1tgo_A

PDB Headers (abridged)

HEADER  TRANSFERASE               23-FEB-99  1TGO       
TITLE   THERMOSTABLE B TYPE DNA POLYMERASE FROM THERMOCOCCUS         
TITLE  2 GORGONARIUS                             
COMPND  2 MOLECULE: THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE;               
EXPDTA  X-RAY DIFFRACTION                           
AUTHOR  K.-P.HOPFNER,A.EICHINGER,R.A.ENGH,F.LAUE,W.ANKENBAUER,        
AUTHOR  2 R.HUBER,B.ANGERER                          

Sequence

> 1tgo_A (A:) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
MILDTDYITEDGKPVIRIFKKENGEFKIDYDRNFEPYIYALLKDDSAIEDVKKITAERHG
TTVRVVRAEKVKKKFLGRPIEVWKLYFTHPQDVPAIRDKIKEHPAVVDIYEYDIPFAKRY
LIDKGLIPMEGDEELKMLAFDIETLYHEGEEFAEGPILMISYADEEGARVITWKNIDLPY
VDVVSTEKEMIKRFLKVVKEKDPDVLITYNGDNFDFAYLKKRSEKLGVKFILGREGSEPK
IQRMGDRFAVEVKGRIHFDLYPVIRRTINLPTYTLEAVYEAIFGQPKEKVYAEEIAQAWE
TGEGLERVARYSMEDAKVTYELGKEFFPMEAQLSRLVGQSLWDVSRSSTGNLVEWFLLRK
AYERNELAPNKPDERELARRRESYAGGYVKEPERGLWENIVYLDFRSLYPSIIITHNVSP
DTLNREGCEEYDVAPQVGHKFCKDFPGFIPSLLGDLLEERQKVKKKMKATIDPIEKKLLD
YRQRAIKILANSFYGYYGYAKARWYCKECAESVTAWGRQYIETTIREIEEKFGFKVLYAD
TDGFFATIPGADAETVKKKAKEFLDYINAKLPGLLELEYEGFYKRGFFVTKKKYAVIDEE
DKITTRGLEIVRRDWSEIAKETQARVLEAILKHGDVEEAVRIVKEVTEKLSKYEVPPEKL
VIYEQITRDLKDYKATGPHVAVAKRLAARGIKIRPGTVISYIVLKGSGRIGDRAIPFDEF
DPAKHKYDAEYYIENQVLPAVERILRAFGYRKEDLRYQKTRQVGLGAWLKPKT

Coordinates

Link to SCOP

Link to Pfam

Link to Protein Data Bank

Structural Domains (with extensions added by structural compactness)

1tgo_A_str_1 (A: 1-34, 116-135)

Sequence

> 1tgo_A_str_1 (A: 1-34, 116-135) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
MILDTDYITEDGKPVIRIFKKENGEFKIDYDRNFFAKRYLIDKGLIPMEGDEEL

Coordinates


1tgo_A_str_2 (A: 35-115)

Sequence

> 1tgo_A_str_2 (A: 35-115) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
EPYIYALLKDDSAIEDVKKITAERHGTTVRVVRAEKVKKKFLGRPIEVWKLYFTHPQDVP
AIRDKIKEHPAVVDIYEYDIP

Coordinates


1tgo_A_str_3 (A: 136-327)

Sequence

> 1tgo_A_str_3 (A: 136-327) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
KMLAFDIETLYHEGEEFAEGPILMISYADEEGARVITWKNIDLPYVDVVSTEKEMIKRFL
KVVKEKDPDVLITYNGDNFDFAYLKKRSEKLGVKFILGREGSEPKIQRMGDRFAVEVKGR
IHFDLYPVIRRTINLPTYTLEAVYEAIFGQPKEKVYAEEIAQAWETGEGLERVARYSMED
AKVTYELGKEFF

Coordinates


1tgo_A_str_4 (A: 328-386)

Sequence

> 1tgo_A_str_4 (A: 328-386) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
PMEAQLSRLVGQSLWDVSRSSTGNLVEWFLLRKAYERNELAPNKPDERELARRRESYAG

Coordinates


1tgo_A_str_5 (A: 387-408, 518-596)

Sequence

> 1tgo_A_str_5 (A: 387-408, 518-596) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
GYVKEPERGLWENIVYLDFRSLRQYIETTIREIEEKFGFKVLYADTDGFFATIPGADAET
VKKKAKEFLDYINAKLPGLLELEYEGFYKRGFFVTKKKYAV

Coordinates


1tgo_A_str_6 (A: 409-517)

