITEILTDALEIEKEFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELNCDKVYNST-NPFEFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLNND
86132508   MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNHHLVNKVPKERITEIIVNALDIEREFITESLPVSLIGMNSNLMTQYLEYVTDRLLTELDCEKVYN-TANPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVVKD-
302682638  MPGLTFSNELITRDEGMHTDFACLLLTHMRR-------RPHPEVIEMIIKEAVAIEKEFLTDALPVSLIGMNADLMCQYIEFVADRLLVALGNDKVWNAT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSDYKIAAV----
146298285  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNHHLVNKVPKERIKEIIVDALDIERQFVTESLPVSLIGMNAGLMTQYLEFVADRLLVELGCERVY-GSANPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVAEYQKSGVMNTD
139097976  MPGLTFSNELISRDEGMHTDFAVLLFSKLIH-------KPKKSKIHEIFKQAVEIEKEFICDALPCRLIGMNQVLMSQYIEFVADRLVVQLGYPKIYNSA-NPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVGDYS--------
142080200  MPGLTFSNELISRDEGLHCVFACLLHSKY------VQNKVSEERIKEIICEAVEIEKEFITDSLPVALIGMNAKLMQQYIEYVADFWLTELGCSKVY-GVENPFDFMD-MLSLQNKSNFFEKRVSEYQKASAIDFD
209877302  MPGLTFSNELISRDEGIHADFGCLLYKTLNNRLPYG-------RVQEIIAEAVEVERAFLCDSLPVDLIGMNSRLMAQYIEFVADRLLFALDVPKIYNVT-NPFDWMD-LISLQGKTNFFEKRVAEYQMAGVM---
139964011  MPGLTASNELISRDEGMHTDFAVSIYSLLK-------NKLDASIIHEIISEAVEIEKEFINDSIPCKLIGMNSNLMSTYIEFVADRLCLQLGYDKLYN-SKNPFDFM-EMISLEGKTNFFEKRVTEYSKANV----
141452274  -PGIGQMFRYTLRDESNHIDLFRNLLAELVKENPDVWTPAFKEELRQLMATAVTLEKEFIRDCLPVNGLGLSSKEFELYIDFIADRRLRNCGLEPLVAETTNPFPWLSEMMDLKKEQNFFEGRVTEYQKQGAL---
136796387  MPGLTFSNELISRDEGMHCDFAVHL------HNKHLVNKVPPARIKEIILDALNIEREFITESLPASLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELGLEKEFNVS-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVMNQE
139298040  -PGIGQMFRYTLRDESNHIELFRNLFRVLIDENPDIWTTQFKDELVSMMKQAVELEKEFIRDCLPVNSVGLSSEEFCTYIDYIADRRLNGVGLEVLHPGLENPFPWLAETIDVKKEQNFFEGRVTEYQKSSSLS--
138971171  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNHHLVNKVPKDRIRSIIVDALNIEREFITESLPASLIGMNSNLMTQYLEFVTDRLLVELGCEKEFN-TKNPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVAEYQKAGV----
139855170  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFAVLLYSKLQ-------NKLSEEEIINIMKEAVEIETNFITESLPCKLIGMNCDLMKQYIEFVADRLCNQLGYPKIWNVS-NPFDFM-ELISLRPKSNFFEVRVGEYQKSGVLD--
136514872  MPGLTFSNELISRDEGMHCDFACHLFNN------HIQNKLSEDKIKEIIVSALAIEKEFILEALPVRLIGMNADLMSQYLEFVTDRLLTALGCSKVYN-SENPFDFM-QNIALQGKTNFFEKRVAEYQKAGV----
170664480  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFKHLKH-------TPSEERVASIIKEAVVIEQRFLTEALPVRLIGMNCELMCQYIEFVADRLIAELGYSKIF-SATNPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVSDYQRMGVV---
302678465  MPGLTFSNELITRDEGMHTDFACLLFAHLRR-------RPHPDVVRRIIMEAVTIEQEFLTDALPVSLIGMNSTLMCQYIEFVADRLLVALGNEKVYNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSDYKMAAV----
291336894  LPGLSDQIRYTLRDESLHINFGTYLINTLKEQYPTIWTKKFEEETIEHIKKAVQLEINYAHDVLPRGILGLNADMFVDYMHYIGNRRLEGIGLDYRFESDTNPFPWLSEVVDTGAMTNFFERKVKDYQNSGVLEDD
15826569   MPGLTFSNELICRDEGLHTDFACLLF-------AHLKNKPDPAIVEKIVTEAVEIEQRYFLDALPVALLGMNADLMNQYVEFVADRLLVAFGNKKYYK-VENPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKAGVMS--
141434725  MPGLAFSNELISRDEGLHTDFAVLLLSRLQK-------KPSKAKVHEMIREAVDIEKEFICEALPCRLIGMNSDSMSTYIEFVADRLSQQMGYGKVFGAV-NPFDFM-ELISMEGKTNFFERRVGDYS--------
136632761  MPGLTFSNELISRDEGMHTDFAVLLFTKLLK-------KPKRSKIYEIIKEAVEIEKEFICDALKCKLIGMNSKLMSQYIEFVADRLLSQLGYKKIWN-TANPFDFM-EMISMDGKTNFFEKRVGDYSLSSNKKSD
138870599  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNHHIINKVPKERIKEILIDALNIEREFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLDQFGCEKEFNVS-NPFDFMD-MINLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLNND
141550459  -PGIGQMFRYTLRDESNHIELFRNLFRVLVDENPEIWTTDFKEELVTLMKEAVTLEKEFIRDCLPVSSVGLSADEFCTYIDFIADRRLNGVGLDVLHPGLENPFPWLAETIDVKKEQNFFEGRVTEYQKSSSL---
15896521   MPGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNIIKELQKEEPDMFTEEIKKELKDMVKTGVENEITWGHYVIGDNIQGINKKLIEDYIKYLGNRRLEAIGFEPIYEYDENPALWVDIYADANSKTDFFEAKSTAYAKASTLVDD
142951680  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDEEMKNEAAQMILEGTELEILYARDTMPRGILGMNASMMEEYLQFIANRRLTQIGLEEEFKGATNPFPWMSEIMDLRKEKN------------------
225320685  MPGLTYSNELISRDEGLHTDFACLLYHHLKKKLP-------RDRILQIITEAVVLEKEFLTEALPVALIGMNVNLMSQYIEFVADRLIIELGYDKHY-YAQNPFDFM-ENISLSGKTNFFEKRVGEYQRMGVM---
143169236  MPGLTFSNELISRDEGMHCDFAVHL------HNNHLVNKVPPDRIREIIIDALNIEREFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELNLEKEFNVS-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVMNQD
66475262   MPGLTFSNELISRDEGLHADFACLIYKALKFKLP-------APRVQQIISEAVEVERNFLCDSLPVDLIGMNSRLMAQYIEFVADRLLFALDIPKIYNVS-NPFDWMD-LISLQGKTNFFEKRVGEYQMAGVM---
138492389  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNNHLVNKVPPKRIKEILLDALNIEREFITESLPISLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELGLEKEFNVS-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVLN--
138930741  MPGLTFSNELISRDESLHTEFAVLLYTRY------VNNKPDREQVYELIREAVAIEKEFIIESLPCRLIGMNSDLMTQYIEFVADRLLVQLGYEKIWNSA-NPFDFM-EMISMAGKTNFFEKRVAEYSKAGV----
221120499  LPGVTFSNELISRDEGLHCDFACLMYK-------HIVNKPSEERVKQIIRDAVAIEIEFLTESLPCDLLGMNKSLMKTYIEFCADRLINALGYSKEWN-VENPFDFM-ENISLARKANFFESRVSDYQKAGVMD--
134557473  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNNHMINKVPKERIKEILIDALNIEREFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLDQFGCEKEFNVT-NPFDFMD-MINLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLNND
126662515  MPGLTFSNELISRDEGMHCDFAVHLHSH------HIVNKVPKERITEIIVDALNIERQFITESLPVSLIGMNATLMTQYLEFVTDRLLVELGCDRVYN-SSNPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVAEYQKAGVMNSD
137542989  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNNHMINKVPKERIKEILIDALNIEREFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLDQFGCEKEFNVT-NPFDFMD-MINLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLNND
135058955  MPGLTFSNELISRDEGMHCDFAVHL------HNNHLVNKVPKERIKEIIINALDIEREFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELNCEKVYNAT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKKVSEYQKAGV----
139440795  MPGLTFSNELISRDEALHCEFAILLYSKLLK-------KTRKDKVYELIKEAVEIEKEFICEALPCRLIGMNSQLMSQYIEFVADRLVVQIGYEKIYK-ASNPFDFM-ELISLEGKTNFFEKRVSDYALANEVKDD
68069763   --GLTFSNELISRDEGLHTDFNCLIYSLLENKLPE-------EVVQNIVKEAVEVERSFICESLPCDLIGMNSRLMSQYIEFVADRLLECLGCSKVF-HSKNPFNWMD-LISLQGKTNFFEKRVADYQKSGVMAQ-
297449    MPGLTFSNELICRDEGLHTDFACLMFSHLKH-------RPGRKLLKPIIVEAVDIEKEYFTDALPVSLLGMNKDLMCQYIEFVADRLLVALGNDKYYNVT-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKKVSDYQIAGVMS--
143156190  -PGIGQMFRYTLRDESNHIEVFRNLTMDLIEENADVWTPEFKEELRDLMREAVNLEKEFIRDCLPVNSVGLSADEFCQYIDYIADRRLEGVGLKVLSPGIENPFPWLAEMMDIKKEQNFFEGRVTEYQKASAL---
144142044  MPGLTFSNELISRDEGMHCDFACHL------HNKHLVHKVPEARIREIILDALDIERVFITESLPVNLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELGCSKEFN-VENPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGEYQKSGV----
9631087   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLFK-------HLVQRPSAARVREIVTDAVAIEQRFLTEALPVRLLGLNCETMSQYIEFVADRLLLELVGAKHYN-TPNPLDFMN-LISLEGKTNFFEKKVGEYQKFGVM---
136254280  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNNHLINKVPKERIEEILLDALEIEKEFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELECEKKHNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLN--
136547619  MPGLTSSNELISRDEGLHTDFAVLLYSMLNEKLPE-------ESIYSIIKEAVDIEKEFIIDSIPCRLIGMNSGLMSEYIEFVADRLVTQLGYNKIYN-TQNPFDFM-EMISMEGKTNFFEKRVMEYSKAGV----
138496535  MPGLTFSNELISRDEGMHCDYAVHL------HNNHLINKVPKARIREILVDALNIERTFITESLPASLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELQCEKEYNVS-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLNKD
195027582  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFAVMMFQ-------HLVQRPSRERIIEIVSDAVTIEQEFLTDALPVNLIGMNCALMSEYIEFVADRLLVELGVGKIYN-TKNPFTFM-EMISLDGKTNFFEKKVGEYQRMGV----
283481249  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACMLYRN------HIIHKLPYETVLDIITNAVELERLFICEALPVSLIGINAESMSTYIKFVADRLLISLGYAKHYNVV-NPFEWM-ELISLEGKTNFFEKRVGEYQKAGVMD--
266623614  MPGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNMILELKNEEPELFTPDRVDVYREMIKEGCRQEIAWGHYAIGDKVPGLTKDMITDYIQYLGNLRCMSLGFEPIYEGHEESMAWVSQYSNANMKTDFFEARSTAYAKSSALVDD
142426322  --GIGQMFRYTLRDESNHIELFRQLLMELVKENPDIWTPAFKEELRKLMAQAVALEKEFIRDCLPVNALGLSAKEFEQYIDYIADRRLRNCGLDPLVATSPNPFPWLSEMMDLKKEQNFFEGRVTEYQKSAAIDQ-
294463759  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFAC-------LLYSLLKSKLSEERVKAIVRDAVDIEREFVCEALSCDLVGMNATLMSQYIKFIADRLLVALGHGKMY-HVENPFDWMD-LISLQGKTNFFERRVGDYQKASIMS--
150024561  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNHHLVNKVPKERIRSIIVDALNIEREFITESLPVSLIGMNAVLMTQYLEFVADRLLVELGCDREYN-TANPFDFMD-MISLQGKTNFFEKKVAEYQKAGVMNTD
241951880  MPGLTFSNELICRDEGIHTDYACLLFSYLK-------NKPSPEIIEKIITEAVTIEKKYFSDALPVSLLGMNCDLMCQYVEFVADRLLVAFGNKKYYNVT-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKAGVME--
215401283  MPGLTFSNELISRDEGMHTDFACLYYNTRVNE------KLSYETILDMFKEAVDIEKEFFTDALPVALLGMNADMMCEYIEFVADRLLLQLGQPKYYN-ARNPFPFMN-NISLEGKTNFFERRVGEYKMFGTGSD-
213402763  MPGLTFSNELICRDEGVHTDFACLMFSHLKH-------RPGKKVVERIIIEAVNIEKEYFTDALPVYLLGMNCDLMCQYIEFVADRLLLSLGNEKYYNVT-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKKVSDYQIAGVM---
120437796  MPGLTFSNELISRDEGMHCDFAVHLHNQ------HLVNQVPKEKIREILIDALNIEREFVTESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELDCEKEYNVS-NPFDFMD-MINLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVMNKD
145352915  MRGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYSML--ENP-----LSEKVLHQLVGDAVTIEKEFVCDALSCSLVGMNANMMSTYIEFVADRLLLQLGVSKLYNAV-NPFDWM-ELISLQGKANFFEHRVDQYQKAGVMQ--
143728218  --GVSDQIKYTLRDESIHIKFGTYVINTLIEQNPSIWTKAIQQEFVEHMKKTVELEIEYAKDVLPTGILGLNADMFVDYMHYIGNRRLEAIGLDYRFPSDQNPFPWLSEVVDTQAMTNFFERRVREYQQSGALEDD
135739829  MPGLTFSNELISRDEGMHTEFAVLLFSKLEK-------KPKRAKILEIFKDAVEIEKEFICEALPCKLIGMNSKLMSQYIEFVADRLLVQLGYNKHYK-TSNPFDFM-EMISLEGKTNFFEKRVGDYSLSS-----
68161126   MPGLTYSNELISRDEGLHCNFACLIYSQLQK-------KPSADRVKDIITKAVRIEQEFLTEALPVDLIGINSYLMKQYIEFVADRLLTDLGIPKVYE-AENPFDFM-EFISLEGKTNFFEKRVAE----------
299747484  LPGLTFSNELISRDEGMHTDFACLLFAYLRK-RPHSDT------ILAIVTEAVEIEKEFFSDALPVSLIGMNSSLMNQYIEFVADRLLTSLGNDKHY-HVDNPFDFM-ELISMEGKANFFEKRVSDYAKANV----
143650324  MPGLTFSNELISRDEGVHCDYAVHL------HNNHLVNKVPKERITEILTDALEIEKEFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELNCDKVYNST-NPFEFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLNND
139657571  MPGLTFANELISRDEALHTEFAVLLYSKLQK-------KVKKQRVLEIIKEAVTIEQEFICDALPCRLIGMNSNMMSRYIEFVADRLAVQLGYEKIYNSA-NPFDFM-EMISIEGKTNFFEKRVGEYALAT-----
255080138  MRGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYSMLKH-------PLDPARLQEIVKDAVDIEKEFVCDALSCALVGMNADLMSEYIEFVADRLMTQLGVEKVWN-TPNPFEWM-EMISLQGKANFFEHRVDQYQKANVMT--
17551968   MPGLTHSNELISRDEGLHRDFACLLYSKLQK-------KLTQQRIYDIIKDAVAIEQEFLTEALPVDMIGMNCRLMSQYIEFVADHLLVELGCDKLYK-SKNPFDFM-ENISIDGKTNFFEKRVSEYQRPGVM---
140231939  MPGLSFSNELISRDEGLHCQFACLL------HNRYVQNKVSVERIQEIITSAVDIEREFITESLPVSLIGMNSNLMQQYIEYVADFWMSALGCPKVYN-VENPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVAEYQKVSAIDFD
138679479  -PGIGQMFRYTLRDESNHIEVFRNLLVDLVKENPDVWTDPFKQELTDLMKEAVQLEKDFIDDCLPVNAVGLSSDEFSAYIDYIADRRLENVGLDPVSLGAQNPFPWLAEMMDIKKEQNFFEGRVTEYQKASSLE--
143937048  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFAVNLYNN------HIKHKLSDDRIKEILLSALDVEREFITESLPVRLIGMNASLMTRYLEYVTDRLLVQLGCSKQFN-VRNPFDFMD-MISLEGKTNFFEKRVSEYKKAGVMKDE
225434341  MPGLTFSNELISRYEGLHCDFACLLYSLLQKQLPW-------QKVHHIVHEAMEIETQFICEALPCALIGMKATLMSHYIKFVVDRLLVALGYERKYN-VENPFDWM-EFIFLQGNANFFQRRMGDYQKASIMS--
140384813  LPGLSDQIRYTLRDESLHIQFGTYLINTIKTQYPSVWTKKFETETVNHVKKAVELEVQYAHDVLPRGILGLNAEMFVDYMQYIGNRRLEGIGIDFRFNSDQNPFPWLSEVVDTGAMTNFFERKVKDYQSSGVLEDD
292658982  MPGLAFSNELISRDEGLHCDFACMLFRQ-------MANKPSQEDAHQIISDAVDIETAFFREALKTPLLGMNSDSMRLYIQFVADRLLDALGYAKMYNVA-NPFDFMD-NISIEGKTNFFERRVSEYQRMGVFT--
137562069  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNKHLINKVPPARIREIIVDALDIERMFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELGCEKEFN-SSNPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVMN--
138622588  MPGLCFANELISRDEGLHTEFAVLMYSMLK-------DKPSKEVILEIIKEAVVLEKEFITESLPCNLIGMNMDLMKQYIEYVSDRLLLMLGLEKEYN-ASNPFPWM-ELISVQGKTNFFEKRVGEYSNKAGTE--
268575178  MPGLTHSNELISRDEGLHRDFACLLYSMLQ-------NKLSQERIFEIIRDAVAIEQEFLTEALPVDMIGMNCRLMSQYIEFVADHLLQELGCDKLYN-VKNPFDFM-ENISIDGKTNFFEKRVSEYQRPGVM---
225012154  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNHHLVNKVPPARIKEILLDALTIEREFITESLPISLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLQELGLEKEFNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVLN--
134675869  MKGMGQIVTWSVRDETLHTESAIKLFKTFIEENPEVWNDKVKAEITNACSTVIEHEDAFIDLAFEGGVKGMEADEVKQYIRYIADRRLSQLGLPHLYNVEKNPLPWMDEMLNAVEHTNFFEGRSTEYSRAAT----
258542157  LKGMGQIVSWSVRDETLHCLSIIRLFRVFIQENPELWTEQLRTELTDICRTIVEHEEAFIDLAFEMGVEGLNAEQVKTYIHFIADRRLTQLGLEPIYNTTTNPLPWLDDMLNAVEHTNFFENRATEYSRAST----
141537028  MPGLCHSNELISRDEGLHTEFAVLIYSMLK-------NKPSKEIIYEIIKEAVELEKEFITESLPCNLIGMNMVLMKQYIEYIADRLLLMLGLEKVY-HKENPFEWM-ELISVQGKTNFFEKRVGEYA--------
308809930  MRGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYGMLQ-------NPLSEATLHHIVGDAVKIEKEFVCDALSCSLVGMNADMMSTYIEFVADRLLIQLGASKLFNAV-NPFDWM-ELISLQGKANFFEHRVDQYQKAGVM---
292397811  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLVQRPSAARVREIVTDAVAIEQRFLTEALPVRLLGLNCETMSQYIEFVADRLLVDLIGTKHYN-TANPLDFMT-LISLEGKTNFFEKKVGEYQKFGVMKDD
257456224  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRSIIHELQKEEPQLFTPENNELFRSMIREGCEQEIAWGHYVIGDDIPGLTRGMVTDYIQYLGNLRCENLGFEPLYEHREEPMSWVSQYSNANLKTDFFEAKSTAYAKSSALKDD
91215505   MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHLHNE------HLVNQVPKERIRAIIVDALTIEREFVTESLPVSLIGMNSNLMTQYLEFVADRLLFELGCDKEY-GTANPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVMN--
196233679  MTGIGQMFQYTLRDESNHIELGRYILTQLIAENPDIWTPEFRAELVEFMREGVELEKEFVRDCLPEDGVGMTQADFLTYVEYNADRRLAGLDLPALSGVKTNPFAWLDEVIFLRKEKNFFETRVTEYQTSGSLK--
182419335  MPGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNIIKELQNENAELFTEEIKNELREMMKTGVEQEILWGHYVIGDKIQGINKKLIEEYIKYLGNKRLKEINLEPLFEGHDNPAPWVDRQSNANSKTDFFEARSTAYAKAATLVDD
134538391  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAVLLYNKLEK-------KVRKDKINEIIKEAVEIEKEFITEALPCRLIGMNSNLMSQYIEFVADRLALQLGADKIYN-TSNPFDFM-EMISIEGKTNFFEKRVGEYALAT-----
89890041   MPGLTFSNELISRDEGMHCDFAVHL------HNHHLVNKVPKERITEIIVDALNIEREFITESLPASLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLGELECDPVYNVT-NPFDFMD-LIGMEGKTNFFEKRVGEYQKAGVMN--
143985383  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNKHLINKVPKERIREILIDALNIEREFITESLPISLIGMNDNLMSQYLEFVTDRLLGELGCEKEYN-TSNPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLN--
140162316  LPGLSDQIRYTLRDESLHIQFGTYLINTIKEQYPSVWTKKFEEETVEHIKKAVELEIAYAHDVLPRGILGLNAEMFVDYMQYIGNRRLEGIGIDFRFDSDQNPFPWLAEVVDTGAMTNFFERKVKDYQSSGVL---
70936723   --GLTFSNELISRDEGLHTDFNCLIYSLLENKLPE-------EVVQNIVKEAVEVERSFICESLPCDLIGMNSRLMSQYIEFVADRLLECLGCSKVF-HSKNPFSWMD-LISLQGKTNFFEKRVADYQKSGVMAQ-
143882783  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNHHLINKVPPARIKEILLDALNIEREFITESLPISLIGMNSKLMTQYLEFVTDRLLVELGLEKEYNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVLS--
94986920   MKGTAEQFQYILRDEVLHCTFGITVIKGLIEEENITLDP---TAVRQLWDEVEAAEIAYANYILHEPIIGYNADLHIGQFRFIANRRSRQLGMKEPFPGAKNVLPWLDEQSNLRKEKNFFETRVTEYQTGGGLKWD
91763118   MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKEFIHENPEIWTPELKAELYKACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMQGLTAQDVKLYIRFIANRRLSQLGLEPIYDVDKNPLTWLDSMLNAVEHMNFFEGRSTEYSKAAT----
134384395  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKEFIHENPEIWTPELKAELYKACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMEGLTAQDVKLYIRFIANRRLSQLGLEPIYDVDKNPLTWLDSMLNAVEHMNFFEGRSTEYSKAST----
73974202   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFQ-------YLVNKPSEERVREIIVNAVEIEQEFLTEALPVGLIGMNCVLMKQYIEFVADRLLVELGFSKVFQ-AENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVAEYQRFAVM---
156839886  MPGLTFSNELICRDEGLHTDFASLLFS-------HLDNKPDPAIVEKIVTEAVEIEKRYFIDALPVALLGMNAKLMNQYVEFVADRLLVSFGNEKYYK-VENPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQKASVI---
260061082  MPGLTFSNELISRDEGMHCDYAVHL------HNNHLVNKVPKERITQIITNALDIEREFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELECEKVYNST-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVMN--
135852854  -----------SRDEGLHCDFACHLYTK------HLINRLPKDTVVEIIKDAVDLEKEFVTDALPVKLIGMNSDLMCQYIEFVADRLLVELGCPRVYN-SSNPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVAEYQKAGVLK--
167760514  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRNILLELKKEEPQLFTESRIEEYREMIKEGCQQEISWGHYVIGDDIQGLNRDMVTDYIQYLGNLRCTNLGFAPIYEHVKEPMSWVSQFSNANMKTDFFEARSTAYAKSSALVDD
142938486  MPGLSFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNKHLVNKVPPKRIKEILLDALNIEREFITESLPISLIGMNSKLMTQYLEFVTDRLLVELNCEKEYNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLNND
135235881  MKGMGQIVTWSVRDETLHCQSVIKLFNTFIQENPEIWTEDLQNEITQACKDVVALEDRFIDLSFEMGVEGITAQDIKDYIRYIADRRLISLNLDPIYNVEENPLPWMDMMLNADEHANFFEQRSTEYAKASTTNWD
143990737  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHLHNE------HLVNKVPKERIEEILLDALRIEREFITESLPASLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLLQLGCEKKHNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLN--
227871657  MPGSVQEIRYINRDENTHLWFFRNMLLELKKEEPELFDEAHIAEITEMVKKGVEQEIAWGQYVIGDSIPGLNGKMVEDYIRYLGNLRYRSLGLPNLYEGYEESMKWVSQYADANMKTDFFEARSTAYAKSTAIEDD
296536499  MKGMGQIVSWSVRDETLHCLSVIRLFRTFIQENPEIWTEQLKADLVEICTTIVEHEDAFIDLAFEGGVQGMEPEDVKQYIRFIADRRLQQLGLEPHYGTEKNPLPWLDEILNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
307719930  MLGSAQMIRFIQRDEVTHLVLFQNLINTLRKERPDLFTDELRADVIEMFKEAVKLETEWGKYITQGQILGLTDEIVEQYIQYLADDRLNSVGFDKLYNVS-NPIKWVDDFAKFNDKTNFFEGTVTNYSKGS-LSFD
289742419  MPGLTFSNEMISRDEGLHCEFAVLMFK-------HLIQKPSKERILEIITDAVKIEKEFLTEALPVDLIGMNSESMCKYIEYVADRLLLELDVGK-YYLAENPFEFMNK-ISIDGKTNFFEKRVGEYQKIGVSSDD
225010999  MPGLTFSNELISRDEGMHCDYAVHL------HNHHLINKVPKARIREILVDALNIERTFITESLPASLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELQCEKEYNVS-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLNKD
86134368   LPGLTFSNELISRDEGMHCDFAVHL------HNNHIVNRVPKDRIKEIIVDALDIEREFVTESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLLEFGCEKVYDVT-NPFDFM-EMISLEGKTNFFEKRVSEYQKAGV----
140693295  MKGMGQIVTWSVRDETLHTESAIRLFRTFVEENPSVWNDNVQQEITKACATVIEHEDAFIDLAFEGGVEGMEADEVKQYIRYIADRRLTQLGLPELYKIEKNPLPWMDEMLNAVEHTNFFEGRATEYSRAAT----
32266105   MLGSAQMIRFIQRDEVTHLLLFQNMISSLRKEQGHLFTPSLEEEVVEMFKKAVEIESQWGEYITQGQILGLTSEIIREYIQYLADARLKAVGLPQLY-GSKNPIKWVDQFASFNDKTNFFEAKVTNYSKGS-----
136435791  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAVLLYSKLNK-------KVNKAKVIEIIKEAVEIEKEFICDALPCRLIGMNSELMCQYIEFVADRLIVQLGHDKMFD-TKNPFDFM-EMISIEGKTNFFEKRVAEYA--------
254456975  MLGSAQMIRFIQRDEVTHLVLFQNLINTLRKERPDLFTDKLKEEVIAMFKEAVQLESEWGKYITQGQILGLTNDIVEQYIKFLADERLTAVGFEKLYNVT-NPIKWVDDFAKFNDKTNFFEGTVTNYSKGS-LTFD
142581958  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHLHNE------HIVNKVPKERIREILVDALNIEREFITESLPISLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVEFQCEKEFNVT-NPFDFMD-MINLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLN--
134858304  -PGIGQMFRYTLRDESNHIELLRNLFMDLISENMEIWTEEFKDELVDTMRQAIVLEKEFINDCLPVSQVGLNADEFCQYIDFIADRRLEGVGLNPLNPGVQNPFPWLAETMDIKKEANFFEQRVTEYQKASALS--
283768723  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRNILLELQKEEPELFTDSNIQMIKDMIHEGVQQEIAWGQYVIGNNIPGLNSQMVEDYIKYLGNTRFATLGLGNLYEYEEEPMRWVKQYSDANMKTDFFEARVTAYAKSSAIEDD
135571160  MPGLTFSNELIARDEGMHTDFAVLLFHKLVKKP-------NKKKVYDIIKEAVSIEKEFICSALPCKLIGMNAKLMSQYIEFVADRLVQQLGFDKIYK-TENPFDFM-EMISLEGKTNFFEKRVGDYSLSSG----
143994416  MKGLTFSNELISRDEGLHRDFACMLHNKLVHQVPEMV-------ALDIITEAVEIEKDFVTNALPVNLIGMNAKQMCEYIEFVADHLLTTLNFQKHYN-TPNPFTWM-EAISMQGKTNFFERRVGEYQKAGV----
136976443  --GISDQIKYTLRDESSHIAFGTYLINTLIEQNPSIWTKKIQEEFVEHIKKAVDLEIAYAKDVLPTGILGLNADMFIDYMHYIGNRRLEAIGLDYRFPSDTNPFPWLGEVVDVQAMGNFFERRVREYQQSGTLEDD
139917637  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPKLKKELYEACRTIVEHEDSFIDLAFEMGMEGLTAQEVKDYIRFIANRRLDQLGLEPIYKVDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
58040422   LKGMGQIVSWSVRDETLHCLSMIRLFRTFVRENSEIWTPEFREELTQICRTTVEHEDAFIDLCFEMGVEGMSSEDVKRYIRFIADRRLTQLGLDPVYGQESNPLPWIDDMLNAVEHANFFENRSTEYSRAST----
137610901  MKGLTFSNELISRDEGLHRDFACMLHSKLNNKVPH-------NVALSIITEAVDIEKDFVTNALPVGLLGMNSEKMCGYIEFVADHLLATLGYPKHYN-ADNPFQFMD-MISMQGKTNFFERRVGEYQKAGVTTD-
141330214  MPGLTFSNELISRDEGMHTDFAVLLYSKLKNKA-------KKAKVHELFKEAVEIEKGFICEALPCKLIGMNSNLMRKYIEFVADRLLVQLGYPKLFN-TSNPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVGDYSLSSG----
15617531   MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLMYS-------HIVNKPTRDRILDIITEAVAIENEFVTEALPVAMLGMNNDLMSKYIEFVADRLLLELIGERHYN-TKNPFDFMN-LISLEGKTNFFEKKVSEYQKYGVMS--
308490981  MPGLTHSNELISRDEGLHRDFACLLYSMLQ-------NKLTQERIFEIIRDAVCIEQEFLTEALPVDMIGMNCRLMSQYIEFVADHLLAELGCDKLYN-VKNPFDFM-ENISIDGKTNFFEKRVSEYQRPGVMS--
139696822  -PGVGQMFRYTLRDESNHIELFRNLFRVLIDENPEIWTDEFKSELTNLMIEAVNLEKEFIRDCLPVNSVGLSSDEFCCYIDYIADRRLNGIGLNVLNPGLENPFPWLAETMDVKKEQNFFEGRVTEYQKSSALS--
135422155  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIKLFNTFVKEQPEIWTPQLKKEIYEACRTIVSHEDAFIDLAFQQGIEGLTPQEIKDYIRWIGNRRLIQLGLEPIYKVEKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
291276761  MLGSSQMIRFIQRDEVTHLILFQNMIRTLKKERPDLFDKDLEEEIVEMFRRAVEIEAAWGEYITQGQILGLTGEVIHQYIQYLADQRLSKVGMPKLYN-VEHPIKWVEQYASFNEQTNFFEAKVTNYAKGSLIDD-
142760335  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPKLKKELYEACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMEGLTAQEVKDYIRFIANRRLDQLGLEPIYDIDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
221060582  --GLTFSNELISRDEGLHTDFNCLIYSLLENKLPE-------EVVQNIVKEAVEVERSFICESLPCDLIGMNSRLMSQYIEFVADRLLECLGSRKIF-HAKNPFNWMD-LISLQGKTNFFEKRVADYQKSGVMAQ-
139657587  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNNHMINKVPKERIKEILIDALNIEREFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLDQFGCEKEFNVS-NPFDFMD-MINLQGKTNFFEKRVSEYQKAG-----
131840053  MPGLTFSNELISRDEGLHRDFACLLFSS------HLRHKPSKERVRAIITEAVEIEKEFLTQSLPVSLVGMNHDLMCKYIQYVADHLLCQMGLSRLYN-TPCPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVADYQV-------
134672116  LPGLTFSNELISRDEGLHCDFAVHL------HNNHIINKVPKERIRGILIDALDIERKFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVEFGCEKEYN-TKNPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGV----
142208588  LPGLCFANELIARDEGLHTDFACYLYNHMDLCALEEPAERLPRVVAEIVRDAVRIEEAFCTEALNVALIGINAELMCEYIRFVADRLLRALGYPPTFE-ARNPFPWMD-LISMEGKTNFFERRVGEYALAGVGAED
135039280  MPGLTFSNELISRDEGMHRDYACYQYRH------KLKDKPSRARVEEIVRDAVDIECEFVRDALPRELIGMNSALMIEYIQFVADHLMTTLGFGPIYN-ARNPFDWMD-LISLDGKTNFFEKRVGDYSMAGV----
140381249  LPGLTFSNELISRDEGLHTEFACLMYSHLEEKLPE-------SRVTEIITNAVTIEQKFITDSIPCRMIGMNADLMKQYIEFVADRLLLQLGCSKHYESA-NPFQFM-EMISMEGKTNFFEKRVAEYSKANV----
193674020  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLFK-------HLEQKPPQAVITHIICEAVTIEQDFLTNALPVRMVGMSCEKMAVYIEFVADRLLNELGCPTVYR-SSNPFPFMD-LISQQGKTNFFEKRVGDYQKASV----
137113690  MRGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYGMLENPLPENL-------LHEIVGDAVKIEKEFVCDALSCALVGMNANLMSTYIEFVADRLLVQLGASKLY-HAVNPFDWM-ELISLQGKANFFEHRVDQYQKAGVM---
134329695  MKGMGQIVTWSVRDETLHTESAIRLFRTFVEENPSVWNDNVQQEITKACATVIEHEDAFIDLAFEGGVEGMEADEVKQYIRYIADRRLTQLGLPELYKIEKNPLPWMDEMLNAVEHTNFFEGRATEYSRAAT----
210616053  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRNILIELKKEQPDLFTEQYIDEYRSMIKEGCEQEIKWGHYVIGDDVQGLNREMITDYVQYLGNLRCTNLGFAPIYEGHEESMRWVSQYSNANAKTDFFEARSTAYAKSSALVDD
153814165  MPGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNIIIELRKEHPELFDDHMVSEMKELLMEAVRQEIEWACYVIGNEVPGLNEKMITDYIRYLGNLRWKSLGYAPIYPGCEETMKWVSQYSNANMKTDFFEARSTAYAKSTALIDD
194755279  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFAVLMFQ-------HLVQKPRRERIIEIIRDAVDIEQEFLTDALPVNLIGMNCDLMSQYIEFVADRLLVELGVGKIYN-TKNPFNFM-EMISLDGKTNFFEKKVGEYQRMGV----
134675688  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKEFIHENPEIWTPELKAELYKACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMEGLTAQDVKLYIRFIANRRLSQLGLDPIYKVDKNPLTWLDSMLNAVEHMNFFEGRSTEYSKAST----
136549252  LPGLTFSNELISRDEALHTEFAILLYKKMAKTK-----KLSKQKIYEIVKEAVSIEQEFICEALPCRLIGMNSKLMNQYIEFVADRLIVQLGYDKIYDSA-NPFDFM-EMISIEGKTNFFEKRVGEYA--------
142366480  MKGMGQIVTWSARDETLHTNSIVRLFNTFVNENPEIWTEETKKDLYKACETVVTHEDAFIDLAFEGGVEGLEPSEVKDYIRYIGNRRLTQLNLNPIYDIQKNPLPWMDEMLNGIEHTNFFENRATEYSKASTTTWD
135900102  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKDFIKEEPQIWNDKLKNEIYDACKTIVHHEDAFIDLAFQMGLEGLTAEEVKQYIRFIGNRRLEQLGLNPIYDVKKNPLTWLDTMLNGVEHMNFFEGRATEYSKAST----
254517517  MPGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNILKELQLEQPEIFTDEVKNQLKEMMKTAVEHEISWGNYVIGDNIQGINKNLINDYIKYLGNLRMKAIGLDAIYEHDNNPAAWVDILSDANSKTDFFEAKSTAYAKAGALIDD
154505112  MPGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNMILEMKKELPELFTPEHIEILKEMLKEGVRQEIAWGHYVIGNQIAGLTKEMITEYIQYLGNLRFTNLGFDPIYPDTQEPMRWVSQYSNANMKTDFFEAKSTAYAKSTALIDD
40556174   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLFTNY------LSHKPSQDRVYEIIDSAVSVETEFLTEALSIDLIGMNSKSMIEYIKFVSDRLLVSLGFSKKYN-VENPFSFM-ENISLEGKANFFEKRVSNYQKMGVMS--
139800743  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIKLFNSFIKEQPEIWTPQLKKEIYEACRTIVNHEDAFIDLAFGMGIEGLTAQEIKDYIRWIGNRRLIQLGLEPIYKVEKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
288800286  MSGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNIIQELKKEEPDLFTPDKVAVYEAMMREGVEQEIAWGQYVIGNDIQGLNAQMVDDYIRYLGNLRWHSLGFDYLYEDNEN-MRWVSQYSNANMKTDFFEAKSTAYAKSTALEDD
58584525   MKGMGQIIAWSARDETLHTNSIINLFNTFIKENNEIWNDEFKEGLYSACRTIVGLEDEFIKLAFDGDVEGLSAEEVRNYIRYIANRRLMQLGLKPIYDINDNPLPWLDEILNGVEHTNFFENRVTEYSRAAT----
224438210  MLGSAQMIRFIQRDEVTHLLVFQQMINALRKEQPHLFTPSLEEEVIAMFQKAVEIESVWGEYITQGQILGLTAEIIREYIQYLADMRLRAVGLREIY-HSKNPIKWVEQFASFNDKTNFFEAKVTNYSKGS-----
142390787  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPKLKKELYEACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMEGLTAKEVKDYIRFIGNRRLVQLGLEPIYDVQKNPLGWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
138338154  MPGLCFSNELISRDEGLHCEFACLLYTK------NVVNKLSRERLLEILLPAVEIETEFVTESLPVSLIGMNKNLMTQYIQFVSDRLLYSLGQEKHFKVS-NPFDFMD-LISLQSKSNFFERRVSDYQKSGVMD--
142701466  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPKLKKEIYEACRTIIEHEDAFIDLAFQMGMKGLTAQEVKDYIRFIGNRRLSQLGLEPIYKVEKNPLGWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
140300765  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKEFIKENPEIWTPELKKEIYNACRTIVEHEDAFINLAFEMGMEGLAAKDVKDYIRFIGNRRLTQLGLEPIYDVQKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
142056187  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNNHMINKVPKERIREILLDALNIEREFITESLPVSLIGMNSKLMTQYLEFVTDRLLDQFECEKEFNVT-NPFDFMD-MINLQGKTNFFEKRVAEYQKAGVLNND
47213103   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLLHKPSAQTVGAIIRNAVEIEQEFLTEALPVKLIGMNCQLMKRYIEFIYR--------------AENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVM---
255724924  MPGLTFSNELICRDEGIHTDYACLLFS-------YLENKPDPSIIEKIITEAVSIEKKYFSDALPVSLLGMNCDLMCQYVEYCADRLLVAFGNDKYYNVT-NPFDFM-ENISLAGKTNFFEKRVSDYQRAGVME--
139450049  MKGMGQIVTWSARDETLHTNSTIRLFRTFIDENPEIWDHAFQQDLYKACDTIVTHEDAFIDLAFEGGVEGLKPEEVKQYIRFIGNRRLTQLGLNPIYDIDKNPLPWMDEMLNGIEHMNFFEGRATEYAKAAAGTWD
142941366  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKEFIKENPEIWTPQLKKELYEACRTIIHHEDAFIDLAFEMGMQGLTAKEVKDYIRFIGNRRLTQLGLEPIYEIDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
300706309  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLNQYLINKSPH---------ILDIVKEAVEIEKEFLGVSLPVNLIGMNCKLMCQYIEFVADRLLINLGLEKYYN-TLNPFDFM-ENISLVGKTNFFDKRESQYQKA------
296116311  LKGMGQIVSWSVRDETLHCVSMARLFRVFVQENPEIWTQKLQDDIRQICRDIVEHEDAFIDLSFEMGVEGLDAAQVKRYIRFVANRRLGQLGLDGLYDVATNPLPWVDEMVNAVEHANFFENRSTEYSRAAT----
297745764  MPGLTFSNELISRYEGLHCDFACLLYSLLQKQLPW-------QKVHHIVHEAMEIETQFICEALPCALIGMKATLMSHYIKFVVDRLLVALGYERKYN-VENPFDWM-EFIFLQGNANFFQRRMGDYQKASIMS--
258648774  MPGSAQEIRYINRDENTHLWLFRSILLELKKEAPEMFTPDKVDVYRQMIAQGVEEEIKWGEYVLGDKIEGLTSEMIRDYIKYLGNLRTTSLGFDPLYGYDKEPMSWVSQYSNANMKTDFFEARSTAYAKSSALIDD
1710399   --GLTFSNELISRDEGLHTDFNCLIYSLLDNKLPE-------QMVQNIVKEAVEVEKSFICESLPCDLIGMNSRLMSQYIEFVADRLLECLGCSKIF-HSKNPFNWMD-LISLQGKTNFFEKRVADYQKSGVMAQ-
254442775  --GIGEMFRYTLRDESNHIELLRNLFMDLIEENPDVWTPEFKAELRDAMSEAIALEKEFIADCLPVDSIGLRKEDFVQYIDYIADRRLEGCGLDPLTPGVTNPLPWLAEMMDIKKEQNFFEGRVTEYQKASSLE--
157953769  MPGLGLSNEFISRDEGLHQQFGELMYSKLQNKLPF-------ETVKQIITEAVENEKEFICDAIPCRLIGMNSELMGQYIEFVADRIFIALGYEKVYN-SKNPFAFM-ELISLQGKTNFFEKRVSDYQRPGVMK--
88861512   MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPTLKKELYEACRIIVEHEDAFIDLAFEMGMEGLTAQEVKDYIRFIANRRLIQLGLEPIYDVQKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
66822029   MQGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYTKLQR-------KLDPKVIEKMIRDAVECEKEFICESLPVDLIGMNSRSMSQYIEFCADRLVVSLGYKKIFN-SSNPFEWM-EMISLQRKSNFFEGKVAEYAKTGV----
139314026  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAVLLYNKLQ-------NKLDNKKIEEIITDAVEIEKEFICQALPCNLIGMNSRLMSQYIEFVADRLALQLGIDKIYNSC-NPFDFM-ELISIEGKTNFFEKRVGEYAMAT-----
142965530  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHLHNE------HIVNQVPKERIKEILVDALNIEREFITESLPISLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVEFQCEKVYNVT-NPFDFMD-MINLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLN--
152993970  MLGTAQMIRFIQRDEVTHLLLFQNMINATKRERPELFTKELIDDVYQMFRDAVKLECEWGTYITQGQILGLTNEIIEQYIQYLADKRLHAVGLEKIYN-VEHPIKWVDNFSQFNDKTNFFEGNVTNYSKGS-----
171913278  -PGIGTMFRYTLRDESNHIKVFRNLFMDLIDENPEIWTPEFREELVELMKEAVALEKEFIRDCLPVAAVGLTAGEFELYIDFIADRRLASVGLPALTPGIVNPLPWLAEMQDIRKEQNFFEGTVTDYQKASSL---
136746125  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKEFIHENPEIWNPELKAELYKACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMEGLTAKDVKLYIRFIANRRLSQLGLKPIYDVQKNPLTWLDSMLNAVEHMNFFEGRSTEYSKAST----
138374060  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFRAFIKENPEIWNEKLQKEIYDACRTIVDHEDAFIDLAFKMGIQGLKADEVKQYIRWIGDRRLIQLGLNPIYKVKENPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
142681213  MKGTAEQFQYIMRDEVMHAAFGIRVVKQIIQEE---NLKPDKKEIREMWDEAYEAEKAYTNYILRDQILGYSAEMHLGQFKYIANRRANQLGLEEPFPEAESTLPWLDEQANLRKEKNFFETRVTEYQTGGALNWD
254455551  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFINENPEIWTPKLKKELYEACRTIIAHEDAFIDLAFEMGMEGLTAQEVKDYIRFIGNRRLTQLGLEPIYDVDKNPLGWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
137691370  MTGTSEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDDKMQAEAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGVLGMNASMMEEYLKFIANRTLTQIGLEEEFQGVTNPFPWMSEIMDLRKEK-------------------
143193214  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKEFIKENPHIWTPQLKKELYEACRTIIHHEDAFIDLAFEMGMNGLTAQEVKDYIRFIGNRRLAQLGLEPIYDIQKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
137395511  MKGMAQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFNTFVKEQPEIWTPQLKKEIYEACRTIISHEDAFIDLAFQQGIEGLTPQEIKDYIRWIGNRRLIQLGLEPIYKVDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
257067181  MPGTVQEIRYINRDENTHLWLFRSLINDLKKEREDLFVPELQNYYREMLKEGVEQEIAWGKYSIGNSIAGLNEKMIEDYIKYLGNLRAKGLGLEPLYEGYKESMKWVDEYSDPNGKTDFFEAKVTAYSKSSIIEDD
136322808  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPKLKKELYEACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMEGLTAQEVKDYIRFIGNRRLVQLGLEPIYDVQKNPLGWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
143414687  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAVLLHSKLEKQLK-------QQKIHEIIKEAVDIEKEFICDALPCRLIGMNQLLMTQYIEFVADRLSCQLGCEKIYN-SLNPFDWM-EMISMDGKTNFFEKRVGEYSLATKID--
209966751  MKGMGQIVTWSVRDETLHTLSMIKLFRTFVNENPQVWTEAFQRELTVCCETIVHHEDAFIDLAFEMGVEGMTAEDVKRYIRWIADRRLGQLGLEPVYRIEKNPLPWMDAILNGIEHTNFFENRATEYSKAATRTWD
58700135   MKGMGQIIAWSARDETLHTNSIIMLFNTFIKENNEIWDNEFKEELYSACRTIVELEDEFIKLAFDGDVEGLSAEEVRNYIRYVANRRLMQLGLESIYDVNDNPIPWLDEILNGVEHTNFFENRVTEYSRAA-----
141481221  MPGLTFSNELISRDEGQHTDFACLLYSMVK-------DKLDITEVYELFNEAVEIEKEFILDSLSCKLIGMNAELMGQYIEFVADRLLNQLGYEKLY-GTNNPFSFM-ELISLRPKSNFFEVRVGEYVKA------
143779819  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAVLLYSKLKK-------RIRRDKLYEIVKEAVEIEKEFITSALPCRLVGMNDNLMSQYIEFVADRLVVQLGYEAIYN-ASNPFDFM-EMISIEGKTNFFEKRVGEYALATKTKED
289449785  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRNILSELQVERPDLFSAELVEEYRAMIKEGAEQEIAWGHYVLGDDIPGLTRQMVTDYIQYLANLRAQNLGFAYIYPDNSEPMSWISQYSDANMKTDFFEAKSTAYAKSTAMIDD
260589755  MPGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNMILQLKEEEPELFTKENIQALKEMLMEGVEQEIAWGHYVLGDDIPGISKEMITEYIKYLGNLRFTGLGFDPGYEKEPESMKWVSYYSNANMKTDFFEAKSTAYAKSTALLDD
256545921  MPGTVQEIRYINRDENTHLWLFRSMINDLKEERPDLFTDELKEFYLSLLKEGVEQEIAWGKYAIGDEIQGLNSQMIEDYIKYLGNLRAKGLGLGTIYEGYEDSMKWVSEYSDPNQKTDFFEGKVSAYSKSSVIEDD
150015087  MPGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNIIKELQNENPELFTEEVKNELRNMMKIGVEQEILWGHYVIGDKIQGINKQLIENYIKYLGNKRLKEINLSPLFEQDKNPASWVDTLSNANSKTDFFEARSTAYAKVTTLIDD
137398893  MPGLTFSNELISRDEGMHCDFAVHL------HNKHLINKVPPARIREIILDALAIEREFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELELEKEYNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLKQE
162147608  LKGMGQIVSWSVRDETLHCLSMARLFRVFIQENPEIWTDALRADIVQICRDIVEHEDAFIDLCFEMGVEGLDGDLVKTYIRFIADRRLNLLGLDGIYDVPSNPLPWVDDMLNAVEHTNFFENRSTEYSRAST----
227485717  MPGTVQEIRYINRDENTHLWLFRSLINDLKKERPDLFTPEATIVYRDMLKEGVRQEIEWGKYAIGDNIAGLSTTMIEDYIKYLGNLRAKGLGFDPLFEYTEIPMKWVDEYSDPNRKTDFFEAKVTAYSKSSIIEDD
139964338  MPGLTSSNELISRDEGMHTDFAVEIYNML-------ENKLEQSTINEIITEAVSIEKEFIIDSIPCKLIGMNSALMSEYIEFVADRLVVQLGYEKIYN-SKNPFDFM-EMISLEGKTNFFEKRVMDYSKANV----
253827828  MLGSAQMIRFIQRDEVTHLILFQNMINSVKKESPELFTKDLEEEVIEMFREAVKVETAWGEYITQGQILGLTSEIIQEYIKYLADERLRRIGLPTLYN-AKHPIKWVDSFSSFNEKTNFFEGNVTNYAKGS-----
140006363  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKEFINENPEIWTPKLKKELYEACRTIIHHEDAFIDLAFEMGMEGLTAKEVKDYIRFIANRRLAQLGLEPIYEVDKNPLSWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
303228685  MTATSTIFKYINRDEVTHLVLFQNIIRELRRERPDLFTPELEAKITDMIRQGAENEIAWGQYITDDKILGLNNVLIERYIKYLANIRLEAIGLPHLYEIKDNPMEWIESFSNLNTKTDFFEAKVTNYTKAAAFDFD
210631890  MPGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNIILELQKEEPQLFTSENVEMLRQMLEEGVRQEIAWGRYVLGDAIPGLTGDMVEGYIKYLGNLRWSSLGFGQLYEYRSEPMAWVSQYSNANMKTDFFEAKSTAYAKSTALVDD
78776214   MLGSAQMIRFIQRDEVTHLVLFQNLINSLRKERPDLFNEKLKEEVIEMFKEAVALEVAWGKYITGGQILGLTDAIIEQYIQYLADDRLTSVGFAKLYNVT-NPIKWVDDFSKFNDKTNFFEGTVANYSKGSLTFDD
136524831  MPGLTFSNELISRDEGMHTDMAVMLFHKLNKKL-------NKQKIKEIVKEAVTIEKEFICEALPCKLIGMNSKLMSQYIEFVADRLLLQLGCTKEYK-SENPFDFM-EMISLEGKTNFFEKRVSDYSLSSDTKDD
140211695  MTGTSEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKLENPQLWQTDMQEWARAMVLEGTELEIAYARDTMPRGVLGMNANMMEEYLQFIANRRLAQIGLSEQFPGAKNPFPWMSEIMDLKKE--------------------
143630276  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFREFIKEKPEIWNEKLKSEIYEACRTIVKHEDAFIDLAFQMGMKGLTAEEVKQYIRYIGNRRLEQLGLEPIYDVQKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
137141028  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKDFIKENPETWNPQLKKEIYEACRTIVEHEDAFIDLAFQMGMEGLTAEDVKKYIRFIANRRLSQLGLEGIYDIQKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
134482063  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKDFIKENPETWTPQLKKEIYEACRTIVHHEDAFIDLAFQMGMEGLTAQDVKNYIRFIANRRLHQLGLEAIYKVEKNPLGWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
141680444  MPGLTFSNELISRDEGMHTDFGVELYKM-------STNKLTQSEIEYIFNEAVEIEIEFICDSVPCGLIGMNSNLMTEYIKFVADRLIIQLGYNKLYN-ARNPFDFM-EFSSVRNKTNFFEKKVSEYNKAGVMQ--
209170936  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLYYKTRVTE------KLDSDTILSMFKEAVAIEKEFFTAALPVELLGMNAQSMCEYIEFVADRLLVQLGQPKYFN-ARNPFEFMN-NISLEGKTNFFEKRVGEYKRFGAGED-
140306085  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIKLFRTFIDENPEIWTEQLKKEIYEACRTIISHEDAFINLAFEMGPIGLTAEEVKQYIRWIGNRRLIQLGLKPIYEINKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
143888393  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKDFINENPETWTPQLKKEIYEACRTIIEHEDAFIDLAFQMGMEGLTAQNVKDYIRFIANRRLDQLGLERIYDIDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
143349226  MPGLTTSNEFIARDEGLHTDFACALYEEIEHKLP-------KAKVHKIIREAVKIEKQFITESLPCHLVGMNDKLMSQYIEFVASRLSKQLGYGELY-STPNPFDFM-ERISLEGKDNFFEKRVTSYAKAGV----
143916147  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKDFINENPETWTPQLKKELYEACRTIIKHEDAFIDLAFEMGMQGLTANDVKQYIRFIANRRLTQLGLEAIYDVDKNPLGWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
135901732  LKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPKLKKELYDACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMEGLTAKEVKDYIRFIGNRRLVQLGLEPIYDVEKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
165969130  MPGLTFSNELISRDEGLHTNFACLYYNEYIDERDKMSSAE----ILDMFVEAVNIEKEFFTSALPCDLLGMNSRAMCEYIEFVADRLLTELQQPKHFN-TPNPFNFMN-NISLEGKTNFFERRVGEYKRFGA----
140794068  MPGLTSSNELISRDEGMHTDFAVEIYKLI-------NNKLDFDTIKEIVQEAVHIEKEFINESIPCKLIGMNSVLMSEYIEFVADRLLLQLGYNKIYN-AKNPFDFM-EMISLEGKTNFFEKRVMDYSKA------
141169988  MTGTSEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKIENPELWDEEMQSTAREMILQGTQLEIEYAEDTMPNGILGMSSESMTEYLKFIANRRLTQIGLEEAFPKASNPFPWMSEIMDLRKEK-------------------
138496638  MPGLCHSNELISRDEGMHTEFAVLMYHNLK-------NRPDSSVVKQIIQEAVEIEKEFITESLSCELIGMNKTLMSQYIEYIADRLLKMFKLDPLYN-SKNPFDWM-EMISVQGKTNFFEKRVGEYS--------
143547896  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFRAFVKENPEIWNEKLQKEIYDACRTIVDHEDAFIDLAFKMGIQGLKADEVKQYIRWIGDRRLIQLGLNPIYKVKENPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
155370982  MPGLGLSNEFISRDEGLHQQFGELLYSKL-------ENKLSLDVVKSIVEEAVANEKDFICDAIPCRMIGMNSDLMSQYIEFVADRIFTALGYPKQF-GAENPFDFM-ELISLEGKSNFFERRVSEYQKAGVMNAD
140875913  MPGLCFSNELISRDEGLHQEFAVELFKTLR-------NRPTTETIHAIVKEAVEIEKGFILDALPCNLIGMNSEKMSEYIEYVSDRLLKQVGVPPIWN-AKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK---LDDD
137905052  MVGIGEQFEYIMRDESIHLAFGCDLINTIKEENEGVWTPDLQKKITDLIVTAVDQEKKYAFDACPNGLLGINPQQFGEYVEHIADRRLERIGLEKLY-GTENPFPWMSQSVDLSKEKNFFET--------------
227498392  MTATSTIFKYINRDEVTHLILFQNILRELRHERPDLFTKEQDAHIADMIRQGAENEIKWGQYITDDKILGLNNGLIEKYIKYLANIRLEAIGLAPLYEISQNPMEWIESFSNLNGKTDFFEAKVTNYTKAAAFDFD
154250961  MKGMGQIVTWSARDETLHTVSAMKLFRTFVDENPEIWTEELRRDIYKACETIIHHEDAFIDLAFEMGIEGLSAQEVKNYIRYIADRRLVQLNLQPIYRTEKNPLPWMDEMLNGIEHTNFFENRATEYSKAST----
282174133  MPGLIMSNEFISRDEGLHCDFACLLFK------DHILGKPGYERVSQIVTEAVEIEKEFLSEALPVRLLGINCEQMCSYIEFVADRLLAALGFPKRY-HVKNPFGFM-ESISMEGKTNFFEKNVSQYKKFTFSDKD
139502594  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIKLFRTFVDENPDIWTEQLKKEIYEACRTVISHEDSFINLAFEMGPIGLTADEVKQYIRWIGNRRLIQLGLEPIYQVDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
114327552  LKGMGQIVSWSVRDETLHCLSIIKLFHVFIDENREIWTEDLRQEIRQICATIVEHEDAFIDLAFELGVEGLDAAQVKSYIRYIADRRLIQLGLEPLFHVERNPLPWIDDMLNAVEHANFFENRATEYSRASTVTWE
308485547  LPGLTHSNELISRDEGLHRDFACLLFTKI-------VDKPSREIVCEIVDEAVTIELEFLDQALPVNVIGMNYTLMSQYIKYVADHLLEELGFEKLY-HTINPFDFM-ENISIDGKTNFFEKRVSEYQRSGVMAD-
297157411  --GLATGTNWVFRDETMHMNFAFQVVDTVREEEPELFDDELQQQVTDMLREAVEAELQFARDLCGEGLPGMNTESMRQYLECVADQRLARLGFAPVY-GSENPFSFM-ELQNVQELTNFFERRASAYQVAGSVSFD
226950223  MTATSTIFKYINRDEVTHLVLFQNIIKELKNENPHIFTEELEEEFRQMMRIGVEHEIQWGQYVTNNEILGLNDELIEKYIKYLSNLRLVAIGLKPLYEINKHPMEWIDSFSKLNTKTDFFEAKVTNYTKAAAFDFD
223983469  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRSMILELRKEEPQLFTPEREQLYREMLKQGVEEEIEWGCAILGDEIPGLNKTMIRDYIRYLGNLRAKAIHLEILYPGEEESMKWVSQYANANLKTDFFEARSSAYAKASALKDD
138274810  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAILLYKKLQ-------TKLSKKRIHEIIKEAVDIEKEFILEAIPCRMIGMNSNLMSQYIEFVADRLCVQLGYDKIYN-SSNPFDFM-ELISVESKVNFFERTNSEYALANKKVDD
140225016  MPGLTSSNEFIARDEGLHTDFACLLYKKYIK------NKLNQETVYNMFREAIEIESKFITESLPCRLIGMNSDKMIEYIKFVADRLLLELGYEKMYKINECPFDFM-EAISLEGKKNFFESRPTEYQKA------
237752265  MLGSAQMIRFIQRDEVTHLLLFQNMINSLRKEMPHLFTKDLIEEVLEMFREAVRVESTWGEYITQGQILGLTSEIIHEYIRYLADNRLTRVGLPALYN-ARHPIKWVDSFSSFNEKTNFFEGNVTNYAKGS-----
157964544  MKGMGQIIAWSVRDETLHTNSIITLFKTFVRENPEVWTETLRKRIYEACTTIVHFEDAFIELAFEVGIEGLTAYEVRQYIRYIADRRLMQLGLKDVYLVNHNPLPWLDEMLNGVEHTNFFENRATEYSKAAT----
142304114  MPGLCFSNELISRDEGLHLDFAIELFKMLQ-------NKPSQDTIHEIVREAVEIEKGFIIGALPCSLIGMNAEKMSEYIEYVSDRLLKQAGFDKIWN-TQNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
143973430  MPGLCFSNELISRDEGLHQEFAVELFKLLR-------NKPSTDTIHSIIKEAVEIEKGFILDALPCNLIGMNSGKMSEYIEYVSDRLLKQIGQPPIWN-SKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
90592764   MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLYYNT------RVHDKLAPDTVLSMFKEAVAIEKEFFTAALPAALLGMNAQSMCDYIEFVADRLLVQLHQPKHF-HARNPFEFMN-NISLEGKTNFFEKRVGEYKRFGAGDD-
142691652  ----------------------IDVINQIKIENPHLWDDQMKSDAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGVLGMNASMMEEYLKFIANRRLTQLGLDEEFTGVTNPFPWMSEIIDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALNWE
135475922  MKGMGQIITWSVRDETLHCNSMIRLFNEFIKENPKIWTDQLKKEIYEACRTAVLQEDAFIDLAFEMGLENLTSKDVKQYIRWIANRRLIQLGLQTVYKVDKNPLTWLDTILNAVEHMNFFEGRATEYSKAAT----
135465351  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIKLFRTFIDENPGIWTEKLKKEIYEACRTIISHEDAFINLAFEMGIEGLTADQVKQYIRWIGNRRLIQLGLEPIYQIDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
143721255  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFRDFIKEEPQIWNDKLKNEIYEACKTIVHHEDAFIDLAFQMGMQGLTAEEVKQYIRFIGNRRLEQLGLNPIYDVKKNPLTWLDTMLNGVEHMNFFEGRATEYSKAST----
143237890  MPGLTFSNELISRDEGMHTDFAVLLFSKLQKKP-------KKAKIVELIKEAVQIEQEFITEALPCKLIGMNAKLMKQYIEFVADRLIVQLGYPKIYNSA-NPFDFM-EMISLEGKTNFFEKRVGDYS--------
303237757  MSGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNIIVELKQEQPELFTPERIAVYEEMMREGVRQEIAWGQYVIGDKVQGLTQQMVADYIHYLGNLRWRSLGFGNLYEHNQNDMQWVAQYSNANKKTDFFEAKSTAYAKSTALIDD
225164890  -PGIGQMFRYTLRDESNHIEVFRNLLMDLVEENPEIWTPGFKEELRETMREAVTLEKEFIRDCLPVNAVGLAVDEFLTYIDYIADRRLEGVGLAPISATPKNPLPWLAEMMDIKKEQNFFEGRVTEYQKASSL---
135331120  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFREFIEEKPEIWTSQLKKEIYEACRTIVSHEDAFIDLSFKMGIQGLTAQEIKDYIRWIGNRRLIQLGLKPIYQIEKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRSTEYSKAST----
134728572  LKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPKLKKELYEACRTIVEHEDAFIDLAFEMGMEGLTAQEVKDYIRFIGNRRLVQLGLEPIYDVEKNPLGWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
42525851   MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRSMIQELQKEEPQLFTPQNVELFRAMIKEGCEQEIAWGDYVIGNDIPGLNSQMITDYIQYLGNLRCENLGFAPIYGHREEPMSWASQYSNANLKTDFFEAKSTAYAKSSAMVDD
143312649  MPGLSLSNEFISRDEGLHQQFGELMYSKLVNKLP-------LERVKEIIEEAVANEKEFICDAIPCRMIGMNSSLMSTYIEFVADRIFVALGHPKQFN-SENPFDFMT-LISLEGKTNFFEKRVSEYQKAGVMNPD
136405917  MPGLCFSNELISRDEGLHLDFAIELFKMLK-------NKPSEAVIHEIVREAVQIEKGFILEALPCSLIGMNSDKMSEYIEYVSDRMLKQAGFNKIW-GTQNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
137741069  MPGLTFSNELISRDEALHCEFAVLLYSKLIK-------KIDKSRINEIIKEAVDIETEFICDALPCRLIGMNSQMMTQYIQFVADRLLVQLGYKKIYN-TANPCDFM-ELISLESKTNFFEKMSDAYA--------
142408079  MPGLCFSNELISRDEGLHQEFAVELFKLLR-------NKPSKGTIHSIVKEAVEIEKGFIIDALPCNLIGMNSDKMSEYIEYVSDRLLKQIGQPPIW-GSKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK---MDDD
135119709  MRGMGQIVAWSARDETLHTMSIIRTFKTFLQENPEVDNDELKRDIYKMCETIITHEDAFIDLAFGVEIDGLTAEEVKQYIRFIGNRRLMQLGYEPMYKGVKNPLPWMDEILNGVEHTNFFENRVTEYTKAATTSWD
141669533  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAVLLYSKLQKQLP-------KKRIHEIIQEAAEIEKEFICDAIPCRMIGMNTTLMKQYIEFVADRLCTQLGYDKIYN-SSNPFDFM-ELISVESKVNFFERTNSEYALANKKIDD
