gi|254780983|ref|Y MIDSALCKFCTQTVIGYIAEFMKMMFIKNPYSFKNYQARLEFSIPKDSNDLYIKL