gi|254780986|ref|Y MNSLPLFGWMAGIGCLGISIALVYLYIHQHFKKRTKQKKVDIAFKKKGSMKKDPTLLLLQGIHDALWDIAKATSALVFLYGASLLCKTIIYWRI