143991309  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKEFVNENPGIWTEKLTSELYHACKTIIAHEDAFIDLAFEMGMEGLTAQEVKDYIRFIANRRLTQLGLEPLYNVHKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
136238165  MPGLCDSNELIARDEGMHTNFACLLYS-------YINNKISESEVHSMFEEAVSIEKKFICDSLPCSLVGMNNGLMQEYIKFVADRLLVELGYSKIWNVT-NPFDFM-ESLSLEGKTNFFESRPTQYQNSHVLN--
137125848  MKGTAEQFQYIMRDEVMHAAFGIRVVKQIIQEENLKFNK---KEIREMWDEAYEAEKAYTQYILRDPILGYSAKTHLGQFQYIANRRAKQLGLEEPFPSAEETLPWLDEQANLRKEKNFFETRVTEYQTGGALSWD
136600723  MLGSAQMIRFIQRDEVTHLALFKNLINTLRRDKPYLFTEALKAEVVEMFKKAVELESNWGQYITQGQILGLTNEIVDQYIKYLADDRLTSVGFEKIYNVS-NPIKWVEDFAKFNDKTNFFEGTVTNYSKGS-LNFD
135673358  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKDFIKEEPQIWNDKLKNEIYDACKTIVHHEDAFIDLAFQMGPLGLTAEEVKQYIRFIGNRRLEQLGLNPIYDIKKNPLTWLDTMLNGVEHMNFFEGRATEYSKAST----
167748341  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFKNILLELKKEEPSLFHPDCINDYRRMIKKGCEQEIRWGHYVIGDEIQGLKKEMVEEYIRYLGNLRCQNLGFEPIYPGSEESMSWVSQFSNANMKTDFFEAKSTAYAKSSALVDD
136160125  MPGLSFSNELISRDEGLHQEFAVTLYS-------HLVEKLDDNTIFQIVVEALEIEREFITEALPCKLIGMDAESMIEYIKFVAQRLLTQLGVTQHYIMASNPFDWM-ENISLEGKTNFFEKRVGDYSKHLVAEGD
136838092  MPGLCFSNELISRDEGLHQEFAVELFKQLR-------NKPSTETVHSIIKEAVEIEKNFILDALPCNLIGMNSDKMSEYIEYVSDRLLKQIGQPTIWN-SKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
215401441  MPGLTFSNELISRDEGLHTNFACLYYNTRVDQKLDVPT------VSDMFAEAVAIEMEFFAEALPESLVGMNAEMMRKYIEFVADRLLVQLKYPKIY-HTENPFEFMN-NISLEGKTNFFEKRVGEYKRFGAGED-
141076317  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKDFIKENPDVWTPKLKKELYEACRTIIEHEDAFIDLAFEMGLEGLTAQEVKDYIRFIANRRLNQLGLDSIYKVDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
134374197  -----------MRDESMHVNFGIDMINSIINENPHIWDEEMQKRASDMIVEGTQLEIDYAKDTMPRGVLGMNAKMMEEYLQYVCNRRLAQINLPEAYPGAKYPMQWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQVGGSLQFD
269864946  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLHKYINNK---------CTVIEDIVREAVAIEQEFLSESLPVSLIGMNCKLMCQYIEFVADRLLFALGEKKIYNVS-NPFDFM-ENISLQGKTNFFERREANYQKG------
161760549  MLGSAQMIRFIQRDEVTHLLIFQNMINALKKERPDLFTKSLEEEVVEMFRKAVAVESAWGDYITQGQILGLTSEIIHEYIQYLADDRLKRVGMPILYN-AKHPIKWVDQFSSFNEKTNFFEGNVTNYAKGS-----
47208564   MPGLTYSNELISRDEGLHCTFACLLYSYLVK-------KPSEDRVKDIITKAVSIEQEFLTEALPVDLIGMNRCLMKQYIEFVADRLFADLGLAKMYN-AENPFDFM-EAISLEGKTNFFEKRVAEYQRFGIMS--
136437861  MPGLTFSNELISRDEALHCEFAILLYSKLLK-------KIDKVRIHEIIKEAVEIETEFICEALPCKLIGMNSDLMTQYIKFVADRLSVQLGYPKIYNVT-NCFDWM-ELISLEGKTNMFERKISEYSLSNKVGID
222475064  MKGMGQIIAWSARDETLHTESIIRLFNTFIHENQEIWDENLREELYGACRVIVSLEDEFIDLAFAGDVEGLSAAEVKRYIRYIANRRLKQLDLEPIYGDNVNPLPWLDEILNGVEHTNFFENRVTEYSRAATETWD
144038131  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAVLLYSKLTKKL-------TKNKVLEILKEAVEIEKEFICDALPCRLIGMNSDLMCQYIEFVADRLSVQLGYDKIYN-KSNPFDFM-EMISIEGKTNFFEKRVAEYA--------
225386408  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLLRNMILELKKEEPQLFSPETVEMLKAMVEEGVEQEIAWGHYVIGDRISGLTREMVTEYIRYLGNLRWTSLGFEPLYEYEEEPMKWVGQYSNANMKTDFFEAKSTAYAKSTALVDD
265756566  MSGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNIILELKKEEPDLFTPDKVKIYEYMMREGVKQEIEWGQYVIGDNIQGLNWKMIEDYIQYLGNLRWSSLGFGPLYEENKEPMHWVSQYSNANMKTDFFEAKSTAYAKSTALEDD
228861726  MPGLTFSNELISRDEGLHTNFACLYYNEYIPE----HDKLSSERILDMFIEAVEIEKEFFKTALPCSLLGMNTESMCRYIEFVADRLLVDLNQPKHF-MASNPFNFMT-NISMEGKTNFFERRVGEYRRFGA----
157952945  MPGLCLSNEFISRDEGLHQQFGELMYSKLQ-------NKLSFETIKQIIMEAVTNEKEFICDAIPCSMIGMNADLMNQYIEFVADRIFTALGYEKVYN-SKNPFAFM-ELISLEGKTNFFEKRVSDYQRPGVMN--
160937686  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRSMIAELRKEEPQLFTPKMVDMLRSMLEEGVAQEIQWGCYVIGDDVPGLTREMVTDYIRYLGNLRWSGLGFGTLYEYDEEPMKWVNQYSNANMKTDFFEAKSTAYAKSAAIVDD
135662461  MPGLTFSNELISRDEGMHCDFAVHL------HNKHLINKVPPERIREIILDALSIEREFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELELEKEYNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGGTE--
135205669  MKGMGQIVTWSVRDESLHTESIIKLFHTFVKENPEVWNEELRGNLYEACATIVHFEDAFIDLCFEMGIEGLTAREVKRYIRYIADRRLSQLGLKDIYMIDDNPLPWLDEILNGVEHTNFFENRVTEYSRAST----
141228378  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFRTFIDENPDIWTENLKKEIYEACRTIISHEDAFIDLAFEMGPIGLTSEEVKQYIRWIGNRRLIQLGLEPIYQVKKNPLSWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYQK-------
68304258   LPGLTYSNELISRDEGLHTDFACLYYNKYIPEK----NKLSKTKVLSMFVEAVDIEKDFFTNALPVAMLGMNSQSMCEYIEFVADRLLFELGYDKHFN-TANPFEFMN-NISLEGKTNFFEKRVGEYKRFGA----
269863618  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLHKYINNK---------CTVIEDIVREAVAIEQEFLSESLPVSLIGMNCKLMCQYIEFVADRLLFALGEKKIYNVS-NPFDFM-ENISLQGKTNFFERREANYQKG------
144065714  MPGLCFSNELISRDEGLHQEFAVELFKMLR-------NKPSTETIHSIVKEAVEIEKNFIIDALPCNLIGMNSDKMAEYIEYVSDRLLKQIGQPPIW-GSKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK---LDDD
239628850  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRSMIGELKKEEPGLFTPDNVKMLEDMLREGVSQEIEWGCYVIGDEVPGLTKDMVSSYIKYLGNLRWTGLGFEPLYEGEPESMAWVNQYSNANMKTDFFEAKSTAYAKSAAIIDD
152989800  MLGSAQMIRFIQRDEVTHLLIFQNMINTVKKERPELFTKELIDDVYKMFEGAVDLETSWGKYITQGQILGLTDEIIEQYIKYLADDRLKRVGLEPMYN-VEHPIKWVDDFSKFNDKTNFFEGNVTNYSKGS-LDFD
291172636  MPGTVQEIRYINRDENSHLWLFRSIILELKKEEPELFTPENIEVFRNMIRQGVEEEIKWANYVIGDHIKGLTMQMVEDYLKYLGNLRCRGLGFEPIYEGEPESMSWVSEYSDPNAKTDFFEGKVSAYAKSSVIEDD
15639047   MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRSIIQELQKEEPQVFTARNVRLFRDMIREGCEQEIKWGDYVIGDQIPGLNRHMVADYIRYLGNLRCENLGFEPLYEGEPESMSWVSQYSNANLKTDFFEAKSTAYAKSSAMVDD
138570928  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWNSKLKKELYEACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMEGLTAKEVKDYIRFIANRRLDQLGLEAIYDVQKNPLGWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
134779935  MPGLTFSNELISRDEGMHCDFAVHL------HNKHLINKVPPTRIREIILDALAIEREFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELELEKEYNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLKQE
144009258  LPGLATSNEFISRDEGLHRDFACHLHNE------HLVNKVPVERITQIIKEALDIEREFITESLPVNLIGMNAKLMSEYLEFVTDHLLETLNCPKVY-GTANPFDFMD-MISLEGKTNFFEKRVSEYKKAGV----
269864962  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLHKYINNK---------CTVIEDIVREAVAIEQEFLSESLPVSLIGMNCKLMCQYIEFVADRLLFALGEKKIYNVS-NPFDFM-ENISLQGKTNFFERREANYQKG------
142074831  MPGLTFSNELISRDEGMHCDFAVHL------HNKHLINKVPPQRIREIILDALSIEREFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELELEKEYNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLKQE
298207002  MPGLTFSNELISRDEGMHCDFAVHL------HNKHLVNKVSKERIREIIVDALNIEREFITESLPASLIGMNSNLMTQYLEFVTDRLLLELECEKEYN-TANPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGDYQKAGVMDQD
239982206  --GLATGTNWVFRDETMHMSFAFDVVDTVRKEEPELFDDKLQEQVVAMLKEAVEAELQFARDLCGDGLPGMNTESMREYLECVADQRLTRLGFAPVY-GSQNPFSFM-ELQGVQELTNFFERRVSAYQVAGTVSFD
139129824  MKGMGQIVTWSVRDETLHTESAIKLFKTFVSENPEVLNPDLEKDIYNACKAVISHEDAFIDLAFEGGVQGLEASQVKDYIRYIADLRLTQLGMEKLFHIKEHPLPWMVEMLGGVEHTNFFEGRATEYSRASTKSWD
258511567  MLGTVSEIKFIQRDELTHLAIFRNLYHEIIRENPGIVTPDMEEEFVEMMRTAVQHEIAWGQYVTQGKIVGLTDALIDAYIKYLANLRLQSLNLPILYEIKEHPMPWMDSFAAINSHTDFFEQRVTNYTKAGNLNWD
73979723   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLVHKPSEQRVKEIIINAVRIEQEFLTEALPVKLIGMNCTLMKQYIEFVFR--------------VENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVMS--
140549222  MPGLSFSNELISRDEGLHTDFAVHLYKN------HIENKLSRERLIEIIDSALEIEKEFITEALPVSLIGMNSELMKRYLEYVSDRLLMDLGVGKIYN-TENPFDFMA-NIALQNKTNFFEKRVADYVKSGV----
7672989   LPGLTSSNEFISRDEGLHRDFACMLLKKGFVDTP------SRERILEIVTEAVRIEQEFLTVSLPVKLVGMNCKLMSQYIEFVADKLLVEMGLEKHYNVT-NPFPFMD-NISLENKTNFFEKRVAEYQRAQVM---
142703052  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFRDFIKEEPQIWNDKLKNEIYEACKTIVHHEDAFIDLAFQMGMQGLTAEEVKQYIRFIGNRRLEQLGLNPIYDVKKNPLTWLDTMLNGVEHMNFFEGRATEYSKAST----
225712968  MPGLTFSNELISRDEGSHTDFACLLYS-------HLENKLDPKYVLQIIKEGVEIEKEFVADSLPVGLIGMNAKMMKNYIEFVADNLLENLNIEK-YYHTKNPFNFMD-NISMTGKTNFFDKRVSEYQR-------
142017183  MKGMGQIVTWSVRDETLHTESAIKLFKTFVSENPEVLNPDLEKDIYDACKAVISHEDAFIDLAFEGGVQGLEANQVKDYIRYIADLRLTQLGMEKLFHIKEHPLPWMVEMLGGVEHTNFFEGRATEYSRASTTSWD
257792030  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRNILLELKEEEPELFAPELVEEYRAMIKEGCEQEIRWGHYAIGDDVAGLNKQMVTDYIQYLGNLRCAQLGFEPLYEGHEESMSWVSQFSNANMKTDFFEARSTAYAKSSALVDD
140905764  MPGLTFSNELISRDEGLHTEFATVIYSMLTE-------KLEKSRLQQIITDAVEIEKEFITESIPCRLIGMNAELMSKYIEFVADRLLVQLGNEKHYN-SENPFQFM-EMISMEGKTNFFEKRVADYSKANV----
142419860  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAVLLYSRL-------NSRLTESAVHRIVRDAVSIEKDFICEALPCRLIGMNSTMMSRYIEFVADRLVVQLGYEKIY-GTANPFDFM-EMISIEGKTNFFEKRTGEYA--------
304439119  MPGTVQEIRYINRDENTHLWLFRSIILDLKKEQPELFTEEKVEEYRALLKYGVEEEIAWGKYVIGDDIQGLTSKMVEDYIKYLGNLRATNLGFEPLYEGYDESMKWVTQYADINLKTDFFEAKVTAYSKSAIIEDD
143911920  MPGLCFSNELISRDEGLHQEFAVELFKLLR-------NKPTTATIHAIVQEAVQIEKGFILDALPCSLIGMNSEKMSEYIEYVSDRLLKQIGQPPIWN-SKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
135350577  MKGMGQIVTWSVRDETLHTESAIKLFRTFIDENPEVWNPALEKDINEACKAVISHEDAFIDLAFEGGVKGLEANQVKDYIRYIADLRLTQLGMEKIYNIKEHPLPWMVEILGGVEHTNFFEGRATEYSRASTTSWD
140798863  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKDFIKEEPQIWNDKLKNEIYEACKTIVHHEDAFIDLAFQMGMQGLTAEEVKQYIRFIGNRRLEQLGLNPIYDVKKNPLTWLDTMLNGVEHMNFFEGRATEYSKAST----
135214915  ---LGKSNELIARDEGLHVQFAVLLYNNY------IVHKLNNEDFYKIIIEAVEIEREFICDSLPCNLIGMNSNMMYEYIKFVADRLMVQLGYEKYYN-AKNPFPFMD-NIGLEGLTNFFEQRVTEYTHASSV---
136740812  MPGLCFSNELISRDEGLHQEFAVELFKLLR-------NKPSTETIHTIVREAVEIEKGFILDALPCNLIGMNSDKMSEYIEYVSDRLLKQVGQPTIW-GSKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGKMDDTSDD
256769770  --GLATGTNWVFRDETMHMNFAFEVVDTVRKEEPELFDDALQQQVTDMLKEAVEAELQFGRDLCGDGLPGMNTDSMREYLECVADQRLVRLGFPPVY-GSQNPFSFM-ELQGVQELTNFFERRPSAYQVA------
138589135  ---------------SMHMNFGIDVINQIKLENPELWQQNFQEEMIKLVRKGVELETQYAYDTMPKPILGINASLYEEFIKFIANRRLAQIGLPEQYPGATNPFEWMSEIMDLKKEKNFFETRVTEYKTGGQLKFD
51891459   MKGTATEIQFINRDEITHVAVFQNILNGLRQERPQLFTPQLDADLRAMIRQAAEHEMAWAAYCVGNRIQGLSGEVLQGYVKHLADQRARALGFEPLYGNHPNPIKWVESFSNLNQKADFFETRVTNYAKSTNIDLD
140121584  -------NELISRDEGMHTDFAVLLFSKLI-------NKPKKAKVYEIFKNAVEIEKEFICEALPCRLIGMNSVLMSQYIEFVADRLVVQLGYPKIYN-SSNPFDFM-EMISLQGKTNFFEKRVGDYSLSSG----
143523455  MKGMGQIVTWSVRDETLHTESAIKLFKTFVSENPEVLNPDLEKDIYDACKAVISHEDAFIELAFEGGVQGLEANQVKDYIRYIADLRLTQLGMEKLFHIKEHPLPWMVEMLGGVEHTNFFEGRATEYSRASTTSWD
114799612  MKGMGQIVTWSIRDESLHCEGMIKLFHSFCAETG-VMTDELRERIRDCCRTVVALEDKFIELAFEMGVEGMTADDIKNYIRYIADWRLNQLKLEPIYGVTKHPIPWLTEILNGVEHANFFEQRSTEYSKGAT----
143266524  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFREFIKEKPGIWTPQLKKEIYEACRTIISHEDAFIDLAFKMGIDGLKPEEIKQYIRWIGNRRLIQLGLEPIYQVEKNPLSWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
141467925  ----------------------IDMINQIKIENPELWDEEMQSTAREMILQGTQLEIEYAEDTMPNGILGMSSESMTEYLKFIANRRLTQIGLEEAFPKASNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
141036561  ------------------------------LENPELWTDEMKEQATQMILQATQLEIEYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLEFIANRRLVQIGLPEQFDGVSNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
143958634  MPGLCFSNELISRDEGLHQEFAVELFKLFR-------NKPSTETLHTIIKEAVEIEKGFILDALPCNLIGMNSDKMSEYIEYVSDRLLKQIGQPPIW-GSKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
142092901  MPGLCFSNELISRDEGLHLEFAIELFKMLK-------NKPSQDVVHNIVREAIEIEKSFIIEALPCSLIGMNAEKMSDYIEYVSDRLLKQAGFNKIWN-TQNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
144076087  LPGLCFSNELISRDEGLHLEFAIELFKMLK-------NKPNQDIVYDIVREAVEIEKSFIIEALPCSLIGMNSDKMSNYIEYVSDRMLKQAGFNKIWN-TQNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
144015858  MPGLSFSNELISRDEALHCDFATHI------HNNHLINQVPKERIKEIITSALEIEKEFITESLPVSLIGMNSKLMSEYLEFVADALLRDLNCEPMFN-TKNPFDFMS-NIALENKTNFFEKRVGDYSKSGV----
262277047  MKGMGQVVTWSVRDETLHCNSMIKIFNTFCAENPGLLDESLKKEITDACRTIVEHEDAFIDLAFEMGIEGLTAQQIKDYIRWIANRRLVQLKLDEIYDVKENPLEWIDTMLNGVEHMNFFEGRATEYSKAST----
136210698  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAVLLYNNLINK---LDNDEFSK----IIKEAVEIEKDFITSALPCRLIGMNNNLMSNYIEFVADRLCLQLGYNKIY-FSKNPFDFM-EMISIEGKTNFFEKRVGEYALATKKKED
142506048  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKAFIKENPEIWTEKLKNDLYDACKTIIAHEDAFIDLAFKMGIQGLTADQVKNYIRWIGDRRLIQLGLQPIYKIDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
256785295  --GLATGTNWVFRDETMHMSFAFDVVDTVRKEEPELFDDQLREQVTDMLREAVEAELQFARDLCGDGLPGMNTDSMRQYLECVADQRLTRLGFAPVY-GSENPFSFM-ELQGVQELTNFFERRPSAYQVA------
74229799   LPGLTYSNELISRDEGLHTDFACLYYNKYIAKE----DKLSESKVLNMFKEAVDIEKDFFTNALPVAMLGMNAHSMCEYIEFVADRLLIELGYEKYFK-TLNPFEFMN-NISLEGKTNFFEKRVGEYKRFGA----
135667878  MPGLTFSNELISRDEGMHTDFAVLLYSKIVK-------KVDKKTVYEIMNEAVKIEKEFITESIPCNLIGMNSLLMCEYIEFVADRLLSQLGYEKFYN-TNNPFDFM-ELISLRPKSNFFEVRVGEYKMANV----
143906954  MPGLCFSNELISRDEGLHQEFAVELFKLLR-------NKPTTATIHAIVQEAVQIEKGFILDALPCSLIGMNSEKMSEYIEYVSDRLLKQIGQPPIWN-SKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
142450895  MPGLCFSNELISRDEGLHQEFAVELFKQLR-------NKPSTEVIHSIVREAVEIEKGFILDALPCNLIGMNSEKMSEYIEYVSDRLLKQIGQSTLW-GSKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGKMDDTSDD
142725328  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIKIFNTFCQENPGLLDKSLKKEIEDACRTIVDHEDAFIDLAFEMGIEGLTAQQVKDYIRWIANRRLAQLKMDEIYDVKENPLEWLDTMLNGVEHMNFFEGRATEYSKAST----
135919586  MPGLSLSNEFISRDEGMHTEFAILIYHKFAEKLPE-------NVIQEIIVEAVNIEKEFITQALPCNLIGINAKSMSTYIEFVADRLLVQMGCSKVYK-SMNPFAFM-EMISMEGKTNFFEKRVSEYSKA------
143932091  LPGLCFSNELISRDEGLHQDFAVELYNMLRH-------KPSTETIHSIIKEAVEIEKGFILDALPCSLIGMNSEKMSEYIEYVSDRLLKQVGLPAIWN-SKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
90023100   MKGTAEQLQYIMRDETMHCAFGIQTVSQIIIENC---TNIDVDAIKTMWEEADEAEANYARYILREPILGYSANDHIEQFRFIANRRARQLGLEEPFPQAKCALPWLDEQANIRKEKNFFETRVIEYQ-AGGLEWD
135236536  MPGLCHSNELISRDEGMHTEFAVLMYHNLKE-------KPDPDVVKEIIMEAVEIEKEFIMESLSCELIGMNKTLMSQYIEYIADRLLRMFHLEAVY-HSSNPFDWM-EMISVQGKTNFFEKRVGEYS--------
302386033  MTGSSQEIRYINRDENTHLWLFRNIILELEKEEPKLFSRERIEVYRTMIKEGCEQEIAWGCYAIGDEVPGLTKEMITDYIMYLGNLRCASLGWGRIYEHDKEPMSWVNQFSNANLKTDFFEAKSTAYAKSSALLDD
143328977  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIKIFNTFCDENPGLLDESLKKEIYDACRTIVHHEDAFIDLAFEMGIEGLTAEQVKTYIRWIANRRLSQLRLKEIYEVKENPLTWLDDMLNGVEHMNFFEGRATEYSKAST----
260591988  MSGSAQEIRYINRDENTHLWLFRSIILELKKEEPDMFTEEKVKVYEDMMREGVRQEIAWGQYVIGNDVQGLNSQMVSDYIRYLGNLRWSGLGFGFLYPDNKEPMKWVGQYSNANMKTDFFEARSTAYAKSTALIDD
288928561  MSGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNIIHEMKKEEPEYFTPEKVKVYEEMMREGVRQEIAWGQYVIGDEVQGLNAQMVNDYIRYLGNMRWRSLGFGNLLEDNEEPMRWVAQYANANMKTDFFEAKSTAYAKSTAIEDD
136274354  LPGLCFSNELISRDETLHTEFAILLYNKLGL-------PLDTQKVKQIITEAVEIEKNFIIDALPCRLIGMNSDLMSQYIEFVADRLLLQLGNDKHY-HKTNPFDFM-ENISIDGKTNFFEKRVSEYALANKEKSD
135419214  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFREFVKEQPEIWTPKLKKEIYEACRTIISHEDAFIDLAFQQGPIGLTPQEIKDYIRWIGNRRLTQLNLEPIYKIDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
290343623  MPGLCFSNELISRDEGLHQEFAVELFKTLR-------NRPGVDTIHAIVREAVDIEKGFILDALPCNLIGMNSEKMSEYIEYVSDRLLKQIGVPTIWN-SKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK---LDDD
136550370  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAILLYSKLQK-------KVSKKRFYEIVSEAVDIEKEFITESIPCRMIGMNAKLMTQYIEFVADRLCLQLGYDKLYN-SQNPFDFM-ELISVESKVNFFERTNSEYA--------
140989873  ---LTFSNELISRDEALHTEFAVLLYSKLQ-------NKLEKSQVTQIVKESVEIEKEFICDALPCRLIGMNSTLMSQYIEFVADRLLVQLGCEKYYN-TQNPFSFM-EMISVEGKTNFFEKRVSEYA--------
136712092  LPGLCFSNELISRDEGLHLEFAIELFKLLK-------NKPSQETVHEIVKEAVAIEKSFILEALPCSLIGMNSEKMSTYIEYVSDRMLKQSGFNKIWN-VQNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK---IDDD
140894948  MPGLCDSNELIARDEGMHTNFACLLYSYII-------NRIDEKTVHEMFKEAVEIERKFICDSLPCSLIGMNSALMYQYIKFVADRLLVQLGYKKIWHEV-CPFDFM-ESLSLEGKTNFFESRPTQYQNSHVLN--
118474076  MLGSAQMIRFIQRDEITHLLLFQNMINSVRKERPDLFTSEVEAKIYEMFKKAGDLEIEWGKYITGNQIMGFTDDIIEEYIHYLVDDRLTSIGLKKLYN-AKHPIKWVDDFAKFNDQKNFFESKVTNYSKGSLTFDD
118197598  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACMYYNNYIP----INEKLSPQQILSMFIEAVDIEKEFFTTALPCYLLGINATEMCKYIEFVADRLLVELRQPKHFN-TPNPFNFMT-NISLEGKTNFFERRVGEYKRFGA----
83649535   MKGTGEQLQYIMRDEVMHCAFGIRVVKQIIKEEGVTLDP---KAIKTLWEEAEAAETGYAHFLLKEPILGYTAEDHIEQFRFIANRRAKQLKLDEPFPGAGNALPWLDEQASMRKEKNFFETRVTEYQTGASLQW-
309775830  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRSMILELQKEEPHLFTEELIQEYKDMLRHGVEEEIRWGEYVIGNNIEGLTMEMVSDYIHYLGNLRSNSLGFGSLYEGFEKSMEWVSMYANANLKTDFFEARSSAYAKSSALVDD
136158360  MPGLSFSNELISRDEGLHQEFAVTLYSHLLEKLDH-------ATIVKIVFDAVSIEKMFILEALPCRLIGMDSDQMGQYIEFVADRLLAQLGVAPVFGVS-CPFDWM-ETISLEGKTNFFEKRVGDYSKHIVAEGD
144082172  MPGLCFSNELISRDEGLHQEFAVELFKLLR-------NKPSTETLHTIIKEAVEIEKGFIIDALPCNLIGMNSEKMAEYIEYVSDRLLKQIRQPPIWN-SKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
58578998   MKGMGQIIAWSVRDETLHTESIIRLFNTFIQENYEIWDDDLKKELYEACSVIVTLEDEFINLAFACGVEGLSAQEVKEYIRYIANRRLIQLNLEPIYSANKNPLLWLDEILNGVEHTNFFENRVTEYTRAAT----
138250923  LPGLTFSNELISRDEALHTEFAILLYSMIEK-------KLKKTRIHEIIKEAVEIEKEFILDALPCRLIGMNNVLMSQYIEYVADRLSLQLGYEKIYN-SNNPFDFM-EMISVQSKTNFFEDRVSDYA--------
194319980  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFQ-------YLVNKPSEERVREIIVDAVKIEQEFLTEALPVGLIGMNCILMKQYIEFVADRLLVELGFSKVFQ-AENPFDFM-ENISLEGKTN------------------
254492407  MKGTAEQLQYIMRDEVMHASFGIRVCKQIMKEENITLDP---KKVQQMFEEADAAEETYAGYILRDPILGYSKEVHHGQFRYTANRRAKQLGFEEPFPGAEATLPWLDEQANMRKEKNFFETKVTEYQTGGGLKWD
225568010  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRSMLQELKKEEPQLFAAEDIKMYRQMIREGCEQEIRWGHYVIGDKIQGLTKDMITSYIRYLGNLRCTGLGFERIYEGIPESMRWVEQYSNANLKTDFFEAKSTAYAKSSALVDD
57339646   MKGMGKVVEWSIRDESMHVEGNAALFRIYCQENPYIVDNEFKKEIYLMASKAVELEDRFIELAYELGIEGLKADEVKQYIRHITDRRLNQLGLKEIYNIEKNPLTWLEWILNGADHTNFFENRVTEYEVAGTGSWD
290957506  --GLATGTNWVFRDETMHMSFAFEVVDTVRKEEPELFDELLRQQVTDMLKEAVEAELQFGRDLCGDGLPGMNTESMRQYLECVADQRLTRLGFAPVY-GSQNPFSFM-ELQGVQELTNFFERRPSAYQVA------
136223725  --------ELISRDEGVHCDFAVHL------HNKHLVNKVPKERIEEIILDALRIEREFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELGCEKKHNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLN--
155370749  MPGLGLSNEFISRDEGLHQQFGELLYSKL-------ENKLSLAQVKAIVEEAVANEKEFICEAIPCRMIGMNSELMGQYLEFVADRIFVALGHPKQYNAT-NPFDFM-ELISLEGKSNFFERRVSEYQRPGVMN--
140968592  MPGLTLSNEFIARDEGMHVEWACTLYSMLK-------DKLDKEIVYEIITEAVEIETKFITESLPCKLIGMNADNMIKYIKYVGDRLLIDLGYPKFYKEN-NPFDFM-ENISLEGKTNFFENRVSEYSKA------
22788780   MPGLTHSNEFISRDEGLHCDFAILLFRNYL--RPEC--RSSDEKVINIVTDAVRIEQEFLTESLPVSMIGMNCKLMCEYIEFVADRLLYELIGRKIYN-AKNPFDFMTS-ISLEGKTNFFEKKVSEYKRYGV----
140776459  MPGLCHSNELISRDEGLHTEFAVLMYQNL-------VDKPKPDIIKEIIINAVSIEKEFITESLSCELIGMNAELMNQYIHYVADRLLLMFGLEKVY-HSENPFDWM-EMISVQGKTNFFEKRVG-----------
135228647  MLGTSQMIKFIQRDEVTHLLLFQNLILSTKKERPELFTPELEQKVRAMFRQAVDLESSWGAYITQGQILGFTKEIIRQYIEYLADRRLEAIGYEVEY-GVKHPIPWVDGYSSFNDQTNFFEGNVVNYSKGS-----
142452833  LPGLCFSNELISRDEGMHQEFAVELFNMLK-------NKPSQNTIEEIIRDAVSIEKEFITDALPCSLIGMNSGKMSEYIEYVADRLSKQVGHNKIWN-TKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
143474716  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFRAFIKENPEIWNDKLKSELYNACKTIIAHEDSFIDLAFQMGIEGLTADQVKKYIRWIGDRRLIQLGLDPIYKVEKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
136749671  MPGLCFSNELISRDEAMHVEFAVLLYSKLEKRLPE-------QSVHKIVREAVEVEKNFINDSIPCSMLGMNADLMCLYIEFVADRLLTQLNYNKIWNSA-NPFPFM-ERISIETKSNFFESRVSQYSKANV----
139834807  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAVLLYSKLNK-------KINKNRIYEIISEAVDIEKNFIINALPCKLIGMNSTLMSQYIEFCADRLLIQLGYDKKYD-SLNPFSFM-ELISVESKTNFFEKRVSEYA--------
144068475  MKGMGQIVTWSIRDETLHVEGMSKLFRTFIGENPELWTDKLKYEVYCAAERVVELEDSFIDVCFADDIDGLTGDEVKEYIRYIADRRLLGLGMKAIFHSTENPLPWLDQQINAVEHANFFENRATEYAKAST----
256776482  --GLATGTNWVFRDESMHMEFAFSVVDTVREEEPDLFDDDLERQVTDMLKEAVEAELQFAHDLCGDGLPGMNTESMRAYLECVADQRLARLGFPAVF-GSENPFSFM-ELQDVQELTNFFERRASAYQVAGSVSFD
308183194  MLGSAQMIRFIQRDEVTHLILFQNMINALRNERADLFTPQLINEVIGMFKKAVEIEASWGDYITQGKILGLTSSLIEQYIQFLADSRLSKVGIAKVY-GVQHPIKWVESFSSFNEQSNFFEARVSNYAKGSVSFDD
144062094  LPGLCFSNELISRDEGLHLEFAIELFKMLKH-------KLSKVVVEEIVKDAVSIEKEFITDALPCSLIGMNSEKMSEYIEYVADRLLKQSGHDKIW-GTKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGKSTSIEFD
19074323   MPGLTFSNELISRDEGLHCEFACLL---------HYHLKKKCNRIKEVVMDAVEIEKKFLSESLPVNLIGMNCNLMCRYIEFVADRLLENLGEERVYNAT-NPFDFM-ENISLVGKTNFFDKRESQYQKA------
135719661  --------------------------HQIKIENPHLWDEEMKAEAAQMILEGTELEIMYARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLKFIANRRLTQIGLEEEFKGVGNPFPWMSEIIDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALNWE
135505345  LPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLYTKY------VVNKLTEDEAFAIVREAVEIEHTFVKSCLPDMLLGMNQKLMMNYVEFVADRLLVCLGYSRIW-STQNPFDFMD-NISIETKTNFFEGRVAEYKRSGVRRDE
160881347  MTATSTIFKYINRDEITHLVLFQNIMKELRVEQKEMFTKGLEEELREMMRTGVEHEIAWGQYVTDNQILGINNELIDQYIKYLSNQRLRAVGLEILYEITKHPMEWIESFSNINTKTDFFEAKVTNYTKAAVFDFD
296271635  MLGSSQMIKFIQRDEVTHLLLFQNMINSTRKERPDLFTPELEVKVRAMFRKAVELEAAWGAYITQGQILGFTDGIITQYIQYLADKRLDAVGYKPEYN-VKHPIPWVDGYSSFNDQTNFFEGNVVNYSKGS-----
144070725  MHGLTFSNELISRDESLHTEFAVLLYS-------YIVNKLSQEEVHEVITDAVTIEKEFIIESLPCSLLGMNSDLMSEYIEFVADRLVVQLGYDKIYE-TSNPFDFMDR-IGLEDKQNFFEVRVSNYSKA------
136750796  LPGLCFSNELISRDEGLHLEFAIELFKMLK-------NKPNQDIVYDIVREAVEIEKSFIIEALPCSLIGMNSDKMSNYIEYVSDRMLKQAGFNKIWN-TQNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
141424920  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIKIFNTFCDENPGLLDESLKKEIYDACRTIVHHEDAFIDLAFEMGIEGLTAEQVKTYIRWIANRRLSQLRLKEIYEVKENPLTWLDDMLNGVEHMNFFEGRATEYSKAST----
136858401  MHGLTFSNELISRDESLHTEFAILLYS-------HIVNKLSEEKVHEIIKDAVTIEKEFIIESLPCRLLGMNSELMSQYIEFVSDRIAVQLGYNKIYNIV-NPFDFMDR-IGLEDKQNFFEVRVSNYSKA------
137752975  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIKIFNTFCDENPGLLDESLRKEIYDACRTIVHHEDAFIDLAFEMGIEGLTAQQVKDYIRWIANRRLSQLRLKEIYEVKENPLTWLDNMLNGVEHMNFFEGRATEYSKAST----
307295356  MKGMGQIVSWSVRDETLHCEGIIRLFHAFVKERDCL-TASVKDDIMDMCQKTVRIEDAFIDLVFEMGVPGMTPKDIKKYVRYIADWRLGQLGLKPIYMIDEHPLPWLTPLLNGVEHANFFETRATEYSKAAT----
142454491  -------VTWSVRDETLHCNSMIRLFKEFIHENPEIWTPELKAELYKACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMQGLTAQDVKLYIRFIANRRLSQLGLEPIYDVDKNPLTWLDSMLNAVEHMNFFEGRSTEYSKAAT----
141884110  MKGMGQIVTWSIRDESLHVEGLSKLFRTFIAENPELWTDKLKYEIYCAAERTVELEDKFIDVCFAKQVPDLTAKEVKEYIRYIADRRLLGLGMKKIFHSTENPLPWIDMQVNAVEHTNFFENRATEYAKSST----
144049731  LPGLCFSNELISRDEGMHQEFAVELFNMLK-------NKPSGETIEEIIRDAVSIEKEFITDALPCSLIGMNSSKMKEYIEYVADRLSKQVGHNKIWN-TKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
238061574  --GLASGTNWVFRDESMHMAFAFDVVDTVRHEEPDLFDDELARQVREMLAEAVECEAQFAEDLLEQGVSGLSLDDMRQYLQHVADRRLAQLGIAPLY-GSANPFAFM-ELQDVQELSNFFERRVSAYQVGGSVTFD
144024281  MKGMCQIVTWSIRDETHHVESMIKLFHALIKENPNIWTEKFKASIYQTCRDMVDLEDKFIDLAFQGGIRGLKSDEVKQYIRYIADRRLLQLSLKPNYGVKQNPLGWLDWVLNGVEHANFFENRATEYNKGS-----
189184364  MKGMGQIITWSVRDETLHTNSIITLFKTFIQEYPEVWTEQLKSRIYEACCTIIHFEDAFIDLAFEVGVEGLEARDVKKYIRYIADRRLLQLGLKENYLIEQNPLTWLDQILNGVEHTNFFENRVTEYTRSATTSWD
157736292  MLGSSQMIRFIQRDEVTHLLLFQNMINSVRKERPDLFTSELEETVRAMFRKAVDLEASWGAYITQGQILGFTDGIIRQYIEYLADRRLEAVGYKAEY-GVKHPIPWVDGYASFNDQTNFFEGNVVNYSKGS-----
139388562  LPGLSFSNELISRDEALHQEFAVELYGMLNK-------KTSSEDVRNVVREAVAIEKEFILEALPCKLIGMDSTNMSTYIEYVADRLLKQLGYESIWN-SKNPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGDYSKFSS----
144082475  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIKIFNTFCDENPGLLDDSLKKEIYDACSTIVEHEDAFIDLAFEMGIEGLKAEEVKKYIRWIANRRLAQLRLNDLYEVKENPLTWLDDMLNGVEHMNFFEGRATEYSKAST----
255323570  MLGSAQMIRFIQRDEITHLLLFQNMINSVRTERPDLFTPETEAKIYDMFERAGELEIKWGKYITQNQIMGFTDDIIEQYIRYLIDQRLVAIGLKRRYN-VPHPIKWVDDFAKFNDQKNFFEAKVTNYSKGSISFDD
167756571  MSGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNMIIELQKEEPTLFTPEKIEVYRNMLKRGVEEEIAWGQYVLGNRIEGLTMDMVSDYIHYLGNLRAFSLNFEPLYEGFEEAMKWVSIYSNANNKTDFFEAKSTAYAKSSAIEDD
255658865  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRNILRDLRAEEPDLFTPEREEMMREMIREGVRQEIAWGKYAIGNEVEGLNEKMIEDYVHYLGNARAESIGLGTLYEGEEEPMRWVSQYANPNIKTDFIEGRSTAYAKSTALVDD
136186046  MPGLSFSNELISRDEGLHQEFAVTLYSHLKEKLDD-------DTVFRIVVEALDIEREFIIEALPCKLIGMDSQSMIEYIKFVAQRLLTQLGVTQHSIMASNPFDWM-ENISLEGKTNFFEKRVGDYSKHIVTEGD
139790619  -KALGHSNELIARDEGLHTQFAVLLYKKLK-------NKPTQETVHSIVKEAVAIEKEFICDSIPCDLIGMNKVLMSEYIEFVADRLVQQLGFDKIY-GSKCPFDFM-EQIGLDGKTNFFEKRVSEYQLSG-----
117928932  --GLASGTNWVFRDESMHMAFAFDVIDTVRREEPELFDDELARQAREMLAEAVDCETQFAEDLLGQGVPGMSLADMRSYLEHVADRRCVQLGLEPIY-GSPNPFTFM-ELQDVQELSNFFERRVAAYQIGVS----
144000931  MKGMGKVVEWSIRDESIHVEGVSKLFKAYCAEHPRIVDDEFKGHIYEMARQAVKLEDKFIDLAYQGDIEGLAAADVKTYIRYITDRRLLQLGMKPNFKVKDNPLPWLEWVLNGADHTNFFENRVTEYEVAGTGKWD
136193783  MKGMGQIVTWSIVDETQHAENMMKLFKEYIKENPEIWNDELKSAIYTICERMVALEDKFIDLAFGTGIEGLTAEDVKEYIRYIADRRLIGLGMKGIFKRKKNPLPWVEAMINAPTHTNFFENRATDYAKGASGNWD
135287498  MHGLTFSNELISRDEGMHCETAILLHNELK------YTKLPEDIAHKIFKEAVEIETEFICESLPCKLIGMNSDSMTQYIKYVADYWLLKLGYNKIYN-EKNPFEFMK-MISIQQKSNFFETRVSEYSLSSVVTQ-
296442556  MTATSTIFKYINRDEITHLVVFQNIIKELKKENPELFTESMIEEFREMMRVGVEHEIAWGQYVTANEIMGINDQLIDAYIKYLSNQRLKAIGLEELYEITTHPMAWIDSFSKLNNKTDFFEAKVTNYTKAAAFDFD
136700072  LPGLCFSNELISRDEGLHQQFAVELFNMLKF-------KPSADTIKQIVKEAVEIEKEFILDALPCSLIGMNSEKMTQYIEYVSDRLLKQVGQEKIWNST-NPFEFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
139146811  LPGLCFSNELISRDEGLHLEFAIELFKMLKY-------KAQPNTVYEIVKDAVSIEKSFITEALPCSLIGMNSDKMSEYIEYVADRLLKQSGHDKIWN-TKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGKSTSIEFD
160947324  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFKKMLLELQNEEPELFTEEKVAVYKDMIKTGVEQEIAWGKYVLGENIPGLTIQMVEDYIKYLGNLRSTALNFGKLYGYDEEPMKWVSEYSDPNAKTDFFEAKPSAYSKSSVIDDD
56551339   MKGMGQIVSWSVRDESLHCEGIIRLFHTFCQERQCL-TKQVKDDILNICQRTVRIEDAFIDLVFEMGVEGMTPKEIKKYIRYIADWRLGQLGLSPIYMIEEHPLPWLTPLLNGVEHANFFETRSTEYSKAAT----
136851250  MHGLTFSNELISRDESLHTEFAILLYS-------HIVNKLSEEKVHEIIKDAVNIEKEFIIESLPCRLLGMNSELMSQYIEFVSDRIAVQLGYNKIYNII-NPFDFMDR-IGLEDKQNFFEVRVSNYSKA------
143178907  MKGMGQIVTWSIRDETLHVEGMSKLFRTFIKENPELWTDELKYEIYCAAERTVELEDAFIDLCFEGDVPDLTPEEVKAYIRYIADRRLLGLGLKKIFSSEGNPLPWLDYMLNGVEHTNFFENRATEYARAST----
188588149  MPGSAQEIRYINRDENTHLWLFRNIIKELQSENPESFTTDLKNELKEMMRIGVENEILWGHYVIGDKIQGINKKLIEDYIKYLGNKRLKEIGLGMLFEGEENPATWVDVVANSNSKTDFFEAKSTAYAKVSTLIDD
288817346  MRNTVQQIKYINRDELTHVTLFRNIIQTIKQENPELFTPELEKWVYEFFKYATDAEIKWGQYVTQNQILGINNTLIDRYIKYLANLRLTQLGYKPLYEITENPMKWIDQFRTINDKTDFFQAKPQTYAKRSELKW-
140829352  LPGLCFSNELISRDEGMHQEFAVELFNMLK-------NKPSRSIIEEIIKDAVSIEKEFITDALPCSLIGMNSEKMSEYIEYVADRLSKQVGHDKIWN-TKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
229495919  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRSMILELRREQPELFTPEREAEFLEMIREGALQEIAWGKYVIGDEIEGLTSQMVSDYIMYLANLRSANLGLGVIFPGHEESMSWVSQYSNSNLKTDFFEAKPSAYAKSASIEDD
306819883  MPGTVQEIRYINRDENTHLWLFRSILLELKKEEAHIFTQENINLFRNMIKQGVEEEIRWAKYAIGDNIQGLSMSMIEDYLKYLGNLRCKGLGFDNIYEGYEESMSWVSEYSDPNAKTDFFEAKVSAYAKSTVIEDD
136661624  MKGMGQIVSWSVRDESLHCEGMIKLFHTFCDETQCL-TQSVKDDIVDCAKTVVDMEDKFIDLAFEMGPIGMTPKDIQSYIRYIADWRLGQLGLDPVYNIKEHPIPWLEEILNGVEHANFFEARSTEYSKATTGEW-
168702494  --GLATGTNWVFRDESAHMAFAFRVIDTVRREEPDLFDAELEAQIVAMLREAVECETAFARDVLGQGVAGLSLADLRSYLEYVADRRLESLGIAPVF-GAKNPFGFMD-LQDVQELTNFFERRVSAYQLG------
136678124  MKGMGQIVSWSVRDESLHCEGITKLFHAFCAERGCL-TKAVKEDIIDCCQKVVRLEDSFIDLAFEMGVPGMTAKEIKRYIRYIADWRLGQLGLPAIYMVEDHPLPWLAPLLNGVEHANFFETRATEYSKASGQVWD
136598480  MPGLTLSNEFISRDEALHTEFAVMLYSKLEQ-------KLSKTQIAEIIREAVEIEKEFITESLPCRMIGMNSKLMTQYIEFVGDRLCLQLNIDKIYNSA-NPFDFM-ELISLESKSNFFERTVSEYAMA------
138436143  MTGIGEQFQYIMRDESIHMNFGLDLINGIKSENPEAWTPEFQKEIAGLIEEAVELEIAYAQDCLPRGILGLNAGLFREYVQHIADRRLERIGLGTKY-GSDNPFPWMSETIDLAKEK-------------------
297736972  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYSLLQKQLPW-------QKVHHIVHEAVEIETQFVCEALPCALIGMNATLMSQYIKFVADRLLVALGYERKYN-VENPFDWM-EFISLQ----------------------
141413341  MKGMGQIVTWSIRDETLHVEGMSQLFRTYIKENPELWTDELKYEIYCAAERTVELEDAFIDLCFEGDVPDLTPEEVKAYIRYIADRRLLGLGLKKIFSSEGNPLPWLDYMLNGVEHTNFFENRATEYARAST----
143673052  MPGLTFSNELISKDEGMHCHFACLLYSYIKNKIKPEIIKEIIQ-------EAVEIEKEFITDSIPCALIGMNADLMKEYIEFVSDRLLIQLGYEKIWN-TQNPFDFM-EMISLRPKTNFFELRVGEYAKS------
136459448  -PGIGEQIEYTLRDESIHISFGTALLLKTREQYPEVWTDAFETELAEYIVEAIALEKAYSKDVLGDGMLGMTQPMFDKYMNYIGNRRLEGAGLKFRLPDDQNPFDFLSEVQDLLKCKNFFETRVTEYQSAGALDDD
142180574  MKGMGTIVEWSIRDETLHVQGNAKLFRTFCDEHPRIVNDELKSKIYEMAKNAVKLEDRFIDLAYGHDIQGLSKEDVKAYIRHIADRRLLQLGLKPKFKQKDNPLPWLDWVLNGASHDNFFEKRVTEYSVNG-----
45268714   -------------DEGLHCDFACLMFQ-------YLVNKPSEERVREIIVDAVKIEQEFLTEALPVGLIGMNCILMKQYIEFVADRLLVELGFSKVFQ-AENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVSEYQRFAVM---
139595610  MKGMGQIVTWSIRDETLHVESMSRLFKEFIRENPELWNDELKYEIYCAAERVVELEDAFIDTCFEEEITGLTAAEVKEYIRYIADRRLLGIGMKAIFHSKDNPLPWLDYILNGVEHTNFFENRATEYARAST----
229827460  MTATSTIFKYINRDEITHLVLFQNIIRELMKENPEIFTDELKGELREMVKVGTLNEIEWGQYVTNNEILGINNELIERYIKYLSNLRLRAIGLPVWFEITENPMAWIESFSNLNTKTDFFEAKVTNYTKAAAFDFD
137251859  MKGMGQIITYSIRDESLHVEAMTQLFREFIKENIELWTDDLKKKIYQACRDMVDLEDQFLTLVFEQGIEGLSRANMKAYIRYIADRRLLQLGLKPNYKISKNPLDWLDDVL-GVEHQNFFEGRSTSYMKAG-----
144044197  LPGLCFSNELISRDEGLHQEFAVELFNMLQQ-------KPSKDIIHTIIKEAVEIEKGFILDALPCSLIGMNSEKMSEYIEYVSDRLLKQVGHPTIWN-SKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
141331128  LPGLTFSNELISRDEALHTEFAILLYTKLSKQL-------SQTQIHDIVRDAVEIEKEFICDALPCRLIGMNSKLMSQYIEFVGDRLCLQLGYDKLY-GSSNPFDFM-ELLSIDSKVNFFERTNSSYA--------
139819978  MKGMGKVVEWSIRDESIHVEGIAKLFRQFCTEYPKIVDDDFKSEIYEMARQSVKLEDKFVQLTYKMGAPGLESSDVKTYIRYITDRRLLQLGLKPNFKVKENPLPWLEWVLNGADHTNFFENRVTEYEVAGTGTWD
103487260  MKGMGQIVSWSIRDESLHCEGIIKLFHAFTKERGCL-TKAVKEDIIDTCQKTVRLEDAFIDLAFEQGVPGMTPKEIKRYIRYIADWRLGQLGFQPIYMIDEHPLPWLAPLLNGVEHANFFETRATEYSKGAT----
144035073  MKGMGKVVEWSIRDESMHVEGNAKVFRQFCVEHPKVVDDDFKGDIYTMARLAVKLEDKFVDLAYKMGIEGLDASEVKSYIRYITDRRLLQLGLKTNFKVKENPLPWLEWVLNGADHTNFFENRVTEYEVAGSGNWD
299144102  MPGTVQEIRYINRDENTHLWLFRNIIQELKKEEVELFTEERINEYKCMLMEGVRQEIEWGQYVIGDNIQGITAQMVKDYIEYLGNLRSRSIGFGNLFDEEPNSMKWVSEYSNPNEKTDFFEGKVSAYSKSSVFEDD
138174871  MKGMGQIVTWSIRDETLHVEGMSQLFRTYIKENPDLWNDDLKYEIYCAAERTVELEDAFIDLCFEGEVPDLTPDEVKAYIRYIADRRLLGLGLKKIFSSEENPLPWLDYMLNGVEHTNFFENRATEYARAST----
256391238  --GLASGTNWVFRDESMHMAFAFDVVDTVRAEEPDLFDEKMAQQVREMLAEAVECETQFAGDLLGGGVSGLPVADMRAYLEHVADRRLEQLGLEPMY-GTANPLGFM-ELQDVQELSNFFERRVSAYQVGGSVSFD
114568952  MKGMGQIVTWSIRDESLHCEGMIKLFHAFAEETGAL-TQEVKDDITECCRTVVGLEDKFIDLAFEAGVEGMTPDDIKTYIRYIADWRLGQLGLPKIYGVKEHPLPWLSEILNGVEHANFFEARATEYSKGAT----
299472857  -KGLSFANSLIARDEGLHATASVLIYKHLRNKLP-------QERVHEIFEHAVSVECEFISSALPVALIGISEKSMTEYIKFVADYWLNQLGYDKVYNCA-NPFEWMD-MISLQGKTNFFENRVAEYSKPGVL---
136230506  MPGLTLSNEFIARDEALHTEFAVLLHSKLEK-------PLKKQKIHEIIKEAVEIETEFINEALSCRLIGMNQLLMQQYIEFVADRLSVQLGGDKIYE-SKNPFDWM-ENISIEGKDNFFEKRVSEYSLATKID--
140937020  LPGLCFSNELISRDEGLHQQFAVELFNMLKF-------KPNNDTIKQIVKEAVEIEKAFIIDALPCSLIGMNSEKMTQYIEYVSDRLLKQVGQEKIWNST-NPFDFM-ETISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
139209507  MKGMGKVVEWSIRDESMHVEGNSKLFRSYCAEHPKIVNDDMKLQIYEMARVAVKLEDKFVDLAYKGDIQGLNSSDVKKYIRYITDRRLLQLGLKTNFKVKENPLPWLEWVLNGADHTNFFENRVTEYEVAG-LKGD
139388062  LPGLCFSNELISRDEGLHQEFAVELFKMLNR-------RPSTSVVHNIVKSAVECEKEFITNALPCRLIGMNSDMMCNYIEFVADRLLKQAGFPTIW-GTENPFDFM-ENICLDGKTNFFEKRVGDYGKSGV----
144108224  LPGLCFSNELISRDEGLHQQFAIKLFGML-------NNRPSVQTIHSIVKSAVECEKEFIIDALPCKLIGMNDELMGKYIEFVADRILKQSGYPPLWK-TENPFDFM-ENICLDGKTNFFEKRVGDYGKSGV----
167648664  MKGMGQIVSWSIRDESLHCEGIIKLYHAFNAET-KCVTPEVAADIVECCKSVVIMEDAFIDLAFEAGIQGMTPHDIKQYIRFIADWRLRQLHLPEVYGIKENPLPWLQSLLSGVEHANFFEARATEYSKAAT----
85710107   MKGMGQIVSWSVRDETLHCEGIIKMFHTFCEERDCL-TKAVKEDIIDICQKTVRLEDAFIDLAFEMGVEGMTAKDIKKYIRYIADWRLGQLNLQPIYMIDEHPLPWLSPLLNGVEHANFFEARATEYSKGAT----
142456249  MKGMGTIVEWSIRDETMHVQGNAKLFREFCEEHPRVVNDELKSKVYEMAKNAVKLEDRFIKLAYKSGLIGLTEEDVKLYIRHIADRRLLQLGMKPNFKVKENPLPWLDWVLNGASHDNFFEKRVTEYSVNG-----
135909303  MKGMGTIVEWSIRDETLHVQGNAKLFRTLCEEHPRIVNDELKSKIYKMAKNVVKLEDRFIKLAFGLEMEGLTEEDVKQYIRHIADRRLLQLGMKPNFGVKDNPIPWLDWVLNGASHDNFFEKRVTEYSVNG-----
303389600  MPGLTFSNELISRDEGLHCEFACLLHRRYL--------KQKCKRVKEVVMDAVEVEKRFLSESLPVDLIGMNCQLMCKYIEFVADTLLENLEEEKIY-HTPNPFDFM-ENISLVGKTNFFDKRESQYQKA------
268678691  MLGSAQMIRFIQRDEITHLLLFQNMINTTKKERPDLFTDALKAKVYEMFQKAGDLEIEWGKYITQNQIMGFTDDIIETYIHYLVDDRLTAVGFDKLYN-ASHPIKWVDDFSKFNDKTNFFEGNVSNYSKGS-LSFD
136796183  MKGMGTIVEWSIRDETMHVQGNAKLYREFCEEHPRIVNDELKSKIYEMAKNAVKLEERFIHLAYQSGIEGLSENDVKQYIRHIADRRLLQLGMKPKFGVKDNPLPWLDWVLNGASHDNFFEKRVTEYSVNG-----
302381236  MKGMGQIVSWSVRDESLHCDGIIKLYHAFNKETG-VVTKAVADDIVQCCETVVGLEDKFIDLAFEAGEIGMTPEDIKQYIRFIADWRLRQLKLPELYGVKENPLPWLQSLLSGVEHANFFEARATEYSKAAT----
283955349  MLGSAQMIRFIQRDEITHLLLFQNMINSVRKERPDLFHDENINKIYDMFKKAGDLEIKWGKYITQNQIMGFTDDIIEEYIHYLVDQRLSAINLDKLYN-AKHPIKWVDDFSKFNDQKNFFESKVTNYSKGSISFDD
288791171  --GLASGTNWVFRDESMHMAFAFDVVETVRAEEPDLFDDEMERQVKEMLAEAVECEVSFAEDLLGQGVPGMSLADMREYLQHVADRRLAVLGIAPMY-GSGNPFAFM-ELQDVQELSNFFERRVSAYQVGGSVTFD
256679355  --GLATGTNWVFRDETMHMSFAFDVVDTVRKEEPELFDDKLEAEVKEMLAGAVDAELQFARDLCGDGLPGMNTESMREYLQCVADQRLVRLGFSPVY-GSSNPFSFM-ELQGVQELTNFFERRPSAYQVAGSVSFD
139355950  MRGTGEQLQYILRDEAMHFSFGLKVVNQIVEEENITFDP---KAVREMWDESEAAEKAYADYILRDPILGYSAEYHSEQFRFVANRRARTVGLEEPFPGAKNVSPWLDEQATLRKEKNFFETRVIEYQTGAQLEW-
85375147   MKGMGQIVSWSVRDESLHCEGIVRLFHEFVRER-DCYTKAVKEDIIDICQKSVRLEDNFIDLAFEMGPVGMTPKEIKKYIRYIADWRLGQLGLQPIYMVDDHPLPWLAPLLNGVEHANFFEQRATEYSKGAT----
136848324  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAILLYSKLQKKL-------SKKRIHEIIMEAVEIEKEFILEAIPCRMIGMNNKLMSQYIEFVADRLCLQLGYDKIYNST-NPFDFM-ELISVETKVNFFERTNSEYS--------
225873704  --GLASGTNWVFRDESCHLEFAFEVVNVVRSQEPDLWDAQLEADIVEMLHEAVDAETQFAEDLLSGGVAGLSVRDMRQYLGYVADSRLQRLGIAPAF-GVKNPFSFM-ELQDVQELTNFFERRVSAYQTAVA----
254418345  MKGMGQIVSWSVRDESLHCEGIIKLYHAFNKETG-AVTKAVADDIVDCCKTVVNMEDRFIDLAFEMGVQGMTPEDIKQYIRFIADWRLRQLKLPEVYGVKENPLPWLQSLLSGVEHANFFEARATEYSKAAT----
197103810  MKGMGQIVSWSVRDESLHCEGIIKLYHAFNKETG-AVTQAVADDIVDCCKTVVGLEDKFIDLAFEAGVQGMTPDDIKQYIRFIADWRLKQLHLPQVYGIKENPLPWLQSMLSGVEHANFFEARATEYSKAAT----
143280310  MKGMGTIVEWSIRDETLHVQGNAKLFREFCEEKPRIVNDELKSKIYQMARDVVKLEDRFIKLAFGMEMEGLTEDDVKQYIRHIADRRLLQLGMKAKFGVKDNPLPWLDWVLNGASHDNFFEKRVTEYSVNG-----
136809645  ---LTFSNELISRDESLHTEFAILLYSMIK-------NRVDQEDVYTMMREAVDIEIDFITDSLPCRLLGMNADLMSDYVKYVADRILKQLNYKPLYDITHCPLDFM-ERISITNKSNFFEVRVAEYSKANV----
293401949  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRSMILELQKEEPQLFTPALVEEYKDMLRYGVEEEIRWGSYVIGNDIEGLTMQMVREYIYYLGNLRSTSLGFGTLYEYEKEPMEWVSMYANANLKTDFFEARSSAYAKSSALVDD
134963011  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAVLLHNKLEK-------PLKKQKIHEIIKEAVEIENEFINEALSCRLIGMNNMLMQEYIQFVADRLSVQLGGDKIY-GSKNPFDWM-ENISVERKTNFFEDRVSEYSLATKMD--
136326877  ---------WSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPKLKKELYEACRTIVEHEDSFIDLAFEMGMEGLTAKEVKEYIRFIANRRLDQLGLEPIYDVQKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
254293199  MKGMGQIVSWSVRDESLHCEGMMKMFHTYAEETGAL-TKTVKDDITDCCQTVVKLEDKFIDLAFEAGVEGMTPEDIKNYIRYIADWRLKQLKLDPVYGVDEHPIPWLTEILNGVEHANFFEARATEYSKGAT----
159040364  --GLASGTNWVFRDESMHMAFAFDVVDTIRAEEPDLFDADLERQIKDMVTEAVDCEAQFAEDLLEQGVSGLSLADMREYLQHVADRRLVTLGIAPIY-GSQNPFAFM-ELQDVQELSNFFERRVSAYQVGGSVTFD
136575270  ------------------------LINVIKAENPEIWTEAFQQEILELIKQAVVLEKAYAHDACPNGMLGINAEQFSDYVEHITDRRLERIDLPKIF-GTKNPFPWMSQSTDLSKEKNFFESRVTEYQTAGSLEW-
144002046  MKGMGTIVEWSIRDETMHVQGNAKLFREFVEEHPRIVNDELKSKVYEMATNAVKLEDKFIKLAFGHDQEGITEKDVKQYIRHIADRRLLQLGMKPKFKVKDNPMPWLDWVLNGASHDNFFEKRVTEYSVNG-----
308490921  -------INYFFRDEGLHRDFACLLYSMLQ-------NKLTQERIFEIIKDAVCIEQEFLTEALPVDMIGMNCRLMSQYIEFVADHLLAELGCDKLYN-VKNPFDFM-ENISIDGKTNFFEKRVSEYQRPGVMS--
149375674  MRGTGEQLQYILRDEAMHFSFGLKVVNQILEEENITLDP---KAVRDMWDESEAAETAYANYILRDPILGYSAQYHSEQFRFVANRRARTVGLEEPFPGAKNVSPWLDEQATLRKEKNFFETRVIEYQTGAQLEW-
137300640  --GLAAGTNWVFRDESCHMNFAFEVVNTARKQQPELWTPELMEDIRNMLQEAVECEMKFAEDVLGGGVNGMSLKDTREYLQFVADQRLMQLGLEPIYR-SKNPFDFMA-LQDVQELTNFFEKTVTSYQVG------
297587320  MPGTVQEIRYINRDENTHLWLFRSMILDLKKERPELFTEEKNAQYKEMIKQGSEAEIEWAKYVIGEKIQGLSIKMVEDYIKYLGNLRSTGLGFGVIYPGREIPMKWVSEYSDPNKKTDFFEAKPSAYSKSAIIEDD
139668685  MPGLCMSNTFIARDEGLHQDFAVHLYVDMLQE------RLSDETIHALFRDAVAHEQEFVCDALPVSLVGMNATDMATYIEYVADRLLMQLGHPPLY-HSACPFDFMK-LQGIQVKTNFFESRESSYQKAGV----
143310179  MKGMGQIVTWSIVDETMHTESMIKLFRTYIEENKEIWNDDLKSQIYTIAEKMVALEDKFIDLAFSMGMPDLSADDVKSYIRYIADRRLISLGLKGIFKVKKNPLPWVEEMINAPTHTNFFENRATDYAKG-ALSGD
135873630  -KALGGSNELIARDEGLHTDFAVKLYH-------HLNNKVSQERAEEIMSDAVNIEEEFICESLPCRLIGMNSELMKKYIRFVADRLMVQLGFTKIYNES-NPFDFMDNTL-LDGKTNFFEKRVSEYVHSST----
142571297  MKGMGKVVEWSIRDESMHVEGNSNLFKSFCAEHPKLVDDGFKKEIYVMATEIVKLEDKFIDLAYSGDIEGLSAGDVKQYIRYITDRRLLQLGLKTTFKVKENPLSWLEWILNGADHTNFFENRVTEYEVAG-----
144083881  MKGMGQIITYSIRDESLHVEAMTKLFREFIQENIDIWDDEFKAEIYQACREMVALEDRFLDLVFEQGIEGLTKAEMQKYIRYIADRRLLQLGLKPNYNVKDNPLDWLDDVL-GVEHQNFFEGRATTYMKAG-----
143274582  MKGMGQIVTWSIRDESLHVEGMSQLFRTFIAENPELWNDDLKYEIYCAAERTVELEDAFIDLCFEGDVPDLTAEEVKEYIRYIADRRLLGLGMKKIFHSEDNPLPWLDYMLNAVEHANFFENRATEYARAST----
87198296   MKGMGQIVSWSVRDESLHCEGITRLFHAFVKERGCL-TKAVKEDIIDCCQKTVRLEDAFIDLAFEQGVPGMSAKEIKRYIRYIADWRLSQLGLPAIYMIEDHPLPWLAPLLNGVEHANFFETRATEYSKAAT----
143127974  MKGMGQIVTWSIRDETLHVESVSKLFRTFIAENPELWTDKLKYEIYCAAERVVELEDKFIDVCFQAKIPDLTAKEVKEYIRYIADRRLLGLGMKEIFHSKENPLPWIDMQINAVEHTNFFENRATEYAKAST----
138614239  MKGMGQIITYSIRDESMHVEAMTKLFREFIQENIDLWTDDFKAEIYQACREMVDLEDRFLDLVFEQGIPGLTKKEMQQYIRYIADRRLLQLGLKTNYNVKENPLNWLDDVL-GVEHQNFFEGRATTYMKAG-----
291303011  --GLATGTNWVFRDESCHMNFAFSVVDVVRNEEPELFDDELTEAVTRMIEEAVAAELQFARDLCGEGMPGMTVNDMKSYLEYVADQRLTRLGMPVRY-GSKNPFGFMA-LQDVQELTNFFERRPTAYQVAVG----
241773124  MKGMGQIVSWSVRDESLHCEGIIKLYHAFNKETG-AVTKAVADDIVDCCKTVVSLEDKFIDLSFEMGVEGMTPDDIKQYIRYIADWRLRQLELPEVFGVQENPLPWLQVLLSGVEHANFFEARATEYSKAAT----
154149104  MLGSAQMIRFIQRDEITHLLLFQNMINSVRKERPDLFNDKNIAKIYEMFEKAGELEIKWGKYITQNQIMGLTDEIIEEYIHYLVDNRLSAIGLNKKYN-ARHPIKWVDDFAKFNDQKNFFESKVTNYSKGS-LNFD
142506546  MKGMGQIITYSIRDESLHVEAMTKLFRDYIQENIELWTDDLKKEIYQACRDMVDLEDRFLNLVFEMGIEGLTQAEMKQYIRYIADRRLLQLGLKPNYNVKDNPLTWLDDVL-GVEHQNFFEGRATAYMKAG-----
142387038  MKGMGQIVTWSARDESLHTESIIKLFNTFLSENPDINIKKLKVDLYKACNSMILHEDAFIDRAFELGVEGLRPESVKQYIRYIADIRLTQLGLQPIYNIATNPLPWIDVMLNGVEHTNFFENRATEYSKAST----
254449372  MKGTAEQLQYIMRDEVMHASFGLRVARQIMREENIQPDP---KAMREMWDECEAAEEGYARYLLRDPILGYSAEDHVNQFRFIANRRANKLSLEEPFPGAENALPWLDEQANMRKEKNFFETRVTEYQVGGGLTW-
136718209  MKNMGQIVTWSIRDETLHVEGMTQIFRTYIRENPEIWNDELKYEIYCAAERVVELEDAFIDIAFDCEVQDLTGAEVKAYIRYIADRRLLQLGMKKIFNSESNPLPWLDYMINAVEHTNFFENRATEYARAST----
160915703  MPGSVQEIRYINRDENTHLWLFRSILLELKKEEPQLFTPEHIEIYKGMLKHGVEEEVKWAEYVLGERMEGLTMEMVADYIHYLGNLRSNALGFGSLYGYEKEPMEWVSMYSNANIKTDFFEAKSTAYAKSSALVDD
281204152  MSGLCSSNEFISRDEGLHCQFACLLYSKL-------VNKLDAKTIESIIRDAVDCEKEFITQSLPVDLIGMNNRLMSEYIEFVADHLIVALGYKKIYN-TANPFDWM-ELISIDTRTNFFEHRNTSYTIPGV----
135518861  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAILLYSKINKKI-------PKKKLYDIVREAVDIEKEFITESIPCRMIGMNSKLMCQYIEFVADRLCLQLGYDKLYN-SSNPFDFM-ELISIESKVNFFERTNAEYA--------
136320202  MRGMGQIVTWSVRDESLHCEGMIKLFHEFVKETKCM-TKKLKQEILECCEKVVELEDNFIDLAFEMGVEGMKPIDIKNYIRYIADWRLKQLNLDPIYGIKKHPLPWLTEILNGVEHANFFEARATEYSKVAT----
134828952  MKGMGKVVEWSIRDESIHVEGIARLFKAYCAEHPRIVDDEFKATIYEMARQAVKLEDAFVDLAYKGDIEGLEMKEVKEYCRYITDRRLLQLGLKPNFKVKDNPLTWLEWVLNGADHTNFFENRVTEYEVAGNGKWD
136855234  MKGMGKVVEWSIRDESMHVEGNSKLFKAFIAEHPKLVDNDFKKEIYTMAKDIVKLEDKFIELAYEMGIEGLTMEEVKTYIRYITDRRLLQLGLKTNFKVKNNPLPWLEWILNGADHTNFFENRVTEYEV-------
140891475  MKGMGQIVTWSIRDETLHVEGMSQLFRTFISENPELWNDDLKYEIYCAAERTVELEDAFIDLCFADNVPDLTGNEVKEYIRYIADRRLLGLGMKKIFGSEENPLPWLDYMLNAVEHTNFFENRATEYARAST----
139676726  MKGMGKVVEWSIRDESMHVEGNSNLFKSFCAEHPKLVDDGFKKEIYMMATEIVKLEDKFIDLAYSGDIEGLSADDVKKYIRYITDRRLLQLGLKTTFKVKENPLSWLEWILNGADHTNFFENRVTEYEVAG-----
310831442  MPGLISSNELIARDEGMHCDYSIMLYHMLQ-------NKLSQEKIQQMFKDAVETERIFICESLPCSLLGMNADLMEQYIKFVADQLIIKLGYNKIFK-VDNPFTWM-EAISIEGKTNFFEHRPTQYQRA------
271967540  --GLATGTNWVFRDESMHMEFAFSVVDTVRAEEPDLFDDKLGAQVTQMIEEAVEAELAFAADLCGDGMSGMNVEQMRQYLEYVADQRLVRLRFPVRY-GTANPFAFM-ELQDVQELANFFERRVSAYQVAGNVSFD
143737690  --GLAAGTNWVFRDESAHMNFAFEVVRTVRNEQPELWTTDLVEDIKKMLSEAVDCEMKFADDVLGGGITGMSLSDTREYLQFVADSRLQQLGIEPIY-GSKNPFDFMA-LQDVQELTNFFEKTVTAYQVG------
143862451  ---------WSVRDETLHCNSMIRLFKDFIKENPETWTPQLKKEIYEACRTIIEHEDAFIDLAFQMGMQGLTAQNVKDYIRFIANRRLDQLGLERIYDIDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
137719989  MKGMGQIVTWSIRDESLHVEGLSKLFRTFIAENPDIWTDKLKYEIYCAAERVVELEDKFIDVCFDKDIPDLTAKEVKEYIRYIADRRLLGLGMKNIFHSTTNPLPWIDMQVNAVEHTNFFENRATEYAKAST----
16124515   MKGMGQIVSWSIRDESLHCDGIIKLYHAFNKETG-AVTKAVADDIVDCCKTVVGMEDNFIDLAFEAGIQGMTPDDIKAYIRFVADWRLRQLHLPEVYGVKENPLPWLQSLLSGVEHANFFEARATEYSKAAT----
139556793  MPGLTSSNELISRDEALHTEFAVLIYSML-------ENKLDYDTIKEIIEDAVSIEKEFIIDSIPCKLIGMNAELMTEYIEFVADRLVQQLGYEKIYN-ASNPFEFM-EMISMEGKTNFFEKR-------------
144105218  MKGMGQIVAWSIRDENHHVENMIKLLHTVLDEKPHIWNDKFKKSLYDICRDMVTLEEKFIDLAFEQGVQGLTPQEVKNYIHYMADRRLLQLGLKPNYGVKENPLEWVDYIVNGQAHENFFETRATEYAKGAV----
140772056  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIKLFRTFIDENPDIWTEQLKKEIYEACRTIVSHEDAFINLAFEMGPIGLTADEVKQYIRWIGNRRLIQLGLEPIYQVDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGR-------------
136014865  MKGCGKIVEWSVRDESMHVEGIAHLFRAFCSENARIVNNDMKKEIYKMSSEIVKLEDAFIDLAYKMGEPGLPKEDVKNYIRYIADRRLLQMGLKTNFKVKDNPIPWLEWILNAADHTNFFENRVTEYEVAG-----
139620249  ----TFSNELISRDEALHTEFAVLMYSKLNK-------KIRKDKLYEIVKEAVEIEKEFITAALPCRLIGMNDILMSQYIEFVADRLVIQLGYEPIYN-SSNPFEFM-EMISIEGKTNFFEKRVGEYALAT-----
139073090  MKGMGTIVEWSIRDETLHVQGNAKLFREFCAEHTRIVNDELKSKIYQIAKDVVKLEDKFIDLAYGHKIEGLEKKDVKQYIRHIADRRLLQLGMKPNFNAKDNPLPWLDWVLNGASHDNFFEKRVTEYSVNG-----
140548027  MNGMGQIITWSIVDETIHCESMIKLFRTYVEENREIWNDELKSSIYRIAERMVELEDNFIDLAFKMGMPDLTAAEVKQYIRYIADRRLISLGMKGIYKVKRNPLPWVEEMINAPSHTNFFENRATDYAKGS-----
310823070  --GLAAGTNWVFRDESTHMAFAFEAIRVARQEEPDLFDARMQADVVAMMREAVECETLFAQDLLSGGVAGLSVQEMRQYLEYVADQRLTMLGLAPVFR-VKNSLPFMD-LQDVQELTNFFERRVSAYQVAVGV---
140971302  MPGLTFSNELIARDEGMHTDFAVMLFKKLNKKP-------KKAKIHDLFKEAVAIEKEFICEALPCKLIGMNAKLMSQYIEFVADRLLSQLGYDKIWN-TGNPFDFM-EMISLEGKTNFFEK--------------
289548460  MLSTVQQIKYINRDELTHVSLFRNIILTLKKENPELFTPEMEKWVKEFFRYAASEEIKWGQYVTRNQILGINDQLIDRYIKYLANLRLTQIGYEPVFPVTENPMKWIDTFRTINDKTDFFQAKPQTYAKRSELKW-
142089421  MRGMGQIVTWSVRDESLHCEGMVKLFHEFVRETKCM-TKKLRTEIIECCEKVVELEDNFIDLAFEMGVEGMEPKDIKNYIRYIADWRLKQLSLDPMFGIKEHPLPWLTEILNGVEHANFFEARATEYSKATSGNWD
143849699  MKGMGQIVTWSARDESLHTESIIKLFNTFIMENPDINVKKLQVDLYKACNTMISHEDAFIDRAFELGVEGLRPESVKEYIRYIADIRLTQLNLQPIYNIASNPLPWIDVMLNGVEHTNFFENRATEYSKAST----
142047730  LTGVAQQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKLENPELWQPNFQEEMIKLVRKGVELETQYAYDTMPKPILGINASLYEEFIKFIANRRLAQIGLPEQYPGATNPFEWMSEIMD------------------------
134817432  MAGMGQIITWSIVDETQHTEGMIKLFKSYIEENREIWNDELKSTIYNIARRMVELEDKFIDLAFKMGMEDLTADDVKKYIRYICDRRLISLGLKGHYKVKRNPLPWVEEMINAPTHTNFFENRATDYAKGAKGKWD
140198191  ---------------GLHTDFACLLFSKL-------EDTPAEATAHAIFREAVQLEKDFVCESLKVSLIGMNATQMAEYIEFVADRLLQALGYAKLY-GARNPFDWM-ELISLQGKTNFFEARVAEYQKAGVME--
136456034  MPGLTLSNEFISRDEALHTEFAILLYSGLQ-------NKLTTQVLTNIIKEAIEIEKEFILESLPCRLIGMNSKMMSQYIEFVGDRLCLQMGAEKIY-GSANPFDFM-ELISVETKSNFFERTVSEYA--------
140436694  MKGMGQIVTWSVRDETYIANSMIRCLKEFINENPQIWTPQLKKELYQACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMQGLTAQEVKEYIRFIANRRLTQLGLEPIYKVDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
139463448  MPGLTFSNQLISRDEALHTEFGILMYGL-------SDNKLLETEAHEIIKEAVNIEDEFINESIPCSMIGMNGDMMKQYIKYVADRLLVLCGYNRIYKVS-NPFEFM-ENISLDEKQNMFEGRISQYSKANV----
136201244  MKGMCKIVDYSIRDESLHVEGMTKIFRTLIKENLDIWTDDFKKEIYQICREMVAHEDKFIELVFEMGIQGLTLEEMKQYNRYIADRRLLQLGLKPNFGVSDNPLTWWDEVI-GVEHQNFFEGRASAYTKASV----
