gi|254780122|ref|Y MGALKNHFHDEINENFYFHSHPNA----DPDISIEMQISENQRYLDEEISQCNAVVDVFKRSDSTILDKLDAMDDLKTYISLLQATAKNLKSLL---KEY
gi|254781220|ref|Y MGQLKQYYLEEIEANYEFLSAVNPrmgiEPESNYEVEVIEK---LERALKTSKKLIHFRDRTIRTHI-LEDLIEEVNRIIVLAKAHKRRLELKIfedNEV

gi|254780122|ref|Y W----EESLDGEDDEEIYEHPDQEHREDYYANQI
gi|254781220|ref|Y WrlldEAREDCEGCENCSEHPDQEHKEDYYASQI