Sequence

> 1tgo_A_str_6 (A: 409-517) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
YPSIIITHNVSPDTLNREGCEEYDVAPQVGHKFCKDFPGFIPSLLGDLLEERQKVKKKMK
ATIDPIEKKLLDYRQRAIKILANSFYGYYGYAKARWYCKECAESVTAWG

Coordinates


1tgo_A_str_7 (A: 597-652, 729-773)

Sequence

> 1tgo_A_str_7 (A: 597-652, 729-773) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
IDEEDKITTRGLEIVRRDWSEIAKETQARVLEAILKHGDVEEAVRIVKEVTEKLSKAEYY
IENQVLPAVERILRAFGYRKEDLRYQKTRQVGLGAWLKPKT

Coordinates


1tgo_A_str_8 (A: 653-728)

Sequence

> 1tgo_A_str_8 (A: 653-728) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
YEVPPEKLVIYEQITRDLKDYKATGPHVAVAKRLAARGIKIRPGTVISYIVLKGSGRIGD
RAIPFDEFDPAKHKYD

Coordinates

Structural Domains (with extensions added by sequence continuity)

1tgo_A_seq_1 (A: 1-34, 116-135)

Sequence

> 1tgo_A_seq_1 (A: 1-34, 116-135) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
MILDTDYITEDGKPVIRIFKKENGEFKIDYDRNFFAKRYLIDKGLIPMEGDEEL

Coordinates


1tgo_A_seq_2 (A: 35-115)

Sequence

> 1tgo_A_seq_2 (A: 35-115) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
EPYIYALLKDDSAIEDVKKITAERHGTTVRVVRAEKVKKKFLGRPIEVWKLYFTHPQDVP
AIRDKIKEHPAVVDIYEYDIP

Coordinates


1tgo_A_seq_3 (A: 136-327)

Sequence

> 1tgo_A_seq_3 (A: 136-327) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
KMLAFDIETLYHEGEEFAEGPILMISYADEEGARVITWKNIDLPYVDVVSTEKEMIKRFL
KVVKEKDPDVLITYNGDNFDFAYLKKRSEKLGVKFILGREGSEPKIQRMGDRFAVEVKGR
IHFDLYPVIRRTINLPTYTLEAVYEAIFGQPKEKVYAEEIAQAWETGEGLERVARYSMED
AKVTYELGKEFF

Coordinates


1tgo_A_seq_4 (A: 328-386)

Sequence

> 1tgo_A_seq_4 (A: 328-386) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
PMEAQLSRLVGQSLWDVSRSSTGNLVEWFLLRKAYERNELAPNKPDERELARRRESYAG

Coordinates


1tgo_A_seq_5 (A: 387-408, 518-596)

Sequence

> 1tgo_A_seq_5 (A: 387-408, 518-596) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
GYVKEPERGLWENIVYLDFRSLRQYIETTIREIEEKFGFKVLYADTDGFFATIPGADAET
VKKKAKEFLDYINAKLPGLLELEYEGFYKRGFFVTKKKYAV

Coordinates


1tgo_A_seq_6 (A: 409-517)

Sequence

> 1tgo_A_seq_6 (A: 409-517) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
YPSIIITHNVSPDTLNREGCEEYDVAPQVGHKFCKDFPGFIPSLLGDLLEERQKVKKKMK
ATIDPIEKKLLDYRQRAIKILANSFYGYYGYAKARWYCKECAESVTAWG

Coordinates


1tgo_A_seq_7 (A: 597-652, 729-773)

Sequence

> 1tgo_A_seq_7 (A: 597-652, 729-773) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
IDEEDKITTRGLEIVRRDWSEIAKETQARVLEAILKHGDVEEAVRIVKEVTEKLSKAEYY
IENQVLPAVERILRAFGYRKEDLRYQKTRQVGLGAWLKPKT

Coordinates


1tgo_A_seq_8 (A: 653-728)

Sequence

> 1tgo_A_seq_8 (A: 653-728) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
YEVPPEKLVIYEQITRDLKDYKATGPHVAVAKRLAARGIKIRPGTVISYIVLKGSGRIGD
RAIPFDEFDPAKHKYD

Coordinates

Composite domains

1tgo_A_cm_1 (A: 328-386, 409-517)

Sequence

> 1tgo_A_cm_1 (A: 328-386, 409-517) THERMOSTABLE B DNA POLYMERASE
PMEAQLSRLVGQSLWDVSRSSTGNLVEWFLLRKAYERNELAPNKPDERELARRRESYAGY
PSIIITHNVSPDTLNREGCEEYDVAPQVGHKFCKDFPGFIPSLLGDLLEERQKVKKKMKA
TIDPIEKKLLDYRQRAIKILANSFYGYYGYAKARWYCKECAESVTAWG

Coordinates