139853167  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKEFVKEEPQIWNDKLKKEIVDACRTIVTHEDAFIDLAFQMGLQGLTANEIKQYIRFIGNRRLEQLGLDPIYDVKKNPLTWLDNMLNGVEHMNFFEGR-------------
108763495  --GLAAGTNWVFRDESAHMAFAFESIQVARKEEPDLFDAQMERDVVAMLREAVECETQFAQDLLSGGVMGLSVQDMRGYLEYVADQRLQMLGMTPVF-GTKNPLHFMD-LQDVQELTNFFERRVSSYQVAVGV---
139201805  MRGMGQIVTWSVRDESLHCEGMVKLFHEFVRETKCM-TKKLRDEINECCEKVVELEDNFINLAFEMGVEGMEPADIKNYIRYIADWRLKHLNLEPMFGIKEHPLPWLTEILNGVEHANFFEARATEYSKATSGNWD
136142693  MKGMGQIVTWSIVDETIHTESMIKLFKTYIHENQEIWNDDLKSKIYTIATRMVELEDKFIDLAFDMGMEDLSAEDVKQYIRYIADRRLISMGMKGIFKIKKNPLPWVEEMINAPIHGNFFENRVTDYAKGASGNWD
293167353  ----GSLIDWIVRDESLHLKFGINLILTVLEENPEVATAEFAAEIQQMVLDAVEMEEAYNRDLLPGGILGLNADYINQYVRYLADRRLEELGFGPHYGAT-NPAKWMATANDTLQLVNFFEATNTSYEVNAKLT--
137736011  MKGMGQIVTWSIVDETMHAESMIKLFRTYVEENKEIWNDELKGEIYTLATRMVELEDQFIDLAFEMGMKDLTSEDVKKYIRYIADRRLISLGMKGIFKVKKNPLPWVEEMINAPTHTNFFENRATDYAKGA-----
136143036  MPGLCDSNAFISRDEALHCDFAIHLLNN------HIVNKLSEERIREILLSALEIEKEFITESLPVSLIGMNADLMKQYLEFVVDGLLVQLNCKKEFE-SKNPFEFMNQ-IALKTKQNFFEGRSTEY-KAADLT--
38683666   --GLCFANSLIARDEGLHAEGSVMIYNHLKHRLP-------VAVVHDIFTDAVALEKEFIRESLPVSLIGINADTMSSYIEYVSDFWIQRLGYPKLF-GTKNPFEWMT-MIGMEGKSNFFEGRVAEYAKAGSMT--
144002360  MKGMCTVVEWSIRDETLHVEGMARLFKTFCEEHPRIVRDDFKRSIYTMYETAVVLEDKVIDLAYKVGVEGLTADEMKAYIRYMADRRLNQLGMKAIFNVEDNPLPWLDWVLNGDTMSNFFEKRVTDYSAAGSWGWD
168186576  MTATSTIFKYINRDEITHLILFQNIIKELKNENLDIFTESIIEEFRMMMKTGVEHEIKWGQYVTNNEILGINNNLIEKYIKYLSNLRLNAIGLEVLYEITEHPMEWIENFSKLNNKTDFFEAKVTNYTKAAAFDFD
144006088  MKGMGQIITYSIRDESLHVEAMTKLFREFIQENIDIWDDDFKAEIYQACREMVDLEDRFLDLVFEQGIEGLTKAEMQKYIRYIADRRLLQLGLKPNYNVKDNPLNWLDDVL-GVEHQNFFEGRATTYMKAG-----
136837891  -------------------------INQIKNENPDLWTESFQQDMIDLIKTGVDLEIQYGRDTMPKPMLGMDANQFEEYIKFIANRRFQRIGLPHQYPGATNPFEWMSEMMDLNKEKNFFETRVTEYKTGGQLK--
136290465  MKGMGQIVTWSIRDESLHVESVSKLFRQFIAENPSIWNDKLKYEIYCAAERVVELEDKFIDVCFNKNIPDLTATEVKEYIRYIADRRLLGLGMKNIFHSNENPLPWIDMQVNAVEHTNFFENRATEYAKSST----
139585586  MPGSKEMIQFINRDEDLHVKLFVNIINEIKKENPQLWTEDVQNQMSQNIIEAVKMEIEWGISCIGEGILGLTPQTLTEYIKFIGDIRLQQIGLPKHFNAT-NPYPWLDEFTQGSMEVNFFEGTVREYQTGT-LEW-
137211019  MKGMGQIITYSIRDESLHVEAMTKLFRDYIQENIELWTDDLKKEIYQACRDMVDLEDRFLNLVFEMGIEGLTQAEMKKYIRYIADRRLLQLGLKPNYNVKDNPLTWLDDVL-GVEHQNFFEGRATAYMKAG-----
137202044  MKGMGQIVTYSIRDESLHVEAMTKLFREFIQENIDIWTDDFKKEIYQACREMVALEDKFLDLVFEMGIEGLTKKEVSQYIRYIADRRLLQLGLKPNYKVKDNPLGWLDEVL-GVEHQNFFEGRATAYMKAG-----
143225339  MKGMGTIVEWSIRDETLHVQGNAKLFREFCAEHTRIVNDELKSKIYQIAKDVVKLEDKFIDLAYGHKIEGLEKKDVKQYIRHIADRRLLQLGMKPNFNAKDNPLPWLDWVLNGASHDNFFEKRVTEYSVNG-----
140127770  --GLAAGTNWVFRDESMHMNFALEVINTVRAEEPELFDADLGERITEMIEEAVDAEFQFAEDLLGEGVPGMSTGDTRTYLEFVADQRLAQLGLAKRF-GSENPFSFM-ELQDVQELSNFFERTVSAYQVG------
291239432  --GLTQANEFISRDEGLHCTFACTMYGKIKPRLPD-------TKVRKIVLEGCEVEKLFVKHALRKPLLGMNSHLMETYVNFVTDNLLTDLGYEKEF-GVNNPFPFMD-NISMQGKTNFFERRVTEYTR-------
56555145   LPGLTSSNEFISRDEGLHRDFACMLLKKGFVDTP------SRERILEIVTEAVRIEQEFLTVSLPVKLVGMNCKLMSQYIEFVADKLLVEMGLEKHYNVT-NPFPFMD-NISLENKTNFFEKR-------------
138667536  MRGMGQIVTWSVRDESLHCEGMVKLFHEFVRETKCM-TKKLKNEINECCEKVVELEDNFIDLAFEMGVEGMEPTDIKNYIRYIADWRLKQLSLEPMFGIKEHPLPWLTEILNGVEHANFFEARATEYSKATSGNWD
137677560  MKGMGQIVTWSIRDESLHVEGLSELFRTFMRENPELWNDKLKYEIYCAAERTVELEDKFIDVCFKVTVPDLTAKEVKEYIRYIADRRLLGLGMKAIFKSTVNPLPWIDMQVNAVEHTNFFENRATEYAKAST----
134427527  ---------WSVRDETLHTESAIKLFKTFVSENPEVLNPELEKDIYDACKAVINHEDAFIDLAFEGGVEGLEANQVKDYIRYIADLRLTQLGMEKLFHIKEHPLPWMVEMLGGVEHTNFFEGRATEYSRASTKSWD
138854064  --GLASGTNWVFRDESMHMNFAFDVVDTVRKEEPDLFDDQLKADIVEMLKEAVDCEYAFAEDVLAGGVNGLSLSDMRQYLESVADDRAVRLGIDPIFGAT-NPFSFMD-LQDVQELTNFFERRVAAYQTAVS----
136624016  MKGMGQIVTWSIRDETLHVENVSKLFRTFIAENPEIWTDKLKYEIYCAAERVVELEDKFIDICFDKEIPDLTAAEVKEYIRYIADRRLLGLGMKNIFHSDENPLPWIDMQVNAVEHTNFFENRATEYAKSST----
139864154  ----------ISRDEGLHRDFACHL------HNNHLLNKVPQERIIQIISEALDIEREFITESLPVNLIGMNSKLMSEYLEFVTDHLLETLNCPKVYN-TANPFDFMD-MISLEGKTNFFEKRVSEYKKAGV----
488081    MPGLTFSNELISRDEGLHCDFAVLMFQ-------HLVQRPKRERIIEIIRDAVAIEQEFLTDALPVNLIGMNCDLMSQYIEFVADRLLVELGVGKIYN-TKNPFNFM-EMISLDGK--------------------
140136175  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFRQFIQENIDIWTDEFKKEIYDICRQMVELEDKFLDLVFEMGIQGLTKEDMYKYNRYIADRRLLQLGLKTNYNQKENPLTWLDEVM-GVEHQNFFEGRATSYMKAG-----
139269673  ---------LIARDEGLHATFACVVYKLLQRPLP-------PARVLEIVQGAVAVEQQFVTASLPVSLIGMNAELMKTYIEFVADHLLVELGCEKHW-HAENPFEFMT-LISLQGKTNFFERRVGEYAKAGVM---
304321610  MKGMGQIVTWSIRDESLHCEGMVRLFHEFARETGAL-TPAVADDIVDCCKTVVDLEDKFIELAFEAGVEGMTPDDIKAYIRHIADWRLSQLGLPPVFAADNHPLPWLREILNGVEHANFFEARATEYSKGAT----
83859670   MKGMGQIVSWSVRDESLHCEGMMKLFHTFAEETGAL-TKGVKDDIADCCKTVVSLEDKFIELAFEAGVEGMTPEDIKNYIRYIADWRMKQLKLPTIYGVEEHPIPWLTEILNGVEHANFFEARATEYSKGAT----
143703138  MKGMGQIVTWSIRDESLHVEGLSELFRTFMRENPDLWNDKLKYEIYCAAERTVELEDKFIDVCFKVTVPDLTAREVKEYIRYIADRRLLGLGMKAIFKSTVNPLPWIDMQVNAVEHTNFFENRATEYAKAST----
142656199  MKGMGQIITYSIRDESLHVEAMTRLFREFVHENLDIWNDEFKKEIYQACRDMVDLEDRFLNLVFEMGIEGLTKKEMQNYIRYIADRRLLQLGLKPNYKVKDNPLNWLDDVL-GVEHQNFFEGRATTYMKAG-----
135175423  MKGMGQIVSWSVRDESLHCEGMMKMFHTFAEETGAL-TQSVKDDIADCCKTVVQLEDKFIDLAFEAGVEGMTPEDIKGYIRYIADWRMKQLKLPAIYGVKDHPIPWLTEILNGVEHANFFEARATEYSKGAT----
135167943  MRGMCEIVEWSIRDETMHTEGMVKLFRAFCDEHPRIVTDEFKKAIYDMFRTGVALEDKVIDNAYEMGVVGLEASEVKQYIRYLADRRLIQLGLKGNWKVKENPLPWLDWIINGASHKNFFEGTVTDYN-ADGMEGD
135845555  MKGMCKIVDYSIRDESLHVEGMTKVFRTLIKENLEIWTDDFKKELYDICREMVEHEDKFIELVFEMGVQGLTLDEMKKYNRYIADRRLLQLGLKPNFGISDNPLTWWDEVI-GVEHQNFFEGRASAYTKASV----
138099769  MKGMGKVVEWSIRDESMHVEGNAKLFRQFCVEHPKVVDDDFKADIYIMARLAVKLEDKFVDLAYKMGIEGLDASEVKSYIRYITDRRLLQLGLKTNFKVKENPLPWLEWVLNGADHTNFFENRVTEYEV-------
140334160  LPGLTFSNELISRDEALHTEFAILLYSKLNKKL-------PKKKIYDIVKEAVEIEKEFILEAIPCRMIGMNSKLMSDYIEFVADRICLQLGYDKIYN-SKNPFDFM-ELISIESKVNFFERTNAEYA--------
126664354  MRGTGEQFQYILRDEAMHFSFGLKVVNQILEEENISFDP---KAVRDMWDESEAAESDYANYILRDPILGYSAEYHIEQFRFVANRRARTVNLPEPFPGAKNVSPWLEEQATMRKEKNFFETRVIEYQTGAQLEW-
143787549  MKGMGQIVTWSARDETLHTNSIIKLFHTFLAENPDIKKDQLSEDLNSACKTVISHEDAFIDKAFEGGVEGLNAIDVKNYIRYIADSRLLQLKMDPIYNIAKNPLPYMDDMLNALEHTNFFENRATEYSRAAT----
197322443  --GLCFANSLIARDEGLHAEGSVMIYNHLKHRLP-------VAVVHDIFGQATTIEKEFIREALPVSLIGINAGTMSTYIEYISDFWLEKLGYPKLFN-SKNPFEWMT-MIGMEGKSNFFEGRVAEYSKAGSMT--
238023979  MKATAQQFQYIMRDEVLHCGFGIRVIRQLLEEE-HLRLDPH--AVQQIWEEAEAAERAYAQYILRDPILGYSAELHCEQFRFIANRRATQLSMPAPFPGATNALPWLDEQANLRKEKNFFETRVTDYQSGGALDW-
256825983  --GLASGTNWVFRDESMHMAFAFEVVETVRSEEPDLFDAEMAGQVRQMLMEAVDAEAQFAEDLLGMGVAGLSVADMRAYLENVADRRAVQLGMPEIY-GTKNPLAFM-ELQDVQELSNFFERRVSAYQVGGSVSFD
237749822  MQNSAEMIRFIQRDEITHLTIFQQMIISTRKERPDLFTQALQDEVMEMFRQAVDLESSWGEYITQGQILGLTAKIIRQYIEYLADKRLKAVDYPILYN-TQNPIQWVDEQVNFNNQTNFFEAKVRNYTRG------
153875510  ---TAQQYSYIWRDENLHSSNGLWLIKQIIQENHELWDSTMQERSRAIVSEAVKLETDYAHASMPEGIVGLPVKTYIKFSHFVADNICKNLGIKPLFRVREHPMPWISEY-ELNHEVNFFEGRVREYQTGSQLTWD
257458932  MLGSAQMIRFIQRDEITHLLLFQNMINSVRKERADLFNKRNVDKIYEMFETAGNLEIDWGKYITDNQIMGFTDDIIEEYIHYLVDQRLLAIGLEKRYD-AKHPIKWVDDFSKFNDQKNFFESKVTNYSKGS-LSFD
136565447  LPGLTFANQLIARDESMHTDFAILLSTKIQNRISH-------EIVHDMFREAVDVERIFITEALPCSMIGMNKDLMIDYIEYIADRLLLQLGYAKLYNKA-NPFQFM-EKSAADTKTSFFERRNAEYSKS------
136819277  MKGMGQIVTWSIRDESLHVEGLSKLFRTFIAENPEIWTDKLKYEIYCAAERVVELEDKFIDICFDKDIPNLTAAEVKEYIRYIADRRLLGLGMKNIFHSSENPLPWIDMQVNAVEHTNFFENRATEYAKAST----
167948644  ---------YIMRDEVLHASFGIRVAKQIMLEENIAPDP---QAIREMWDECEAAEDAYAGYILRDPILGYSKDDHMGQFRYVANRRARQIGLSEPYPGAEATLPWLDEQANLRKEKNFFETTVTEYQTGGALNWD
144073531  ---------WSIRDETLHVEGMSKLFRTFISENPELWTDKLKYEVYCAAERVVELEDSFIDVCFADDIDGLTADEVKEYIRYIADRRLLGLGMKAIFHSTENPLPWLDQQINAVEHANFFENRATEYAKAST----
141967508  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFRQFIQENIEIWTDDFKKEIYEVCREMVKLEDKFLDLVFEMGIQGLTKQDMYAYNRYIADRRLLQLGLKTNYDQRENPLEWLDEVM-GVEHQNFFEGRATSYMKAG-----
142578855  MKNMGQIVTWSIRDESLHVEGMSKLFQTYIRENPEIWQDNLKYEIYCAAERVVDLEDAFIDVAFSCKIPDLTAQQVKDYIRYIADRRLLGLGMKKIFNSEENPLSWLDYMLNGVEHTNFFENRATEYARAST----
42523460   --GLASGTNWVFRDESMHMAFAIEVVKTARKEEPELFNQQMEDMVVQMLEDAIECEMEFAHDVLNLGVAGLSAKDMRQYLEYCADQRLESLNIAPRYN-VKNPFIFM-ELQDMQELANFFERRVSAYQTGGAVAFD
134985749  ----------------LHRDFACLLYTML-------NNTPGEEKLRKIVTEAVEIEKEFVCDALPCALVGMNADMMREYIEYVADHLLSQLGFAKEYN-TANPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGEYQKSGV----
163781846  MTNTVQQIKYINRDELTHVTLFRNMILNLQKEQPELFSPEIKKWIAEYFRYAIDQEIKWGQYVTQDQILGINNQLIDRYIKYLGNLRITQIGLEPLYEITENPMKWIDDFRKINNKTDFFQRKPQTYAKANELKW-
136466545  MKGMGQIVTWSIVDETMHAESMIQLFKTYVKENPEIWNDELKGKIYTIAERMVELEDKFIDLSFASNVMELTANDVKEYIRYIADRRLISMGMRGIFKRKKNPLPWVEEMINAPVHGNFFENRVTDYAKGA-----
141983873  MKGMGQIITYSIRDESLHVEAMTKLFREFIQENIELWTDDFKKEIYQACRDMVALEDRFLDLVFDGDIEGLTKKEMRQYIRYIADRRLLQLGLKTNYDVNENPLPWLDSVM-GVEHQNFFERRATAY---------
257468678  MMGTSDVIRLINRDELSHVVIFQHLLKEIRNENPDFFNDE---EIYSMFRKAVEQEINWTNHIIGNQILGITEETTEQYTKWLANERLRSIGLKPIYEGNKNPYKHLTKFADTEGKANFFEGTVTSYNMSSSIDWD
143983921  LPGLSFANALISRDESLHTEFACMLYQYIDNRVPE-------NIVHNMFKEAVDIEYRFISESLPVSLIGMNSDLMKEYICYIADRVLSMLGYDKLYN-KSNPFHF-TQYSDVDGKTNFFDAKVSEYQLGS-----
224372455  MLGSAQMIRFIQRDEVTHTLLFANIFKEIKKEFPDLFTPEVIKNIKDMLYAAYELERDWGWYITNDEILGMSKELIDRFTQYLANKRAQAMGLDLLFPEVKNPISWFDGFSSFNEKTNFFEGNVVNYSKGS-----
140136382  MPGLTLSNEFISRDEALHTEFAV-------LLYSKLKKKLNKKRIYEIIQEAVEIEKEFICEAIPCRMIGMNSKLMKQYIEFVADRLIVQLGYDKVYN-SSNPFDFM-ELISVESKVNFFERTNAEYALANKTVDD
135255596  --GLASGTNWVFRDESAHINFALEVIKVAREEEPELFNDPMKNMVAEMLDEAIECEMSFAEDILGHGIAGISLEDMREYLQYVADQRLRSLGIATRYK-SRNPFPFM-ELQDAQEVTNFFEKRVSAYQVG------
144083207  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFREFIQENLDIWTDDFKKELYDICREMVDLEDKFLDLVFDMGIQGLTKKDMYAYNRYIADRRLLQLGLKTNFDQRENPLPWLDEVM-GVEHQNFFEGRATSYMKAG-----
136235043  MKGMCEIVEWSIRDETMHVQGMTQLFREYVKEHPRIVNDEFKKSIYKMYRQAVKLEDKVIDLAYEMGVIGLDKEEVKKYIRYLADRRLIQLGLKPNFKVKNNPLDWLDWIINGDSFKNFFEGTVTDYN-ADGMSGD
141564461  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPNLWDEQMKSDAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGVLGMNASMMEEYLKFIANRRLTQLGLDEEFTGVTNPFP-------------------------------
143725318  MRGMGQIVTWSVRDESLHCEGMIKLFHEFVKETKCM-TKKLKSEIIECCEKVVSLEDNFIDLAFELGVEGMEPYDIKNYIRYIADWRLKQLKLEPIFDIKEHPLPWLTEILNGVEHANFFEARATEYSKVAT----
135995750  MPGLCFSNELISRDEALHTEFAVLL--HSKLERP-----LKKQKIEEIIREAVTIEIDFINNALPCRLIGMNGMLMQQYIEFVADRLAVQLGGDKIYGSSM-PFEWM-ENISLERKNNFFEGRTAEYSLATKVE--
135906784  MKGMCTVVEWSIRDETLHVQNMARLFRSYCDENPRIVRDTFKREIYTMYETAVELEDKVIDLAYKVGVEGLTADEMKSYIRYMADRRLNQLGMKAIFGIEDNPLPWLDWVLNGDTMSNFFEKRVTDYNASGSWGWD
135117397  MPGFTFSNELISRDEGLHCDFSTLLYNMMGYYLP-------TERVHAILKEAVEAECAYLIGAMKLDLIDMNLEDLQEYVKFTANRVCHAIDVPEVFPGAENRFDWMDALA-AETKTNFFEKRVSAY---------
141750538  -----------------------------KEEQPELWTPEFQQHIIDLVREGTTLEYTFAAQVFPKGIFGMNADGFKQYIEHIADRRLARIGLPAQYNVS-NPFPWMSEAIDLNKEKNFFETRVIEYQTGGTLDW-
136564313  -KALGGSNELIARDEGLHTDFAILL-------HEHLNNKLDLSIIREIIMEAVDIEKEFICDSLKCDLIGMNSKLMKQYIEFVADRLMVKFGGTEIY-HSENPFDFMSR-INMNSKTNFFEKRNNDYRHSSSAAWD
143257245  LPGLASGTNWVFRDESAHMEFAFESVRVVREEEPDLFDDEMKQQVYDMLAEAIECEVQFAEDVLSGGVAGISTRDMRQYLQHCADQHFAKLGMEKKYN-VRNPLPFM-ELQDVQELTNFFERRVSAYQVG------
136587932  MKGMGQIVQWSAVDENLHCEGVIKLFRTYIEENRKLWNNDTKSAIYSIAEKMVELEDGFVDLAFQGDMENLTSEDVKQYIRYIADRRLISMGLKGIFKVKKNPLPWVETMLNAPGHTSFFENRNTDYAKGA-----
167461830  MLGTSQMISYIQRDEAQHAYFFGEVFKLLLTDFPELNTSERIQYVYDTIDQAVKLEEKWAHYVL-NQIDGIDLDDFSRYIRFIANKRLKTMGLQPAYEGVDNCMPWIRPFSDNQTKTDFFEAKSRTYAKVS-----
149916691  --GLAAGTNWVFRDESAHMAFAFSVIDVVRDQEPELFDAELEAAVVEMIEEAVACEVAFAEDLLGLGVAGLTVADLRAYLEYCADQRLQRLGMATRY-GSTNPLSFM-ELQDIPELANFFERRVSAYQHGVSGTID
140024961  MKGMGKVVEWSIRDESMHVEGNSNLFKSFCAEHPKLVDDSFKKEIYVMATEIVKLEDKFIDLAYSGDIEGLSADDVKKYIRYITDRRLLQLGLKTTFKVKENPLSWLEWVLNGADHTNFFENRVTE----------
143982578  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFREFIQENIEIWTDDFKAELYQICREMVELEDKFLDLVFEMGLQGLTKKDMYAYNRYIADRRLLQLGLKTNYDQRENPLGWIDEVM-GVEHQNFFEGRATTYMKAG-----
162452149  --GLAAGTSWVFRDESAHMRFAFEVVSTARREEPELFDAGLARSILDMMDEAIACEARFAEDLLGAGVAGMSARDVRRYLEFCADQRLATLGMPKRY-GAKNPFSFMD-LQDVQEVTNFFERRVSAYQVGVS----
141335226  ---MGQIITYSIRDESMHVEAMTKLFREFIQENIELWTDDFKAEIYQACREMVDLEDRFLDLVFEQGIRGLTKKEMQQYIRYIADRRLLQLGLKPNYNVKDNPLDWLDDVL-GVEHQNFFEGRATTYMKAG-----
137867356  --GLAAGTNWVFRDESMHMNFALEVINTVRAEEPQLFDNDLGERITAMLEEAVDAEFQFAEDLLGEGVPGMSTADTRTYLEFVADQRLSQLGLPKRFN-ASNPFAFM-ELQDVQELSNFFERTVSAYQVG------
142396174  LPGLGNANEFISRDESLHCSFAAETL-----YRNHIVNKLSEEEVHKIVNEAVEIEDEFVDEALPCKMIGMSAADMKVYVRFTANRLLQMLGVSPIYKDTYCPWSFVN-LVACEGQVNFFEKRSADYAKASLVK--
143560017  MRGMGQIVTWSVRDESLHCEGMIKLFHEFVKETKCM-TKKLKSEIIECCEKVVSLEDNFIDLAFELGVEGMEPHDIKNYIRYIADWRLKQLKLEPIFDIKEHPLPWLTEILNGVEHANFFEARATEYSKVAT----
88856487   ---------WVVRDESLHLKFGINLILTVLEENPEIQTEEFADEIRQMILDAVEMEEAYNHDLLPGGILGLNANYINQYVKYLADRRLEELGFEPHYKVT-NPAKWMATANDTLELVNFFESTNTSYEANAS----
139136499  MRGMGQIVSWSVRDESLHCEGVIKLYHEFIKETKCM-TPKLEQEIIDCCEYVVALEDRFIDLAFEMGVEGMQPSDIKNYIRYIADWRLKQLNLKTLFGIKEHPLPWLTEILNGVEHANFFETRATEYSKVAT----
139458941  --GLAAGTNWVFRDESCHMNFAFEVVRTIRKEEPELFDEDLSIRIVEMIEEAIEVESQFAEDVLSGGVAGMSTADTRTYLEFVADQRLAQLGLPKRY-GAQNPFDFM-ELQDVQELTNFFERTVAAYQHG------
254521240  LPGLASGTNWVFRDESAHMEFAFESVRVVREEEPDLFDDEMKQQVYDMLAEAIECEVQFAEDVLSGGVAGISTRDMRQYLQHCADQHFAKLGMEKKYN-VRNPLPFM-ELQDVQELTNFFERRVSAYQVG------
140265287  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFREFIKENIDIWTDDFKAELYQICRHMVELEDKFLDLVFDMGIQGLTKKDMYAYNRYIADRRLLQLGLKTNYDQRENPLGWIDE-VTGVEHQNFFEGRATTYMKAG-----
138340952  -------------------------------------DEQMRQEAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGILGMNAGMMEEYLQFIANRRLVQIGLEEEFEGASNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALTWD
144217103  ----------SVRDETLHTESAIKLFRTFIDENPEVWNPGLEKDINEACKAVISHEDAFIDLAFEGGVKGLEANQVKDYIRYIADLRLTQLGMEKIYNIEEHPLPWMVEILGGVEHTNFFEGRATEYSRASTTSWD
136319472  --GLAAGTNWVFRDESCHMNFAFAVVDTVRAEQPELFDEDLKLRIVEMLEEAVECEYQFAEDLLGQGISGLSTKDTREYLQYVADQRLLQLGMEKRYN-SKNPFGFMD-LQDVQELTNFFERTVAAYQTGVS----
136813823  LKGMCEIVEWSIRDETIHVAGMTELFRTFINENPEVVDDKFKLSIYEMYRTAVELEDKVIDLAFEGGVEGLTASEVKEYIRYIADRRLVNLGLKPNWDVQENPLPWLDWVLNGDSFKNFFEGRVTDYS--------
136426834  MKGMGQIVTWSIVDETMHAESMIKLFRTYIEENIELWNDNLKGQIYTIAEKMVELEDKFIDLSFAMGMENLTAEDVKKYIRYIADRRLISLGMRGIFKVKRNPLLWVEEMINAPTHTNFFENRATDYARGASGKWD
288554979  MVSTSTMINYINRDEQLHVYLFTNVFKELLEEHPELNNREMESFVKQSLTTAVELELKWYNYIIGEQIEGVTSDEMGSYLKFIANKRAKQLGYDHIFEHRTNVFKWIKAYEDVNAKSDFFEQKSRQYAKVSS----
143282981  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFRQFIQENLDIWTDDFKKELYDICRQMVTLEDKFLDLVFEMGIQGLTKEDMYAYNRYIADRRLLQLGLKTNYDQRENPLTWLDEVM-GVEHQNFFEGRATSYMKAG-----
141955238  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFREFIQENLDIWTDKFKKEIYDICRQMVKLEDKFLDLVFEMGLQGLTKKDMYAYNRYIADRRLLQLGLKTNYDQKENPLGWIDEVM-GVEHQNFFEGRATAYMKAG-----
144028884  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFREFIQENLDIWTDDFKAEIYEICRQMVDLEDKFLDLVFDMGLEGLTKKDMYAYNRYIADRRLLQLGLKTNYDQRENPLGWLDEVM-GVEHQNFFEGRATSYMKAG-----
158430770  ---TSTXINYINRDEQLHVYLFTNIFKELLVEFPELNTEETKTFVKTTLXKAADLEKDWFRYIIGDKIPGINPEDXETYISFIANKRAVQLGXEKPYPEIKNPXKWIRAYEDVNGKSDFFEQKSRQYAKVSA----
137956878  --------ELISRDEALHTEFAILLYKKLNL-------PLDQDKIKSIITEAVEIEKNFIIDALPCRLIGMNSNLMAQYIEFVADRLLLQLGNDKHYN-KSNPFDFM-ENISIDGKTNFFEKRVSEYA--------
142566743  --GLAAGTNWVFRDESCHMNFALAVVDTVREEQPELFDESFTSQITTMIEEAVDCEYQFAEDLLGGGVNGMSPADTLEYLRYVADQRLARLGIEPIY-GSKNPFGFM-ELQDVAELTNFFEKTVTAYQTG------
253574542  MMGTSQMISYIQRDENQHCYFFAEVFKQLLIDYPELNTKENIDYAYRTIDRAVELETNWAHYTL-KNVPGIDLNELSDYIKYIANKRLTLMGLEKAYAGVDNCMPWIKPFSDNATKTDFFEAKSRNYGKVG-----
140384840  LPGLYASNEFIARDEGLHCIFACEVYDHL------PNSDRAAVDVAPIVGAAVDVEHAFIDASMGDALLGINAEQMKVYVRFVADVLMRNLGEPPLY-HAENPFPFMDS-ISLQGKTNFFERRVTEYVRTSG----
139478720  -----------------------------------LWDEEMQDQAAGMILQGMQLEIDYARDTMPKGVLGMNSSMMEEYLNYIANRRLVQIGLPEEFPNAENPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALTWD
307819651  --GLASGTNWVFRDESAHLEFAFEVVQVVRAQEPDLWDTELERQVVVMMEEAIDAEAQFAEDLLSGGVAGLSVRDMRQYLGYVADSRLERLGIGAHFN-AKNPFSFM-ELQDVQELTNFFERRVSAYQTA------
135324071  MKGMGQIVTWSVRDESLHVESMSKLFRAFIEENPSIWNDRLKYDIYCAAERVVELENNFIDTCFEKEIPDLTPEDVKEYIRFIAGRRLLGLGLKNIFHTKVNPLPWIDYQLNAVEHTNFFENRATEYAKAST----
143278546  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFREFIKENIEIWTDDFKKELYEICRHMVELEDKFLDLVFDMGIQGLTKKDMYAYNRYIADRRLLQLGLKTNYDQRENPLGWIDE-VTGVEHQNFFEGRATTYMKAG-----
135142239  MPGLCLSNEFIARDEGLHTQFACNMVGLLGEENSSCRCRPSDATITAIICDAVETERLYVREVLADALIGINAGMMEQYLECVADHLLGSLGVEPVF-GTPNPFDWM-HMLAIEGKTNFHEKRVSEYQRA------
136047864  ---------------------FRNLFMDLVEENKEIWTDEFRNELREIMREAIALEKEFIEDCLPVNSVGLSSEDFTQYIDYIADRRLEGVGLNPLSPGIENPFPWLAEMMDIKKEQNFFEGRVTEYQKASSLE--
148273612  ---------WIVRDESLHLKFGINLILTVLEENPDLQTEEFAAEIKQMILDAVEMEEQYNRDLLPNGILGLNANYINQYVKYLADRRLEELGFEAEYKVS-NPAKWMATANDTLQLVNFFESTNTSYESNAS----
143719945  MKGMGQIVTWSIRDETLHVENMSKLFRELVKEHPEIWTDKLKYEIYCAAERVVELEEKFIDICFEKAIPDLEKEDVKVYIRYIAGRRLLGLGMKNIFHVKHNPLPWIDMQLNAVEHTNFFENRATEYAKAST----
289425969  ----GSLIDWVVRDESLHLKFGMNLILTVLEENPEIATDEFAAEIHDMIVQGVEMEEQYNRDMLPRGILGMNADYVNDYVKYLADRRLEELGFEPEYRVA-NPAKWMATANDTLQVVNFFEATNTSYEVNA-----
221633388  --GLCTIVDWVLKDESLHLSFGIHLITTILEEHPEIMSAAFGRQLRELILRAVELEEAYNRAVLPEPLIGLDADVLNRYVRYIADRRLEELGLPIAF-GEPNPLRWMVAQVDMPEIVNFFEARNIHYEVGRA----
303258316  MKGMGQIIAWSINDETLHTESMIRLFREYIIENPELWTDSLKKRIYDIAEKMIELEDAFIDLAFGVNDMNLSPADVKAYIRWICDRRLAAMGMKEIFKVNVNPLPWVDSML-GVTHTNFFENRVVDYAKGA-----
144029068  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSAMMYKTLRKYNSGTLTDSDQSEFEEIVREAVEFEKEFVKDALPVDLIGMNKEMMCQYIEAVADRIADLFEFERVFN-TENPFDFMRAL-DVQGVTNFFEKRVSEYQKPSSLSFD
136924352  ----------------LHCNSMIKLFNTFVKEQPEIWTPQLKKEIYEACRTIVSHEDAFIDLAFQQGIEGLTAQEIKDYIRWIGNRRLIQLGLEPIYKVEKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
229542075  MVGTSTMISYINRDELEHGRFISELIRAVLSEHPELNTPAFSDWVYARFRESVDLETEWSEYVLQD-VEGIDLEEMAGFIKYRANKMLRMIGLSELYEHVENPMKWIRAYADNATKTDFFEQKSRSYTKVSDLN--
84998662   MPGLTFSNELIARDEGLHADFGCFIYHNLKHKLPE-------EAVQQIIKEAVVVERSYICDSLPCDLIGMNSQLMTQYIEFVADRLLQSLGVRPVYNVT-NPFDWM-QLISVQVK--------------------
143114165  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNNWRKDDPEMVTKEEEQWTYDMFNKCVNEEKAWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLRSIGLKPLYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
136550259  --GLADGTNWVFRDESGHMNFALEVVNTVRAEEPDLFDDAMNQRIHDMMAEAVDCEYLFAEDLLSEGVTGMSLADTRQYLEFVADQRMAMLGFAPLY-GASNPFAFM-ELQDVQQLSNFFERTVSSYQTG------
23100542   MVGTSTMISYINRDELEHGRFITELFRATLEENPSHNNAEFIDWIYDRFQQSVELEIEWSHYVL-NKLEGIDMDDMDGYIKYRANKMLRMMGLEELYPHVENPMKWVRAYVDNGTKTDFFEQKSRQYTKTSDLN--
140869458  MPGLTFSNELISRDEGMHCDFACLIYGMLQE-------KLTDERLHEIVGEAIEHEKEFICEALSCDLIGMNKRMMAQYVEFCGDRLLVALGAPKLYNAT-NPFDWM-ELISLQG---------------------
138416773  ----GSLVDWIVRDESLHLKFGINLILTVLEENEDLQTPEFAAEIRQMILDAVEMEEAYNHELLPNGILGLNANYINQYVKYLADRRLEELGFETEYNVS-NPAKWMATANDTLQLVNFFESTNTSYEVNA-----
193599072  MLGLTFSNELIFRDEGLHTDFACLLFK-------HLDQKPPLTVITHIICKAVTIEQYFLTNALLVKMVGMSCEKMAEYIEFVADRLLNELGCPAVYR-SSNPFPFMD-LLSQQGKTNGFEKR-------------
138428756  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFREFIQENLEIWTDKFKKELYDICRHMVELEDKFLDLVFDMGIQGLTKRDMYAYNRYIADRRLLQLGLKTNFDQKENPLGWLDEVM-GVEHQNFFEGRATSYMKAG-----
139239132  ---------LISRDEALHTEFAILLYTKLQK-------KLSKKRIHEIVSEAVEIEKEFILEAIPCRMIGMNSKLMSQYIEFVADRLCVQLGYDKIYNSA-NPFDFM-ELISVETKVNFFERTNSEYS--------
141316371  MPGLTFSNELISRDESLHTEFAVLLYTRY------VTNKPSRDTVVELIREAVQIEKEFITESLPCRLIGMNSELMTQYIEFVADRLLVQLGYTKVWN-SQNPFDFM-EMISMTGK--------------------
142874523  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNKWRDDDPDMLAKEEEQWVYEMFRRAVNEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLSQYVEWIANRRLKAIGLAPQYDIANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
138684337  ----GSLVDWIVRDESLHLKFGINLILTVLEENEDLQTPEFAAEIRQMILDAVEMEEAYNHELLPNGILGLNANYINQYVKYLADRRLEELGFETEYNVS-NPAKWMATANDTLQLVNFFESTNTSYEVNA-----
139426387  MEGSAKIISLISRDESQHLVLTQQILKKWQEDDPTMVDNEERENVLDMFRNCVDEEKDWADYLFKDGMIGLNAKLLHKYVEFIANRRLRALGLDPLYPARNNPLPWTDHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
135150772  ----GSLVDWIVRDESLHLKFGINLILTVLEENEDLQTPEFAAEIRQMILDAVEMEEAYNHELLPNGILGLNANYINQYVKYLADRRLEELGFETEYNVS-NPAKWMATANDTLQLVNFFESTNTSYEVNA-----
143369836  MEGSAKIISLIARDENQHLALTQNILNKWREDDPEMIAKEEEEWVYKMFDRAVNEEKKWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLKAIGLKPQYDISNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
136589902  ---------WVVRDESLHLKFGINLILTVLEENPDLQTEEFAAEIKQMILDAVEMESEYNRDLLPNGILGLNSNYINQYVKYLADRRLEELGFEAEYKVS-NPAKWMATANDTLQLVNFFESTNTSYESNGA----
141855492  MKGMGQIVTWSIVDETQHAENMIKLFRTYVEENQSIWNDKTKSEIYTIATKMTELEDKFIDLSFAMGMPDLTAEDVKKYIRYICDRRLISLGLKGIWKVKTNPLPWVEEMINAPTHGNFFENRVTDYAKGA-----
138555795  ----GSLVDWIVRDESLHLKFGINLILTVLEENEDLQTPEFAAEIRQMILDAVEMEEAYNHELLPNGILGLNANYINQYVKYLADRRLEELGFETEYNVS-NPAKWMATANDTLQLVNFFESTNTSYEVNA-----
141231990  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACHLYNE------HISKKLTQKRIKEIILSALEIEKEFILEALPVRLIGMNSELMSQYLEFVTDRLLDALGCKKQFN-SENPFDFM-QNIALQGK--------------------
136774082  MKGMGQIIAWSIADETLHTESMIKLFRTYIQENRNQWNDETKKIIYTTAEKMVELEDKFIGLAFGNQMEGLTPIEVKQYIRYICDRRLIALGMKGIFKVKTNPLPWVDGML-GVTHTNFFENKVVDYAKG-ALSGD
136610744  ----GSMINWVLRDESLHLQFGMNLIHNILEENADLVDEAFATEIRNIVIEGVNLETAYNKDLFPRGILGLNADYVNQYVQYVADRRLEELGLAKHYDVT-NPAKWMSTATDVYELVNFFEAQNTSYEVDAGAK--
157325080  MTGTGKIISFINRDELAHSKFISELIRAIVGENPELQTDELNDYVYASFRHAVELEQAWSSEVLQ-GIEGIDVEEMLDYVKYRANKMLGMLGLQPMYGHTENSMTWIKAYADTETKTDFFEMRNSSYKK-------
136299638  MKGMGQIIAWSIADETLHTESMIKLFRTYITENRRLWTDSLKSKIYTIAEKMVELEDQFIDLAFNNNLEGLTKEEVKKYIRYIADRRLIALGMKGIFKVKKNNLPWVDGML-GVTHTNFFENKVVDYAKGA-----
50288235   MPGVAMATNHICRDRGFYADFACLLF-------AHLKTKPNPKIIEQIITEAVEIEKAHYRNSMPIEKLGMDLKEIDQYIESVADKLLVSFGNEKFYNAT-NPFPFMEEATSI-GKTNFFEKKVSDYQKASA----
255330500  MVATSTMINYINRDEHIHVDLFAKIFKEVLSEYPEYNTPELAEFVQATFTKAAELEIEWANYIIGNDIDGIDMHDLSAYIKFYANVRAHQLGFERPFGYRTNPLRWIKEEVDL-GKSDFFEQKSRQYTK-------
143090944  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFREFIQENLDIWTDDFKKELYEICRQMVTLEDKFLDLVFEMGLQGLTKKDMYAYNRYIADRRLLQLGLKTNYDQRENPLGWIDEVM-GVEHQNFFEGRATTYMKAG-----
167462363  MLGTNTMIRFINRDEEIHVRLFTQIFRELIAENPELDNEETHEFVRQTFRKAAELEIAWSEYIIGDRFDGVTSRDLDKYVRFMANKRVNELGIERPFEHRRNNLRWIKAYENDAGKTDFFESRVTQYVKVS-----
143150663  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFREFIQENLEIWTDKFKKELYDICRHMVELEDKFLDLVFDMGIQGLTKKDMYAYNRYIADRRLLQLGLKTNFDQRENPLGWLDEVM-GVEHQNFFEGRATSYMKAG-----
141725001  MPGLCFANELISRDEGMHTDFAVLVYKTFLKDTYIQKDELNQERAFIIMKEVVEIEEEFITEAIPCKLIGMNNDLMKQYIKFIADRLLNQFGFEKLFKVS-NPFDWMDS-ISVKGKTNFFEKRVSEYN--------
136518641  ----GSMINWVLRDESLHLKFGINLVHNILEENEDLLTEDFAEEIRNIVIEGVDKEVAYNVDLFPNGILGLNADYVNQYVQYVADRRLEELGLQAHYKVT-NPAKWMSTATDVLELVNFFEAQNTSYEV-------
118500933  MTGTAEQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKIENPHLWTPDFRQELVGMIREAVELEARYAHDTMPRGVLGLNAQMFEDYLHFIANRRCAQIG--------------------------------------------
28493649   ----GSLIDWIVRDESLHLKFGINLILTVLEENPDLQTSDFADEIRGMIIAGVEMEEEYNHDLLPNGILGLNSGYINQYVKYLADRRLEELGFDPEYNVT-NPAKWMATANDTFELVNFFEAINTSY---------
142345457  MKGMGQIVTYSIRDESLHVEAMTKLFREFIKENIEIWTDDFKKELYEICRHMVTLEDKFLDLVFDMGIQGLTKKDMYAYNRYIADRRLLQLGLKTNYDQRENPLGWIDE-VTGVEHQNFFEGRATTYMKAG-----
139032935  LPGLASGTNWVFRDESAHMDFAFESVRVVREEEPDLFDDKMKQEVYDMLAEAIDCEVQFAEDVLSGGVAGISTRDMREYLQHCADNHFAKLGMEKKYN-VRNPLPFM-ELQDVQELTNFFERRPSAYQVG------
142557753  -----QIITYSIRDESLHVEAMTKLFREFIQENLDVWTDDFKKEIYQACREMVELEDRFLDLVFEMGIDGLTKKEMQQYIRYIADRRLLQLGLKPNYKIKDNPLNWLDDVL-GVEHQNFFEGRATTYMKAG-----
136831570  MPGLQVANQFIRRDEACHTQTSIWLYNDLKPEF-----RLSEEKVQKIVKEALEIEKKFIIDSIPCAMLGMNSNLMSQYLEYVSDQLLIQLGYNKIWK-TSNPFDFM-ENMSVENKTNFFEERVSEYNKAGV----
269963257  --GLAASNDLIARDEGLHFSFSALLFKTLGQG------KVTQQEFEEICREAVSIEKEFVTEALPVDLIGMNAELMCQYIEHTADVIAGLFGFTPIF-GAENPFDYM-RLLDMEGKTNFFEKRVTEYKR-------
142076134  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFREFIQEHLDIWTDDFKKEIYEICRKMVALEDKFLDLVFDMGIEGLTKKDMYAYNRYIADRRLLQLGLKTNFGQKDNPLGWIDEVM-GVEHQNFFEGRATSYMKAG-----
144099958  MEGSAKIISLIARDESQHLALTQKLYKWKKGDDPDMLEEEEKETVRQMFLDAVAQEKEWASYLFENGMIGLNERLLSQYVEWVANRRMKAIGLAPAFPAKNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
134872415  MTGTAEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKIENPHLWDEQMRHEAAQMILEGTELEIQYARATMPRGILGMNAGMMEEYLQFIANRRLVQIGLEEEFEGAT-----------------------------------
269468252  MEGNAKIIKMIARDEALHLTGTQHMLNLMRKDDPDMIAKECENEVIQMFKEACEQEKDWAEYLFRDGMIGLNADILKQYLEYITNVRMNALGLKPIFEHVTNPLPWINSWLDSNVQVAPQETEITSYLVSA-----
140261379  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSALMFKTLSNKNNGTLTDVSQSEFEEIVREAVEFEKEFVTDALPVDLIGMNKEMMCMYIEAVSDRIADLFGFEHVY-GTENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTALSFD
237738278  MMGTSDIIRLINRDELSHVVIFQQMIKEVQNENPNFFD---ENIIYEMFEKAVEQEISWTNHIIGGNILGITEKTTESYTKWLANERLKSIGLQPLYEYEKNPYKHLERFADTEGKANFFEGTVTSYNMSSSVEWD
295098106  MEGNAKIIRLIARDEALHLTGTQHMLNLLRADDPEMIAEECKQECYDLFVQAAQQEKEWADYLFRDGMIGLNKDILCQYVEYITNIRMQAVGLDLPFQTRSNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
143535298  MEGSAKIISLIARDENQHLALTQNILNYWRGDDPDMLDKEEESNVYDMFAKAVNEEKTWAEYLFRDGMIGLNDKLLSQYIEWIANRRMKSIGLKPMYPASHNPLPWTTHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
297530897  MVATSTMINYINRDEHIHVDLFAKIFKEVLNEYPEYRTPELSDFVRETFTKAAELEIEWAGEIIGNDIDGIDLADLEAYIKFYANVRAHQLGFDRPFGYRTNPLRWIKEEVDL-GKSDFFEQKPRQYTK-------
137550250  ---------------TLHCNSMIRLFKDFIKEEPQIWNDKLKKEIYDACKTIVHHEDAFIDLAFQMGLEGLTADEIKQYIRFIGNRRLEQLGLEPIYDVKKNPLTWLDNMLNGVEHMNFFEGRATEYSKAST----
300723737  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMLNLLRQDDPEMIAKECEQKCYDLFVDAAEQEKEWADYLFKDGMIGLNKDILCQYIEYITNIRMQAVGLKLPFETRSNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
138832174  -----------------HTEFAVLMYSMLK-------NKPSKEIVLEIIKEAVELEKEFITESLPCDLIGMNKELMKQYIEYVSDRLLLMLGLEKEYN-SSNPFPWM-ELISVQGKTNFFEKRVGEYSNVAG----
138438063  --GLATGTNWVFRDESAHMAFAFEVVKVAREEEPDLFDDVLNQKVNNMLDEAIACELQFARDLLSEGVAGLSLKDMEEYLRFVADQRLSMLNFPKKF-GAKNPFAFM-ELQDVQELTNFFERRVSAYQVA------
239993885  MEGNSKIIRLIARDENLHLSSTQHILNLWGKDDPEMIAEECKEEARAIFMNAVEQEKQWADYLFQNGMIGLNKEILCQYVEYIANQRMSAIGLDTPFEISSNPLPWMNNYLNSNVQVAPQESEISSYQIDSAVSED
137013110  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPKLKKELYEACRTIVEHEDSFIDLAFEMGMEGLTAKEVKDYIRFIANRRLDQLGLEPIYDVQKNPLTWLDTMLNA-----------------------
142380873  MEGSAKIISLIARDESQHLILTQKIIHKWKKDDPEMIAKEEEDNVRQMFLKAVDEEKDWARYLFEKGMIGLNDRLLCQYIEWIANRRMKAIGLKPEFDISNNPLPWTNHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-----
138037009  ---LTFSNELISRDESLHTEFAI-------LLYNLLNNRLSQETVHSIFQEAVQLEIEFITDTLKCNLLGINSTLMTDYIKYVADRLLVQLKYDKLYDIKKCPLDFM-ERISITNKSNFFEVRVAEYSKAT-----
78486104   MEGNAKIIKLIARDEALHLSGTQHLINILGKDDPEMMAKENEEKVYEIFREAAEQEKEWADYLFKDGMIGLNASILKDYVEYITNTRIKAIKLNPIFENKSNPLPWMNWLVSDNVQVAPQESEISSYQVDSTVDKD
143063152  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSALMFKTLKFNNGTLSDEDIQSEFEEIVREAVEFEKEFVTDALPVDLIGMNKEMMCMYIEAVSDRIADLFGFEHVY-GTENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTSLSFD
136833015  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSALMFKTLRDKFNKIPNDVPQSQFAEIVREAVSFEKEFVKDALPVDLIGMNEDLMCQYIEAVADRIADLFEFDRVFN-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTALSFD
136466641  MQGLCNANSLIFKDENLHCDFAIHLVNN------HLENKPSEKRIREILLSALEIEKEFITESIPVSLIGMNSNLMKQYLEFVTDGLLVKFGCKKQFNVEQ-PFKFM-EQIAVETKGNFFESRTMEYQKA------
140153079  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSALMYKTLRDKYNNIPKDVHQSEFEEIVREAVAFEKEFVKDSLPVDLIGMNADLMCEYIEAVADRIADLFEFDRVFN-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTALSFD
134814280  MEGSAKIISLIARDESQHLAVSQHIIKNYKNKEKEMLDKEEEENVIQMYRDAVDQEKRWANYLFKDGMIGLNDKLLHNYVEFIANKRMRAIGLKPLYPANQNPLPWTEHWLNSRGLQNAQETEIESYVVGG-IKQD
282598964  -KGLTKINKWSLRDEGIHVEGSSLLYRKVMGEHPWLMTDEHKKQVYDLARAVVAAEDLFLDLAFKKYQLTMTKDESKAYVRYMMNRRLLQLGHKAIFEVQGIPCPWIEEILGGAGGKNFFETRVDNYQASGAL---
142350878  MKGMGQIVTWWIVDETIHAESMIKLFRAYVEENREIWNDDLKGQIYTIATRMVALEDHFIDLAFSGGMPDLSSDDVKQYIRYITDRRLISLGLKGIMKVKKNPLPWVEEMINAPTHTNFFENRATDYARGA-----
142834194  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSSLMFRTLRDKYNNIPSDVPQSQFEEIVREAVAFEKEFVKDALPVDLIGMNADLMCQYIEAVADRIADLFEFDRVFK-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTALSFD
140988868  MEGSAKIISLIARDESQHLVLTQQIIKNWQEEEMVVIADEERQNIIDMFKAAVDEEKSWAEYLFKDGMIGLNEKLLSQYVEFIANRRLRAIGLPPQYGVRNNPLPWTQYWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
255018022  MTGTGKIISFINRDELAHSKFISEVIRAILGENPELQTEELVEYTHEAFRHAVELETEWSEEVLQ-GIEGIDVEEMVDYVKYRANKMLGMLGIPELYPHSDNTMTWIKAYADTETKTDFFEMRNSSYKK-------
289435502  MTGTGKIISFINRDELAHSKFISEVIRAILGENPELQTEELVEYTHEAFRHAVDLETEWSEEVLQ-GIEGIDVEEMVDYVKYRANKMLGMLGIPELYPHSDNTMTWIKAYADTETKTDFFEMRNSSYKK-------
257062099  MPGSADIFKMINRDELSHVRLYQKLIPEARKVFPH-----SVDQIYDMFDRAVKYECQWTNHIVGNNILGITEASTEQYTKYLANIRLRSIGLDPLYPYNKSPYTHLERFSDTKKKANFFEATVTSYVMSSGITWD
134884255  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDMINQIKLENPQLWDEAMQSEARNMILQGTQLEIEYAHDTMPGGILGMNAESMSDYLKFIANRRLTQIGLEEEFPNA------------------------------------
142358206  MEGSAKIISLIARDENQHLALTQNILNKWREDDPEMIMKEEEEWTYKMFDRAVNEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLKAIGLKPQYSISNNPLPWTSHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
254523600  MTGTGKIISFINRDELAHTKFISELIRAIIGENPELQTNELTAYVHQAFEHAIELETQWSSEVL-DGIDGIDVEEMTRYVKYRANKMAGMLGIERLYDTTDNVMPWIKAYADTETKTDFFEMRNASYKK-------
144007879  MRGMGQIIAWSIADETLHTESMIKLFRTYVQENRSVWNDELKAKIYAIAEKMVDLEDQFIDLAFGVEMENLTRDEVKQYIRYICDRRLIALGMKGIFKVKQNPLEWVDGML-GVTHTNFFENKSVDYAKG-ALSGD
138338961  MKGMCEIVEWSVRDETMHCEGMVKLFREYCKEHPRIVNDEFKKEIYQMFRDGVALEDAVVDTAFEMGVEGLSAADVKQYIRYIADRRLIQLGLKGNFKVKENPLEWLDWIVGGDTLKNF-----------------
296113118  MEGNAKIIKMIARDEALHLNGTQHMINLMRQDDPDMVAEACQEEAIEIFKSAAEQEKAWANYLFKDGMIGLNRDILCQYIEFITNTRMSAIGLPAIFETKTNPIPWINWLSSDNVQVAPQETEITTY---------
143896506  ----AKSNEFIARDESLHTEYSVLLYSYIL-------NKLTEKEVHELFEEAVNIEIKFITESLKCSLLGMNAEKMIDYIKFVSNRLLNQLGYSKLYSLNECPFSFMN-TISLDSKSNFFEQRVSEYNRPEQLN--
141968359  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSALMFKTLKFNNGTLSDEDIQSEFEEIVREAVEFEKEFVTDALPVDLIGMNKEMMCMYIEAVSDRIADLFGFEHVY-GTQNPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQR-------
136334261  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQQILNKWKEDDPEMVEKEEEEHVVEMFRNAVQEEKEWAEYLFMDGMIGLNGKLLSQYVEWIANRRMKSIGLEPLYDIRNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
299822182  MTGTGKIISFINRDELAHSKFISEVIRAILGENPELQTDELVAYTHDAFRHAVELETIWSEEVME-GIEGIDVEEMVDYVKYRANKMLGMLGIPELYPHSENTMTWIKAYADTETKTDFFEMRNSSYKK-------
213021870  MEGNAKIIRLIARDEALHLTGTQHMLNLLRVDDPEMIAEECKQECYDLFVQAAQQEKEWADYLFRDGMIGLNKDILCQYVEYITNIRMQAVGLDLPFQTRSNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
110806205  MEGNAKIIRLIARDEALHLTGTQHMLNLLRADDPEMIAEECKQECYDLFVQAAQQEKDWADYLFRDGMIGLNKDILCQYVEYITNIRMQAVGLDLPFQTRSNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
88608725   MKGMGQIIAYSVRDETLHSNSITKLFRTFLLENNIDKFK-LEAEIREICNAMVHHEDAFIDLAFEMGVEGLKASEVKEYIRYIANLRLKQLGFSEIYEQKVNPLLWLEAVLNTVEHTNFFENKATEYSKAATKTWD
139034217  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSALMFKTLSEKNKGTLSDEDQSEFEEIVREAVEFEKEFVTDALPVDLIGMNKEMMCMYIEAVSDRIADLFGFERVFN-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTSLSFD
141899458  MEGSAKIISLIARDENQHLALTQNIINNWRKDDPDMVEKEEEEWTYKMFDKCVEEEKKWAEYLFKDGMIGLNDKLLYQYVEWIANKRLRSIGLKPVYDIKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
135008670  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSSLMFRTLRDDLSLIPSDVPQSQFEEIVREAVAFEKEFVRDALPVDLIGMNQDLMCQYIEAVADRIADLFEFDRVFK-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTALSFD
310639978  MMATSQMISYIQRDENQHCYFFAEVFKQLLADFPELNTKENMDYVYRMINRAVELETNWAHYTL-KEVRGIDLNELSDYIKYMANMRLRLLGMDKAYEGVDNSMPWIKPFSDNATKTDFFEAKSRNYGKVG-----
141819769  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSALMYKTLRDKNTDLIPKDIQQEFEEIVREAVSFEKEFVKDALPVSLIGMNADLMCQYIEAVADRIADLFEFERVFN-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTALSFD
139160622  --GLASGTNWVFRDESAHMEFAFECVDVIREEEPDLFDDAMKQQVYDMLAEAIECEVQFAEDVLSGGVAGISTRDMRQYLQHCADNHFHRLGMEKKYN-VRNPLSFM-ELQDVQELTNFFERRSSAYQVG------
137544106  ------------------------------------------KRASDMIVEGTELEINYARDTMPRGVLGMNAKTMEEYLKYVCNRRLTQINLPEAYPGAENPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQVGGSLKFD
143888384  ----------------LHCEFAVLLYSKLVK-------KIDKDRIHEIIKEAVEIEIEFICDALPCKLIGMNSDLMSQYIKFVADRLVVQLGYKKIYGVS-NPFDFM-ELISLEGKTNFFERRLGDYA--------
142871845  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWKGDDPEMIAKEEEEWTYGMFKRVVEEEKSWANYLFKDGMIGLNDKLLYQYIEWIANRRMKSIGLKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
143560658  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNILRNWRKDDPEMQEKEEEEWTYKMFDRAVNEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLRSINLKPLYDISNNPLPWTDHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
137327247  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSALMFKTLRDKFSNIPSEVPQSQFEEIVREAVSFEKEFVKDALPVDLIGMNANLMCDYIEAVADRIADLFEFERVFN-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTALSFD
135896499  MEGSAKIVSLIARDENQHLVLTQQILKNWKNDDPDMIDKEEEEYVYDMFKKCVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANKRMKAIGLEPIYDIRNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
138873068  ------------RDESIHVEGIAKLFRQFCTEYPKIVDDEFKAAIYEMARLSVKLEDKFVQMTYKMGAPGLEASDVKTYIRYITDRRLLQLGLKPNFKVKENPLPWLEWVLNGADHTNFFENRVTEYEVAGSGTWD
141969922  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWRDDDPEMKQQEEEEWTYKMFDRAVNEEKKWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLKAIGLKPVYDISNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
143682054  MEGSAKIISLIARDENQHLALTQNILNYWRGDDPDMLDKEEESNVYDMFAKAVNEEKTWAEYLFRDGMIGLNDKLLSQYIEWIANRRMKSIGLKPMYPASHNPLPWTTHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
142908159  MEGSAKIISLIARDENQHLGLTQNIMNKWHADDPDMLAEEERENIVNMFKKAVDEEKEWAQYLFKDGMIGLNDKLLCQYVEWIANRRMKSIGLKPIYDIANNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYLIGG-IKQD
143736170  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQQILNKWKEDDPEMVEKEEEEHVVEMFRNAVQEEKEWAEYLFMDGMIGLNGKLLSQYVEWIANRRMKSIGLTPIYDIRNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
135558047  -PALTFSNELISRDEGLHRDFAVLLYKTFF--------KLERQDVLEIVTSAVNVEQTWVKSTLPQRIRVINATDMCTYVEFVADHLLRALGFANHYNAT-CPFDFMHS-INLSAKTNFFERRVSEYAKADA----
143016940  MEGNAKIIKLIARDEQLHLSSTQHMINLIRQDDPEMIAEECKNDAAEMFKEGAEQEKEWAEYLFKDGMLGLNKEILCQYVEYITDVRVKAIGLDPIFNVTKNPIPWMKTWL-------------------------
142000045  -PGLTFSNEQIATDEGLHCTFACTLYSILKKKLPF-------SRVKEIFESAVECEDQFCTETCPVSMIDMSHTAMSQHIRFIADYWVKKLGYPPIY-GVENPFEW-YDLIALSGKSNFFEKRVSEY---------
290508492  MEGNAKIIRLIARDEALHLTGTQHMLNLLRSDDPEMIAEECKQECYDLFVLAAQQEKEWADYLFRDGMIGLNKDILCQYVEYITNIRMQAVGLDLPFQTRSNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
140549231  MQGLCNANSLIFKDENLHCDFAIHLLNN------HVENKPSEKRIKEILLSALEIEKEFITESLPVSLIGMNSNLMKQYLEFVVDGLLVKMGCSKQFNVEQ-PFKFM-EQIAVETKGNFFESRTVEYQKA------
227356095  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMLNLLRQDDPEMIAAECEQECYDLFVEAAEQEKEWAEYLFSEGMIGLNKEILCQYVEYITNIRMQAVGLKLPFKARSNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
140850996  MQGLCNANALIFKDENLHCDFAIHLLNN------HTENKPSEKRIKEILLSALEIEKEFITESLPVSLIGMNQNLMKQYLEFVVDGLLVKMGCSKQFNVEQ-PFKFM-EQIAVETKGNFFESRTIEYQKA------
144214706  MEGSAKIISLIARDENQHLGITQNILNKWKQDDPDMKQKEEEEWTYAMFDRAVNEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWVANRRLKAVGLKPVYDIANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
90412217   MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHILNLLRHDDPEMADQECQQECFEIFKEAAEQEKEWAEYLFKDGMIGLNKEILCQYVEYITNLRMKAVGLDQAYPGAQNPIPWISWLSSDNVQVAPQEAEISSY---------
143395505  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNILNNWRKDDPDMLDKEEEDNLYEMFRKCVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRMKSIGLTPVYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
143212161  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNIINNWRKDDPEMKEKEEEEWTYSMFDKCVNEEKRWAEYLFQDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRIRSIGLKPQYPARNNPLPWTDHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
62866936   --------SLIQGDEGVHAISHVCCIQHIK-------NKLSQERIYYIIRDAVAIEQEFLSESLPVDMIGMNCRLMCQYIEYVADHLLVELGCEKICK-SKNPFDFM-ENISIDGKTNFFEKKVSEYQRPGVLS--
137655493  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNILRNWRKDDPEMQEKEEEEWTYKMFDRAVNEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLRSINLKPLYDISNNPLPWTDHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
135514623  MKGMCEIVEWSIRDETMHVQGMTRLFREYVKEHPRVVNDDFKKSIYKMYRQAVKLEDKVIDLSYEMGIEGLEKEEVKQYIRYLAHRRLIQLGLKPNFKVKDNPLGWLDWIINGDSFKNFFEGTVTDYN-ADGMSGD
141091930  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSALMFKTLSEKNKGTLSDEDQSEFEEIVREAVEFEKEFVTDALPVDLIGMNKEMMCMYIEAVSDRIADLFGFERVFN-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTSLSFD
139007858  MEGSAKIISLIARDENLHLAVSQNMINNYRNKENDREMKENEEEVYKMYDDAVQQEKDWAKYLFDKGMIGLNDKLLNQYVEYMANRRLRSIGLKAVYPVTNNPLPWTRHWLNSRGLQNAQETEIESYVVGG-IKQD
67921622   MPGSADIFKMINRDELSHVRLYQKLIPEARKVFPH-----SVEQIYEMFDMAVNYECRWTNHIVGNNILGITESSTEKYTKYLANIRLRSIGLEPLYPYSKSPYTHLERFSDTKKKANFFEATVTSYVMSSGLTWD
137865904  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQQILNKWKEDDPEMVEKEEEEHVVEMFRNAVQEEKEWAEYLFMDGMIGLNGKLLSQYVEWIANRRMKSIGLTPLYDIRNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
285016983  MTGTGKIISFINRDELAHTKFISELIRAIIGENAELQTNELTDYVHQAFEHAIRLETEWSSEVL-DGIEGIDVDEMIQYVKYRANKMSGMLGIEKLYGASDNVMPWIKAYADTETKTDFFEMRNASYKK-------
90581239   MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHILNLLRNDDPEMIAAECEQECFDIFKAAAEQEKEWADYLFKDGMIGLNKQILCQYVEYITNLRMVAVGLRPAYDGTQNPIPWISWLSSDNVQVAPQEAEISSY---------
136549512  MEGSAKIISLISRDENQHLAITQNILNKWKADDPEMKQKEEEEWTYKAFDRAVNEEKRWADYLFRDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLKAIGLKPQYDISNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
87120532   MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHILNLMGKDDPEMEDKECEDEAYQIFFEAAEQEKEWASYLFKDGMIGLNAQILGQYVEYITNIRMQAIGLLPTFETKHNPIPWINWLVSDNVQVAPQEAEISSY---------
137803855  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQQILNNWRKDDPDMLEKEEEDNLYEMFRKCVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRMKSIGLTPVYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
136309593  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNILRNWRKDDPEMQEKEEEEWTYKMFDRAVNEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLRSINLKPLYDISNNPLPWTDHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
294501621  MVATSTMINYINRDEQLHVGLFEKIFKEVLNENPAYRTEELETFVVETFQEAARLEIEWAESVIGEKFDGITMKELQQYIEYMANKRCNQLGFGRAFPEAENPLRWIIAYQEVDGKTDFFEQKSRQYTKAS-----
138623629  MEGNAKIIKLIARDENIHLASSQHLLKMLPQDDKDFIKKECEQEVIQMFKSAVEQEEAWAKYLFQDGMIGLNESLLCDYIEWIANKRMGTLGLESPYKGGSNPLPWTQKWISGGEVQAPQETEISSYTIG-AVKQD
142075901  MEGNAKIIKLIARDEQLHLSSTQHMINLIRQDDPEMIAEECKQDASDMFKEGAEQEKEWAEYLFKDGMLGLNKDILCQYVEYITDVRVKAIGIDPIFNANKNPIPWMKTWL-------------------------
296082342  ---------------------------QIAIENIHLRNKLSEERVKAIVADSVDIEREFVCDALPCALVGMNSALMSQYIEFVADRLLGALGYGKMYNVS-NPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGEYQKASVMS--
144049444  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWKADDPEMKQKEEEEWTYAMFDRAVNEEKRWADHLFRDGMIGLNDALLKQYVEWIANRRMKAIGLKPVYDIANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
239502693  MLGSADMIRYIQRDEGTHLDLFAHMLDTLRHENKDVFTQSFWNKALEVFLTSSEMEISWGKYIT-KGVT--NPKAIEDYIKHLANLRAEQIQAPVPYPGVKNPFPWVEQFSKPNTEKNFFETRVTDYKVGGALVW-
141276040  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMLNLMRKDDPDMIAIECEAEVIQMFKDAANQEKEWAEYLFKDGMIGLNAQILKQYLEYITNIRMSALNMQPIFEQTTNPLPWLNHWLDSNVQVAPQETEITSYLVSA-----
296329016  MVGTSDIIRLINRDELSHVVLFRSMVKEIKNDFPNFFSAE---TIYSMFKTAVEQEITWTEHIIGNRVLGITSQTTEAYTKWLANERLKSLGLEPLFGFNKNPYKHLERFADTEGKSNFFEGTVTSYNMSSSID--
142996932  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWKQGDDKEMQEEEQEYVYAMFDRAVNEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWVANRRMKALGMKPVYDIANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVSG-IKQD
283846213  MVSTSTMINYINRDEQHHVYLFANIFKELMHEYPELNSEKTHRFVQETFKKGAELEINWAKYIIGDQMEGIDIGDLEAYIKFMANKRVNELGVERPFEYRNNPMRWIKIYEDVNGKTDFFEQKSRQYTKVS-----
310003887  MEGSAKIISLISRDENQHLVLTQNILNWMNGDDPEMIADEERNNVIGMFRNAVEEEKEWAEYLFSGGMIGLNDKLLNQYVEWIANKRMKALGFDPIYPLRNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
284929768  MPGSADIFKMINRDELSHVRLYQKLIPEARKVFPH-----STEQIYEMFDTAVNHECRWTNHIVGSNILGITESSTEQYTKYLANIRLRSIGLEPLYEFTKSPYSHLERFSDTKKKANFFESTVTSYVMSSGVSWD
304414248  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHIINLMREDDPEMIAKECQNNCFELFKKAAEQEKEWATYLFRDGMIGLNKDILCQYIEYITNIRMQAVGLALPFKIRSNPIPWINWLSSDNVQVAPQEVEVSSY---------
139739243  MEGSAKIISLIARDESQHLGVSQRIINNYKDKEMDQVIKEEEQNVIQMYKDAVEQEKRWANYLFKDGMIGLNDKLLHNYVEYIANKRMKAIGLKPIYPANQNPLPWTEHWLNSRGLQNAQETEIESYVVGG-IKQD
143560292  MEGSAKIISLIARDENQHLALTQNIINNWRKDDPDMLEKEEEEWICEMFSRCVDEEKRWAEYLFKEGMIGLNDKLLMQYVEWIANKRMRSIGLKPLYPIKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
142482090  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWKKDDPDMKQKEEEEWTYKMFDNAVNEEKRWADYLFQDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLKGIGLRPVYDIAANPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
137822192  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNILNNWRKDDPDMMEKEEEDNLYEMFRKCVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRMKSIGLTPVYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
94499220   MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMMQALGKDDPEMIANECKKQVIEIFREAAQQEKDWAEYLFKDGMIGLNKDILCQYVEYITNQRLGAIGLDNIFETRQNPIPWINWLVSDNVQVAPQEAEISSYLVGA-----
87311395   MTGIGEQFQYILRDETVHLNFGIDLINGIKAENPDLWTAEFQAEIIDLIKQAVELEIEYAGDCLPNGILGLNRDLFRDYVHYVADRRVERIGLPK-----------------------------------------
138109611  ---------------------------------------PSEETIRKIVTEAVEIEKEFVCDSLPCALVGMNAGMMSDYIEYVADHLFSSLGLAKEYN-TTNPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVMN--
310830452  MLATSQMISYIQRDENQHCYFFAELYKQLLIDFPQLNTEQNKTFVYNFMDEAVRHETEWAEYVL-DGIEGIDLDEFRGYIRHIANNRLRLMGLPAAYEGVSNTMPWIRPFSDNDTLTDQFEAKPRTYTKASQNDWD
297521777  MEGNAKIIRLIARDEALHLTGTQHMLNLLRADDPEMIAEECKQECYDLFVQAAQQEKDWADYLFRDGMIGLNKDILCQYVEYITNIRMQAVGLDLPFQTRSNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
143646038  MEGSAKILSLISRDESQHLVLTQQILKNWKGDDPDMVAKEEKETVSKMFEKCVNEEKSWADYLFKDGMIGLNAKLLYNYVEWIANRRMKAIGLKPIYPLRNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
109287926  MKKMGQIIQWSIADETHHTNSMMELFSTLVVENKHIRLGVLEARVRDTARKIVQLEDGFIDLAFSMGMRQLTADDVKSYIRYITNRRLQTMGYLPLYSVVENPLPWVEDLLNAPSHTNFFENKPTEYAKAS-----
142242997  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMLNLMRKDDPDMIAIECEAEVIQMFKDAANQEKEWAEYLFKDGMIGLNAQILKQYLEYITNIRMSALNMQPIFEQTSNPLPWLNHWLDSNVQVAPQETEITSYLVSA-----
71033209   MPGLTFSNELIARDEGLHADFGCFIYHNLKHKLPE-------EAVQQIIKEAVVVERSYICDSLPCDLIGMNSELMTQYIEFVADRLLQALGVRPVYNVT-NPFDWM-QLISVQ----------------------
89097912   MVATSTMINYINRDEQLHVDLFVKIFREILDEYPEQNTKELAEFAESTFREAAYLEIEWARSIIGDKISGILIGDVEEYIRFYANVRSNQLGFNRPFEGSTNPLRWIKEEVDL-GKSDFFEQKPRQYVKVNTVD--
143848888  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNKWRQDDPEMLAKEEEENITKMFQKTVEEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLSQYVEWIANRRMKSIGLKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
