gi|254781083|ref|Y MTYLSVTWNDLVQVSILVFCFVSHFVQRKSFADVHEALERYKKVARVVGPHIPNSNVFSSSVRRTYWSERGDIINALDQDLQDVESIEVFEYLKTRLSDL

gi|254781083|ref|Y EAHRRSMSFYFAKYPKKVGPSVIDVVYPHSHLVKEDKVDEKNSSSELKVDLNKLNAPGSP