142800367  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMLNIMGEDDPEMIAKECEDEAYAIFRKAAEQEKDWAEFLFKDGMIGLNKDILCQYVEYITNNRMQAVGLKPIFSTTQNPIPWINWLVSDNVQVAPQESEISSY---------
134519265  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQQILNNWKKDDPEMLEKEEEEGIIQMFRNCVNEEKEWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEFIANKRMKAIGLNPIYDISNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
134973039  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWKQDDPEMIAKEEEETVYAMFERAVNEERNWADYLFQDGMIGLNDTLLKKYVEWTANRRMKALGLKPIYDIAANPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
152997008  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMLNLMGKDDPEMIAAECQDEVRQIFIEAAEQEKEWATYLFKDGMIGLNAQILGQYVEYITNVRMQAVGLETCFATKHNPIPWINWLVSDNVQVAPQEAEISSY---------
143212399  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNILNNWRKDDPDMMEKEEEDNLYEMFRKCVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRMKAIGLTPVYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
269102947  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHILNLLRNDDPEMIAKESEAECFDIFKRAAEQEKEWAEYLFKDGMIGLNKDILCQYVEYITNLRMNAVGLEHAYGATQNPIPWISWLSSDNVQVAPQEAEISSY---------
139431186  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQQILNKWKEDDPEMVEKEEEENIVEMFRNAVQEEKEWAEYLFMDGMIGLNGKLLSQYVEWIANRRMKSIGLTPLYDIRNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
137845918  MEGSAKIISLISRDENQHLVLTQNIMNWMNGDDPEMIAEEEKDNVISMFKNAVREEKEWAQYLFKDGMIGLNDKLLSQYVEWIANKRMKALGLDPIYPLRNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
142115514  MEGSAKIISLISRDENQHLVLTQQMIKNWQKGDDPVMQEIVEQEVTEMFRNAVEEEKEWAQYLFKDGMIGLNDKLLIKYVEWIANKRMRAVGLQPLYPIKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
119360103  ---------------------------QIAIENIHLRTKFDEDRLKAIVCDAVEIEREFVCDALSCALVGMNRELMSQYIEFVADRLLAALGCGKVYGVT-NPFDWM-ELISLQGKTNFFEKRVGEYQKASVMS--
138156873  MEGSAKIISLIARDESQHLALTQKIMYKWKNGDDPVMHEEEKENVKAMFAEAVAEEKEWAHYLFSQGMIGLNERLLSQYVEWVANRRMKAIGLQPMFPASNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
142826598  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSSLMFKILRDKYSDLDIKDMQPEFEEIVREAVSFEKEFVTSALPVDLIGMNKELMCQYIEAVADRIADLFEFERVFN-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPS-----
134971923  MEGSAKIISLIARDENQHLGLTQNIMNKWHADDPDMLAEEERENIINMFKKAVDEEKEWAEYLFKDGMIGLNDKLLCQYVEWIANRRMKSIGLKPIYDIANNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYLIGG-IKQD
136443930  MKGLSFSNDFIARDEHLHYEFALTLYRKLK-DSDEYTGAISDQTIRDMITEAVSIETEFITASIPCAMIGMNCSLMTQYVQFVADILLQDIDMEPIY-GVELPFDFMRTNGICN-KSNFFEVRASEYVKSGVLEYD
138585189  --------------------------------------------IHQIISEAVEIEIEFVTSALPVSLIGMNADLMKQYIHFVADRLLVSLGATKLYN-AENPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVGEYQKAGVM---
140981174  LPGLCFSNELISRDEGLHLEFAVALWHHLTDKT---------APVEDIVRGAVDIEESFITEALPCKLIGMDADQMKQYIRYVADRLLKQIGRAPIYE-VENPFAWM-ETISLEGKTNF-----------------
141907025  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWKGDDPEMKQKEEEEWTYAMFDRAVNEEKKWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLKAIGMKPQYDIANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
141331837  MPGLTSSNELISRDEGLHTDFAVLIYSML-------ENKLSYDTIKEIVVEAVEIEKEFIIDSIPCKLIGMNSDLMSEYIEFVADRLIMQLGYEKIYN-TKNPFSFM-EMISM-----------------------
141366015  LKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPKLKKEIYDACRTIVEHEDAFIELAFEMGMKGLTAQEVKDYIRFIGNRRLVQLGPEPIYDVEKNPLTWLDTMLNA-----------------------
135781632  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWKQDDPDMIAKEEEENVYAMFEKAVNEEKKWADYLFRDGMIGLNDALLKKYVEWTANRRMKALGLKPIYDIAANPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
142846132  MEGSAKIISLIARDESQHLVITQNILNWANGDDPEMLEQEEEENVYNMFRSCVEEEKEWAEYLFKDGMIGLNAKLLDSYVEYIANRRMKSIGLKPIFPMSNNPLPWTQHWLNSKMMQNAQETEIESYVIGG-IKQD
209972895  MVGTSTMINYIQRDEVAHAYFFSQVLRYLMAERPELHTEENVNFIYDMMQEAADLEIEYSQKIL-HDIPGLDLEELEGYIKSLCNRRLRGVGLDDIYAGVENSMPWMDDGSNNQTKSDMFEQKSRNYKK-------
143949771  MEGSAKIISLIARDEAQHLALSTHILKIWGKDDPEMIAKECEEEVYDLWRECVAEEKDWADYLFKDGMIGLNAVLLNQYVEYIANRRLKALGLQAIFPVNTNPLPWTQHWLSSSGQVAPQETEVESYIIGG-IKQD
139444471  MQGLCNANALIFKDENLHCDFAIHLLNN------HVENKPSEKRIKEILLSALEIEKEFITESLPVSLIGMNSNLMKQYLEFVVDGLLVKLQCKKHFNVEQ-PFKFM-EQIAVETKGNFFESRTVEYQKA------
144048546  MEGSAKIISLIARDENLHLAVSQNMINNYRNKEGDKEMKENEDEVYKMYDEAVQQEKDWAKYLFDKGMIGLNDKLLNQYVEFMANKRMKAIGLKGVYDVTNNPLPWTTHWLNSRGLQNAQETEIESYVVGG-IKQD
137790622  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNIINNWRKDDPEMKEKEEEEWTYSMFDNCVNEEKRWAEYLFQDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRIRSIGLKPQYPARNNPLPWTDHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
137786306  --GLAAGTNWVFRDESMHMNFALEVINTVRAEEPQLFDNDLGERITAMLEEAVDAEFQFAEDLLGEGVPGMSTADTRTYLEFVADQRLSQLGLPKRFN-ASNPFAFM-ELQDVQELSNFFE---------------
83592781   MKGMGQIVTWSVRDESLHCQGIIRLFHEWNRETGAL-TKPVRDDILDVATTMVGLEEKFVDLAFELGIEGMRAEDIKSYVRYVADWRLTQLKLPILYGHRPHPLPWLVEILNGVEHANFFEQRSTEYSKAATQAWD
138446367  -----------------------------------------ENVIRRIIAEAVDIEIEFVTKALPVNLIGMNADLMKQYIQFVADRLLVQLNCSKIYN-VGNPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVAEYQKAGVMD--
71276518   MTGTGKIISFINRDELAHTKFISEVIRAIVGENPELQTDALTDYVHQAFAHAIELETQWTGEVL-NGIDGIDVEEMIRYVKYRANKMAGMLGIETLYETTDNVMPWIRAYADTETKTDFFEMRNASYKK-------
142085298  MEGSAKIISLIARDESQHLVLTQQIIKAWQNEEMVVIAAEEKPNIIEMFKNAVNEEKAWAAHLFKDGMIGLNEKLLSQYVEFTANRRLRALGFDPLYGIRNNPLPWTQYWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
148244629  MEGNAKIIRMIARDEALHLTGTQHILNLMGKDDPDMIAKECEKEVITMFKEACEQEKDWAEYLFRDGMIGLNAKMLKQYLEYITNVRMKALNLSPVFDECINPLPWINHWLDSNVQVAPQETEITSYLVSA-----
71065825   MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHILNLMRIDDPEMVDKECYEESIEIFRKAAEQEKEWAGYLFKDGMIGLNKDILCQYIEYITNLRMEAVGLPVAFPKSKNPIPWINWLSSDNVQVAPQETEISSY---------
284009345  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMLNLMRQDDPEMIAKECEEACYRLFVQAAEQEKEWAEYLFSGGMIGLNKDILCQYIEYITNIRMQAVGLKLPFETRSNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
134810870  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNIINNWRKDDPEMTEKEEEQWTYKMFDRCVNEEKIWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANKRMKAIGLKPVYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
136317300  MEGSAKIISLIARDESQHLVLTQQIIKKWQDGDDEEMAEEEKPNVLKMFKNAVDEEKAWASYLFKNGMIGLNEKLLGQYVEFTANRRMKAIGLDPIYDISPNPLPWTQYWLNSKGQQNAQETEIESYVIGG-IKQD
136790370  MEGSAKILSLIARDEATHLNLSTHVIKAWHKGDDPEMTKAMEKLVIQMFKDCVEEEKAWAKYLFKDGIIGLNEKLLGNYVEWIANKRLRALGLDPIYDVSANPLPWTTHWLSSRGQVAPQETEVESY-ISGGIKQD
143359058  LPGLCHSNELIARDEGMHRDAACLVYKKY------IVNKLQTNNVIEIIKSAVDVEKEFIEESLPYDLSGMNKRLMKQYIEYVADHLSVQMIDKRIYN-VENPFPWMN-LISVEGKTNFFEKRVSN----------
149182583  MVATSTMINYINRDEQLHVGLFEKIYKEVLHENPEYDTAELKVFGTQAFKRAAELEIEWGEQIIGNKIDGLLMSDLEAYIKFMANKRAEQMGFQAPFEYRTNPLRWIVAYQEVDGKTDFFEQKSRQYTKTS-----
138494609  MEGSAKILSLIARDEATHLNLSTHVIKAWQKGDDAEMTKAMEKTVIQMFKDCVEEEKAWAKYLFKDGIIGLNEKLLGNYVEWIANKRLRALGYDPIYDVSANPLPWTTHWLSSRGQVAPQETEVESY-ISGGIKQD
61806369   MEGSAKILSLISRDESQHLVITQQILKKWADDDPEMIAKEEKSFVKDMFRNTVNEEKAWADYLFKEGMIGLNARLLNNYVEWIANRRMKAIGLDPIYPLRNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVIGG-IKQD
144219496  MEGSAKIISLISRDENQHLVLTQQMIKNWQKGDDPVMQEIVEQEVIDMFANAVNEEKEWAQYLFKDGMIGLNDKLLIKYVEWIANKRMRAVGLEPIYPIKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
89092731   MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMLNIMGADDPDYKDKECEQDVYNIFKEAAQQEKDWAQYLFREGMIGLNAQILSDYVEYITNVRMKALNLEEIFPARQNPLPWMNWLVSDNVQVAPQEAEISSY---------
119485472  MPGSADIFKMINRDELSHVRLYQKLIPEAMQTFPH-----SVEQIYEMFDTAVQHECRWTNHIVGRNILGITETSTEQYTKYLANARLRSIGLKPLYRYSKSPYTHLERFSDTKKKANFFEASVTSYVMSSGVGWD
136847614  MEGSAKIISLIARDENLHLAVSQNMINNYRKKEGDKEMKENEQEVYKMYDEAVQQEKDWATYLFDKGMIGLNDKLLNQYVEYMANKRLRAIGLTAQYPVTNNPLPWTQHWLNSRGLQNAQETEIESYVVGG-IKQD
142093295  MPGLCHSNELISRDEGLHTEFAVLMYQNL-------VDKPSPDIIKEIIINAVQIEKEFITESLSCELIGMNADLMNQYIHYVADRLLLMFGLEKVY-HSENPFDWM-EMISVQG---------------------
310004405  MEGSAKIISLIARDESQHLVLTQQIIKKWQDGDDEEMAEEEKSNVLKMFKNAVEEEKAWASYLFKNGMIGLNEKLLGQYVEFTANRRMKAIGLDPIYDISPNPLPWTQYWLNSKGQQNAQETEIESYVIGG-IKQD
142894029  MEGSAKIISLIARDENQHLALTQNIINMWRKDDPEMQEKEEEDYTYKMFERCVNEEKMWAEYLFQDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMRSIGLKPIYDIPQNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
142841032  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWRQDDPEMQQKEEEEWTYKAFDRAVNEEKRWADYLFKNGMIGLNDKLLQQYVEWVANRRLKALGLKPQYDIANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
237678830  MNGMGQIVSWSVRDESLHCEGIIKLFHEWNRETG-AVTRSVRDDIVDVAKTMVKLEENFVDLAFGLGIEGMRPEQIHTYVRYVADWRLTQLRIAPVFGFFEHPLPWLVEILNGVEHANFFEQRATEYSKAASRSWD
134804633  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQQILNNWKKDDPEMLEKEEEEGIIQMFRNCVNEEKEWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEFIANKRMKAIGLNPIYDISNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
115691069  LPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLFSHLNHPTP-------VSRIQEIIRDAVRLEEEYLSEALPVALIGMNARLMCQYIQFVADRLLMEL------------------------KSNFFEKRVGEYQK-------
139825138  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPKLKKELYEACRTIVEHEDSFIDLAFEMGMEGLTAQEVKDYIRFIGNRRLVQLGLEPIYDVEKNPLGWLD----------------------------
310004513  MEGSAKILSLIARDESQHLVLTQQILKNWGKDDPEMIAEEEQETVEQMFKACVDEEKAWANYLFKEGMIGLNERLLHNYVEWIANRRMKAIGLKPIYPLRNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
143601131  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNKFRDDDPEFIAREEEANVIEMFRKCVDEEKAWANYLFKEGMIGLNEKLLHNYVEWIANRRMKAIGIKPIYPAKNNPLPWTAHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
143161909  MEGSAKIISLIARDENLHLAITQNIINNWKKGDDTTMKKEEEQWTYSMFDRCVNEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWVANRRMRAIGLKPVYPARNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
292488819  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMLNLLRVDDPEMIAKECRQECYDLFVLAAEQEKEWAEYLFSGGMIGLNKDILWQYIEYITNIRMNAVGLDLPFKTRSNPIPWISWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
135898959  ------------------------------------------AKITRIIAEAVDIEIEFVTSALPVSLIGMNSILMEQYIQFVADRLLVALGASKIYNVV-NPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVAEYQKAGVME--
143550588  MEGSAKIISLIARDENLHLAITQNIINNWKKGDDTQMKKEEEQWTYSMFDRCVNEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWVANRRMRAIGLKPVYPARNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
282600304  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMLNLLRQDDPEMIAAECEEQCYQLFVDAAEQEKEWAEYLFSEGMIGLNKEILCQYVEYITNIRMQAVGLKLPFEARSNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
136808681  MEGSAKIISLIARDENLHLAVSQNIINNYRNKENDEIMQECEPLVYKMYDEAVQQEKDWADYLFKEGMIGLNAALLNQYVEFMANRRMKSIGLTPPYEQSTNPLPWTEHWLNSRGLQNAQETEIESYVVGG-IKQD
142159959  MEGNAKIIKFIARDENVHLASTQQLMKLLPQDDPDYASKECEAEVVQMYVDAVEQEKVWADYLFKDGMIGLNAQLLKDYVEWIANKRMTAVGLSSQYKGGSNPLPWTQKWISGDVQVAPQETEISSYVVGGT-KQD
262274472  MEGNAKIIKLIARDEALHLTSTQHMLNILRDDDPEMIAKECEQVCFDLFKNAAEQEKEWAEYLFKDGMIGLNKDILCQYVEYITNLRMAAVGLKPAYQGAQNPIPWINWLSSDNVQVAPQEAEISSY---------
307129979  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMLNLMRQDDPEMIAEECQQQCYDLFVLAAQQEKEWAEYLFRDGMIGLNKDILCQYVEYITNIRMQAVGLPLPFETRTNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
136853505  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWKADDPEMKQKEEEEWTYKAFDRAVNEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLKGIGLRPVYDIAANPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
140453181  MEGSAKIISLIARDENQHLALTQNIINMWRKDDPEMQEKEEEEYTYKMFERCVNEEKMWAEYLFQNGMIGLNDKLLHQYVEWVANRRMRSIGLKPVYPARNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
135249120  -----------------HVQLFVNIINEIKREQPELWTQAVQDKMAQNIVDAVQMEYEWGCSCIGDGILGITPDTLKEYIQFIGDLRLTAIGLPKVFN-TKNPFPWIDEFTQGNMEVNFFEGTVREYQTGS-LEW-
135163601  --GFSKLLALNARDEVNHVNSGVYLINKIKEQHPGIWTEEFQNILIEDMKQGLELANKFNKEAVPDGILGLNHAMLEQYMKFIANDRLSAINLKFRFKGASNPFPWLSEQLDLQEMANFFEEKVVAYQHKSMLEDD
141877651  MEGSAKIISLISRDENQHLVLTQQMIKNWQKGDDPVMQEIVEQEVTEMFRNAVEEEKEWAQYLFKDGMIGLNDKLLIKYVEWIANKRMRAVGLQPLYPIKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
141423602  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNKWRDDDPEMIAKEEEENIVKMFQQTVNEEKKWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRMKAIGLKPLYDISNNPLPWTDHWISSKGQVAPQETEVEAYLIGG-IKQD
113200701  MEGSAKILSLIARDENQHLVITQNILNKWREDDPEMIAKEEEVNVVDMFKRTVNEEKRWADYLFKDGMIGLNDRLLHNYVEWIANRRMKAIGLKPIYPAKNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
145298925  MEGNAKIIKMIARDEALHLTGTQHMLNLMRQDDPEMISAECEQACFEIFKEAAIQEKEWAEYLFQDGMIGLNKDILCQYVEYITNLRMNAVGLQPAFAGAKNPIPWINWLSSDNVQVAPQEVEVSSY---------
121590730  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMLNLLRNGMDDFVAEECKQESFDLFKEAAEQEKEWAEYLFKDGMIGLNKDILCQYVEYITNIRMQAVGLEPAYPATNNPIPWINWLSSDNVQVAPQEAEISSY---------
139477573  MEGSAKIISLIARDENLHLAVSQNIINNYRNKENDEIMQECEPLVYKMYDEAVQQEKDWADYLFKEGMIGLNAALLNQYVEFMANRRMKSIGLTPPYEQSTNPLPWTEHWLNSRGLQNAQETEIESYVVGG-IKQD
141008871  MKGMGQIVTWSIRDETLHVEGMSQLFRTFIQENPELWNDDLKYEIYCAAERTVELEDAFIDLCFEGEVPDLTGEEVKEYIRYIADRRLLGLGMKKIFGSEENPLPWLDYMLNGVEHTNF-----------------
71280050   LEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHILNNWRKDDPEMISEELRDEGLQIFLDVVEQEKEWAQYLFKDGMIGLNADILNQYIEYISNQRLTAIGFGAPFDIKSNPLPWMNAYLSDNVQVAPQETEISSY---------
135873893  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNYWKNDDPEMVTKEQEPWLIEAFKKCVNEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRIKALGLKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
307151334  MPGSADIFKMINRDELSHVRLYQKIIAEAMQTFPHSVDK-----VYEMFDTAVHHECRWTNHIVGDNILGITESSTEQYTKYLANIRLKAIGLKPLYKYQKSPYSHLERFSDTKKKANFFEATVTSYVMSSGVTWD
310003114  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWQGDDPEMKQKEEEEWTYKAFDNAVNEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWVANRRLKAIGLKPQYDISANPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
138839759  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQQILKYWRNDDPEMLEREEEENIYGMFRKCVDEEKAWAEYLFQNGMIGLNDKLLHQYVEWIANKRMKSIGLDPIYPARNNPLPWTSHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
139433485  MTGTGKIISFINRDELAHTKFISELIRAIIGENPELQTNELTAYVHQAFEHAIELETQWSSEVL-DGIDGIDVEEMTRYVKYRANKMAGMLGIERLYDTTDNVMPWIKAYADTETKTDFFEMRNASYKK-------
139204842  MEGSAKIISLISRDENQHLVLTQNIINWMNGDDPEMIAREERNNVIGMFKNAVEEEKEWAEYLFSGGMIGLNDKLLNQYVEWIANKRMKALGIDPIYPLRNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
138640402  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWKQDDPEMKEQEEQDWTYKMFDRAVNEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLQKYVEWVANRRLKAIGLKPQYDIANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
143322839  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNIMNKWKEDDPEMIAKEEEQWVYKTFENAVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLRPLYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
161617990  MEGNAKIIRLIARDEALHLTGTQHMLNLLGKDDPEMIAAECRQECQKLFEDAAQQEKDWADYLFKDGMIGLNKQILCGYVEYITNIRMQAVGLDAPFKGATNPIPWINAWLN------------------------
257454213  MEGNAKIIKMIARDEALHLNGTQHMINQWGKDDPDMVAQDCQQQAIEIFKDAAEQEKAWAKYLFKNGMIGLNENILVQYVEYITNLRMDAIGLPPIFAAIKNPIPWINWLSSDNVQVAPQESEITSYQIDAELSDD
143158806  MEGSAKIISLISRDENQHLVLTQNIMNWMNGDDPEMIAEEEKNNVISMFKNAVEEEKDWAEYLFSGGMIGLNDKLLNQYVEWIANKRMKALGIDPIYPLRNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
156564205  MMKSSTMISYIQRDEMQHAYFIGLLIRRLLTENPELNTQENAQYIVDSLKEAVATEKEWAGEIL-ADIEGLDLEEFDHYIEYLANKRVRQLGMDNIYEERGNPMPWIQVFSDEMMKTDQFENKSRDYSGAT-----
136544231  MQGLCNANSLIFKDENLHCDFAIHLLNN------HVENKPSEKRIREILLSALEIEKEFITESLPVSLIGMNSNLMKQYLEFVVDGLLLKFGCKKEFNVEQ-PFKFM-EQIAVETKGNFFESRTVEYQKA------
61806080   MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNNWRKDDPEMVEKEEEQWTYQMFEKCVNEEKMWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWVANRRMRSIGMKPVYDIANNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
143447411  MEGSAKIISLIARDESQHLVLTQQIIKKWQDGDDEEMAEEEKPNVLKMFKNAVDEEKAWASYLFKNGMIGLNEKLLGQYVEFTANRRMKAIGLDPIYDISPNPLPWTQYWLNSKGQQNAQETEIESYVIGG-IKQD
140803937  MEGSAKIISLIARDENQHLALTQNIINMWRKDDPEMQEKEEEDYTYKMFERCVNEEKMWAEYLFQDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMRSIGLKPIYDIPQNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
134824373  MEGSAKIISLISRDENQHLVLTQQMIKNWQKGDDPVMQEEEKQTVTDMFANAVNEEKEWAQYLFKDGMIGLNDKLLIKYVEWIANKRMRAVGLEPLYPIKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
136114575  MEGSAKIISLISRDESQHLNITQKILKKWADDDPEMIAEEEKENVRQMFAAAVAEEKEWANYLFSQGMIGLNERLLSQYVEWTANRRMKAIGLAPMYPAKNNPLPWTNHWLNSKGQQNAQETEIESYIVGG-IKQD
143139331  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNILNKWKQDDPEMIAREEQEHTINMFRKTVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRMKAIGIKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
241589542  MTGAAEQYQYILRDESLHCNFGIDLINQIKLENPHLWTAEFKVEITELFKQAVDLEYRYAEDTMPRGVLGLNASMFKGYLRFICNRRCRS----------------------------------------------
136469314  MEGNAKIIKFIARDENVHLGSTQQLMKLLPKDDPDFIQKECEPTVIKMFEDAVDQECAWADYLFRDGMIGLNAQLLKEYVQWIANKRMTAVGVPSSYKGASNPLPWTQKWIAGGDVQAPQETEITSYVNGGT-KQD
238761950  MEGNAKIIKMIARDEALHLTGTQHIINLMREDDPEMIAEECQQQCYDLFVLAAQQEKEWAEYLFRDGMIGLNKEILCQYVEYITNIRMQAVGLGVPFNTRTNPIPWISWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
139417071  MEGSAKILSLIARDEATHLNLSTHVLKAWHKGDDPEMTKAIEKTVIQMFKDCVEEEKAWARHLFKDGIIGLNEKLLGKYVEFIANKRLKALGYDPLYDVTQNPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
134767390  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILKKWREDDPEMIAEEEEEWVIGAFQKCVEEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLHKYVEWIANRRLKSLGIKPIYPAKNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
138737846  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNIINKWKEGDDPDMQEIYHEEVREMFRRTVEEEKQWAKYLFKDGMIGLSEKLLSNYVEWIANRRMKAIGLAPLYPATHNPLPWTEHWIKSKGVQAPQETEVESYVIGG-IKQD
136812805  MEGSAKIISLIARDENLHLAVSQNMINNYRNKEGDKEMKENEDEVYKMYDEAVQQEKDWAKYLFDKGMIGLNDKLLNQYVEFMANKRMKAIGLKAVYDVTNNPLPWTTHWLNSRGLQNAQETEIESYVVGG-IKQD
310004983  MEGSAKILSLIARDESQHLVITQNILRKWSEDDPEMIAQEEQSYVTEMFKRTVEEEKAWANYLFRDGLIGLNDRLLYNYVEWIANRRMKAVGIKPIYPAKNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
143151354  MEGSAKIISLIARDENLHLAITQNIINNWKKGDDTTMKKEEEQWTYSMFDRCVNEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWVANRRMRAIGLKPVYPARNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
136818844  MEGSAKIISLIARDEATHLNLSTHIIKHWMKDDPDFVAKECEEEVYEMWRDCVEEEKRWADYLFAKGIVGLNANLLHSYVEFIANKRLKALGLKTIYPLNTNPLPWTQHWLSSSGQVAPQETEVESYIVGG-VKQD
291618170  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMLNLLREDDPEMIAAECREECFELFKKAALQEKEWAEYLFSGGMIGLNKDILCQYIEYITNIRMQAVGLDLPFETRSNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
143448867  -----------------------------------------KETVVEIIKDAVEMEKEFVTDALPVKLIGMNAELMCQYIEFVADRLLVELECSRVYN-SKNPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVAEYQKAGVLKKD
139207154  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQTIINNWHDRNDDKDMKECEKEVYKMYDEAVEEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMKSIGLEPRYEQKTNPLPWVDHWLNSKGTQNAQETEIESYVIGG-IKQD
134312343  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNIMNKWKEDDPEMIAKEEEQWVYKTFENAVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLKPLYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
56692684   MKGMGKVVEWSVRDENIHVEGVSRLFETLCAEYPWLMTEKLVRDCKKDAERAAELEFAFIDLAFSPALDGLTPSSVKNYVLYVINLRASHMGLPKLMASSENPLPWVKWLIEGADLTNFFENHVTEYETGG-----
136011897  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNIINNWRKDDPEMKEKEEEQWTYSMFDRCVNEEKIWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANKRMKSIGLKPVYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
136129808  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNKWKEDDPEMIAKEEEQWVYKTFENAVDQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLKPLYDISNNPLPWTDHWLNSKGLQNAQEVEIEQYLIGG-IKQD
309367189  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMINLLRNGQDDFIAEECKQECFDLFKDAAEQEKEWAEYLFKDGMIGLNKDILSQYVEYITNIRMQAVGLDAAYEATSNPIPWINWLSSDNVQVAPQEAEISSY---------
140932857  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNIINKWKQDDPEMIAEEEKEHTTNMFRKTVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAVGIKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
142677082  MEGSAKIISLIARDEAQHLVLTQNIIKNWQNDQMKEIAKEEEGNVKEMFINAVNEEKDWAEYLFRDGMIGLNDKLLQKYVEWVANRRMKAIGIAPVYPARNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-----
148978906  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMINLLRNGQDDFIAEECKQECFDLFKEAAEQEKEWAEYLFKDGMIGLNKDILCQYVEYITNIRMQAVGLGTAYEATSNPIPWINWLSSDNVQVAPQEAEISSY---------
143998776  MEGSAKILSLIARDEATHLNLSTHVIKAWQKGDDAEMTKAMEKTVIQMFKDCVEEEKAWAKYLFKDGIIGLNEKLLGNYVEWIANKRLKALGYDPIYDISANPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESY-ISGGIKQD
143169003  MEGSAKIISLISRDENQHLAITQNILNKWRDDDPEMIAEEERDNTTRMFKKTVDEEKQWAKYLFKDGMIGLNDKLLGQYVEWVANRRMRAIGLKTIYDVSNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
143677714  MEGSAKILSLISRDESQHLVITQQILKKWADDDPEMIAEEEKSFVKDMFRNTVNEEKSWADYLFKEGMIGLNARLLNNYVEWIANRRMKAIGLDPIYPLRNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVIGG-IKQD
109898789  MEGNSKIIRLISRDENLHLTSTQHILNLWGKDDPEMIALEYKEEATNIFLDAVNQEKEWAEYLFQNGMIGLNKDILCQYVEFIANHRMSAIGLDQPFDIKNNPLPWMNNYLN------------------------
137894265  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNIINKWKEGDDPEMQEIYHEEVREMFRRTVDEEKAWAQYLFKDGMIGLSEKLLSNYVEWIANRRMKAIGFAPLYPATNNPLPWTEHWIKSKGVQAPQETEVESYVIGG-IKQD
134832288  ----------------------------------------------------------YARDTMPRGVLGMNAAMMEEYLHFIANRRLTQLGLSEQFPGAQNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
141972988  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNKWKEDDPEMISKEEEQWFYKTFETAVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAVGLKPLYDISNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
153819185  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMLNLLRNGMDDFVAEECKQESFDLFKEAAEQEKEWAEYLFKDGMIGLNKDILCQYVEYITNIRMQAVGLEPAYPATNNPIPWINWLSSDNVQVAPQEAEISSY---------
143266303  ----------------------RNVINKIKEDYPSLWTKTLQEELVEIVREGVEIEINYAKEILPNGILGVTADMLVDYIKYLANTRVAAVDLPELYENTKNPFPWLGEAQDATGMTAFFERREKNYQNAGMIVDD
301156451  MEGNAKIIKFIARDEALHLTGTQHILNIMGQDDPEMIAEECKQEAYDLFLAAAEQEKEWADYLFKDGMIGLNKDILVQYVEYITNIRMQAVGLPLPFGARSNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
310003406  MEGSAKILSLIARDESQHLVITQNILKNWRDDDPEMQQIALEEEVIKMFAKTVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDRLLSQYVEWIANRRMKAIGLKPMYNVKSNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVIGG-IKQD
16332312   MPGSADIFKMINRDELSHVRLYQKLIPEAMQVFTH-----STDQIYEMFDKAVEFECRWTNHIVGNNILGITESSTEQYTKYLANSRLRAIGLDPLYRYGKSPYTHLERFSDTKKKANFFEATVTSYVMSSGVSWD
170077010  MPGSADIFKMINRDELSHVRLFQKLIPEAMATFDH-----SVDHIYEMVERAVQYECQWTNHIVGNDILGITEQSTEIYTKYLANIRLQAIGLEPLYKYKKSPYRHLERFSDTKKKANFFEAGVTSYVMSSGITWD
149911236  MEGNAKIIKLIARDEALHLTSTQHILNLMGKDDPEMISIECFQETQKIFTDAAQQEKEWAEYLFKDGMIGLNKDILSDYIEYITNTRMAAVGLPKAFEVKSNPLPWINWLISDNVQVAPQESEISSY---------
140100693  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNKWKEDDPDMISKEEEQWFYKTFENAVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLKPLYDISNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
15606660   ---------------NCHVTLFRNIINTLRKENPELFTPEIEKWIVEYFKYAVNEEIKWGQYVTQNQILGINDVLIERYIKYLGNLRITQIGFDPIYEVTENPLKWIDEFRKINNKTDFFQAKPQTYSKANELKW-
137637697  MEGSAKIISLIARDENLHLAITQNIINNWRKGDDKEIIKEEEQWTYSMFDRCVNEEKHWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWVANRRMRAIGLKPVYPARNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
135528985  ----------------LHTDFACLIHKSL--EEP-----ADAPTTTAIITSAVEIEKQFLASALPERMLGMNSDLMGTYIEFVADRLLVALNYDCVY-GAENPFPFMD-MISMEGKTNFFEKRVGDYQKAGVMS--
134516008  MEGSAKILSLIARDEATHLNLSTHVIKAWQKGDDPEMTKAMEKEVIQMFKNTVEEEKAWAKHLFKDGIIGLNEKLLGKYVEFIANKRLRALGLDPIYDVSANPLPWTQHWLSSKGVQAPQETEVESYIIGG-IKQD
137752805  MEGSAKIISLIARDESQHLVLTQNIINWLNGDDPDMLAKEEEAWTVEQFKKTVDEEKAWAQYLFKDGIIGLNDKLLNSYVEYIANRRMRAIGLKPVFPMSNNPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYVIGG-IKQD
141178542  MTGVAEQFQYILRDESMHLNFGIDVINQIKLENPQLWTSEFQQEVIQMILEGTQLEIEYARDTMPRGVLGMNASMMEEYLQFICNRRLNQ----------------------------------------------
135492420  MEGSAKIVSLIARDENQHLVLTQQILKKWQDDDPDMMDKEEEEYVYAMFRKCVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANKRMKAIGLNPIYDIRNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
143877794  MEGSAKIISLIARDENVHLAVSQNIINNYRNKENDEIMQECEPLVYKMYDEAVQQEKDWADYLFKEGMIGLNATLLNQYVEFMANRRMKSIGLTPPYEQRNNPLPWTEHWLNSRGLQNAQETEIESYVVGG-IKQD
257462865  MVGTSDVIRLINRDELSHVVLFQKIIREIKAENHNFF---EEEEIRAMFRTAVEQEILWTEHIIGNRILGITTETTEAYTKWLANERLRTIGLAPMYEETKNPYKHLERFADTEGKSNFFEGTVTSYNMSSSIDWD
142428785  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQTVINNWRNGDDKDMMKECEKEVYTMYEEAVQEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMKAIGLEPRYEQKQNPLPWVDHWLNSRSLQNAQETEIESYVIGG-VKQD
144040798  MEGSAKIISLIARDENLHLAVSQNIINNYRKENDEEMMKECEPLVYEMYDIAVQQEKAWATYLFKEGMIGLNDKLLNQYVEFMANKRMKAIGLKSVYDVTNNPLPWTQHWLNSRGLQNAQETEIESYVVGG-IKQD
143200076  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNNWRKDDPEMIVKEEEEWTIAMFDKCVNEEKAWAQYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWVANKRLKSIGLKAQYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
118602534  MEGNAKIIKMIARDEALHLTGTQHMLNLMSSGKDDLDSKECQDEVITMFREACEQEKDWAEYLFRDGMIGLNAQILKQYLEYITNVRMKALNLSLIFDECTNPLPWINHWLDSNVQVAPQETEITSYLVSA-----
143999821  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNIINKWQGDDPDMVAKEEEQWVYQAFEAAVSEERVWADYLFKEGMIGLNAKLLTQYVEWVANRRMKAIGLKPIYDVANNPLPWTEHWISSKGQVAPQETENESYIVGG-IKQD
142348340  MKGMGQIVTWSIRDESLHVEGLSKLFRTFIAENPDIWTDKLKYEIYCAAERVVELEDKFIDVCFKVDIPDLTAKEVKEYIRYIADRRLLGLGMKAIFHSTENPLPWIDMQVNAVEHTNF-----------------
294637129  MEGNAKIIRLIARDEALHLTGTQHILNLMRQDDPEMIAAECETQCYDLFVQAAQQEKDWASYLFRDGMIGLNRDILCQYVEYITNIRMQAVGLSLPFETRSNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
139376805  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIKLFRTFIEENPKVWTEDLKKEIYEACRTIISHEDAFINLAFEMGPIGLTADEVKQYIRWIGNRRLIQLGLEPIYQVDKNPLTWLDTML-------------------------
142444086  MEGSAKILSLIARDEATHLNLSTHIIKAWQKGDDAEMTKAMEKTVIQMFKDCVEEEKAWAKYLFKDGIIGLNEKLLGNYVEWIANKRLRALGYDPIYDVSANPLPWTQHWLSSRGQVAPQETEVESY-ISGGIKQD
237747538  MEGNAKIIRLIARDEALHLTGTQHMLNLMGEDDPDMIAKECREQSIDLFVRAAEQEKEWADYLFRDGMIGLNRDILCQYVEYITNTRMQAVGMPLPFEIRSNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
136270804  MKGMGQIVTWSARDESLHTESIIKLYNTFVDENPEINKEELERDLYIACNTMIEHEDAFIDRAFELGVEGLRPEEVKRYMRYMADIRLNQLKLQPIYKINSNPLPWMDEMLNAVEHTNF-----------------
138670891  -----------------------------------LVNKVPTERIQEIILDALNIEREFVTESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELNCPKQFNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLNQD
142924842  ------------------------------HEKLERPTPENV--IHRIISEAVKIETEFVTSALPVRLIGMNADHMKQYIEFVADRLLVAFGVSKIYN-VENPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVGEYQKAGVMD--
134443518  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSALMFKTLRDKNGTLSDSDIQSEFEEIVREAVSFEKEFVTSALPVDLIGMNKELMCEYIEAVADRIADLFEFERVFN-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQR-------
85711601   MEGNAKIIRLIARDENVHLTSTQHMINLWQEDDPEMIAEELADEAYEIFMTAVKQEKQWAHYLFRDGMIGLNESMLCQYVEYIANLRMQAIGYDAPFEQRSNPLPWMNKYLSDNVQVAPQEAEISSY---------
159030376  MSGSADVFKMINRDELSHVRLYQKLIPEAMAIFPH-----SVEQIYEMFDSAVKHECCWTNHIVGNDILGITEYSTEQYTKYLANIRLKAIGLEPLYKYNKSPYNHLERFSDTKKKANFFEATVTSYVMSSGLTWD
141930935  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFASLLFSKL--ERP-----PSKERVLQIVKEAVEMEQAFCTESLPVRLIGMNDELMKEYVSFCGDRLLVSLGFEK-YWNTACPFDFMN-LISL-----------------------
238751211  MEGNAKIIKMIARDEALHLTGTQHILNLMREDDPEMIAVECQQQCYDLFVLAAEQEKEWAEYLFRDGMIGLNKEILCQYVEYITNIRMQAVGLGTPFKTRTNPIPWISWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
310002750  MEGSAKILSLIARDESQHLVITQNILRKWKEDDPEMIAKEEQPFVAEMFKRTVNEEKMWADYLFKQGMIGLNDRLLHNYVEWIANRRMKAIGLDPIFPAKNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
143725012  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNNWRKDDPEMTTKEEESWLIQAFKDTVDEEKRWAEYLFKDGMIGLNEKLLHQYVEWIANKRIKAIGLKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
269963956  MEGNAKIIKLIARDEALHLNGTQHMINLLRNGQDDFIAEEAKQDCFDLFKEAAEQEKEWAEYLFKDGMIGLNKDILSQYVEYITNIRMQAVGLPMAYEATSNPIPWINWLSSDNVQVAPQEAEISSY---------
143823669  LEGSAKIISFIARDESQHLAVSQRIINNFRDERDKIMDKVIKDEVYKMYDDAVQEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMKAIGLTPVYEQKSNPLPWIDHWLNSKGTQNAQETEIESYVIGG-IKQD
143031760  MEGNAKIIKFIARDENVHLASTQYLLSKLTKEDPEFIAKECEQEVEQMFVEAVEQEKEWANYLFKDGMIGLNAQLLHDYIEWICNKRMTALGFACPYKTPQNPLPWTQKWISGAEVQAPQETEISSYVIGGT-KQD
139790245  MEGSAKIISLISRDENQHLAITQNILNKWRDGDDEQIAEEERENTTRMFKKTVDEEKAWAKYLFKDGMIGLNDKLLGQYVEWVANRRMKAIGLDTIYDVSNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
143543242  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNIINNWRKDDPEMKEKEEEQWTYGMFNRCVNEEKVWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANKRMKSIGLKPVYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
297582631  MMKTSTMISYIQRDEMQHAYFMSQFVRILLTDHPELNTRENVQYVYDAMASAAGLEQEWAAVIL-ADIDGIDLGEFNGYVEYLVNKRLRQLGLSNLFPERDNPMPWIHVFSDTQTKSDFFEQKSRSYTKVTS----
140096916  MEGSAKIISLIARDESQHLVLTQNIIKNWSNDDPDMLAKEEEAWTVEQFKKTVDEEKAWAQYLFKDGIIGLNDKLLNSYVEYIANRRMRAIGLKPVFPMSNNPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYVIGG-IKQD
142903624  MEGSAKILSLIARDEATHLNLSTHVIKAWQKGDDKEMTKVMKKTVIDMFKKCVEEEKAWAKHLFKDGIIGLNEKLLGQYVEWICNKRLRALGYDPIYPASQNPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGG-VKQD
261493906  MEGNAKIIKFIARDEALHLTGTQHILNTYGNDDPEMIARECRQEAYELFLSAAEQEKAWAEYLFKDGMIGLNRDILVQYIEYITNIRMQAVGLPLPFKARSNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
254230294  MEGNAKIIKLIARDEALHLNGTQHMINLLRNGQDDFIAEEAKQDCFDLFKEAAEQEKEWAEYLFKDGMIGLNKDILSQYVEYITNIRMQAVGLPAAYEATTNPIPWINWLSSDNVQVAPQEAEISSY---------
141335895  MEGSAKILSLIARDEATHLNLSTHVIKAWQKGDDPEMTKAMEKLVLQMFKDCVEEEKAWAKHLFKEGVIGLNERLLGQYVEFIANKRMKAIGLDPLYDISANPLPWTTHWLSSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
136408345  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWQGDDPEMKQKEEEEWTYKAFDRAVMEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLKSIGLKPQYDISANPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-----
51869996   MKGMGKVVEWSIRDENVHVEGLCKLFKTIVSEYPFILTKDFYKAVETLQQEVLKLETAFVDLVFEDKLKNLKRVDVINYVKYILQRRTVQLGLSNKTDL-QNPILWVSWLISGRDVTNFFENRVTEYDVGG-LEGD
135635803  MEGSAKIISLIARDENLHLAVSQNIINNYRKPEREQIVKENEEEVYKMYDVAVEQEKDWAKFLFKDGMIGLNDKLLNQYVEYMANKRMVAIGLKPRYPRTNNPLPWTQHWLNSRGLQNAQETEIESYIVGG-IKQD
153000811  MEGNAKIIRLIARDEALHLNSTQHILSIMQKDDPEMIAAECQQEAFDLFFKAAEQEKEWAKYLFKDGMIGLNEQILCQYVEFITNQRMKSVNLPQPYPEITNPLPWMKNWLSDAVQVAPQEVEVSSYQIDSAVDGD
143125893  ------------------------------------VNQLEKENVQEIIADAVEIEKEFVTESLPVRLIGMNSDLMSQYIEFVADRLLVELGNNKIYN-TSNPFDFMD-MINLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVLN--
138532935  -----------------------------------LDNKLDYNRTAEIVGEAVAVEKNFICDALPCELIGMNKNLMSQYIEFVADRLLTALDFPKLY-GSRNPFDWM-ELISMQGKTNFFEKRVGEYQKANVLS--
140906694  --------------------------------------------IHRIIAEAVTIEKEFITDALPVSLIGMNADLMSQYLEFVADRLLVALNCTRLYDAT-NPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVGEYQKSGVLN--
137563623  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWKQDDPEMKQKEEEEWTYKQFDLAVNEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWVANRRLKAIGLKPQYDISANPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
141952315  MEGSAKIISLIARDEATHLNLSTHILKHWIKGDDDKDAKECEEDVYQMWRDCVDEEKRWADYLFKDGIIGLNENLLHAYVEFIANKRLKALGLKTIYPLNTNPLPWTQHWLSSAGQVAPQETEVESYLIGG-IKQD
142840918  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWRDDDPEMKQKEEEEWTYKAFDAAVMEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWTANRRLKALGMKPVYDIANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
141429037  -PGIGQMFRYTLRDESNHIEVFRNLFMDLVEENREIWNEEFKEELRQTMAQAVELEKTFIKDCLPVNAVGLSLDEFTSYIDYIADRRLEGVGLKPLRGELANPLPWLAEMMDIKKE--------------------
229916488  MVGTSTMISYIQRDEMQHSYFISQLLRAVLTENPKIDNGQFSQFVYDTMAEAVDLEIEWCEYVL-RDLDGLDVSEMRDYVKYLANKRLRVIGLNDLYEGDEDVMPWIRAYSDNATKSDFFEQKSRSYAK-------
140406477  MKGMGQIITYSIRDESMHVEAMTKLFREFIQENIELWTDDFKAEIYQACREMVDLEDRFLDLVFEQGIRGLTKKEMQQYIRYIADRRLLQLGLKPNYNVKDNPLNWLDDVL-------------------------
135697889  LEALTFSNQLIARDEGLHTAFAVALFHRLRH-------RPSEALVHEIVSGAVEIEIVFTLGALQVSLIGITAESMSQHIRFVADRLLRQLGYATLYNVSD-PFAFM-EAQSLRVTTNFFEGKVAEYA--------
141151492  -------------DEALHYQFGVQLYKHLRH-------PLSESVARALVEEAVNTELEFVVDAIPCRLIGMNAEMMCDYIRFVADRLMTDLGYGKIYGAA-NPFPWM-ELIALQTKSNFFERFPSDYQRAGVMAD-
170726650  MEGNAKIIRLIARDEALHLNSTQHIIKLMQKDDPEMIAKECEQQAYDIFVKAAEQEKEWARYLFKDGMIGLNEQILCQYVEYITNERMKSVNLDLPYAQITNPLPWMKTWL-------------------------
137159641  ----------------------IRLFKEFINENPQIWTPQLKKELYQACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMQGLTAQEVKEYIRFIANRRLTQLGLEPIYKVDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
162139926  MEGNAKIIKLIARDEALHLSGTQHILNIMQKDDPEMVAAQCRDEAIKMFVDAAEQEKEWAEYLFKDGMIGLNKHILCQYVEYITNARMTAIGFPAQFKNNSNPIPWISWLVSDNVQVAPQEAEISSY---------
136378176  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQTVINNWRERNDDKDAKQCEKEVYKMYDDAVQEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMKSIGLEARYDQKTNPLPWVDHWLNSKGLQNAQETEIESYVIGG-IKQD
56460472   MEGNAKIIKLIARDENVHLTSTQHILNQYGEDDPEMIAEELRDDAYEIFMTAVKQEKQWAHYLFKDGMIGLNESMLCQYVEYIANLRMQAIGFDAPFENRSNPLPWMNKYLSDNVQVAPQESEITSY---------
139863876  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNIINNWKGDDPDMIYHEEKEWLYALYDRAVNEEKRWAQYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRLKSIGLKPVYDIANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVG------
142467334  MEGSAKIISLIARDENLHLAVSQNIINNYRKKENDKIMKECEQQVYDMYDTAVQQEKDWAKYLFNQGMIGLNDTLLNQYVEFMANKRMGAIGLNKVYPTNNNPLPWTQHWLNSRGLQNAQETEIESYIVGG-IKQD
88859281   MEGNAKIIKLIARDEALHLSGTQHMLNIMQQDDPEMVAAQLREESIEMFRTAAQQEKEWAEYLFKDGMIGLNKDILCQYVEYITNVRMSAVGLPQQFSITSNPIPWISWLVSDNVQVAPQEAEISSY---------
142220478  MEGNAKVIKLIARDEALHLSGTQNMLNLMGKDDPEMIAREQKEATIEIFKQAAEQEKQWAEYLFKDGMIGLNASILKDYVEYITNVRIKALNLEPIFENHSNPLPWMNWLVSDNVQVAPQESEISSY---------
114563305  MEGNAKIIRLIARDEALHLNSTQHILALMQKDDPEMIAAECKQEAYDLFVKAAEQEKEWAKYLFKDGMIGLNEQILCQYVEFITNQRMKSVHLPQPYDEQSNPLPWMKNWL-------------------------
166367085  MSGSADVFKMINRDELSHVRLYQKLIPEAMATFSH-----SVEQIYEMFDTAVKHECRWTNHIVGNDILGITEYSTEQYTKYLANIRLKAIGLEPLYKYNKSPYNHLERFSDTKKKANFFEATVTSYVMSSGLTWD
143462864  MEGSAKILSLIARDESQHLAMSQRIINNYRSEKDKIMDKDTEEEVYKLYDEAVQEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQYVEYIANRRMRAIGLEPKYEINTNPLPWTEHWLNSRSLQNAQETEIESYVIGG-VKQD
172058301  MVGTSTMISYIQRDELQHSYFISQLLRAVLTEHPDIDADSFTKFVYATFERAVDLEIEWSEYVL-RDLDGLDVSEMRDYVKYLANKRLRVIGLDDLYEHDEDVMPWIRAYSDDSMKSDFFEQKSRSYAK-------
307171465  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HIVQKPSFERVKSIIMDAVEIEQEFLTQALPVQLIGMNCTLMCSYIEFVADRLFVALGFEKV----------------------------------------
134774304  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNKWRDDDPDMISKEEEPWMINTFRNAVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
212635281  MEGNAKIIRLIARDEALHLNSTQHIIMHAGKDDPEMIAKECEQTAIDIFVKAAEQEKEWAKYLFKDGMIGLNEQILCQYVEYITNERMKAVNLESPYAEQSNPLPWMKNWL-------------------------
136191651  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNKWKEDDPDMISKEEEQWFYKTFENAVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLKPLYDISNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
137552051  --------------------------------------DSFKSEMVDLIMTGVKLETQYAYDTMPKPILGINASLYEEFIKFIANRRLAQVGLPEQFPGATNPFEWMSEIMDLKKEKNFFETRVTEYKTGGQLKFD
138432082  ------------------------------------------------IAEAVDIEIEFVTNALPVELIGMNAGLMRQYIEFVADRLLVSLGAAKLYNVA-NPFPWM-EMISMQGKTNFFEKRVGEYQKSGV----
140048049  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWRDDDPEMKQKEEEEWTYKAFDAAVMEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWTANRRLKALGMKPVYDIANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
139708091  --------------------------------------------------------IQYARDTMPRGILGMNANMMEEYLQFIANRRLVQIGLEEEFEGATNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
119774862  MEGNAKIIRLIARDEALHLNSTQHILNIMQKDDAEMIAIECQQEAYDLFLRAAEQEKEWAKYLFKDGMIGLNEQILCQYVEYITNQRMKSVNLPLPYPESTNPLPWMKNWL-------------------------
138545268  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWSGDDPEMIAKEEEEWVIGAFRNCVNEEKEWANYLFKDGMIGLNDKLLHNYVEWVANRRMKSIGLKPVFPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
134771033  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNKWRNDDPDMIAKEEEPWLIRTFENAVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKTIGLKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
140972353  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNNWRKDDPEMIVKEEEEWTIAMFDNCVNEEKAWAQYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWVANKRLKSIGLKAQYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
308049658  MEGNAKIIRFIARDEQLHLVGTQHMINLMADDDPEMIAIECHSESIEIFRRAAEQEKAWASYLFKDGMLGLNKQIIEDYVEFITNERMAGIGLPPLFDKRSNPLPWMSTWL-------------------------
310004192  MEGSAKILSLIARDESQHLVITQNILNWAKGDDSEMIAKEEKPFVVDMFKRTVEEEKTWANYLFREGMIGLNDRLLHNYVEWIANRRMKAIGLDPVFDARNNPLPWTQHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
136424237  ---------------------------------------------------------------MPRGILGLNANMMWDYLRFIGNRRLVQIGLPEQYPGVSNPLPWMSEIIDLKKEKNFFETRVTEYQTGGSLNWD
209695249  MEGNAKIIKLIARDEALHLTSTQHMVNLLRQDDPEFVAAECEQDCFDLFKAAAEQEKEWANYLFKDGMIGLNKDILCQYVEYITNLRMKAVGLSGAYDGTQNPIPWISWLSSDNVQVAPQETEISSY---------
135464736  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQQILNNWRKDDPDMVEKEEEEWTYKQFDVCVNEEKAWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWTANKRLKAIGLKPQYPAKNNPLPWTTHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
143435337  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQTILNWLKGDDPEMVAKEEKGWLASAFEAAVLQEKEWAEYLFKNGMIGLNEKLLSQYVEWIANKRMRAIGLDPIYDIANNPLPWTTHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
138315838  MPGLCFSNELISRDEGLHTEFAVLMYSMLKE-------KPSEETVKQIIKEAVSIEKEFIIESLPCSLIGMNKNLMSQYIEYVADRLLQMLKIEPVYN-TLNPF--------------------------------
157375444  LEGNAKIIKLIARDEALHLSGTQHILKLWGNDDPEMVEQELREAGRQVFLDVVEQEKEWADYLFKDGMIGLNAEILKQYIEYISNNRMEAIGYEAPFAIKNNPLPWINTYLSDNVQVAPQESEITSYQVDATVSDD
136741994  MEGSAKIISLIARDEAQHLAITQHILKCYKHENDKVMNKDCEQEVYAMYEDAVKQEKEWSEFLFQHGMIGLSTQLLGNYVEFIANKRLRAIGLNPIYNITNNPLPWTSHWFNSRGLQNAQETEIESYVIGG-IKQD
136716999  ---------------------------TFIDENPEVWNSSVKDEITKACSTVIEHEDAFIDLAFEGGVKGMEADEVKKYIRYIADRRLTQLGLPQLYNIEKNPLPWMDEMLNAVEHTNFFEGRSTEYSRAAT----
134807356  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNYWRKDDPEMLEKEEENWIIQAFRNTVDEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWVANRRIRAIGLKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
143623932  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNYWRKDDPEMKEREEEDWTYKMFGRCVDEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANKRMKSIGLKPMYPARNNPLPWTAHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
144063657  MEGNAKIIGLIARDESQHMTITLNIIKKWLEDDPEMRAKEEEQNIIEMFRDCVEEEKNWAEYLFKDGMIGLNDKLLSKYVEWIANRRMKSIGLKPLYPANNNPLPWTEHWLNSKMQVAPQETEVESYVIGG-IKQD
142873281  MEGSAKILSLIARDESQHLVLTQNILNKWKDGDDKEMQQEEESYVKTMFQNAVNEEKMWADYLFKNGMIGLNERLLHNYVEWVANRRMKAIGIKPMFPAKNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVIGG-IKQD
141280917  ----------------LHCDFAVHL------HNNHIENKVSESSISEIIDSALKIEKEFITESLPVNLIGMNSQLMKQYLEFVADRLLVSLRCNKIYN-SSNPFDFM-QNIALQNKTNFFEKRVAEYAKNGV----
134501817  MLGSSQMIKFIQRDEVTHLLLFQNMINSTKKERPELFTPELEQEVRAMFRQAVDLEASWGDYITQGQILGFTKDIIRQYIEYLADRRLEAIGYEPEYGV-------------------------------------
144096335  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQSILNNWRKDDPDMVEKEEEEWTYNMFDKCVNEEKKWAEYLFKDGMIGLNDKLLYQYVEWIANKRIKAIGLKPQYPAKNNPLPWTTHWISSKGQVAPQETEVESY-MVGGIKQD
143028627  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILKKWKQDDPEMKQKEEEEWTYKAFDNAVNEEKRWADYLFRDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLVAIGLERKYPVKNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
137857950  MEGSAKIISLISRDENQHVVVTQQILNKWNEDDPEMIAEQERDNTIRMFKKTVDEEKQWAKYLFKNGMIGLNDKLLGQYVEWIANRRMKAIGLKPIYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
142038689  MEGNAKIIRLIARDEALHLNSTQHIIMQGGKDDPEMIAAECQQEAYNLFLKAAEQEKEWAKYLFKDGMIGLNEQILCQYVEYITNQRMKSVNLPLPYAEQSNPLPWMKNWLSDAVQVAPQEVEVSSYQIDSAVDSD
207345015  MPGLAMANRNICRDRGAYTDFSCLLF-------AHLRTKPNPKIIEKIITEAVEIEKEYYSNSLPVEKFGMDLKSIHTYIEFVADGLLQGFGNEKYYNAV-NPFEFMEDVATA-GKTTFFEKKVSDYQKASDMS--
143219111  LEGSAKIIGLIARDESQHMTVSQNILNKWKQDDPEMVTQEEEQNVYNMFKESVEEEKSWAEYLFKDGIIGLNEKLLQNYVEWTANRRLKSIGLKPIYDISNNPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGS-IKQD
148653376  MEGNAKIIKLIARDEALHLTSTQHMINIMGKDDPEMISAQCHNESIEIFRKAAEQEKEWAGYLFKDGMIGLNKDILCQYVEYITNLRMEAVGLPGIFPESKNPIPWINWLSSDNVQVAPQETEISSY---------
142408744  MEGSAKILSLIARDESQHLVITQNIINKWRDGDDKEMQEIAREEVKEMFERTVNEEKAWADYLFKNGMIGLNDRLLMNYVEWIANRRMKAIGIKPMYPLRNNPLPWTEHWLNSRGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
138931332  MEGSAKIISLISRDENQHVVVTQQILNKWNEDDPEMIAEQERDNTIRMFKKTVDEEKQWAKYLFKNGMIGLNDKLLGQYVEWIANRRMKAIGLKPIYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
114772484  MEGNSKIIRLIARDENLHLTSTQHVLNLWGKDDPEMIAKECEQEARDIFLNAVQQEKEWAAFLFNNGMIGLNEEILCSYVEYIANQRMAAIGLGQPFDVSSNPLPWMNNYLN------------------------
289670858  MTGTGKIISFINRDELAHSKFISELIRAIIGENQALQGDQLTDYVHKAFEHAIDLETQWTAEVL-DGIDGIDVDEMIRYVKYRANKMAGMLGIEKLYEGADNVMPWIKAYADTETKTDFFEMRNASYKK-------
142112486  MEGSAKILSLIARDESQHLVITQNILNKWREDDKEMQQIAIEEEVKEMFERTVNEEKAWADYLFKNGMIGLNDRLLMNYVEWIANRRMKAIGLKPMYPAKNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
91775577   MEGNAKIIRLIARDEALHLTGTQHMLNIMRQDDPEFIASELQDECFEMFKRAAEQEKKWADYLFKDGMIGLNRDILCQYVEYITNNRMASVGLSAAFPNAKNPIPWINTWL-------------------------
143631483  MEGNAKIIKFIARDENVHLGSTQQLLKILPKDDPDYAKIELEDECVQMFVDAVDQEKAWADYLFKDGMIGLNTKLLHDYIEWIANKRMIAVGLPSPYKVAANPLPWTQKWIAGGEVQAPQETEISSYIIGGT-KQD
141230655  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWKQDDPEMIAKEEEPWLISTFENCVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWVANRRMKAIGLKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
141955700  LPGICFANEKIVEDESLHVRFTALIYRKYIK------NKLPVSQVHQLFREAVDIEHQFVTDALPVKLIGMNGDLMKQYVCKVADVVLELLGVPTLYN-VENPFGWMIGL-GLMGKANFFEKRVAEYVK-------
58532963   MEGNAKIISLIARDESQHMTITQNIINKWKADDPDMVEIAKQEEVYDMFKKCVEEEIIWADYLFRDGMIGLNAKLLQKYVEWTANRRMKAIGMKQIFDVSNNPLPWTEHWLSSKGQVAPQETEVESYVIGG-IKQD
137974267  MEGSAKILSLIARDEATHLNLSTHVIKAWQKGDDPEMTKAMEKQVIQMFKDCVEEEKAWARYLFKDGIIGLNEKLLGKYVEWTANKRLKALGFDPLYDVSANPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYIIGG-IKQD
142998833  MEGNAKIISLIARDESQHMTITQNILNKWKQDDPDMVEIAMEEEVYEMFRKCVEEETIWADYLFKDGMIGLNAKLLQKYVQWTANRRLKSIGFKPLFDISANPLPWTEHWLSSKGQVAPQETEVESYVIGG-ITQD
136969316  --------------ESLHVEAMTQLFREYIQENIDLWTDDFKKEIYQACRDMVDLEDRFLNLVFKMGIEGLTQKEMSQYIRYIADRRLLQLGLKPNYNVKDNPLGWLDDVL-GVEHQNFFEGRATSYMKAG-----
134389313  MEGNAKIIKLIARDENVHLGSTQQILKLLPQDDPDFIAKECEEEVIRMFVEAVDQEKEWASYLFKDGMIGLNAQLLSDYVEWIAHKRMTAIGIASPYKVRANPLPWTQKWISGAEVQAPQETEISSYIIGGT-KQD
137235488  ------SNDWIARDEGMHFSFSSLMFRTLRDDLSLIPSDVPQSQFEEIVREAVAFEKEFVKDALPVDLIGMNADLMCQYIEAVADRIADLFEFDRVFK-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQR-------
139467698  ---------------------------------------------------------KYAYDTMPRGILGLNAPMFEQYLKYIANRRLIQIGLPEEFKNVQNPFPWMSEVLDLKKEKNFFETRVTEYQTGGALSW-
139157402  MVGTAEQIQYIMRDESMHMNFGIDMINQIKLENPHLWTEKFKADVRNMIHEATQLESNYAVDTMPRGVLGMNAKMFKEYMEFIANR--------------------------------------------------
136682384  MEGSAKIISLIARDEATHLNLSTHIIKHWMKGNDDPDMKELEDEVYDLWRNCVDEEKKWADYLFKDGMIGLNANLLHAYVEFIANKRLKALGLKTIYPLNANPLPWTQHWLSSAGQVAPQETEVESYIVGG-VKQD
135084382  MEGNAKIIKFIARDENVHLASTQQLMKLLPQDDADYIRSECQAEVVQMYEDAVQQEKSWADYLFKDGMIGLNSQLLKDYVEWIANKRMTAVGLPTSYKGGSNPLPWTQKWISGDVQVAPQETEISSYVVGGT-KQD
136085315  MEGSAKIISLIARDENQHLNLTQNILKNWREDDPEMKSHEEEEYSRKMFEQTVNEEKAWAKYLFKDGMIGLSEKLLSNYVEWIANRRMKAIGLKPLYPANNNPLPWTEHWIKSKGQVAPQETEVESYIIGG-IKQD
149197800  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQQMIQIFRKDDPEMIAAECEGQVYQIFSSAAEQEKEWAKFLFRDGMIGLNADILGDYVEYITNVRLKASGYKNVFPTTQNPLPWMNSWLS------------------------
140091191  MEGSAKIISLISRDENQHVVVTQQILNKWAEDDPEMIAEQERDNTIRMFKKTVDEEKQWAKYLFKNGMIGLNDKLLGQYVEWIANRRMKAIGLKPIYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
136575971  ------------------------------------WTPEFKQKLTDNIKRGVELEKNYVDESLPRGIVGLVPATVKQYVEHIADRRLERIGLERQY-HKENPFPWMSEIIDVAKEKNFFETRVTEY-KTGELDW-
117920413  MEGNAKIIRLIARDEALHLNSTQHIIMQGGKDDPEMIAAECQQEAYNLFLKAAEQEKEWAKYLFKDGMIGLNEQILCQYVEYITNQRMKSVNLPLPYAELSNPLPWMKNWLSDAVQVAPQEVEVSSYQIDSAVDSD
143483909  MEGSAKIISLIARDENQHTVLTQNIMKKWMDGDDPVMSEEERDTVIGMFKNAVNEEKEWAQYLFKDGMIGLNDKLLVKYVEWTANKRMRALGLPPAYPIRSNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
139149994  MEGSAKIISLIARDENLHLAVSQNIINNYRKPEREQIVKENEEEVYKMYDVAVEQEKDWAKFLFKDGMIGLNDKLLNQYVEYMANKRMVAIGLKPRYPRTNNPLPWTQHWLNSRGLQNAQETEIESYIVGG-IKQD
136852795  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILKKWREDDPEMAQKEEEQWLIQTFEKTVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKSIGLKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
225075859  MEGNAKIIKLIARDEALHLTSTQHMLNLMRADDPEMIANELQDECFNLFKKAAEQEKEWAAYLFKDGMIGLNKEILAQYVEYITNLRMQAVGLPAGFEGTQNPIPWINAWLS------------------------
144000356  MEGNAKIIKLIARDENVHLASTQQMLKLLPREDKDFIKEETYDDCTQLFIDAVEQEKKWADYLFKDGIIGLNAELLKQYVEFIAGKRMHSVGQEKIFNTGTNPLPWTQQWITGGDVQAPQETEISSYVIGGT-KQD
143609360  MEGSAKIISLISRDENQHVVVTQQILNKWNEDDPEMIAEQERDNTIRMFKKTVDEEKQWAKYLFKNGMIGLNDKLLGQYVEWIANRRMKAIGLRPIYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
139963764  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNNWRKDDPDMVEKEEEEWTYRQFDLCVNEEKKWADYLFKDGMIGLNEKLLQQYVEWIANKRIKAIGLKPQYDVANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
135451507  LEGSAKILSLIARDETLHLSITQRILNNYRNENDKIMDKDSEKEVYTMYENAVGQEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMRAIGLEPQYDQKVNPLPWVDHWLNSRSLQNAQETEIESYVIGG-IKQD
138926819  MEGSAKILSLIARDESQHLAMSQRIINNYQNEKDKVMDKDTKEEVYKLYDEAVQEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQYVEYIANRRMRAIGLEPKYEINTNPLPWTEHWLNSRSLQNAQETEIESYVIGG-VKQD
143654075  MEGSAKILSLIARDESQHLVITQNILKKWQGDDPEMISNEEKEYVTHMFKKTVDEEKAWANYLFKEGMIGLNEKLLHNYVEWIANRRMKAIDIDPVFDVVNNPLPWTQHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
88801048   MEGNAKLIKLIARDEALHLSGTEFILRQWLHDDPQMVADEEQATIRQIFEDAAEQEKAWANYLFNDGMIGLNAEILHQYIEYLTDQRLDALSLSPIYGRRDNPLPWMDNWVS------------------------
310003484  MEGSAKILSLIARDESQHLVITQNILRKWKEDDPEMIAKEEKGWVQHMFERTVNEEKVWADYLFKQGMIGLNDRLLHNYVEWIANRRMKSIGLDPMFPAKNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
242012701  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------YVVQKPTEDEICDIIKDAVAIEQEFLTEALPVNLIGMNCSLMKKYIEFVADRLLVELGCKKV----------------------------------------
140221396  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNNWRKDDPDMVEKEEEQWLIQAFKNTVDEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWVANRRIRAIGFKPIYPARNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
294140834  MEGNAKIIRLIARDEALHLNSTQHILKIMRADDPEMIAKECEQLAYDIFVKAAEQEKEWAQYLFKDGMIGLNQAILCQYVEYITNERMKSVNLPCHYDEITNPLPWMKNWL-------------------------
142228972  MEGSAKILSLIARDESQHLVITQNILKKWADDDPEMIAIEEKDQVMHMFKKTVDEEKAWANYLFKEGMIGLNEKLLHQYVEWIANKRMKAIGLDPVFDIRNNPLPWTQHWLSSRGLQNAQETEIESYVVGG-IKQD
140686962  ------------------------LFNTFIQENPHIWNDKLKKDLYEACETVVTHEDAFIDLAFEGGVEGLEPQEVKDYIRYIGNRRLVQLNLEPIYEIEKNPLPWMDEMLNGIEHMNFFEGRATEYAKASTETWD
91793308   MEGNAKIIRLIARDEALHLNSTQHILALMQKDDPEMIAIECQQQAYDLFYKAAEQEKEWAKYLFKDGMIGLNEQILCQYVEYITNQRMKSVHLPQPYAEISNPLPWMKNWL-------------------------
142337315  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNNWKKDDPEMVAKEQEPWLIQAFMNTVDEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWVANKRMRSIGLKPVYPIRNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
135883320  MEGSAKIISLIARDENQHLALTQNIINKWKQGDDEEIAKEEEENIIDMFRKTVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRMKSIGLKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
221105497  MKGLIQSNNLIAKDEGMHTIFGCVIYTFIIYRL-------SFEEICELMKEAVEICKSFTKDAICVDMIGMNVELMYNYIEYVADRLMVYLGYEKIF-MTKIPFQFMDTIGFLNKD-NFFERRATEYQKA------
151943458  MPGLAMANRNICRDRGAYTDFSCLLF-------AHLRTKPNPKIIEKIITEAVEIEKEYYSNSLPVEKFGMDLKSIHTYIEFVADGLLQGFGNEKYYNAV-NPFEFMEDVATA-GKTTFFEKKVSDYQKASDMS--
137988672  MEGSAKILSLIARDESQHLAMSQQIIKALTKENDKVMNKDTQKECYQIYDDAVKQEKDWATYLFQKGMIGLSEKLLHQYVEYIANRRMRMIGLEQKYEHSQNPLPWTIHWFNSRSLQNAQETEIESYVIGG-VKQD
136400398  LEGSAKIISFIARDESQHLAVSQRIINNFRDERDKIMDKVIKDEVYKMYDDAVQEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMKAIGLTPVYDQKSNPLPWIDHWLNSKGTQNAQETEIESYVIGG-IKQD
144067496  MEGSAKIISLIARDESQHLALSLHILKNWMEDDPEFIAKECEAEVYEMWKTCVLEEKAWAHHLMKDGIIGLNEKLLGSYVEFIANKRLKALGYKPIFPATQNPLPWTQHWLSSSGQVAPQETEVESYIIGG-IKQD
135870128  ----------------------IRIFKEFIKENPEIWTPKLKKELYEACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMEGLTAKDVKDYIRFIANRRLDQLGLEAIYDVQKNPLGWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
269862698  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLHKYINNK---------CTVIEDIVREAVAIEQEFLSESLPVSLIGMNCKLMCQYIEFVADRLLFALGEKKIYNVST-PFDFME----------------------------
138597402  MEGSAKIISLIARDENQHLALTQNILNYWRGDDPDMLDKEEESNVYDMFAKAVNEEKTWAEYLFRDGMIGLNDKLLSQYIEWIANRRMKSIGLKPMYPASHNPLPWTTHWI-------------------------
139962526  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNKWKEDDPEMISKEEEQWFYKTFETAVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAVGLKPLYDISNNPLPWTEHWISSKG---------------------
137714997  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFREFIKEKPGIWTPQLKKEIYEACRTIISHEDAFIDLAFKMGIDGLKPEEIKQYIRWIGNRRLIQLGLEPIYQVEKNPLSWLD----------------------------
142348532  MEGSAKIISFIARDESQHLAVSQHILKCYKNENDKLMNKDCEQEVYQLYEDAVYQEKDWAEFLFKDGMIGLSVPLLGQYIEFIANKRLRAIGLNPIYDISSNPLPWTQHWFNSRGLQNAQETEIESYVIGG-IKQD
225734460  MKGMGKVVEWSVRDENMHVEGVSKLFETLNSEYPWVVNEDLIELFKEDAERVAELEEAFVDLAFQEPVCGLEPKQVKDYVLYVINLRASNMGLPRLIERAPEPIPWVKWLIDGADLTNFFENHVTEYETGG-----
142864326  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILKKWREDDPEMAQREEEQWLTSTFENCVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
127512873  MEGNAKIIRLIARDEALHLNSTQHILKLMQKDDPEMIAKECEQTAIDIFVKAAEQEKEWAKYLFKDGMIGLNEQILCQYVEYITNERMKSVNLVSPYADQSNPLPWMKNWL-------------------------
225023977  MEGNAKIIKLIARDEALHLTSTQHMLNLMRSDDPEMIAAELENDCFELFKKAAEQEKEWAEYLFKDGMIGLNKDILCQYVEYITNHRMMAVGLNAAFPATQNPIPWINAWLS------------------------
142868956  MEGSAKILSLIARDESQHLVITQNIMNKWKQDDPEMQQIAAGEEVKEMFQRTVNEEKMWADYLFKNGMIGLNERLLYNYVEWVANRRMKAIGIKPMFPAKNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
310005200  MEGSAKILSLIARDESQHLVLTQNILNKWRDDDPEMIAKEEQSWVMSMFQRAVDEEKMWAEYLFKNGMIGLNERLLHNYVEWIANRRMKAICIKPMFPAKNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVIGG-IKQD
135940527  -------------------------------------NKVPKERITEILTDALEIEKEFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELNCDKVYNST-NPFEFMD-MISLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLNND
134456574  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQTIINNWHDRNDDKDSKEVKDEVYKMYDDALAEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMKGIGLEPRYDQKTNPLPWVDHWLNSKGTQNAQETEIESYVIGG-IKQD
143141944  MEGSAKIISLIARDEATHLNLSTQVIKNWHKGDDKGMIKAIKNIVIDMFKKCVEEEKAWAKHLFKDGIIGLNEKLLGDYVEWIANKRLKAIGYDPIYPANANPLPWTAHWLSSAGQVAPQETEVESYVIGG-LKQD
138115857  MQGLSFSNELISRDEAMHVEFAVLLYSKIENRLP-------QSTVHQIVKEAVEVEKTFINDSIPCSMLGMNADLMCLYIEFVADRLLTQLNYDKIWNSA-NPFPFMERIS-------------------------
140799505  MEGSAKILSLIARDESQHLVITQNIMNKWKQDDPEMLAKEEEGYVKQMFQRTVDEEKMWANYLFQQGMIGLNDRLLHNYVEWIANRRMKAIGIKPMFPAKNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
13358428   MKGMGKVIEWSIRDENIHVEGLCKLFKTFISEYSFILTEEFFSAVRKIQAEVLQLETDFIILLFTNEIKGLTKLCMINYVKYILQRRTEQLGLESTEVLLTNPIDWISWLIAGRNITNFFENRVTEY---------
139586296  MEGSAKILSLIARDEATHLNLSTHVIKAWQKGDDTEMTKAMKKEVIQMFKDCVDEEKAWAKHLFKDGIIGLNERLLGSYVEWTANKRLKALGFDPLFPASQNPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
141180031  MEGSAKIISLIARDESQHLALSSHVIKNWMDDDPEMIAKECEAEVYEMWKACVLEEKAWAKHLMKDGIIGLNERLLGDYVEYIANRRLKALGYSTIFDATQNPLPWTQHWLSSSGQVAPQETEVESYIIGG-IKQD
135514618  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQSILNNWRKDDPDMVEKEEEEWTYKMFDKCVNEEKKWAEYLFKDGMIGLNDKLLYQYVEWIANKRIKAIGLKPQYDIKNNPLPWTTHWISSKGQVAPQETEVESY-MVGGIKQD
138628623  MEGSAKIVSLIARDENQHLVITQQILNKWRNGDDPDMKKIFKEEFYKTFENAVNQEKLWSEYLFKNGMIGLNEKLLQQYVEWIANKRMKAVGLKPVYDIAQNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
140935456  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQTVINNWHDRNDDKDMKECEKEVYKMYDDALAEEKRWATHLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMKGIGLEPRYEQKTNPLPWVDHWLNSKGTQNAQETEIESYVIGG-IKQD
17567153   LPGLTHSNELISMF-LLHPNCFFSTFNLQRRR------KPAESRITEIINESVLVEQDFVRESLPTNLIGMNQHMMCKYVEFVADLLLEELGYSKRYN-TKNPFDFM-ENISIEGKTNFFEKRVSEYQR-------
136537438  LEGSAKIISFIARDESQHLAVSQRIINNFKDERDKVMDKDTEKEVYQMYDDAVGEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYTANRRMKAIGLTPVYDQKSNPLPWTDHWLNSRGTQNAQETEIESYVIGG-IKQD
140875481  --------------------------------------------VYEIINDAVAAESRFVSESLPVSLIGMNADLMKQYVQFCADRLLVALNVPKLYNAV-NPFDWMT-LISLQGKTNFFEKRVGEYSKAGV----
136659290  MIATSRMINYIRRDELTHVALFANIIREIKKEFPEMYDESL---IIEMTKAAVEQEIKWSHHILGNTVPGITKNSTEMYTKYLANIRLNMLGIAPIYPNKENPYLHLQKMQDNNEKTNFFESTVVNYTQASSMKWD
142572078  MTGTAEQFQYILRDESMHLNFGIDMINQIKIENPHLWDEQMRQEAAQMILEGTELEVQYAKDTMPRGILGMNANMMEEYLQFIANRR-------------------------------------------------
255928974  LEGSAKIIGLIARDESQHMTITQNILNKWKEDDPEMVAKEEEENVYDMFRQCVEEEKLWAEYLFKDGIIGLNDKLLSKYVEWTANRRLKSIGLKAIFPVSNNPLPWTEHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGS-IKQD
307257037  MEGNAKIIKFIARDEYLHLTGTQNMLNIIGQDDPEMIAEECKQEAYDLFVAAAEQEKEWAAYLFKDGMIGLNEDILVKYVEYITNIRMQAVGLPRPFATASNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
136240871  MEGSAKIVSLIARDENQHLVITQQILNKWRNGDDPDMKKIFKEEFYKTFENAVNQEKLWSEYLFKNGMIGLNEKLLQQYVEWIANKRMKAVGLKPVYDIAQNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
136686677  MEGNAKIIKFIARDENVHLASTQQLMKLLPSDDKDFVAKECEPELIKMFEDAVEQEKQWANYLFKDGMIGLNAQLLKEYVEWIAHKRMTAVGLPSSYKGGSNPLPWTQKWIAGGDVQAPQETEISSYVVGGT-KQD
142455847  MKGMGQIVTWSVRDESLHVEGMSQLFRTFIQENPELWNDDLKYEIYCAAERSVELEDAFIDLCFEGDVPDLTPEDVKLYIRYIADRRLLGLGLKKIFGSDKNPLDWLDYMLNGVEH--------------------
141427612  LPGLTFSNELISRDEGMHVETAVAIYNLLQ-------NRLAESEIHALVREAVAIEREFIVDSIPCHLIGMNAGLMSQYIEYVADRLLVSLGYAKLF-HSENPFDFME----------------------------
142420009  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQTIINNWREREGDKVMKDCEKEVYTMYDEALQEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMKAIGLEPRYEQKTNPLPWVDHWLNSRSLQNAQETEIESYVIGG-VKQD
138324555  MEGSAKIISLIARDESQHLVLTQQILSKWQGDDPDILQKEEEQNVYGMFKNAVEEEKAWADYLFSNGMIGLNATLLHQYVEWIANRRMKAIGLSPVYDIRNNPLPW------------------------------
143168977  LEGSAKIIGLIARDESQHMTVSQNILNKWKQDDPEMVTQEEEQNVYNMFKESVEEEKSWAEYLFRDGIIGLNEKLLQNYVEWTANRRLKSIGLKPIYDISNNPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGS-IKQD
139101368  MEGSAKIISLIARDENQHTVLTQQILKKWMDGDDPVMSQIIEDEVIGMFKNAVNEEKEWAQYLFKDGMIGLNDKLLIKYVEWTANKRMRALGFPPAYPIRSNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
310004882  MEGNAKIISLIARDESQHMTITQNILNKWKQDDPDMVAQEEEKNVYEMFNKCVEEEVIWADYLFRDGMIGLNAKLLQKYVEWTANRRMKSIGLKPTFPLSNNPLPWTEHWLSSRGQVAPQETEVESYVIGG-----
138059179  MEGSAKIISLIARDEATHLNLTTQVIKNWKGDDPQMKMKGLDKQVIEMFKNCVEEEKAWAKHLFKDGIIGLNERLLGDYVEWICNKRLKALGFDPIYPANANPLPWTQHWLSSSGQVAPQETEVESYVIGG-LKQD
136310293  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNNWRKDDPDMVEKEEEEWTYKQFDLCVNEEKTWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANKRIKAIGLKPPYDIANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
136832416  MEGSAKIISLIARDEATHLNLSTHILKHWAKDDPDMIAVELKDEVYDLWRECVAEEKNWADYLFKDGMIGLNANLLHAYVEFIANKRLKALGLDMLYPLNTNPLPWTQHWLSSAGQVAPQETEVESYIVGG-VKQD
144071252  LEGSAKIISFIARDESQHLAVSQRIINNYRDERDKVMDKDTEKEVYQMYDDAVGEEKRWATYLFSKGLIGLSEKLLHQFVEYTANRRMKAIGLTPAYDTKSNPLPWTDHWLNSRGTQNAQETEIESYVIGG-IKQD
144102226  LEGSAKVIGLIARDESQHMTVTQNILNKWRDDDPDIVTKEEHDNIVEMFKQCVEEEKVWADYLFKDGIIGLNAKLLQKYVEWTANRRMKSIGFKPIFPANNNPLPWTEHWLSSKGQVAPQETEVESYVIGG-IKQD
141282218  MEGSAKILSLIARDEATHLNLTTHVIKAWQKGDDKDMLRVMKKKVIEMFRACVEEEKAWAKHLFKDGIIGLNEKLLGQYVEYTANKRLKALGFEPEFPGNQNPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
143176520  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNNWRKDDPQMLEKEEEPWIIKEFEKCVNEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLHRYVEWVCNRRMRSIGLKPVYPARNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
142030739  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQRIINNWKDKDFLKIIKETEKEVYKMYDEAVQEEKRWATYLFQKGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMRGIQLTPAYDQKTNPLPWIDHWLNSKGTQNAQETEIESYVIGG-IKQD
141398413  MEGSAKILSLIARDEATHLNLSTHVIKAWQKGDDKGMSKVIKKTVIEMFKKCVEEEKAWAKHLFKDGIIGLNERLLGTYVEWIANKRLRALGFDPLYDVNQNPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGG-IKQD
142905108  MEGSAKILSLIARDESQHLAMSQQIIKALTKENDKVMNKDTQKDCYKIFDDAVQQEKDWASYLFSKGMIGLSDKLLHQYVEYIANRRMRMIGLEQRYEHSSNPLPWTVHWFNSRSLQNAQETEIESYVIGG-VKQD
136258759  LEGSAKIIGLIARDESQHMTVTQNILNNWKKDDPEMIAKEEEENVYKMFRQAVEEENLWAEYLFKDGIIGLNDKLLQRYVEWTANRRLKSIGLKPIYPISNNPLPWTAHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGS-IKQD
134983134  LPGLGQANRLIMKDEASHYGFACLLYRNYIE------NKLPTSLVEQIVREAVELEIEFMCEALPVALLGMNNDLMAEHIKYVGDCLLINIGLKPIYKVGKSPFSF-ADIMSTDNKENFFEKDAAEYNKAGV----
136664113  LEGSAKIISFIARDESQHLAVSQRIINNYRVENDKVMNKDTEDDVYKMYDEAVQEEKRWATYLFSQGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMKAIGLKPVYDQKTNPLPWVDHWLNSRSTQN------------------
137598500  -KGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWRDDDPEMKQEEEKEWTMKMFETTVNEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQKYVEWVANRRMKAIGLKPIYDISANPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
140805471  MEGNAKIIKFIARDENLHLASTQTLLKLLPKDDPDYVAKLENDYITKMFIDAVDQEKAWADYLFKDGMIGLNAQLLHQYIEWICCKRMTALGMKCPYPGQANPLPWTQKWISGAEVQAPQETEISSYVIGG-VKQD
138971275  ------IIKLIARDENVHLGSTQQILKLLPQDDPDFIAKECEQEVIDMFIEAVDQEKQWAQYLFKDGMIGLNTKLLEDYIEWIANKRITAIGIKSPYNVRANPLPWTQKWISGSEVQAPQETEISSYVIGGT-KQD
136619081  MEGSAKLLSLIARDEATHLNLSTHVIKAWQKGDDAEMTKAMKKEVIQMFKNTVDEEKAWAKYLFKDGIIGLNEKLLGNYVEWIANKRLRALGFDPIYDVSANPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
142091080  MEGSAKILSLIARDEATHLNLSTHVIKAWQKGDDKGMSKVIKKTVIEMFKKCVEEEKAWAKHLFKDGIIGLNERLLGTYVEWIANKRLRALGFDPLYDVSQNPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGG-IKQD
141125940  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQTILKNWREGDDKKIMEEEEEWTYKMFDRCVNEEKKWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANKRLKSIGLKPVYDIRNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
139098191  LEGSAKIISLIARDESQHTTVTQNILNNWKKDDPDMLEKEEEEYVYKMFNDCVEEEKEWAEYLFKDGIIGLNDKLLQNYVEWTANRRLKSIGLKPTFPMANNPLPWTAHWLSSKGQVAPQETEVESYMVGS-IKQD
237808189  MEGNAKIIKMIARDEALHLTGTQHMLNILRNDDPEMIARELHDECFALFKKAAEQEKEWASYLFKDGMLGLNKDILCQYVEFITNVRMQGVGLPLAFDADQNPLPWINTWLN------------------------
71892252   MEGNAKIIRLIARDEALHLNATQHILNLMRSDDPEMADTECQQESYALFLMAAEQEKNWANYLFKDGMIGLNKDILCQYIEYITNIRMQAIGLRTPFNIKSNVIPWINSWLS------------------------
141632109  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNIMKKWREDDPEMKKEEEEQWLISTFENCVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
136423630  MEGSAKILSLIARDESQHLLMSQSIINNYKKENDKVMNKDTEKEVYQIYDDAVQEEKRWATYLFQKGMIGLSEKLLHQYVEYIANRRMRTIGLNQVYESNNNPLPWTQHWFNSRSMQNAQETEIESYVIGG-LKQD
136778494  MKGMCEIVEWSIRDETMHVEAMTKLFHTYLEENPRLVTDTLKSYIYTNFTKAVKLEESLINYEEQDSINELDKATVIKYIKYLADRRLLQLGLKPLFKQKNNPIPWLDWIVSGDSFKNFFE---------------
141968831  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWKQDDPEMKQQEEEEWTYKAFDRAVMEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWVANRRLKAIGLKPQYDIANNPLPWTQHWISSKG---------------------
140300534  MKGMGQIVSWSVRDETLHTNSMIRLFSTFMSENTELRSNSLDQELQEICLKVVSHEDAFIDRAFEGGVEGLEGADVKKYIRFVADGRLKQLGLEPCFGITENPLPWVEEMI-------------------------
135753492  MEGSAKIVSLVARDEATHLNLSTHVLKNWIKGNDDPDFKECEDEVLDMWRTCVDEEKAWANYLFKDGIIGLNEELLHHYVEFIANRRLKALGYKMIYPLNNNPLPWTQHWLSSAGQVAPQETEVESYIIGG-IKQD
141162862  ---------------------------------------------------AMELELAYARDVLPTGILGLNSDMFIDYVQFIADRRLGNLGLPSPFGEAQNPFPWMSEIIDLEKCKNFFETRVTEYSVGTLIDD-
141334307  -----------------------QLFRTYIQENPELWNDDLKYEIYCAAERSVELEDAFIDLCFEADVPDLTPEEVKQYIRYIADRRLLGLGLKKIFGSDKNPLDWLDYMLNGVEHTNFFENRATEYSKAST----
136648243  MEGNAKIIKFIARDENLHLGSTTSILKLIVKDDPQMIAKQTEDEVLEIFKEVVDQEKKWAEYLFKDGMIGLNANVLKDYVEWIAAKRCSAIGVKHNFKGGSNPLPWTQKWISGGDVQAPQETEISSY---------
144111379  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILKKWADGDDREMQKEEQQWLISTFENCVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
141841806  MEGSAKIISLISRDENQHLAITQNILNKWKDDDPEMIAEEERENTTRMFRKTVDEEKAWAKYLFKDGMIGLNDKLLGQYVEWVANRRMKAIGLDTIYDVSNNPLPWTQHWISSKG---------------------
33519930   MEGNAKIIRFIARDESLHLNATQHILNLMRSDDPEMVDISCQEESYNLFLMAAEQEKTWAHYLFKDGMIGLNKEILCQYIEYITNIRMQAIGLKTPFNTKTNSIPWINWLSSDNVQVAPQEVESSSY---------
238021387  MEGNAKIIKLIARDEALHLTSTQHMLNLMRAEGAEWIAAELQNECFELFKKAAEQEKEWAEYLFKDGMIGLNKDILCQYVEYITNARMLAVGLQPAFEATQNPIPWINTWLS------------------------
142239305  MEGSAKILSLIARDESQHLAMSQQIIKALTKENDKVMNKDTQKDVYKIYDDAVQQEKDWASYLFSKGMIGLSEKLLHQYVEYIANRRMRVIGLEQKYEQSSNPLPWTQHWFNSRSLQNAQETEIESYVIGG-VKQD
139480334  ---------------GMHQEFAVELFNMLK-------NKPSGETIEEIIRDAVSIEKEFITDALPCSLIGMNSSKMKEYIEYVADRLSKQVGHNKIWN-TKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
136622454  MEGNAKIIKFIARDENVHLGSTQQLLKMLPKDDPDFIAEETREECIQMFVDAVDQEKAWAEYLFKDGMIGLNALLLNEYIEWIANKRMLAVGVKSPYSVPQNPLPWTQKWISGGDVQAPQETEISSYIIGGT-KQD
139078074  MEGNAKIIKLIARDENVHLASTQQMLKLLPREDKDFIEKETYKECTQLFLDAVEQEKKWADYLFKDGIIGLNAELLKQYVEYIAGKRMHAVRQEKIFNTGTNPLPWTQAWITGGEVQAPQETEISSYVIGGT-KQD
143069739  LEGSAKIISFIARDESQHLAISQKIINNYREHEQDKVMEDTKQQVYDMYDSAVQEEKNWATYLLTKGMIGLSEKLLHRFIEHMANRRMRTIGLEPKYDQKTNPLPWISHWLNSKGLQNAQETEIESYVIGG-IKQD
139092462  ------IISLIARDESQHLALTQKMYKWRKGDDPVMIHEEEKENVISMFKAAVDEEKDWANYLFSQGIIGLNERLLSQYVEWIANRRMKALGIKPIYPASNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
136474451  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQRIINNWRDENDKDMIKETEKEVYQMYDEAVGEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQFIEFIANKRMRSIQLTPAYNQKTNPLPWTDHWLNSRGLQNAQETEIESYVIGG-VKQD
135543266  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQTILKNWREGDDKKIMEEEEEWTYKMFDKCVNEEKKWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANKRLKAIGLKPQYDIRSNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
142997246  LEGSAKVIGLIARDESQHMTVTQNILNKWRDDDPDIVAKEEHDNIVEMFKQCVEEEKVWADYLFKDGIIGLNAKLLQKYVEWTANRRMKSIGFKPIFPANNNPLPWTEHWLSSKGQVAPQETEVESYVIGG-IKQD
135913567  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWRGDDPEMKQKEEEEWTYKAFDNAVNEEKRWADYLFRDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLKGIGLKPVYDISANPLPWTQHWISSKG---------------------
144029206  MEGNAKIIKFIARDENVHLGSTQQLLKILPKDDPDFVQEETREECIQMFVDAVDQEKEWAEYLFADGMIGLNKQLLDGYIEWIANKRMQAVGLKSPYTVPQNPLPWTAKWIAGGDVQAPQETEISSYIIGGT-KQD
134725286  MPGLTFSNELIARDEALHTEFAV-------LLYNKLEKKLKKSKVMEIIQEAVDIEKEFICDALPCRLIGMNSQLMTQYIEFVADRLCIQLGADKIYNSA-NPFDWM-ELIS------------------------
119944866  LEGNAKIIKLIARDEALHLNSTQQILNLWGKDDPEMIAIECFAEGREIFLQAAQQEKDWAKYLFKDGMIGLNEQILSQYVEYIANLRMQAIGYAPEFEVKSNPIPWINWLVSDNVQVAPQETEISSY---------
136207404  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQRVINNWKDENDKDFIKETEKDVYKMYDEAVQEEKRWATYLFQQGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMRGIQLSPVYDQKTNPLPWIDHWLNSKGTQNAQETEIESYVIGG-IKQD
294788520  MEGNAKIIKLIARDEALHLTSTQHMLNLMRNDDPEMIAAELHDECVALFKKAAAQEKEWAAYLFKDGMIGLNKDILGQYVEYITNLRMSAVGLPQAFPKAQNPIPWINAWLS------------------------
136522769  MEGNAKIIKFIARDENVHLASTQQLLKILPHDDPDFLQEETEEECIQMFVDAVNQEKAWADYLFADGMIGLNAELLHNYIEWIANKRMIAAGVPSAYKVPQNPLPWTQKWISGGDVQAPQETEISSYIIGGT-KQD
143297158  LEGSAKIIGLIARDESQHMTITQNILNKWKEDDPDMVAKEEEENVYQMFRDCVEEEKLWAEYLFKDGIIGLNDKLLGKYVEWTANRRLKSIGLKAIFPIINNPLPWTEHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGS-IKQD
138336374  --------QLIARDEQLHLSSTQHMINLIRQDDPEMIAEECKQEAADMFKEGAEQEKEWAEYLFKDGMLGLNKDILCQYVEYITDVRVKAIGIDPIFNVTKNPIPWINTWL-------------------------
135430080  ---------------------------TFIDENPEIWTDKLKKEIYEACRTIVSHEDAFINLAFEMGPIGLTADEVKKYIRWIGNRRLVQLGLEPIYQVDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
140978605  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNKWKEDDPDMISKEEQQWFYKTFENAVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLKPLYPAKNNPLPWTSHWIESKG---------------------
143655754  LEGSAKIIGLIARDESQHMTVTQNILNNWKKDDPDMLEKEEEDYVYSMFQNSVEEEKLWAEYLFKDGIIGLNDKLLQRYVEWTANRRLKSIGLKPIFPISNNPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGS-IKQD
138919695  MEGNAKIISLINRDENVHLAFTQTIIKKLRTEESEGFTKECESIVIKMFEDAAKEEIEWAEYLFKDGILGLNCEILVQYMKHLTNRRMKALGIKSSFEDVPNPINWISWTESKQVQVAPQESEIESYVIGS-----
143390937  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQTVINNWHDRNDDKDMKECEKEVYKMYDDALAEEKRWATHLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMKGIGLEPRYEQKTNPLPWVDHWLNSKSMQNAQETEIESYVIGG-IKQD
142355344  MEGSAKVIELIARDEGVHLSITQNILSKWKNDDPDMVAEEEEEWAYSMFEATVNEEKRWAKYLFKDGMIGLNDKLLWMYVEWIANRRMRAIGLKPIYDISSNPLPWVDEMQELPMET---EK--TSYLVG-AVKQD
140057732  ----------------------------------------------DLFRKAVDYEITYVDDCLPYGILGLNGDAVKSYVRHIADRRLEMINLPTQY-GDENPFPWMSEIMDLKKEKNFFETKVTEYQSAGNLEW-
138299544  MPGLTFSNELISKDEGTHCYFACLLYSYIK-------NKLKPDIIYSIIKEAVEIEKEFITESIPCALIGMNADMMKTYIEFVSDRLLVQLGYEKIWN--------------------------------------
135912692  MEGSAKIISLISRDENQHLVLTQQIIKKWQEGDDPVMKEIVKERVQRCCRE---EEKEWAEYLFKDGMIGLNDKLLINYVEWIANKRMRALGLKPIYPIKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
144105379  LEGSAKIIGLIARDESQHMTITQNILNKWRDDDPEMVAEQEEENVYQMFRDCVEEEKSWAEYLFKDGIIGLNDKLLQKYVEWTANRRLKSIGLKAIFPISNNPLPWTAHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGS-IKQD
137422332  ----------------------------FIKENPETWTPQLKKEIYEACRTIVHHEDAFIDLAFQMGMEGLTAQDVKNYIRFIANRRLHQLGLEAIYKVEKNPLGWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
212638239  MLKTSTMISYINKDELCHSYFISQLVRAVLWENPQIDNGAFSAWIYDYIDEAIRYETEWSRFVL-RDIDGIDVIEMEKYIEYLGNKRLRMLGLDDRYDADENSMPWIRVFSDENGKTDFFEARPRSYTKTTDVN--
136431162  -----------------------------------------KSRIYEIVKEAVEIEIEFICDALPCRLIGMNSFLMTQYIQFVADRLVLQLGYDKIYNVT-NPFDFM-ELISLEGKTNFFERKVGEYA--------
15616797   MEGNAKIIRLIARDEALHLTGTQHILNLLNNENMEDVVLECKEEAINIFISAAQQEKKWASYLFKSGMLGLNKDILCQYIEYITNIRMHAIGFKMPFKKQSNPIPWINDWLSDNIQIAPQETEISSY---------
136013747  MEGSAKILSLIARDESQHLAMSQQIIKALTKENDKVMNKVIKDDVYKIYDDAVQQEKDWASYLFSKGMIGLSEKLLHQYVEYIANRRMRVIGLEQKYEQSSNPLPWTQHWFNSRSLQNAQETEIESYVIGG-VKQD
143876315  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILKKWREDDPEMAKKEEEQWLINTFENCVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKSIGLKTIYPAKNNPLPWTEHWISSKGLQSPQETQVQSYIVGG-----
238897538  MEGNAKIIKLIARDEALHLMGTQHMLDLMRKDDPEMADQECQQECSDLFLLAAQQEKEWAAYLFRDGMIGLNQDILCQYIEYMTNIRMQAVKLDAPFSIRTNPIPWISWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
138963115  MEGNSKIISLINKDENLHLGFTQKLLNDLRSKDEEGFVKECEPIVIKMFDDAAKEEVQWANYLFKNGMLGLNSEILQRYMMYLTNKRMTALKLEPVFERIKNPINWINSWTSSNSIQNAQETEIDSYNIGSVKSD-
142972877  MEGSAKIISFIARDEAQHLATSQHILKCYKHENDKIMNKDCEQEVYEMYEDAVKQEKEWAEFLFKDGMIGLSVPLLNKYVEYIANKRMRMIGLDPIYDVSSNPLPWTRHWLNSRGLQN------------------
138147737  -----------------------RLFKEFIRENPHLWNDELKYEIYCAAERVVELEDAFIDTCFEEEIPGLTSKEVKEYIRYIADRRLLGIGMKAIFNSNNNPLPWLDYILNGVEHTNFFENRATEYARAST----
143102753  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQRIINNWKDEKDKDFTKETEKEVYKMYDEAVQEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYTANRRMKGIQLTPAYDQKTNPLPWTDHWLNSRSTQNAQETEIESYVIGG-IKQD
27904669   MEGNAKIIRLIARDEALHLTSTQHILNILHNEGMSDISKECYEECYHLFIRVSDQEKIWAKYLFQNGMLGLNQEILSQYIEYITNIRMKAIGLPSPFKILSNPIPWISWLISDNVQVAPQEISVSSY---------
142895729  LEGSAKIIGLIARDESQHMTVSMNILNNWKGDDPDMVAKEEQENVYKMFRECVEEEKTWAEYLFKDGIIGLNDKLLQKYVEWTANRRLRSIGLKAIFPITNNPLPWTEHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGS-IKQD
140366194  LEGSAKIIGLIARDESQHMTITQNILNKWKEDDPDMVAKEEEENVYQMFRDCVEEEKLWAEYLFKDGIIGLNDKLLGKYVEWTANRRLKSIGLKAIFPIINNPLPWTEHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGS-IKQD
135475152  MEGSAKIISLIARDEAQHLAITQHILKCYQNHEKDKVMKDSEKEVYEMYEDAVKQEKDWAEFLFKYGMIGLSTHLLGYYVEFIANKRLRAIGLNPIYDSTNNPLPWTTHWFNSRGLQNAQETEIESYVIGG-IKQD
137152252  --------------EALHTEFAIYLYNKIVGRDTNL--KMSCEDIHAMMRDAYDIECEFITEALPCKLIGINQESMKQYIQFCIDRLLVQLKYDKMYDVT-NPFKFM-EMLSIEGKTNFFEKRVGEYS--------
143047686  ----AKIISLISRDENQHLAITQNILNKWRDGDDEQIAEEERENTTRMFKKTVDEEKAWAKYLFKDGMIGLNDKLLGQYVEWVANRRMKAIGLDTIYDVSNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
136853117  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILKKWREDDPEMAQKEEEQWLIQTFEKTVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKSIGLKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKG---------------------
140259181  ---------------SLHTESIIKLYNTFIDENPDIDIAELQRDLYIACNTMIEHEDAFIDRAFELGVEGLRPEEVKNYMRYMADIRLNQLKLQPIYNIMTNPLPWMDEMLNAVEHTNFFENRATEYSKAAT----
139830178  MEGSAKIISLIARDESQHLVLTQNIINWLNGDDPDILAKEEEAWTVEQFKKTVDEEKAWAQYLFKDGIIGLNDKLLNSYVEYIANRRMRAIGLKPVFPMSNNPLPWTQHWV-------------------------
139713909  ----------------------------------YLSEKPKPETVYSIIREAVSAEKEFITESLPCALIGMNNKHMTQYIEYIADRLLLMFGLEKIYNSA-NPFDWM-ELISVQGKTNFFEKRVGEYS--------
135495384  LEGSAKIISLIARDESQHMAVTNNILNKWKEDDPDMIAKEEEENVYQMFKDCVAEEIEWAEYLFKDGIIGLNDKLLQNYVEWTANRRLKSMGLKPIFDIANNPLPWTAHWLSSKGQVAPQETEVESYMIGS-IKQD
137993934  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQRIINNWKDYENDKVIKDCEKEVYTMYDEALQEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQYVEYIANRRMKAIQLDQVYDQKTNPLPWTEHWLNSKGLQNAQETEIESY---------
143531817  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNIINKWKQGDDIEIIKEEEKWTYSMFDKCVNEEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQKYVEWIANRRMKSIKLKPIYPARNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
135057880  -----------------------------------------------------------------VGVLGMNAQMMEEYLKFITNRRLTQIGLSEQFPGAENPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVTEYQVGGALSWE
269865122  MPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLLHKYINNK---------CTVIEDIVREAVAIEQEFLSESLPVSLIGMNCKLMCQYIEFVADRLLFALGERKIYTFLTHSISW------------------------------
137898175  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILKNWRDDDPEMKEKEENEWTYKQFDLCVNEEKKWAEYLFKDGMIGLNDKLLYQYVEWIANKRLKAIGLNPQYDIANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
135429443  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQRIINNWKDEKDSDFTKETEKEVYKMYDEAVQEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYTANRRMKGIQLTPAYDQKTNPLPWTDHWLNSRSTQNAQETEIESYVIGG-IKQD
90409249   LEGNAKIIKLIARDEALHLNSTQQILNIWGKDDPEMIAIECHAKGRDIFLTAAAQEKEWAAYLFKDGMIGLNEVILCQYVEYISNVRMQAIGYEAPFEIKNNPIPWINWLISDNVQVAPQEAEISSY---------
142843218  MEGSAKILSLIARDENQHLVITQNILKNWREDDPEMIAAEEEENVIKMFQQTVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDRLLSQYVEWIANRRMKAIGIKPIYPAKNNPLPWTEHWLN------------------------
136335930  ----------------------------------------------------VELEIAYAHDVLPRGILGLNADMFVDYMHYIGNRRLEGIGLDYRFPSDKNPFPWLGEVVDVQAMGNFFERRVREYQQAGSLEDD
135889110  ----------------------CMLVNKLRVSGEEDVIDD--AEIAAVVKEAVDLETKFLTEALPVGDLGMNAGLMSQYIRFVADRLLGELKVAKVWN-VDNPFSFM-EQISMEGKTNFFEQRVSEYQKANVLAD-
138590985  MEGSAKVIELIARDEGVHLSITQNILSKWKNDDPDMVAEEEEEWAYSMFEATVNEEKRWAKYLFKDGMIGLNDKLLWMYVEWIANRRMRAIGLKPIYDISSNPLPWVDE---------------------------
138619066  --------------------FAVELFKLLR-------NKPTTATIHAIVQEAVQIEKGFILDALPCSLIGMNSEKMSEYIEYVSDRLLKQIGQPPIWN-SKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
136065878  -KGSAKIIGLIARDESQHMTVTQNIIKNWQKGDDADMQQEEEENVYNMFRECVEEEKSWANYLFKDGIIGLNDKLLSKYVEWTANRRLKSIGLNPIFPIANNPLPWTAHWLSSKGQVAPQETEVESYMIGS-IKQD
139502429  MPGLTSSNELISRDEGLHTDFACLIYSMLNQ-------KLSFETIKEIVCDAVEIEKEFITDSIPCRLIGMNAQLMKTYIEFVADRLLVQLG--------------------------------------------
144105632  LEGSAKIIGLIARDESQHMTVTQNIINKWKEDDPDMIVEEEEENVYNMFRECVEEEKLWAEYLFKDGIIGLNDKLLSKYVEWTANRRLKSIGLKPIFPITNNPLPWTAHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGS-IKQD
143688336  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQTILKNWRNDDPDMVAKEEEPWLIKTFERTVDEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANKRMKIVGLKPIYDIKNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
142112605  LEGSAKIIGLIARDESQHMTITQNILNKWKADDPDMVAKEEEVNVYNMFKQCVDEEKLWAEYLFKDGIIGLNDKLLAKYVEWTANRRLKSIGLKAIFPISNNPLPWTEHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGS-IKQD
139433388  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQTILKNWRNDDPDMVAKEEEPWLIKTFERTVDEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANKRMKIVGLKPIYDIKNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
136786189  ---------------ALHTEFAVLLYSKLNKKL-------NKKRIYEIIQEAVEIEKEFICDAIPCRMIGMNSKLMVQYIEFVADRLVVQLGYDKIYN-SQNPFDFM-ELISVESKVNFFERTNSEYA--------
138583515  MEGSAKIISLISRDENQHVVVTQQILNKWNEDDPEMIAEQERDNTIRMFKKTVDEEKQWAKYLFKNGMIGLNDKLLGQYVEWIANRRMKAIGLKPIYPARNNPLPWTQHWISSKG---------------------
116326775  LPGLTFSNELISRDEGLHTDFACLMYN-------YVVQKPPNSRVIEILKEAVVIEKDFLTDALPVRLLGMNCDLMSQYIEFVADRLLYELIGEKYYN-AKNPI--------------------------------
138671819  LEGSAKIIGLIARDESQHMTITQNILNKWAADDPEMVAKEEEVNVYAMFKDCVEEEKQWAEYLFKDGIIGLNDKLLAKYVEWTANRRLKSIGLKAIFPVSNNPLPWTEHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGS-----
270000178  -----------------------------------------EERVASIIKEAVVIEQRFLTEALPVRLIGMNCELMCQYIEFVADRLIAELGYSKIF-SATNPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVSDYQRMGVV---
140237374  MEGSAKIISLIARDESQHLVLTQQIIKKWQDGDDEEMAEEEKPNVLKMFKNAVDEEKAWASYLFKNGMIGLNEKLLGQYVEFTANRRMKAIGLDPIYDISPNPLPW------------------------------
134892663  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQTILKNWREGDDKKIMEEEEDWTYKMFDKCVNEEKKWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANKRLKAIGLKPVYDIRSNPLPWTQHWISSKG---------------------
137915597  ------------------------------------------------------------------GVLGMNAAMMEEYLEFIANRRLVQIGLPEQFDGVSNPFPWMSEIMDLRKEKNFFETRVIEYQTGGALSWD
135563346  LEGSAKIISFIARDESQHLAISQKIINNYREHENDKVMEDTKDDVYKMYDEAVEEEKRWATYLLTKGMIGLSEKLLHRFVEHMANKRMRTIGLEAKYEQKTNPLPWVSHWLNSKSLQNAQETEIESYVIGG-IKQD
139561785  MEGSAKIVSLIARDENQHLVVTQTILDKWKKGDDPVMQKEEEEWLYSAFAKCVDEEKRWAEYLFRDGMIGLNEKLLSQYVEWIANKRMKAIGLKPQYDIAANPLPWTTHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
138314802  MEGNAKIIKFIARDENTHLASTTTMLKLLRKEPGEKIAKETEQECVDLFVKVIEQEKQWAEYLFRNGMIGLNESILKDYVEWIGAKRMRAVGLPCPFNVPQNPLPWTEKWISGNVQVAPQETEISSYVVGG-VKQD
195953600  LKNVAALVRWILKDETRHLAFGIYLLNELLKDK---NKNDYKDKFRVLMEEAVDIETEYARVAMPEKIIGLSFETYTSYVKYLADRRMRSLGFDAIY-GQKNPMKWLTTQTDLPDLTNFFEAKV------------
136746913  -------------------------------------------EVESIIKEAVEHEQDFIKDAIPCRLVGMNDLLMSQYIEYVADRLLMQLGYRHVY-GSSNPFEFM-ETISLTGKTNFFERRVGEYAKSGILVDE
94676795   MEGNAKIIRLIARDEALHLAGTQHMLNLMRKDDPEMADIECQHDSYHLFLXAANQEKDWASYLFRDGMIGLNEEILCQYIEYITNIRMQAVLLDLPFATRSNPIPWISWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
140966793  -------ISLIARDENIHLVITQNILNKWKEDDPEMIAQEEEEWVISMFDAAVNEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYIEWIANRRMRAIGIKPQYDIANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVENYLVGG-IKQD
51557509   ---TCQSNDFISRDEAIHTSASCCIYNNYLGDAP----RPDEARIHQLFAEAVEIECEFLRARAPRDSLLLDLPAIISYVRYSADRLLQAIGASPLFGAPAPAADFPMALMVAEKHTNFFERRSTNY-TGTVVND-
138180412  MEGSAKILSLIARDEATHLNLSTHVIKAWQKGDDPEMTKAMEKTVIKMFEDCVNEEKAWAKHLFKDGIIGLNERLLGTYVEWTANKRMRALGFDPIYPASQNPLPWTQHWLSSKG---------------------
139110149  MTGAAEQYQYILRDESMHCNFGIDLINTIKLENPHLWTPEFRAELRELFVKAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNAAMFKGYL--------------------------------------------------------
143988907  MPGLCFSNELISRDEGLHQEFAVELFKHLRH-------KPNTETLHSIVKDAVAIEKAFITDALPCALIGMNSDKMSEYIEYVSDRLLKSIGQPAIWN-SSNP---------------------------------
134772830  MIATGRMINYIRRDELTHVVLFSNIIKEIKNEFPEIYD---EKILLDMFKKAVDQEIAWTNHILENDVKGITKNTTEQYTKWLANERLASLKIPALYPEILNPYKHLEIMADNNGKTNFFESTVVNYTQSSSMSWD
142739688  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQRIINNWRDYENDKVMKDCEKEVYKMYDDAVNDEKRWATHLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMKAIGLTPAYDQKTNSLPWVEHWLNSRSAQNAQETEIESYVVGG-IKQD
141052693  -----KIIRLIARDEALHLNSTQHIIMQGGKDDPEMIAVECQQEAYNLFLKAAEQEKEWAKYLFKDGMIGLNEQILCQYVEYITNQRMKSVNLPLPYAEQSNPLPWMKNWLSDAVQVAPQEVEVSSYQIDSAVDSD
297265423  MPGLTFSNELISRDE-------------------------------------VSLNQIIGXXXXXXXXIGMNCTLMKQYIEFVADRLMLELGFSKVFR-VENPFDFM-ENISLEGKTNFFEKRVGEYQRMGVMS--
137541210  MPGLTFSNELISRDEGMHTDFAVLLYKNLIK-------KGNKKRLYELIDEAVKIEQEFMCDAIPCRLIGMNSDSMKIYIEYIADRLLLQLGYDK-----------------------------------------
143845165  -----------------------------------MRNKPSKDTIHNIVKEAVEIEKGFIIDALPCNLIGMNSDKMSEYIEYVSDRLLKQIGQPPIW-GSKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
138363339  MPGLCFSNELISRDEGLHARFACLLFRKLQY-------PPPVERVHEIVTSAVLSEQHFVRDAMEADTLHVKAADMEAYVQYVADMLCGMLGIEKIYNTSPESLQYM-QLLDLPGKTNYFEKRNSAYSVA------
135343666  LEGSAKIISLIARDESQHMGVTNNILNKWNEDDPDMVDKEEEENVYTMFKECVQEEKEWAEYLFRDGIIGLNDVLLQNYVEWTANRRLKSMGLKAIFPLANNPLPWTAHWLSSKGQVAPQETEVESYMIGS-IKQD
138112299  ---LTFSNELISRDESLHTEFAILLYSLIENKLEECV-------VHSIFEEAVQLEIDFVVDTLQCGLLGINANLMTEYIKYVADRLLVQLNYTKLYNIDRCPLDFMERIS-------------------------
225850104  MKNVVSGVELILIDESLHLQNGIEAILTIVEENPEIVDDEFVENIKETIIDAVELELNYLKTKFGGTIFGVSYKELEKYMKYIADRRLEELGFDPQFKIDQNPLKFLQKE-DVKKLTNFFEVSSTEYT--------
135488006  -------------------DFACLLYKKYIT------NKLKEVEVFEIVDSAVALEEEFITESLPCSLLGMNSTLMKQYIKYVANRLVNQLGYKDIYPGVKQPFTFMDR-ICLDNKTNFFECRVSEYSKQTSKKKD
140702028  -------------------------------------------KVHDMFKEAVSIEKEFICDSLPCSLLGMNKKHMSQYIEFVADRLLLQLGYSKIWNST-NPFDFM-ESISMEGKTNFFEHRPTQYQNANVLNQ-
134376601  MEGNAKIIGLIARDESQHMTITMNMIKNWKGDDPDMLKEEEEQNVVQMFRDCVEEEKNWAEYLFKDGMIGLNDKLLKNYVEWVANRRMKSINMKPVFPISNNPLPWTEHWLNSK----------------------
162849427  MPGLVSYNEFISRDEGMHCSFACFLISNYVYNIPE------EKIIHKILKEAVELVDEFINYAFDKAVPGFSKEMLFQYIRYFTDNLCFMMQCKSIYK-VGNPFPQMTKFLNEVEKTNFFELRPTQYQ--------
143834554  MEGSAKIISFIARDESQHLAVSQRIINNYRGENDKVMNKNNEKYIEKLYDDAVAEEKRWATYLFSKGMVGLSEKLLHNYVEWTANKRMKAIGLKPKYDGKSNPLPWTEHWFNSRGLQNAQETEIESYVIGG-IKQD
140112116  ------------------------------------------------------------------GVLGLNSSMFKTYLRFIANRRAQQIGLPKLFDSEENPFPWMAEMVDLKKEKNFFETRVIDYQVGGALQWD
135891431  LEGSAKIISFIARDESQHFAMSQQIINAYREENDKVMNKDTEQQIYQMFDDAVAEEKRWATYLFSQGMIGLSEKLLHQFVEHMANRRMKAIRLTPKYEQKSNPLPWITHWLSSRGLQN------------------
138931085  --------------------------------------KLHKKKIQEIITESVEIEKEFICEALPCRLIGMNSDLMKTYIEFCGDRLAVQLGIDKIYNVN-NPFDFM-EMISLERKTNFFESRVSDYA--------
140218800  -----------------------------IKENPELWTDELKYEIYCAAERTVELEDAFIDLCFEGDVPDLTPEEVKAYIRYIADRRLLGLGLKKIFLSEENPLPWLDYMLNGVEHTNFFENRATEYARAST----
135401696  ------------------------------KRNPQIWTPQLKKELYEACRTIIHHEDAFIDLAFEMGMKGLTAQEVKDYIRFIGNRRLSQLGLDPIYDIQKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
139839102  LPGIGEQIEYTLRDESNHIKFGSTLINKIKEQNPDVWTEEFVDQLTAILKQAVELEIAYAQDVLPSGILGLNADMFVEYMEYIGNRRLEGVGID------------------------------------------
135574025  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLHSKLIRGAGE-------NVIRRIIAEAVEIEIEFVTKALPVNLIGMNADLMQQYIQFVADRLLVQL---------------------------------------------
12084869   ---TCQINNLISRDEAIHVEASCCIFKNYLAGP-----KPTTARIHTLFKEAVRLECEFLRTAAPRTSNIINIDAICSYVRYSADRLLRALDILPIYDEPKPPADFPLVLMSAASNTNFFERRNTAY--SGSVSND
269861752  --------------------------------------------IEDIVREAVAIEQEFLSESLPVSLIGMNCKLMCQYIEFVADRLLFALGEKKIYNVS-NPFDFM-ENISLQGKTNFFERREANYQKG------
143279459  LKGVGQIVEWSVRDESLHSDAGCWLFRTLMEEHPEFKTPELVADIEEAAKGALELEFDFIDKVFEMGLENLGKEELKNFIRHRVNTKMGDLGLKPIVPAEEKTMKWFDAVIAGKQHTDFFANRVTNYAKG-HMEWD
308096447  ---TCQSNDLISRDEAIHTTASCYIYNNYLTGYP----KPSTDRIHYLFREAVEIEIRFIHSQAPRDSHILDAAALRQYVHFCADRLLKMIKLPPLFDAPAPDCSFPLALMFTEKHTNFFESRSTAYA--------
137620488  -KGVGQIVEWSVRDESLHSDAGCWLFRTLMKEHPEFKTPELIADIEEAAKDALKLEFDFIDKVFEMGLENLGKEELKNFIRHRVNTKMGDLGLKPIVPAEEKTMKWFDAVIAGKQHTDFFANRVTNYAKG-HMEWD
140454955  LEGSAKIIGLIARDESQHMTVTQNILNKWKEDDPDMVAKEEEENVYTMFKECVNEEKEWAEYLFKDGIIGLNDKLLQNYVEWTANRRLKSIGLKAIFPLANNPLPWTAHWLSSK----------------------
135089971  MKGMGQIVSWSVRDESLHCEGMMKMFHTFAEETGAL-TQGVKDDIADCCKTVVQLEDKFIDLAFEAGVEGMTPEDIKGYIRYIADWRMKQLKLPAIYGVKDHPIPWLTEILNGVEHA-------------------
135399772  MPGLCLSNEFISRDEGLHTEFAILVYHQFAK-------KLESSKIVEIITDAVSIEKEFILEALPCNLIGMNSRSMSDYIEFVADRLLVQLGCSKVYN--------------------------------------
135136013  ---------------NSHVRFGVELIKTLIEQHPEVINDKLMDTIHADIEQAVAMEDDFINYILSAGIVGYSAADHRETTRYLVNMRLRSIGLPNFYPKPQHCFPWFSEVLELKKEKNFFETRVTEYQTGGALLFD
141583920  MPGLCFSNELISRDEGLHTEFAVLMYSMLK-------NKPHEETVKHIIREAVEIEKEFITESLPCSLIGMNQTLMKQYIEYVADRLL------------------------------------------------
135629416  MEGNAKIIKFIARDENTHLAGTTTMLKLLRREPGEKIAKETEQECIDLFTKVIEQEKEWATYLFRNGMIGLNETILKDYVEWIGCKRMRAIGLPCPYNVPQNPLPWTEKWIGGNVQVAPQETEISSYVVGG-VKQD
140258517  MPGLTLANDLIQRDEALHTDFAIHLLNK------HIVNRPSEKRIREILLSALEIEKEFASESLPVSLIGMNTKMMNQYLEYVVDQLLIKLQCQPVFNVNQ-PFTFMNKIA-------------------------
225849393  MKNVVAGVELILIDESLHLQNGIEAILTMVEENPEIVDDNFVENIRQSIIDAVELELNYLKTKFGGTIFGVSYNELERYMKYIADRRLVELGFDPQFGIDQNPLKFLQKE-DVKKLTNFFEVSSTEYT--------
135428965  MEGNAKIIKFIARDENTHLAGTTVMIKRILEEDKDMVAKEMEPQVIKLFTNVIEQEKDWAHYLFKNGMIGLNETILKQYIEWIGCKRMRALGLPCPYSVPQNPLPWTEKWISGNVQVAPQETEISSYVVGG-VKQD
141452759  LPGLTFSNELISRDEALHTEFAVLLYNKLSKRTQ-------KARVAEIVREAVAIESEFICEALPCRLIGMNAKLMTQYIEFVADRLMVQLGYDK-----------------------------------------
137664130  --------------------FAVLLYKKLIK-------KVRKDKFYEIVKEAVEIEKEFITSALPCRLIGMNDIMMSQYIEFVADRLIVQMGYEAIYN-ASNPFEFM-EMISIEGKTNFFEKRVGEYALAT-----
9629745   ---TCQSNDLISRDEAIHTNASCCIYNNYLGG----FEKPAPTRIYALFSEAVNIECEFLLSHAPKSTHLLDIEAIICYVRYSADRLLGEIGLSPLFNAPKPPPSFPLAFMTVEKHTNFFERRSTAYS--------
138253799  -----------------------------------------KKEITNACATVIEHEDAFIDLAFEGGVEGMEADEVKQYIRYIADRRLTQLGLPELYKIEKNPLPWMDEMLNAVEHTNFFEGRATEYSRAAT----
139654595  MMGSADEIKYINRDELTHCVIFSNMIKEIKKENPNFFD---EHEIITMFKTAVEQEIKWTNHIIGDGVLGINRTSTDKYTKYLANRRLKEINIKPIYKGADNPY--------------------------------
10834911   ---TCQINNLISRDEAIHVEASCCIFKNYIAGN-----KPSTARIQALFSEAVDLECAFLRAAAPRDSRLLDIGSICSYVRYSADRLLRMLDVPPIYGEPSPAADFPLSLMSASNNTNFFERRSTAY--SGSVSND
136038181  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNILNNWRKDDPDMMEKEEEDNLYEMFRKCVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRMKAIGLTPVYDIRNNPL--------------------------------
134724189  -KGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPKLKKELYGACRTIVEHEDSFIDLAFEMGMKGLTAKEVKEYIRFIANRRLDQLGLESIYDVQK-----------------------------------
21672460   MEGNAKIIRLIARDEALHLTGTQHILNILNNEKNNENMKECREEAIKIFISASEQEKKWAKYLFQDGMLGLNKDILCQYIEYITNIRMHAIGFKMPFEKTSNPIPWINSWLN------------------------
136790775  MEGNAKIIKLIARDENLHLSASTQIIRNLLKEDTDFIQEECRDEVSSMFVSAIDQEKEWVDYLFKDGMIGLNGVILKDYVEWIASKRMKTLGYISPYQVSANPLPWTEKWISGQVQVAPQEVEISSYIIGG-VKQD
139867829  MEGSAKIISFIARDESQHLAVSQRIINNYRGENDKVMNKNNEKYVEKLYDEAVAEEKRWATHLFSKGMVGLSEKLLHNYVEWTANKRMKAIGMKPKYDGSQNPLPWTEHWFNSRSLQNAQETEIESYVIGG-IKQD
138775148  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAVLLFNKLNKKP-------NKKRLTEIIKEAVDIEQEFICEALPCRLVSMNSILMGQYIEFVADRLAVQLGCDKIYD-ASNP---------------------------------
135993853  ------------------------MFREFCAEHTRIVNDELKSKIYQIAKDVVKLEDKFIDLAYGHKIEGLEKKDVKQYIRHIADRRLLQLGMKPNFNAKDNPLPWLDWVLNGASHDNFFEKRVTEYSVNG-----
138257233  MEGSAKIISLIARDENQHLGLTQNIMNKWHADDPDMLAEEERENIVNMFKKAVDEEKEWAEYLFKDGMIGLNDKLLCQYVEWIANRRMKSIGLKPIYD--------------------------------------
135460731  ------------------------------------FDDSLRRQIAVMIDEAVECEMSFAKDTLKLGIAGLSQKDMRQYLECVADQRLVALGCPPIY-HSKNPFSFM-ELQDVQELTNFFERRVAAYQKG------
139713999  ------IISLIARDENQHLAITQNILNNWRKDDPEMVEKEEENWLIQAFKNTVDEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWVANRRIRAIGFKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
140863155  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQTILKNWREDDPEMVQKEEEEWTIEQFKNCVNEEKKWAEYLFRDGMIGLNDKLLYQYVEWIANRRMKTIGIKPIYDVANNPLPW------------------------------
141865602  MEGSAKIISLIARDEATHLNLSTSILKNWIKKEFQSIAKECEEEVLDMWRTCVDEEKAWADYLFKDGIIGLNEELLYHYVEYIANRRLKALGYKPIYPLNNNP---------------------------------
12642668   ---TCQSNDLISRDEAVHTTASCCIYNNYIGAHP----KPPPTRVRQLFLEAVDIEIAFIRAKMPRDGQVLSEASIENYVRFSADRLLCLIGDQPLFNAPPPDANFPLRLMSTDKHTNFFECRSTAYA-GAVVND-
143263506  ---------------------------------------------KEILLDALNIEREFITESLPISLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLVELGLEKEFNVS-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVLN--
141012426  LKGVGQIVEWSVRDESLHSNAGCWLFRTLMEEHPEFKTPELIADINEAAKTAVQLEFNFIDKIFEMGLENLTKEELKNFIKHRVNTKMGDLGLKPLIPSEEKTMKWFDAVIAGKQQTDFFASRVTNYSKG-HLDW-
141544222  -----------------------------------MWNDKLKTEIYDACKTIVKHEDAFIDLAFQMGMKGLTAEEVKQYIRFIGNRRLEQLGLNPIYDIKKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
136156036  MEGNAKIIKFIARDENLHLAFTQTLIKILPTDDPDFIKAETKDECTAMFLAAAAQEKEWAKYLFKDGMIGLNQVLLAQYVDWLTCKRMNNIGLDCGIKPGSNPLPWTQKWIAGAEVQAPQETEISSYVIGGT-KQD
140991463  -----------------------------------IVNKLSQEEVHEVISDAVAIEKEFIIESLPCSLLGMNSDLMSEYIEFVADRLVVQLGYDKIYE-TSNPFDFMDR-IGLEDKQNFFEVRVSNYSKA------
139815376  ----------------------IKLFNTFLSENPDIDVKKLQVELYKACNTMIAHEDAFIDRAFELGVQGLRPENVKKYIRYIADIRLVQLNLQPIYNIGANPLPWIDVMLNGVEHTNFFENRATEYSKAAT----
163784572  MKNVVSGVELVLIDESLHLQNGIEAILTIIEENPEIVDDKFVENIRDTIIDAVELELNYLKTKFGGTIFGVSYKELEMYMKYIADRRLEELGFDPQFNIQQNPLKFLQKE-DVKKLTNFFEVSSTEYT--------
138951324  MQGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLHSKLNRGAGENM-------IHRIISEAVKIETEFVTEALPVSLIGMNATLMKQYIEFVADRLLISLG--------------------------------------------
137348728  MEGNAKIIKMIARDEALHLTGTQHMLNLMRQDDPEMIAAECEQACFELFKEAAIQEKEWAEYLFQDGMIGLNKDILCQYVEYITNLRMNAVGLQPAFAGAK-----------------------------------
136541573  MEGSAKILSLIARDESQHLAISTHILNWMAGDDKEMMQKECDSEVIKMFKSVVEEEKAWANHLFRDGIIGLNEKLLANYVEWTANKRLKALGYDALYPAGTNPLPWTQHWLSSKGQVAPQQTQVQSYIVGG-IKQD
144081169  MEGNAKIIGLIARDENLHAAITQNIIKYWRENKDEGFQKDNEQKIYDMYGLAVENEKKWAEYLFSNGLLGLNAEMLNGYIEWLANTRLRSLGYDKIFDQTTNPIGWLNGYSDSSKVQAPQETEISSYKIGA-----
221316490  MFGTGTVIQYIQRDEMKHSYFQTILVRDILTQYPELNTEEFSEFVYDFFTELVQLEREFCED-LYKNTPDIDIEEVKEYIGYRANLILDNLGLDQIFSAKKNPMPWITDNLN-NTKRDFFEDKEVNYGKANEQKND
140188599  LEGSAKIIGLIARDESQHMTVSMNILNNWKGDDPDMIAKEEEENVYKMFRECVEEEKTWAEYLFKDGIIGLNDKLLQKYVEWTANRRLRSIGLKAIFPITNNPLPWTEHWLSSK----------------------
135555346  MEGNAKIIGLIARDESQHMTVTLNIINWMKGDDPVIIAEEEEENVYQMFRDCVDEEEKWADYLFKDGMIGLNDKLLQKYVEWTANRRMKSMGLKPIYDVNNNPLPWTEHWLNSKMQVAPQETEVESYMIGS-IKQD
136788851  LKGVGQIVEWSVRDESLHSNAGCWLFRTLMEEHPEFKTDKLEADIREAAQAAIKLEFDFIDKVFEMGLENLTKDELKNFIKHRVNTKMGDLGLKPLIPSEDKTMKWFDAVIAGKQQTDFFAGRVTNYSKG-HMEWD
138182255  MPGLAAMNELILRDETAHYEFALYLYNNYLKDEYKL----SKDELRNIILGCYEVEKVFVENSMPDGLQGLTKNDMVKYVQYVTDIVLNDFGCEREFMVT-NPLDYMSR-IGLSAKNNFFEKREGEYTR-------
124487872  MPGLTLSNELIRKGESLYTDFACLLFKRLVQ-------RPSVEEITEIIREAVIIEQEFSTKGLPVSLIGMDCELMTTYIEFVADRLLQALNCPKVF-GVPNPFGFME----------------------------
136382179  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWRSGDDKKIMEEEEEWTYKQFDLAVNEEKKWADYLFKDGMIGLNDKLLQKYVEWVANRRLKAIGLKPVYDVSANPLPWTQHWISSK----------------------
142776919  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNNHMINKVPKERIKEILVDALNIEREFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLDQFGCEK-----------------------------------------
140734845  MEGSAKILSLIARDESLHLAMSSRIINNYKKENDKVMNKDTEKEVYKMYDDAVQEEKRWASYLFSQGMIGLSEKLLHQYVEYIANRRLRGIGLETRYEQPSNPLPW------------------------------
134811335  ------------------------------------------------------------CDALPVRLIGMNADLMSQYIEFVADRLLVELGNEKVFNVT-NPFDFMD-MISLQGKTNFFEKRVGEYQKAGVLN--
141970647  --------------------------------------KLNKKRIHEIIKEATEIEKEFITEALPCRLIGMNADLMTRYIEFVADRLCLQLGYDKIYN-SQNPFDFM-ELISIETKVNFFERTNSEYALTNCKKDD
138623954  --------------------------------------PELKKELYKACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMEGLTAQDVKLYIRFIANRRLSQLGLDPIYDVQKNPLTWLDSMLNAVEHMNFFEGRSTEYSKAST----
216905873  ---TCQSNDLISRDEAIHTRASCCIYNNYLGG----FEKPEPKRIYELFSEAVNIECEFLLSHAPQNSHLLDIGEIISYVRYSADRLLGEIGLSPLFNAPKPSTSFPLAFMTVEKHTNFFERRSTAYS--------
141995303  --------------------------------------------VHQIVLEAVTIEKDFILEALPCRLIGMNSDLMSTYIEYVADRFLKQIGYTPLF-GASNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
140807871  MPGLAEMNELILRDESFHYEFAVQMFKNYIKDEY----KPSPDRIKEVIMSCFNTEKRFVEESLPDGLQGMTKDMMIEYVEFVTDVVLNDFTGETEFN-TKNPLDFMKK-IGLSSKNNFFERR-------------
138201693  -------------------------------------------KITEIITESVEIEKEFITESLPCRLIGMNSVLMSQYIEFVADRLSLQLGCDKIYNVT-NPFDFM-EMISLEQKTNFFESRVSEYS--------
141641938  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNKWKDDDPDMIAEEEEETVIEMFRKAVEEEKEWAQYLFKDGMIGLNDKLLTQYVEWVANRRMKAIGLKPIFDI-------------------------------------
135441066  ---------------------------TVREEQPELFDESFKAQITTMIEEAVDCEYQFAEDLLGGGVNGMSPADTLEYLRFVADQRLARLGIEPIY-GSKNPFGFM-ELQDVAELTNFFEKTVTAYQTG------
135515950  ---------------------------------------------------ALNIEREFITESLPVSLIGMNAKLMTQYLEFVTDRLLDQFGCEKEFNVT-NPFDFMD-MINLQGKTNFFEKRVSEYQKAGVLNND
41387638   ---TCQINNLISRDEAIHVEASCCIFKNYL-----MGPKPSIGRVQELFKEAVQIECAFLRTAAPHNSQLLDVEAICSYVRYSADRLLKELDMPPIYNEPKPTADFPLALMTASNNTNFFERRNTAY--SGSVSND
296316020  ---TCQTNDLISRDEAVHTTASCCIFNNYLGGE-----RPPPDRVRKLFREAVEIEREFIWSRAPRGSHILDVEAISAYVEYSADRLLAAIHLPPLFGTPPPGTDFPLALMTAEKHTNFFERRSTTY-TGTVIND-
140741419  -----------------------------------LNKKVNKKRVMEIITEATEIEKEFITEALPCRLIGMNAKLMSQYIEFVADRLSVQLGYDKIYN-SHNPFDFM-ELISVETKTNFFERTNSEYA--------
141428141  -----------------------------------LWTSEFKAEIKELFLKAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNASMFKGYLRYIANRRATQIGLEALFPNEENPFPWMSEMIDLKKE--------------------
138588072  LKGVGQIVEWSVRDESLHSDAGCWLFRTLMEEHPEFKTPELVADIEEAARGALELEFDFIDKIFEMGLENLGKEELKNFIRHRVNTKMGDLGLKPIIPAEDKTMKWFDAVIAGKQQTDFFANRVTNYSKG-HLDW-
142427339  ------------------------------------WTPQLKKELYEACRTIIKHEDAFIDLAFEMGMQGLTANDVKQYIRFIANRRLTQLGLEGIYDVEKNPLGWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
136616943  LKGVGQIVEWSVRDESLHSDAGCWLFRTLMKENPKMKTKKLQKEIAEAAQLAIKLEFDFIDKVFEGDLENLGKEELKNFIKHRVNTKMGDLGLEPLIPSEEKTMKWFDAVIAGKQHTDFFANRVTNYSKG------
134313130  LKGVGQIVEWSIRDESMHSDAGCWLFRTLIKENPELNTPELKTAITEAALLSLQLELDFIEKVYEMGLEGCSKEDLISFIKNRVNTKLGDLGYNPIVNGDPNAMKWFDSLSAGKQHTDFFANRVTNYSKG-HLQWD
134692950  MEGNAKIIKFIARDENVHLAATTTIIKNLLKEDPDFVQKKTEKEATALFVKVIEQEKEWAKFLFKDGMIGLNEQILCDYIEWIGCKRMRALGIPCPYSVQKNPLPWTEKWIGGNVQVAPQETEITSYITGG-VKQD
134313188  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWRDGDDPVMMKEEEEWTYKMFDRAVNEEKKWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLKAIGLKPQYDIA------------------------------------
140940162  -------------------------FNTFVAENSDIDNEELKRDLYVACNTMIEHEDAFIDRAFELGVEGLRGEEVKKYIRYIADIRLNQLKLQPIYHIAQNPLPWMDEMLNAVEHTNFFENRATEYSKAST----
140741562  ---------------------------------------------HSIISSAVDIEIEFITESLPCNLLGMNADMMKQYIKYVANRLLSQLGHSELFPNIEQPFGFMDR-ICLEGKTNFFEGRVTEYQ--------
141423243  MEGNAKIIKFIARDENTHLAGTTVMIKRLLEEDPQMIAKECEAECTELFTKVIEQEKQWAEYLFRNGMIGLNETILKQYIEWIGCKRMRAVGLQCPYTVPQNPLPWTEKWIS------------------------
138331013  -----------------------------IQENIELWTDDLKKEIYQACRDMVDLEDRFLNLVFEMGIEGLTQAEMQKYIRYIADRRLLQLGLKPNYNVKDNPLTWLDDVL-GVEHQNFFEGRSTAYMKAG-----
136974416  -----------------------KLFREFVHENLYIWNDDFKKEIYQACRDMVDLEDRFLDLVFEMGIEGLSKKEMQDYIRYIADRRLLQLGLKPNYEVKDNPLNWLDDVL-GVEHQNFFEGRATTYMKAG-----
170587050  --------------ENIHSEMYSKMIDTYIRDQKQKKFRKFYKKFTSMFNACIDAKQEYLTEALPVDLIGINCKLMCQYIEYVADHLLTELHCAKIY-HSDNPFDFM-ERISIEAKTNFFEKRVSEYQKAGVLS--
294955280  ---------------------------------------------------AVNVEREFITDALPVGLIGMNAELMGRYIEFVADRLLVALGYAKIYNSA-NPFDWMT-MISLQGKTNFFEKRVG-----------
139913706  --------------------------------------------IYDACKTIVEHEDAFIDLAFQMGLEGLTADQVKQYIRFIGNRRLEQLGLNPIYDVKKNPLTWLDTMLNGVEHMNFFEGRATEYSKAST----
142339033  -------------------------------ENPELWNDKLKYEIYCAAERTVELEDKFIDVCFKVTVPDLTAAEVKEYIRYIADRRLLGLGMKAIFKSTVNPLPWIDMQVNAVEHTNFFENRATEYAKAST----
143846541  --------------------------------------PKLKKELYEACRIIVEHEDAFIDLAFEMGMEGLTAQEVKDYIRFIANRRLSQLGLEPIYKVEKNPLGWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
134528707  MEGSAKILSLIARDEATHLNLSTHVLKAWHKGDDPEMTKAIEKTVIQMFKDCVEEEKAWARHLFKDGIIGLNEKLLGKYVEFIANKRLKALGYDPLFDVSQNPL--------------------------------
136637146  MEGNAKIIKLIARDENLHLASTTQMLKLLKKEDKEKIAKEMEAESIALYEEVINQEKEWAKYLFKNGMIGLNEKILADYIEWIGCKRMRAIGLPCPYVVPQNPLPWTEKWIGGNVQVAPQETEISSYIIGG-VKQD
137920866  MKGMGQIVTWSVRDESLHCASIIKLFRTFVSENPEIWTQDFQRDLYKACETIVTHEDAFVDLAFELGVEGLSADEVKAYIRYIADRRLAQLGLQP-----------------------------------------
70921511   ----------------------------------------------------------FLVWSLPCDLIGMNSRLMSQYIEFVADRLLECLGCSKVF-HSKNPFSWMD-LISLQGKTNFFEKRVADYQKSGVMAQ-
142007132  MEGNSKIISLINKDENLHLGFTQKLLNDLRNREDEGFQKECEPTVIEMFRNAAEEEMEWAEYLFKDGMLGLNAEILKRYMKYLTNQRMKVLGLEPIFEKIKNPINWINAWTSSKGTQNAQQTQIDSYNIGSVKSD-
137638099  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNNWRKDDPQMLEKEEEPWIIKEFEKCVNEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLHRYVEWVCNRRMRSIGLKPVYPARNNPLPW------------------------------
137714303  LKGVGQIVEWSIRDESLHSDAGCWLFRTLLKEHPEFDTPELKAQIEEAAHLSLKLELDFIDKVYEMGLEGCSKYDLVSFIKHRVNTKMGDLGYEPIVNGIDQEMKWFDSLSAGKQHTDFFANRVTNYSKG-VQNWD
137752181  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNKWKEDDPDMISKEEEQWFYKTFENAVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLKPLYDIS------------------------------------
134385864  LKGVGQIVEWSVRDESLHSEAGCWLFRTLMKEHPEFKTPELIADINEAAATALQLEFNFIDKIFEMGLENLTKDELKNFIRHRVNTKMADLGLSPIIPAEDKTMKWFDAVIAGKQQTDFFASRVTNYSKG-HLDW-
136273421  MEGNAKIIKLIARDENVHLASTQQMLKLLPQDDKDFIKKETEGEMVEMFMSAIREEKDWAEYLFKDGMIGLNAELLKNYVEWIGAKRMRAVGLTAPYQTSQNPLPWTEKWIGGEVQVAPQETEISSYVIGGT-KQD
136191371  MEGNAKIIKLICRDENVHLGATQTLLKILPQDDSVFASEETLQECEDMFLQAAAQEKAWAKYLFKDGMIGLNEQLLCDYIDWLTCKRMHTVGLKCHIKTGSNPLPWTQKWIAGAEVQAPQETEITTYVIGGT-KQD
142820953  -------------------------------------NAKLKKELYEACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMEGLTAKEVKDYIRFIGNRRLTQLGLEPIYDVQKNPLGWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
138033074  -----------------------------------IWNDRLKYEVYCAAERVVELEDRFIDVCFENEIEGLTATEVKEYIRYIADRRLLGLGMKAIFHSTDNPLPWLDQQINAVEHTNFFENRATEYAKAST----
136797453  LKGVGQIVEWSVRDESLHSNAGCWLFRTLMEEHPEFKTKKLIKEIEEAAHLAIKLEFDFIDKVFEMGLENLTKNELKNFIKHRVNTKMGDLGLNPIIPSSEKTMKWFDAVIAGKQQTDFFASRVTNYSKG-HLDW-
139101946  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNILNNWRKDDPDMMEKEEEDNLYEMFRKCVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRMKSIGLTP-----------------------------------------
143360739  ------------------------LILLFIFIGNHIENKLPRERVIEIIDSALQIEKEFISEALPVSLIGMNSELMKQYLEYVSDRLLVDLGVGKVYN-AENPFDFMA-NIAMPNKTNFFERRVPDYNKQGV----
139654491  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNKWRQDDPEMKQKEEEEWTYKMFDRTVNEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWVANRRLKAIGLKPQYDIA------------------------------------
138961521  MPGLCFSNELISRDESLHCDFACLLYTKV-------VNKLSTERIQEIVREAVDIEKEFVTEALPVRLIGMNDLQMCEYIEFCAD---------------------------------------------------
143897369  LKGVGQIVEWSIRDESLHSDAGCWLFRTLLKEHPELNTPELKQQVEEAALLSLKLELDFIDKVYEMGLEGCSKYDLVSFIKHRVNTKMGDLGYGPIVNAIDKEMKWFDSLSAGKQHTDFFANRVTNYSKG-VQNWD
142875366  MEGSAKIISLIARDENQHLVITQNILNKWREDDPEMKRKEEEQWVIKTFQNAVNQEKLWAEYLFKNGMIGLNEKLLYQYVEWIANRRIKAIGLKPIYDI-------------------------------------
140224080  -------ISLIARDENQHLAITQQILKNWRNDDPDMVAKEEEPWLIKTFERTVDEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANKRMKHIGIKPIYDIKNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
140712064  MEGSAKIISLISRDENQHVVVTQQILNKWNEDDPEMIAEQERDNTIRMFKKTVDEEKQWAKYLFKNGMIGLNDKLLGQYVEWIANRRMKAIGLRPIYPARNNPLP-------------------------------
137663435  --------------------------------------EELQHELYVNCSTVVDHEDAFIDLAFEGGVEGIDADGVKSYIRYIADRRLMQLGLQPMHHIKKNPFPWLDEMLNGVEHANFFENRATEYSKAATRTWD
136761746  LKGVGQIVEWSVRDESLHSNAGCWLFRTLMEEHPEFNTDKLVNEIEEAAQMSMKLEFDFIDKVFEMGLENLTKDELKNFIKHRINTKMKDLGLEPIVPSSEKTMKWFDAVIAGKQHTDFFASRVTNYSKG------
138448803  ------------------------------------MNKKLEEEIMECCRKVVSLEDNFIDLAFEMGVEGMEPSDIKNYIRYIADWRLKQLNLPVLFNVKEHPLPWLTEILNGVEHANFFEARATEYSKATSGKWD
142909928  ----------------------------------------LKKELYEACRTIVHHEDAFIDLAFEMGMNGLTAQEVKDYIRFIGNRRLAQLGLEPIYDVQKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
55819775   MPGLIISNQFIARDENKHVELACIMYSLL-------NNRLKESVVYQIIDEAIEIEEEFINDSLPCKLLGMNSELMSQYIKYVADRLLVDLGYRKKFN-VDNPFEYMKK-IDVFVKANFFEKRNDAYSNA------
143381829  MEGNAKIIKFISRDENLHVAITQNIMKNWMNEGFQDIIKKNEEKVYAAYEMAVNAEKDWADYLFSKGLIGLTSESLKHYVEWLANNRLSSLGYKKLYPNAKNPLSWLDSYYDSKKQVAPQETELSSYVKG------
136172971  MEGNAKIIKFISRDENLHVAITQNIMKNWINNPDEGFQDKNEEKIYKAYEIAVDAEKDWADYLFSHGLVGLTAESLKHYVEWLANNRLSSLGYKKLYPNAKNPLSWLDSYYDSKKQVAPQETELSSYVKG------
172054963  --GCAKLIKQINMDELTHVSLYQKLITEAKTKFSY-----SEDEITELFVNTVEKEIEWTNHIFDGQILGVSEASTEAYTKYLANLRLKAIGISAIYPEVENPLDWADFKGIGKSKAAFFETEVTGYAQPTAVK--
135161117  MKGMGQIVSWSVRDESLHCEGMMKMFHTFAEETGAL-TQSVKDDIADCCKTVVQLEDS--SLISPSRPRGGRHDAARHQGLYPLDWRMKQLKLPAIYGVKDHPIPWLTEILNGVEHANFFEARATEYSKGAT----
142369508  --------------------------------------------------------------TMPKPMLGMDAQKFEEYIKFIANRRFESIGLPHQYPGATNPFEWMSEMMDLNKEKNFFETRVTEYKTGGQLK--
34419511   MEGNAKVMKLIARDEQLHLKGTQALISIWQKDDPEMAEISLQPEAEKIFMQVVDQEKEWAHSLFSQGVPGLNAQILCEYVEYLADSRMRSVGLNSPYPRRKHPLPWIRKWLN------------------------
295698298  MEGNAKIIKLIARDEALHVTGTQHMINIMQKEDKEMISKECLMICQKIFLNVSDQEKRWADYLFSNGLIGLNKKILKEYIDYITEVRMRAIGLKKDLIKKINPIPWINWLSSDNIQSAPQETEVSSY---------
15079087   MKGMGQIVTWSIVDETQHTEGMIELFKVFVEENKTGDQPILQETVYKIAKEMVGLEEAFIDLVFKKDFFGLTPQRLKAYIKYIADRRLNLMGYKSIFNYPTNPLPELEIMINAPTHTNFFENRSTDYA--------
83722609   ---TCQSNDLISRDEAVHTTASCYIYNNYLAGHR----KPEPERVYRLFREAVEIEIGFIRSQAPADSRILDAAAIENYVRFSADRLLALIEMKPLFGAPAPAPSFPLNLMSTEKHTNFFERRSTAYA-GAVVND-
135330136  -------------------------------------DDKLKKEIYEACRTIISHEDAFINLAFEMGIEGLTSEEIKKYIRWIANRRLVQLGLNQIYEVEKNPLPWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
138146658  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFRAFIKENPEIWTEQLQKELYDACRTIIDHEDAFIDLAFKMGIQGLTADQVKKYIRWIGDRRLIQLGY-------------------------------------------
139163357  LKGVGQIVEWSVRDESLHSEAGCWLFRTLMKEHPEFKTNKLVKDIEEAALTASKLEFDFIDKVFEMGLDNLGKDELKNFIRHRINTKMADLGLEPIIPASEKTMKWFDAVIAGKQQTDFFASRVTNYAKG-HLDW-
143323430  MEGSAKIISKIALDERYHLTLTQNILTKWKLDDPDMIAQEEEPWVYKMFENVVNEEKNWAKYLFKDGMIGLNDKLLYNYVEWIANRRMKAIGLKPLYDISNNPLPWTEDWLNSKNVQN------------------
139187189  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSALMFKTLKFNNGTLSDEDIQSEFEEIVREAVEFEKEFVTDALPVDLIGMNKEMMCMYIEAVSDRIADLFGFEHVY-GTENPFDFM-----------------------------
30984468   ---TCQSNDLISRDEAVHTTASCYIYNNYLGGHR----KPTAERVYRLFREAVDIEIGFIRSQAPANSRVLDADAIENYVRFSADRLLVLIKMKPLFGAPAPAPSFPLSLMSTEKHTNFFECRSTAYA-GAVVND-
141399308  --------------------------------------------IYEACRTIVEHEDAFIDLAFQMGMEGLTAEDVKKYIRFIANRRLSQLGLESIYDIEKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
56694763   ---TCQSNDLISRDEAVHTTASCYIYNNYLAG----HHKPEPERVYRLFREAVEIEIGFIRSQAPADSRILDAAAIENYVRFSADRLLALIRMKPLFGAPAPAPSFPLSLMSTEKHTNFFECRSTAYA-GAVVND-
290766061  ---TCQSNDLISRDEAVHTTASCYIYNNYLGG----HAKPPPDRVYGLFRQAVEIEIGFIRSQAPTDSHILSPAAIENYVRFSADRLLGLIHMKPLFSAPPPDASFPLSLMSTDKHTNFFECRSTSYA-GAVVND-
141826161  MKGMGQIITYSIRDESLHVEAMTKLFREFIQENLDIWTDDFKKEIYQACREMVELEDRFLNLVFEMGIDGLTKKEMQQYIRYIADRRLLQLG--------------------------------------------
140280560  MPGLTFSNEFISRDEGLHAQFGTYMFRKCKV-------TPSQEKVYEIVREAVEIEKEFITESIPCALLGMNSELMKQYIDFVADRLLV-----------------------------------------------
137598522  -----------------------------------LWTDKLKYEIYCAAEKTVELEDNFIDICFDKDVPDLTAKEVKEYIRYIADRRLLGIGMKKIFHSTENPLPWIDMQVNAVEHTNFFENRATEYAKAST----
139631600  ------------------------------------------------------IEKEFICDALPCKLIGMNKELMSQYIEFVADRLLVQLGYPKLFDVS-CPFDFM-EMISLEGKTNFFEKRVGDYSLSSG----
143978136  MEGNAKIIKLIARDENLHLASTTIMLKLLKKEDKDFIAKEMEGQSIALYEEVINQEKTWAKYLFKNGMIGLNEKILSDYIEWIGCKRMRAIGLPCPYIVPQNPLPWTQKWIGGGDVQAPQETEITSYITGG-VKQD
142316953  MEGSAKIISLIARDENQHTVLTQQMIKAWKGDDPVMQEKEEEQTVVAMFANAVAEEKEWAEYLFKDGMIGLNDKLLVKYVEWIANKRMRAIGLTPLYDA-------------------------------------
190896480  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYSLLRKKLGE-------ERVKGIVKEAVEIEREFVVDSLPCALVGMNGELMSQYIE-------------------------------------------------------
148688625  MPGLTFSNELISRDEGLHWDFACLMFK-------HLAHKPSEQRVKEIITTAVRIEQEFLTEALPVKLIGMSCTLMKQYI--------------------------------------------------------
140651332  MTGVAEQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKVENPELWTSAFQEEMKTLVKEAVKLEVAYAHDTMPRGILGLNANMF------------------------------------------------------------
137140531  ------------------------------------------KEIYDACRTIVDHEDSFIDLAFKMGIEGLTADQVKKYIRWIGDRRLIQLGLNPIYKVKENPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
138557224  MEGLTTSNEYISRDEGLHTQFGCIVYE-------HLNYKLSQSDITSIMTEAVAISQNFAIDAIPCNFNGMNSGLMCKYIEYVADRLLISLGYNKIY---------------------------------------
140129257  -----------------------------------VVDNDFKREIYEMSKDIVDLEDKFIDLAYEMGIEGLDTAEVKEYIRYITDRRLLQLGMKPNFKVKDNPLPWLEWVLNGADHTNFFENRVTEYEVAGKGDWD
137181350  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIKIFNTFCQENPGLLDKSLKKEIEDACRTIVDHEDAFIDLAFEMGIEGLTAQQVKDYIRWIANRRLAQL---------------------------------------------
144088563  -------------------------FREFIQENIEIWTDDFKGELYQICRDMVELEDKFLDLVFEMGLKGLTKEDMYAYNRYIADRRLLQLGLKTNYDQKENPLTWIDEVM-GVEHQNFFEGRATTYMKAG-----
270339459  ---TCQTNDLISRDEAIHTTASCCIYNNYLP----AQIKPSTERIHSLFREAVELECEFISTCAPRCSNLLNVADICNYVRYSADRLLGIIKVAPIFNVPPPHPDFPLAFMVIEKHTNFFERHSTTYS-GTVIND-
139111246  ----------------------------------------------------VTIEKNFITKALPCELIGMNATLMAQYIEFVADRLLVQLGYPKIYDAA-NPFEFM-ERISLEGKDNFFEKKVSNYAKAAV----
135416366  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNIINNWRKDDPDMVHKEEEEWTYKMFDRCVNEEKMWAEYLFKDGMIGLNDKLLMQYVEWIANKRMKSIGLKPV----------------------------------------
135798993  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLLYNK------HLVNKLSKEQVQKIISDAVEIEKEFVTESLPVRLIGMNADLMSQY---------------------------------------------------------
143131627  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKILQEENPEWFTAEYHKNIQEMCKQAFEAEKAVVDWIFENGELDLPKNVVNEFLKNRFNNSLESIGIKKIFEIDQNLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRT-----
143196496  ----------------MHFSFSALMFKTLSEKFNKIPGPVAQSEFEEIVREAVEFEKEFVTDALPVDLIGMNKEMMCMYIEAVSDRIADLFGFERVFN-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTSLSFD
297591765  --GFNDINQWSLADETDHVEKNIRVLKAMRKDLTPEENAILDQEIRYLIEDYREAEVKYLVLAFEKGPQDLTFEQTVEYIDYLCRLRLFECELLKEHQVGENPLPWMEWMINAARHDNFFEKKVTDYSHS------
136528601  MEGNAKIIKFIARDENTHLAASQTILKNLIKDDKDFDKRETEQQITDMFVDAIEQEKAWAEYLFKDGMIGLNGKLLADYVEWIGTKRMRTLGYISPYTVPQNPLPW------------------------------
38638230   ---TCQSNDLISRDETIHTTASCCIYNNWLKGHP----KPSVKRIHQLFKEAVEIECDFLVARAPKAARLIDIDAIQSFVRFTANRWLSMIGVPTIYDDPAPDPTFPLALMSLEKNVNFFEHRSTAYS--------
142607783  LEALTLSNSFIARDEGLHTEFAVALFHRLSYH-------PDEKEVHELFASAVELEAQFVNRALNSAVVGLDASKLVEYVKFVADRLLVQLGYSPLYDISNNPLPFMETQS-------------------------
136710384  MTGTAEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKIENPHLWDEEMKNEAAQMILEGTELEIQYARDTMPRGVLGMN----------------------------------------------------------------
22550280   ---TCQSNDLISRDEAVHTTASCYIYNNYLGG----HAKPEAARVYRLFREAVDIEIGFIRSQAPTDSSILSPAAIENYVRFSADRLLGLIHMQPLYSASA-PAPFPLSLMSTDKHTNFFECRSTSYA-GAVVND-
136457267  MEGSAKILSLIARDEATHLNLTTHIIKAWQKGDDKDMVKIMKKVVIEMFKKCVEEEKAWAKHLFKDGIIGLNERLLGQYVEHIANKRLKALGFDAEFPATQNP---------------------------------
141579260  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNYWRKDDPEMLEKEEENWIIQAFRNTVDEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWVANRRIRAIGMKPIYD--------------------------------------
221783    ---TCQSNDLISRDEAVHTTASCYIYNNYLGG----HAKPEAARVYRLFREAVDIEIGFIRSQAPTDSSILSPAAIENYVRFSADRLLGLIHMQPLYSAPAPDASFPLSLMSTDKHTNFFECRSTSYA-GAVVND-
143064868  ----------------------------------------SQSEFEEIVREAVEFEKEFVTDALPVDLIGMNKEMMCMYIEAVSDRIADLFGFEHVY-GTENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTSLSFD
136781691  LKGVGQIVEWSIRDESLHSNAGCWLFRTLMQEHPEFNTPELKADIEEAAMLSLKLELDFIDKVYEMGLKGCPKYDLVSFIKHRVNTKMGDLGYGEIVNGIDKDMKWFDSLSGGKQHTDFFANRVTNYSKG-VQNWD
134838989  --------------------LGIDVINQIKLENPHLWQAETQEWARDMILEGTQLEIAYARDTMPRGVLGMNANMMEEYLQFIANRRLAQIGLAEQFPGAKN----------------------------------
142454287  ---------------------------------------------------AVKLEDKFIKLAFGKDQEGITEKDVKQYIRHIADRRLLQLGMKPKFGVKENPMPWLDWVLNGASHDNFFEKRVTEYSVNG-----
140345463  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPKLKKELYQACRIIVEHEDAFIDLAFEMGMEGLTAQEVKDYIRFIANRRL------------------------------------------------
90018206   MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACLMFK-------HLVNKPSEATVKSIIVNAVQIEQEFLTQALPVKLIGMNCDLMKQ----------------------------------------------------------
134646330  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSALMFKTLRDKFNNIPNDVPQSQFEEIVREAVSFEKEFVRDALPVDLIGMNQDLMCQYIEAVADRIADLFEFERVFN-TENPFDF------------------------------
138736527  MEGSAKIIGLIARDESQHLVLTQTILNNWKGDDPEMKEIMKEEWTYKMFDRCVNEEKAWADYLFKDGMIGLNDKLLQTYVEWIANRRLKAIGLKPVYDVANNP---------------------------------
138137456  -----------------------------------------------------ELEYRYAEDTMPRGVLGLNAPMFKEYLRYVANRRCQQIGIDMIYENANNPFPWMSEMIDLKKEKNFFET--------------
141340175  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKVLQKENPDWFTDDYHKRIQDMCLNAFEAEKEVVDWIFENGELELPKAVVNEFLKNRFNNSLESIGIEKVFDVDENLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRS-----
143767192  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKVLQKENPDWFTDDYHKRIQDMCLNAFEAEKEVVDWIFENGELELPKAVVNEFLKNRFNNSLESIGIEKVFDVDENLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRS-----
142252387  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKILKEENPEWFTDEYHKSIQEMCKQAFEAEKEVVDWIFENGELDLPKAVVNEFLKNRFNNSLESIGIEKIFDIDQKLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRA-----
141129188  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFINENPEIWTPKLKKELYEACRTIIAHEDAFIDLAFEMGMEGLTAQEVKDYIRFIGNRRL------------------------------------------------
193206379  LPGLTHSNELISR-------------------------KPAESRITEIINESVLVEQDFVRESLPTNLIGMNQHMMCKYVEFVADLLLEELGYSKRYN-TKNLFDFM-ENISIEGKTNFF----------------
141380177  MEGSAKIISLISRDENQHLAITQNILNKWRDGDDEQIAEEERGNITRMFRKTVDEEKAWAKYLFKDGMIGLNDKLLGQYVEWVANRRMKAIGLDTIYDV-------------------------------------
134358710  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFREFIKENIEIWTDDFKKELYEICRQMVTLEDKFLDLVFEMGLQGLTKKDMYAYNRYIADRRLLQLGLKTNYD--------------------------------------
139130652  MPGLCFSNELISRDEALHTEFAVLLHNKLER-------PLKKQKIEEIIREAVDIEIDFINNALPCRLIGMNGMLMQQYIEFVADRLAV-----------------------------------------------
141883805  --------------------------------------------IYKMSTLSVELEDKFIDLAYDMGIEGLAKEEVKQYIRYITDRRLLQLGLKPNFKVKENPLPWLEWILNGADHTNFFENRVTEYEVAG-----
137999921  ------------------------------------------------CRTIIEHEDAFIDLAFQMGMQGLTAQNVKDYIRFIANRRLDQLGLERIYDIDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
137822755  MKGMGKVVEWSIRDESMHVEGNSNLFKSFCAEHPKLVDDSFKKEIYMMATEIVKLEDKFIDLAYSGDIEGLSADDVKKYIRYITDRRLLQLGLKTTFKVKE-----------------------------------
138966092  MEGNAKIIKFICRDENVHLASTQTLLKLLPKDDPDFVAKETKEECEKMFTDAVEQESAWADYLFKDGMIGLNAQLLKEYVEWTAHRRMTAV---------------------------------------------
135792291  MTGVSEQFQYIMRDESMHVNFGIDVINSIINENPHLWDEEMRKRASDMIVEGTELEIDYARDTMPRGVLGMNAKTMEE----------------------------------------------------------
138744221  ----------------------------------------------------VELEDKFIDLAFSGGMPDLTSDQVKQYIRYIADRRLISMGMKGIFKVKKNPLPWVEEMINAPTHTNFFENRATDYAKG-ALSGD
136782181  LKGVGQIVEWSIRDESLHSNAGCWLFRTLMQEHPEFNTPELKADIEEAALLSLKLELDFIDKVYEMGLKGCPKYDLVSFIKHRVNTKMGDLGYGEIVNGIDKDMKWFDSLSAGKQHTDFFANRVTNYSKG-VQNWD
238695114  LEGNAKIMKFIARDEQLHLKGTQYIIRQWQGDEWKQIAEELEGEATKIFLDVVEQEKEWVDHLFAMGIPNLSPEILKTYVEYLADSRMRAAGLKSPFSVRRHPLPWMRKWLNSDEVQN------------------
140312285  --------------------------------------------------DSIEMEIEWGQSCIGSGILGITPELLRQYIEFIGDQRLTALGLPAQYN-SENPFPWIDEFTQGNMEVNFFEGKVREYQ-SGSLEW-
139219460  LTGVSQQFQYILRDESMHMNFGIDVINQIKNENPTLWTEEFQQEMINLITKGVELETQYGRDTMPKPMLGMDAQKFEEYI--------------------------------------------------------
136753523  -PGIGQMFRYTLRDESNHIELFRNLFRVLIDENPDIWTESFKSELVDLMKEAVELEKEFIRDCLPVNSVGLSADEFCSYIDYIAD---------------------------------------------------
140643765  -----------------------------------IPNDVPQSQFEEIVIEAVSFEKEFVRDALPVDLIGMNQDLMCQYIEAVADRIADLFEFERVFN-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTALSFD
135808164  -----------------------------------------QSEFEEIVREAVEFEKEFVTDALPVDLIGMNKEMMCMYIEAVSDRIADLFGFERVFN-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTSLSFD
135836978  MEGNAKIIKLIARDENLHLGSTTFMIKQLAKDDKDFIQKELEEECVELYMNVIKQEKEWAEFLFRDGMIGLNDKLLADYIDWIGARRMRAIKLPCPYSVSKNPLPWTEKWIGGNVQVAPQETEISSYVV-------
140828451  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNIINNWRKDDPEMKEKEEEEWTYSMFDNCVNEEKRWAEYLFQDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRIRSIG--------------------------------------------
301750612  ---TCQSNDLISRDEAVHTTASCCLYNNYLGQY----AKPPSERIKQLFSNAVEIEIAFIKAKAPANLDGAAIAAIESYVRFSADRLLKLIGEPALFDEPPPNDGFPLRLMSTEKHTNFFECRSTAYA-GAVVND-
294661479  MEGNAKIMRLIARDEALHQKGTQSKIRQMGKDDPEMVSRRLKKEATAIFLEVYEQEKEWAEHLFSVGVEGVSLKSTIAYIEHLTDQRMRAVGLDSPFTPIPNPYPWMNKWLSDNVQVAPQEVEVSSY---------
138389274  -----------------------------------------QSEFEEIVREAVAFEKEFVKEALPVDLIGMNSDLMCQYIEAVADRIADLFEFQRVFN-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTALSFD
140263848  -----------------------------------------------------AHEDAFIDLAFEMGMEGLTAQEVKDYIRFIANRRLTQLGLEPLYNVHKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
144003519  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKILQKEQPQWFTPEYHEDIQNLCKEAFEAEQDVVDWIFEKGELDLPKNVINEFLKNRFNNSLESIGIDKVFEVDQNLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRS-----
136475716  MEGNAKIIKLIARDENIHLGSTQTLLKLLPQDDADFIQSETLAECERMFLSAADQEKRWAQYLFKDGMIGLNAQLLSDYVDWLTCKRMTAVGLNCGIKPGSNPLPWTAKWIAGAEVQAPQETEISSYVIGGT-KQD
291570484  ------------------MRLFQKIIPEAMAIFPH-----SQDRIYEMFDAAVQHECRWTNHIVGNNILGITEHSTEQYTKYLANIRLRSIGLESLYKYQKSPYTHLERFSDTKKKANFFEASVTSYVMSSGVSWD
144022521  MKGMGKVVEWSIRDESIHVEGVSKLFKAYCAEHPRIIDDEFKATIYEMARQAVKLEDNFVDLAYKLGIEGLDEKEVKQYIRYITDRRLLQLGLKGNYKVK------------------------------------
143474001  ------------------LALTQNILNYWRGDDPDMLDKEEESNVYDMFAKAVNEEKTWAEYLFRDGMIGLNDKLLSQYIEWIANRRMKSIGLKPMYPASHNPLPWTTHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
140678081  MEGNAKIIKFIARDENTHLAGTTTILKKMLLEDKDMIAKEMEPQATDLFVKVIEQEKEWAEYLFANGMIGLNETILKEYVEWIGCKRMRAIGLTCPYTVPQNPLPWTEKWI-------------------------
140616650  MPGLTFSNELISRDESLHTEFAILLHSKLQEKCP-------QERIKQIIQEAVAIEKDFICKALPCRLIGMNSNLMSQYIEFV-----------------------------------------------------
138040104  LKGISNAVEATSKEENIHASFGFDLVNLIKKENPHWWTDELVEDLIDATLEACDAEIEIVNWIFEKGDLDLTKKQTMEFIKHRFNVSLNSIGIDSIFTVNE-PIEWFDDEILTTKHTDFFNKRSINYSKKS-----
143101913  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKILQKENPEWFTPQYHKNIQEMCKEAFEAEKDVVDWIFENGELDLPKAVVNEFLKNRFNNSLESIGIEKIFDIDQSLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRT-----
139831523  LKGVGQIVEWSIRDESMHSDAGCWLFRTLVKENPKLKTQELEAAINEAALLSLKLELDFINKVYEGDIESCSKYDLENFIKNRVNTKLGDLGYKPIVSNVDERMKWFDHLSAGKQHTDFFANRVTNYSKG-HMEWD
144021217  LKGVGQIVEWSIRDESLHSEAGCWLFRTLIEENPELKTPELEAAINEAALLSLQLELDFIKKCYEGDLEGCSQYDLENFIKHRVNAKLGDLGYKGIVSDIDERMKWFDHLSAGKQHTDFFANRVTNYSKGN-MNWD
142369072  MEGSAKIISLIARDENQHLALTQNILNYWRGDDPDMLDKEEESNVYDMFAKAVNEEKTWAEYLFRDGMIGLNDKLLSQYIEWIANRRMKS----------------------------------------------
137413364  MEGSAKIISLIARDESQHLVLTQNIIKNWANGDDPVIKEIMEEEVYAMYRNAVEEERSWAEYLFKNGMIGLNDKLLCQYVEYIANRRMKSIGLK------------------------------------------
9625893   ---TCQFNDLISRDEAIHTSASCCIYNNYVPEKPAI------TRIHQLFSEAVEIECAFLKSHAPKTRL-VNVDAITQYVKFSADRLLSAINVPKLFNTPPPDSDFPLAFMIADKNTNFFERHSTSYA-GTVIND-
136399016  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFREFVKEKPEIWNNKLKNEIYDACKTIVKHEDAFIDLAFQMGMKGLTGDEVKKYIRFIGNRRLEQL---------------------------------------------
140769718  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKILQKENPEWFTKNYHESIRQMCKDALEAESEVVDWIFEKGELDLPKAVVNEFLKNRFNNSLESIGIEKVFDVDQDLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSK-------
137050577  MPGLTFSNELISRDEGLHCDFACMLYNN------HLVNQLEKSEVQTIIEQAVAIEKEFITEALPVRLIGMNSDLMSQY---------------------------------------------------------
138660911  -----------------------------------------QSEFEEIVREAVAFEKEFVKDSLPVDLIGMNADLMCEYIEAVADRIADLFEFDRVFN-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTALSFD
138707471  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKVLQKENPDWFTDEYHKRIQDMCLNAFEAEKDVVDWIFENGELDLPKAVVNEFLKNRFNNSLESIGIEKVFDVDEDLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRS-----
139938675  -----------------------------------------------------EHEDAFIDLAFEMGMEGLNAKEVKEYIRFIGNRRLVQLGLEPIYDIDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
139462313  -------------------------YKWQKGDDPEMIAEEEKETVRQMFLDAVAQEKEWAKYLFENGMIGLNERLLSQYVEWVANRRMKAIGLTPAFPAKNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVVGG-IKQD
261868068  -KGISNAVEATSKEEEIHGRFGISLYHLLREEQPELFTDEFYAELKELAEQAFNAEKAILDWIFEDGELSLSKATVENYIANRYNNSLVTLGLEPIYNISPAQLKWFDIEILSTKETDFFNKRSTDYSK-------
143839289  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKILQKENPDWFTKEYHKNIQNMCMEAFEAEKDVVDWIFEKGELDLPKAVVNEFLKSRFNNSLESIGIDKVFDIDQDLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRT-----
304373620  MEGNAKIMRLIARDEALHQKGTQSKIRQMGKDDPEMAEIAFEEEATQIFLEVYEQEKEWAEHLFSGDVDGVSLKSTIAYIEHLTDQRMRAVGLQSPFKPSPNPYPWMNKWLSDNVQVAPQEVEVSSY---------
138180895  LPGLTFSNELISRDEGLHTEFACLLHRTLAS-------PCDEATALAIVQEAVAIEKVFLGDALPTGLLGMNAALMGDYIEFVADGLLA-----------------------------------------------
142340183  ---------------------------------------------YQMAKDVVKLEDRFIKLAFGLEMEGLTEQDVKQYIRHIADRRLLQLGMKAKFGVKDNPLPWLDWVLNGASHDNFFEKRVTEYSVNG-----
143940570  LKGISNAVEATSKEENIHANFGFDLVNLIKKENPRWWTEELVEDLIDATLEACDAEIEIVNWIFEKGDLDLTKKQTMEFIKHRFNVSLNSIGIDSIFTINETLLEWFDDEILTTKHTDFFNKRSINYSKKS-----
140814737  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAVLLYSKLSKQL-------NKKRIYEIIQEAVEIEKEFICEAIPCRMIGMNSKLMQQYI--------------------------------------------------------
139975240  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAILLYNKLNK-------KLRKDKINEIISEAVEIEKEFITSALPCRLIGMNCVLMTQYIEF------------------------------------------------------
255683173  ---TCQANTMISRDETIHTKASCVIYNKHLQKYK----KPSTCRIYKLFSEAVKLECEFLRARAPSDSAIIDTEAICSYVRFNADRLLSDIGLAPLFDEPPPKHDFPLAFMATSQQTNFFERRNTTYA-GSVLND-
135484845  ----------------------------------------------EACRTIISHEDAFINLAFEMGIEGLSPEQVKQYIRWIGNRRLIQLGLKPIYQIDKNPLVWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
142998281  -----------------------------------------------------------ICEALPCKLIGMNSKLMSQYIEFVADRLLVQLGYNKHYK-TSNPFDFM-EMISLEGKTNFFEKRVGDYSLSS-----
140972996  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQTILKNWRNDDPDMVAKEEEPWLIKTFERTVDEEKRWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANKRMKIVGLKPIYDI-------------------------------------
139239939  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKEFIKEEPQIWTPQLKKELYEACRTIVHHEDAFIDLAFEMGMNGLTAQEVKDYIRFIGNRR-------------------------------------------------
138962863  MTGAAEHYQYILRDEFMHCNFGIDLINQIKLENPQLWTSAFKDEIKSIFEKAVELEYRYAEDTMPRGVLGLNAPMFK-----------------------------------------------------------
135705703  ------------------LVLTQQILNKWKEDDPEMVEKEEEEHVIEMFRNAVQEEKEWAEYLFMDGMIGLNGKLLSQYVEWIANRRMKSIGLSPLYDIRNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-----
135638661  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKILQKENPEWFTKNYHESIRQMCKDAFEAESEVVDWIFEKGELDLPKAVVNEFLKNRFNNSLESIGIEKVFDVDQDLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSK-------
142090432  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKILQKENPDWFTKNYHESIQQMCKDAFEAESEVVDWIFENGELDLPKAVVNEFLKNRFNNSLESIGIEKVFDVDQDLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSK-------
136824069  MQGLCQANELILKDEQSHYEFAVHMYKNHLK-------KVDADTIKKIIMSCYDVEVTFIKETLGVGLPGLSPEMMNQFLQFVTDRVLVDFGLPREFNVTQ-PLAYMDKVL-METRSNFFEAKSGTYT--------
163786628  LKGVSNVVEATSKEENIHGDFGIDIIKIIKAENPTWFDAEHNEIVRELCREAFASESELVDWIFEAGELELPKDVINEFLKNRFNNSLESIGIEKVFDVDETLLEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRT-----
141767517  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKVLQKENPDWFTDEYHKRIQDMCLNAFEAEKDVVDWIFEKGELDLPKAVVNEFLKNRFNNSLESIGIEKVFDIDEDLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRS-----
140872694  ----------------------QTVINNWHDRNDDKDMKECEKEVYKMYDEAVQEEKRWATYLFSQGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMKGIGLEPKYEQKTNPLPWVDHWLNSKGTQNAQETEIESYVIGG-IKQD
137854520  ------------------LVLTQQILNNWRKDDPDMLEKEEEDNLYEMFRKCVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRMKSIGLTPVYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
141861073  ----------------------QNMINNYRNKENDKVIKENEKEVYKMYDDAVQQEKDWATYLFDKGMIGLNDKLLNQYVEYMANRRLRSIGLKAVYPVTNNPLPWTRHWLNSRGLQNAQETEIESYVVGG-IKQD
13242410   ---MCQLNDLISRDEAVHTSASCCIYNNYIS----YKEKPAIPRIHQLFMEAVNIECNFISAYAPKNQRIINIDAILQYVRYNADRLLSAINIPVLFNAPAPKADFPLAFMTAEKHTNFFERHSTAY-TGAVIND-
137835961  MTGTSEQFQYILRDESMHVNFGIDVINQIKLENPHLWDDEMHASAREMILERTTLEVGYARDTMPRGVLGMNA---------------------------------------------------------------
134782394  -----------------------------------------------------------------GGVEGLEPEEVKQYIRFIGNRRLTQLGLNPIYDIDKNPLPWMDEMLNGIEHMNFFEGRATEYTKAAAGTWD
144081725  MPGLTFSNELISRDEGVHCDFAVHL------HNKHLVNKVPKERIEEIIMDALRIEREFITESLPASLIGMNAKLMTQYLEF------------------------------------------------------
138523374  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKIIKTENPEWFNEDYENRIQEMCLKAYDAESGIIDWIYEEGELELPKNQVKEFIKDRFNRSLLSIGVDKVFETDESLLEWFNDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRT-----
136828547  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFREFIQENIEIWTDDFKAELYQICREMVELEDKFLDLVFEMGLQGLTKKDMYAYNRYIADRRLLQ----------------------------------------------
136593925  ------------------------------------------------------MEKEFVSDSLPVSLIGMNANLMSKYIEYVADYWLMELGYTKVY-GTECPFDFM-EMMSLKNKTNFFEKRVSDYQKPS-----
134646990  MPGLCFSNELISRDEGLHLDFAIELFKMLQ-------NKPSQDTIHEIVREAVEIEKGFIIEALPCSLIGMNAEKMSDY---------------------------------------------------------
142314094  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCDEYPELL-DECKESIEEAARLIVDLEIKYIDKMFEMGLENLKSDNLKEFIKSRTNSKLKELGYNGIFDFDEENLDWFYHLTGGQTHTDFFALRPTDYSKANGEDWD
294338336  MERTGKILQLICRDENLHLAITQNLIKILSEEGFINAWNSIKDNITDRYLEAADQEFKWIDYLFSKGFLGMTPELAKNYIKYLINKRLKAIGFKEVFGFNKNPIPWVETYINY--DKNPQESEITNYKM-------
138017510  ----------------------------------------------------------------GSDVQGLTRDEVKQYVRHIADRRLLQLGLKPKFKVKDNPLPWLDWVLNGASHDNFFEKRVTEYSVVGEGDWD
135057877  MTGVAEQFQYILRDESMHVNFGVDVINQIKNENPQLWTEAFQAKITQMILEGLALEIEYARDTMPRGRLGHECAN---------DGRVFEIHYQPPFDAN------------------------------------
142133443  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKILQKENPEWFTSDYNRNIHELCKQAYEAEKEVVDWIFEDGELDLPKAVVNEFLKNRFNNSLESIGIEKAFEIDQELVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRT-----
138035412  MKGMGQIVTWSIRDETLHVEGMSKLFRTFIAENPELWTDKLKYEVYCAAERVVELEDSFIDVCFDNDIEGLTAVEVKEYIRYIADRRLLGL---------------------------------------------
139118266  MIGNSSIIKLINRDENLHGGFTRLIIKKLTDREDEGFQKECEPIVIKMWEDAANEEIEWAEYLFKDGLFGLNANILSDYMKYLTNLRMKNLGLKRIFP--------------------------------------
295134784  MKNVSNIIAWTSVDEQIHANAGIYIINQIREEYPDYFNEEMTRKLTDVVTRSIEVEEEILDWIFENGLENINKKNLMDFMKFRLDDSLKSIGLPKQYNITAAPMLWFEEEVFANSLDDFFARRPVDYTK-------
139797651  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKIIKSENPEWFNEDYENRIQEMCLKAYDAESGIIDWIYEEGELDLPKNQVKEFIKDRFNRSLVSIGVDKVFETDESLLEWFNDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRT-----
140800648  ---------------------TQNILNKWKADDPEMKQKEEEEWTYAAFDRAVNEEKRWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLKAIGLKPQYDIANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
142371244  MKGMCQIVTWSIRDETHHVESMIKLFKTLVKENPNIWTEKFKASIYQTARDMVDLEDKFIDLAFSGGIRGLSADEVKKYIRYIADRRLLQL---------------------------------------------
139107401  LKGIGQQMKWSVRDESLHSRMGCKLFNDMCLEIPTLR-DECKDDIYKAAETMVELEEKYIDKMFEMGIENLRSEDLKQFVRKRANEKLKELGYDPTFEYSSEALDWFYHLTGGLTHTDFFAMRPTDYSKANEGED-
142435311  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKILQKEHPEWFTSEYHKNIQNLCKEAYEAEQDVVDWIFENGELDLPKAVINEFLKNRFNNSLESIGIEKVFEVDQSLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRS-----
117530173  MSATADIIKLIERDEQTHLKLISNIIRTGLAEGTLMWD---TDEIIDLFRKAAEYEIEWGLH-IGLGVNGINATTIEQYAKYLCNIRARAIGLPTVFEYSRNPYAHLERFAATTGEDNFFESGVI-----------
134313608  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFRQFIKENLEIWTDEFKKELYEICREMVKLEDKFLDLVFDMGIQGLTKKDMYAYNRYIADRRLLS----------------------------------------------
137486836  ------------------------------------------AEIRQMILDAVEMEEAYNHELLPNGILGLNANYINQYVKYLADRRLEELGFETEYNVS-NPAKWMATANDTLQLVNFFESTNTSYEVNA-----
138139235  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCDEYPELL-DECKESIIEASKLIVQLETNFIDMIFEQGLENLKKEDLKEFIKARTNTKLQELGYEPIFEFDKEKLEWFYHLTGGLTHTDFFAVRPTDYSKANEGED-
57790965   ---MCQSNDLISRDEAVHTTASCRIYNNWLGDHK----KPSAKRIHQLFKEAIEIECNFLASRAPQASRLIDLEAIQSFVRYSGDRLLTAIGVPTIFDEPPPDPSFPLTLMSIDKNVNFFEHRSTAYN--------
135584906  LKGIGQQMKWSVRDESLHSRMGCQLFRHMCEEYP-----ELQEQCKDSIEEAVELETKFIDKMFEMGLENLKADDLKEFIKARTNTKLKELGYESIFDYNKDNLDWFYHLTGGHTHTDFFAIRPTDYSKA------
136671707  ---LGTSNELIARDEGLHTDFAVLLYNML-------ENKLDNNDVIEIIKSAVSIEEEFITESLPCRLIGMNQVLMKQYIRFVADRLLQQ----------------------------------------------
135812697  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKIIKQENPQWFDIKYEFNVQNMCKTAYEAESAIIDWIFEKGEVDLPKNQIKEFIKDRFNRSLSSIGVKEVFETDANLLEWFNDEIIGTKHVDFFVKRSINYSK-------
143068014  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRQMCGEYPELL-DECKESIEEASRLIIELETKFIDKMFEMGLENLDKDDLKEFIKDRTNQKLKELGYDGIHEYNKENLEWFYHLTGGHTHTDFFAIRPTDYSKANGEDWD
143034643  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCRLFNHMCDE-----DKELRESVKDSIYEAVDMEHNYIDKIFEMGIENLKAYDLKNFIYRRTNEKLEELGLDPIFEYDEKSLDWFYHLTGGHTHTDFFAIRPTDYAKAGGDNWD
143098146  LKGIGQQMKWSVRDESLHSRMGCQLFRQMCDEYPELL-DECKESIEEASRLIIELETKFIDKMFEMGLENLDKDDLKEFIKDRTNTKLKELGYESIHEFSEN-LEWFYHLTGGHTHTDFFAVRPTDYSKANGEDWD
136169804  ------------------------------------------------------MDLAFSMGDMPD----LSADDVKQYIRYIADRRLISLGLKGIMKVKKNPLPWVEEMINAPTHTNFFENKATDYAKGASGTWD
138731326  --------------------------------------------IYQMYRDAVDLEDKVIDLAYEMGIEGLDKDEVKQYIRYLADRRLIQLGLKPNFKVKDNPLDWLDWIINGDSFKNFFEGTVTDYN-ADGMSGD
251792578  -KGISNAIEATSKEEEIHGRFGITLYSILREEQPELFTDAFFTELKELADQAFTAEKEILNWIFEDGELDLSKATVENYIANRYNNSLQALGLEPAYNINPEQLKWFDIEILSTKETDFFNKRSTDYSK-------
136435154  LKGISNAVEATSKEENIHAEFGFDLVNTIKSENPNWWTDQLVEDLVSATMEAYEAEKEIVDWIFEKGDLDLTKSQTMEFIKHRFNISLNSIGIDSIFDVNETILEWFDDEILTTKHTDFFNKRSINYSK-------
141792042  -------------------------------------------------------EDAFIDLAFQQGIEGLTAQEIKDYIRWIGNRRLIQLNLEPIYKVDKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
136777179  -------------------------------------NDELKAKIYAIAEKMVDLEDQFIDLAFGVEMENLTRDEVKQYIRYICDRRLIALGMKGIFKVKQNPLEWVDGML-GVTHTNFFENKSVDYAKG-ALSGD
307107666  ---TGHATDLISRDEGVHVESAGVMYSLLRS-------KLTDSQAQGIVGEAVEAERAFVCGQLPLEATGLEAGAMEEYLQYVGDRLLGALGHAPLYRVAANPLPWLE----------------------------
140756940  -----------------------------------------------------------ITESIPCNLIGMNADLMKQYIEFVSDRLLVQLGYDKIWN-SENPFDFM-EMISLRPKANFFELRVGEYAKSS-----
293411957  LEGNTKIMRFIARDEALHCEGTERMIRFMRTGREGLLWKEIAADIYDTMKSVAEQEMNWADYLFKDGMIGLNADILKTYVKYRTNLAMNRLGLKALFEVTTDPLVWMNKWL-------------------------
222475861  -KGIANAVEATSKEEQIHGLFGVELVDTIREENPGLFDDEFEAEIREACRRAYEAEMGMLDWIFGEGELQLPREYVNEFLKDRFNQSLENVGVYPMFETDDDLLDWFDEDIMMTKDNDFFSKRSTTYNKHT-----
137630096  ------------------LAITQNIINNWRKDDPEMKEKEEEQWTYQMFDRCVNEEKVWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANKRMKSIGLKPVYDISNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
86140897   LKGISNAVEATSKEEQIHGDFGVDIINIIKKENPEWFDEEHNNLIKEMCLNSFEAESKVVDWIFEKGELDLPKAVINEFLKNRFNKSLEAIGLEKLFDIDEALLEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRT-----
138959803  ----------------------------------------------------VNLEQKFLDLVFEMGIPGLTRKEMSDYVEYIADRRLLQLGLKPNYNVKDNPLDWLDDVL-GVEHQNFFEGRATAYMKAG-----
140896432  MPGLTFSNELISRDEGMHTDFAVTLFHKL-------NEKVEEDKVHELIENAVEIEKEFICDALPCRLIGMNSDLMSH----------------------------------------------------------
139256591  LKGISNAVEATSKEENIHAGFGFDLVNLIKGENPSWWTEQLKEDLVAATMEAYEAETEIVNWIFEEGDLDLTKSQTMEFIKHRFNVSLNSIGVDSIFEINE-PLEWFDDEILTTKHTDFFNKRSINYSKKS-----
136155711  LKGMSNAVEATSKEENIHAEFGFDLVNLIKKENPSWWTDSLVQDLINATMEAFEAESEIVEWIFEKGMEFLTKEQTLEFIKHRFNISLNAIGIDKVFDVNPKLLEWFDDEILTTKHTDFFNKRSINYSKKS-----
139712957  LKGVSNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKIIRKENPTWFDENYANRVKDMCLQAYKSESEIIDWIYEDGDLDIPMHQVKEFIKDRFNRSLNSIGVDKIFETDEALLKWFNDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRT-----
141909755  MPGLTFSNELISRDEALHTEFAILLYSKLNK-------KVNKTRVMEIIKEAVEIEKEFISEALPCRLIGMNGYLMCQY---------------------------------------------------------
138838946  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKILQKENPDWFTSEYHLNIKKMCLEAFKAEQYVVDWIFEKGELDLPKKVIYEFLKNRFNNSLESIGIEKAFEIDQNLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRT-----
134791955  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDIINIIKKENPDWFDELYVNKIHRMCKEAYDSEMDIVRWIFEDGELDIPINQIDEFLKDRFNKSLESIGFPKRFNIDDKILEWFNDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRT-----
144172077  -KGMSNAVEATSKEENIHGMFGTDLINIIKKEHPGWFDDGHREMVRHMCIEAYQAEQAIIDWIFEEGELDMPKVEVKEFIKNRLNKSLQGIGMTPVFTVDEKLLDWFDDEVLTTKHVDFFDKRSINYNK-------
136656575  --------------------------------------------------------KGFILDALPCNLIGMNSDKMSEYIEYVSDRLLKQIGQPPIW-GSKNPFDFM-ENISLDGKTNFFEKRVGDYGK-------
138409311  ------------------------------------------------------LEDAFIDLCFEGEVPDLTPDEVKAYIRYIADRRLLGLGLKKIFSSEGNPLPWLDYMLNGVEHTNFFENRATEYARAST----
143380432  MKGMSQIVTWSIKDETLHSEFGCYLFRKFIEENQEIWTDEFKKDIYQAARDTVALEDNFIDKVFEHGIEGLTKEDLKDFIRHRANMQLGKLGLK------------------------------------------
90407600   LKGISNVVEATSKEEQLHGNFGIDLIQIIKQENPSWFNEEYQQSVRTLCLQAFKSESKIIDWIYAEGELDIPKAQVKEFIKNRFNQSLQSIDIEKVFEIDEKLLEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYNKRS-----
141181485  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCRLFNHMCSEDETLRDD-VKESIYEAAKLMVDMEHDYIDKIFEMGIENLKAYDLKNFIYRRTNEKLQELGLDPIFEYDEKSLDWFYHLTGGHTHTDFFAIRPTDYAKAGGDDWD
149369595  LKGVSNVVEATSKEEQIHGDFGIDLILILKDEHPEWFTPEYHENIKRLCLDAYEAEVDLVDWIFEEGELDLPKTVINEFLKNRFNKSLESIGVEKVFDVDEALVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSVNYSKRT-----
135428199  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKIVKKENPEWFDSQYEDRVQKMCKTAYESENAIIDWIFEEGELDLPKKLIKEFIKDRFNRSLNSIGVHQVFETDAKLLEWFNDEIIGTKHVDFFVKRSINYSK-------
135745510  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKILQKENPEWFTSDYNRNIHELCKQAYEAEKEVVDWIFEDGELDLPKAVVNEFLKNRFNNSLESIGIEKAFEIDQELVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRT-----
137048029  ---------------------------------------------YDICREMVEHEDKFIELVFEMGVQGLTLDEMKKYNRYIADRRLLQLGLKPNFGISDNPLTWWDEVI-GVEHQNFFEGRASAYTKASV----
145637995  MEGNAKIIKFIARDEALHLTGTQHILNIMGQDDPEMIAEECKQEAYDLFVAAAEQEKAWADYLFKDGMIGLNRDILVQYVEYIT----------------------------------------------------
134317317  LKGMSNAVEATSKEEQIHAEFGFDLVNLIKKENPSWWTDELVEDIIDATLDAYDSEMEVVEWIFEKGDLELTKEQTLEFIKDRFNRSLKEIGIEEVFNVDKDLLKWFDDETLTSKHTDFFNKRSINYSK-------
51518029   MPGVCLANNYISRDELLHTRAASLLYNSMTA----PADRPGAQWIQELFRTAVEVETAFI-EARGWGVTLVDVQAIRQFLEATADRILGDIGLPPLYGTRDCPLTYMTSI----KQTNFFEQESADYTM-------
137941100  ----------------------------------------------------------FIDRAFELGVEGLRPDEVKKYIRYIADIRLNQLKLQPIYNIVENPLPWIDEMLNAVEHTNFFENRATEYSKAST----
45478633   LEGNTKIMRFIARDEALHCEGTERMIRFMRTGREGLMAAEEESFIYQTMMDVAGQEMRWADYLFKDGMIGLNADILKSYVKYRTNLAMRRLGLRPLFEIKDDPLVWMNKWL-------------------------
38639969   MEGNAKIMRLIARDEQLHLKGTQYLIRAWQNDDSEMYAKRLEHKAVQIFLEVAEQEKEWARDLLGNTIPGLSLSSMLDYIDYLTVSRMRSAGLPAPEELNKHPLPWIRKWLN------------------------
144097214  --------------------------------------KDCEEEVIKMFVEAVDQEKAWANYLFKDGMIGLNAQLLSDYIEWIANKRMTAIGVKSPYKVRANPLPWTQKWISGAEVQAPQETEISSYVIGGT-KQD
257373022  -KGIANAVEATSKEEQIHGLFGVELVETIREENPDLFDEDFEEEVQAACQQAFEAEMKILDWIFGEGELELPRAHVDAFLRDRFNQSLENVGVEPIFEPDEDLLEWFDEDIMMTKDNDFFSKRSTTYNKHA-----
136373863  MKNVSNIIAWTSIDEQLHANAGIYIINKIKEEHPEFFNEKTLNKITNVVKESIEIESMLLDWIFEKGELEFNKNDLLNFMKYRADESLTQIGFEKVFNISYEPMAWFENEVFSSSMDDFFAKRPVEYTK-------
140239062  -----------------------------------------------------------IDLAFEMGMEGLTAKEVKDYIRFIGNRRLTQLGLEPIYDVQKNPLGWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
142126337  LKGIGQQMKWSVRDESLHSRMGCQLFRHMCEEYPELL-EQCKDSIEQASKLIIDLECNFIDKMFEGDLENLSKEDLKEFIKDRTNQKLQELGYEAIHEFAEN-LEWFYHLTGGLTHTDFFAIRPTDYSKANGEDWD
141102758  --------------------------------------QEEQEWVYTMFDRAVNEEKAWADYLFKDGMIGLNDTLLQSYVEWIANRRMKAIGLKPVYDIANNPLPWTQHWISSKGLQAPQETEIESYVVGG-IKQD
137826242  ------------------------------------------KNVYDMFAKAVNEEKTWAEYLFRDGMIGLNDKLLSQYIEWIANRRMKSIGLKPMYPASHNPLPWTTHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
141269690  MEGSAKILSLIARDEATHLNLSTHVIKAWQKGDDKGMSKVIKKTVIEMFKKCVEEEKAWAKHLFKDGIIGLNERLLCTYVEWIANKRLRA----------------------------------------------
261885428  MLGSAQMIRFIQRDEITHLLLFQNMINSVRKERPDLFTSEVEAKIYEMFKKAGDLEIEWGKYITGNQIMGFTDDIIEE----------------------------------------------------------
142518874  LKGVGQQMKWSVRDESLHSKMGCKLFRHMCEEKP-LLLKACKPHIEEAAMTMVELEEKYIDKMFEMGLENLTKYDLKQFIRKRTNEKLKELGYKEIFEYAKN-LDWFYHLTGGHTHTDFFAIRPTDYSKANEGED-
136497232  ----------------------------------------------------VHHEDAFIDLAFEMGIEGLTAQQVKEYIRWIANRRLSQLRLNEIYEVKENPLTWLDDMLNGVEHMNFFEGRATEYSKAST----
140874759  -KGISNAVEATSKEEQIHGMFGIDVINIIKEEHPEWFDEACQDLIIKSCEEALESECKIVDWIFEEGELDLPATNVKEFIKHRFNNSLASIGLPRIFEVSEALLDWFDNEVIATKHVDFFNKRSINYNK-------
9629834   ---TCQTNDLISRDEAVHTAASCCIFNYLGGERP------PPARIYELFREAWKL-SASLFGCAPRGSHILDVEAISAYVEYSADRLLAAIQLPPLFGTPPPGTDFPLALMTAEKHTNFFERRSTNY-TGTVIND-
137627143  ---------------------TQQILNKWNEDDPEMIAEQERDNTIRMFKKTVDEEKAWAKYLFKNGMIGLNDKLLGQYVEWIANRRMKAIGLKPIYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
136842040  --------------------------------------KENEEEVYKMYDEAVQQEKDWAKYLFDKGMIGLNDKLLNQYVEFMANKRMKAIGLKAVYPSTNNPLPWTTHWLNSRGLQNAQETEIESYVVGG-IKQD
136756636  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCRLFRHMCEEYPGLKDD-VEEKVKEAAKLMVEMELNFIDKMFEMGLENMKKEDLKNFILRRGNEKLIELGYDSIFEISANELNWFYHLTGGVEHADFFAIRPTAYSKAGEDEWD
135033986  -----------------------------------------------------------------KEIEGLSSEEVRAYIRYLANRRLLQLGLKPIFEQEVNPLPWLDWIVSGDRLKNFFEGRVTDYSMSGGFDW-
310722637  MEGNAKIMKLIARDEQLHLKGTQYQIRTWQNDDPEMVDKRLESKAVQIFLDAAEQEKEWARDLLRVSIPSLSLQSMLDYIDYLTASRMQSAGLPIPEELSKHPLPWIRKWLNSE----------------------
140133798  --------------------------------------KDTEQQVYDMYDEAVQEEKDWATYLLTKGMIGLSEKLLHRFVEHMANRRMRTIGLEPKYDQKTNPLPWVQHWLNSKGLQNAQETEIESYVIGG-IKQD
140769817  MVGNADIVKLIKRDEAIHLYNTQEILKILRREKSEGFTKECEEDAIKMFESAAEEEKKWASYLFKDGIIGLNEAVLHQYIDWLCMNRRKAIKL-PYDSGIRNPISWTEPWMNSEAVQAPQEHEITSYKIGASTND-
137619166  --------------EQIHGDFGIDLIKILKEENPEWFTDEYHKSIQEMCKQAFEAEKEVVDWIFENGELDLPKAVVNEFLKNRFNNSLESIGIEKIFDIDQKLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRA-----
152991848  -PGARDMIKFIARDENTHLPLFANIFKTIQKENN--IATSTIDAAYKMIQDAVKIELEYGHYLLDQPIMGVTHELMEQTVYNYANDRLKKIGLDPIFDESATTYKLVTKHLEMNEKSNFFESNVSNYAKSS-----
140356894  --------------------------------------KDSEKEVYKMYDEAVQEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMKGIGLTPQYEQKTNPLPWVEHWLNSRSTQNAQETEIESYVIGG-IKQD
82492124   -KGIANAVEATSKEEQIHGLFGQELVETIREENPDLFDDDFTDEIQDACQQAYEAESEILDWILEDGELDLPREHIDAFLKDRFNQSLDNAGVDPVFDPDEDVVDWFDEDIMMTKENDFFSKRSTTYNKHT-----
138348323  ----------------------------------------------------------FIDLCFEGEVPDLTAKEVKEYIRYIADRRLLGLGLKKIFHSKENPLPWLDYMLNAVEHTNFFENRATEYARAST----
301795232  MEGNAKIIRQIARDEQDHLILTQTFLNRLPLLDPDIIREELRGEMTQMYVDVVNQEKEWANYLFKDGMLGLNANILHQMVDWLATHRMGAIGHPPGQARKDNPVPWINEWLD------------------------
256422447  MKNVSNIIAWTSVDEQIHANAGIYLINKIREEYPEMFDEATITRVSNLVKESIEVESNILDWIFSEGIDTVSKEHLVNFMKYRADDSLKKINLPALFNISTEPMLWFEEEVFANSLDDFFAKRPVDYTK-------
138949010  MPGLTLSNEFISRDEALHTEFAVLLYNKI-------VNRLSEDTIQTIIRDAVAIEQEFITQSIPCAMIGMNAMLMSQYIE-------------------------------------------------------
139911559  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCDEYPELL-EECKDSIEEAAKLIVELETKFIDKMFEMGLENLKAEDLKEFIKERTNTKLKELGYEPIFEFDKNNLEWFYHLTGGHTHTDFF----------------
24943146   MPGICLANNYISRDELLHTTAATLLYNSMKSERPQ------SEWIEALFRRAVDVEYNFI-EARGRGVTNIDLKGIRDFLEATADRILGDLGMTAIYDTRPPP-DCPLTYMTSVKHTNFFEQENSEYTM-------
141278238  MEGNAKIIKLIARDENLHLAFTQTLIKLLPQDDPDFIKQETTKECTDMFLAAAEQEKRWAKYLFKDGMIGLNEKLLADYVDWLTCKR-------------------------------------------------
135524318  ----------------IHGDFGIDLIKIIKAENPDWFDADYSERIQDMCRKAFKSESAVIDWIFEKGELDLPKQQVNEFIKDRFNRSLESIGVDKVFETDEEVLKWFNDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRT-----
140938111  ---------------------TQNILKKWREDDPDMAQKEEQRWLYSMFEKTVNEEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLKPIYPAKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYLIGG-IKQD
141008541  -----------------------------------------------------------IDLAFEMGMEGLTAKEVKDYIRFIANRRLDQLGLEAIYDVQKNPLTWLDTMLNAVEHMNFFEGRATEYSKAST----
144167902  LKGISNAVEATSKEEQIHAEFGFELINTIKEENPGWWTDNLVTDIKIASLEAWDAERDIVEWMFEAGDLDLSKAETLEFIRHRLNRSLGEIGIDPIFEIDEELLEWFDDETVATKHTDFFNKRSINYTKRSVTEDD
135011160  ---------------------------------------ELEDEVYDLWRECVEEEKRWADYLFKDGMIGLNANLLHAYVEFIANKRLKALGLKTIYPLNTNPLPWTQHWLSSAGQVAPQETEVESYIVGG-VKQD
143885718  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCEEDNSLL-DACKEDIYLAAKTMVELEEKYIDKMFEMGIEGMRSFDLKQFIRKRANDKLQELGYRRLFNYDKEALDWFFHLTGGHTHTDFFAVRPTDYSKANEGED-
137876392  ----------------------QILNKWAEGDDPDMLEDEEKENVTEMFRNTVQEEKSWANYLFKNGMIGLNEKLLSKYVEWIANRRMKSIGIKPIFPARSNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
307244959  -KGISNAVEATSKEEEIHGKFGIVLYEILREEHSELFTPEFFEDLKTLSSQAFEAECGILDWIFEEGDLSISREEVENYIRSRYNNSLMTLGLEPPYDVNPELLKWFDIEILSTKETDFFNKRSTDYSK-------
135259147  -KGISNAVEATSKEENLHGMFGIDVINVIKKVHPEWFDEACNDLIINACQEAYEAESKIVDWIYEEGELDLPAANVKEFIKHRLNNSLASIGLPRVFEVSEALLDWFDNEVIATKHVDFFNKRSINYNKRSS----
135688780  --------------------------------------EEERDTVIGMFKNAVNEEKEWAQYLFKDGMIGLNDKLLVKYVEWIANKRMRALGLPPAYPIKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
137632570  ---------------------TQQILNKWRNGDDPDMKKIFKEEFYKTFENAVNQEKLWSEYLFKNGMIGLNEKLLQQYVEWIANKRMKAVGLKPVYDIAQNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
135989475  MKGMGQIVTYSIRDESMHVEAMTKLFREFIQENLDIWTDKFKKELYDICRHMVKLEDKFLDLVFDMGIEGLTKKDMYAYNRYIADRRL------------------------------------------------
142914353  --------------------------------------KEEEENVIDMFKQCVEEEKIWADYLFKDGIIGLNAKLLQKYVEWTANRRMKSIGLKPVFPANNNPLPWTEHWLSSKGQVAPQETEVESYVIGG-IKQD
136122628  MVGNADIIKLIKRDEALHLTTTQRILKILHSEESEGFVKQCQDSAIEMFENAAKEEKEWASYLFKDGIIGLNETVLHQYIDWLCMSRRKAIGL-PYENVGKNPISWTQAWMQSESVQAPQEHEITSYKIGASKND-
299779174  MEGNAKIMKFIARDEQLHLKGTQYIIRQLQLDEWVKIAQECEQEAVDIFMEVNRQEKEWATHLFKDGTPGLNTQNMGAFVDYLTVSRMKQCGLPPITDATRHPYPWIREYLN------------------------
137708029  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCKLFRDMCKETPGLL-ETCQEDIVEAAKTMVDLEEKYIDKMFEMGIENLKAYDLKQFIRKRTNEKLQELGYLAFFDVDTKALDWFYHLTGGHTHTDFFAIRPTDYSKANEGED-
138988819  --------------------------------------KELKDESIAMFMDAVEQEKQWADYLFKDGIIGLNAELLKQYIEYIAGKRMRAVQLETPFNTGTNPLPWTQAWITGGSVQAPQETEISSYVIGGT-KQD
140857482  ---------------------------------------------YEMFRKCVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWIANRRMKSIGLTPVYPARNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
142337969  --------------------------------------------VIEMFRNAVQEEKEWAEYLFMDGMIGLNGKLLSQYVEWIANRRMKSIGLTPLYDIRNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
144079843  ---TAQQVAYTSREENIHGLVGTKILNTLREEYPELFNADLPDRLKEEAQCAFEAESKIIDWILGDYSEGLNADILKEFIKNRLNESLEQIGFEPVFSVDKDKIDWFDEDVLGNSATDFFFKRPVEYSK-------
32709433   MEGNAKIMKFIARDEQLHLKGTQYIIRQLQGDEWVKIAQECEQEAVDIFMEVNRQEKDWAVHLFKDGVPGLNTNSMWSFIDYLTVSRMKQCGLPPITDAVKHPYPWIREYLN------------------------
143294546  -------------------------------DDPEMIAKEEEQWVYKTFENAVDQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLKPLYDISNNPLPWTDHWLNSKGLQNAQEVEIEQYLIGG-IKQD
255535950  MKNVSNIIAWTSVDEQIHANAGIYLINKIREEQPDLLTDSDIEDIYTLVDHSIELEAEILDWIFEMGIDNVSKENLLNFMKYRVDDSLKKIGMQTRYNVSGDPMVWFEEEVFANSMDDFFAKRPVDYTK-------
139960895  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCEEFPDLK-EEAREKIYEASRLVLDLEHKFIDKMFEHGLDNLKKEDLKQFIIKRINEKLVELGYEGTYEYNKKELDWFYHLTGGTTHTDFFAIRPTDYSKA------
136775213  MEGNAKIIKLIARDENVHLASTQHMLKLLPKEDEDFIKKETAEESKQMFIDAVEQEKEWAKYLFKDGIIGLNAQLLEQYV--------------------------------------------------------
135755943  ---------------------------------------------------------AFIDLAFEMGIEGLTAQQIKDYIRWIANRRLLQLKMDEIYDVKENPLEWIDTMLNGVEHMNFFEGRATEYSKAST----
291290450  MEGNAKIMKFIARDEQLHLKGTQYIIRQLQSGTDGDIAQECEQEAVDIFMEVNRQEKDWAVHLFKDGVPGLNTNSMWSFIDYLTVSRMKQCGLPPITDAVKHPYPWIREYLN------------------------
121730673  ------------------------MLNLLRNGMDDFVAEECKQESFDLFKEAAEQEKEWAEYLFKDGMIGLNKDILCQYVEYITNIRMQAVGLEPAYPATNNPIPWINWLSSDNVQVAPQEAEISSY---------
143935064  MIGNADIIKLIKRDEALHLANTQEIIKILRSNPDEGFSKECEEEAIAMFESAAREEKAWASYLFKDGIIGLNETVMSQYVDWLCMSRRKAIGLP--YENYKNPIAWTDPWMNSESVQAPQEHEITSYKIGASTND-
136138662  --GNGNIISLILQDELLHKEWTAWIINQVVKEDPRFAKQECEQEVYNLYMDVIREEKEWADYLFKKGVIGLNANILKDFVDYTANVALKEIGIK--YNNKTTPIPWFNKHSDTKKQTALQENESTNYVIG------
136737753  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCEEDNSLL-DACKEDIYTAAKTMVELEEKYIDKMFEMGIEGMKAYDLKQFIRKRSNEKLNELGYSRFFHYDKEALDWFFHLTGGHTHTDFFAVRPTDYSKANEGED-
143298348  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCVEYPELLEDA-KKDIYKAAKLIIELEHKFIDKIFEMGLENLKKEDLKHFISKRVNEKLGELGYNPIFEYNEKQLDWFYHLTGGVTHTDFFAIRPTDYSKAGGENWD
257464834  -KGISNAVEATSKEEEIHGKFGIALYEILRDEHSELFTPAFFEELQTLANQAFEAEKGILDWIFEEGDLSISKETVLNYIKSRYNNSLVTLGLEPPHNINPELLKWFDIEILSTKETDFFNKRSTDYSK-------
141170922  MPGLCFANELISRDEGLHTEFAVLMYSMLK-------DKPSKELILEIIKEAVELEKEFITESLPCNLIGMNMGSYE-----------------------------------------------------------
141152378  ------------------------ILNKWKEDDPEMIAKEEEQWFYKAFENAVDQEKLWAEYLFKNGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLKPLYPAKNNPLPWTEHWISSKGQTANQETENESYIVGG-----
140713676  -----------------------------------------------MFKNCVEEEKAWARHLFKDGIIGLNEKLLGQYVEFIANKRLRALGYDPLYDVSQNPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
142353586  --GNGNIISMILQDEVLHKEWTGWIINQVVKEDPRFVADQCEAEVYQMYMDVIREEKDWADYLFSKGVIGLNANILKDFVDYTANTALKEIGIKYNHPAPKTPIPWFNKHSDTKKQTALQENESTNYVIG------
142626461  --------------------------------------KDTQKECYKIFDDAVSQEKDWASYLFSKGMIGLSDKLLHQYVEYIANRRMRMIGLEQRYEHSSNPLPWTVHWFNSRSLQNAQETEIESYVIGG-VKQD
282599256  MEGNAKIIRQIARDEQDHLILTQTLLNRLPGMDPEIIREELRGEMTQMFLDVGNQEKQWADYLFQDGMLGLNAKILHHMVDWLLTHRMGAIGHPPGEPRKECPVPWINEWLN------------------------
139915646  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQRIINNWKDENDKDFIKETEKDVYKMYDEAVQEEKRWATYLFQQGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMRGI---------------------------------------------
144011589  LKGISNVVEATSKEEDIHGNFGAEIINIIRKENPEWFDEDFKNLVYSACEKAYKAECKVLDWIFESGELTLSKDTIKEFIKNRFNNSLMKIGYKPLFDIDKSLLKWFDIEITATKEGDFFYKKSIDYNKKS-----
135855574  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCKLFRDMCSENNQLLN-LCREDIVKAAETMVDLETKYINKMFEMGIEGISSNDLTHFIKKRANEKLVELGLGNYFAYDKN-LDWFYHLTGGVTHTDFFAIRPTDYSKAGEGED-
135897744  LKGISNVVEATSKEEEIHGNFGVEIINIIKKENPEWFDDEFQQLINSACMKAYKAECGVLDWIFEAGELDLTKETIQEFIKNRFNNSLNKIGYESIFEIKEELLKWFDVEITATKEGDFFYKKSIDYNKKS-----
139062815  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILNYWKGDDPDMVAKEQEPWLIKAFEKTVDEEKRWAEYLFERTMIGLNDKLLMQYVEWIANRRMKS----------------------------------------------
143288749  ----------------LHSEAGCWLFRTLMEENPKFKTKKLVKEIEEAAHLALKLEFDFIDKVFEMGLENLTKDELKNFIRHRVNTKMTDLGLEPIIPASEKTMKWFDAVIAGKQHTDFFANRVTNYAKG------
140746990  MPGLTLSNEFISRDESI-TYRIRDII-----IFKNYKTKLTKTRIYEIMQEAVAIEKEFITEAIPCRMIGMNSKLMIQYIEYVADRLVLQI---------------------------------------------
138044747  LKGIGQQMKWSVRDESLHSRMGCQLFRHMCEEDKSLL-EDCRDDIVDAAKIMVELEEKYIEKMFEMGIDGIKSYDLKQFIRKRTNEKLQELGLGSYFSYDEEALDWFYHLTGGHTHTDFFAIRSTDYSKANEGED-
167856024  -KGISNAVEATSKEEEIHGRFGIALYEILSDEHSELFTPEFFEELKTLSQQAFEAERGILDWIFEEGDLSISRKTVENYIMNRYNNSLSILGLEPPYDVDPELLKWFDIEIISTKETDFFNKRSTDYSK-------
137654964  -----------------------------------------------MFRNTVNEEKAWADYLFKEGMIGLNARLLNNYVEWIANRRMKAIGLDPIYPLRNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVIGG-IKQD
138109449  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRDMCNEYPTLL-EDCKESIEEASRLIVQLETNFIDMIFEQGLENLEKADLKEFIKDRTNTKLQELGYKATHEFDKEKLEWFYHLTGGLTHTDFFAVRPTDYSKANEGED-
143368230  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNILNKWREDDPDMVAREEEENIYQMFRDCVEEEKNWAEYLFKDGMIGLNDKLLGQYV--------------------------------------------------------
207108882  -----------------------------------------------------------GDYITQGKILGLTSSLIEQYIQFLADSRLSKVGIAKVY-GVQHPIKWVESFSSFNEQSNFFEARVSNYAKGSVSFDD
138759055  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCKLFRDMCSEDNQLLN-LCREDIIKAAETMVKLESKYIDKMFEMGIEGIKANDLKHFIKKRTNEKLVELGLGSYFPYDKDALDWFYHLTGGVTHTDFFAVRPTDYSKAGEGED-
138586918  ------------------------------------------KTVIQMFKDCVEEEKAWAKHLFKDGIIGLNEKLLGQYVEHIANKRLKALGYDQIFDATQNPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
136627561  MVGNADIIKLIKRDEALHLANTQAILKILHKEEEEGFASQCQDAAIEMFENAAKEEKEWASYLFQNGILGLNEQVLHQYIDWLCMSRRKTIGL-PYENVGKNPIAWTSHWMSSE----------------------
140722786  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCEEFPELL-EEAKEDIYKAAKIIIDLEHKFIDKIFEMGLENLKAADLKEFITKRVNEKLAELGYNPMFEFDEKELDWFYHLTGGVTHTDFFALRPTDYSKAGGENWD
143495478  --------------------------------------KEEEKWTYKQFDLCVNEEKKWADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLKTIGLKPVYPAAHNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
137685076  ------------------------------------------QTVIAMFANAVAEEKEWAEYLFKDGMIGLNDKLLVKYVEWIANKRMRAIGLTPLYPIKNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
143228237  MVGNADIVKLIKRDEAIHLHNTQQILKILQTEKSEGFSKECEEEAIKMFESAAAEEKKWASYLFKDGIIGLSEPVMHQYIDWLCMSRRKAIKL-PYDSGLRNPIAWTEPWINSEAVQAPQEHEITSYKIGASTND-
142996880  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRDMCAEDEHLL-ELCRKDIIKAAETMVELETKYIHKMFEAGVEGIAAEDLINFIRKRANEKLVELGYEKLGNSADN-LNWFYHLTGGVTHTDFFAIRPTDYSKANEGED-
138341439  LKGIGQQMKWSVRDESLHSRMGCKLFRDMCAENNQLKN-LCKKDIVEAAETMVKLETKYIDKMFEMGIEGIKANDLKHFIKKRANEKLVELGLASHFTFDKDALDWFYHLTGGHTHTDFFAIRPTDYSKANEGED-
141169165  ----------------IHGDFGIDLIKIIKKENPEWFDLVYEHRIQEMCENAFEAESAIIDWIFEKGEIELPKSQIKEFIKDRFNRSLESIGVNKVFDTDEGLLEWFNDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRT-----
228473186  MKNVANIIAWTSVDEQVHANAGIYILKTIFDENPEFRTKA-KKEATEFIREYILLEDKMLDWIFEEGELEFSKKDLANYMRYRLDDALTQLDLGKPFGITAEPMLWFEEEVFVNELDDFFAKRPTAYTK-------
134923925  ---------------------------------------------YMMFDKTVDEEKRWADYLFKDGMIGLNDALLKKYVEWVANRRMKAIGLKPIYDVANNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
142231599  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQKIINNWKDENDKDFIKETEKDVYRMYDEAVQEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHKFVEYTANRRMRAI---------------------------------------------
138590908  --GNGNIISLILQDEILHKEWTAWIINQVVKEDPRFVKEQCEQEVYAMYLDVIREEKDWAEYLFSKGVIGLNANILKDFVDYTANTALKEIGIKYNQPALKTPIPWFNKHSDTKKQTALQENESTNYVIG------
137969001  --GISDQIKYTLRDESSHIAFGTYLINTLIEQNPSIWTKKIQEEFVEHIKKAVELEIAYAKDVLPTGILGLNADMF------------------------------------------------------------
144089690  ---TAQQVAYTSREEDIHAKVGVKILNTLRGEYPELFNADLPERLKEEATCAFEAESKIIDWIIGDDREGLNADILKEFIKNRLNESLEQIGFDNVFVVDKDKLKWFDEDVLGNSATDFFFKRPVEYSK-------
83642896   MPGVCMANDYISRDELLHTRAAALLYNTVIPQEG----KPSEAWIIDLFKEAVSIEDEFIR--AKSGEVGFNVADIRRFLEATADRLLNSIGLPVHFPPKSCPLTY------TGCIKNFFERESTEYST-------
141919258  LKGIGQQMKWSVRDESLHSRMGCQLFKHMCEEYPELLSKESIQKAAELIQT---LEHKYIDKMFEMGLENLKKEDLKNFINQRLNEKLNELGYESMFTYDEDSLEWFYHLTGGHTHTDFFALRPTDYSKANGEDWD
136176364  -----------------------------------------EHWFYKTFENAVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLKPLYDISNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
139443967  LKGIGQQMKWSVRDESLHSRMGCQLFRHMCEEFPELLN-EAKKSIYKAAELIIELEHKFIDKMFEKGLQNLKKDDLKHFIIQRVNEKLGELGYNPIFEYSKEQLEWFYHLTGGTTHTDFFALRPTDYSKANEGED-
167957419  MVGMSFLLDWVTRDENLHLEFGINLLLTILHENPDLQDPEFADEIRNLILQAVELEEAYNRDMLPNGILGLNADYVNQ----------------------------------------------------------
300776394  MKNVSNIIAWTSVDEQIHANAGIYLINKIREEQPDLLTDSDIEDIYTLVDESIAREGDILSWIFELGIDNVSKEDLLNFMKYRVDDSLKKINMKTRYNITPEPMVWFEEEVFANSLDDFFAKRPVDYTK-------
134969826  ---------------------------------------EEEEYVKEMFQNTVNEEKMWADYLFKNGMIGLNERLLHNYVEWIANRRMKAIGIKPMFPAKNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYVIGG-IKQD
142121248  ---------------------------------------------YKMFERCVNEEKMWAEYLFQDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMRSIGLKPIYDIPQNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
142358238  --GNGNIISLILQDEILHRDWTAWIINQVVKEDPRFAAKTCEAEVYAMYREVIQEEKSWADYLFSRGVIGLNANILKDFVDFTATAALREIGIKYTEPARSTPIPWFRKHVDTKKQTALQESESVNYVIGA-----
135829124  --------------------------------------------VYQMFRDCVEEEKSWAEYLFKDGIIGLNDKLLAKYVEWTANRRLKSIGLKAIFPISNNPLPWTQHWLSSKGQVAPQETEVESYLIGS-IKQD
140487128  -----------------------------------------------MYEEAVEEEKDWAEYLFMHGMLGLSTALLSQYVEYIANRRLRAIGLNPIYDISTNPLPWTQHWLTSKGQQNAQETEIESYVIGG-IKQD
142221167  ---------------------------------------EQKEEVVKLFRDAAEQEKSWAEYLFSHGMIGLNARILGDYVEYITNVRMKALGLEEIFENRANPLPWMSWLVSDNVQVAPQESEISSY---------
18653874   MRGVCLANDYISRDELLHTRAASLLYNTMISRD----ESPSVAYIHGLFREAVEIETLFIRSK-SRDVTMVNVGDIEQFLQATADRILKSINIPPLFGARPNACP--LSYTSAKSV-NFFERDNSEYVTS------
140340977  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKDFIKEEPQIWNDKLKKEIYDACKTIVHHEDAFIDLAFQMGLEGLTADEIKQY---------------------------------------------------------
136111395  LKGISNVVEATSKEEEIHGNFGAEIINIIKSENPEWFDEDFKQLIESACKKAYKAECGVLDWIFEAGELSLSKQTIQEFIKNRFNNSLKKIGYDPVFDVDESALKWFDVEITATKEGDFFYKKQIDYNKKS-----
143255324  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCKLFRDMCNEIPNLKDD-CEADILEAAEAMVELEENYIDKMFEMGIENLKSNDLKQFIRKRANEKLVELGYTDIFDGASASLDWFYHLTGGLTHTDFFAIRPTDYSKANEGED-
141495291  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSALMFKTLRNDLSLIPNDVPQSQFEEIVREAVSFEKEFVKDALPVDLIGMNEDLMCQYIE-------------------------------------------------------
48696741   MRALVLGNEFIRRDETLHFRFYAELLRL-------MPDRPSDERIAELLTEATEIELEFAEYVVPEGVKYITKDRLIQHVKANTNQVCEMLDINPIYFDQKSPLLYMNTLESEQKI-NFFEGKATEYNT-------
284504289  LKGLRKANEWISKDEALHQRFAEAVYR-YIVDVIKAFPRVSQERVQEILGSAIDAVSPFIHDCLRFKNVNIDAERMIGYMKNAADGLAFSLGYEKFFNSDS-SLDYML-LIGMDNKTNFFEEVVADYAKG------
294505968  -KGVANAVEATSKEEQIHGLFGVELMNIIREEHPEWFGPAFEQEVRAACEEAYDAEQKVLDWIFADGELDLPRPVVDAFLRDKFNESLKNVDVDPIFEVDPEHLRWFYEEILLTKGNDFFSKRSTSYSK-------
146301802  MKNVSNIIAWTSIDEQIHANGGIYIINKIREEFPDYFDEETLALVRETVKDSIAVESDILDWIFEEGIESIKKGDLVNFMKFRIDESLKQINIPVIFDVKVEDYKWFEEEVFANSLDDFFAKRPVEYTK-------
143304647  --GNGNIISLILQDELLHKEWTAWIINQVVKEDARFAKQECEAEVYKIYMEVIQEEKNWADYLFCKGVIGLNANILKEFVDYIAANSLKEIGIKYLLAPKTTPIPWFNKHTDTKKQTALQENESTSYVIG------
143571018  -------------------------------------HKKRKRMCVRCLPNAVNEEKDWANYLFSNGMIGLNEKLLHQYIEWVANRRMKAIGLETMYPARNNPLPWTEHWLNSKGQQNAQETEIESYIVGG-IKQD
136407710  LKGISNVVEATSKEEEIHGNFGAEIINIIKKENPEWFDAEFEDLIYSACNKAYLAECGILDWIFEKGELWLPKETIKHFIMNRFNNSLKKIGMEPLFEVDEKLLEWFDVEITSTKEGDFFYKKSVDYNKKS-----
139484685  --------------------------------------KEKEQEVIDLFVKVIEQEKEWATYLFRDGMIGLNDTILKEYIEWIGTKRMRALGLNSPFSVSKNPLPWTEKWISGNVQVAPQETEISSYVVGG-VKQD
140968502  ----------------------------------------------QAFRNTVDEEKKWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWVANRRIRAIGFKPIYPARNNPLPWTEHWISSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
256820037  LKNVANIIAWTSVDEQLHANAGIYILKKIFEENPEMKAKA-EEDATTFIRSYITLEDKMLDWIFEQGELEFSKKDLSNYMRYRLDDSLTQLGLGKPFGISAKPMMWFEEEVFSNELDDFFAKRPTAYTK-------
142482628  MKDTANVVQYTSKEENLHAEGGMALINQIRIEHPELFDDELKARIADEAKEAMIAERRLIDWILQGENEFLSDSILNNYLKNRVNISMERIGIDPQFDVNLDILKWMDEEVYASALSDFFHKKPIDYTK-------
139726979  --------------------------------------KEEEQTVYSMFKECVEEEKLWADYLFKDGMIGLNAKLLQKYVEWTANRRLKAIGLNPIFDVNNNPLPWTEHWLNSKMQVAPQETEQETYIIGG-LKQD
137934899  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNIINNWRKDDPEMKEKEEEQWTYGMFNRCVNEEKVWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEW------------------------------------------------------
140884293  -----QQVKYTRNEENLHGLVGMKLINTIREEHPELFDEELEERILHEAGQAFDAESQIVDWMIGINQKGLNSIVLKEFIKNRINESMQQIGFKQPFEVDKNLLKWFEEELHGNNATDFFHSRPVEYSKNSQV---
134437024  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPKLQKEIYDACKTIIEHEDAFIDLAFQMGMKGLTAE--------------------------------------------------------------
142472838  -----QQVKYTRNEENIHALVGIKIINTIREEMPELFDEELEERIRGEAIEAFKAEAKIVDWMVGISEPGLDAPTVKEFIKNRINSSLKQIGFKPVFEVDNSLLEWFEEELLGNNMTDFFHSRPVEYSKKS-----
136809101  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCKLFRDMCEEDNQLLH-LCREDIVKAAETMIKLEISYIDKMFEMGIEGIAANDLKHFIKKRTNEKLVELGLGSYFAYDVKALDWFYHLTGGVTHTDFFATRPTDYSKAGEGED-
141764657  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFKEFVKENPEIWTPQLKKEIYEACRTIVSHEDSFIDLAFQQGIEGLTAQ--------------------------------------------------------------
139699784  ------------------------------------------------------------TDALPVDLIGMNKEMMCMYIEAVSDRIADLFGFDRVFN-TENPFDFMRAL-DVQNVTNFFEKRVSEYQRPTSLSFD
137782379  ---------------------------------------------------AVNQEKLWSEYLFKNGMIGLNEKLLQQYVEWIANKRMKAVGLKPVYDIAQNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
143257741  -KGISNVVEATSKEEDIHGNFGVELINIIKSENPEWFDAEFEELIYSACRKAYRAECGIVDWIFEQGELDLPKNTIFHFIKNRFNNSLKKIGMNPIFEVDDSLMDWFEVEITSTKEGDFFYKKSIDYNKKS-----
30348565   MNGICLANDYIARDEMLHTSAAALLYNTMTK----SSERPSEDWIYKLFREAVEVEFKFIA-AKGHGVSLVNVHEIRQFLQATADRILESINLNPIYGSPENPL----AYTSSTKSVNFFERDNSDYT--GTLTND
10140982   MPGVCMANDYISRDELLHTRAAALLYNTMIPKE----ERPSSEWVVSLFKEAVEIECAFIEAKT-KQVTFVSMDDIRAFLEATADRLLNSIELPRYYKSDP---PQSCPLTYTGCIKNFFERESTEYS--------
136813480  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCKLYRDMCTENNQLK-DLCKADIVKAAETMVDLEYKYIDKMFEMGIEGIKSNDLKHFIKKRTNEKLVELGLDSYFTYDKAALDWFYHLTGGLTHTDFFAVRPTDYSKANEGED-
88801652   LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDIIKIIKEENPDWFDEDHSLMVQEMCEEAFISESKIIDWIFEKGELDLPKNVIKEFIKNRFNKSLGSIGIAKIFEIDATLLDWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRT-----
144068661  LKGVGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCEEIPDLK-EECKSHVLEAADIMVDLELKYIDKMFEQGIENLKKEDLKNFIKKRTNEKIVELGYSEKFDATSASLDWFYHLTGGVTHTDFFAIRPTDYSKANEGED-
140473747  LKGIGQQMKWSVRDESLHSRMGCQLFRHMCDEYPELL-DSTKDSVIEAAKLIQTLEHKYIDKMFEMGLENLKKEDLKNFINQRLNEKLGELGYNAIFEYDEESLEWFYHLTGGQTHTDFFAVRPTDYSKAGGEDWD
136771284  --------EATSKEEDIHARFGFELVNIIREENPDWFDKDSNAEVNRLCRDAFKAESAIVDWIYGDDLDFLPKATVKEFLKHRFNQSLKAIDMKPLYEVDEEAVDWFVEEILSTKNVDFFVKRSTAYSK-------
137217621  ---------LIARDEGLHAEFACALYTLLEQRLSD-------EEPTTIIRGAVDVERAPICEARPCSLIGMNADLMARCIEFVADRLLTVLGHLKTFHALE-----------------------------------
139108363  MEGNAKIIKFIARDENLHLGSTTSILKLIVKDDPQMIAKQSEDEVLEIFKEVVDQEKKWAEYLFKDGMIGLNANVLK-----------------------------------------------------------
134839767  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNIINNWRKGDDPEMTKEEEQWTYKMFDRCVNEEKIWAEYLFKDGMIGLNDKLLHQYVEWM-----------------------------------------------------
136857691  -------------------------------------------------------EKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQFVEYMANRRMKSIGLNPMYDQKTNPLPWVDHWLNSKGTQNAQETEIESYVIGG-IKQD
139472853  MPGVCLANDYISRDELLHTKAASMLYNTMV----EIQEKPSHAEVQALFREAVNIEIRFIQ-AKAAGVTLVNVVDIRRFLEATADRILRDIFVPPIFGTPPCPLSYTGSF----KAVNFFERDNSDYTT-------
308814593  MEGNAKIMKFIARDEQLHLKGTQYILRQLQTGDGDEWVKECEAEAAAIFMEVNRQEKEWAVHLFKDGLPGLSVEILNRFIDYLTVSRMKQCGLEIVLESTKHPIPWIREYLN------------------------
9628063   MNGVCMANDYISRDEWVHTRAAALLFNTLVPDE----EKPSPEWIGALFREAVEVEYNFI-LAKGRGVSHVNVADINRFLEATADRILKSINVGPVYGTQPPPCPLV--YTGCLKNVNFFERESSDYTTA------
135342698  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFREFVKEKPEIWTPQLKKEIYEACRTIISHEDAFIDLAFQQGIEGLTAQEI------------------------------------------------------------
140541626  --GNGNIISLILQDELLHKGWTAFLINQVVKEDNRFIKDECEQEVYDIYIDVIREEKAWADYLFKYGVIGLNATILKDFVDYTAANALKEIGIK--YNNKSTPIPWFNKHSDTKKQTALQENESTNYVIG------
141183329  -----QQVKYTRNEENIHALVGIKIINTIREEMPELFDKELEERIRGEAVEAFKAEAKIVDWMVGINEPGLDAPTVKEFIKNRINVSLEQINFEPVFEIDHKLLEWFEEELLGNNMTDFFHSRPVEYSKKS-----
136817790  LKGVGQQMKWSVRDESLHSKMGCRLFRHMCEEDETLLL-ECREDVVTAATTMLVAEEAYIDKMFEMGIEGIKAYDLKQFIRKRLNEKLTELGLGQYFAYDEDKLDWFYHLTGGVTHTDFFAVRPTDYSKAGEGED-
139266185  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCRLFRHMCDEDDTLL-EACREDVLEAAKTMLDAEEKYIDKMFEAGVEGIKSYDLKQFIRKRLNEKLQELGLGQYFDGAKN-LDWFYHLTGGHTHTDFFAVRPTDYSKAGEGED-
136142976  ---TAQQVAYTAKEETLHALAGVRIVNTIRQELPELFDEELENKILHEAEQSYLAESKIIDWMIGDKDDKISADILKGYVQKRLNDSLEMIGFKKIFNVDPTIIEWMDEDVMGNTMTDFFHKRPVEYAK-------
137315755  LEGNTKIMRFIARDEALHCEGTERMLRFMRTGREGLLAADEEPFIYQTMMDVAEQEMRWADYLFKDGMIGLNADILKSYVKYRTNLAMRRLGL-------------------------------------------
137878583  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCKLFRHMCEE-----TKGLKEECYDHIIKAAKAEEKYIDKMFEQGIENLKSYDLKQFIRKRLNEKLHELGYKEYFKYDEAALDWFYHLTGGHTHTDFFSIRPTDYSKA------
135560493  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIKLFRTFIEENPDIWTEELKKEIYEACRTIISHEDAFINLAFEMDLL-------------------------------------------------------------------
140872406  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNILKKWKEDDPEMVRKEEEQWLIDTFENCVNQEKLWAEYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEW------------------------------------------------------
139939817  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQNILNKWKQDDPEMIAREEQEHTTNMFRKTVDEEKAWAEYLFKDGMIGLNDKLLHHYV--------------------------------------------------------
136417677  -KGISNVVEATSKEEEIHGNFGSEIINIIKQENPEWFDEDFEHLIYSACKKAYKAEVKILDWIFEKGELDLPKHTIEQFIQNRFNTSLQRIGMKPVFEVVEKTL-WFDVEITATKEGDFFYKKQIDYNKKS-----
138131483  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCKLYRDMCAENNQLK-DLCRNDIIKAAETMVDLEYKYIDKMFEMGIEGIKSNDLKHFIKKRTNEKLVELGLDSYFTYDKTALDWFYHLTGGLTHTDFFAVRPTDYSKANEGED-
9631250   MNGICLANDYIARDEMLHTSAAALLYNTMTK----PSERPPEKWIYELFREAVEVEFKFISAKV-HGVSHVNVHEIRQFLQATADRILESINLNPIYPPANCPL----VYTSSTKSVNFFERDNSDYT--------
139153375  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIKLFRTFIDENPAIWTEQLKKEIYEACRTIVSHEDAFINLAFEMGPI-------------------------------------------------------------------
140449948  --------------------------------------KEEEEWTYKAFDRAVMEEKRWADYLFRDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLKSIGLKPQYDIASNPLPWTQHWIS------------------------
134682183  LKGIGQQMKWSVRDESLHSRMGCRLFRHMCEEDSNLLNN-CEDDVVKAAESMLKAEENYIDKMFEAGIEGIKASDLKQFIRKRLNEKLTELGYSEHFKFNSESLDWFYHLTGGHTHTDFFAVRPTDYSKANEGED-
137569462  -------------------------------------------------------EKQWAKYLFKDGMIGLNDKLLGQYVEWVANRRMRAIGLKTIYDVSNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
141839124  --------------------------------------------VYNMFKECVEEEKLWAEYLFKDGIIGLNDKLLAKYVEWTANRRLKSIGKKAIFPISNNPLPWTEHWLSSKMQVAPQETEVESYLIGS-IKQD
137594086  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCQEDNNLL-EDCKKDVTNAAEAMLKAEERYIDKMFEQGIENLKAHDLKQFIRKRLNEKLLELGYKKYFEYDDKALDWFYHLTGGHTHTDFFAVRPTDYSKANEGED-
139703951  --------------------------------------------ARAMIDEAVSIEIESFAHEIPTDLVGMNKGKLEEYVKFVADNALALCGYKKLYN-VKNPFGFMERQSIGINISDFFITDSSSYSKRG-----
258544274  -KGISNAVEATSKEEEIHGRFGIALYGIIRDEHPRLFTPDFYDELQQLANHALEAERGILRWIFEDGDLDITLDTVENYITNRYNNSLEILGINAPYLVDTKKLEWFDIEILSGKEGDFFYKRSTDYSK-------
144005113  -----QQVRYTRNEENIHAQVGIKIINTIREEHPELFDAELEERIIHEAKEAYIAEAKIIDWMVGIDEKGLSAPVLKEFIKSRINESLEQISFKKAFDIDNDLIKWFEEELMGNNSTDFFHSRPVEYSKKS-----
144075674  LKGISNVVEATSKEEEIHGNFGAEIINIIKSENPEWFDDEFQQLINSACKKAYIAECDVLDWIFEAGELSLSKETIKEFIKNRFNNSLNKIGYESLFEINEEILDWFDVEITATKEGDFF----------------
136860549  LKGVGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCQEDSHLL-QDCKKDVIDAAESMLKAEEKYIDKMFEKGIDNLKAYDLKQFIRKRLNEKINELGYREYFDFDKEALDWFYHLTGGHTHTDFFAIRPTDYSKANEGED-
290992332  MSALTISNDLIFRDEEFHSNFLYSLYSNLK------HSKLPQTLVHSLVKEAVDIEKEFIT-SLPTELIELDRNSMYQYVEVVSDNILISFGYEKLF-HTENQCSWIQDM--LMNKSGFF----------------
139994909  -----------------------------------------------MYDIAVQQEKDWAKYLFNHGMIGLNDILLNQYVEFMANKRMKAIGLKGPYPTNNNPLPWTTHWLNSRGLQNAQETEIESYVVGG-IKQD
140742482  MEGNAKIIKFIARDENVHLASTQQLMKLLPSDDKDFVSKECEPELIKMFEDAVEQEKQWADYLFKDGMIGLNA---------------------------------------------------------------
138201321  MEGSAKILSLIARDESQHLAMSQQIIKALTKENDKVMNKDTQKECYKIFDDAVQQEKRWATHLFTGSMIGLSEKLLHQYV--------------------------------------------------------
144190842  LKGISNAVEATSKEEDVHARFGFELVNIIKQEHPEWWNKETIANINKQCRDAYKAESAIIDWIYGDDLDFLPKETVKEFTKHRFNQSLNAIDLKSIFTIDEKDTEWFIDEILSTKNVDFFVKRSVAYSK-------
137762531  ----------------IHLGSTQTLFKLLPQDDSDIIKEETKTQCEQIFLSAAQQEKDWAEYVFRDGMIGLNKQLLCDYVDWLTCKRMTAVGLNCGIKPGSNPLPWTAKWIAGAEVQAPQETEISSYVIGGT-KQD
135854588  ---TGQQVKYTRNEENIHALAGIKIINTIRSEHPELFDEELEERIAHEAQAAFVAESKIIDWMVNGNETGLNANILKEFIKNRINDSLEKIGFSSAFEVDTSALEWFEEELMGNNATDFFHSRPVEYSKNS-----
142354910  -----QQVKYTRNEENIHALVGMKIINTIREEYPELFDKELEDRVLHEAVEAYESEAKIIDWMVGVKEEGLSAAHLKEFIKDRINESLRGINFPPAFEPNNELLKWFNEELLGNNMTDFFHSRPVEYSK-------
225619347  --GFTKTIKLIAHDENTHVPTGKNVMNILRKENEQGFTHLFKETARAMAEFTVNEEIKWAKYLFDGQVAGINSSVSEHFIKYWAGVRLRDLGVESPYNEKKDVIDWFNSYRDINKQNAAQETTNTSYQKG-ALKND
139089645  MKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFRAFIKENPEIWTEKLQNELYDACKTIIAHEDAFIDLAFKMGIQGL-----------------------------------------------------------------
135640929  LKGVGQIVEWSIRDESLHSNAGCWLFRQLMEEKPELNTPELRESIKEAALLSLKLELDFIDKVYEMGLEGCSKYDLVSFIKHRVNTKMGDLGLEPVVNG-------------------------------------
142333664  MEGSAKIVSLIARDENQHLVITQSILKNWRDDDPEMIYKEEEPWFQKAFENAVNQEKYWAEYLFKNGMIGLNEKLLSQYVE-------------------------------------------------------
297622357  -KGVANIVEATSKEEQIHGMFGYKLVETLRRERPEWFGAAFSARLRAACVDAERAERAILRWICEAGLPFLPLAQLEAFMQARFNGALVALGEAPLWEVDPAPTRWFEEELLSSKQVDFFHKRPTAYAK-------
144131992  LKGISNVAEATSKEEQIHTMFGIDLINTLREEHPEMFDAEVKEVMQNACREAVSAEFKIIDWIFEEGDLDLTVTDVQEFVKDRVNRCFVAIGMDKMYETDEALLEWFDTEIIATKH--------------------
146329200  -KGISNAVEATSKEEEIHGRFGIALYHIIKEEHPDLFTDSFYHHLKTLADQALAAERGILNWIFENGLPFLQQKTVENYIVNRYNNSLSVLGIESPYTVDEERLKWFDIEILSGKENDFFYKRSTDYSK-------
156847976  -PGFVTGVDNMLRDRGLHVDFCCLMY-------AHLKNQIDSEIVQKIIVDAVEIEKKSLLKALPIIKVNLKIDEMNQFIEYVADSILVAFGNEKHYNAT-NPYEFM-ENVVLPGNTNSLAKTIADAQKAS-----
134771732  LEGSAKIISFIARDESQHLAMSQRIINNYRHENDKVMNKDTEKEVYKMYDEAVQEEKRWATYLFSKGMIGLSEKLLHQFVE-------------------------------------------------------
136110266  ------------------------LFRTLMKEHPEFKTDKLVNEIEEAAKLALKLEFDFIDKVFEGDLENLSKDELKNFIKHRVNTKMADLGLKPIIPAEEKTMKWFDAVIAGKQQTDFFANRVTNYSKG-HMEWD
141969991  ----------------------------------------------------------FITESLPVSLIGMNSNLMKQYLEFVVDGLLIKMGCQKHFNVEQ-PFKFM-EQIAVETKGNFFESRTVEYQKA------
182682906  --GIAKNLQLIAKDEALHTQMSKAIIQIMFQQFDKDLVDEALAKAPTQLLKTLKTEIEWGHFIFGRSLIGLNAELLEEYLYFVGRNAFMHIGVEHLPVITKNPIPWIMNWLDT-----------------------
138349917  LKGVGQIVEWSVGDESLHSDAGCWLFRTLMEEHPKFKTDKLITDIRDAATNALKLEFDFIDKVFEMGLENLSKDELKNFIKHRVNTKMSDLGLAPLIPASE-----------------------------------
142809849  MEGNAKIIKLIARDEALHLTGTQHMLNIMGEDDPEMIAKECEDEAYAIFRKAAEQEKDWAEFLFKDGMIG------------------------------------------------------------------
261599112  LKGVGQQIIFSVRDESLHSEAGCKIFRTFCEENKGLK-EIVERSVYHGVDLALKNEFVFIDKIFGRDLCTIKREELKNFMKDRANMKLRELGFFDSYHVDRRMLDNMNWFISGEQQTDFFDNRETGYSK-------
136867223  -----------------------------------------------------------ADYLFKDGMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLKGIGLKPVYDIASNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
142854074  -KGLSQIISWSAIDEQIHSEAGCKLFRKLVEETG--LTDKEREGVYEGFRLVVDNEEKFIDNIFGYKLTTIDAQELKAYIRNRANERLLQLGLDQIFKLSTEELSWFDPTIRGASSHDFF----------------
140946927  MEGSAKIISLIARDESQHLALTQKIIYKWRKGDDPVMHEEEKENVIEMFKSAVDEEKDWANYLFSQGMIGLN----------------------------------------------------------------
135161148  MTGTAEQLQYIARDETQHIYFGIDVISRHLERS---MKQRFYARTAELAEHAIFLEAEYAKYLYPEPIIGYGAEAHEYFVSWLISKRFNQLGFHAPFPLGYTPPGWRDGYLSMSEK--------------------
139575273  -------------------------IKLLPQDDPDYLKSETKKECEQMFLSAAEQEKTWAEYLFKDGMIGLNTQLLCQYVDWLTCKRMTAVGLDCGMKPGSNPLPWTAKWIAGAEVQAPQETEISSYVIGGT-KQD
139392137  MEGSAKIISLISRDENQHVVVTQQILNKWNEDDPEMIAEQERDNTIRMFKKTVDEEKAWAKYLFKNGMIGLNDKLLGQY---------------------------------------------------------
139605213  ----------------------------------------------KLFVDVIEQEKEWATYLFKDGMIGLNEAILHNYIEWIGCKRMRALGLPCPYTVPQNPLPWTEKWISGNVQVAPQETEISSYVVGG-VKQD
135814078  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCQEDNKLL-EDCKTDIINAAESMLKAEERYIDKMFEQGIENLKANDLKQFIRKRLNEKLMELGLGEYFTYDKQALDWFYHLTGGHTHTDFFAVRPTDYSKANEGED-
142986743  LKGISNAVEATSKEEDIHARFGYEMVNLIKKEHPEWWTSDVQAQLYADTEEAYEAEMGIVDWIYGSDLDFLPKEIVKEFVKDRFNQSLKAIGLQPMFQTDKEKLKFVEETLSTKNI-DFFVKRSVAYSK-------
137639384  LKGISNVVEATSKEEDIHGNFGAEIINIIRKENPEWFDEDFHNLIHSACKKAYIAECDILDWIFETGELSLPKEVIKNFIKNRFNNSLKKIEMLPLFDVDKDMLKWFEVEMKSTKEGDFFYKKQIDYNKKS-----
137632034  LKGMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRIFKEFIKENPEIWTPKLKKELYEACRTIIEHEDAFIDLAFEMGMQGL-----------------------------------------------------------------
138890651  --------------------------KILQKENPDWFTKNYHESIQQMCKDAFEAESEVVDWIFENGELDLPKAVVNEFLKNRFNNSLESIGIEKVFDVDQDLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSK-------
142996922  LEGSAKIIGLIARDESQHMTITQNIMNKWRDDDPDMVAKQEEENVYQMFRDCVEEEKLWANYLFKDGIIGLNDKLLQ-----------------------------------------------------------
227537625  MVASADIIKKIIADESIHGVFAQDIFRRIPNK------EEVKARFLTLLNELYENELKYTEEIY--TVVGLTAE-VKEYVRYNGNKALMNLGFDPIFEVKQNPI----VLNGLNTETDFFSKKSTNYEKATEI---
143257227  MEGSAKIISLIARDENQHLAITQNIINNWRKDDPEMKEKEEEEWTYSMFDKCVNEEKRWAEYLFQDGMIGLNDKL-------------------------------------------------------------
138108631  ---TGQQVKYTRNEENIHALAGIKIINTIRSQYPDLFDDELEQRILSEAQAAFTAESNIVDWMINGDEKGLDAGILKEFIKNRINDSLEKIGFHSAFEVDTSLLKWFEEELIGNNATDFFHSRPVEYSKNS-----
135860923  -------------------------------------------------------ETIWADYLFKDGMIGLNAKLLQKYVEWTANRRMKSIGLKPIFDVSNNPLPWTEHWLSSKGQVAPQETEVESYVIGG-ITQD
138304782  --------------------------------------KKNTDKIYAIYQQAAQNEIEWAEYLFKRSLLGLNAEVLGGYAKWLCDNRLRSLGYKKIFNQKDNPIAWLDSYLDSSKVQAPQEAEIGAYKIAA-----
135986307  LKGVGQIVEWSVRDESLHSDAGCWLFRTMMEENPKMKTKKLQKEIAEAAHLALKLEFDFIDKVFEMGLPNLGKEELKNFIKHRVN---------------------------------------------------
141382037  LPGLALSNDWIARDEGMHFSFSSLMFRTLRDDLSLIPSDVPQSQFEEIVREAVAFEKEFVKDALPVDLIGMNADL-------------------------------------------------------------
255656920  MVASGEIISLILRDESLHGKYIGLLAQEIYDSFDKMDKEILEEKMYSILYRLMENEIEYTNIIYRESGL---EKEVVNFLKYNANRALENLGFEKLYTVDANPI--VLNGLSTETKTDFFSTKGNGYQKG------
140961004  LKGVGQIVEWSVRDESLHSEAGCWLFRTLMKEHPKIKTKKLVKEIEESAHLALQLEFDFIDKIFEMGLENLTKDELKNFIRHRVN---------------------------------------------------
138579535  MEGSAKILSLIARDESQHLVITQNILKKWAADDPEMISKEEKGYVTEMFKKTVDEEKAWARYLFKEGMIGLNERLL------------------------------------------------------------
164688728  MMASGEIISLILRDESLHGKYIGLLAQEIFKDFSKEEQKEYKSKVMDVFDRLMENEINYTNTIYEG--TGL-ADEVINFLKYNANRAMENLGYDNRLEVDPNPI--VLNGLSTETKTDFFSTKGNGYQKG------
134366453  ---------------------TQTLLKLLPADDTDFVSEETRAECEQMFFSAAQQEKDWAHYLFKDGMIGLNEQLLSQYVDWLTCKRMKAVGLQCNIAVGSNPLPWTQKWIAGAEVQAPQETEISSYVIGGT-KQD
135840404  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCALFRHMCEEDKTLLID-CKKDILDAAKTMLKAEEKYIDKMFEQGIENLKAYDLKQFIRKRLNEKIVELGYERSYKGASN-LNWFYHLTGGHTHTDFFAVRPTDYSKANEGED-
144018261  MKDCAQQVQYTRNEEMLHAQVGIKLIQTLREEYPELFDAELEERIKHECVESLKAEIEWIMD--GHSAPGLSANILKSFIAKRMADSMEQIGIDNSEDHIKQTF-WFDEELFGANMTDFFQKRPVEYAKGQGIS--
138126178  ----------------------------------------------------------WTREAMGRSMIGLNEKLLSQYVEWVANRRMKAIGLDPIYDIANNPLPWTTHWTSSKGQVAPQETEVESYIVGG-IKQD
137246118  --GMGQIVTWSVRDETLHCNSMIRLFRDFIKEEPQIWNDKLKNEIYEACKTIVHHEEAFIDLAFQMGMQGLTAE--------------------------------------------------------------
139601352  ----------------------------------------------------------WADYLFKDGIIGLNENLLHAYVEFIANKRLKALGLKTIYPVTQNPLPWTQHWLSSAGQVAPQETEVESYIIGG-VKQD
301331892  --GTTEANTYICRDESIHTTAATKLYLNYVTPE----NRPSYSFIYSLFSDVIRIEKEFINAKV-DGVGLINKKVIFDTLEGVADQLLARINMQPLYATNNCPLP----LSTIEKNVCFFEKRNTEY---------
136659540  -----QQVKYTRNEENVHALVGMKIINTIREEHREFFDDELEERILHEAGQAFEAESKIVDWMIGIRQKGLNAVVLKEFIKNRINDSLDKIGFRQAFDVDKNLLKWFEEELLGNNATDFFYSRPVEYSKNS-----
260889741  MVASCDIIKKIIADESIHGVFVGLLFQELYNSFSEEEKADMRAELKKLMYDLYENETRYTDEIYGD--LGLTGD-VKEYIRYNANKALMNLGFEEEFEVKNNPI--VLNGLNVETTQDFFSKKSTNYEKA------
149408186  -------INFSVRDENLHCEGGAWLYNTLKQEEGGYINPNLEYDLANCAHTIAEHEFRIVDMIFEKGMEGITAEQMKTFVKSRVNICLAQLGIEPVFEVSNNVAEWFYDGINGVMFHDFFSGIGNSYNRS----WD
140696051  -----------------------------------------------------------------GSMIGLNDKLLQQYVEWVANRRLKALGLKPQYDISANPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
136284846  MEGSAKIISLIARDENQHLVLTQTILKNWREDDPEMVEKEEEEWTIEQFKNCVNEEKKWAEYLFRDGMIGLNDKLL------------------------------------------------------------
144026248  ----------------------------------------------------------------KGSMIGLSEKLLHQFVEYTANRRMKAIGLTPVYDQKSNPLPWTDHWLNSRGTQNAQETEIESYVIGG-IKQD
142360593  MKGMCTIVEWSVRDESIHVQYMSKLFRTFCEEHPKIVNDEFKKEIYDMYKTAVALEDKVIDLAYKMGIEGLTPD--------------------------------------------------------------
142102455  MEGNAKIIGLIARDENLHAAITQNIMKYWKENKDEGFQKDNEQKIYDMYGLAVENEKKWAEYLFSEGLLGLNTEMLNGY---------------------------------------------------------
137742382  LKGTSNAVEATSKEENIHAEFGFDLVNLIKKENPSWWTPELVQDLVNATIDAYEAETDIVEWIFEEGDLDLTKEQTLEFIKHRFNISLNAIGIDKVFDVN------------------------------------
228926484  ---SGEIINLIIRDESIHGVFVGILAQQIFAELSAEDQQEVQKETQELLMELYEIEMAYAEEIY--TSIGL-VEDVNRFVRYNANKGLMNLGLEPKFEEEENPIV-LNGLRTDTKNHDFFSVKGNGYVKATNVE--
302321458  MPGLKTLIEQSVRDETLHGSFYAALHN-------IMPDRASPEKVKEIIVKAVEIEIAFAMSIVTEDLEHINPSSMQLHIKATANLCCEFLGVEPIYFDVVSPLSYMNNYETLQKF-NFFEVRNMDYS--------
139762794  MKGMGQIVTWSVRDESLHTNSIIRLFKTFISENEDIWTEELQHELYIAASTIVDHEDAFIDLAFEGGVEGLVAAEVK-----------------------------------------------------------
140675465  MKGMCQIVAYSIKDESLHVEAMTKLFREFIKENLDIWTDDFKKEIYQICREMVKLEEKFLDLVFEMGIEGLTK---------------------------------------------------------------
134694565  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCEEDNSLL-DACKEDIYLAAKTMVELEEKYIDKMFEMGIEGMRSFDLKQFIRKRANEKLKELGY-------------------------------------------
262038309  MVASCDIIKKIIADESIHGVFVGLLSQEIYATFSEEEKESVRKELKELMHDLYENEARYTDEVYGD--VGLTAD-VKEYIRYNANKALMNLGFEEEFEVKDNPI--VLNGLNVETTQDFFSKKSTNYEKA------
136485622  ---TAQQVKYTRNEEMLHAQCGIKLINTMRQEYPELFDKELEARIAEECMESIRCESEVIRWIMGDYEEGLSSEILIEFIKKRMVESLDSIGFHHNITYDKELVKWFDEGLYGTNMMDFFNGRPVDYARGQGVSAD
135068678  ----AQQVQYTRNEEMLHSQVGIKLINTLREEYPELFDEELESRIAEECVESVKAESHVIDWILEGSVDGLDSQILKNFIAKRMKDSLESIGFDNVIVVDEKALEWFDEGLLGATMTDFFHKVPVEYSKGKGIS--
140250413  -----------------------------------------------------------------GSMIGLNDKLLQQYVEWIANRRLVAIGLDRQYPASNNPLPWTQHWISSKGQVAPQETEVESYVVGG-IKQD
139394889  LKGIGQQMKWSVRDESLHSRMGCQLFRHMCSQIPGL-----KAECEPHIFEAANAEMTYISKIFEMGIEGITQYDLTHFIKKRVGDKLAELGYSKKYKYDEKAIDWFDHLTGGHTHTDFFAVRPTDYSKANEGED-
299483451  MEGNMKIMQFIARDENLHHQGTRYILQQMNKGIDGTEWRECKEEAEAMFLEVRAQERAWATYVYRNGPDGLTTDLVHEFIDYQLVPAMKNVGLNPIERPKRHPLPWVNKYL-------------------------
137773245  ----------------LHKEWTAWIINQVVKEDPRFARAECEAEVYAMYMDVIREEKAWADYLFNKGVIGLNANILKDFVDYTAANALKEIGIKYLEPARSTPIPWFNKHVDTKKQTALQENESTNYVIG------
140126457  MKGMGQIVSWSVRDESLHCEAIIKLFHTFARETNSL-TQSVKDDIVDCCKTVVTLEDNFIDLAFDMGPVGMTPDDIK-----------------------------------------------------------
213581345  ----------------------------------------------------------WADYLFRDGMIGLNKDILCQYVEYITNIRMQAVGLDLPFQTRSNPIPWINWLVSDNVQVAPQEVEVSSY---------
139706449  MEGSAKIVSLIARDENQHLVITQSILKNWREDDPEMIYKEEEAWFQKAFENAVNQEKYWAEYLFKDGMIGLNEKL-------------------------------------------------------------
137636904  MKGMGTIVEWSIRDETLHVQGNAKLFREFCAEHTRIVNDELKSKIYQIAKDVVKLEDKFIDLAYGHKIEGLEKKDVKQ----------------------------------------------------------
152974880  ---SGEIINLIIRDESIHGVFVGLLAQQIFAELSAEEQEDVQKETQDLLMELYEIETAYTEEIY--ASIGL-VGEVNRFVRYNANKGLMNLGLEPRFEEEENPIV-LNGLRTDTKNHDFFSVKGNGYVKATNVE--
310722361  MRNICRGVDLSVADEHHHSIGGAMLFREMKEKYGEDVRAKLKNDIINMAYQVFDHESGIIDLVFAEPIDGITADELRVFVKSRINLCLENLGYEPIFEIENNPIDWFYRTINAKKFHDFFTGSGSEYN--------
139713132  LKGIGQQMKWSVRDESLHSRMGCQLYRHMCEELPELK-EQCKEDIYQAAKIMVDLEEKYIDKMFEMGIENLKSYDLKQFIRKRTNEKLQELGY-------------------------------------------
136739493  ---------------------------------------------------------AWADYLFKDGIIGLNADLLKQYVEFIAGKRMNAVRQEKIFNTGTNPLPWTQSWIAGSSVQAPQETEISSYVIGGT-KQD
140327292  LEGSAKIISFIARDESQHLAVSQRIINNYRDERDKIMDKVIRDEVYTMYDEAVQQEKRWATYLFSKGMIGLSEKL-------------------------------------------------------------
138498978  ----------------------------IREENPDWFDKDSNAEVNRLCRDAFKAESAIVDWIYDDDLDFLPKATVKEFLKHRFNQSLKAIDMKPLYEVDEEAIDWFVEEILSTKNVDFFVKRSTAYSK-------
141582280  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCKLFRDMCSENNQLLN-LCREDIVKAAETMVDLETKYINKMFEMGIEGISANDLTHFIKKRANEKLVELGY-------------------------------------------
141548401  MEGSAKILSLIARDESQHLVITQNILKNWKGDDQEMMAKEEQAYVTEMYKRTVDEEKVWANYLFKQGMIGLNDRLL------------------------------------------------------------
141111232  ---TAEQFQYIYRDEVQHVRFGRELLVAFESQYKVL-DDELIKQIQKDVHTALDLEVDYINYVLSKGILGYSAFDHINTARYIANMRLRSVGIPE-----------------------------------------
143178358  MEGSAKIISLISRDENQHVVVTQQILNKWNEDDPEMIAEEERDNTIRMFKKTVDEEKAWAKYLFKDGMIG------------------------------------------------------------------
269123322  MVASSDIIKKIIADESIHGVFVGKLAQEIFEEMSFVEKESVKKEIMNLFYELYENELKFTDEIYSD--VGLTSE-VKEYIRYNGNKALMNLGFKEEFEIKENAI--VLNGLNVETTQDFFSKKSTNYEK-------
251797995  MTSSGEIIDLILRDESIHGVLAQELFNQFTPEE----QAQLKEEVFALLNTLYENEVVYTDNLY--SPIGL-QEDVKAYVRYNANKALMNLGFEPYFPEEPNPIVF-NGISTHTKQHDFFSKKGNGYVRTVHIEQ-
134527106  -------------------------------------TSEYHQNIQNLCKEAFEAEQDVVDWIFENGELDLPKAVINEFLKNRFNNSLESIGIEKVFEVDQNLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRS-----
137860240  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKIIQKENPGWFDSDYSNRIQDMCLQAYKSESEIIDWIFEEGELDIPKAQVNEFIKDRFNRSLQSIGVTKI----------------------------------------
307244651  MISSGEIISLILRDESLHGKYIGLLAQEKFNEFHYDDKNELKEKVYSLLKELMENEEKYTKLLYEGSGL---EEQVINFLKYNANTALTNMGFEEFYKVEPNAI--VLNGLSTETKTDFFSTKGNGYQKG------
293374706  MVNSGEIINLILRDEKLHTVGVGFFAQQLLSEFDESIQAKLKQQAVEMMQEIYEVEVEYSKVLYENDMI----DDVVSYIQYNVNYALQCLNLNPLFDIVENPI--VLNGISTETKNDFFSTKGNGYIKTTKVE--
144009371  -----QQVKYTRNEENIHAMVGARLINTIRAEYPELIDDELIERISHEAEEAFKAEAKIIDWMVGVDEEGLSADVLKEFVKGRINNSLEMIGFNPVFDIDKDKIAWFEEELLGNSSVDFFHSRPTEYAK-------
136860387  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCKLFRDMCSENNQLLN-LCREDIVTAAETMVKLECKYIDKMFEMGIEGIKSNDLKHFIKKRTNEKLVELGY-------------------------------------------
140935224  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCSQIPGLK-AECEPHIFKAALTMHNAEMTYISKIFEMGIEGMKKYDLVHFIKKRVGDKLAELGYAKKYKAVAN-MAWFDHLTGGHTHTDFFAIRPTDYSKANEGED-
308172806  ---SGEIINLIIRDEAIHGVYVGLLAQEIYGKQDPDVQLEMRDFAVELLTELYDNEVAYTEDLY--DAVGLT-HDVKRFLRYNANKALQNLGFDPYFEERPNPI--VMNGLNTKTKSDFFSQKGNGYKKATV----
299537049  ---SAEIISLILRDESIHGVFAQNLFKQFSKEKQE----ELHLWGYELLLDLYQNEMKYTDDIY--AETGLSPE-VRAYVRYNANKALMNVGFEAMFPEEENPI--VMNGIRNEGSTDFFSQKGATYAKAAPITDD
289423472  MIASGEIISLILRDESLHGKYIGLLAQEKLREFSYDDRNELKDAVYRLLKELMENEEKYTRMLYEG--LGL-EDQVINFLRYNANSALVNLGFEEFYKVEPNAI--VLNGLSTETKTDFFSTKGNGYQKG------
13095637   --GVCLANDYISRDELLHTRAAALLYNTMGADKPHML------WVHNLFKEAVEVEHEFI-LVKSSGVSAVNVDDIRSFLEATADRILKSINLYGTPPPPKCPL----VYTGCVKNVNFFERDNSDYT--SSIKDD
300870141  -TGFTKTIKLIAHDENTHVPTGKNVIGILRKDANQGFKELFDDMAKEMTEFTVNEEIKWAKYLFGKEVSGINSSVSEHFIKYWAGVRLKDLGVETEYEPKSDIIDWFNAYRDINKQNAAQETTNTSYQKG-ALKND
137762998  --GNGNIISLILQDELLHKGWTAWIINQVVKEDPRFAAQECQDEVIQIYKDVIKEEKDWADYLFMKGVIGLNANILRDFVDFTAASALKDIGIK------------------------------------------
143017216  -----------------------------------WFTEEYHTRIQDMCLNAFEAEKDVVDWIFEKGELDLPKAVVNEFLKNRFNNSLESIGIEKVFDIDEDLVEWFDDEIIGTKHGDFFVKRSINYSKRS-----
52080345   ---SGEIINLILRDEAIHGVLAQEIYNQQTPEKKE----ELYAFSIDLLKELYENELEYTEDLY--DQVGLS-HDVKKFIRYNANKALMNLGFEAYFEEEENPI--VLNGLNTKTKSDFFSMKGNGYKKATV----
134881702  -----------------------------------------------------------------GSIIGLNAELLKQYVEYIAAKRMHAVGQEKIYNSGTNPLPWTQQWITGSSVQAPQETEISSYVIGGT-KQD
296127719  --GFTKTIKLIAHDENVHVPTGKNLMTILRKEAHQGFSHLFKDTARAMTEYTVNEEIKWAKYLFGKEVSGINSSVSEHFIKYWAGIRLKDIDVETEYLSEKKSIDWFNSYRDINKQNAAQETTNTSYQKG-ALKND
136513516  MLSLVRGINQSSIDENLHMIGGALLYRTLINQQGRENDKELQDKIYLAASSAYLHEESIIKKFFEKGIKGITEHQMQEFAKSRVNVALEGLGLAKLFDVKYNPIDWFYDGLNKFQFNDFFTSVGREYTR-------
134650258  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCSQIPGL-----KEECEPHIFEAANAEMTYISKMFEAGIENLKAYDLQHFIKKRVGDKLAELGYEKSYDQKADRMAWFDHLTGGHTHTDFFAVRPTDYSKANEGED-
144183044  -KGISQIISWSALDEQQHSDGGCALFRYLDREG--RVTKDQKQQIISGFEAVLENEDAFLERIFNGYKLKIDREDLWNYLRYRANDRLKLLDINHSFSYNRTKSDWFEPVLIGQVSNDFF----------------
139110873  ----------------IHALVGMKIINTIREEHPDLFDEELEDRIAQEAMCAYKAEGKIVDWMIGIQEPNLSAPIVKEFIKNRINNSLEQIGFKPVFSIDNSLIEWFEEELLGNNMTDFFHSRPVEYSK-------
56964873   ---SGEIINLILRDEAIHGVYIGLLAQEIYNKQSPDTQKELHQFAIELLDELYKNELLYTEDLY--DQVGLS-HDVKKFIRYNANKALMNLGFDPYFEDEDNPI--VLNGLNTKTKSDFFSMKGNGYKKATV----
134315615  LKGISNVVEATSKEEEIHGNFGAELINIIKKENPEWFDEEFENLIYSACNKAYKAECGILDWIFEQGELELPKETIQHFIMNRFNNSLKKIGMQPVFDVS------------------------------------
138917103  -----------------------------------------------------------------GSMIGLNDKLLQQYVEWIANRRMKAIGLKPLYPAKNNPLPWTDHWLNSRSLQNAQEVEIEQYLIGG-IKQD
140257115  -----------------------------IKEKPELKTLELEAAINEAALLSLKLELDFIDKVYEGDLEGCNKYDLQNFIKNRVNAKLGDLGYKPIIDDIDNRMKWFDALSAGKQHTDFFANRVTNYSKA-HMNWD
149277655  MVASADIIKKIVADESIHGVFAQDVYKKLP--NPE----KCKAKLEALLMELYENELKYTDELYTE--VGLTAE-VKEYVRYNANKAMMNLGFEELFEVK--PINAIV-LNGLNVETDFFSKKSTNYEKS------
136870286  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCKLFRHMCEEDNSLLS-ECREDIVAAAETMVNLEEKYINKMFEMGVEGIKSYDLKQFIKKRTNEKLVELGY-------------------------------------------
308173699  ---SGEIINLILRDEAIHGVYVGLLAQEIYNKQTEAKKAELREFAIELLEELYHNELEYTEDLY--DQVGLS-HDVKKFIRYNANKALMNLGFDPYFEEEDNPI--VLNGLNTKTKSDFFSMKGNGYKKATV----
9630287   ---SGEIINLIIRDEAIHGVYVGLLAQEIYKKQTPQKQKELYAWALNLLQELYENELEYTEDVY--DQVGL-APDVKKFIRYNANKALNNLGFDHWFEEEDNPI--VINGLNTKTKSDFFSTKGNGYKKATV----
134957418  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDLIKILQKEHPEWFTKEYQNYIQEICEQAFEAEKDIVEWIFEKGELDLPKAVINEFLKNRFNK--------------------------------------------------
291295355  MTSSGEIINLIIRDESIHGVYVGLLAQEVYAGLPEAQQKTAREGVYSMLEHLAGLEERYSR--MLYTPLGLT-EAVVTFSRYNADKALMNLGLEPYFGVSANP----VVLAGLSTHTDFFSTKGNGYVKA------
262285102  --GICLANDYISKDELLHTRAAAVLYNTLIKERPD------PAWIKRLFQEAVEVEYAFIA-AKSKNVTLVVPGEIKRFLQATCDRILQSIGVGALYGSVTCPLS----YNGCIKSVNFFEREGTDYST-------
46255232   -KGISNAIEATSKEENVHGLFGVELLRLLRTEHPEALGEGFQEEALRLAQGLFRAEEALLDWLFSAGEPALGHRETLEFLKGRYNQVLALHGLPPPFPVDEKALEWFTLELLADKEVDFFNKRSVAYAR-------
134487282  ---------------SLHSKMGCKLFRDMCSENNQLLH-LCREDIVKAAETMVDLETKYINKMFEMGIEGISANDLIHFIKKRANEKLVELGLGNYFAYDKN-LDWFYHLTGGVTHTDFFAIRPTDYSKANEGED-
169630485  ---TADMIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRGLERVDEAKRAEIKEYTYDLLYELYENETDYTEDLY--DEVGLT-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEALFPREENPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
154508355  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQLAVNESSQERQDDLRDYTYSLLYELYENEEQYTEDLY--DPLGLT-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEALFPADANPA--ILAALSPNADENFFSGSGSSYVMGEVVDWD
32453719   MEGNAKIMKFIARDEQLHLNFNLVLFKLLKNVNKKQLTFLWKLIVKY---------KEWAAHLFKDGTPGINTQSMCAFVDYLTVSRMKQCGLPPITDATKHPYPWIREYLN------------------------
136866968  MKGMGQIIAWSIADETLHTESMIKLFRTYVQENRNQWNDETKKMIYTTAEKMVDLEDKFIGLAFGNQMEGLTPIE-------------------------------------------------------------
269121363  MGASCDIIKKIIADESIHGVFVGLLAQEFFKKFTPEDQQRIEKNLKELMYVLYENELKYTDEVYTE--IGLSGD-VKEYIRYNANKALMNLGFDEEFEVKENPI--VLNGLNVETTQDFFSKKSTNYEKA------
118617484  ---TADMIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRGLAAADEARRTELKDYTYELLFELYDNEVEYTQDLY--DEVGLT-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEALFPRDENPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
54026269   ---TADMIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQRGLEQVSEAEREELKNYTFELLYELYENEVEYTQDLY--DEVGLT-EDVKTFLRYNANKALMNLGYEGLFPADENPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
142455037  ---------------------GCRLFQHMCEENNQLLN-LCREDIIEAAETMVKLEVKYIDKMFEMGIEGISSNDLKHFIKKRANEKLVELGLGNYFAYDKN-LDWFYHLTGGVTHTDFFATRPTDYSKANEGED-
157692410  ---SGEIINLILRDEAIHGVYVGLLAQEIYNKQTPDVQKELYDFSIDLLNELYENELHYTEDIY--DQVNLS-HDVKKFIRYNANKALMNLGFAPYFEEEENPI--VLNGLNTKTKSDFFSMKGNGYKKATVLKDD
289705575  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQRSIETLPEEKREELKAFTFELLFELYENEVEYTHDLY--DAVGL-AEDVKKFLHYNANKALMNLGYEPMFPATTNVNPAILSALSPNSDENFFSGSGSSYVIGKAEDWD
15827930   ---TADMIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRGLVLVDDARRAELKEYTYELLFELYDNEVEYTQDLYDR--VGLT-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEALFPRDENPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
139863089  LKGVGQIVEWSIRDESMHSEAGCWLFRTLIEENPDLNTPELKAAITEAALLSLQLEVDFINKVYEMGDL-------------------------------------------------------------------
304406354  MTSSGEIIDLILRDESIHGVLAQEVYRDLTPEERG----EADTELRELIDRLHANEEVYTKELYSG--VGL-ADEVLTYVRYNCNKGLMNLGLDPIFPEEENPIVF--NGISTRTKQDFFSKKGNGYVR-------
158079504  MVNTAEIIKLIIRDESVHGTYIGYKYQLGFNQLPETEQKEMEQWVIDLAFKLWENETQYTAELYSE--IGWTKD-VNTFLEYNLNKALANLGMNPLFPTTSNPIV-MNGISTTTSNHDFF----------------
140228196  ------------------------LINQVVKEDSRFIAQECQEEVLQIYRDVIAEEKAWADYLFMKGVIGLNANILKDFVDYTAVGALKDIGI-KYWNPAPKPIPWFNKHSDTKKQTALQENESTNYVIG------
226312721  MTSSGEIIDLIVRDESIHGVLAQEVYQGLSV----VEQTAAIEELYALLHELQENEEAYTTSLYTE--IGL-ADEVHAYVRYNANKALMNLGLDPLFPEEENPI--VLNGIRTQTKQDFFSKKGNGYVR-------
32709417   MEGNAKIMKFIARDEQLHLKGTQYIIRQLQLDEWVKIAQECEQEAVDIFMEVNRQEKDWAVHLFKDGVPGLN----------------------------------------------------------------
144021135  ---TADMIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQLALAEESAERQAELQEYAYDLVMELFENETKYTAELY--DEVGLT-EDVKKFLHYNANKALMNLGYDALFPTDVNPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIG------
254505962  ---TADLIRLIIRDEAIHGYYIGYKFQLAFNELSQQEQAKVKDEAYSLMFSLYEIESQYTESLY--DQVGLT-EDVKHFLHYNANKALMNLGFEPLFPDEVNPAI-MAALSNADENHDFFSGSGSSYVIGKAVDWD
136763375  LKGVGQIVEWSVRDESLHSNAGCWLFRTLMEEHPKFKTKKLIKEIEDAARMSMKLEFDFIDKVFEMGDL-------------------------------------------------------------------
118469232  ---TADMIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQRGLALVDEEKKQELKDYTYELLFELYDNEVEYTQDLY--DSVGLT-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEALFPRDENPLSALAPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
163791218  LPNVAEIIKLILRDESVHGTYIGYKFQIAYNQLPDNEKEEMKNWTYELLFKLYQNEVKYAEYLY--DEIGWT-ERVKVFLRYNANKALQNLGFDPLFPDTANDVDIMNGISTGTSNHDFF----------------
141449808  LKGISNVVEATSKEEEIHGNFGAELINIIKEENPEWFDKEFEDLIHSACTKAYHAECRILDWIFEKGELSLPKETIKNFIKNRFNNSLEKI---------------------------------------------
156843271  -PGLISGIKLILKDHIVHCDFQMSIYSELKKRLD-------PGIIERIVTEAVEIELELEDDYFNKQLDKETKADIKNVIEYVGDRVLMGFGNQKHF-HSANPYD-------------------------------
163842202  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQKGLEKVSEERREEIKAYTFDLLYELYENEIQYTHDLY--DAVGL-AEDVKKFLHYNANKALMNLGYEAMFPSTVNPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
305681191  ---TADIIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQQALAKESPARQEELKEYTFDVLYELYENEIAYTEDLY--DPLGWT-EDVKRFLRYNANKALNNLGYEALFPADE-----------------------------------
37525251   ---TADLIRLIIRDEAIHGYYIGYKFQQSLKKHSTLEQKEIKEFTFSLLLELYENEIKYTEELY--DIVGWT-EDIKKFLHYNANKALMNLGYETLFPPETNVSPTILSALNANENHDFFSGSGSSYVIGKAVN--
309368875  ---TADLIRLIIRDEAIHGYYIGYKFQLGYQELDEARQEQLKDKAYSLLLSLYDIECQYTESLY--DQVGLT-EDVKHFLHYNANKALMNLGFEALFPQNVNPMAALSPNSDENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
135185052  ---TADLIRLIIRDEAIHGYYIGYKFQLGYNEASPERQEELRSYTYDLLLELYENEIKYTADLY--DEIGLTAD-VKKFLHYNGNKALMNLGFDPLFPKDE-----------------------------------
219681363  --GVAQLVQKIMLDEILHMDFAAL---DILLKDPVWFQQNCKGDVQRILDEVMENESNWADYIFGRSVVGLNPTLLKEWVYYSAKPLYDFLNLDYNYPVVKNPLPYMDKWMNIDSQQNAQEQDNSQYLLNTMVNDD
257870055  ---VAEIIKLIIRDESVHGTYIGYKFQLGFNELPEEEQQRLKDWMYDLLYELYENEERYTEELY--DAIGWT-EEVKTFLRYNANKALMNLGQDPLFPDTANPIV-MNGISTGTSNHDFF----------------
293193572  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQLAVNESSQERQDDLRDYTYSLLYELYENEEQYTEDLY--DPLGLT-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEALFPADANPA--ILAALSPNADENFFSGSGSSYVMGEVVDWD
219883069  ---TADLIRLIIKDEAVHGYYIGYKFQRGLEKETAERREELQAYAYELLDELYENEVQYTHDLY--DGVGL-AEDVKKFLHYNANKALMNLGLDPVFQDATNVNPAILSALSPNADENFFSGSGSSYIVGSS----
304362994  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQLAVRESSPERQQELKDYTFDLLMELYDNEEQYTEDLY--DELGLT-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEALFPADANPLASLSPNADENH--DFFSGSGSSYVMGTAEDWD
135218436  --GATRIIKLINFDEDLHTNMGAGLIGILRKTKSEGFSELFDEMVDRIFDKVYEDEMDFARYLMSGNIPGLTEKVFEGFLKYYVDFRRKQIGCGPKYNQEKETVTFFETYKDLNK---------------------
258597037  ----------IHRDEYLHGDFSVMCCN-------HLVNKLKYEHVLDYFKMAVDLEYQFSLEMLELNVLKIKKEQVRAFLEYLTDTMLTNLKYPKHYN-SKYPFSW------------------------------
310816082  ---TADLIRLIIKDEAVHGYYIGYKFQLGYALLPEAEKEELKGFAYDLLLQLYEIECSYAADLY--DGIGLT-EDVKQFLHYNANKSLMNLGFDPIFPTNFNPAVLAALAPDANENHDFFSGSGSSYVIG------
221055321  ----------IHRDEYLHGDFSVMCCN-------HLNNKLKYERLLDYFKMAVKLEYQFAIEMLDLSVLKIKKEQVKSFLEYLADTMLVNLKHPKYFN-SKYPFTW------------------------------
70946075   ----------IQRDEYLQGDFSVMCCN-------HLNNKLKYENVLDYFKTAVDLEYNFCVEMLDFDSLKITKDQVKQFLQYLADTMLVNLKYSKHYN-SKYPFTWFSKIIVSENAKN------------------
296037023  ---TADVIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQRGLERVTEAEREELKNYTFELLFELYDNEVEYTQDLY--DEVGLT-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEGLFPKDENPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
142354045  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYVGYKFQKGMERENPAYRAEIKAYAYDLLLELYENEIKYTADLY--DPHGLT-EDVKHFLHYNANKALMNLGFEALFPHETNPAI-MSALSNADENHDFFSGSGSSYVIG------
99080359   ---TADLIRLIIRDEAIHGYYIGYKFQRGLERASEAERKELKDFAFGLLFDLYDIEARY-TEQLYDG-LGLT-EDVKNFLHYNANKALQNLGFEALFPEETNPAI-MAALSPGSDENDFFSGSGSSYVKAVATEDD
296128314  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQKGLERVSEAERAELKDYTFNLLFELYDNEVEYTQDLY--DELGLT-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEALFPRDENPA--ILAALSPNADENFFSGSGSSYVIGKAVDWD
135193893  ---TADLIRLIIRDEAIHGYYIGYKFQLGYNEASPERQEELRSYTYDLLLELYENEIKYTADLY--DEIGLTAD-VKKFLHYNGNKALMNLGFDPLFPKDE-----------------------------------
308177564  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQKGLENETEERKQELKDYTFELMYELYENEVQYTHDLY--DPVGLS-EDVKKFLHYNANKALMNLGYEAMFPSTTDVSPAILAALSPNADENFFSGSGSSYVIGKAVDWD
269957220  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQKGLALESQERQDEIKAYTFELLFELYENEVEYTEALYGE--LGLT-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEALFPKEENPA--ILAALSPNADENFFSGSGSSYVIGKAVDWD
159184148  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRALDRLGEAQRQEIKDFAFDLLLELYDNEAKYTEDLY--DGVGLT-EDVKQFLHYNANKALMNLGYEALFPAEANPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
142151620  -KGLAQIISWSALDEQQHSEGGCKLFRSLVEETGLSASEE--KAIYYGFKLVVDNELKFIDNIFAKALPSIDKEELKSYIKNRANERLLLLGLNSLFKLTTEELSWFDPTVKGASSNDFF----------------
229818600  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRGLEALAPEQREEIKSYTYELLFELYENEVQYTEDLY--DEVGLT-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEALFPKDENPA--ILAALSPNADENFFSGSGSSYVIGKAVDWD
141842002  ----------------------------------------LKEQCKDSIEEAVELEIKFIDKMFEMGLENLKADDLKEFIKARTNSKLKELGYESIFDYSEN-LDWFYHLTGGHTHTDFFAIRPTDYSKANEGED-
254489413  ---TADLIRLIIRDEAIHGYYIGYKFQRATEQLPQADRDALKDFAFSLMFDLYEIEAHYTAELYDD--LGLT-EDVKAFLHYNANKALQNLGYEALFPAEVNPA--ILAALSPDSENDFFSGSGSSYVIGKAVDWD
194015457  MMQSGEIINLIIRDEAIHGVYVGLLAQEIYNRQTDDVRADLHEWSLGLLTELYENEVAYTDDVY--GAVGL-AHDVKAFVRYNANKALMNLGFDAHFPDEVNPI--VINGLSTKTKADFFSMQGNGYKKATV----
239636654  MTTSGEIIRKILLDESIHGVFTGLDAQSLRNELSESEKQRADQEMYKLLKELYDNEVSYTHLLYDD--IGL-AEDVLNYVKYNGNKALSNLGFEPYFEERENPI--IENALDTTTKNDFF----------------
307944765  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRMQETLSEAERQEIKDFAFSLMFDLYEIEGKY-TESLYDGV-GLT-EDVKHFLHYNANKALMNLGYEALFPDSVNPAI-MAALSNADENHDFFSGSGSSYVIGKAVDWD
140965509  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCKEIKGLQDD-CYEHVIKAAKTMLKAEERYIDKMFEQGIENLKAYDLKQFIRKRLNEKIVELGYSKYFEYDE-----------------------------------
82793227   ----------IQRDEYLQGDFSVMCCN-------HLNNKLRYENVLNYFKAAVELEYNFCVDMLDFDFLKITKDQVKQFLQYLADTMLLNLKYPKHYN-SKYPFAW------------------------------
555172    --GVCLANDYISRDELLHTRAAALLYNTMGADKPHML------WVHNLFKEAVEVEHEFI-LVKSSGVSAVNVDDIRSFLEATADR--------------------------------------------------
143376323  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYVGYKFQKGMELETPAYRAEIKAYTYDLLLELYENEIKYSADLY--DPLGLT-EDVKHFLHYNANKALMNLGFEALFPHETNPAI-MSALSNADENHDFFSGSGSSYVIG------
296118681  ---TADIIRLIIRDESVHGYYIGYKYQQGVKKLSEEKQQEYKDYTFDLMYDLYENELEYTEDIYDD--LGWT-EDVKRFLRYNANKALNNLGYEGLFPTDE-----------------------------------
227494314  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQLGVRESSEARQQELKDYTFDLLYELYDNEEQFTEDLY--DPLGLT-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEALFPAESNPLASLSPNADENH--DFFSGSGSSYVIG------
253990649  ---TADLIRLIIRDEAIHGYYIGYKFQQSLNKYPNSEKKEIKDFTFSLLFDLYENEIKYTEDLY--DIVGWT-EDVKKFLHYNANKALMNLGYEALF---------LSEMTDANENHDFFSGSGSSYVIGKAVDWD
229823057  ---VAEIIKLIIRDESVHGTYTGYKFQLGYNELPEDQQAELKMWVYELCMDLYQNEAKYTQSLY--DQVGWT-EKVKVFIRYNANKALQNLGFDPLFPDTAEDVDVMNGISTGTSNHDFF----------------
140122429  LKGIGQQMKWSVRDESLHSRMGCQLFRHMCEEYPELK-DEVRDDVIRAAELMVEMEHKFIEKMFEMGLENLKADDLKHFIIKRAN---------------------------------------------------
255324325  ---TADIIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQQAYKQLDEEHQAELKEYTFDLLYDLYDNEIDYTEDLYDD--LGWT-EDVKRFLRYNANKALNNLGFEGLFPADE-----------------------------------
254471227  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRGLERLSEAERTEIKDFAFTLLFDLYDLETKYTEDLY--DPLGLT-EDVKHFLHYNGNKALQNLGFEGLFPETVNPMASLSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
300859086  ---TADIIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQQAVREQTPERQEELKEYTFDLLYDLYDNEIQYTEDLYDD--LGWT-EDVKRFLRYNANKALNNLGYEGLFPADE-----------------------------------
259046997  ---VAEIIKLIIRDESVHGTYTGYKFQQGYNELSEQEQEEMKMWVYNLCLELYQNEVKYTQSIY--DQVGWT-EKVKVFIRYNANKALQNLGFDPLFPDTAEDVDVMNGISTGTSNHDFF----------------
138098273  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCEEDDQLLN-LCREDIIKSAETMVTLETKYINKMFEMGIEGIAANDLKHFIK-------------------------------------------------------
269794349  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKGLEKLSPAERDEMKAYTFELLFELYENEVQYTADLY--DGVGLT-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEGLFPKDENPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
141169876  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCRLFRHMCEEDNKLLSA-CKQDVIKAAEIMVDLEEKYIDKMFEMGIEGIKSYDLKQFIRKRTNEKLM-----------------------------------------------
203454817  ---TADMIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQKGLEKETKARQQELKDYTYELLFELFDNEQEYTQDLY--DATGQT-EDVKKFLRYNGNKALQNLGYDALFSRSDNPA--ILSALSPGGDENFFSGSGSTYAKGVVTEDD
38234491   ---TADMIRLILRDKAVHGYYSGYKYQRGLELKPERAN-EMAEFTYSLCDELLDMEKAYTADLYANALEGLTLDGVMSFVYYNADKALMNLGYEPAYEEQA---AHVSPEIIANETHDFFSGSGSAYIIGTAEEWD
240849861  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQLGFAKLDEAKKKEIKDFAFNLLFDLYNIECKYTEDLY--DALGLT-EDVKIFLHYNANKALMNLGFEALFPPRVNPA--ILAALSPNSDENFFSGAGSSYVKAVATTDD
260426338  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRAMERETAERRQELKDYAFGLLFELYEIEGHYTEELYDD--LGLT-EEVKSFLHYNANKALQNLGFEALFPPEANPA--ILAALSPDSENDFFSGSGSSYVIGRAVDWD
308187851  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQQALASADDLRREELQQFAYDLLLALYENEVAYTEALYGD--VGW-VDEVKTFLHYNANKALMNLGYEALFPAAVNPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVMGKAVE--
296393703  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQRGLQMSTPERREELKDFTFSLLFDLYENEVEYTQDLY--DPVGLT-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEGLFPKDENPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
289178104  ---TADVIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKGLEMASDAKRAEMETYTYDLLNELYENEVEYTHSLY--DEVGLS-DDVEKFLHYNANKALMNLGYPALFPSDVNPA--ILAALSPNADENFFSGSGSSYVMGRAEETD
121602770  ---TADLIRLIIRDEAIHGYYIGYKFQLGFAKLNEAQKQEMKDFTFNMLFDLYNIECKYTEDLY--DSLGLT-EDVKVFLHYNANKALMNLGFESLFPSRVNPA--ILAALSPNSDENFFSGSGSSYVIGKAV---
220912864  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRALETVSEERRQEIKDYTFELLFELYENEVQYTHDLY--DGVGL-AEDVKKFLHYNANKALMNLGYEAMFPASVNPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
184201049  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKGLLQESPQRQQELKDYTYDLLDELYENEVAYAEALY--DSVGWT-EDVKKFLHYNANKALNNLGYEALFPRE------MTDVSNADENHDFFSGSGSSYVIGKAVDWD
86156146   MINSGEIINLILRDESVHGVFAQEEFNKMTSREQEFAYKE----AMFILDRLYDLEKAYTKDLY--SSIGLESA-VDVFVRYNADKALMNLGFEPTFNIQDNPL--VLNGLRTDTKTDFFSTKGNGYIK-------
136743270  ------------------------LFRDMCSENNQL-ADLCRKDIISAAETMVKLECKYIDKMFEMGIEGIKSNDLKHFIRKRANEKLVELGLDSHFAYDKDALDWFYHLTGGVTHTDFFAVRPTDYSKAGEGED-
142173048  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRGLEKKSDVEKQMLKDYAFSLMFELYEIEAKY-TEQLYDG-LGLT-EDVKAFLHYNANKALQNLGYEALFPDEANPA--VLAALSPDSENDFFSGSGSSYVIGTAVDWD
256832970  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKGLEAVTPERREELKAYTFDLLYELYDNEVAY-TESLYDGV-GLT-EDVKKFLRYNANKALLNLGYEALFPKDENPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
68068657   ----------IQRDEYLQGDFSVMCCN-------HLNNKLKYESVLYYFKSAVELEYNFCVDMLDFNFLKITKEQVKQFLQYLADTMLLNLKYPKHFN-SKYPFTW------------------------------
310641424  ---SGEIIDLILRDESIHGVYVGVLAQEIYAELDEEEQRDLYQTLVGLLRYLHNNEEQYTEQIY--APIGL-VDDVKVFLRYNANKAMMNLGFDPLFEEEENPIVF-NGISTHTKQHDFFSKKGNGYVRAMNVE--
218680499  ---TADMIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRGLELLGEERRQELKDFAFDLLLELYDNEARYTEALYDR--VGLT-EDVKEFLHYNANKALMNLGYEALFPAEANPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
222102712  ---TADMIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRGLEPLSEEQRQETKDFAFDLLLELYDNEAKY-TEALYDGV-GLT-EDVKKFLHYNANKALMNLGYEALFPPEANPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
218709884  ---TADLIRLIIRDEAIHGYYIGYKFQLAYQSLSEEEQARVKDEAYSLMFSLYEIETQYTESLY--DPVGLT-EDVKHFLHYNANKALMNLGFEALFPDEVNPAI-MAALSNADENHDFFSGSGSSYVKAVATEDD
138272849  ---------------------------LLKKRTPEWFDEEFNNLINSACMKAYEAECGILNWIFESGELDLPKETIFHFIKNRFNNSLAKIGMDPIFEVDFDLLEWFDIEITATKEGDFFYKKQIDYNKKS-----
226365904  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKGLEQLTEAERDDLKNYTFELLFELYDNEVDYTQDLY--DEVGLT-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEGLFPKDENPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
296140644  ---TADMIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQRGLETESPQRREELKDYTFDLLMELYANEEDYTESLY--DEVGLS-EDVKKFLRYNANKALMNLGYEALFPKDANPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
33340378   --GIAQAVQKIMLDEILHTKIDIEVLKETLRDD--EWQKAFQQEIKVILDEVVESEEKWSYYIFGRAVVGLNTKLLHEWVYYNAAPLYDMFGIPRDFVAPKEPLKYMIKKMEIDKEQNAQEQQNGAY---------
270292678  ---VAEIIKLIIRDESVHGTYIGYKFQLGFNELPEEEQEKLKEWMYDLLYTLYENEEGY-TESLYDGV-GWT-EEVKTFLRYNANKALMNLGQDPLFPDSANPIV-MNGISTGTSNHDFF----------------
241888586  ---SGEVIRKILLDETIHGSFAQEVFKTLTAEEQERAEKEM----YKLLLDLYENELVYTKDIYSE--IGL-YEEVKDYVEYNANRALANLGYPGYFEDKENPI--IENAMNTNTKNDFFSVKGDGYVVSMNVE--
92112513   ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQQALARESAERQQEIKDATFDLLLELYDNEVHYTESLYDD--VGLT-EEVKAFLHYNANKALMNLGYEPLFPGATNPA--ILAALSPGAEENFFSGSGSSYVIG------
114766102  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFRGLELESPERR-QELKDYAFGLLFELYDIEARYTEELY--DGIGLT-EEVKAFLHYNANKALQNLGFEALFPPEANPA--ILAALSPDSENDFFSGSGSSYVIGRAVDWD
82778048   ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKSLEKISEAQREELKSFAFDLLLELYDNELQYTDELYAETPW---ADDVKTFLCYNANKALMNLGYEPLFPAEVNPA--ILAALSPNADENFFSGSSSSYVMGKAVE--
171779596  MANIAEIIKLIIRDESVHGTYIGYKFQLGFNELSEKEQDDLRDWMYDLLYQLYENEENYTKTLY--DQVGWT-EEVLTFLRYNANKALMNLGQDPLFPDTANPIV-MNGISTGTSNHDFF----------------
300780546  ---TADIIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQVGLRDESQQRQDELKEHAFDLLYDLYDNEIQYTEDLY--DPLGWT-EDVKRFLRYNANKALNNLGYEGLFPVDE-----------------------------------
227876446  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQVAMRESSSSRQEELRDYTYSLLTDLYDNEVLYTETLY--DTLGLT-EDVKKFLHYNANKALMNLGYEALFPPEENPA--ILAALSAEENHDFFSGSGSSYTIGTA----
183598095  ---TADLIRLIIRDEAIHGYYIGYKFQKSLLKYDEKTQKEIKDFTFSLLFDLYENEVNYTQELY--DTVGWT-EDVKKFLHYNANKALMNLGYEALFPDV------VTDVSDANENHDFFSGSGSSYVIGKAVSWD
140369654  -----------------------------------------------MYMDVIREEKDWADYLFSKGVIGLNANILKDFVDYTANTALKEIGIKYNQPAPKSPIPWFNKHSDTKKQTALQENESTNYVIG------
225351964  ---TADVIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKGLELVSEDKRGELRDYTYDLLNELYDNEVEYTRSLYE--PVGLT-QDVEKFLRYNGNKALMNLGYPALFPQDVNPLAALSPNADENH--DFFSGSGSSYVMGKSVETD
227504013  ---TADIIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQNGYNELPAEKQEEIKGYTFDLLYELYDNEIDYTEDLY--DELGWT-EDVKRFLRYNANKALNNLGFEGLFPADE-----------------------------------
300741626  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRGLAKESPERQAELKEYTFNLLYELYENEVAYTHSLY--DGVGWS-EDVKKFLHYNANKALMNLGYEAMFPASTNVSPAILSALSPNADENFFSGSGSSYVIGKAVDWD
143375221  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYVGYKFQKGMELETPAYRAEIKAYTYDLLLELYENEIKYSADLY--DPLGLT-EDVKHFLHYNANKALMNLGFEALFPHETNP---------------------------------
94985875   MSHMGEVFTLICADEALHGSYVGLLFQERFAALPQGEQAAVRARFEQLAREFYENECAYTDEVY--AEVGL-ASEVKTFVRYNFNICCDNLGLERLFPEEENPL--VLNGIRATGGTDFFSIKAGGYAKITA----
296455120  ---TADVIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKGIAQLSDAERLDLQDYTYDLLNELYDNEVEYTQSLYDR--VGLT-DDVEKFLRYNGNKALMNLGYPALFPADVNPLASLSPNADENH--DFFSGSGSSYVMGKAEETD
281491477  MINSAEIIKLIIRDESVHGTYIGYKFQLGFNELSEDEQGEFRDWMYELLYQLYENEEKYSHLLYDK--VGWT-DEVLTFLRYNANKALMNLGQDPLFPDTANP---------------------------------
228957728  -----------VKDESIHGVFVGILAQQIFAELSTEEQQEVQKETQELLMELYEIEMAYTEEIY--TSIGL-VEDVNRFVRYNANKGLMNLGLEPKFEEEENPIV-LNGLRTDTKNHDFFSVKGNGYVKATNVE--
297567587  ---SGEIISLILRDEAIHGVYVGMLAQQVYARLPEGEQSRLRTALREDLEKLSALEEAYTEELY--APIG-RVEEVRRFCRYNADKALMNLGQPPYFGVRANPV--VLAGISLRTKNDFFSTKGNGYVKA------
258622932  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQLAYRQLDEAQQAQIKDYAFSLLFDLYEAEASYTEFLY--DPVGLT-EEVKHFLHYNANKALMNLGFEPLFPEEVNPA--ILAALSPNADENFFSGSGSSYVIGQAVDWD
227542806  ---TADIIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQRMQDNLSQAEKDELKDYTYDLTLDLYDNEEQYTEDMY--DELGWT-EDVKRFLRYNANKALNNLGYEALYPSDETVSPAILSALSPNADENFFSGSGSSYVIGAVADWD
203288309  MVNSGEIINLILRDESVHGVFVGLL---AQEEFDKMTMKEQELAYKEMLEKLYSLEREYTKELYSC--VGLESA-VDVFVRYNADKALMNLGFDTKFNIKDNPL--VLNGLRTDTKTDFFSTKGNGYIK-------
254702722  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRALEVLSEEKRQEIKDFAFELLLELYDNEVRY-TEALYDGV-GLT-EDVKKFLHYNANKALMNLGYEALFPAEANPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAV---
295397900  LPNVAEIIKLILRDESVHGTYFQIAFNQLSKEEQE----DMQNWAFSLLFELYENEAKYSEYIYDD--LGWT-EDVKIFLRYNANKALQNLGFDPLFPDT------------------------------------
136280180  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQRALEREPEERRQELKDYAFALLFDLYEIEARYTAELY--DGIGLT-EDVKAFLHYNANKALQNLGYEALFPPAANPA--ILAALSPDSENDFFSGSGSSYVIGKAVDWD
143376717  --------------------------------------------------EVIQEEKAWADYLFKKGVIGLNSQILKDFVDYTAFAKLKDIGIKYLEEHPKTPIPWFNKHVNINKKTALQENESTNYVIG------
260904342  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKGLESQSEERKQELKDYTMNLMFELYENEVAYTHDLY--DSVGL-AEDCKMFLHYNANKALMNLGYEAMFPTEVNPA--ILAALSPNSDENFFSGSGSSYVKAENTEDD
225868773  ---VAEIIKLIIRDESVHGTYIGYKFQLGFNELSESEQESLRDWMYDLLYQLYENEEQYTKTLY--DEVGWTEEVM-TFLRYNANKALMNLGQDPLFPDTANPIV-MNGISTGTSNHDFF----------------
297570727  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQQAVKRASAERQAELMDYTYSLLEDLYENEEGYTESLY--DEMGLT-EDVKMFLRYNANKALMNLGYEALFPADQNPA--ILAALSPNADENFFSGSGSSYVIGTAEDWD
261343568  ---TADLIRLIIRDEAIHGYYIGYKFQKSLATYNEQQQNEIKEFTFSLLFDLYENEIKYTQELY--DSVGWS-EDVKSFLHYNANKALMNLGYEALFPEA---ITQVSPEIDANENHDFFSGSGSSYVKAVSTEDD
119387083  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQRGLERLGEAERAALKDFAFSLIFDLYDIEAKYTAELY--DGIGLT-EDVKSFLHYNANKALQNLGYEALFPPQANPA--ILAALSPDSENDFFSGSGSSYVIGKAVDWD
145296522  ---TADVIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKAVAKETPERQEELKEYTFDLLYDLYDNETQYSEDLYDD--LGWT-EDVKRFLRYNANKALNNLGYEGLFPADENILSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVKAENTEDD
85726187   MVNSGEIINLILRDESVHGVFVGLLAQEEFNKMTFKEQAFAQREATLILERLYYLESAYTKDLY--SSIGLEGA-VDVFVRYNADKALMNLGFDSAFNIRDNPL--VLNGLRTNTKTDFFSTKGNGYIK-------
268590425  ---TADLIRLIIRDEAIHGYYIGYKFQKSLAQYDENTQKEIKDFSFSLLFDLYENEVKYTQELY--DTVGWS-EDVKKFLHYNANKALMNLGYEALFPDT------VTDVSDANENHDFFSGSGSSYIIGKAVSWD
256111767  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRALEVLSEEKRQEIKDFAFELLLELYDNEVRY-TEALYDGV-GLT-EDVKKFLHYNANKALMNLGYEALFPAEANPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAV---
260579705  ---TADIIRLIIRDESVHGYYIGYKYQRALENETPERQEELKEHTFDLLLELYDNEAQYTEDLY--DELGWT-EDVKRFLRYNANKALNNLGYEGLFPADE-----------------------------------
300932708  ---TADIIRLIIRDESVHGYYIGYKYQRAMEQESAARQEELKDHTFDLLLELYDNEAQYTEDLY--DELGWT-EDVKRFLRYNANKALNNLGYEGLFPADE-----------------------------------
138743621  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHMCDEYPELL-EEVKGDVIKAAQYMVEMEHSFIDKMFEMGLENLKSKDLKEF---------------------------------------------------------
227833933  ---TADIIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQQGYQKLSEPEQEEMKGYAFDLLYDLYENEIDYTEDLY--DELGWT-EDVKRFLRYNANKALNNLGFEGLFPADESPLSSLSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAEEWD
239833484  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRGLERLNGEQKQEIKDFAFELLLELYDNEVRY-TEALYDGV-GLT-EDVKKFLHYNANKALMNLGYEALFPADANPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAV---
141426792  LKGIGQQMKWSVRDESLHSKMGCQLFRHICSEYPELL-EEAKADIYKAAEIIRDLEHKFIDKIFEMGLENLKKDDLKE----------------------------------------------------------
227833759  ---TADIIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQQQVKHLDQAQQAELQSKVIDLLLDLMDNEEHYTRDLY--DPLGWT-EDVLAFLRYNANKALNNLGYDGIYPQDMNPMTSLNPGADENH--DFFSGSGSSYVIGTA----
257069608  ---TADIIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKAVEKLSAERQAELKDYTFSLLMELYDNEEVYTEDIY--DPVGWT-EDVKVFLRYNANKALMNLGYEGLFPQEANPLASLSPNADENH--DFFSGSGSSYVMGKAVEWD
138478112  ----------------------------------------------------VEMEHKFIDKMFEMGLENLKSKDLKNFISKRANEKLKELGYDEIFQYNENELEWFYHLTGGTTHTDFFAVRPTDYSKAGEGED-
139863091  -----------------------------------------------------------------GDLEGCNKEDLISFIKHRVNTKMGDLGYEGVVNGDPNAMKWFDSLSAGKQHTDFFASRVTNYSKGN-MSWD
254819781  ---TADIIRLIIRDEAVHGFYIGYKCQRGLAELSEPERSGHREYTYELLNALYTNEIDYAHDLY--DGLGWT-DDVLPYMRFNANRALANLGYEPMFGPSDNPA--VLSALDAGENHDFFSGSGSSYVIGSDADWD
270291189  ---VAEIIKLILRDESVHGTYIGYKFQLGMKDLGENEQQELKDWMYNFLYDLYANEEKYVHKVY--DQVGWT-EEVLTFTRYNANKALMNLGQDPLFPDTENPIV-MNGISTGTSNHDFF----------------
300173988  MLNVAEIIKLIIRDESVHGTYIGYKFQIGFNQLPAEEKSELQSWMYDLLYELYENEEKYTHQLYDD--LGWT-EQVLTFLRYNANKALMNLGQEPMFP--------------------------------------
282916074  MTTSGEIIRKILLDESIHGVFTGLDAQHLRNELSESEKQKADQEMYKLLNDLYLNEESYTKMLYDD--LGIT-EDVLNYVKYNGNKALSNLGFEPYFEERENPI--IENALDTTTKNDFF----------------
227891214  ---VAEIIKLILRDESVHGTYIGYKFQLGFNELSDDEQEEFTSWMYDLLYELYENEEKYTHLLYDK--VGWT-DDVLVFLRYNANKALMNLGMDPLFGYAQNVNPVVMNGISTSTSNDFF----------------
269217712  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKALAKASQERRDELQEYAYSLVMDLYDNEELYTESLY--DEMGLT-EDVKMFLRHNANKALNNLGYEALFGPDQNPLAALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGTAEDWD
306833073  ---VAEIIKLIIRDESVHGTYIGYKFQLGFNELSEEEQDNFREWMYDLLYQLYENEENYTKSLY--DGVGWT-DEVLTFLRYNANKALMNLGQDPLFPDTANPIV-MNGISTGTSNHDFF----------------
25028975   ---TADVIRLIIRDEAVHGYYVGYKYQKALARESAQRQEELKEYAFDLLYDLYENETQYTEDLY--DELGWT-EDVKRFLRYNANKAMNNLGYEGLFPADE-----------------------------------
13274105   ---TADVIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKAVAKETPERQEELKEYTFDLLYDLYDNETQYSEDLYDD--LGWT-EDVKRFLRYNANKALNNLGYEGLFPADENILSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVKAENTEDD
227510692  -PNVAEIIKLILRDESVHGTYIGYKFQIGFNQLPKTKQEDLKNWLYDLLYKLYANEEKYTHLLY--DQTGWT-DDVLVFIRYNANKALMNLGQDPLFPDTANPVV-MNGISTSTANHDFF----------------
295395248  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQRALANESTERRDELKDYTFALLYDLYENEVQYTHDLY--DSVGLS-EDVKKFLNYNANKALMNLGYEAMFPSTVNPLSALSPSSDENH--DFFSGSGSSYVKAENTEDD
238762669  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQKGLEKVDISRRQEIKNFAYNLLQDLYDNEVRYTADLY--DGVGWT-EDVKKFLHYNANKALMNLGYEALFPADQNPA--ILAALSPNADENFFSGSGSSYVIGKAVDWD
306834752  ---TADMIRLILRDKAVHGYYSGYKFQRGLDHATEDRREEMREFTFDLVRKLYDLEMRYSGELYEPY--GL-MDDVATFVRYNANKALMNLGYPNLFPYEENPLAALTPGSDENH--DFFSGSGSSYIIGKAVEWD
291618545  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKALEQVDEGRREALQQFAIDLLLALYENEVVYTEALYGD--VGW-AEEVKTFLHYNANKALMNLGYEALFPAEVNPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVMGKAVE--
194172964  ---VAQLVQKIMLDEMLHSKGDFAIIDILLNDPAWEKSLEIKGELKEILDEVRTKEYGWSDYIFGRAIIGLNSPLLKEWVDYNCSPIYDYYGIDKDFPPTKDPLPFMQVWMSLQQTAN-QEMSNTDYRVNTTVND-
302023955  ---VAEIIKLIIRDESVHGTYIGYKFQLGFNELSEEEQDKLRDWMYDLLYQLYENEEGYTRSLY--DAVGWT-EEVLTFLRYNANKALMNLGQDPLFPDSANPII-MNGISTGTSNHDFF----------------
298345735  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQLAMRESSESRRQEMKDYTFSLLMDLYDNEELYTETLY--DPLGLT-EDVKKFLKYNANKALMNLGYEALFTADQNPLAALSPAADENH--DFFSGSGSSYAIGTA----
296038769  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKCRKALERLDASARDAHRRYTYALLETLYANEVAYAADLY--DEVGWTAEVVS-YMRFNANKALANLGYEPMFRASENPA--ILSALDAGENHDFFSGSGSAYVIG------
227548647  ---TADVIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQRGQADLSQAERDELKDYTFNLLYDLYENETQYTEDIY--DPLGWT-EDVKRFLRYNANKALNNLGYEGLFPQDE-----------------------------------
238794433  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQQGLEKVDNARRQEIKNFAFDLLQDLYDNEVRYTEDLYDK--VGWT-EDVKKFLHYNANKALMNLGYEALFPASQAA---VSPAINADENHDFFSGSGSSYVIGKAIDWD
84997706   ----------ITNDRIIHTRFAHCTFRLLQ-------NKMLESEVLEIIKQALKLEYQFILQYFTIQFFNLSTNVIKSYLEWIGNNILLVCGYKTLY-TSEFDIDWLNHPINIQKQTN------------------
118586508  MANVAEIIKLIIRDESVHGTYIGYKFQLAYKELTEQEQKELNSWAYDLLYDLYDNEEKYTH-QLYDEIDWF--DDVMIFLRYNGNKALMNLGLEPMF---------------------------------------
308183791  ---LSEVIKLVIRDESVHGTYLGYKFQLGYNELSATEQKTFKKWMDELLDDLLENEFAFTEEVY--APIGL-AEDVKQFVHYNANKALQNMGLESRFPNAENPI--VMNGISTETANDFF----------------
300718018  ---TADLIRLIIKDEAVHGYYIGYKYQKALEKESPARKDELQQFAVELLLALYENELAY-TEALYDGV-GWS-EEVKKFLHYNANKALMNLGYEALFPADVNPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVMGKAVD--
290873873  -------------DEDLHGVVSAEIINQYYAEIGRPLSEDTREKIRQAIDHVYAHECRIVDMAIPGGELGESAENYKAFVRYRLNVWCRRLGLEDHFENDDTPIDWFEMNTYAYKMIDFF----------------
136414876  LKGISNVVEATSKEEQIHGDFGIDVIRIIKDENPTWFGEEYNTIVKVMCDEAFESESKIIDWIFEAGEL-------------------------------------------------------------------
218296962  -KGIANAVEATSKEENIHGLFGVELLRLLREERPELFGEAFVEEVLRAAQELFRAEEALVDWIFGGDTPWVRGEEVLEFVKDRYNQVLALHGLPGPFQVRDEVLKWFALELLADKDVDFFNKRSVAYAR-------
227431268  MLNVAEIIKLIIRDESVHGTYFQIGFNKISAEERT----ELQSWMYDLLYELYENEEKYTHELYDD--LGWT-EQVLTFLRYNANKALMNLGQEPMFP--------------------------------------
28377561   LPNVAEIIKLILRDESVHGTYIGYKFQLGFKDRSEKQQAEFKDWMFDFLYKLYENEENYIHLVY--DQIGWS-DEVLTFSRYNANKALMNLGQDALFPDTANPVV-MNGISTGTSNHDFF----------------
213965886  ---TADIIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQRNLERLTQAERDELKDYTFDLMFDLYDNEIQYTEEMY--DELGWT-EDVKRFLRYNGNKALNNLGYEGMFPADETVSPSILSALSPNADENFFSGSGSSYVMGAEVTQD
307547024  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRALEKESAERQRQIKDTTYDLLLDLYDNEVQYTESLY--DEVGLT-EDVKAFLHYNANKALMNLGYEALFPNAT-----------------------------------
261820460  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRGLAKADPARQQQVKNFAYDLLQDLYDNEVLYTQELY--DGVGWT-EDVKKFLHYNANKALMNLGYEALFPASVNPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
227358546  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQNQLLNKSSLEKQDIKDFAFSLLLDLYDNEVKYTEDLY--DSVGWT-EDVKKFLHYNANKALMNLGYEALFPDETNVSPAILSSLDANENHDFFSGSGSSYVIGKTIDWD
295397108  LENVAEIIKLIIRDESVHGTYFQLGYNQLSIDE----QNELKDWMYALLFDLMENEEKYTEEIYTQ--VGWTKE-VNTFVHYNANKALQNLGFEPFYPTAENVNPIVMNGISTDSSNDFF----------------
296117839  ----ADIIRLIIRDEAIHGYYIGYKYQNYLK-NDKARHAANQDEIVDLLLDLYDNESHFTEAVY--DQIGWT-EDVKAFLRYNANKAMNNLGYEAIFPQEECKFNVMTSLDSANENHDFFSGSGSSYVIGKAEEWD
213966196  ---TADMVRLILRDKAVHGYYSGYKFQRGVETYDTATQRQMKAFVFELLDELYQLELRYSEALY--QPLGL-YDDVANFIRYNANKALMNLGYPQRFNHDETAFK--PEILSDENH-DFFSGSGSAYVIGADEDWD
222150734  MTTSGEIIRKILLDESIHGVFTGLDAQSLRNEMTEDEKIRADKEMYDLLKELYANEESYTKMLYDR--VGLT-EDVLNYVQYNGNKALANLGFEPYFEEKGNPI--IENALNTSTKNDFF----------------
170765644  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIG--YKHQKNQEKISLTEELKRFAFDLLLELYDNELQYTDELYAETTW---ADDVKAFLCYNANKALMNLGYEPLFPAKVNPA--ILAALSPNADENFFSGSGSSYVMGKAVE--
138922675  -----QQVKYTRNEENIHALVGMKIINTIREEYPELFDKELEERVLSEAIEAYESEAKIIDWMVGVKEDGLSADHLKEFIKERINESLKGINF-------------------------------------------
144016581  -----------------------------------------------------QLELDFIRKCYEGDLEGCSQYDLENFIKNRVNIKLGDLGYKGIVSDIDERMKWFDHLSAGKQHTDFFANRVTNYSKGN-MNWD
25027435   ---TADVIRLIIRDEAIHGYYIGYKYQKHIATLSPEKQATNHDEAVELLLDLYDNELEYTRHVYDD--LGWS-EDVSAFLRYNANKAMQNLGYESIFPVDQCKFDVMTSLDSSNENHDFFSGSGSSYVIGSDEDWD
172041159  ---TADIIRLIIRDESVHGYYIGYKYQRALENESPERQEELKGFVVEQLLDLYDNEVEYTESIY--DEIGWT-EDVKRFLRYNANKAMNNLGYDGLFPVEE-----------------------------------
300934659  ---TADMIRLILRDKAVHGYYSGYKF-QRGLENHPERTAELSEFTHALLEKLFELEVLYSAELYE--PLGL-MPDVVKFVKYNANKALMNLGYHPHFAAEE-----------------------------------
307132178  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQQGLKRVGTQQQRDLQAFAYDLLQTLYDNEVDYTHELYDD--VGWS-DDVVKFLHYNANKALMNLGYEALFPADVNPA--ILAALSPGAEENFFSGAGSSYVIGKAVEWD
283786769  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKGMEKLPDAAREDLKNFALDLLMELYDNEVRYTEELYADTGH---AEDVQAFLCYNANKAMMNLGYEALFPAEVNPA--ILAALSPNADENFFSGSGSSYVMGKAVE--
301066519  ---VAEIIKLIIRDESVHGTYIGYKFQLGFNELPEAEQQTLKDWMYDLLFDLYENEEKYTNDLYAKT----NTDEVLTFLRYNANKALMNLGQETAFPDTANPIV-MNGISTSTANHDFF----------------
259502687  ---VAEIIKLILRDESVHGTYVGYKFQVGLHERTEKQQQDMKDWMYNFLYELYDNEEKYTHLLYDK--IGWT-DDVLTFIRYNANKALMNLGQDPLFPDTANPVV-MNGISTSTSNHDFF----------------
31793160   ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKCQRGLADLTDAERADHREYTCELLHTLYANEIDYAHDLY--DELGWT-DDVLPYMRYNANKALANLGYQPAFDRDTNPA--VRAALDAGENHDFFSGSGSSYVMGTDTDWD
270265355  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQKGLEKVDATRRQQVKNFAFDLLQDLYDNEVRYTEELY--DGVGWT-EDVKTFLHYNANKALMNLGYEALFPPAVNPLSALSPNADENH--DFFSGSGSSYVIGKAVDWD
116333244  ---VAEIIKLILRDESVHGTYIGYKFQLGMKELTDAEQQQMKDWMYDFLYQLYDNEEKYTHTLY--DQIGWT-EKVLTFIRYNANKALMNLGQDPLFPDT------------------------------------
81428551   ---VAEIIKLIIRDESVHGTYIGYKFQLGFNELAKAEQEELQNWMYDLLYDLYANEEKYTHEVY--DGTGWT-EEVLTYLRYNANKALMNLGQGALFPDTANP---------------------------------
283835589  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKGLAHISESAREELKNFALDLLMELYDNEAQYTDELYAETGW---ADDVKAFLCYNANKALMNLGYEALFPAEVNPA--ILAALSPNAEENFFSGSGSSYVMGKAVE--
70926559   ----------------------------------HLNNK-LKYEVLDYFKTAVDLEYNFCVEMLDFDSLKITKDQVKQFLQYLADTMLVNLKYSKHYN-SKYPFTWFSKIIVSENAKN------------------
256848140  ---VAEIIKLILRDESVHGTYIGYKFQVGMRQLTEKQQQDMKDWMYNFLYELYDNEGNYTHLLY--DQIGWT-DDVLTFIRYNANKALMNLGQDPLFPDTANPVV-MNGISTTTSNHDFF----------------
228904848  ---SGEIIALILRDEAIHGVFAQEIYENQLTE---AEQQEVDKEAIQLLEMLYANELDYTNDVLGKDMI----EEVNKFLRYNANKAMMNLGYDQYFDDEVNPI--VQNGLQTKTKQDFFSVKGNGYVKAINVE--
269941513  MVHSGEIIRKIILDETIHGSGAQVIFEKFSKEEQE----DIRKELMELFDQLYFNEVEYAASLYDK--LGLT-EDVIRYIQYNGNRALMNLGWETVFN--PEPFNPIVENGLRTDTTNFF----------------
227505793  ---TADVIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQQAVKQLNPAQQQGLKDSVFDLVFDLYDNEITYTEKIY--DALGWT-EDVKRFLRYNANKALNNLGYEGLFPSDECR---VDPAIDANETHDFFSGSGSSYVIGKAEEWD
308747564  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKGLEKIPPARREALRNEAVDLLMNLYENELAYTEALY--AQTGWT-EEVKRFLCYNANKALMNLGYEALFPADVNPA--ILAALSPNADENFFSGSGSSYVMGKTVDWD
237785987  ---TADVIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQRGQEALTQSERDGLKEYTFDLLYELYDNETQYTEDLY--DELGWT-EDVKRFLRYNANKALNNLGYEALFPADE-----------------------------------
238755711  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQKGLEKVDAVRRQEIKNFTFELLQDLYDNEVRYTEELY--DGVGWS-EDVKKFLHYNANKALMNLGYEALFPANEVT---VSAAINADENHDFFSGSGSSYVIGKAVDWD
227528386  ---VAEIIKLILRDESVHGTYFQIRYRALAEEEQE----KLKFEIVNLLYDLYQNEEKYTHELY--DELGWT-EDVGIFLRYNANKALMNLGFEPLFEETANPVV-MNGISTSTSNHDFF----------------
209877300  ----------IRRDELFQAEFCLSIARSMK-------TKPSNEYIISMLENAITIEKGFIFSIFNLEILEIPREDIVAYLLFSADEILVELKYPRHFNVS-NPF---SELIS------------------------
135751705  -----------------------------------------------------QMEHKFIDKIFEQGLDNLKAQDLKEFINKRTNEKLVELGYESEFEFDEEALDWFYHLTGGHTHTDFFAVRPTDYAKAGGENWD
10957415   MVSAGEIFNLIILDEALHGVY----VALLAQEKFATMNAAEQADAQAWFDDTLQAELAYTEQLYAN--VGLTGE-VKKFIRFNFNVLADNLALPRPFGDEDNPI--VQNGIQARGTTDFFSAKGSSYSK-------
152964774  ---TADLVRLIIRDEAVHGYYIGYKFQRGLELVDQAKRDEIKDYAFELLYELYDNECKYTADLY--DGVGLT-EDVKTFLHYNANKALMNLGYEGMFPSD---MTKVDPSINADENHDFFSGSGSSYVIGKAV---
295398337  ---LAELIKLVIRDESVHGTYLGYKFRQDFEELTQDEQEAFTQWMYSFLEELLEKEFAFTEELYTE--IGL-AEDIKTFVKYNANKSLQNMGFGIYFENAVNPI--VMNGISIETSNDFF----------------
251788642  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQQGLKRLSTPEQRDLQLFAYELLQTLYDNEVDYTHELY--DSVGWSGDVIK-FLHYNANKALMNLGYEALFPADVNPA--ILAALSPGAEENFFSGAGSSYVIGKAVE--
137719512  ----GEMVNLILRDESIHGLYVGKLAQEIFQEFDEAKKEELKGWMFNLLHKLYK-EQSELVESIYDPVE--LSHDVKTFVRYNANKALMNLGFDPVYPQEENPV--IINGLNTETKTDNFSMKGNGYQK-------
71894414   LPNTSDIIRLILRDKVLHNYYSGYKYRQKVEKLPKEKQAEYKEFTFKIMYELIELEKDFLRELY--DGFGL-ADEAIAFSLYNAGKFLQNCGYESPFKISPEVFAQLSARADENH--DFFSGNGSSYVMGVS----
142171474  ----AFMIRLISMTGNCHSDGGSALFRELVKEQG--LTESEIAEIKAGFDTVIENEYSFLGNIFDNTAIPIALSDLKAYIKSRANNRLKNLGLPQLISASASISSWFDPMVKGQTNTDFF----------------
162448128  ----GEIINLILRDESIHGRLAQEVFETFSNELQEQLT----QWVHDFLLE-LYHEQNELVESIYDAVE--LSHDVKIFVRYNANKALMNLGFDPYFEPEDNPV--VLNGLNTETKTDNFSMKGNGYQK-------
259504581  ----GEIINLILRDESIHGLYIGNLAMELYRKFDAETQASLYEWLTTYLDAIYEEEVELIEAIYPVEL----SHDVKIFVRYNANKAMMNLGFDAYYEYEENPV--VLNGLNTETKTDNFSMKGNGYQKSESLHDD
260599071  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQQGLAQVDDARRESLKTFALDLMMELYDNELAYTEALYRD--VGW-VDDVSAFLCYNANKALMNLGYEALFPAQVNPLAALSPGADENH--DFFSGSGSSYVMGKAVEWD
142024168  ----AFMIRLISMTGNCHSDGGSALFRELVKEQG--LTESEIAEIKAGFDTVIENEYSFLGNIFDNTAIPIALSDLKAYIKSRANNRLKNLGLPQLISASASISSWFDPMVKGQTNTDFF----------------
140392179  ----------------------------------------------------VELEEKYIDKMFEMGIEGMRSFDLKQFIRKRANEKLKELGYRRFFHYDKN-LDWFFHLTGGHTHTDFFAVRPTDYSKANEGED-
157148214  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKGLEKLSESERDELKHFALDLLMELYDNESRYTEELYAETGW---VADVNAFLCYNANKALMNLGYEALFPAEVNPA--ILAALSPNADENFFSGSGSSYVMGKAIE--
293572347  ---LAELIKLVIRDESVHGTYLGYKFRQDFNELSITEQENYTNWMYSFLEELLDNEFAYTEEVYSE--IGL-VEDIKTFVKYNANKSLQNMGFDIYFKDASNPI--VMNGISIETANDFF----------------
293556439  ---LAELIKLVIRDESVHGTYLGYKFRQDFEELTLEEKDEFTNWMYTFLNELLKNEFAYTEEVYSE--IGL-VEDIKTFVKYNANKSLQNMGFGIYFEDAVNPI--VMNGISIETANDFFSQVGAGYLMGGA----
304373441  LPNTSDIIRLILRDKVIHNYYSGYKYQKKVEKLPLKKQEEMKKFVFDLLYELIDLEKTYLNELYSE--VGL-AEEAIKFSVYNAGKFLQNLGYDSPFTEEETRIPEIFNQLSARADENFFSGNGSSYVMGVSEEWD
143259958  -----------------------------------------------------------------GDLENLKADDVKEFIKARTNSKLKELGYEGIFEFDKENLDWFYHLTGGHTHTDFFAIRPTDYSKANGEDWD
194246584  ---SGEIINLIIRDESVHGVYIARLALNIYNSFDKLIKDELSKWMYDLLKYFYQEQIALVKSVYNEHYL---INDVNKFVRYNANKALMNLGFNPYFEKEENPV--ILNGLNTETKTDNFSMKGNGYQK-------
300362837  LPNTADIIRLILRDKVIHNYYSGYKYQLAVKKLAPAKQAEMKKFVFDFLDKLIDLEKKYLHELYDDFDL---VDDAIHFSLYNAGKFLQNLGYDSPFYISPEVFAQLSAQADENH--DFFSGNGSSYVMGTGEEWD
32491358   ---TSDLIRLIIRDEAVHGYYIGYKFQKDLISLNEKEKKNIKDFAFNLLYKLYENEINY-SYSLYKDII--PIKNIISFLNYNANKSLMNLGYEQYFPDDENP-DILSALTNSNENHDFFSGSGSSYVMGTVLTKD
284931055  LPNTSDIIRLILRDKVIHNYYSGYKYRLKVQKLPKEKQEEYKKFVFEILDKLIELEKDFLRELY--DGFGL-ADEAIAFSLYNAGKFLQNCGYESPFKISPEVFAQLSARADENH--DFFSGNGSSYIMG------
184156148  ---LSEVIKLVIRDESVHGTYLGYKFQQAFAELTPDEQTRFRAWMDDLLADLLENEFAFTEVVYPIQMV----EDVKQFVRYNANKAMNNMGFAAIFNHAANPI--VMNGISTETANDFF----------------
295097265  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKGLEKVSAEKREELKGFALDLLMDLYDNELSYTEELYAGTGW---EEDVKAFLCYNANKALMNLGYEALFPAEVNPA--ILAALSPNADENFFSGSGSSYVMGKAVEWD
221309908  --------------------------------------KELYAWALNLLQELYENELEYTEDVY--DQVGL-APDVKKFIRYNANKALNNLGFDHWFEEEDNPI--VINGLNTKTKSDFFSTKGNGYKKATV----
227878534  LPNTADIIRLILRDKVIHNYYSGYKYQLAVKKLAPAKQAEMKKFVFDFLDKLIDLEKKYLHELYDDFDL---VDDAIHFSLYNAGKFLQNLGYDSPFYVSPEVFAQLSAQADENH--DFFSGNGSSYVMGTGEEWD
12045084   LPNTSDIIRLILRDKVIHNYYSGYKYQRKLEKLPLAKQKEMKAFVFELMYRLIELEKDYLKELYEG--FGI-VDDAIKFSVYNAGKFLQNLGYDSPFTAAETRIPEIFAQLSARADENFFSGNGSSYVMGVS----
197294249  ----GEIINLIIRDESIHGVYIGRLATELYHLFDDDTKKELKTWLDATMKTLYKEQMELVKEVYSK--LSYLEEDVQKFVRYNANKALMNLGFDAFFP-EENVNPVVLNGLNTETKTDNFSMKGNGYQKSEALKDE
71034151   ----------VSKDRHIHTRFAHCTFTLLQH-------KMLESDVVQLIKEALKLEYDFANKFLPMAITQMLTDVLRGYMEWVGNNVLMVCGYRTLY---------------------------------------
306827912  MPNTSDIIRLILRDKVIHNYYSGYKYQQKVARLSPEKQAKMKAFVFDLLYELIDLEKAYLRELYAGFDL---AEDAIRFSLYNAGKFLQNLGYDSPFRVSPEVFAQLSARADENH--DFFSGNGSSYVMG------
26553540   LPNTLDIIRLILRDKVIHNYYSGYKYQKKVAKLPPEKQAEMKKFVFDLLYQVIDLEKEFLNELY----AGFNADQAIKFSVYNAGKFLQNLGYDSPFTPEETEIKFVQLSARADENHDFFSGSGSSYIMGNVEETD
256383837  LPNTSDIIRLILRDKVIHNYYSGYKYQKKVAKLPVEKQAEMKEFVFKLLYELIDLETAYLKELYAGFDI---VDDAIRFSVYNAGKFLQNLGYDSPFSEEETRIPEIFNQLSARADENFFSGNGSSYVMGVSVE--
157310978  ---TADLIRLIMRDEGVHGYYLGYKFQKVMEGALPYERDAVKERVTNLACRLFVNEIPLIEEIYE--PLGLSAQ-VQTFLRYNLNKAMQNLGLENVFPAE------MTRVVDSEETHDFFSGSGSSYVIGQA----
189490606  ----------IAQDEEIHAQFGQEVIKLLKTERGLIAYEDTKAECIKLFWEILMSEVNWLIYLFGRELPGVTLKKMVQWVLFNCNMRAEFLGFELEFP-DKNPLPYMVEYLDL-----------------------
237784654  ---TADMIRLILRDKAVHGYYSGYKFQRGLDAHPERKN-ELQEFTYSLVDELLNLEKIYSGELYG----GITAPNVMAFVYYNANKALMNLGYPALYE--------------------------------------
238896131  ---TADLIRLIIRDEAVHGYYIGYKYQKGLEIVSPGKREELKNFALDLLMDLYDNELAYSRELYGESGW---FDDVSAFLCYNANKALMNLGYEALFPAAVNPA--ILAALSPNADENFFSGSGSSYVIGADDDWD
70606887   -PGLAKMVNYIATDESRHIAFGTYLIARLIKEGGESVYKAAMEHINYLGPYAVGI---FSEPNVPQGVLKLNPEVTVEYAKKLLNVRIQAI---------------------------------------------
259500785  LPNTADIIRLILRDKVIHNYYSGYKYQQKLAKLAPQRQAEMKDFVFALLYKLIDLEKAYLRELYKGFDI---AEDAIRFSIYNAGKFLQNLGYDSPFEAETHIAPEVLAQLSARADENFFSGNGSSYVMG------